Tài liệu Bdtx 2015-2016 tam tung (1)

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 22 tháng 8 năm 2015 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên : Nguyễn Thị Hà Ngày sinh: 08/02/1994 Trình độ chuyên môn: CĐ sư phạm. Công việc chuyên môn được giao : Dạy học lớp 2A Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT- GDCN ngày 10/12/2012 và công văn số 307/SGD&ĐT- GDCN ngày 01/3/2013 của Sở GD& ĐT Thanh Hóa về việc thực hiện qui chế, chương trình BDTX của giáo viên; Căn cứ vào công văn 481/PGD&ĐT Quảng Xương V/v Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm hoc 2015 - 2016. Căn cứ tình hình thực tế, tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân học năm 2015 - 2016 như sau: I. Mục tiêu của việc BDTX: - Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, trong giai đoạn cách mạng mới; - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng của bản thân đối với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. - Nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 . - Duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện trong những năm học trước. - Nâng cao kĩ năng đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” II. Nội dung BDTX: 1.Khối kiến thức bắt buộc: a) Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết. 1 - Học tập nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. - Tiếp tục học tập và thực hiện thông tư 30/ BGD&ĐT về đánh giá HS tiểu học. - Học tập TH 27: Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng nhận xét. b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết. - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” 2. Khối kiến thức tự chọn : 60 tiết * Nội dung : Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun ( 4mô đun ) : TH31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học TH37: Những vấn dề chung về hoạt động GDNGLL ở trường Tiểu học. TH39: Giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học qua các môn học III. Hình thức BDTX: - BDTX bằng hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường và tự học qua các mô đun đã tự chọn. - BDTX tập trung qua các lớp tập huấn. V. Kế hoạch BDTX cụ thể tháng: Thời gian Nội dung bồi dưỡng thường xuyên Hình thức BDTX Kết qủa cần đạt được (1) (2) (4) (5) Tháng 07 /2015 đến 04/2016 - Học tập, Nghiên cứu Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với bậc học Tiểu học) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, của PGD&ĐT Quảng Xương, nhiệm vụ của trường Tiểu học Quảng Lộc. - Triển khai quy chế chuyên môn, PP dạy học từng môn học. - Học tập trung do nhà trường tổ chức - Học tập trung do nhà trường tổ chức - Nắm được nhiệm vụ của năm học 2015- 2016 của Bộ Giáo 2 dục và Đào tạo, Sở GD& ĐT Thanh Hóa đối với bậc tiểu học, nhiệm vụ Trường Tiểu học Quảng Lộc và áp dụng thực hiện. - Nắm vững được phương pháp dạy học theo từng môn học. - Tiếp tục học tập và thực - Tự học, - Nắm vững Quy định đánh hiện Thông tư 30/ thảo luận giá học sinh Tiểu học ban BGD&ĐT về đánh giá HS theo tổ CM hành kèm theo Thông tư 30 tiểu học . TH27: Phương pháp kiểm - Tự học, - Hiểu về hình thức đánh tra đánh giá bằng nhận xét giá kết quả học tập của học thảo luận ở 1.Quan niệm về đánh giá sinh bằng nhận xét. tổ và cả kết quả học tập của học sinh - Đánh giá được những trường. Tiểu học bằng nhận xét. thuận lợi và khó khăn bằng 2. Thực trạng của việc đánh nhận xét. giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét. 3. Một số biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét. 3 Tháng 9,10/2015 Tháng 10,11/2015 Tháng 01/2016 Tháng 02/2016 TH31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày. 1. Nguyên tắc tổ chức dạy học 2. Nội dung dạy học 3. Hình thức dạy học 4. Tổ chức dạy học cả ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương. TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học 1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay. 2. Hồ sơ công tác chủ nhiệm. - Tự học, thảo luận theo tổ CM - Giáo viên nắm được nguyên tắc, hình thức và nội dung dạy học trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương. Từ đó có phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp. - Tự học, thảo luận theo tổ CM - Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm hiện nay. Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm. Có mối quan hệ tốt với BGH, đồng nghiệp, phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh TH37: : Những vấn đề . chung về tổ chức hoạt động Hiểu và nắm được những GDNGLL ở trường Tiểu - Tự học,Cá vấn đề chung về hoạt động học. GDNGLL ở trường Tiểu 1. Tìm hiểu những vấn đề nhân cơ bản của HĐGDNGLL . học 2. Tìm hiểu tình hình tổ chức HĐGDNGLL ở Tiểu học hiện nay. 3. Tìm hiểu các yêu cầu khi tổ chức HĐGDNGLL TH 39: Giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học qua các Tự học cá môn học. nhân và học 1.Một số vấn đề chung về theo tổ. GD KNS và GD KNS qua Hiểu được tầm quan trọng của GD KNS cho HS tiểu học qua các môn học. Nhận biết các KNS cơ bản 4 Tháng 03/2016 Tháng 4/2016 các môn học. 2. Nội dung và địa chỉ GD KNS qua một số môn học (TV, Đạo đức, TNXH,...) 3. Các PP và kĩ thuật tích hợp lồng ghép GD KNS vào các môn học. và các nội dung GD KNS trong một số môn học. Xác định được PP, kĩ thuật dạy học và các HĐ tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh trong một số môn học ở Tiểu học. - Bồi dưỡng chuyên đề “Tìm hiểu mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học” - Hiểu được mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học. - Tự học, thảo luận theo tổ CM. - Tham quan mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam. - Bồi dưỡng chuyên đề - Tự học, “Tìm hiểu mô hình trường thảo luận học mới tại việt Nam và theo tổ CM ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu - Hiểu được mô hình trường học mới tại việt Nam và ứng dụng các kĩ thuật dạy học của mô hình ở cấp Tiểu học. học” Xác nhận của BGH Tổ chuyên môn Người thực hiện Nguyễn Thị Hà 5 6
- Xem thêm -