Tài liệu Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn tại công ty bảo hiểm hà nội - thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, nã ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh c¶i thiÖn bé mÆt cña nÒn kinh tÕ. HiÖn nay, rÊt nhiÒu c«ng tr×nh míi cã gi¸ trÞ ®-îc ®-a vµo thi c«ng. Mét c«ng tr×nh x©y dùng nÕu ®Çu t- nhiÒu vµo kh©u thiÕt kÕ, lùa chän ph-¬ng ¸n, gi¸m s¸t chÊt l-îng, ch¾c ch¾n sÏ cã chÊt l-îng cao. Quan ®iÓm nµy ngµy cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh vµ v× thÕ, vai trß cña c¸c kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. MÆt kh¸c, trong xu thÕ héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong ®ã cã c¶ nh÷ng c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp hµnh nghÒ thiÕt kÕ vµ t- vÊn sÏ gÆp kh«ng Ýt c¬ héi vµ th¸ch thøc. Th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi hä lµ lµm sao ®Ó biÕn c¬ héi thµnh hiÖn thùc. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã, rñi ro mµ hä cã nguy c¬ gÆp ph¶i lµ rÊt lín. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn (BHTNNN KTS & KSTV) chÝnh lµ c¸i mµ c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp hµnh nghÒ thiÕt kÕ vµ t- vÊn ®ang t×m kiÕm nh»m b¶o ®¶m æn ®Þnh vÒ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. BHTNNN KTS & KSTV ra ®êi ë ViÖt Nam ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, ®ång thêi gãp phÇn hoµn thiÖn thÞ tr-êng x©y dùng ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh x©y dùng ph¸t triÓn trong t×nh h×nh míi. Lµ mét trong nh÷ng "®iÓm nãng" vÒ x©y dùng, nhu cÇu vÒ BHTNNN KTS & KSTV t¹i Hµ Néi rÊt lín. Do ®ã, sau khi B¶o ViÖt ®-a s¶n phÈm BHTNNN KTS & KSTV vµo thÞ tr-êng, B¶o ViÖt Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng c«ng ty thµnh viªn triÓn khai b¶o hiÓm nµy tÝch cùc nhÊt vµ ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. §©y lµ nghiÖp vô cã tiÒm n¨ng lín vµ cßn qu¸ míi mÎ, kh«ng chØ ®èi víi thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam mµ c¶ víi c¸c c¸n bé b¶o hiÓm t¹i B¶o ViÖt Hµ Néi. Víi mong muèn t×m hiÓu vÒ lo¹i h×nh BHTNNN KTS & KSTV, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi, em ®· lùa chän ®Ò tµi "B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn t¹i C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p." Chuyªn ®Ò nµy, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, cã kÕt cÊu gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn 1 Ch-¬ng II: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn t¹i B¶o ViÖt Hµ Néi Ch-¬ng III: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn t¹i B¶o ViÖt Hµ Néi Do ®-îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ vÒ nhËn thøc thùc tÕ, kinh nghiÖm nghiªn cøu, vµ ®Æc biÖt lµ h¹n chÕ vÒ tµi liÖu, nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n vÒ chuyªn ®Ò nµy. Qua ®©y, em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn C« gi¸o - Th¹c sü T«n ThÞ Thanh HuyÒn ®· ®éng viªn, khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò. Em còng xin bµy tá lßng c¶m ¬n ®Õn c¸c chó, c¸c anh, chÞ c¸n bé t¹i C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em thêi gian qua. 2 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn I. sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho