Tài liệu Bảo mật mạng wan sử dụng vpn

 • Số trang: 15 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 189 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

123456738797916 31 714571879 1 79 7!"#$794%7 3&'(&)*+,-./01(232456& 789):;<=>8?4# @AB234674 ;C.* 674DE4#4# 7F92 G4 HI4 E4# H BJ -------#$-------4#K------- L4#---------47A--------------- DM NOA N2B234674 P+ 9674 Q).* 674DE4#4# 7F92 G4 HI4 E4# R R R R R R R ./"S1P:T8U 1 23567 89 9 9 9 9 9  9!"# $ 9% &'($ 9 $)*+!, $-. /0" $1+2 &34!"$ 95  9 9 $-. 9( ( $-. 9!$657! 8&39:" 9 9 $-. $1+2 " 5;!<+ "$-.$6 $=$, >,"5 5 9>;9( $ ?( ( $-.$6>@ 5A$B& 8 9 C9D $B E/F$D- G 2 9 9HIJ8K ILJL 8LM5N 9 9$-. 9&8- 9E"@ $O$6 "4 + O 2 9IJ8 E5 9P;/F5=/(% 9-<9Q E ) ;/F5=/(% (  9@!;" 8E( "# = +2 D 9 9&3# + : $=$,>,+ O 2 9IJ8$-. RSB + "@ $O$T # $-.@ O/F B&' 9 9 3U8+ 9 99,!(!9V!+$-. O 2 -< 9 9IJ8& W# "C /G 92 X"O!-8 9!(!>,# 9IJ8/Q 9 3U8&Y:,% % 92 X /G9V!( 9!1X>," +% 9 5 O 2 -< 9 9IJ8& 8 9+# "C $-. + Z-8 9[ \]^_`ab[c1 9 "OIJ8" 3U8& \]^_`ad[U-8 9!(!>,# 9IJ8/Q 93U8 \]^_`ae[SOf@9 >,# 1 2345679   99 676 !"#$%&#%$'#()*&+$, -./$ 01010102345467489 :;<=4>?<7@A7<9AP<_`S48<6U9d JK6AL4?7c;?@ABCDEFDGHIJGDKLMCDNODPQRSDCHTDUVWD XYZYX[\]^_`a^ b;7(8#"#%!9%99c99%!9"!$%7d5e599e9"1fge h e%"#$%;%'9 i<%j k9d9 9 blb0mne%ob0%'9 99:p1#"# q9 %'9 &'9 "(%:r%9 s-;%<9%-:,9 222*;b39 %tge fge2ut9 fge"+%2ut9 495%'9 vfw)) w7 w%)3 *d&x9%6v6 %5) 9%-w3 22*;%-$%%;99&e -$%%;9ge599%;9ob0)6789 ge9 #g %'9 f%%-$%%;9ge)yge%19"#9%-z9%h:%99%19 "#9gb0ge -$%%;9 #g)y #g%19"#9gge%99 %19"#939%-z9 221-$%%;92ut9 -$%%;92ut9 #"#"#$%7d5-%r"q9 )6 789 %9m"j9r%;9o%89;%'9 19"#9%'9 %bl9 +% #9d9 "j9r99:7{9 {9 %&ege9 #g%'9 bl 699 bl9$9#e{9 %&ege9 #g%'9 1 23432316789  6789 7!"7!# $ %&& 7 '! ()*+83,&7!-7!.8 7/01)2 /7!3& 7# +43, 7# +47!75 7/&6 -7!-738-7! )9 /7!3 234323:6789 ;<<=>?=! 234323@6789 A 234323B?C D -7!# $ EF"GH "7!# $ 01)2 /&& I 7I9 % 3J 3 7K L! 7# +4%0K 3J L!"7!