Tài liệu Bảo hiểm y tế ở việt nam

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Tr¹m biÕn ¸p nói mét tØnh thanh ho¸ 1. Tr¹m biÕn ¸p: Tr¹m biÕn ¸p 110KV - Nói Mét lµ mét trong nh÷ng tr¹m biÕn ¸p cã quy m« lín cña quèc gia, tr¹m n»m ë phÝa T©y B¾c thµnh phè Thanh Ho¸ thuéc tØnh Thanh Ho¸. Tr¹m võa lµ mét tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi cung cÊp ®iÖn cho tØnh Thanh Ho¸, võa lµ tr¹m biÕn ¸p trung gian, nèi liÒn m¹ch vßng ®êng d©y 220KV tõ Hoµ B×nh vÒ ®îc h¹ xuèng 110KV ë tr¹m trung gian 220KV - Ba ChÌ (Thanh Ho¸) vµ ®êng d©y 110KV tõ nhµ m¸y ®iÖn Ninh B×nh vÒ. Tr¹m ®îc khëi c«ng x©y dùng vµo n¨m 1972 do Trung Quèc ®¶m nhËn vµ ®îc vµo vËn hµnh vµo n¨m 1976. Lµ mét tr¹m quan träng cña hÖ thèng líi ®iÖn miÒn B¾c kh«ng nh÷ng cung cÊp ®iÖn cho tØnh Thanh Ho¸ mµ cßn cung cÊp ®iÖn cho Ninh B×nh khi nhµ m¸y ®iÖn Ninh B×nh bÞ sù cè vµ còng nh cã thÓ ®a ®iÖn tõ nhµ m¸y ®iÖn Nhinh B×nh vÒ ®Ó cung cÊp cho nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh. Tr¹m cßn lµ mét tr¹m biÕn ¸p 110KV cã c«ng suÊt lín cña quèc gia (56MVA) trong t¬ng lai gÇn tr¹m sÏ n©ng c«ng suÊt lªn 80MVA. 2. S¬ ®å nguyªn lý tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi Nói Mét: ( nh h×nh vÏ trang bªn ) 3. C¸c thiÕt bÞ trong tr¹m ph©n phèi Nói Mét: HiÖn nay tr¹m ph©n phèi Nói Mét sö dông hai m¸y biÕn ¸p ba d©y cuèn lo¹i SFS20000-110TH do Trung Quèc chÕ t¹o vµ mét m¸y biÕn ¸p do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i ba pha d©y cuèn T TH. Víi hai m¸y biÕn ¸p tù dïng SJ-75/10TH 3.1. M¸y c¾t phÝa 10KV: a.PhÝa 10KV cña tr¹m cã hai m¸y c¾t tæng 931 vµ 932 lo¹i SN3-10 TH cßn l¹i 6 m¸y c¾t phô t¶i lo¹i SN10-10 TH vµ mét m¸y c¾t nèi lo¹i 8BK-20. M¸y c¾t nèi thuéc lo¹i m¸y c¾t kh«ng khÝ, cßn c¸c m¸y c¾t tæng vµ phô t¶i thuéc lo¹i m¸y c¾t Ýt dÇu. C¸c th«ng sè kü thuËt: §iÖn ¸p ®Þnh møc:10KV. §iÖn ¸p cho phÐp lín nhÊt : 11,5KV. Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 2000A. Dßng ®iÖn ®i qua cùc ®¹ivíi gÝa trÞ hiÖu dông:45KA. Dßng ®iÖn ænt ®Þnh nhiÖt: 1 gy: 45,5KA. 5 gy: 30 KA 10 gy: 21KA. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dßng ®iÖn c¾t: 29KA. C«ng suÊt c¾t: 500MVA. Thêi gian ®ãng kh«ng dÇu: 0,5 gy.a Thêi gian c¾t kh«ng dÇu: 0,14 gy. b. C¸c th«ng sè cña cuén ®ãng vµ cuén c¾t: *Cuén ®ãng: Víi ®iÖn ¸p 220V DC. Dßng ®iÖn: 97A. *Cuén c¾t: Víi ®iÖn ¸p 220V DC vµ dßng ®iÖn 2,5A. Theo quy ®Þnh sè lÇn c¾t ng¾n m¹ch cña m¸y c¾t 10KV khi dung lîng c¾t b»ng 100% dung lîng ®Þnh møc th× sè lÇn c¾t lµ 3 lÇn, cßn khi dung lîng c¾t lµ 70% dung lîng ®Þnh møc th× sè lÇn c¾t lµ 8 lÇn. 3.2. M¸y c¾t phÝa 35KV: a.M¸y 35KV dïng ë tr¹m còng lµ lo¹i m¸y c¾t Ýt dÇu: Ký hiÖu m¸y c¾t lµ SW2-35 TH. Víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: §iÖn ¸p ®Þnh møc lµ 35KV. §iÖn ¸p cho phÐp lín nhÊt lµ 40,5KV. Dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 1000A. Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc lµ 16,5KA, Dung lîng c¾t: 1000MVA. Dßng ®iÖn giíi h¹n hiÖu dông: 26KA. Dßng ®iÖn giíi h¹n cùc ®¹i: 45KA. Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt: 1 gy: 26KA 5 gy: 17KA Träng lîng m¸y c¾t: 750kg Träng lîng dÇu 96kg. b. Sè liÖu ®éng c¬ tÝch n¨ng: §iÖn ¸p mét chiÒu lµ:220V C«ng suÊt lµ 0,6KW. Tèc ®é lµ 1500vßng/phót. c. Th«ng sè cuén ®ãng vµ cuén c¾t: *Cuén ®ãng: §iÖn ¸p 220V DC. Dßng ®iÖn : 0,96A 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè vßng: 4800vßng. TiÕt diÖn d©y ®iÖn tõ: 0,25mm2. *Cuén c¾t: §iÖn ¸p;220V Dc. Dßng ®iÖn: 1,25A. Sè vßng: 2800vßng. TiÕt diÖn d©y ®iÖn tõ: 0,15mm2. Sè lÇn c¾tng¾n m¹ch cho phÐp khi dung lîng c¾t nhá h¬n hoÆc b»ng 50% dung lîng ®Þnh møc víi dÇu Trung Quèc c¸ch ®iÖn 35KV lµ 10 lÇn, cßn khi dung läng c¾t b»ng 100% ®Þnh møc th× sè lÇn c¾t lµ 5 lÇn. 3.3. M¸y c¾t phÝa 110KV: a. HiÖn nay m¸y c¾t phÝa 110KV cña tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi Nói Mét lµ lo¹i m¸y c¾t Ýt dÇu kiÓu SW4-110: §iÖn ¸p ®Þnh møc lµ 110KV. §iÖn ¸p cho phÐp lín nhÊt lµ 126KV. Dßng ®iÖn ®Þnh møc 1000A. Dßng ®iÖn c¾t lín nhÊt lµ 18,4KA. Dung lîng c¾t m¹ch ®Þnh møc lµ 350MVA. Dung lîng c¾t lÇn hai sau khi tù ®äng ®ãng lµ 300MVA. Dßng ®iÖn ®i qua cùc ®¹i : Gi¸ trÞ hiÖu dông: 32KA. Gi¸ trÞ cao nhÊt :55KA. Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt: 1 gy 32 KA. 5 gy 21KA. 10 gy 14,8 KA. Träng lîng mét pha lµ 1000kg. Träng lîng dÇu mét pha lµ 120kg. Tæng 3 pha kh«ng cã truyÒn ®éng lµ 3350kg. b.Sè liÖu kü thuËt ®éng c¬ mét chiÒu: §iÖn ¸p mét chiÒu: 220V. C«ng suÊt: 1,1KW. c. Cuén ®ãng vµ cuén c¾t: *Cuén ®ãng: §iÖn ¸p 220V DC. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dßng ®iÖn lµ 5A, sè vßng lµ 4400 vßng. TiÕt diÖn d©y ®iÖn tõ lµ 0,25mm2. *Cuén c¾t: §iÖn ¸p 220V DC. Cêng ®é 5A. Sè vßng lµ 3800 vßng. TiÕt diÖn d©y ®iÖn tõ lµ 0,25 mm2. 3.4.M¸y biÕn ¸p : a. Th«ng sè cña hai m¸y biÕn ¸p tù dïng cung cÊp ®iÖn cho tr¹m : Ký hiÖu: SJ-75/10 TH Dung lîng : 75KVA. §iÖn ¸p s¬ cÊp: 10000V. §iÖn ¸p thø cÊp: 400/200V. Tæ nèi day: Y/Y0-12. Sè pha: Ba pha. TÇn sè: 50Hz. Dßng ®iÖn ®Þnh møc phÝa s¬ cÊp: 4,55A. Dßng ®iÖn ®Þnh møc phÝa thø cÊp: 108A. b. Nh÷ng hiÖn tîng kh«ng b×nh thêng vµ xö lý: -M¸y bÞ rß dÇu -Møc dÇu h¹ thÊp. -TiÕng kªu kh«ng b×nh thêng. -DÇu cã hiÖn tîng biÕn mµu th× cÇn t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc, nÕu møc dÇu t¨ng cao th× cÇn kiÓm tra ®ång hå nhiÖt xem cã lµm viÖc chÝnh x¸c kh«ng. -KiÓm tra phô t¶i: NÕu qu¸ t¶i th× cÇn phaØ c¾t nh÷ng phô t¶i kh«ng quan träng tríc vµ kiÓm tra hÖ thèng lµm m¸t. c.Hai m¸y biÕn ¸p 1T vµ 2T do Trung Quèc chÕ t¹o: Ký hiÖu : SFS20000-110TH, víi dung lîng 20000KVA. §iÖn ¸p: 110+2x2,5% phÝa 110KV 38,5+2x2,5% phÝa 35KV 11KV phÝa 10KV Tæ ®Êu d©y: Y0/Y0/12-11 §iÖn ¸p ng¾n m¹ch: Cao ¸p – trung ¸p 10,5% 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cao ¸p – h¹ ¸p 17,7% Trung ¸p – h¹ ¸p 6,38% Sè pha: Ba pha TÇn sè : 50Hz Ph¬ng thøc lµm m¸t : C¸ch t¶n nhiÖt ®èi lu dÇu, qu¹t giã cìng bøc. §iÒu kiÖn sö dông: §Æt ngoµi trêi. Dung lîng ®Þnh møc: 20000-20000-20000KVA Dung lîng khi kh«ng ch¹y qu¹t: 13000-13000-13000KVA. NÊc ph©n ¸p 110KV: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÊc §iÖn ¸p (KV) Dßng(A) 1 115 2 §Çu d©y nèi Pha1 Pha2 Pha3 100 A2-A3 B2-B3 C2-C3 112,75 102,5 A3-A4 B3-B4 C3-C4 3 110 105 A4-A5 B4-B5 C4-C5 4 107,25 107,5 A5-A6 B5-B6 C5-C6 5 104,5 110,5 A6-A7 B6-B7 C6-C7 NÊc ph©n ¸p phÝa 35KV: NÊc §iÖn ¸p (KV) Dßng(A) 1 40,42 2 §Çu d©y nèi Pha1 Pha2 Pha3 286 Am2-Am3 Bm2-Bm3 Cm2-Cm3 39,46 292,5 Am3-Am4 Bm3-Bm4 Cm3-Cm4 3 38,5 300 Am4-Am5 Bm4-Bm5 Cm4-Cm5 4 37,54 308 Am5-Am6 Bm5-Bm6 Cm5-Cm6 5 36,58 315,5 Am6-Am7 Bm6-Bm7 Cm6-Cm7 §iÖn ¸p, cêng ®é phÝa 10KV: §iÖn ¸p 11000V. Dßng 1050A. d. HiÖn nay do nhu cÇu t¨ng phô t¶i v× vËy tr¹m ph©n phèi Nói Mét ®· l¾p ®Æt thªm m¸y biÕn ¸p 3T víi c«ng suÊt 16000KVA lo¹i T TH do Liªn X« chÕ t¹o. 3.5. Quy tr×nh thao t¸c vµ vËn hµnh m¸y biÕn ¸p: a.§a m¸y biÕn ¸p vµo vËn hµnh : -ChÊt lîng vÖ sinh ph¶i ®¶m b¶o. -Kh«ng cã vËt l¹ ®Ó l¹i m¸y. -Sø cao, trung ,h¹ nguyªn lµnh. -DÇu trong sø ®Çy ®ñ, vÖ sinh s¹ch -C¸c mèi nèi b¾t chÆt ,tiÕp xóc tèt -KÝnh phßng næ nguyªn lµnh, kÝn. -H¹t chèng Èm tr¾ng xanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Møc dÇu trong b×nh dÇu phô ®Çy ®ñ. -C¸c van dÇu ë vÞ trÝ më. -X¶ h¬i r¬ le h¬i. -VÞ trÝ ph©n ¸p phÝa 110KV cña 3 pha gièng nhau. -VÞ trÝ ph©n ¸p phÝa 35KV cña 3 pha gièng nhau. -X¶ h¬i cña sø 35Kv vµ 110KV. -HÖ thèng lµm m¸t tèt, ch¹y thö qu¹t. -M¹ch b¶o vÖ, tÝn hiÖu, ®iÒu khiÓn tèt, thö ®ãng c¾t b»ng b¶o vÖ. -Kh«ng cßn rß rØ dÇu. -§o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c cuén d©y víi ®Êt, gi÷a c¸c cuén