Tài liệu Bdtx 2015-2016 tam tung

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 22 tháng 8 năm 2015 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên : NGUYỄN THỊ HÀ Ngày sinh: 08/02//1994 Trình độ chuyên môn: CĐ sư phạm. Công việc chuyên môn được giao : Dạy học lớp 2A Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT- GDCN ngày 10/12/2012 và công văn số 307/SGD&ĐT- GDCN ngày 01/3/2013 của Sở GD& ĐT Thanh Hóa về việc thực hiện qui chế, chương trình BDTX của giáo viên; Căn cứ vào công văn 481/PGD&ĐT Quảng Xương V/v Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm hoc 2015 - 2016. Căn cứ tình hình thực tế, tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân học năm 2015 - 2016 như sau: I. Mục tiêu của việc BDTX: - Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, trong giai đoạn cách mạng mới; - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân đối với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. - Nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 . - Duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện trong những năm học trước. - Nâng cao kĩ năng đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” II. Nội dung BDTX: 1.Khối kiến thức bắt buộc: a) Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết. 1 - Học tập nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. - Tiếp tục học tập và thực hiện thông tư 30/ BGD&ĐT về đánh giá HS tiểu học. - Học tập TH 27: Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng nhận xét. b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết. - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” 2. Khối kiến thức tự chọn : 60 tiết * Nội dung : Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun ( 4 mô đun ) : TH31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học. TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học III. Hình thức BDTX: - BDTX bằng hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường và tự học qua các mô đun đã tự chọn. - BDTX tập trung qua các lớp tập huấn. V. Kế hoạch BDTX cụ thể tháng: Thời gian Nội dung bồi dưỡng thường xuyên Hình thức BDTX Kết qủa cần đạt được (1) (2) (4) (5) - Học tập, Nghiên cứu Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với bậc học Tiểu học) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, của PGD&ĐT Quảng Xương, nhiệm vụ của trường Tiểu học Quảng Lộc. - Triển khai quy chế chuyên môn, PP dạy học từng môn học. - Học tập trung do nhà trường tổ chức - Nắm được nhiệm vụ của năm học 2015- 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD& ĐT Thanh Hóa đối với bậc tiểu học, nhiệm vụ Trường Tiểu học Quảng Lộc và áp dụng thực hiện. Tháng 07 /2015 đến 04/2016 - Học tập trung do nhà trường tổ - Nắm vững được phương chức pháp dạy học theo từng môn học. 2 Tháng 9,10/2015 Tháng 10,11/2015 - Tiếp tục học tập và thực hiện Thông tư 30/ BGD&ĐT về đánh giá HS tiểu học TH27: Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng nhận xét 1.Quan niệm về đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học bằng nhận xét. 2. Thực trạng của việc đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét. 3. Một số biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét. TH31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày. 1. Nguyên tắc tổ chức dạy học 2. Nội dung dạy học 3. Hình thức dạy học 4. Tổ chức dạy học cả ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương. TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học 1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay. 2. Hồ sơ công tác chủ nhiệm. - Tự học, thảo luận theo tổ CM - Tự học, thảo luận ở tổ và cả trường. - Nắm vững Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30 . - Hiểu về hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét. - Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn bằng nhận xét. - Tự học, thảo luận theo tổ CM - Giáo viên nắm được nguyên tắc, hình thức và nội dung dạy học trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương. Từ đó có phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp. - Tự học, thảo luận theo tổ CM - Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm hiện nay. Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm. Có mối quan hệ tốt với BGH, đồng nghiệp, phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh 3 Tháng 01/2016 Tháng 02/2016 Tháng 03/2016 đến 04/2016 TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học. 1. Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lí, giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa. 2. GVCN với các HĐ NGLL. 3. GVCN với công tác quản lí và GD học sinh buổi 2. 4. Vấn đề phối hợp giữa GVCN và ban đại diện cha mẹ HS. 5. GVCN với công tác GD HS cá biệt. TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường Tiểu học. 1. Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của HĐGDNGLL . 2. Tìm hiểu tình hình tổ chức HĐGDNGLL ở Tiểu học hiện nay. 3. Tìm hiểu các yêu cầu khi tổ chức HĐGDNGLL - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” - Cá nhân, ở tổ - Nắm được yêu cầu đối với người GVCN trong các HĐ NGLL, có kĩ năng tổ chức và QL các HĐ của học sinh. Có kĩ năng phối hợp với các đồng nghiệp. Đa dạng: chiến dịch, hội chợ, tham quan, dã ngoại, hội diễn văn nghệ Hiểu được tầm quan trọng của HĐGDNGLL ở trường Tiểu học. HS phát triển được năng khiếu trong một số lĩnh vực nghệ thuật, thể thao.HS có lối sống lành mạnh, tiết kiêm, có văn hóa. - Tự học, thảo luận theo tổ CM. - Tham quan mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam. - Hiểu được mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học. 4 Xác nhận của BGH Tổ chuyên môn Người thực hiện Nguyễn Thị Hà 5
- Xem thêm -