Tài liệu Baocaocuoiki

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Lời Cảm Ơn  Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp tài liệu liên quan đến đồ án này Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin , trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Cảm ơn các anh chị và bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này. Sinh viên thực hiện Võ Tấn Duy. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 1 Mở đầu 1.1.Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ư Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 2 ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơn. -Phần mêm quản lý thư viện này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của thủ thư hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu sách.Để biết rõ về phần mềm hãy cùng tôi đến chương kế. HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 3 1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 2 Danh sách các yêu cầu STT Tên yêu cầu Qui định 1 Tiếp Nhận Nhân Viên BM1 QĐ1 2 Lập thẻ độc giả BM2 QĐ2 3 Tiếp nhận sách mới BM3 QĐ3 4 Tra cứu sách BM4 5 Cho mượn sách BM5 QĐ5 6 Nhận trả sách BM6 QĐ6 7 Lập Phiếu Thu Tiền Phạt BM7 QĐ7 8 Ghi Nhận Mất Sách BM8 QĐ8 9 Thanh Lý Sách BM9 QĐ9 10 Lập báo cáo BM10 2 Ghi chú Danh sách các biểu mẫu và qui định 1.4.1 BM1: Biểu mẫu Biểu mẫu 1 và qui định 1 Hồ Sơ Nhân Viên Họ và tên: .................................................. Địa chỉ:...................................................... Ngày Sinh:.................................................. Điện Thoại:................................................ Bằng Cấp:................................................... Bộ Phận:.................................................... Chức vụ:..................................................... Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 4 QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thư, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban Giám Đốc), có 5 chức vụ (Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Nhân Viên). Ví dụ: BM1: Hồ Sơ Nhân Viên Họ và tên: Nguyễn Tùng Địa chỉ:365 Trần Hưng Đạo-Q1-TPHCM Ngày Sinh: 17/12/1984 Điện Thoại: 83.69.058 Bằng Cấp: Đại Học Bộ Phận: Thủ Thư Chức vụ: Nhân Viên 1.4.1 Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2: Thẻ Độc Giả Họ và tên: .......................... Loại độc giả:.................... Ngày sinh: ........................... Địa chỉ: .............................. Email: .............................. Ngày lập thẻ: ....................... Người lập:............................ QĐ2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng. Người lập thẻ độc giả phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư. Ví dụ: Thẻ độc giả với nhân viên lập là Võ Đan BM2: Thẻ Độc Giả Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 5 Họ và tên: Ngô Thừa Ân Loại độc giả: X Ngày sinh: 27/09/1978 Địa chỉ: 275 Điện Biên Phủ Q5 Tp.HCM Email: votanduy@gmail.com Ngày lập thẻ: 22/10/2004 Người lập: Võ Đan 1.4.1 Biểu mẫu 3 và qui định 3 BM3: Thông Tin Sách Tên sách:.................................... Thể loại: ............................... Tác giả: ........................... Năm xuất bản: ........................... Nhà xuất bản: ...................... Ngày nhập: ..................... Trị giá:........................................ Người Tiếp Nhận:................ QĐ3: Có 3 thể loại (A, B, C). Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm. Người nhận sách phải là nhân viên thuộc bộ phận Thủ Kho. Ví dụ: BM3: Thông Tin Sách Tên sách: CNPM Thể loại: A Tác giả:Trần Đan Huy Năm xuất bản: 2003 Nhà xuất bản: NXB Trẻ Ngày nhập: 22/10/2004 Trị giá: 30.000 đồng Người Tiếp Nhận: Lê Anh 1.4.1 Biểu mẫu 4 BM4: STT Danh Sách Sách Mã Sách Tên Sách Tác Giả Số Lượt Mượn Tình Trạng 1 2 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 6 Ví dụ: BM4: STT Danh Sách Sách Mã Sách Tên Sách Tác Giả Số Lượt Mượn Tình Trạng 1 001 Bài tập lí thuyết đồ thị Lê Thụy Anh 100 Mới 2 010 Bài Tập toán giải tích Võ Đình Nguyên 50 Cũ 3 011 Cơ sở di truyền học Lê Ca 20 Mới 4 100 Phương pháp lập trình hướng đối tượng với C+ + Phạm Văn Ất 200 Cũ 1.4.1 Biểu mẫu 5 và qui định 5 BM5: Phiếu Mượn Sách Họ tên độc giả:......................................... STT Mã Sách Tên Sách Ngày mượn:.............................................. Thể Loại Tác Giả 1 2 QĐ5: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và sách không có người đang mượn. Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày. Ví dụ: BM5: Phiếu Mượn Sách Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 7 Họ tên độc giả:......................................... Ngày mượn:.............................................. STT Mã Sách Tên Sách Thể Loại Tác Giả 1 001 Lí thuyết đồ thị Tin học Lê Thụy Anh 2 003 Tin hoc ! Tin học Hoàng Kiếm 1.4.1 Biểu mẫu 6 và qui định 6 BM5: Phiếu Trả Sách Họ tên độc giả:......................................... Ngày trả:................................................... Tiền phạt kỳ này:...................................... Tiền nợ:.................................................... Tổng nợ:................................................... STT Mã Sách Ngày Mượn Số Ngày Mượn Tiền Phạt 1 2 QĐ6: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày. 1.4.1 Biểu mẫu 7 và qui định 7 BM7: Phiếu Thu Tiền Phạt Họ tên độc giả: ................................................................... Tiền nợ: ............................................................................... Số tiền thu: .......................................................................... Còn lại:................................................................................. Người thu tiền:..................................................................... Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 8 QĐ7: Số tiền thu không vượt quá số tiền độc giả đang nợ. Người thu tiền phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ quỹ. 1.4.1 Biểu mẫu 8 và qui định 8 BM8: Ghi Nhận Mất Sách Tên Sách: ........................................................................... Ngày ghi nhận: .................................................................... Ho tên độc giả: .................................................................... Tiền Phạt:............................................................................. Người ghi nhận:................................................................... QĐ8: Tiền phạt không nhỏ hơn trị giá quyển sách. Người ghi nhận mất sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thư. 1.4.1 Biểu mẫu 9 và qui định 9 BM9: Thanh Lý Sách Họ tên người thanh lý:.............................. STT Mã Sách Tên Sách Ngày thanh lý:.......................................... Lý Do Thanh Lý 1 2 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 9 QĐ9: Người thanh lý sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ kho. Có 3 lý do thanh lý (Mất, Hư Hỏng, Người Dùng Làm Mất) 1.4.1 Biểu mẫu 10 Biểu mẫu 10.1 BM10.1 Báo Cáo Thông Kê Tình Hình Mượn Sách Theo Thể Loại  Tháng :.............................. STT Tên Thể Loại Số lượt mượn Tỉ lệ 1 2 Tổng số lượt mượn:.....................  Biểu mẫu 10.2 BM10.2 Báo Cáo Thống Kê Sách Trả Trễ Ngày:................................. STT Tên Sách Ngày Mượn Số Ngày Trả Trễ 1 2  BM10.3 Biểu mẫu 10.3 Báo Cáo Thống Kê Độc Giả Nợ Tiền Phạt Ngày:................................. STT Tên Độc Giả Tiền Nợ 1 2 Tổng tiền nợ:............................... Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 10 1.3 BẢNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc Cung cấp thông tin Kiểm tra QD2 ,ghi Cập giả theo BM2 thông tin ,xóa Nhập sách Cung cấp thông tin Cập nhật ,xóa 2 nhật theo BM3 Kiểm tra QD3, ghi thông tin 3 4 Tra Cứu Lập phiếu mượn Cung cấp mã số Tìm và xuất thông Tìm gần hay tên sách tin về sách đúng Cung cấp thông tin Kiểm tra QD4 và Cập theo BM4 ghi thông tin nhật,xóa 2.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA Yêu cầu tiến hóa: Stt Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi 1 Thay đổi qui Tuổi tối thiểu ,Tuổi tối định thẻ độc đa,thời hạn có gía trị của Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 11 2 3 giả thẻ Thay đổi qui định Số lượng và tên các loại,thay nhập sách đổi khoảng cách năm xuất bảng Thay đổi phiếu mượn sách Thể loại Thay đổi sách mượn tối đa,ngày mượn tối đa Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Chú thích 1 Thay đổi Cho biết QD mới, tuổi Ghi nhận giá trị qui định tối thiểu,tuổi tối đa,thời mới và thay đổi thẻ độc hạn còn giá trị của thẻ cách thức kiểm tra đổi Cho lượng Ghi nhận giá trị Cho mới,tên các thể loại và mới và thay đổi phép khoảng cách năm xuất cách thức kiểm tra hủy , giả 2 Thay qui định nhập sách biết số bản cập nhật thông tin 3 Thay phiếu đổi Nhập giá trị mới của : Ghi nhận giá trị số lượng sách mượn tối mới và thay đổi Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 12 mượn sách đa,số ngày mượn tối đa cách thức kiểm tra 3.