# $ 7K0K' M8! ' 3N/&& '6 "7!# $ 01)2 OP Q-7)9 /7!7 R-S +8%7P !47&01)2 F"G3F"G&& '6 $ "7!# $ T $ 38"7!'U 6 3+8 47 7K3 VWXWXYZ[\]^_àbc[`_[d_èfg̀hfij̀[kcl̀m̀nopq` ,78/ C7 7 75'!'6 % 7* 78/ C7-7# 78$ GF31%GF3@7 R 797I-78 844-778/ C77P .8 7 3F7D M8! ' 7 ' rFst 7 3 2343432,8 'PL! P rFst !HrR 47u 7U 3 HrR 47u .8-7/ 2343434, 7 747D 7I 7L!rFst !Hv$w 7 8x 78/ C7 7 3 HNQ 78/ C7 7 3 Hs8478/ x4 y y 3 234343z, ! 701)2 ' rFst !H{! 747| 47 7 3 H{! 7R '8 8U 3 } } } 1 2345679    9!"#$#%3#&' ()*+,-./0+120345670389881:80;03<=>?@+01A+B>CAD031E?F?G 1HIJKL98+1M8JNO?78CP81QK<=>JR6SQOR-T1O+,-./0+,U0?B03VW1X033O203 01ATOY0+,Z8?B03()*+1[>TO\-+,-./0+1203F898?B03()*6MI+,U08X03031R ])^_T1X034567031>B+C`03CH033HOJK?G1HI3HO+O0C\CB+CAa8?:8C` <=>?@+8I>V])^_()*456703<=0381-.\0+OYbJK89801G0C\+B>0U0+P01<=> ?@+81>?B03()*V 99" cde%fg67#eh%3ijk lmjnk lmj o p)4[8CAa8+1OY+TYC\CB+CAa8<20.U-8E-8qIJOR8?G1HIr+P01K0Js0F+P01L98+1M8JK+P01T1X03+1\812O+1:8C\C=?<=>81>6SQOR-+,-./0+,U0?B03QK‰ŠJK‹_)V ˆ983OI>+1:80K.8H+1\9b6703C`8Q@b1>Œ8TY+1ab80301I-C\CB+CAa8?78 <=>?@+8I>01Ž+F81Z03456703898T+1-@+?G1HICGCAa88-038Žb<O3OI> +1:8‘-=0Q’T1HIVˆ=1IO3OI>+1:80K.C/-8H+1\456703C\+,O\0T1IOb1A“03 +1:8J@081-.\01>Œ8b1A“03+1:8CAD031E?V I”•–OI>+1:8‰Š <”•–OI>+1:8‹_) uvuvux—‚˜™š}|‚ƒ{|›€|œ~|‚žš}|~š| ˆ1-Ÿ0p)4[8?OU-+=1IOb1A“03+1:8+,I>C O+1X03+O0r I”•)1A“03+1:8J@081-.\0¡¢,I04b>,+]>6[” <”•)1A“03+1:8CAD031E?¡¢-00[Q]>6[” uvuv£x¤¥|¦|¤§{¨›~©|¥ªª€{~~€š| _‰QKb1E08“<=001Ž+8qI81-Ÿ0p)4[8F?«O_‰CAa8C¬01031­I<O?@+¡_)p®_[8-,O+.)I,I?[+[,p06[L” •¯¬I81°p)CP81¡±[4+O0I+O>0p)” 1 345678699 4 5  76  !"#$%&'(&)*+,& -.9 4 5 /686903127369. 45 .6465647 4 8 9 5 8:;. 4<=>?:@AB@ C6:D4E69 4112 73696F 45 @G 647 <@H69=-.I4AJ69 4KDLMNMDO 6D PLN@AB@A 64AH 4E664A6964Q69H I4AJ69 46: 691R 6: S 4:644E6=0:R T69 4ULM@V S 4:644E6D49 4R696:6W 4BI X 64Y69 4H Z64 R [ .49 4R6964.8: 69H 49 4R69465 647 =>\:I4]64 6 ^6964X [ H9 41= _!