KiÕn tróc s- vµ kü s- t- vÊn Trong cuéc sèng, vµo mét lóc nµo ®ã, mçi ng-êi do bÊt cÈn cã thÓ g©y ra thiÖt h¹i vÒ ng-êi hoÆc tµi s¶n cho ng-êi kh¸c. Khi n¹n nh©n chøng minh ®-îc r»ng thiÖt h¹i ®ã lµ do lçi cña chóng ta, chóng ta ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng. BÊt cÈn cã thÓ hiÓu lµ viÖc thiÕu cÈn thËn khi lµm mét viÖc g× ®ã hoÆc bá qua kh«ng lµm mét viÖc g× ®ã. BÊt cÈn lµm ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm d©n sù ngoµi hîp ®ång (sai ph¹m d©n sù) dÉn ®Õn viÖc khiÕu n¹i ®ßi båi th-êng. Vµ ng-êi bÊt cÈn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th-êng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, ®ã còng lµ mét viÖc tho¶ ®¸ng, hîp t×nh hîp lý nh»m b¶o ®¶m c«ng b»ng cho mäi ng-êi trong x· héi. Cho dï mét ng-êi cã thÓ chøng minh ®-îc r»ng hä kh«ng g©y nªn th-¬ng tÝch vÒ ng-êi hoÆc tæn thÊt vÒ tµi s¶n dÉn ®Õn khiÕu kiÖn th× ng-êi ®ã vÉn cã thÓ ph¶i chÞu mét sè chi phÝ t- vÊn ph¸p luËt hay bµo ch÷a cho vô kiÖn. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò r¾c rèi liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm nh- vËy cã thÓ ®-îc gi¶i quyÕt æn tho¶ khi mét c¸ nh©n hay tæ chøc mua lo¹i b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm (BHTN) thÝch hîp. ChÝnh v× vËy, BHTN lµ mét trong nh÷ng lo¹i b¶o hiÓm chÝnh cã vai trß quan träng trong kinh doanh vµ x· héi. BHTN ra ®êi lµ ®Ó gióp c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc æn ®Þnh cuéc sèng vµ ho¹t ®éng cña m×nh khi kh«ng may ph¸t sinh khiÕu n¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. BHTN cã nhiÒu lo¹i nh- BHTN cña chñ lao ®éng, BHTN s¶n phÈm, BHTN c«ng céng... Mçi lo¹i BHTN cã ®èi t-îng b¶o hiÓm tham gia kh¸c nhau. BHTN nghÒ nghiÖp lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm cho c¸c tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh tõ nh÷ng ng-êi ho¹t ®éng chuyªn m«n. Nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c chuyªn m«n nh- b¸c sÜ, nha sÜ, kÕ to¸n, gi¸m ®Þnh viªn hoÆc m«i giíi b¶o hiÓm... ®Òu cã nhiÖm vô ®Æc biÖt lµ phôc vô cho kh¸ch hµng cña hä. Tuy nhiªn, hä cã thÓ xao l·ng hoÆc m¾c lçi khi lµm viÖc, hay t- vÊn sai vÒ chuyªn m«n g©y nªn thiÖt h¹i 3 vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng hoÆc bªn thø ba kh¸c. NÕu bÞ buéc téi vÒ nh÷ng bÊt cÈn nµy vµ bÞ khiÕu n¹i ®ßi båi th-êng thiÖt h¹i, nh÷ng ng-êi ho¹t ®éng chuyªn m«n nãi trªn ph¶i b¶o vÖ tr-íc toµ, vµ ®¬n BHTN nghÒ nghiÖp sÏ thanh to¸n cho nh÷ng chi phÝ ph¸p lý vµ tiÒn båi th-êng theo ph¸n quyÕt cña toµ ¸n. KiÕn tróc s- (KTS) vµ kü s- t- vÊn (KSTV) còng lµ nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chuyªn m«n, vµ hä còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng thiÖt h¹i mµ hä g©y ra cho kh¸ch hµng khi hä thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n cña m×nh. BHTN nghÒ nghiÖp cho KTS vµ KSTV (BHTNNN KTS & KSTV)lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn x· héi, ®iÒu nµy ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh vµ ngµy cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh trong thêi ®¹i míi. Ngoµi nh÷ng t¸c dông chung cña b¶o hiÓm nh- kh¾c phôc hËu qu¶ rñi ro, ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm (N§BH), gãp phÇn ®Ò phßng h¹n