Tài liệu Bctt (thu) - ke toan ban hang

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu §Ó héi nhËp vµ ph¸t triÓn cïng víi nÒn kinh tÕ ThÕ giíi , chñ tr¬ng cña §¶ng vµ nhµ níc ta hiÖn nay lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ víi nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. Do ®ã c¸c quan hÖ hµng ho¸- tiÒn tÖ ngµy cµng ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, nªn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng s¶n xuÊt kinh doanh cïng c¹nh tranh nhau vµ b×nh ®¼ng víi nhau trãc ph¸p luËt . S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña c¸c doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt lµ s¶n phÈm hµng ho¸, do vËy c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, mµ cßn cã nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm ®ã, vµ qua ®ã ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm tèt míi hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ cña s¶n xuÊt, míi cã thÓ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc thêng xuyªn liªn tôc . Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay , khi mµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®îc ph¸t trÓn, tiªu thô s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu. V× tiªu thô hay kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i cña doanh nghiªp. Thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm , th× doanh nghiÖp míi cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ qua ®ã míi cã thÓ tæ chøc t¸i s¶n xuÊt vµ cã tÝch luü më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng . ChØ cã qua kh©u tiªu thô th× tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®îc x· héi thõa nhËn. Trong ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cßn cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c cã liªn quan ph¸t triÓn vµ còng qua kh©u tiªu thô th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ míi ®îc æn ®Þnh . Qua kh©u tiªu thô th× doanh thu cña ®¬n vÞ míi ®îc x¸c ®Þnh vµ nã ph¶n ¸nh quy m« cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý ,chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Cã ®îc doanh thu qua tiªu thô chøng tá s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®· ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn . §Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin h÷u Ých phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ,®iÒu hµnh , ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c , kÞp thêi vÒ tiªu thô vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng , kinh doanh cña doanh nghiÖp , mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi nhµ qu¶n lý ®ã lµ kÕ to¸n . Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin , kiÓm tra , kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doang nghiÖp . XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng , vai trß cña kÕ to¸n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghÞªp . Tõ ho¹t ®éng thùc tÕ kh¸ch quan cña qu¶n lý vµ chøc n¨ng kÕ to¸n cña c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n ®· sö dông kÕ to¸n nh mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vèn , tµi s¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Nh ph©n tÝch ë trªn , tiªu thô lµ mét kh©u ®Æc biÖt quan träng trong kÕ to¸n cña c«ng ty, v× vËy tæ chøc kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ phÇn hµnh kÕ to¸n träng yÕu . 1 Qua thêi gian häc tËp lý luËn t¹i trêng , kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n . ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh c« gi¸o TrÇn ThÞ BiÕt cïng c¸c anh chÞ em nghiÖp vô trong c«ng ty, víi nhËn thøc cña m×nh , t«i xin ®îc ®i s©u tr×nh bµy kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ lÝ luËn doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I LÝ luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp SXKD. phÇn II: Thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n phÇn III NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n MÆc dï rÊt cè g¾ng song do thêi gian thùc tËp h¹n hÑp vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ cho nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cha nªu lªn ®îc. KÝnh mong c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n cña trêng ®¹i häc tµi chÝnh kÕ to¸n hµ néi chØ dÉn gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp: “Tæ chøc kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng” t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm s¬n cña t«i ®¹t kÕt qu¶ tèt. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! 2 PhÇn I: LÝ luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp SXKD. I . Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô nãi riªng. 1) H¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, ®¶m nhiÖm hÖ thèng tæ chøc th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ . V× vËy kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ víi ho¹t ®éng tµi chÝnh nhµ níc, mµ cßn v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng víi ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp . §Ó qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô kh¸c nhau . Trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt . V× c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp b»ng 1 hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p riªng ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh nh»m gióp c¸c chñ thÓ qu¶n lý ®Ò ra c¸c ph¬ng ph¸p kinh doanh tèi u nhÊt . MÆt kh¸c kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin ®Ó phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp còng nh dù ®o¸n ®îc sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai . Vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ chøc n¨ng cña kÕ to¸n . Th«ng qua viÖc ®o lêng, tÝnh to¸n , ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp b»ng hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc cña kÕ to¸n : Chøng tõ, tµi kho¶n, tÝnh gi¸ thµnh vµ tæng hîp - c©n ®èi, cã thÓ biÕt ®îc th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp, sù vËn ®éng cña chóng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh toµn bé t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú . Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµ mét bé phËn trong toµn bé hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ cña doanh nghiÖp . Trªn c¬ së th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp mµ c¸c ®èi tîng quan t©m, sö dông th«ng tin kh¸c nhau chñ doanh nghiÖp, ban gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ nî, c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng... cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n thÝch hîp . §èi víi doanh nghiÖp th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp lµ c¬ së ®Ó c¸c chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n lao ®éng, vËt t tiÒn vèn, t×nh h×nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD tÝnh hiÖu qu¶ ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn trong s¶n xuÊt kinh doanh . Phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng doanh nghiÖp mét c¸ch 3 kÞp thêi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD . Tõ ®ã ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp vÒ ®êng lèi ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nh vËy víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra, KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn ®æi míi vµ ph¸t huy t¸c dông ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ trêng . 2) KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i mua hµng ho¸, c¸c dÞch vô... ®Òu cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho x· héi, ®iÒu ®ã thùc hiÖn th«ng qua nghiÖp vô b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®iÒu quan träng lµ sù quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh tiªu thô ®îc trªn thÞ trêng vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vÒ c¸c ph¬ng diÖn : Gi¸ c¶, chÊt lîng, ... Qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn trao ®æi th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng, cßn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp kho¶n tiÒn t¬ng øng víi gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®ã theo gi¸ quy ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn.Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng sÏ tuú thuéc vµo tõng ph¬ng thøc b¸n hµng . TÊt nhiªn ®iÒu ®ã ®· chi phèi tíi viÖc h¹ch to¸n doanh thu vµ tiÒn b¸n hµng, còng nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Môc ®Ých kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng quan t©m nhÊt lµ kÕt qu¶ kinh doanh vµ lµm thÕ nµo ®Ó kÕt qu¶ kinh doanh cµng cao cµng tèt. Lîi nhuËn lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i hay diÖt vong cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tríc ®©y c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp chØ quan t©m ®Õn chØ tiªu s¶n lîng thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn l·i hay lç, h¹ch to¸n kh«ng chÝnh x¸c. Nh×n vµo quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ l·i nhng thùc tÕ l¹i l·i gi¶, lç thËt. HoÆc nÕu doanh nghiÖp cã lç th× ®· ®îc nhµ níc bï lç. Do vËy c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ. §iÒu ®ã nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn theo c¬ chÕ míi, sù sèng cßn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lín hay nhá. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kh©u tiªu thô: Tæ chøc kiÓm so¸t c¸c kho¶n doanh thu, c¸c kho¶n chi phÝ vµ x¸c ®Þnh tÝnh to¸n kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi v× tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng cña vßng tuÇn hoµn lu©n chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp. Do ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp. II. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô. 1)Yªu cÇu qu¶n lý : Thµnh phÈm nµo còng biÓu hiÖn trªn hai mÆt: HiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. HiÖn vËt thÓ hiÖn cô thÓ bëi sè lîng (hay khèi lîng) vµ chÊt lîng (phÈm cÊp). Gi¸ trÞ chÝnh 4 lµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm s¶n xuÊt nhËp kho hoÆc gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®em tiªu thô. NghiÖp vô b¸n hµng l¹i liªn quan ®Õn tõng kh¸ch hµng kh¸c nhau, tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng thÓ thøc thanh to¸n vµ tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. Bëi vËy qu¶n lý cÇn ph¶i b¸m s¸t c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau ®©y: _ Qu¶n lý sù vËn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt vµ tån kho trªn c¸c chØ tiªu sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ. _ N¾m b¾t theo dâi chÆt chÏ tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng thÓ thøc thanh to¸n, thu håi ®Çy ®ñ kÞp thêi tiÒn vèn. _ TÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ tõng lo¹i ho¹t ®éng cña DN.