`abcd&ef&gchijk)&lmmkcbb&nk,%b',hoj%& p 6@]1@AB 4 W 6W4 818U 4W6764Q69I4T4BI4 8 912 7369@q69 4r 8s 3Pt=0X6@C[ 3Pt@7:6F 45 6:: 4 @G 97 7Y 9 As64 C6 /6869D67 4 @G @u 4v8:G69[ 97 67 @7 Z64 :68w6[ 97 7Y 9u 4 @G 8:97 6 S 4:6464Q6979 . u= x!yzh&'#{%& -4|69 7 4?6456 4X18:3Pt9\ X 64 C8X6@C=1 64Q69@AB 4 W 6W@?:8 98s 3Pt=NH 8: 9 I4.I8:}~-@AB@A @?9 4W 8X6@C6:=t 69 AJ69 .8X6@C8s 3Pt8:1164Q69 ;X 4 9664A69.9 I4.I6:8€64A @AB127369H69V =L4 4 W 6W 86903D3Pt8€6:H 64Z 8644 6 ^69]6I4 Z64 .6 s = ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ˆŒŽˆ‘’“”ˆ•–‘ˆ‘—ˆ˜‹ˆ™š‹›ˆŒ‘œˆž†Ÿ ˆ…†‡¡ˆ N¢03:H Q696949s 9 |I:9 1?@=A.=BAC9D91.A4EB1D<>2-FG-H?:=8IH F85IJ:2-G-H?:=8IHJKL.=BAC9D91.A4EB1-FMBA1N=AHO3A=B7:P=A.=BAC9D91. A4EB1QFRAS15T3U0VW.X1.YZ[KL.=BAC9D91.A4EB1-M.W153H?4A=15?H€0H8=15 {|L~|?4AIA0H5IA {|‚~|?4AI8=A=154=.IH 2343ƒ„…f d† nop ‡f ˆ ‰ dkŠg ‹ kŒ 7q _A7.Ž15D=^4M.=a1AH?15_-`Zvw-x3.0V=A.W15A=1D91.A4EB1>P7T:2 3\3A=B1AHX1.AH0?D‘=A.W15A=13U03\3A=^1AN[-Dst35\1:27.b17.N=1.c1C’15 `‚-K 2343“„…f d† nop ‡f ˆ ‰ ”• –k—g 7 2343˜™e fghi šƒ fl…  7 1 23435789     !"#$%&'($ )*+,-./01213415674-89:;3:<70=1>70?@AB703=>74<3C70/4670DE;3 :<70=1>70,F:GFH3I3/F/J/K4J/44970/L34MKN37O1P2174Q6P94H973H97 =1>70G153,O1P21/J/:<70)*+K4J/DRSQP9H?S34Q:01Q/TQ:U743=H70P15/ ,V7436WN7/4HK4J/44970X749/670/IYAV/4PB/L34M3=1M7K4Q14Q1:Z4U74)*+ /4[74,M/670/IYAV/4PB)*+/4HK4J/44970D 23\3]^ 8_ 8 `abcd e=H70:Z4U7479WX749/670/IYAV/4PB/670/IY:;3KN37O1,1M:f,1M: 4Hg/K>74FH3hG>779W?Q70G>7K1Q:<70/TQ4i01jQ/J/G;,V7436WN7/TQ K4J/44970D+4-PkWX:Z4U74lPm=8QW)*+/670/IY/4HK4J/44970/J/:<70 =1>70X749/670/IYK4Z7034M34Q:01QP9HP15/,V7436WN7K4J/44970D 23\32^ 8_ 8 bb n o n bb EZ4U7470Q70/IYp*mm=q3Hq*mm=r,-./Y4J33=1M7,MK4s/Y4B/74-./,1M:/TQ :Z4U74lPm=8QWP9/670/IY/4HK4J/44970/t/4NPk7/46WM73O1-6u6Q:<70 ,-v703=B//TQ749/670/IYAV/4PBDe=H70:Z4U7479WX74j70G;,V7436WN7/TQ 749/670/IYAV/4PBPk7/46WM7Aj8156/TQK4J/44970u6Q:<70X74-707L/w70 34Q:01QP9HP15/,V7436WN7/TQK4J/44970D $ 1 2345679  9363!"