d©y víi nhau, th«ng m¹ch bé ph©n ¸p. b. ChÕ ®é kiÓm tra trong vËn hµnh: CÇn kiÓm tra møc dÇu, mµu dÇu, ®é rß rØ dÇu, c¸c mèi nèi, ti sø. KiÓm tra hª thèng lµm m¸t, vÆn chÆt cÇu ch× cña ®éng c¬ qu¹t, kiÓm tra ph¸t nãng vµ tiÕng kªu cña ®éng c¬. KiÓm tra møc dÇu trong r¬ le h¬i vµ h¬i trong r¬ le. KiÓm tra chÊt lîng sø, sù phãng ®iÖn møc dÇu. KiÓm tra tiÕng kªu cña m¸y èng phßng næ, kÝn, kh«ng bÞ nøt kÝnh. KiÓm tra h¹t ch«ng Èm cña bé thë. d. Nh÷ng hiÖn tîng ph¶i t¸ch m¸y biÕn ¸p: -M¸y cã tiÕng kªu lín kh«ng ®Òu, cã tiÕng phãng ®iÖn bªn trong hoÆc tiÕng næ, m¸y bÞ rung m¹nh. -M¸y ph¸t nãng bÊt thêng liªn tôc trong ®iÒu kiÖn phô t¶i vµ lµm m¸t b×nh thêng. -DÇu trµn ra ngoµi b×nh dÇu phô hoÆc vì kÝnh phßng næ. -Møc dÇu h¹ thÊp díi v¹ch quy ®Þnh ë b×nh dÇu phô vµ cßn tiÕp tôc h¹ thÊp nhanh. -Mµu s¾c cña b×nh dÇu bÞ thay ®æi ®ét ngét. -Sø bÞ vì, r¹n nøt hoÆc bÞ phãng bÒ mÆt. -Trong dÇu cã nhiÒu than, níc, chÊt h÷u c¬. e.B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p : *Khi b¶o vÖ t¸c ®éng c¸c c¾t c¸c m¸y ng¾t ra khái løíi ®iÖn, nh©n viªn vËn hµnh cÇn ph¶i xem xÐt lo¹i b¶o vÖ g× t¸c ®éng. Nh ta biÕt r»ng b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p nh»m chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha trong m¸y biÕn ¸p vµ c¸c ®Çu d©y dÉn ®iÖn vµo, ra ë phÝa cao, trung, h¹ ¸p. Ph¹m vi b¶o vÖ ®îc giíi h¹n bëi vÞ trÝ ®Æt cña m¸y biÕn dßng ®iÖn ë 3 phÝa . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Khi b¶o vÖ t¸c ®äng cÇn ph¶i gi÷ nguyªn con bµi so lÖch vµ gi¶i trõ c¸c m¸y c¾t vÒ vÞ trÝ c¾t. -NÕu sù cè do bªn ngoµi th× t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc, cÇn ph¶i kh«i phôc l¹i vµ cho phÕp n©ng con bµi lªn. -NÕu kh«ng t×m ra nguyªn nh©n bªn ngoµi th× cÇn ph¶i t¸ch m¸y biÕn ¸p . *B¶o vÖ h¬i trong m¸y biÕn ¸p: T¸c dông lµ chèng gi÷a c¸c vßng d©y cña mét pha trong m¸y biÕn ¸p, t¸c ®éng c¶ ba phÝa. +Xö lý, b¶o vÖ: -KiÓm tra m¸y c¾t ®· c¾t. -C¾t cÇu dao cña m¸y biÕn ¸p vµ kÐo m¸y c¾t tæng 35 ra khái vÞ trÝ söa ch÷a. -KiÓm tra nhiÖt ®é dÇu. -KiÓm tra h¬i cña r¬ le. -KiÓm tra c¸p thø cÊp. +NÕu nguyªn nh©n ë bªn ngoµi cho xö lý vµ kh«i phôc l¹i ®iÖn . +NÕu kh«ng t×m ra nguyªn nh©n ë bªn ngoµi th× cÇn ph¶i t¸ch m¸y. *B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn kÕt hîp ®iÖn ¸p thÊp phÝa 110KV nh»m môc ®Ých chèng ng¾n m¹ch phÝa 110KV ngoµi ph¹m vi so lÖch vµ dù phßng cho so lÖch.B¶o vÖ t¸c ®éng m¸y ng¾t phÝa 110KV. -Xö lý: KiÓm tra phÝa 110KV, nÕu nh háng th× cho kh¾c phôc. *B¶o vÖ qu¸ dßng vµ cho kÕt hîp U 2 vµ U thÊp phÝa 35KV lµ b¶o vÖ dù phßng khi b¶o vÖ mét ®êng d©y 35KV tõ chèi. -CÊp mét: C¾t m¸y ng¾t 300. -CÊp hai: C¾t m¸y ng¾t tæng 35KV. +Xö lý: -KiÓm tra vên tr¹m 35KV. -KiÓm tra m¸y c¾t. -T×m râ nguyªn nh©n cho kh¾c phôc. NÕu kh«ng t×m ®îc nguyªn nh©n th× chê lÖnh ®ãng ®iÖn cña A1 hoÆc B9. *B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng kÕt hîp 3U0 phÝa 110KV. T¸c dông lµ chèng ng¾n m¹ch mét phÝa 110KV/ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *B¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 10KV. Lµ b¶o vÖ dù phßng chèng ng¾n m¹ch phÝa 10KV ngoµi ph¹m vi so lÖch. +CÇn xö lý: -KiÓm tra thanh c¸i 10KV. -NÕu kh«ng râ nguyªn nh©n th× cho t¸ch hÕt phô t¶i. -KiÓm tra m¸y c¾t tæng 10KV -B¸o c¸o ®iÒu ®é së vµ chê lÖnh ®ãng ®iÖn . 