Tài liệu Bc giai -o-n 1

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp giai ®o¹n 1. Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hoá. Phần 2: Sơ lược về các phần hành kế toán ở Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hoá. Phần 3 : Ưu, nhược điểm và phương hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hoá. PhÇn 1: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn tmdv ho»ng hãa 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: N¨m 1991 thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Nhµ Níc gi¶i t¸n 3 c«ng ty: C«ng ty Th¬ng nghiÖp Ho»ng ho¸, C«ng ty VËt t huyÖn vµ C«ng ty Ngo¹i th¬ng ®Ó thµnh lËp c«ng ty míi ®ã lµ C«ng ty Th¬ng m¹i Ho»ng ho¸. C«ng ty th¬ng m¹i Ho»ng Ho¸ ®i vµo ho¹t ®éng ®îc 9 n¨m tõ 1991 ®Õn n¨m 2000. Tõ th¸ng 9 n¨m 2000 th× C«ng ty Th¬ng M¹i Ho»ng Ho¸ ®· cæ phÇn ho¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng ho¸ ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 2778/Q§UB ngµy 10/9/2000 cña UBND tØnh Thanh ho¸. Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸. §Þa chØ: ThÞ trÊn Bót s¬n - huyÖn Ho»ng ho¸ - Thanh ho¸. Sè ®iÖn tho¹i : 0373.865.599. Fax: 0373.865.599 C«ng ty ®îc së kÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Thanh ho¸ cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè : 2603000019 C«ng ty cæ phÇn TM - DV Ho»ng ho¸ cã truyÒn thèng kinh doanh vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn dµy d¹n kinh ngiÖm. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i ThÞ trÊn Bót s¬n, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã 6 cöa hµng ®Æt r¶i r¸c trong huyÖn. Cöa hµng sè 1: §îc ®Æt t¹i thÞ trÊn Bót s¬n. Cöa hµng sè 2: §îc ®Æt t¹i x· Ho»ng Trung. Cöa hµng sè 3: §îc ®Æt t¹i x· Ho»ng Ngäc. Cöa hµng sè 4: §îc ®Æt t¹i x· Ho»ng Phô. Cöa hµng sè 5: §îc ®Æt t¹i x· Ho»ng Xu©n. Cöa hµng sè 6: §îc ®Æt t¹i thÞ trÊn Bót S¬n. C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸ lµ mét doanh nghiÖp chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc lu chuyÓn hµng ho¸ , tËp trung b¸n bu«n b¸n lÎ trªn ®Þa bµn trong vµ ngoµi huyÖn . LÜnh vùc kinh doanh : C«ng ty Cp Tm¹i - Dvô Ho»ng Ho¸ kinh doanh ®a d¹ng nhiÒu mÆt hµng nh : X¨ng dÇu , ph©n bãn c¸c lo¹i , xe m¸y , hµng ®iÖn tö - ®iÖn l¹nh, hµng c«ng nghÖ phÈm … Trong thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng nh hiÖn nay, víi sù t¨ng trëng kinh tÕ ë c¸c níc trªn thÕ giíi, víi nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i mÆt hµng ngµy cµng n¨ng cao. C«ng ty ®ang cè g¾ng t¹o lËp cho m×nh mét th¬ng hiÖu tèt , uy tÝn trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi huyÖn . H×nh thøc së h÷u vèn cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸ lµ sö dông cña vèn cæ phÇn cña cæ ®«ng ®ãng gãp vµ vèn vay. Tæng sè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ 12.400.000.000 ®, trong ®ã vèn cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng lµ 2.400.000.000 ®. 1.2 : §Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ c¬ cÊu tæ chøc SXKD, tæ chøc bé m¸y cña ®¬n vÞ. 1.2.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng: C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Ho»ng Ho¸ b¾t ®Çu tõ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng thuÇn tuý trªn lÜnh vùc vËn t¶i víi ®éi ngò ph¬ng tiÖn nhá, l¹c hËu, C«ng ty tõng bíc ph¸t triÓn ra c¸c ngµnh nghÒ míi vµ hiÖn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn thµnh mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®a ngµnh nghÒ víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh nh sau: - Kinh doanh x¨ng dÇu - Kinh doanh mua b¸n ph©n bãn c¸c lo¹i. - Kinh doanh mua b¸n xe m¸y, ®iÖn tö ®iÖn l¹nh . - Mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo giÊy phÐp kinh doanh sè 2603000019 cña C«ng ty do Së KÕ ho¹ch ®Çu t Thanh Ho¸ cÊp. 1.2.2 C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Ho»ng Ho¸ ho¹t ®éng ®a ngµnh nghÒ, kinh doanh chñ yÕu trªn lÜnh vùc lµ th¬ng m¹i dÞch vô, lÜnh vùc th¬ng m¹i víi m¶ng kinh doanh x¨ng dÇu, ph©n bãn c¸c lo¹i……. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña lÜnh vùc nh sau: L Ünh vùc th¬ng m¹i dÞch vô: B¸n bu«n Hµng ho¸ mua vÒ (X¨ng dÇu , ph©n bãn c¸c lo¹i…) NhËp kho C¸c nghiÖp vô t¸c nghiÖp kinh doanh B¸n lÎ (Nguån: Phßng kinh doanh C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Ho»ng Ho¸) 1.2.3 Tæ chøc bé m¸y cña ®¬n vÞ : 1.2.3.1 Kh¸i qu¸t m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Ho»ng Ho¸ lµ mét doanh nghiÖp chuyªn cung øng kinh doanh c¸c mÆt hµng nh : X¨ng dÇu, ph©n bãn c¸c lo¹i ,xe m¸y …. Lµ ®¬n vÞ cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù chñ, b×nh ®¼ng, d©n chñ vµ t«n träng ph¸p luËt cã tÝnh ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶o toµn vèn . Ngêi ®øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ngêi qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty. Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, C«ng ty ®· x©y dùng m« h×nh qu¶n lý trùc tiÕp víi m« h×nh nµy ngêi phô tr¸ch c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã nhiÖm vô tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. T¹i mçi cÊp cã mét ngêi quyÕt ®Þnh cao nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc, phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, x· héi … Theo m« h×nh nµy, bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty gän nhÑ, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TM-DV Ho»ng ho¸. S¬ ®å1: §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty Ban kiÓm so¸t Ban gi¸m ®èc Phßng TC - HC Phßng KH- TT Phßng kÕ to¸n C¸c cöa hµng trùc thuéc CH Sè 1 CH Sè 2 CH Sè 3 CH Sè 4 1.2.3.2 C¬ cÊu nh©n sù chñ chèt cña bé m¸y ®iÒu hµnh CH Sè 5 CH Sè 6 Bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc bè trÝ mét c¸ch chÆt chÏ phï hîp víi quy tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Qua viÖc bè trÝ nh vËy,viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh dÔ dµng, nhanh chãng chÝnh x¸c h¬n. Trong ®ã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ lµ: * Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty. H§QT cã quyÒn thay mÆt c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lîi Ých quyÒn lîi cña c«ng ty. H§QT cã quyÒn quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n ®Çu t, ph¸t triÓn thÞ trêng… *Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thay mÆt cho Cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi mÆt qu¶n trÞ, kinh doanh, ®iÒu hµnh cña c«ng ty, ban kiÓm so¸t gåm cã 3 ngêi do héi ®ång cæ ®«ng bÇu b»ng h×nh thøc bá phiÕu kÝn. Ban kiÓm so¸t cã quyÒn vµ nghÜa vô sau: - KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong viÖc ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. - ThÈm ®Þnh b¸o c¸o hµng n¨m cña c«ng ty. - KiÕn nghÞ biÖn ph¸p bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. * Ban gi¸m ®èc: Gåm hai ngêi, mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc c«ng ty: Do héi ®ång c«ng ty bæ nhiÖm, lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty quy ®Þnh vµ NghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. - Phã gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ kü thuËt, c«ng t¸c n©ng cao båi dìng tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c nh©n viªn, ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng ngµy cña c¸c phßng ban. Phã gi¸m ®èc cßn gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸, c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ tµi s¶n cho doanh nghiÖp . 1.3.3 C¸c phßng chøc n¨ng : - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô bè trÝ tuyÓn dông lao ®éng, theo dâi, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é nghiÖp vô, kü thuËt vµ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi qu¶n lý hå s¬, v¨n thu lu tr÷, c«ng v¨n ®i, c«ng v¨n ®Õn vµ t×nh h×nh an ninh cña v¨n phßng c«ng ty còng nh c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y … - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng tËp hîp c¸c th«ng tin kinh kÕ, qu¶n lý vµ tham mu cho gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty . LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh , tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n , qu¶n lý thu håi vèn , huy ®éng vèn , b¶o toµn vèn, ghi chÐp h¹ch to¸n , qu¶n lý tiÒn hµng , tµi s¶n, c«ng nî chÝnh x¸c ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý , x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh cña c«ng ty theo tõng quý, n¨m , §ång thêi theo dâi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ nø¬c nh c¸c lo¹i thuÕ, phÝ, lÖ phÝ , phï hîp vµ ®óng theo quy ®Þnh còng nh ph¸p luËt cña nhµ níc. - Phßng thÞ trêng : Cã nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch kinh doanh , c«ng t¸c thÞ trêng , c«ng t¸c b¸n hµng , cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ……. 