chÕ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra, gióp cho cuéc sèng con ng-êi an toµn h¬n, x· héi trËt tù h¬n, gióp cho mçi c¸ nh©n, doanh nghiÖp yªn t©m s¶n xuÊt, tÝnh thiÕt yÕu cña BHTNNN KTS & KSTV cßn thÓ hiÖn g¾n liÒn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh nghÒ. Tr-íc hÕt, ho¹t ®éng cña KTS vµ KSTV th-êng phôc vô ®¸p øng cho nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t- khi thùc hiÖn ®Çu t- c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hay c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp. §ã lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, ®«i khi lµ s¶n nghiÖp cña nhiÒu nhµ ®Çu t- gãp l¹i, v× vËy tæn thÊt x¶y ra mµ KTS hoÆc KSTV ph¶i g¸nh chÞu cã thÓ rÊt lín, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña b¶n th©n hä kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc. Gièng nh- c¸c nhµ ho¹t ®éng chuyªn m«n kh¸c, yªu cÇu chuyªn m«n cao còng lµ khã kh¨n cho c¸c KTS vµ KSTV. C¸c yªu cÇu hoµn thiÖn nghÒ nghiÖp lu«n lu«n t¨ng lªn, vµ c¸c rñi ro chuyªn m«n míi bæ sung vµo c¸c rñi ro truyÒn thèng. KTS vµ KSTV ®-a ra gi¶i ph¸p mµ chñ ®Çu t- yªu cÇu, mµ ®-¬ng nhiªn lu«n ph¶i lµ gi¶i ph¸p tèi -u nhÊt. Nh×n chung, ®iÒu nµy ®-îc thùc hiÖn chØ khi hä thùc sù cã tr×nh ®é, lu«n b¸m s¸t viÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ míi trong lÜnh vùc cña m×nh bëi v× vËt liÖu x©y dùng vµ kü thuËt x©y dùng ®ang lu«n lu«n biÕn ®æi. Vµ khi hä sö dông nh÷ng vËt liÖu míi nhÊt ®Þnh nµo ®ã, hä ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc chñ ®Çu t- vÒ viÖc kh¼ng ®Þnh nh÷ng vËt liÖu nµy phï hîp víi môc ®Ých ®· ®Þnh. Do mong muèn cã ®-îc s¶n phÈm tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i, viÖc ¸p dông c¸i míi sÏ lµm t¨ng møc ®é rñi ro trong ho¹t ®éng cña c¸c KTS vµ KSTV. Nh- vËy, nÕu anh ta lµ mét chuyªn gia cã chuyªn m«n cao, nh÷ng yªu cÇu ®èi víi anh ta t¨ng lªn, cßn nÕu b¶n th©n anh ta kh«ng ®-îc ®µo t¹o mét chuyªn 4 m«n cô thÓ ®Æc biÖt nµo ®ã, anh ta ph¶i thuª c¸c chuyªn gia nh»m thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cô thÓ cña c«ng viÖc. VÝ dô, khi mét nhµ m¸y ®-îc chuÈn bÞ l¾p ®Æt, c¸c toµ nhµ theo yªu cÇu ph¶i ®-îc thiÕt kÕ, hÖ thèng ®-êng ®iÖn ph¶i ®-îc thiÕt kÕ, c¸c kÕ ho¹ch l¾p ®Æt vµ c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt cho nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau ph¶i ®-îc lËp, kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ còng ph¶i ®-îc chuÈn bÞ,... C«ng viÖc liªn quan tíi mét dù ¸n lín nh- vËy cã thÓ ®-îc thùc hiÖn bëi mét sè l-îng lín c¸c nhµ thÇu. Th«ng th-êng, sÏ cã nhiÒu v¨n phßng kü s- tham gia vµo viÖc lËp kÕ ho¹ch cho mét dù ¸n lín. C¸c v¨n phßng nµy hoÆc lµ do mét v¨n phßng ®¹i diÖn thuª, hoÆc lµ do ng-êi chñ, nhµ tæng thÇu hoÆc mét tËp ®oµn thuª ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc ®Æc biÖt. V× cã nhiÒu h·ng hîp t¸c víi nhau, vµ th«ng th-êng vµi v¨n phßng KSTV hîp t¸c víi nhau, nh÷ng rñi ro lµ c¸c thiÕu hôt hoÆc sù chång chÐo trong viÖc lËp kÕ ho¹ch sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc vËn hµnh tr¬n tru cña toµn bé c«ng viÖc. Sù c¹nh tranh còng lµ mét yÕu tè lµm t¨ng rñi ro cho c¸c KTS vµ KSTV. C¹nh tranh cã thÓ diÔn ra trong lÜnh vùc c«ng nghÖ, vÝ dô b»ng c¸ch ¸p dông nh÷ng thiÕt kÕ ®¬n gi¶n h¬n, nh÷ng vËt liÖu ®¬n gi¶n h¬n