3.6.Quy tr×nh thao t¸c vµ vËn hµnh m¸y c¾t: a.Néi dung kiÓm tra: -TiÕp xóc c¸c m¸ dao, ngÇm tiÕp xóc. -Møc dÇu, mµu dÇu, hiÖn tîng rß rØ dÇu. -Sø c¸ch ®iÖn , hiÖn tîng phãng ®iÖn. -TiÕng phãng ®iÖn bªn trong. -Hµng rµo, cöa tñ ph¶i ®îc ®ãng ch¾c ch¾n. -Mçi n¨m ph¶i ®¹i tu m¸y c¾t mét lÇn, 6 th¸ng ph¶i kiÓm tra m¸y c¾t mét lÇn. b.Néi dung ®¹i tu m¸y c¾t: -§¹i tu buång dËp hå quang. -TiÕp ®iÓm tÜnh, ®éng. -Sø c¸ch ®iÖn. -§¹i tu phÇn c¬ khÝ vµ truyÒn ®éng. 3.7.Cuén dËp hå quang: a.HiÖn nay tr¹m ®ang dïng hai cuén dËp hå quang ®îc nèi vµo trung tÝnh hai m¸y biÕn ¸p 1T vµ 2T phÝa 35KV víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: +Cuén 1L kiÓu: BT550/35 TH. Dung lîng 550KVA. §iÖn ¸p d©y 38,5KV. +Cuén 2L kiÓu: 3POM 350/35 TH. Dung lîng 550KVA. §iÖn ¸p 35KV. b.C¸c qu¸ tr×nh thao t¸c vËn hµnh vµ xö lý sù cè ®èi víi cuén dËp hå quang: +Khi hÖ thèng 35KV ®ang cã ch¹m ®Êt th× cÊm thao t¸c ®ãng c¾t c¸c cuén dËp hå quang . +Khi thao t¸c ®ãng c¾t cÇn kiÓm tra : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -§ång hå vol kÕ . -kiÓm tra kh«ng cã ch¹m ®Êt phÝa 35kv . -Kh«ng cã tiÕng rung trong cuén dËp hå quang . -Tr¹ng th¸i bªn ngoµi cña cuén dËp hå quang b×nh thêng . +Khi hÖ thèng 35kv cã ch¹m ®Êt : -CÇn kiÓm tra nhiÖt ®é dÇu kh«ng qu¸ 32oC. -kiÓm tra trÞ sè ë ®ång hå tù ghi . -theo dâi thêi gian ch¹m ®Êt . Xö lý ch¹m ®Êt cho phÐp kh«ng qu¸ trong 2 giê vµ khÈn ch¬ng t¸ch ®iÓm ch¹m ®Êt +TÝn hiÖu khi ch¹m ®Êt : -®iÖn thÕ vol kÕ 1 pha chØ sè kh«ng . -®iÖn thÕ 2 pha cßn l¹i t¨ng lªn ®iÖn thÕ d©y . -®Ìn b¸o tÝn hiÖu ch¹m ®Êt . -cuén dËp hå quang kªu . Khi sù cè ch¹m ®Êt x¶y ra ta cÇn xö lý sù cè nh sau: -LÇn lît c¾t c¸c phô t¶i ®êng d©y 35kv tõ kh«ng quan träng ®Õn quan träng . -NÕu ®êng d©y 372 nèi víi nhµ m¸y thuû ®iÖn Bµn Th¹ch kh«ng bÞ ch¹m ®Êt th× viÖc ®ãng l¹i cÇn qua ®iÒu ®é së . Trêng hîp 2 tuyÕn d©y ch¹m ®Êt 1 pha th× cÇn ph¶i c¾t toµn bé vµ ®ãng l¹i lÇn lît ®Ó ph¸t hiÖn sù cè .Khi c¾t hÕt phô t¶i mµ vÉn cßn sù cè th× kiÓm tra tr¹m ph©n phèi 35kv. 3.8.Tô bï trong tr¹m ph©n phèi : ë tr¹m ph©n phèi Nói Mét hiÖn nay cã hai bé tô bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, mçi bé cã 12 tô víi c«ng suÊt mçi tô lµ 300KVAR. Tô bï trong tr¹m ®ù¬c m¾c h×nh sao phÝa 10KV vµ cã trung tÝnh nèi ®Êt. +C¸c thoa t¸c vËn hµnh tô nh sau: Khi ®iÖn ¸p líi ®iÖn nhá h¬n 10,5Kv th× cho phÐp ®ãng tô, cßn khi ®iÖn ¸p lín h¬n 10,5 KV th× ph¶i c¾t tô ra. NhiÖt ®ä m«i trêng trong nhµ tô ph¶i nhá h¬n 400C. Khi ®ãng tô vµ trong thêi gian lµm viÖc ph¶i ch¹y qu¹t th«ng giã. +KiÓm tra tô: Mçi ca cÇn ph¶i kiÓm tra tô mét lÇn bao gåm: -NhiÖt ®é m«i trêng. -H×nh d¸ng bªn ngoµi tô kh«ng cã biÓu hiÖn ph×nh to. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -HÖ thèng thanh c¸i, cÇu ch×. Hµng n¨m cÇn ph¶i kiÓm tra tô mét lÇn.§o kÝch thíc ngang cña tô, t×nh tr¹ng nguyªn lµnh cña cÇu ch×. Thêi gian cho phÐp lu l¹i trong nhµ tô kh«ng qu¸ 10 phót. 3.9 HÖ thèng R¬ le b¶o vÖ: HiÖn nay tr¹m ph©n phèi Nói Mét dïng chñ yÕu c¸c d¹ng b¶o vÖ sau: +PhÝa 110kv : -B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn. -B¶o vÖ thø tù kh«ng -B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p . -B¶o vÖ h¬i m¸y biÕn ¸p . +-PhÝa 35kv : -B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn . -B¶o vÖ kho¶ng c¸ch . +PhÝa 10kv : Sö dông b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn . TÊt c¶ c¸c b¶o vÖ r¬ le hiÖn ®ang sö dông trong tr¹m lµ lo¹i r¬ le c¬. Míi ®©y tr¹m ®· thay thÕ mét bé b¶o vÖ r¬ le sè cña h·ng Siemens. 3.10.Xö lý khi ch¸y næ: a.Khi sù cè phßng ®iÒu khiÓn: -T¸ch ®iÖn tù dïng b»ng c¸ch c¾t A41, A42 c¾t dao ¾c quy khi cÇn thiÕt. -Dïng b×nh bät CO2 ®Ó dËp löa. -C« lËp ®iÓm ch¸y. -KiÓm tra l¹i m¹ch ®iÖn thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p 110KV, 35KV,10KV. -Kh«i phôc l¹i ®iÖn mét chiÒu cho b¶o vÖ ®iÒu khiÓn vµ ®iÖn tù dïng xoay chiÒu. b.§èi víi trêng hîp m¸y biÕn ¸p tù dïng: Hai m¸y biÕn ¸p tù dïng 41T vµ 42T vËn hµnh ®Ó cung cÊp ®iÖn sinh ho¹t, chiÕu s¸ng cho toµn tr¹m ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò chiÕu s¸ng sù cè hoÆc dïng ®Ó biÕn ®æi thµnh ®iÖn mét chiÒu phôc vô cho ®olêng vµ b¶o vÖ trong tr¹m . Do vËy b¶o vÖ hai m¸y biÕn ¸p nµy còng rÊt quan träng. Khi x¶y ra sù cè th× cÇn thao t¸c nh sau: -C¾t cÇu dao 941-1 hoÆc 942-2 khi sù cè m¸y 41T hoÆc 42T. -Dïng b×nh dËp löa ë m¸y. -Dïng c¸t dËp löa ë bÖ m¸y. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c.Trêng hîp c¸c m¸y biÕn ®iÖn ¸p, c¸c m¸y BI bÞ ch¸y: -C¸ch ly ®iÓm ch¸y b»ng c¸c cÇu dao, m¸y c¾t thÝch hîp. -DËp löa b»ng c¸t hay b×nh bät. -KiÓm tra vÖ sinh xung quanh vÞ trÝ bÞ ch¸y ®Ó kh«i phôc l¹i ®iÖn. d.Trêng hîp ch¸y hÇm c¸t 10KV : -C¾t m¸y c¾t 931 hoÆc 932 t¬ng øng víi c¸c cÇu dao 931-1 hoÆc 932-2. Sau ®ã c¾t m¸y c¾t 900 vµ hai cÇu dao 900-1 vµ 900-2. -Dïng c¸t hay b×nh bät CO2 ®Ó dËp löa. -KiÓm tra hÖ thèng 10KV, c¸ch ly ®iÓm h háng. VÖ sinh sø, m¸y c¾t vµ c¾t c¸c m¸y c¾t phô t¶i, kh«i phôc ®iÖn 10KV. e.Trêng hîp ch¸y m¸y biÕn ¸p 1T hoÆc 2T: -Nhanh chãng c¾t c¸c m¸y c¾t ba phÝa. -C¾t c¸c cÇu dao 131-1, 931-1. -X¶ bít dÇu cña m¸y xuèng díi møc ch¸y. -Dïng b×nh bät ®Ó dËp löa ë m¸y. -Dïng c¸p dËp löa ë bÖ m¸y, hè x¶ dÇu. 4. BiÖn ph¸p an toµn khi c«ng t¸c ë tr¹m biÕn thÕ: + Vµo tr¹m lµm viÖc, th¨m quan ®Òu ph¶I t«n träng néi quy tr¹m. Nh÷ng ngêi vµo lÇn ®Çu tiªn ph¶i ®ùoc híng dÉn tØ mØ. + Nh÷ng c«ng nh©n vµo tr¹m lµm viÖc nhÊt thiÕt ph¶I cã tõ bËc 2 an toµn, ngêi nhãm trëng ph¶I cã bËc 3 an toµn trë lªn, ngêi vµo tr¹m mét m×nh ph¶i cã bËc 5 an toµn. +Kho¶ng c¸ch an toµn khi c«ng t¸c khong cã rµo ch¾n ph¶i ®¶m b¶o : §iÖn ¸p 110KV tèi thiÓu lµ 1,5m. §iÖn ¸p 35kV tèi thiÓu lµ 1m. §iÖn ¸p 10KV vµ 6KV tèi thiÓu lµ 0,7m. §iÖn h¹ thÕ kh«ng tíi gÇn h¬n 0,3m. §iÒu nµy chØ ¸p dông víi c¸c c«ng viÖc tiÓu tu , quan s¸t trong vËn hµnh. +Khi thiÕt bÞ cao thÕ trong tr¹m bÞ sù cè th× ph¶i ®øng c¸ch xa thiÕt bÞ ®ã 5m nÕu ®Æt trong nhµ, 10m nÕu ®Æt ngoµi trêi. ChØ ®îc phÐp ®Õn gÇn khi biÕt ch¾c ch¾n thiÐt bÞ hoµn toµn kh«ng cßn cã ®iÖn. Khi cã gi«ng sÐt ph¶i ngõng mäi c«ng t¸c ®ang lµm trong tr¹m, ngoµi trêi. 4.2.§iÒu khiÓn cÇu dao c¾t ®iÖn: + §ãng c¾t cÇu dao cao thÕ ph¶i cã hai ngêi thùc hiÖn theo mét phiÕu thao t¸c, phiÕu nµy ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi ®· ®îc gi¸m ®èc uû nhiÖm. + §Õn n¬i thao t¸c ph¶i : 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tªn thùc tÕ treo lªn cÇu dao cã ®óng víi tªn ghi trong phiÕu kh«ng. C¸c dông cô an toµn nh sµo, ghÕ c¸ch ®iÖn cã cßn tèt kh«ng. + Ngêi thao t¸c ph¶i cã bËc 3 an toµn trë lªn, ngêi gi¸m s¸t ph¶i cã tr×nh ®é an toµn bËc 4 trë lªn. + N÷ng ngêi ®îc chØ ®Þnh thêng trùc tr¹m biÕn thÕ còng kh«ng ®îc phÕp thao t¸c mét m×nh theo lÖnh b»ng ®iÖn tho¹i cña trëng ca vËn hµnh. + §èi líi ®iÖn tõ 3KV ®Õn 35KV ë trong nhµ vµ líi 110KV ë ngoµi trêi th× trang bÞ an toµn ph¶i cã: -Sµo c¸ch ®iÖn. -G¨ng c¸ch ®iÖn. -ñng c¸ch ®iÖn. + §èi víi líi ®iÖn tõ 3KV ®Õn 35KV ë ngoµi trêi th× trang bÞ an toµn gièng nh trªn nhng ph¶i cã thªm ghÕ c¸ch ®iÖn. + TÊt c¶ nh÷ng trang bÞ kÓ trªn ®Òu ph¶i cã ®iÖn ¸p phï hîp víi ®iÞen ¸p cÇn thao t¸c. +Trêi ma to níc ch¶y thµnh dßng trªn c¸c thiÕt bÞ an toµn th× kh«ng ®îc thao t¸c ngoµi trêi. 4.3.Lµm viÖc víi tô ®iÖn vµ b¶o vÖ tô ®iÖn: + §ãng vµ c¾t c¸c tô ®iÖn cao thÕ do hai nh©n viªn cã tr×nh ®é bËc 3 thi hµnh, nghiªm cÊm dïng cÇu dao c¸ch ly ®Ó ®ãng vµ c¾t c¸c tô ®iÖn cao thÕ. CÊm lÊy mÉu dÇu khi tô ®iÖn ®ang vËn hµnh. + Khi m¸y ng¾t b¶o vÖ cho bé tô ®iÖn lµm viÖc hoÆc cÇu tr× b¶o vÖ bÞ ch¸y th× chØ ®îc phÐp ®ãng l¹i khi ®· t×m ®îc nguyªn nh©n vµ söa ch÷a. + Trêng hîp c¾t tô ®iÖn ®Ó söa ch÷a nhÊt thiÕt ph¶i phãng ®iÖn c¸c tô ®iÖn b»ng thanh dÉn kim lo¹i cã tiÕt diÖn lµ 25mm 2 tèi ®a lµ 250mm2 thanh nµy ph¶i ®îc ghÐp chÆt vµo má sµo c¸ch ®iÖn. 4.4.C«ng viÖc lµm trªn c¸c cÇu dao c¸ch ly, m¸y ng¾t cã bé phËn ®iÒu khiÓn tõ xa: + Khi lµm viÖc trªn cÇu dao c¸ch ly cã bé phËn truyÒn ®éng ®iÒu khiÓn tõ xa cÇn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: Ph¶i cã phiÕu c«ng t¸c. Ph¶i m¾c ®ñ sè lîng d©y tiÕp ®iÖn vµ treo ®ñ sè biÓn cÊm cÇn thiÕt. + Lµm