1.3: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 1.3: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 1.3.1: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn B¶ng so s¸nh t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn n¨m 2012-2013 N¨m 2012 Sè tiÒn Tû lÖ % TT ChØ tiªu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sè lîng LĐ TSL§ vµ §TNH TSC§ vµ §TDH Tæng tµi s¶n Nî ph¶i tr¶ NVCSH Tæng tiÒn vèn 6.789.540.623 7.891.351.020 14.680.891.643 9.815.678.942 4.865.212.701 14.680.891.643 C¸c kho¶n ph¶i thu 1.741.348.790 TiÒn mÆt tån quü 252.489.450 55 46,25 53,75 100 66,86 33,14 100 60 N¨m 2013 Sè tiÒn Tû lÖ % 8.274.150.640 9.532.901.140 17.807.051.780 10.965.780.915 6.841.270.865 17.807.051.780 1.815.450.615 263.187.689 Chªnh lÖch T¬ng ®èi TuyÖt ®èi 46,46 53,54 100 61,58 38,42 100 1.484.610.017 1.641.550.120 3.126.160.137 1.150.101.973 1.976.058.164 3.126.160.137 74.101.825 10.698.239 5 9,1 % (Nguån trÝch tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2012-2013) Ph©n tÝch: N¨m 2013 t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn TMDV Ho»ng Ho¸ ®· cã sù thay ®æi lín so víi n¨m 2012, cô thÓ nh sau : Tæng tµi s¶n n¨m 2013 t¨ng so víi n¨m 2012 lµ 3.126.160.137 ®ång t¬ng øng víi 21,29%. Trong ®ã tµ s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n t¨ng 1.641.550.120 ®ång t¬ng øng víi 20,80% vµ tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng 1.484.610.017 ®ång t¬ng øng víi 21,87%. ViÖc tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng chñ yÕu lµ do C«ng ty ®· t¨ng lîng mÆt tån quü tõ 252.489.450 ® trong n¨m 2012 t¨ng lªn 263.187.689 ® trong n¨m 2013, tøc lµ t¨ng lªn 10.698.239 ® t¬ng øng víi 4,2%. Bªn c¹nh lîng tiÒn mÆt tån quü 21,87 % 20,80% 21,29 % 11,72% 40,62% 21,29% 4,3% 4,2% ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 t¨ng cho thÊy C«ng ty ®· sö dông vèn kh«ng tèt , g©y l·ng phÝ vÒ vèn kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2013 t¨ng so víi n¨m 2012 lµ 1.976.058.164 ®ång t¬ng øng víi 40,62% vµ nî ph¶i tr¶ n¨m 2013 t¨ng so víi n¨m 2012 lµ 1.150.101.973 ®ång t¬ng øng víi 11,72% do ®ã lµm tæng nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2013 t¨ng so víi n¨m 2012 lµ 3.126.160.137®ång t¬ng øng víi 21,29 %. Bªn c¹nh ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2013 t¨ng so víi n¨m 2011 lµ 74.101.825 ®ång t¬ng øng víi 4.3 % cho thÊy n¨m 2013 c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn Ýt , v× vËy c«ng ty ph¶i Ýt ph¶i ®i vay bªn ngoµi ®Ó bï ®¾p vµo. MÆt kh¸c do tèc ®é t¨ng cña vèn chñ së h÷u t¨ng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña nî ph¶i tr¶ nªn c«ng ty ®· chñ ®éng ®îc trong tµi chÝnh . Sè lîng lao ®éng n¨m 2013 t¨ng h¬n so víi n¨m 2012 lµ 5 lao ®éng t¬ng øng víi 9,1 % ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ngµy cµng më réng quy m« kinh doanh 1.3.2: KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m §VT: ®ång ChØ tiªu M· N¨m 2011 N¨m 2012 2013 sè Doanh thu BH vµ CCDV C¸c kho¶n gi¶m trõ DT Doanh thu thuÇn vÒ BH vµ CCDV ( 10 = 01 - 02) Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép vÒ BH vµ CCDV (20 = 10 -11) Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 01 02 10 73.605.671.718 73.605.671.718 88.715.678.150 45.120.786 88.670.557.364 99.325.160.420 15.140.454 99.310.019.966 11 20 71.242.971.880 2.362.699.838 86.150.540.154 2.520.017.210 96.450.480.120 2.859.539.846 21 22 706.827.377 75.480.670 780.170.455 106.450.180 804.780.900 trong ®ã: chi phÝ l·i vay Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 23 24 30 706.827.377 1.372.171.721 283.700.740 780.170.455 1.468.790.765 346.536.660 804.780.900 1.785.788.936 375.420.190 Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c LN kh¸c ( 40 = 31 - 32) Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ ( 50 = 30 + 40) Chi phÝ thuÕ TNDN Lîi nhuËn sau thuÕ ( 60 = 50 51) 31 32 40 50 190.610.336 10.573.986 180.036.350 463.737.090 201.480.175 45.754.189 155.725.986 502.262.646 250.615.480 82.790.650 167.824.830 543.245.020 51 60 115.934.272 347.802.818 125.565.661 376.696.985 135.811.255 407.433.765 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (30 = 20 + 21-2 - 24) 1.4 : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty . 1.4.1 : §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty cæ phÇn TM-DV Ho»ng Ho¸ lµ b¸n x¨ng dÇu vµ ph©n bãn c¸c lo¹i lµ chñ yÕu, ®Þa bµn ho¹t ®éng mang tÝnh lu ®éng cao phøc t¹p. Do ®ã ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh, C«ng ty cæ phÇn TM-DV Ho»ng Ho¸ ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Hµng ngµy kÕ to¸n tËp trung t¹i c¸c cöa hµng ®¹i lý vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc sÏ tiÕn hµnh nhËn hoÆc lËp ho¸ ®¬n chøng tõ. §Þnh kú 5 ®Õn 10 ngµy kÕ to¸n t¹i c¸c cöa hµng, bé phËn trùc thuéc sÏ tËp hîp toµn bé chøng tõ vµ chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®Ó ghi sæ vµ tæng hîp. S¬ ®å 2: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n mua hµng vµ b¸n hµng Ghi chó: KÕ to¸n thanh to¸n : ChØ ®¹o KÕ to¸n quü : B¸o c¸o * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng ngêi trong bé m¸y kÕ to¸n: - KÕ to¸n trëng (Trëng phßng kÕ to¸n): ChØ ®¹o trùc tiÕp bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty, phô tr¸ch chung toµn phßng, kiÓm tra ®«n ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c kÕ to¸n viªn . DuyÖt c¸c kho¶n thu chi , c¸c dù to¸n vµ toµn bé c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ c«ng ty vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh theo ®óng môc ®Ých. Ngoµi ra trëng phßng kÕ to¸n cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ níc quy ®Þnh. Tæng hîp , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , ph©n phèi lîi nhuËn , trÝnh lËp c¸c quü theo chÕ ®é vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh Quý , n¨m . - KÕ to¸n b¸n hµng vµ mua hµng : ( Phã phßng kÕ to¸n ) : Cïng víi thñ kho tiÕn hµnh lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng , theo dâi c«ng nî ph¶i thu , ph¶i tr¶. Theo dâi t×nh h×nh tiªu thô vµ lËp b¸o c¸o tiªu thô cho toµn c«ng ty , hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kho , b¶ng kª hµng ho¸. Kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo , ®Çu ra .Ngoµi ra phã phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cßn ký thay c¸c chøng tõ vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ to¸n khi trëng phßng ®i v¾ng. - KÕ to¸n thanh to¸n : Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî néi bé, t¹m øng, b¶o hiÓm x· héi vay mua cæ phÇn, thÕ chÊp mua cæ phÇn, hao hôt, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Theo dâi , thu chi h¹ch to¸n tiÒn mÆt Theo dâi h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn nî, tiÒn göi ng©n hµng Thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kho¶n trî cÊp ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng Theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§ - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt: Trùc tiÕp lµm thñ quü t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty, cã nhiÖm vô c©n ®èi thu , chi . Theo dâi t×nh h×nh t¨ng - gi¶m - tån quü tõng ngµy . Mçi mét kÕ to¸n viªn ®¶m nhiÖm mét sè phÇn hµnh nhÊt ®Þnh , ®éc lËp t¬ng ®èi víi nhau , chÞu tr¸ch nhiÖm tõ kh©u lËp c¸c chøng tõ ghi sæ cho tíi kh©u b¸o c¸o c¸c phÇn hµnh ®îc giao . Tuy vËy gi÷a c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lu«n cã mèi quan hÖ mang tÝnh chÊt t¸c nghiÖp ( quan hÖ ngang ) . 1.4.2 : ChÕ ®é vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông . C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kÕ to¸n . Do ®ã tæ chøc kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña luËt kÕ to¸n , c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n . - Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thøc vµo ngµy 31/12 n¨m d¬ng lÞch - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong h¹ch to¸n lµ : §ång viÖt nam ( VN§ ) - ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông : Theo quyÕt ®Þnh sè 48 /2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh . - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ Vt , Hho¸ xuÊt kho : Theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . - Ph¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT : theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ : theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu ( hay khÊu hao ®êng th¼ng ) theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§ - BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh . - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn . 1.4.3 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: §Æc ®iÓm tæ chøc chøng tõ: - TÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn, x¸c ®Þnh hµng tån kho cuèi kú theo gi¸ trÞ cßn l¹i. Tån kho cuèi kú = Tån kho ®Çu kú + NhËp trong kú - XuÊt trong kú - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - §Ó phï hîp víi hÖ thèng kÕ to¸n cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ "Chøng tõ ghi sæ" KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, øng tríc . + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - PhiÕu chi- PhiÕu thu - Ngoµi ra cßn cã : - giÊy lÜnh tiÒn - giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - giÊy nép tiÒn - ho¸ ®¬n - giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n - uû nhiÖm chi - uû nhiÖm thu - sÐc chuyÓn kho¶n - lÖnh chuyÓn cã ®Õn (Chøng tõ gèc) KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n: + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:  Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (MÉu 01- TSC§), thÎ TSC§ (MÉu 02 TSC§)  Biªn b¶n thanh lý TSC§ (MÉu 03 - TSC§)  Biªn b¶n bµn giao TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh (MÉu 04 - TSC§)  Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (MÉu 05 - TSC§) KÕ to¸n c«ng cô, dông cô: + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm kª vËt t b¶ng kª mua hµng... Ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng.. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: B¶ng chÊm c«ng (MÉu 01a - L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu 02 - L§TL), phiÕu b¸o lµm thªm giê. C¸c chøng tõ kÕ to¸n tiÒn l¬ng bao gåm: Hîp ®ång giao kho¸n (lao ®éng), biªn b¶n kiÓm tra tai n¹n lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, (chøng tõ gèc) KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:  Hãa ®¬n GTGT  B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§  B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.4.4 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n tõ kÕ to¸n: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, øng tríc . + Tµi kho¶n sö dông: TK 111, 112.... KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n: + Tµi kho¶n sö dông: TK: 211 "Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh" Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp. TK: 213 "Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh" Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña TSC§ v« h×nh trong doanh nghiÖp. TK: 214 "Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh" Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao TSC§ vµ c¸c kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸c cña TSC§ . Vµ mét sè TK liªn quan kh¸c... KÕ to¸n c«ng cô, dông cô: + Tµi kho¶n sö dông: TK 153.... KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: + Tµi kho¶n sö dông: TK 334, 338 KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + Tµi kho¶n sö dông: TK 511 "Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô" Tµi kho¶n 511 cã c¸c tµi kho¶n cÊp 2 sau: TK 5111; Doanh thu b¸n hµng hãa TK 5113; Doanh thu b¸n dÞch vô Tµi kho¶n: TK632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" Tµi kho¶n 911 "X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" 1.4.5 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, øng tríc . Sæ kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC - Sæ quü tiÒn mÆt - Chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 111, 112 - Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n: + Sæ kÕ to¸n sö dông : C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC Sæ (thÎ) chi tiÕt TSC§, b¶ng tæng hîp chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§... Sæ c¸i TK 211, sæ c¸i TK 213, sæ c¸i TK 214 KÕ to¸n c«ng cô, dông cô: Sæ chøng tõ ghi sæ, Sæ chi tiÕt TK 153.... KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: + Sæ kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n TK 334, TK 338.. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + Sæ kÕ to¸n sö dông: Sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt gi¸ vèn, sæ chi tiÕt doanh thu Sæ c¸i TK 511, 632, 911 1.4.6 LËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh: - C«ng ty Cæ phÇn th¬ng m¹i vµ dÞch vô Ho»ng Hãa ®Þnh kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý, hµng n¨m. Niªn ®é kÕ to¸n ®îc b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. - B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty lËp bao gåm: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01 - DN) + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (MÉu sè B02 - DN) + B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu 03 - DN) + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu B09 - DN) + B¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ 1.4.7 C«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n: - Bé phËn thùc hiÖn: Phßng kÕ to¸n phèi hîp cïng víi thñ kho, b¶o vÖ, c¸n bé cung ønghµng hãa vµ c¸c phßng liªn quan cïng ®ång bé tiÕn hµnh tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt do kh¸ch quan mang l¹i. - Ph¬ng ph¸p vµ c¬ së kiÓm tra: §Þnh kú hµng th¸ng lËp ban kiÓm kª bao gåm: phßng kÕ to¸n, b¶o vÖ, thñ kho kiÓm kª l¹i t×nh h×nh tµi s¶n hiÖn cã trong c«ng ty ®Ó n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh thùc tÕ so víi sæ s¸ch. KÕ to¸n trëng vµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cïng kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, b¶o ®¶m tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 1.5. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ híng ph¸t triÓn trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn TM-DV Ho»ng Ho¸ 1.5.1. ThuËn lîi: - C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸ sö dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, mäi c«ng viÖc ®Òu ®îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, do ®ã cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, c¸c sè liÖu kÕ to¸n - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸ cã ®éi ngò kÕ to¸n víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, 4 nh©n viªn t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é trung cÊp vµ ®¹i häc , kü n¨ng sö dông m¸y mãc thµnh th¹o. TÊt c¶ nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®Òu lµm viÖc hÕt m×nh, ý thøc tù gi¸c cao, tËp trung toµn bé kh¶ n¨ng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, do ®ã mäi c«ng viÖc ®Òu ®îc gi¶i quyÕt nhanh chãng vµ kh«ng ®Ó ø ®äng c«ng viÖc. 1.5.2. Khã kh¨n: - Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ kinh doanh x¨ng dÇu vµ ph©n bãn , xe m¸y c¸c lo¹i lµ chñ yÕu , nªn ®Þa bµn kinh doanh cña C«ng ty lµ kh¸ réng, víi 06 cöa hµng b¸n x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu ë trªn kh¾p huyÖn Ho»ng Ho¸. Do ®ã viÖc cËp nhËt sè liÖu vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh«ng kÞp thêi . Bªn c¹nh ®ã do ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung nªn c«ng viÖc ®Òu ph¶i tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n vµo ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng nªn c«ng viÖc t¹i phßng kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng lµ rÊt vÊt v¶ vµ phøc t¹p. - C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i - DÞch vô Ho»ng Ho¸ tÝnh ®Õn nay lµ thµnh lËp ®îc 9 n¨m nhng lu«n cã sù thay ®æi vÒ nh©n viªn kÕ to¸n nªn ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cßn máng, cha cã nhiÒu kinh nghiÖm, mçi ngêi l¹i ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh mét lóc, ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i tËn dông toµn bé thêi gian vµ kh¶ n¨ng ®Ó hoµn thµnh hÕt c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã, do mét ngêi ®¶m nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh nªn cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chuyªn ngµnh còng nh cha ph¸t huy t¸c dông cña kÕ to¸n qu¶n trÞ. - HiÖn nay c«ng ty cha ¸p dông chuyÓn khai phÇn mÒm kÕ to¸n nªn c«ng viÖc lµm b»ng tay lµ chÝnh . 