vµ míi l¹ mµ cã thÓ ch-a ®-îc thö cÈn thËn... Chñ lao ®éng hoÆc tæng thÇu khi thuª KTS hay KSTV sÏ cè buéc anh ta ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm Ýt nhÊt lµ theo c¸c ®iÒu kho¶n ph¸p lý, ®«i khi thËm chÝ cßn ngoµi nh÷ng ®iÒu kho¶n nµy, vÝ dô nh- b»ng c¸ch kÐo dµi c¸c thêi h¹n, hoÆc thËm chÝ yªu cÇu mét h×nh thøc b¶o ®¶m nµo ®ã cho viÖc vËn hµnh chÝnh x¸c cña mét m¸y mãc, bÊt kÓ cã lçi hay kh«ng. VÒ phÇn m×nh, c¸c KTS vµ KSTV bÞ søc Ðp cña c¹nh tranh, th-êng quan t©m ®Õn viÖc h¹n chÕ tr¸ch nhiÖm chÊp nhËn ®-îc (theo quan ®iÓm cña anh ta) gi÷a tiÒn c«ng vµ tr¸ch nhiÖm cña anh ta. Ngoµi ra, hÖ thèng ph¸p luËt ngµy cµng chÆt chÏ ®ßi hái n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n vµ nghÜa vô ph¶i thËn träng, më réng tr¸ch nhiÖm cña KTS vµ KSTV dùa trªn c¬ së lçi, ®«i khi lµm cho lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy trë nªn t-¬ng tù nh- lµ mét ®¶m b¶o cho thiÕt kÕ hay ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng. V× thÕ, ph¶i thõa nhËn r»ng BHTN nghÒ nghiÖp còng sÏ lµ yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t- ®èi víi KTS vµ KSTV, vµ ®ã lµ yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a nh÷ng KTS, KSTV víi nhau. Ng-îc l¹i, vÊn ®Ò c¹nh tranh còng t¸c ®éng lµm t¨ng vai trß cña BHTNNN KTS & KSTV v× c¸c KTS vµ c¸c KSTV ®-îc b¶o hiÓm theo §¬n b¶o hiÓm lo¹i nµy sÏ cã -u thÕ h¬n trong m¾t c¸c nhµ thÇu vµ c¸c nhµ ®Çu t-. 5 Thùc tÕ còng ®· chØ ra r»ng c¸c KTS vµ KSTV ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n ë mäi n¬i trªn thÕ giíi. Sè l-îng nh÷ng vô kiÖn tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp trªn thÕ giíi trong lÜnh vùc nµy ngµy cµng t¨ng. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt cña BHTNNN KTS & KSTV, ®Æc biÖt trong thêi kú ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng vµ ®Çu t- c¬ b¶n ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhhiÖn nay. II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña BHTNNN KTS & KSTV ë Anh, luËt tr¸ch nhiÖm chñ lao ®éng ®-îc ban hµnh n¨m 1880 kh«ng chØ khai sinh ra lo¹i h×nh BHTN chñ lao ®éng mµ cßn t¹o ra nhu cÇu vÒ BHTN nghÒ nghiÖp ë rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ. Tuy nhiªn, c¸c lo¹i h×nh BHTN nãi chung vµ BHTN nghÒ nghiÖp nãi riªng vÉn bÞ xem nh- ®i ng-îc l¹i chÝnh s¸ch cña c«ng chóng víi lý do lo¹i b¶o hiÓm nµy khuyÕn khÝch sù cÈu th¶. Ban ®Çu tr×nh ®é gi¸o dôc thÊp ®· khiÕn nhiÒu n¹n nh©n c¸c vô tai n¹n cã thÓ ®· bá qua viÖc khiÕu kiÖn chØ bëi v× ch-a bao giê hä nhËn thøc ®-îc r»ng vÒ mÆt ph¸p lý hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®ßi båi th-êng nh÷ng thiÖt h¹i. Dï vËy, mét sè vô khiÕu n¹i thµnh c«ng thêi gian ®ã ®· khuyÕn khÝch mäi ng-êi t×m c¸ch ®ßi båi th-êng cho nhiÒu vô viÖc kh¸c, khiÕn BHTN nghÒ nghiÖp trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt, ®Æc biÖt víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh tõ viÖc t- vÊn hoÆc ®iÒu trÞ mang tÝnh chuyªn m«n. Nguyªn nh©n cña nh÷ng khiÕu n¹i lín vÒ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi chuyªn m«n lµ sù xao l·ng, lçi hay t- vÊn sai g©y nªn thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng hay bªn thø ba kh¸c. Nguyªn nh©n ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm vµ b¶n chÊt cña