viÖc trªn m¸y ng¾t th× biÖn ph¸p an toµn lµ: Ph¶i cã lÖnh cho phÐp m¸y c¾t t¸ch khái vËn hµnh Ph¶i cã phiÕu c«ng t¸c. Ph¶i gì cÇu ch× m¹ch ®iÓu khiÓn m¸y c¾t. Ph¶i c¾t c¸c cÇu dao c¸ch ly tríc vµ sau m¸y ng¾t. + CÊm lµm viÖc ë c¸c m¸y c¾t ®ang vËn hµnh b×nh thêng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kh«ng ®îc lau chïi m¸y nÐn khÝ còng nh söa ch÷a nhá lóc m¸y ®ang lµm viÖc. 4.5.BiÖn ph¸p an toµn khi tiÕp xóc víi thiÕt bÞ ®iÖn: + Nh÷ng c«ng viÖc cho ¬hÐp më cöa líi an toµn khi thiÕt bÞ vÉn mang ®iÖn lµ: LÊy mÉu ®Çu m¸y biÕn ¸p. TiÕn hµnh läc dÇu ë nh÷ng m¸y biÕn ¸p lín ®ang vËn hµnh KiÓm tra nhiÖt ®é c¸c mèi nèi. Lau chïi sø c¸ch ®iÖn tõ 35kV trë xuèng. KiÓm tra ®é rung cña thanh c¸i b»ng sµo thao t¸c. Lµm nh÷ng c«ng viÖc trªn cÇn cã phiÕu thao t¸c, ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn. PhÇn II Tr¹m truyÒn t¶i Ba La 1.Giíi thiÖu vÒ tr¹m Ba La: Tr¹m truyÒn t¶i Ba La lµ cÇu nèi quan träng cña líi ®iÖn MiÒn B¾c. Nã nèi gi÷a nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ c¸c n¬i tiªu thô, ngoµi ra nã cßn ®îc khÐp vßng víi nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh vµ Ph¶ l¹i. §©y lµ tr¹m biÕn ¸p truyÒn t¶i víi c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi ë tr¹m ®îc chia lµm hai cÊp ®iÖn ¸p, cÊp 110KV vµ cÊp 220KV. 2.C¸c thiÕt bÞ : Tríc ®©y tai tr¹m Ba La ng¬i ta sö dông hai m¸y biÕn ¸p 3AT vµ 4AT víi c«ng suÊt lµ 125MVA, song do nhu cÇu phô t¶i t¨ng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nªn hai m¸y biÕn ¸p trªn lu«n bÞ qóa t¶i. §Ó chèng qu¸ t¶i ngêi ta ®· thay hai m¸y biÕn ¸p 3A T vµ 4A T b»ng hai m¸y biÕn ¸p tù ngÉu, mçi m¸y cã c«ng suÊt 250MVA. §ång thêi c¸c m¸y c¾t còng ®îc thay b»ng m¸y c¾t kh«ng khÝ. Hai m¸y biÕn ¸p míi cã ®iÖn ¸p c¸c phÝa 230/121/11KV víi ®iÒu ¸p díi t¶i vµ tæ nèi d©y lµ Y/Δ11. C¸c thiÕt bÞ phÝa 110KV: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bao gåm hai m¸y biÕn ¸p tù ngÉu 1A T vµ 2A T víi c«ng suÊt 25 MVA, c¸c cÊp ®iÖn ¸p :115/38,5/ 6,3 KV ,tæ nèi d©y:Y/Δ/Δ11 ,tæn thÊt ng¾n m¹ch :130-133-176 KW,tæn thÊt kh«ng t¶i : 36 KW . TÊt c¶ c¸c m¸y biÕn ¸p ®Òu cã ®iÒu ¸p díi t¶i .HiÖn nay c¸c m¸y c¾t SF6 ®· ®îc thay thÕ cho c¸c m¸y c¾t kh«ng khÝ tríc kia .Ngoµi ra trong tr¹m cßn sö dông c¸c thiÕt bÞ nh :BU, BI, chèng sÐt , c¸c lo¹i r¬le .. §Æc biÖt c¸c thiÕt bÞ ®o lêng , b¶o vÖ trong tr¹m ®· ®îc thÕ bëi c¸c thiÕt bÞ sè . 3. C¸c lé ®êng d©y xuÊt tuyÕn tõ tr¹m : *CÊp ®iÖn ¸p 220KV: -Lé 271 ®i Ninh B×nh . -Lé 272 ®i Ph¶ L¹i . -Lé 273 ®i Mai §éng . -Lé 274 ®i ChÌm . -Lé 275 vµ 276 ®i Hoµ B×nh . *CÊp ®iÖn ¸p 110KV: -Lé 171 ®i Ninh B×nh. -Lé 172 ®i ChÌm. -Lé 175 vµ 176 ®i Mai §éng. -Hai lé ®i Thîng §×nh vµ S¬n T©y. S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña tr¹m ®îc vÏ nh h×nh. PhÇn III Nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i I.Giíi thiÖu nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i : HiÖn nay, ngay c¹nh nhµ m¸y Ph¶ L¹i ®ang thi c«ng x©y dùng nhµ m¸y NhiÖt §iÖn Ph¶ L¹i 2 víi hai tæ m¸y , mçi tæ m¸y cã c«ng suÊt l¾p ®Æt lµ 300MW.VËy tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ cña nhµ m¸y NhiÖt §iÖn Ph¶ L¹i 2 lµ 600MW. Do vËy trong nh÷ng n¨m s¾p tíi t¹i n¬i ®©y sÏ cã hai nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn víi tæng c«ng suÊt trªn 1000MW cung cÊp lîng ®iÖn n¨ng lín cho líi ®iÖn quèc gia vµ trong nh÷ng n¨m s¾p tíi sÏ dÇn n©ng cÊp söa ch÷a nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 1. Ngµy 28-10-1983 tæ m¸y sè 1 cña nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i ®îc hoµ vµo líi ®iÖn quèc gia cho ®Õn ngµy 29-11- 1986 tæ m¸y thø t lµ tæ m¸y cuèi cïng cña mhµ m¸y còng ®îc hoµ vµo líi ®iÖn quèc gia. m¸y: II.C¸c th«ng sè kü thuËt vµ c¸c thiÕt bÞ trong nhµ 1.M¸y ph¸t ®iÖn: KiÓu: TB-120-2T3 C«ng suÊt 120MW §iÖn ¸p ®Çu cùc m¸y ph¸t lµ 10,5 KV. 1. Tua bin: KiÓu: K-100-90-7 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. 