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2)NhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµng: §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu qu¶n lý nªu trªn kÕ to¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: _Ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt b¸n s¶n phÈm, t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. _ Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong tiªu thô, ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý cho s¶n phÈm tiªu thô. _ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña tiªu thô. III) Mét sè kh¸i niÖm vµ néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cña kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm. 1)Mét sè kh¸i niÖm: _ Thµnh phÈm: Lµ s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt vµ nhËp kho ®Ó b¸n. S¶n phÈm nãi chung lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nã, cã thÓ lµ thµnh phÈm nhng còng cã thÓ cha ph¶i lµ thµnh phÈm. VÝ dô trong c«ng nghiÖp, s¶n phÈm cña tõng bíc c«ng nghÖ, tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt chØ míi lµ nöa thµnh phÈm, cßn s¶n phÈm ë bíc c«ng nghÖ cuèi cïng cña doanh nghiÖp míi ®îc coi lµ thµnh phÈm. _ B¸n hµng (hay tiªu thô) lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸, tøc lµ ®Ó chuyÓn ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt (hµng) sang h×nh th¸i tiÒn tÖ (tiÒn). Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng trong chu tr×nh s¶n xuÊt. Hµng ®îc ®em tiªu thô cã thÓ lµ thµnh phÈm, hµng ho¸, vËt t hay lao vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ cã thÓ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cña c¸ nh©n trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, gäi lµ tiªu thô ra ngoµi. Còng cã thÓ thµnh phÈm ®îc cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét c«ng ty gäi lµ tiªu thô néi bé. §Ó thùc hiÖn viÖc trao ®æi hµng - tiÒn, doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ b¸n hµng. TiÒn b¸n hµng ®îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng. 5 Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do ho¹t ®éng SXKD tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Doanh thu b¸n hµng thêng ®îc ph©n biÖt riªng cho tõng lo¹i hµng: doanh thu b¸n hµng ho¸, doanh thu b¸n thµnh phÈm, DT cung cÊp dÞch vô, ngêi ta cßn ph©n biÖt doanh thu theo tõng ph¬ng thøc tiªu thô, gåm DT b¸n ra ngoµi vµ DT b¸n hµng néi bé. _ ThuÕ tiªu thô ( ThuÕ GTGT)lµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ níc vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp lao vu, dÞch vô. ThuÕ tiªu thô cã thÓ cã c¸c lo¹i cô thÓ nh: ThuÕ DT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, ThuÕ xuÊt khÈu. ThuÕ tiªu thô ®îc tÝnh trõ vµo tæng doanh thu b¸n hµng ®· thùc hiÖn. _ C¸c kho¶n lµm gi¶m DT b¸n hµng gåm cã: Kho¶n doanh thu bÞ chiÕt khÊu (thêng gäi lµ chiÕt khÊu b¸n hµng) vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ gi¶m gi¸, doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. _Kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng gåm cã chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n, ®îc coi lµ kho¶n chi phÝ lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh thu mµ trùc tiÕp lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng. ChiÕt khÊu b¸n hµng còng chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng. Kho¶n gi¶m gi¸ hµng ho¸ bao gåm: Gi¶m gi¸, bít gi¸ vµ håi khÊu mµ doanh nghiÖp chÊp nhËn cho kh¸ch hµng ®îc hëng ngoµi ho¸ ®¬n (sau khi ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng). Doanh thu cña hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i do lçi thuéc vÒ xÝ nghiÖp; Vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång, hµng sai quy c¸ch... C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô, c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng cÇn ®îc theo dâi ®Çy ®ñ, râ rµng ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. _ Thu nhËp cña doanh nghiÖp: Lµ kho¶n thu tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ngoµi thu tõ b¸n hµng (doanh thu b¸n hµng) Tøc lµ kho¶n thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh, doanh nghiÖp cßn thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp bÊt thêng. _ KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n bao gåm kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt thêng. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng SXKD ®îc x¸c ®Þnh lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn (doanh thu b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô sau khi trõ ®i chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i nÕu cã) víi gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý xÝ nghiÖp. 2)§¸nh gi¸ vµ kÕ to¸n nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm hµng ho¸. a)TÝnh gi¸ thµnh phÈm . Thµnh phÈm nhËp, xuÊt, tån kho ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thµnh thùc tÕ. §èi víi thµnh phÈm do c¸c bé phËn SXKD chÝnh vµ SXKD phô hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ thµnh thùc tÕ chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng xëng.