1.5.3. Ph¬ng híng ph¸t triÓn - C«ng t¸c kÕ to¸n rÊt cÇn thiÕt trong c¸c doanh nghiÖp, nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin quan träng cho nhµ qu¶n trÞ ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ ®óng ®¾n. §Ó n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn thêng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn tuyÓn thªm nh©n viªn kÕ to¸n cho phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Ó mäi ngêi ®¶m nhËn Ýt phÇn hµnh h¬n, ®¶m b¶o mçi phÇn hµnh ®Òu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®óng nhÊt . - KÕ to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin gióp Gi¸m ®èc c«ng ty cã c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ ®óng ®¾n, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n. V× vËy c«ng ty nªn chó träng h¬n vµo c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ ®èi víi tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh nªn cã nh©n viªn kÕ to¸n chuyªn nghiÖp ®Ó cã thÓ cung cÊp th«ng tin nhanh chãng vµ chÝnh x¸c cho Gi¸m ®èc. 1.6: §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty : 1.6.1 : Nh÷ng u ®iÓm : - XuÊt ph¸t tõ quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp , tõ sù ph©n bæ m¹ng líi kinh doanh ®Õn sù ph©n cÊp qu¶n lý mµ c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung nªn dÔ dµng kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n . - VÒ bé m¸y kÕ to¸n : Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc kh¸ hîp lý , chÆt chÏ . Tuy phßng kÕ to¸n cã 4 ngêi nhng bè trÝ ph©n c«ng phô tr¸ch c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn kh¸ hoµn chØnh . C¸c kÕ to¸n viªn ®Òu cã kiÕn thøc , nghiÖp vô v÷ng vµng lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao . - Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu cña nghiÖp vô lµ hîp lý , hîp lÖ . HÖ thèng chøng tõ mµ nh©n viªn sö dông ®Ó h¹ch to¸n t¬ng ®èi hoµn thiÖn vµ ®óng chuÈn mùc , theo mÉu quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh ban hµnh. Mäi chøng tõ ®îc s¾p xÕp , ph©n lo¹i vµ lu tr÷ theo ®óng quy ®Þnh lu tr÷ chøng tõ , tµi liÖu kÕ to¸n . 1.6.2 : Mét sè h¹n chÕ cßn tån t¹i . - C«ng ty cã rÊt nhiÒu c¸c cöa hµng trùc thuéc nhng cha cã kÕ to¸n cöa hµng theo dâi mµ tÊt c¶ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ghi sæ vµ h¹ch to¸n . - C«ng ty cha ¸p dông phÇn mÒn kÕ to¸n m¸y mµ ®ang lµm b»ng thñ c«ng v× vËy khèi lîng c«ng viÖc phßng kÕ to¸n sÏ rÊt nhiÒu , dÔ g©y ra tån ®äng c«ng viÖc vµ cã thÓ x¶y ra nhÇm lÉn, sai sãt . PhÇn 2: S¬ lîc vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña c«ng ty 2.1) KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, øng tríc . + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - PhiÕu chi- PhiÕu thu - Ngoµi ra cßn cã : - giÊy lÜnh tiÒn - giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - giÊy nép tiÒn - ho¸ ®¬n - giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n - uû nhiÖm chi - uû nhiÖm thu - sÐc chuyÓn kho¶n - lÖnh chuyÓn cã ®Õn (Chøng tõ gèc) + Tµi kho¶n sö dông: TK 111, 112.... + Sæ kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC - Sæ quü tiÒn mÆt - Chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 111, 112 - Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng * Quy tr×nh thùc hiÖn: BiÓu PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy nép tiÒn, ho¸ ®¬n Sæ quü TM Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ chi tiÕt TK111,112 Sæ c¸i TK 111,112... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: §Þnh kú hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Cuèi th¸ng Đơn vị : CÔNG TY CP TMDV HOẰNG HOÁ PHIẾU THU Mẫu số: 01-TT Quyển số: …. Ngày 15 tháng 09 năm 2013 Số : 66 Nợ: TK111 Có: TK 511 Họ tên người nộp : Nguyễn Thị Phương Địa chỉ : Lý do nộp : Thu tiền bán hàng Số tiền: 33.045.000 đ Viết bằng chữ : Ba mươi ba triệu không trăn bốn lăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 15 tháng 09 năm 2013 Thủ trưởng đ.vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 2.2) KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n: + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:  Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (MÉu 01- TSC§), thÎ TSC§ (MÉu 02 TSC§)  Biªn b¶n thanh lý TSC§ (MÉu 03 - TSC§)  Biªn b¶n bµn giao TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh (MÉu 04 - TSC§)  Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (MÉu 05 - TSC§) + Tµi kho¶n sö dông: TK: 211 "Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh" Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp. TK: 213 "Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh" Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng cña TSC§ v« h×nh trong doanh nghiÖp. TK: 214 "Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh" Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao TSC§ vµ c¸c kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸c cña TSC§ . Vµ mét sè TK liªn quan kh¸c... + Sæ kÕ to¸n sö dông : C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC Sæ (thÎ) chi tiÕt TSC§, b¶ng tæng hîp chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§... Sæ c¸i TK 211, sæ c¸i TK 213, sæ c¸i TK 214 + Quy tr×nh thùc hiÖn BiÓu: S¬ ®å kÕ to¸n TSC§ theo ph¬ng ph¸p cña c«ng ty Ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n giao nhËn TSC§, BB thanh lý TSC§........... Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 211, 213, 214 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh ThÎ TSC§ Sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ B¶ng tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ Chó thÝch §Þnh kú hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Cuèi th¸ng Cty CP Th¬ng M¹i - DÞch vô Ho»ng Hãa §Þa chØ : ThÞ trÊn Bót S¬n - Ho»ng Hãa - Thanh Hãa Mẫu số 01 – TSCĐ Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2013 tại văn phòng Cty CP Th¬ng M¹i DÞch vô Ho»ng Hãa . Thành phần gồm: Bên A: Cty CP Th¬ng M¹i - DÞch vô Ho»ng Hãa Do ông : Lª Cao Hïng - Chức vụ: giám đốc - làm đại diện Bên B : Công ty cæ phÇn chÕ t¹o thiÕt bÞ sen Địa chỉ: T»ng 1 tßa nhµ Sen - côm CN võa vµ nhá Tõ Liªm - Hà Nội Do ông : Lª §øc Toµn - Chức vụ: PGiám đốc - làm đại diện Bên B đã bàn giao và trang bị cho bên A gồm: T T A 1 Tên hàng B Cét b¬m x¨ng dÇu ®iÖn Tö sedi Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3=1x2 115.200.000 115.200.000 1 Tổng cộng Thủ trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2.3) KÕ to¸n c«ng cô, dông cô: 115.200.000 Người nhận (Ký, họ tên) Người giao (Ký, họ tên) + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm kª vËt t b¶ng kª mua hµng... Ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng.. + Tµi kho¶n sö dông: TK 153.... + Sæ kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC Sæ chøng tõ ghi sæ, Sæ chi tiÕt TK 153.... + Quy tr×nh thùc hiÖn: BiÓu: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p cña c«ng ty PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm kª vËt t..... Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK 153.. Sæ c¸i TK 153... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Chó thÝch: §Þnh kú hµng ngµy B¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt t KiÓm tra ®èi chiÕu Cuèi th¸ng CÔNG TY CP TMDV Mẫu số: 02-VT HOẰNG HOÁ Số: 20 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 22 tháng 09 năm 2013 Nợ: TK 642 Cú: TK 153 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thị Phương Lý do xuất: Xuất dùng Đơn vị tínhSố lợngĐơn giáThành tiền(đ)STT Xuất tại kho: Công ty CPTM DV HH- Thị trấn Bút Sơn Hoằng Hoá Tên,n Yêu cầu hón 2 hiệu, Thực quy cách xuất vật tưMó số 1 …. Kệ kờ sắt L5 …………… Tổng cộng Bằng chữ: Hai triệu Cái …….. 02 ………… 815.450 ……….. 1.630.900 …………. 2.458.455 bụn trăm năm mơi tỏm ngàn bốn trăm năm lăm đồng. Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.4 ) KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: B¶ng chÊm c«ng (MÉu 01a - L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu 02 - L§TL), phiÕu b¸o lµm thªm giê. C¸c chøng tõ kÕ to¸n tiÒn l¬ng bao gåm: Hîp ®ång giao kho¸n (lao ®éng), biªn b¶n kiÓm tra tai n¹n lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, (chøng tõ gèc) + Tµi kho¶n sö dông: TK 334, 338 + Sæ kÕ to¸n sö dông: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é KÕ to¸n Doanh NghiÖp ViÖt Nam theo Q§ sè 48/2006 Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 BTC Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n TK 334, TK 338.. + Quy tr×nh thùc hiÖn: BiÓu: S¬ ®å kÕ to¸n TiÒn l¬ng theo ph¬ng ph¸p cña c«ng ty B¶ng chÊm c«ng, phiÕu b¸o lµm thªm giê, hîp ®ång giao kho¸n, hëng BHXH.... Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK.334,338.. Sæ c¸i TK 334, 338 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Chó thÝch: §Þnh kú hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Cuèi th¸ng + Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:  Hãa ®¬n GTGT  B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§  B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng  PhiÕu xuÊt kho B¶ng tæng hîp chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c
- Xem thêm -