3. 4. a. b. C«ng suÊt ®Þnh møc: 110MW. ¸p suÊt h¬i níc 90 at. NhiÖt ®é h¬i níc 5350C. Lß h¬i: KiÓu:BKZ-220-100-100. N¨ng suÊt h¬i 220 T/h ¸p lùc h¬i 100 at NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt 5400C HiÖu suÊt lß h¬i: 86,05% èng khãi: èng khãi cña nhµ m¸y cao 200m víi ®êng kÝnh miÖng tho¸t 7,2m M¸y kÝch thÝch: T¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i sö dông hÖ thèng mét m¸y kÝch thÝch chÝnh vµ mét m¸y kÝch thÝch phô cho mét m¸y ph¸t. Th«ng sè cña m¸y kÝch thÝch chÝnh: Ký hiÖu BT 490- 3000 T3 S®m = 490KW U®m= 310V I®m =1930A Sè vßng quay 3000vßng /phót. R«to cña m¸y kÝch thÝch chÝnh ®îc nèi cïng trôc víi r«to cña m¸y ph¸t ®iÖn. M¸y kÝch thÝch chÝnh ®îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ theo chu tr×nh kÝn . M¸y kÝch thÝch phô Ký hiÖu -30-400T3 víi r«to lµ nam ch©m vÜnh cöu víi c¸c th«ng sè sau: S®m= 30KW U®m= 400V I®m =54A S¬ ®å kÝch thÝch m¸y ph¸t bao gåm m¸y kÝch thÝch chÝnh vµ m¸y kÝch thÝch phô cïng ®Æt trªn trôc cña m¸y ph¸t. §Ó cã nguån DC tõ m¸y kÝch thÝch th× nhµ m¸y sö dông bé chØnh lu. Ngoµi hÖ thèng m¸y kÝch thÝch nèi ®ång trôc víi m¸y ph¸t ®iÑn th× hiÖn nay nhµ m¸y cßn sö dông hÖ thèng kÝch thÝch dù phßng. HÖ thèng kÝch thÝch dù phßng ®îc sö dông khi hÖ thèng kÝch thÝch chÝnh bÞ h háng hoÆc khi ®¹i tu. HÖ thèng kÝch thÝch dù phßng bao gåm: - M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ®îc sö dông ®Ó kÐo m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu. 5. HÖ thèng lµm m¸t: M¸y ph¸t ®iÖn ®îc lµm m¸t bëi khÝ hi®r«. C¸c cu«n d©y cña stato ®îc lµm m¸t gi¸n tiÕp cßn cuén r«to vµ lâi stato ®îc lµm m¸t trùc tiÕp. KhÝ hi®r« ®îc tuÇn hoµn trong m¸y ph¸t ®iÖn do hÖ thèng qu¹t th«ng giã l¾p ë trôc cña r«to vµ nã ®îc lµm m¸t do c¸c bé lµm m¸t l¾p ë vá m¸y ph¸t ®iÖn sù tuÇn hoµn cña níc trong c¸c bé lµm m¸t ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c b¬m níc l¾p ®Æt ë ngoµi m¸y ph¸t ®iÖn. §Ó dÉn nhiÖt ë m¸y ph¸t ®iÖn ra ngoµi th× ë trong vá m¸y ph¸t ®iÖn l¾p bé lµm m¸t b»ng khÝ hi®r«. C¸c m¸y biÕn ¸p: a. §Ó liªn l¹c gi÷a hai cÊp ®iÖn ¸p t¹i tr¹m biÕn ¸p cña nhµ m¸y 110KV vµ 220KV th× ngêi ta sö dông m¸y biÕn ¸p tù ngÉu lo¹i AT TH250000/220/110 víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - S®m =250MVA - §iÖn ¸p ®Þnh møc :  Cuén cao ¸p: 230KV  Cuén trung ¸p: 121KV  Cuén h¹ ¸p: 10,5KV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc:  Cuén cao ¸p: 628A  Cuén trung ¸p: 1193A  Cuén h¹ ¸p: 6870A - §iÖn ¸p ng¾n m¹ch:  UNC-T% = 11%  UNC-H% = 32%  UNT-H% =20% - Dßng kh«ng t¶i: Ikt = 0,5%. - C«ng suÊt kh«ng t¶i: 145KW §iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®îc thùc hiÖn ë phÝa trung ¸p. b. §èi víi tæ m¸y ph¸t 3 vµ 4 dïng lo¹i m¸y biÕn ¸p hai d©y cuèn ký hiÖu T 125000/220-73T1 nèi trùc tiÕp lªn hÖ thèng thanh c¸i 220KV, víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C«ng suÊt ®Þnh møc:  §iÖn ¸p ®Þnh møc: S®m= 125MVA U®m= 242/10,5KV  Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m= 299/6270A  §iÖn ¸p ng¾n m¹ch: UN%=11,5%  C«ng suÊt ng¾n m¹ch: PN=390KW  Dßng ®iÖn kh«ng t¶i: IO%=0,5%  C«ng suÊt kh«ng t¶i: PO=135KW  Víi tæ nèi d©y: YO/11 c. M¸y biÕn ¸p tù dïng cung cÊp cho phô t¶i 0,4KV: §Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i tù dïng khèi m¸y ph¸t 1 vµ 2 th× ngêi ta dïng m¸y biÕn thÕ kiÓu: TH3-630/10-73T3 víi th«ng sè kü thuËt sau:  C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m= 630KVA  §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén cao: U®mC= 6KV  §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén h¹: U®mH= 0,4KV  Dßng ®iÖn ®Þnh møc cuén cao: I®mC= 60,6A  Dßng ®iÖn ®Þnh møc cuén h¹: I®mH= 910A  S¬ ®å nèi