(bao gåm toµn bé chi phÝ ph¸t 6 sinh trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung). Trêng hîp thµnh phÈm thuª ngoµi gia c«ng, gi¸ thµnh thùc tÕ bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc gia c«ng (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c : VËn chuyÓn, bèc xÕp, hao hôt...). §èi víi gi¸ thµnh thùc tÕ, thµnh phÈm xuÊt kho, cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gièng nh vËt liÖu nh: _ TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n tõng lo¹i thµnh phÈm (HH) theo tõng lÇn nhËp (cßn gäi lµ gi¸ ®Ých danh). _ TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. _ TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n kú tríc. _ TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tríc xuÊt tríc. _ TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tríc xuÊt sau. Tuy nhiªn do viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho thêng thùc hiÖn vµo cuèi kú h¹ch to¸n (cuèi th¸ng,quý...) nªn ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh biÕn ®éng thµnh phÈm trong kú, kÕ to¸n sö dông gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n cña thµnh phÈm cã thÓ lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ nhËp kho thèng nhÊt quy ®Þnh. Cuèi th¸ng sau khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ . §ång thêi x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt b¸n trong kú vµ tån kho cuèi kú theo c«ng thøc : Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm Gi¸ h¹ch to¸n thµnh xuÊt b¸n trong kú = phÈm xuÊt b¸n trong x (hoÆc tån kho cuèi kú) (hoÆc tån kho cuèi kú) HÖ sè gi¸ thµnh phÈm Trong ®ã: Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm HÖ sè gi¸ thµnh phÈm tån kho ®Çu kú vµ nhËp trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n thµnh phÈm tån kho ®Çu kú vµ nhËp trong kú Nh vËy, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm trªn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt , c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm thêng ®îc ghi theo theo gi¸ h¹ch to¸n, cßn viÖc h¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm nhÊt thiÕt ph¶i ghi theo thùc tÕ . KÕ to¸n chi tiÕt ®îc më theo tõng kho, tõng lo¹i, tõng nhãm vµ tõng thø thµnh phÈm . b) KÕ to¸n nhËp xuÊt kho thµnh phÈm: b1- KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm +) Chøng tõ sö dông 7 Theo ®óng chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo Q§ 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé trëng bé tµi chÝnh. Mäi nghiÖp vô biÕn ®éng cña thµnh phÈm (hh) ®Òu ®îc ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµo chóng tõ ban ®Çu phï hîp vµ theo ®óng néi dung quy ®Þnh. C¸c chøng tõ chñ yÕu gåm cã: _ PhiÕu nhËp kho (mÉu 01_VT) _ PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 _VT) _ Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02_BH) _ Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu 08_VT) _ Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (mÉu 03_BH) §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc ph¶i kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ biÓu mÉu, néi dung ph¬ng ph¸p lËp. Nh÷ng ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ghi chÐp, tÝnh chÝnh x¸c vÒ sè liÖu cña nghiÖp vô kinh tÕ. Sæ s¸ch sö dông ViÖc kÕ to¸n chi tiÕt ®îc thùc hiÖn ë kho thµnh phÈm (HH) vµ phßng kÕ to¸n, doanh nghiÖp cã thÓ vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nh: Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d, ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - §Ó kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm, tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt nh sau: _ Sæ (thÎ) kho _ Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm _ Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn _ Sæ sè d Sæ (thÎ) kho (mÉu 06_VT) ®îc thÓ hiÖn ®Ó theo dâi sè lîng nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø s¶n phÈm. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghi c¸c chi tiÕt tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh. Sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ngµy vÒ mÆt sè lîng. ThÎ kho ®îc dïng thanh to¸n ë kho kh«ng ph©n biÖt h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p nµo. Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, sæ sè d ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n tõng thµnh phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ hoÆc c¶ lîng vµ gi¸ trÞ phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp. +) C¸c ph¬ng ph¸p chi tiÕt kÕ to¸n thµnh phÈm ) Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song: _ë kho: ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm do thñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ ghi theo chØ tiªu sè lîng. Khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp, xuÊt thµnh phÈm Thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sæ thùc nhËp, xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi (hoÆc do kÕ to¸n xuèng kho nhËn) C¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø s¶n phÈm. 8 _ ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) chi tiÕt s¶n phÈm ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho theo chi tiÕt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. C¬ së ®Ó ghi vµo sæ (thÎ) chi tiÕt lµ c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt s¶n phÈm do thñ kho göi lªn, sau khi ®· ®îc kiÓm tra, hoµn chØnh ®Çy ®ñ. Sæ chi tiÕt thµnh phÈm cã kÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng c¸c cét ®Ó theo dâi c¶ chØ tiªu gi¸ trÞ. )Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn _ ë kho : Theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× viÖc ghi chÐp cña thñ kho còng ®îc thùc hiÖn trªn thÎ kho nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. _ ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho s¶n phÈm dïng cho c¶ n¨m. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. §Ó cã sè liÖu ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng nhËp xuÊt tån theo tõng thø s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho thñ kho ®Þnh kú göi lªn. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®îc theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. ) Ph¬ng ph¸p ghi sæ d: _ë kho: Thñ kho vÉn dïng thÎ kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho s¶n phÈm vÒ mÆt sè lîng. Cuèi th¸ng ph¶i ghi sè tån kho ®· tÝnh ®îc trªn thÎ kho (vÒ sè lîng) vµo sæ sè d cét sè lîng. _ ë phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n më sæ sè d theo tõng kho dïng cho c¶ n¨m ®Ó ghi sè tån kho cña tõng thø s¶n phÈm vµo cuèi th¸ng theo chØ tiªu gi¸ trÞ. C¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt s¶n phÈm hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú. Tõ c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt kÕ to¸n lËp c¸c b¶ng luü kÕ nhËp, b¶ng luü kÕ xuÊt. Tõ c¸c b¶ng kª nµy lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho theo tõng thø s¶n phÈm theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng khi nhËn sæ sè d cña thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vÒ sè tån kho vÒ sè lîng mµ thñ kho ®· ghi ë sè d vµ ®¬n gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh ra sè tån kho theo tõng thø s¶n phÈm theo chØ tiªu gi¸ trÞ ®Ó ghi vµo sè tiÒn ë sæ sè d. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc tiÕn hµnh vµo ngµy cuèi th¸ng, c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho cuèi th¸ng trªn sæ sè d ®Ó ®èi chiÕu víi cét sè tiÒn tån kho trªn b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt. b2) KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm +) Sæ s¸ch ghi chÐp : Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm cã sæ nhËt ký, sæ c¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c. +)Tµi kho¶n sö dông : KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu nh : TK 155 “ thµnh phÈm”, TK632 “gi¸ vèn hµng b¸n”, nÕu h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK 157 “ hµng göi b¸n”. 9 _ TK 155- thµnh phÈm: Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i thµnh phÈm nhËp kho cña DN theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ thµnh c«ng xëng thùc tÕ) . _TK 157 - hµng göi b¸n : Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó theo dâi gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu thô vµ ph¬ng thøc chuyÓn hµng hoÆc gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ nhê b¸n ®¹i lý, ký göi hay gÝa trÞ lao vô, dÞch vô ®· bµn giao cho ngêi ®Æt hµng ngêi mua nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Sè hµng ho¸, s¶n phÈm lao vô nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ®¬n vÞ. _ TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n : TK nµy dïng ®Ó theo dâi trÞ gi¸ vèn hµng ho¸, thµnh phÈm, lao vô, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. Gi¸ vèn hµng b¸n cã thÓ lµ gi¸ thµnh c«ng xëng thùc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt b¸n hay gi¸ thµnh thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô cung cÊp hoÆc trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ tiªu thô . ) H¹ch to¸n thµnh phÈm . )H¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. ViÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®îc tiÕn hµnh nh sau : •C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng thµnh phÈm NhËp kho thµnh phÈm Nî TK 155 gi¸ thµnh thùc tÕ _ Cã TK 154 Cã TK 157 hµng göi b¸n bÞ tõ chèi, tr¶ l¹i ®em nhËp kho _ Trêng hîp hµng ho¸ tiªu thô bÞ tr¶ l¹i, ®em nhËp kho : Nî TK 155 Cã TK 632, 911 : NÕu tr¶ l¹i trong niªn ®é Cã TK 721 : NÕu tr¶ l¹i vµo niªn ®é sau _ Trêng hîp ®¸nh gi¸ t¨ng thµnh phÈm (ghi phÇn chªnh lÖch t¨ng) TK 155 Cã TK 412 _ Trêng hîp ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª . Nî TK 155 Cã TK 642 : Gi¸ trÞ thõa trong ®Þnh møc Cã TK 338(3381): Gi¸ trÞ thõa cha râ nguyªn nh©n C¸c trêng hîp lµm gi¶m thµnh phÈm _ §èi víi s¶n phÈm xuÊt kho ®em tiªu thô Nî TK 632 XuÊt tiªu thô trùc tiÕp Nî TK 157 XuÊt göi b¸n Cã TK 155 10 Nî _ Trêng hîp xuÊt kho thµnh phÈm ®Ó ®æi vËt t, thanh to¸n cho CNVC hoÆc thëng b»ng vËt t hµng ho¸ : Nî TK 632 :Trao ®æi trùc tiÕp t¹i kho Nî TK 334 : TT CNV Nî TK 157 : Göi ®i trao ®æi Cã TK 155 _ Trêng hîp ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª kho thµnh phÈm : Nî TK 642 : Gi¸ trÞ thiÕu trong ®Þnh møc Nî TK 138 : Gi¸ trÞ thiÕu chê xö lý hoÆc c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng Nî TK 821 : Gi¸ trÞ thiÕu kh«ng x¸c ®Þnh nh©n hoÆc do nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan kh¸c . Cã TK 155 : Gi¸ trÞ thiÕu _ Trêng hîp ®¸nh gi¸ gi¶m thµnh phÈm (ghi phÇn chªnh lÖch gi¶m) Nî TK 412 Cã TK 155 _ Trêng hîp thµnh phÈm ®i gãp vèn liªn doanh Nî TK 128, 222: Gi¸ trÞ gãp vèn Nî (hoÆc cã)TK 412: PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ víi trÞ gi¸ vèn gãp Cã TK 155: GÝa thùc tÕ thµnh phÈm gãp vèn . )H¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú §èi víi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, viÖc h¹ch to¸n trªn TK155 ®îc tiÕn hµnh nh sau : _ §Çu kú kinh doanh, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thµnh phÈm tån kho ®Çu kú vµo TK 632 b»ng bót to¸n: Nî TK 632 Cã TK 155 (®èi víi TP trong kho) Cã TK 157 (®èi víi TP göi b¸n) _ Gi¸ thµnh thµnh phÈm, lao vô hoµn thµnh trong kú ®îc chuyÓn vµo gi¸ vèn hµng b¸n : Nî TK 632 Cã TK 631 _ Cuèi kú, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm tån kho : Nî TK 155,157 Cã TK 632 11 C. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu trong DN SXKD . 1) Chøng tõ kÕ to¸n: Doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô, c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng bÞ tr¶ l¹i ®îc ph¶n ¸nh trªn c¸c chøng tõ liªn quan nh: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, chøng tõ tÝnh thuÕ, chøng tõ tr¶ tiÒn, tr¶ hµng. 2) Tµi kho¶n sö dông: _ TK 511 - Doanh thu b¸n hµng . TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong kú vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu . TK 511 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chia thµnh 3 tiÓu kho¶n : • 5111 Doanh thu b¸n hµng ho¸ . • 5112 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm . • 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô . _ TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé : TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng ho¸, thµnh phÈm, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, Tæng c«ng ty... H¹ch to¸n toµn ngµnh. TK 512 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: + Doanh thu b¸n hµng ho¸ 5121 • 5122 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm • 5123 Doanh thu cung cÊp dÞch vô _ TK 521 - ChiÕt khÊu b¸n hµng : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè doanh thu b¸n hµng bÞ chiÕt khÊu trong kú cña ®¬n vÞ. c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng ®îc coi nh mét kho¶n chi phÝ, lµm gi¶m lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp vµ trõ vµo doanh thu b¸n hµng trong kú. TK 521 cã 3 tiÓu kho¶n : • 5211 ChiÕt khÊu hµng ho¸ • 5212 ChiÕt khÊu thµnh phÈm • 5213 ChiÕt khÊu dÞch vô _ TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : TK nµy ®îc dïng ®Ó theo dâi doanh thu cña sè hµng ho¸, thµnh phÈm, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i . §©y lµ kho¶n ®iÒu chØnh cña tµi kho¶n 511 ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn . _ TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n : §îc sö dông ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· tho¶ thuËn (gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu). Ngoµi c¸c tµi kho¶n nãi trªn trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô, chi phÝ, kÕt qu¶ ... KÕ to¸n cßn sö dông TK liªn quan kh¸c nh TK 131,111,112,333,334,911.. . 3) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu a)Trêng hîp h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 12 H¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ c«ng viÖc kÕ to¸n thêng xuyªn diÔn ra vµ ghi sæ cËp nhËt hµng ngµy. Nãi vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp SXKD th× cã nhiÒu ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c nhau nh: _ Ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho (hay t¹i c¸c ph©n xëng kh«ng qua kho) cña DN. S¶n phÈm khi bµn giao cho kh¸ch hµng ®îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô vµ ®¬n vÞ b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. _ Ph¬ng thøc vËn chuyÓn hµng theo hîp ®ång lµ Bªn b¸n vËn chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Khi ®îc ngêi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chuyÓn giao (mét phÇn hay toµn bé) th× sè hµng chÊp nhËn nµy míi ®îc coi nh lµ tiªu thô vµ DN mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®ã. _ Ph¬ng thøc giao hµng cho ®¹i lý (ký göi) :Sè hµng ký göi vÉn thuéc së h÷u cña DN cho ®Õn khi chÝnh thøc tiªu thô. _ Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp : Theo ph¬ng thøc nµy khi giao hµng cho ngêi mua th× lîng hµng chuyÓn giao ®îc coi lµ tiªu thô vµ doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h÷u. Ngêi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Sè tiÒn cßn l¹i ngêi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn ë c¸c kú tiÕp theo vµ ph¶i chÞu mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh. Th«ng thêng, sè tiÒn tr¶ ë c¸c kú b»ng nhau. Trong ®ã gåm mét phÇn doanh thu gèc vµ mét phÇn l·i suÊt chËm tr¶ . _ C¸c trêng hîp ®îc coi lµ tiªu thô kh¸c : Ngoµi c¸c ph¬ng thøc tiªu thô trªn, c¸c DN cßn sö dông hµng ho¸, s¶n phÈm, vËt t ®Ó biÕu tÆng, thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho CBCNV.C¸c trêng hîp nµy còng ®îc coi nh lµ tiªu thô *)Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu sÏ tuú thuéc vµo tõng ph¬ng thøc b¸n hµng. Nhng dï ë ph¬ng thøc b¸n hµng nµo th× c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm còng tu©n theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n c¬ b¶n nhÊt ®Þnh. ë ®©y t«i chØ tr×nh bµy mét sè ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu:(NÕu DN dïng ph¬ng thøc b¸n hµng nµo th× chØ dïng nh÷ng bót to¸n phï hîp víi ph¬ng thøc b¸n hµng Êy theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh) _ Khi xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ hay thùc hiÖn c¸c lao vô ®· ®îc h¹ch to¸n ë phÇn kÕ to¸n thµnh phÈm . _ Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng . Khi hµng ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô kÕ to¸n ghi; Nî TK 111,112 (nÕu thu ®îc tiÒn ngay) Nî TK 131 ( nÕu kh¸ch hµng nî) Nî TK 151,152,153 Gi¸ trÞ hµng ®æi ®· nhËn ®îc (hµng ®æi hµng) Nî TK 334 (thanh to¸n l¬ng, thëng cho CNVC ) Nî TK 641 (6417) hoa hång ®¹i lý(nÕu b¸n theo ph¬ng thøc ®¹i lý) Cã TK 511 DT B¸n hµng 13 L·i chËm tr¶ b¸n hµng tr¶ gãp thu ®îc (Theo ph¬ng thøc b¸n tr¶ gãp) Nî TK 131 Cã TK 711 _ Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng göi b¸n kh¸ch hµng chÊp nhËn tr¶ Nî TK 632 Cã Tk 157 _ Khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng . Nî TK 111,112 Cã TK 131 _ Trêng hîp hµng göi b¸n bÞ tõ chèi khi cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô Nî TK 138 (1388) trÞ gi¸ hµng h háng c¸ nh©n ph¶i båi thêng Nî TK 155,156 NÕu nhËp kho Nî TK 632 (HoÆc 821) SP kh«ng söa ch÷a ®îc Cã TK 157 : TrÞ gi¸ vèn hµng tr¶ l¹i _ ThuÕ doanh thu (hay thuÕ GTGT ®Çu ra phØa nép, thuÕ XNK) vÒ SP Nî c¸cTK cã liªn quan Cã TK 333 (Chi tiÕt tiÓu kho¶n- 33311 ThuÕ tiªu thô ®Çu ra) _ Trêng hîp kh¸ch hµng ®îc hëng chiÕt khÊu Nî TK 521 Cã TK liªn quan (111,112,131) _ Trêng hîp gi¶m gi¸ hµng b¸n ®îc chÊp nhËn Nî TK 532 Cã TK 111,112 Cã TK 131 ( trõ bít ph¶i thu ë kh¸ch hµng) _ Trêng hîp b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau (vi ph¹m hîp ®ång, kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch) Cã 2 bót to¸n: BT1: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i • NÕu tr¶ ngay trong niªn ®é kÕ to¸n mµ cha x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 155 Cã TK 632 • NÕu tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n mµ ®· x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ghi trÞ gi¸ vèn hµng nhËp kho . Nî TK 155 14 Cã TK 911 • NÕu tr¶ l¹i niªn ®é kÕ to¸n sau (n¨m h¹ch to¸n sau) Nî TK 155 : NÕu nhËp kho Nî TK 111,112,152... Gi¸ trÞ thu håi Cã TK 721 : C¸c kho¶n thu bÊt thêng (nÕu cã) BT2: Ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i . • NÕu tr¶ trong cïng mét niªn ®é kÕ to¸n : Nî TK 531 : Doanh thu cña hµng bÞ tr¶ l¹i Cã TK 111,112: XuÊt tiÒn tr¶ cho kh¸ch hµng • NÕu tr¶ vµo niªn ®é kÕ to¸n sau : Tuú thuéc vµo møc doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lín hay nhá ®Ó quyÕt ®Þnh. Trêng hîp sè doanh thu nµy kh«ng lín cã thÓ trõ vµo doanh thu cña niªn ®é h¹ch to¸n ®ang diÔn ra vµ ®ang ghi sæ gièng nh trêng hîp tr¶ l¹i trong cïng niªn ®é. Trêng hîp DT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lín, kh«ng thÓ trõ vµo doanh thu th× ®îc coi lµ kho¶n lç bÊt thêng trong kú. 2a) Nî TK 531 2b) Nî TK 821 Cã TK 111,112,131 Cã TK 531 C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hµng ho¸ trong kú ®îc tËp hîp vµo TK 641. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu b¸n hµng, doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo tæng doanh thu b¸n hµng trong kú : Nî TK 511 Cã TK 521 : KÕt chuyÓn chiÕt khÊu b¸n hµng Cã TK 531 “ doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i Cã TK 532 “ sè gi¶m gi¸ hµng b¸n _ §ång thêi, kÕt chuyÓn sè doanh thu thuÇn vµo TK kÕt qu¶ . Nî TK 511 Cã TK 911 _ KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n vµo TK kÕt qu¶ Nî TK 911 Cã TK 632 b) H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ë c¸c DN ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. _ §Çu kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho. Nî TK 632 Cã TK 155 : TrÞ gi¸ hµng tån kho Cã TK 157 : TrÞ gi¸ hµng göi b¸n cha ®îc chÊp nhËn ®Çu kú _ Cuèi kú, tiÕn hµnh x¸c ®Þnh vµ ghi c¸c bót to¸n sau: 15 BT1: Gi¸ trÞ tån kho cuèi kú Nî TK 155 : TrÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú Cã TK 632 BT2: Gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh trong kú : Nî TK 632 Cã TK 631 BT3: Gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· xuÊt b¸n nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô : Nî TK 157 Cã TK 632 BT4: KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô Nî TK 911 Cã TK 632 _ Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô: Nî TK 111,112: ®· thu b»ng tiÒn Nî TK 131 : Ph¶i thu ngêi mua Nî TK 151,152,153 : §· thu b»ng vËt t hµng ho¸ Nî TK 334 ; Trõ vµo l¬ng c«ng nh©n viªn Cã TK 511 _ C¸c kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu b¸n hµng vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i h¹ch to¸n gièng nh ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn. Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo tæng doanh thu ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn. Nî TK 511 Cã TK 521,531,532 _ Riªng gi¸ trÞ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ghi : Nî TK 631 Cã TK 632 _ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 511 Cã TK 91 D. H¹ch to¸n tiªu thô néi bé H¹ch to¸n tiªu thô néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vÒ nguyªn t¾c t¬ng tù nh h¹ch to¸n tiªu thô bªn ngoµi. 16 _ Khi cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty, Tæng c«ng ty . Ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî TK 632 BT1: Cã TK 155,154 BT2: Ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô néi bé Nî TK 111,112,136(1368)... Cã TK 512 _ C¸c bót to¸n cßn l¹i (ThuÕ tiªu thô ph¶i nép -nÕu cã, chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i...) gièng nh tiªu thô bªn ngoµi. Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô néi bé Nî TK 512 _ Cã TK 911 _ KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911 Cã TK 632 E. H¹ch to¸n chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng SXKD trong DNSX KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD chÝnh vµ phô cña DN lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng vÒ tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô. KÕt qu¶ ®ã ®îc tÝnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a mét bªn lµ doanh thu thuÇn víi mét bªn lµ gi¸ vèn hµng tiªu thô vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN vµ ®îc biÓu hiÖn qua chi tiªu l·i (hoÆc lç) vÒ tiªu thô. Nh vËy ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD chÝnh vµ SXKD phô, bªn c¹nh c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu thuÇn vÒ gi¸ hµng tiªu thô ë trªn, kÕ to¸n cßn ph¶i tiÕn hµnh tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú. a) H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng :Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô trong kú . Tuú theo néi dung tõng Kho¶n chi phÝ, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 641. TK 641 _ Chi phÝ b¸n hµng : Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô nh chi phÝ ®ãng gãi, ph©n lo¹i, chän läc, vËn chuyÓn, bèc dì, giíi thiÖu, b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, hoa hång tr¶ cho ®¹i lý b¸n hµng v.v... TK 641 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc chia thµnh nh÷ng tiÓu kho¶n sau: 17 _ 6411 : Chi phÝ nh©n viªn _ 6412 : Chi phÝ vËt liÖu bao b× _ 6413 : Chi phÝ dông cô, ®å dïng _ 6414 : Chi phÝ KH TSC§ _ 6417 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi _ 6418 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nh sau _ C¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú ghi: Nî TK 641 (chi tiÕt tõng tiÓu kho¶n) Cã TK 334 TÝnh ra sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNV bé phËn b¸n hµng Cã TK 338 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) tÝnh BHXH, BHYT, KFC§ theo tû lÖ quy ®Þnh Cã TK 152 VËt t xuÊt dïng cho qu¸ tr×nh b¸n hµng Cã TK 153 Chi phÝ dông cô, ®å dïng Cã TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng Cã TK 331,111,112 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, qu¶ng c¸o Cã TK 335 Trêng hîp SC TSC§ vµ chi phÝ lín cÇn ph¶i p/bæ Cã TK 142 Ph©n bæ dÇn chÝ phÝ tr¶ tríc (nÕu cã) _ Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ (nÕu cã) kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 TiÒn mÆt Nî TK 112 TGNH Cã TK 641 Chi phÝ b¸n hµng _ Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 142 (1422) Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Nî TK 911 Cã TK 641 b) H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ DN mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®îc cho bÊt kú mét lo¹i ho¹t ®éng nµo . Chi phÝ qu¶n lý xÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ nh chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ nµy ®îc tËp hîp theo tõng yÕu tè. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý DN ®îc ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 642. TK642 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ còng ®îc chia ra nh÷ng tiÓu kho¶n sau: _ 6421: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý _ 6422 : Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý _ 6423 : Chi phÝ dông cô, ®å dïng v¨n phßng _ 6424 : Chi phÝ KH TSC§ 18 _ 6425 : ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ _ 6426 : Chi phÝ dù phßng _ 6427 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi _ 6428 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : _ Chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú ghi : Nî TK 642 (chi tiÕt tõng tiÓu kho¶n) Cã TK 334 TÝnh ra sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNV bé phËn qu¶n lý Cã TK 338 (chi tiÕt tiÓu kho¶n) tÝnh BHXH, BHYT, KFC§ theo tû lÖ quy ®Þnh Cã TK 152 chi phÝ NVL vÒ tiªu dïng vµ phÇn hao hôt trong §M Cã TK 153 Chi phÝ dông cô, ®å dïng v¨n phßng Cã TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho toµn DN Cã TK 333 (3335,3337,3338,3339) ThuÕ vèn, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ m«n bµi, c¸c kho¶n lÖ phÝ) Cã TK 139 Dù phßng thu khã ®ßi Cã TK 159 Gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 331,111,112 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Cã TK 335 TrÝch tríc c¸c kho¶n ph¶i tr¶ tÝnh vµo chi phÝ k/nµy Cã TK 142 Ph©n bæ dÇn chÝ phÝ tr¶ tríc trong kú _ Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 142 (1422) Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Nî TK 911 Cã TK 642 c) H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh phô . Th«ng thêng cuèi kú kinh doanh kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng KD (l·i hay lç). C«ng viÖc nµy ®îc tiÕn hµnh trªn TK 911_ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. §©y lµ TK dïng ®Ó x¸c ®Þnh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña DN, ®îc më theo tõng chi tiÕt ho¹t ®éng vµ tõng lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô v.v. Tµi kho¶n nµy cuèi th¸ng kh«ng cã sè d . Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : 19 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô : Nî TK 511,512 (doanh thu thuÇn) Cã TK 911 (Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh) _ KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý, gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911 Cã TK 641 chi phÝ b¸n hµng Cã TK 642. chi phÝ qu¶n lý Cã TK 632 gi¸ vèn hµng b¸n _KÕt qu¶ tiªu thô : • NÕu l·i : Nî TK 911 Cã TK 421 (4212) • NÕu lç : Nî TK 421 (4212) Cã TK 911 TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau khi ®Þnh kho¶n th× ®îc ghi vµo sæ nhËt ký, sæ c¸i vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c ®Ó cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. (MÉu c¸c sæ sÏ ®îc tr×nh bµy ë phÇn II) VËy ë C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh nh thÕ nµo? ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ra sao? chóng t«i xin ®Ò cÆp ®Õn ë phÇn thø hai. 20
- Xem thêm -