thiÖt h¹i ®· t¹o nªn rñi ro ®Æc biÖt nµy vµ lo¹i BHTN nghÒ nghiÖp riªng biÖt th-êng ®-îc b¸n ®Ó b¶o vÖ cho rñi ro ®ã. ë Anh, d-êng nh- b¸c sü lµ ®èi t-îng ®Çu tiªn trong sè nh÷ng ng-êi ho¹t ®éng chuyªn m«n t×m kiÕm nh÷ng lo¹i b¶o hiÓm nµy. Tæ chøc "Northern Accident" ®· triÓn khai BHTN cña d-îc sü (ng-êi b¸n thuèc) n¨m 1896 vµ b¸n BHTN cña luËt s- vµo ®Çu thÕ kû 20. N¨m 1922, lo¹i BHTN cña KTS còng b¾t ®Çu ®-îc b¸n ë Lloyd's. Trong thÕ kû 20, do quyÕt ®Þnh cña luËt ph¸p vµ quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n, tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ chuyªn m«n nãi chung vµ KTS, KSTV nãi riªng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. H¬n n÷a, nh÷ng nguy hiÓm trong ho¹t ®éng cña hä ngµy cµng lín, v× kinh tÕ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao ®· kÐo theo gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh vµ dù ¸n còng ngµy cµng lín, tæn thÊt nÕu cã sÏ rÊt lín. ChÝnh v× thÕ, BHTNNN KTS & KSTV vÉn duy tr× vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. T¹i ViÖt Nam, Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/07/1999 cña ChÝnh phñ) cïng víi Th«ng 6 t- sè 137/1999/TT-BTC ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh H-íng dÉn b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cã vai trß quan träng ®èi víi sù ra ®êi cña nghiÖp vô BHTNNN KTS & KSTV. Cô thÓ, ChÝnh phñ quy ®Þnh: "1- Khi tiÕn hµnh ®Çu t- vµ x©y dùng, chñ ®Çu t- ph¶i mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. 2- Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh lµ mét bé phËn vèn ®Çu t- cña dù ¸n, ®-îc tÝnh trong tæng dù to¸n (dù to¸n) c«ng tr×nh ®-îc duyÖt. Chi phÝ b¶o hiÓm tÝnh theo tû lÖ % so víi gi¸ trÞ c«ng tr×nh. 3- C¸c tæ chøc t- vÊn, nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i mua b¶o hiÓm cho vËt t-, thiÕt bÞ, nhµ x-ëng phôc vô thi c«ng, b¶o hiÓm tai n¹n ®èi víi ng-êi lao ®éng, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi ng-êi thø 3, b¶o hiÓm s¶n phÈm kh¶o s¸t, thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. PhÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt." ( TrÝch ®iÒu 55 cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng) "Khi tiÕn hµnh ®Çu t- vµ x©y dùng, c¸c dù ¸n ®Çu t- sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc, vèn tÝn dông do Nhµ n-íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t- ph¸t triÓn cña Nhµ n-íc, vèn ®Çu t- cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¶i mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng..." (TrÝch ®iÓm 1, môc I cña Th«ng t- 137/1999/TT-BTC) "C¸c tæ chøc t- vÊn x©y dùng, nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i mua BHTN nghÒ nghiÖp cho c¸c s¶n phÈm t- vÊn...b¶o hiÓm tai n¹n ®èi víi ng-êi lao ®éng, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi ng-êi thø ba trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. PhÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt." (TrÝch ®iÓm 3, môc I cña Th«ng t- 137/1999/TT-BTC) "1. §èi t-îng b¶o hiÓm b¾t buéc: - C¸c dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc, vèn tÝn dông do Nhµ n-íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t- ph¸t triÓn cña Nhµ n-íc, vèn ®Çu t- ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n-íc. 