#$"%67 &'('()*+,+-./+01-23-/45/-678-29.-2:5;- <=>?@>ABCDEFDG@HIJKSZ[ZP\]V^_`PaF>Q HVbcP>b@HFZABCDEFDG@HdeJ\>VFfVQ@\>ZVg<=>?@>JKVZP=@HjVkPABCDEF>GFl@HDG@HF>m@>AniF>m@>c>l@gKoc>WFFfVQ@ PpZJK<_mPl@F>VqFAUVP>b@HFZPl@Fr@>@>TFsSW@FfC@Hc>Nt@Hc>WcABCDEFg &'('u)v:+-wx8-y/z5;-.x-y{5-23-/45/-678-29.-2:5;- <|FPTSFfbPJKCP|@HM@HABCDEFD|Fc>Nt@Hc>WcMQ @H>V€@PS‚FfVQ@\>ZVjm`SiFf?YoABCDEFPpZ>kF>}@HgƒfC@H@H>V€@PS‚@aPa F>QMNOPY„`…@H@>N_mD|FP=@HP…MQc>†@FrP>ABCDEFDG@HF>m@>ABi@>aD j‡VD|Fc>Nt@Hc>Wc>Oc_ˆgƒfC@HFfVQ@\>ZV‚@aPaF>QMNOPY„`…@HAUVPWP P>Si€@HVZMQMBDABCf‰@H\>=@HAŠ_‹@>Œ@HP>VFVqFsSZ@Ff@HFfC@H\>VF>VqF\q D|FDG@HgƒfC@HABCFf?‚@aMNOPY„`…@HMQDUf|@H\q>CGP>ABC`N‹@HjmjŽ@H MVP>CjVkPABCDEF>kF>}@HDG@Hg 9"3‘’“”•”$3–63—3˜6”™š"363› &'u'()œ9.-ž- [BCDEFUDPjEF_ˆMNOPWc`…@HMQ@HŸ@P> @@>Œ@H\¡FT@P=@HFfSiPEc`¢ `m@HF‡V@>Œ@H`Œ_VkS_NSFf€@PWPDWiP>p‚DWiFfGDjmPWPF>VqFAŠFfS@HHVZ@ \>WPg[BCDEFDPjEF_ˆMNOP_oZP>@MlSFV€@AUVj?@a_m@tVPaF>QAŠFT@P=@H PpZATF\£D|FDG@H@mCg &'u'u)œ¤¥¦- ƒ>m@>c>l@§¨eJF>oP>Vk@jVkPFGCjm`SiFf?PWPDG@H@|VA|BCg©WP§¨eJ Y„`…@HMQP>VZ@>ªPWPDG@H‚_ˆ`CP>r@>MQFGCfZPWP§¨eJMa_mMQY«cRqcPWP DWiP>CD…PMrP>ABCDEFg§¨eJ_mF>m@>c>l@sSZ@Ff@HFfC@HD=>?@>JK=@HMNOPP>VZ§¨eJY~P>ZFCm@A|PWPDWiP>p‚DWiFfGDjmPWP F>VqFAŠ‚P>b@H\>=@HMNOPF¬P>Pf­fm@Hg &'u'&)¥®¤- 12 34567869 6 696  69 78! " 8#8$% 8#869 78 &  '(69 69) *+, 6 - 6'. /012 38 3864 '( 6 69 5 +*761 67879:;<=>?@A@? BC 67869  &8C '(78 76 D & E F8 & +* *+D6- G8C 143 6C 8* +-68C  6 69) G & +* *+* 9H - "6 "IJ9"6 /+K8C %  4 6787L:MNOPQ?RS>N? T '.5 67869 6- 6U+*76 '.5 1 T '.0V 8* '(- 6UW+* G+*761XYZ C 6 & U V % ) $$669) 64 GY[+) "YZ C +-669 664 G + 6'. 1 6787\:]^_>?à? b 8C 67869 G- 6- 6U+*76 & '.c * /d14Z 4 ' '.5 !YZ C '(6 ' D - 6U e f +*76E W 1 6787g:;N?ij>N?>NN?lQ>? b 8C + me' ) ) n69(! & '. 38 7  696 G64 1on '.6 8p 4% 6% 6 C "- 6U 6* +*76 14F 693 q +*76 ) '(r9s & E ) 8p 4% 6% 6 1 tutvwxyz{|}~{€‚{ƒ„{…†~…{‡ˆ‰{ 6767Š:‹j?<Œ>?