d©y: /YO-11 §iÖn n¨ng cung cÊp cho phô t¶i tù dïng khèi m¸y ph¸t 3 vµ m¸y ph¸t 4 sö dông lo¹i m¸y biÕn ¸p : - Ký hiÖu : TC 3A –630/ 10 T3 - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 630 KVA - §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m = 6,3/ 0,4 KV . - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m =57,7 A - Bªn cao ¸p . - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m =909 A - Bªn h¹ ¸p . - Tæ nèi d©y : /YO - 11 C¸c m¸y biÕn ¸p ®îc sö dông ë nhµ m¸y ®îc tÝnh to¸n ®Ó cã thÓ lµm viÖc ®îc ë nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t tõ – 10 0C ®Õn 500C. NhiÖt ®é trung b×nh c¶ n¨m cña kh«ng khÝ nhá h¬n 270C vµ ®é Èm t¬ng ®èi trung b×nh c¸c th¸ng cña kh«ng khÝ lµ 90% khi nhiÖt ®é lµ 270C. d. M¸y biÕn ¸p tù dïng cÊp 6,3 KV: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phô t¶i tù dïng ë nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng cña toµn nhµ m¸y. Lîng ®iÖn tù dïng trong nhµ m¸y chiÕm kho¶ng 10,5% c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y. C¸c m¸y biÕn ¸p tù dïng cho cÊp 6,3KV ®îc chän cïng mét lo¹i vµ ®Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch th× m¸y biÕn ¸p ®îc chän lµ m¸y biÕn ¸p ph©n chia. C¸c th«ng sè kü thuËt : - Ký hiÖu : TP HC-25 000/10 T1. - C«ng suÊt ®Þnh møc : S®m =25000 KVA. - C«ng suÊt hai cuén h¹ : S®mH1 = S®mH2 = 12500KVA. - §iÖn ¸p cuén cao: U®m =10,5KV. - §iÖn ¸p cuén h¹: U®m= 6,3KV. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc cao ¸p: I®mC = 1375A. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc h¹ ¸p: I®mH = 1145A. - Dßng ®iÖn kh«ng t¶i: IO = 0,65%. - C«ng suÊt kh«ng t¶i: PO= 28,3KW. Ngoµi c¸c m¸y biÕn ¸p tù dïng chÝnh, ë nhµ m¸y cßn sö dông hÖ thèng dù phßng cho phô t¶i tù dïng lÊy tõ thanh c¸i 110KV th«ng qua m¸y biÕn ¸p: TP HC-32000/110. VËy hÖ thèng ®iÖn tù dïng cho nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i ®¶m b¶o ®é tin cËy cao kÓ c¶ khi sù cè vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng tù dïng. 6. M¸y c¾t trong nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i: M¸y c¾t ®îc sö dông trong tr¹m 110KV vµ 220KV cña nhµ m¸y lµ lo¹i m¸y c¾t khÝ do Nga chÕ t¹o dïng ngoµi trêi cã khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm tõ -100C ®Õn 500C. M¸y c¾t ®îc thiÕt kÕ sö dông cho cÊp ®iÖn ¸p tõ 110KV ®Õn 750KV sè lîng buång dËp hå quang cña mçi cùc, cña mçi pha phô thuéc vµo cÊp ®iÖn ¸p cña líi: - CÊp 110KV cã mét buång dËp. - CÊp 220KV cã 2 buång dËp. - CÊp 750KV cã 8 buång dËp. M¸y c¾t gåm 3 cùc vµ mét tñ ph©n phèi chung cã thÓ ®iÒu khiÓn m¸y c¾t ®ãng, c¾t theo tõng cùc hoÆc ®ãng, c¾t c¶ mét lóc 3 cùc. C¸c th«ng sè kü thuËt: 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng sè - §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) - §iÖn ¸p lµm viÖc max (KV) - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc (KA) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) - ¸p lùc ®Þnh møc cña khÝ nÐn trong buång dËp hå quang. - Thêi gian c¾t ng¾n m¹ch (s) - Thêi gian c¾t riªng (s) Lo¹i m¸y BBbT-110b BBbT-220b 110 126 31,5 1600 220 252 31,5 1600 20 20  0,25  0,25 0,044+ 0,005 0,06+0,005  0,2  0,2 - Thêi gian ®ãng (s) III. S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i: HÖ thèng ®iÖn tù dïng ®îc lÊy tõ ®Çu cùc m¸y ph¸t qua m¸y biÕn ¸p ph©n chia mçi tæ m¸y ®Òu cã mét m¸y biÕn ¸p tù dïng vµ ®îc ®iÒu ¸p díi t¶i. C¸c tuyÕn ®êng d©y xuÊt tuyÕn tõ nhµ m¸y:  PhÝa ®iÖn ¸p 220KV:  Lé 1: §i B¾c Giang.  Lé 2: §i tr¹m 110/6.  Lé 3 & 4: §i U«ng BÝ.  Lé 5 & 6: §i Hµ §«ng 1 & Hµ §«ng 2.  Lé 7 & 8: §i §«ng Anh 1 & §«ng Anh 2.  PhÝa ®iÖn ¸p 110KV:  Lé 1,2,3: §Õn hÖ thèng dù phßng.  Lé 4: §i H¶i Phßng.  Lé 5 & 6: §i Hµ §«ng. S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh ®îc vÏ nh h×nh vÏ. 21
- Xem thêm -