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ Yêu cầu hiệu quả Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128MB, Đĩa cứng 10GB. Stt Nghiệp vụ Tốc độ xử lý Dung Chú lượng thích lưu trữ 1 Lập thẻ độc 200 thẻ/giờ giả 2 Tra cứu sách Tất cả các sách trong 2giờ 3 Nhập sách Ngay tức thì Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả: Stt Nghiệp vụ 1 Lập thẻ độc giả Người dùng Phần mềm quản lý thư viện Phần mềm Ghi chú SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 13 T hiện đúng 2 Nhập sách Nhập vào Thực danh sách đúng hiện sách 3 Tra cứu sách Thực hiện đúng 4.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 5.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH Các yêu cầu tương thích STT Nghiệp vụ Đối Chú tượng thích liên quan 1 Nhận danh sách thẻ Từ độc giả Phần mềm quản lý thư viện tập Độc lập tin Excel. phiên SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 14 bản. 2 Xuất danh sách thẻ Đến độc giả Độc lập phần phiên mềm bản. WinFax Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích S STT Ngiệp Phầm mềm vụ 1 Nhận 1 Người dùng Ghi chú danh Chuẩn bị tập Thực hiện sách thẻ độc tin Excel với đúng yêu cầu. giả cấu trúc theo biểu mẫu và cho biết tên tập tin muốn dùng . 2 xuất danh Cài đặt phần Thực hiện sách thẻ độc mềm WinFax đúng yêu cầu. giả Phần mềm quản lý thư viện và cho biết SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 15 lớp cần xuất danh sách. 6.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT Yêu cầu bảo mật STT Nghiệp vụ Quản trị Thủ thư Khác hệ thống 1 Phân quyền 2 Lập thẻ độc X X giả 3 Nhập sách X 4 Tra cứu sách X X 5 Đổi qui định X X X X X tiếp nhận 6 Đổi qui định nhận sách Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 16 Trách nhiệm yêu cầu bảo mật: STT Trách nhiệm 1 Phần mềm Ghi chú Cho biết các Ghi nhận và Có thể huỷ người dùng thực mới hiện ,thay và đúng đổi quyền quyền hạn 2 Cung cấp tên Ghi nhận và Có thể thay và mật khẩu thực hiện đổi mật khẩu đúng 3 Tên chung 7.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN Yêu cầu an toàn: STT 1 Nghiệp vụ Phục hồi Đối tượng Ghi chú Thông tin về sách đã xoá Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 17 2 Huỷ thật sự Thông tin về sách đã xoá 3 Không cho phép xoá Sách sau khi được nhập Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn: STT Nghiệp vụ 1 Phục hồi Người dùng Phần mềm Ghi chú Cho biết thông Phục hồi tin về sách cần phục hồi 2 Huỷ thật sự Cho biết thông Huỷ thật tin về sách cần sự huỷ 3 Không cho Thực hiện phép xóa đúng theo yêu cầu Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 18 8.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ  Yêu cầu công nghệ Stt Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú 1 Dễ sửa Xác định lỗi trung Khi sửa lỗi 1 chứ lỗi bình trong 15 phút năng không ảnh hưởng đến các chức năng khác 2 Dễ bảo Thêm chừc năng Không ảnh hưởng trì mới nhanh đến các chức năng đã có 3 Tái dụng sử Xây dựng phầm Với cùng các yêu mềm quản lý thư cầu viện mới trong thời gian 2 ngày 4 Dễ mang Đỗi sang hệ quản Với cùng các yêu chuyễn trị cơ sở mới tối cầu đa trong 2 ngày Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 19  danh sách các yêu cầu công nghệ: MÔ HÌNH HÓA 1.1  SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN Biểu mẫu B Hồ Sơ Nhân Viên M1: Ngày Sinh:.....................................Địa chỉ: Họ và tên: .................................................. Điện Thoại:................................................ Bằng Cấp:................................................... Bộ Phận:.................................................... Chức vụ:.....................................................  Qui Định QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thư, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 20
- Xem thêm -