“j>N? ”bF % 6 8C 76/d ”bF % 6 8C •53T ”bF % 6 8C 345 ”bF % 6 8C 8C 11 3456758589 58589 5 5875858758 5 !"#$%&#'(&)#*+&)#,-'#./#01&)#"(#23&2#456# 7859: 39;588 <=>?@ABCDEFGC H9IJKLMNI6MO58NP58IQR6:5 S6T6N7U5LMNI 6:599V658 W56XKTY Z589[6MO58NP58MP9\5885M5]^I5_5 5J9`9ab4N7U5Hcd TY Z586M6T6 M8558 Ye [5f8 O58 NP58]d7U5HcdN\6;QgNh 5Y:56i8N7U56j[99V69 a 6k59[9TYX585l58JW6:6i8m58 M8558 Y] <=n?opCqErBCstutCvwxvCyuzC{FBC{|GsC}~C€C‚ƒGsC„…C †‡ˆ‰#'!&2# d\6758J6j5 a9Š89 [NeW5M56:K‹6:565864Y JeUN\fS 5O 56IJ9:J9iŒ 46T69Š89 [NNf758YZ\6Mf66ŽŠe] †#‘’%$#)!#“2”“# 8•^ W5fS–—H8 l86T69Š89 [N c˜ Z58™H6MfS5O 65 c˜ Z58™H6MfS5O RY58 L•^ W5fS–—H8 l8N\6758J9O T6 d7U5Nge\58NP58^—H d7U5fS5O †š›$#œ’&# 3m5l588 YTY9`99V6eU5L:JgeW584Jež58™He4l6K5j6j [99V6Q˜ Z5859N\fS5O 9[8JSMŸ6 RY586M6T6f [fS5O eJa5O58Lg 6 586j6 Y JeU4Y;5QMŒ 6T6fS5O eR6 SYeM58 f ¡59NLM99V6L_587589;5899;58] 58N\R86‹5O6M 6 fS5O 6T69Š89 [Ngb8K5; N6T6fS5O –—HeR6 SYLŠP56Sa6 Y 5Q`5Q58] 12 345789    8 !"!#!$%!&'()*+,(!-!.!+)/01+'2 34+56#!7+.'89,:"!;:<+3=>!?@<,ABC<D?@<,A '!<,:",E3F=$G'F!+=/H'!&'I/9J,0 K<5*'7'!$4!+L'&/3=?@<,A,B3+M'!+L'&/?@< ,AC69LNO:",E!$4'D>!!6'+P'9<3"$G'5QCRE+!+M 9S0T/93+M'!+L'&/!U! ?@<,A0 K!6')'!<!FS`a3+M'ZJSC6B!+)()3"C/S[,E,34++@+ #!7#?@<,A!<"!@<:"F(!D0b69LI/S,-'89!M!*,'^ZJS C6'Y!$\+!c+3=,&'E?@<,A,"'!V9!+):A#'F#E?@<,A59< '!<#!2!G#!F0 1., E."+B-+C6(+)!$4!+L'&/+)#!U?@ABCDEFA GH % !"#$%&&I'( >AJKLMN>>OPQQR>SNTUVW(=>?@AB CDEFAGH X> 2YLZAN>Q[(\]QU^_^`aQb$%&&2'(TUVWQ[U=XN>^NA^c( cNR U^ccH dVANe^Z>^$%&&f'(TUVWgA[QL^Qc̀( cNRU^ccH hYRc>AQEQNbi^`[$%&&j'HWX=W\iRLQR(=^kRb( RL_A^W^NAJ Q(l^c^QN>(l^cRAN^cmNAJHTQJQ̀[nWX=W\cA^HGoQN>pn >_nqqkkkHcQcHRq^Q[rRRLqk>^_Q_^cqLR[^`q^kRbsc^NAJs LR[^r̀2%jd2H_[iAJNt_&jq&%q%&12 fW>^Q̀gQb^`(uQ^u^(lJQV^kbRkcb(X^Q̀eHv^CQA>(lRQ` wHlN>^J(W^]^lHW>QLQ$%&&h'HZA[^R\Uc^NU=cmNAJH=\W x =QRQ` \cA^ Ri WQ[Q[c Q[ ^N>RR̀JH GoQ N>pn >_nqqNcNHcHR]q_AC`NQRcqc_ACcqj&&syyqc_j&&syyH_[iAJ Nt_n &jq&%q%&12
- Xem thêm -