Tài liệu Baocao

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin ÑEÀ TAØI: QUAÛN LYÙ BAÊNG ÑÓA CD Sinh vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thanh Tuøng-02HC432 Nguyeãn Thò Mai Thao-02HC398 Giaùo vieân höôùng daãn: Ñoã Hoaøng Cöôøng. Đề tài: CD Catalog I. Page 2 of 5 Moâ hình quan nieäm: CT Bang dia BD_CTBD Nhom CTBD Bang dia Ma BD Ten BD Nhom Ma Nhom Ten Nhom CD Ma CD Ten CD Ngay Nhap Nam SX Dien giai BangDia CD Nhom CD CD NHOM CD NHOM II. Moâ hình vaät lyù: TheLoai CD CD File Loi Ma Loi Ten Loi Thoi gian Loi NoiDung Ma File Ten File Thu Muc La Thu Muc Ca si TheLoai Ma The loai Ten The loai CT_BANG_DIA NHOM MA_BD VARCHAR2(5) MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_NHOM = MA_NHOM MA_NHOM varc har(5) TEN_NHOM varc har(50) MA_BD = MA_BD MA_NHOM = MA_NHOM BANG_DIA MA_BD VARCHAR2(5) TEN_BD VARCHAR2(50) DIEN_GIAI MA_CD MA_BD MA_BD = MA_BD MA_THE_LOAI TEN_CD NGAY_NHAP NAM_SX CD varc har(50) VARCHAR2(10) VARCHAR2(5) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) DATE INTEGER CD_NHOM MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_CD VARCHAR2(10) MA_CD = MA_CD MA_THE_LOAI = MA_THE_LOAI MA_CD = MA_CD MA_LOI TEN_LOI THOI_GIAN_LOI LOI INTEGER VARCHAR2(100) DATE NOIDUNG MA_CD VARCHAR2(10) MA_FILE INTEGER TEN_FILE VARCHAR2(100) THU_MUC VARCHAR2(500) LA_THU_MUC NUMBER(1) CA_SI VARCHAR2(100) III. Moät soá chöùc naêng chính cuûa chöông trình: 1. Kết nối CSDL THELOAI MA_THE_LOAI VARCHAR2(10) TEN_THE_LOAI VARCHAR2(50) Đề tài: CD Catalog Page 3 of 5  Cung cấp thoâng tin kết nối tới CSDL treân Oracle Server. 2. Maøn hình giao diện chính:  Maøn hình naøy hoạt đñộng tựa như một chương trình Windows Explorer.  Chương trình hoạt đñộng trong cơ chế tương taùc “đcộng” với người duøng nghĩa laø thoâng tin chỉ đñược nạp khi coù yeâu cầu. Vì thế tốc ñộ thực thi hay Đề tài: CD Catalog Page 4 of 5 tìm kiếm sẽ khoâng bị phụ thuộc vaøo số lượng CD ta nhập. Thoâng tin sẽ đñược nạp ñeå tìm kiếm theo từng năm nhằm giảm bớt lượng thoâng tin thể hiện vaø cũng nhằm tăng tốc đñộ tìm kiếm. 3. Nhập mới một CD hay một Thư mục treân CD  Coù thể chỉ nhập cấu truùc caây thư mục hay toaøn bộ caáu truùc caây thư mục veà tập tin treân ñóa. Đề tài: CD Catalog Page 5 of 5 3. Tìm kiếm một CD hay một Thư mục treân CD:  Hiện tại chương trình cung cấp 4 thao taùc tìm kiếm thoâng tin: 1. Tìm theo ñóa CD: Mỗi CD khi lưu phải đñược cung cấp một thoâng tin tương ứng. 2. Tìm theo danh mục: Caùc CD khi lưu bắt buộc phải thuộc về một hay nhiều phaân loại ñóa. 3. Tìm theo tập tin / thư mục: Nhập teân file/directory cần tìm. 4. Tìm kiếm naâng cao: Kết hợp vôùi caùc muïc 1, 2, 3.
- Xem thêm -