7 - C¸c s¶n phÈm t- vÊn, vËt t- thiÕt bÞ, nhµ x-ëng phôc vô thi c«ng vµ ng-êi lao ®éng cña c¸c tæ chøc t- vÊn vµ nhµ thÇu x©y l¾p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 2. Lo¹i h×nh b¶o hiÓm: ... - BHTN nghÒ nghiÖp t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc t- vÊn." (TrÝch môc II cña Th«ng t- 137/1999/TT-BTC) NhËn thÊy tiÒm n¨ng triÓn khai BHTNNN KTS & KSTV trong t-¬ng lai, c¸c c¸n bé phßng B¶o hiÓm Ch¸y vµ Kü thuËt Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) ®· xóc tiÕn viÖc nghiªn cøu lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy. Cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång nghiÖp n-íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ C«ng ty t¸i b¶o hiÓm Munich Re, B¶o ViÖt ®· ¸p dông mÉu ®¬n BHTNNN KTS & KSTV cña Munich Re cã sù ®iÒu chØnh, biªn so¹n l¹i cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu, ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2001, B¶o ViÖt ®-a ra QuyÕt ®Þnh sè 3435/2001/BV/Q§-TG§ quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho phÐp c¸c C«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä thµnh viªn cña B¶o ViÖt triÓn khai BHTNNN KTS & KSTV. NghiÖp vô BHTNNN KTS & KSTV lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô non trÎ nhÊt t¹i thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam hiÖn nay. Ngoµi B¶o ViÖt ra, t¹i ViÖt Nam ®Õn nay míi chØ cã thªm C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) triÓn khai nghiÖp vô nµy. III. Néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô BHTNNN KTS & KSTV 1. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan §Ó cã thÓ hiÓu ®óng, hiÓu ®¬n nghÜa, ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò ®-îc ®Ò cËp trong chuyªn ®Ò nµy, xin ®-a ra mét sè kh¸i niÖm nh»m gi¶i thÝch râ nghÜa cña mét sè tõ vµ côm tõ cã liªn quan. KiÕn tróc sMét KTS cã thÓ ®-îc coi lµ mét ng-êi cã chuyªn m«n trong viÖc lËp kÕ ho¹ch/ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc nh÷ng c«ng viÖc kh¸c mµ ë ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong viÖc tæ chøc s¾p xÕp theo hîp 8 ®ång cho viÖc x©y dùng vµ trong gi¸m s¸t c«ng viÖc vµ qu¶n lý theo hîp ®ång cho tíi khi hoµn thµnh. ë hÇu hÕt c¸c n-íc bÊt cø ai sö dông chøc danh "KTS" ®Òu ph¶i ®-îc ®¨ng ký (nghÜa lµ ph¶i ®¹t nh÷ng kú kiÓm tra thÝch hîp hoÆc cã chøng chØ phï hîp b¶o ®¶m lµ mét KTS) vµ viÖc sö dông bÊt kú mét c¸i tªn hay chøc danh bao gåm tõ "KTS" mµ kh«ng ®-îc ®¨ng ký sÏ lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Kü s- t- vÊn Trong khu«n khæ chuyªn ®Ò nµy, tõ "kü s- t- vÊn" ®-îc dïng ®Ó chØ nh÷ng ng-êi mµ ho¹t ®éng cña hä cã liªn quan chÆt chÏ víi lÜnh vùc x©y dùng, ch¼ng h¹n kü s- kiÕn tróc, kü s- hÖ thèng ®iÖn, s-ëi, ®iÒu hoµ, vÖ sinh vµ chuyªn gia vÒ c¸ch ly vµ c¸ch ©m. Còng cã nh÷ng KSTV thiÕt kÕ dù ¸n c«ng nghiÖp, nghÜa lµ hä kh«ng chØ lËp ®å ¸n x©y dùng cho mét nhµ m¸y mµ cßn thùc hiÖn nh÷ng viÖc liªn quan ®Õn trang bÞ vµ tæ chøc nhµ m¸y nh- lËp kÕ ho¹ch c¬ b¶n ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y mãc; tæ chøc quy tr×nh lµm viÖc; t- vÊn cã liªn quan ®Õn hÖ thèng m¸y mãc cÇn thiÕt vµ ho¹t ®éng cña nã, vµ t- vÊn c¸c vÊn ®Ò vÒ bè trÝ hoÆc viÖc sö dông vËt tthÝch hîp. Tuy nhiªn, nh÷ng ho¹t ®éng nµy dùa trªn mét quy m« lín chø kh«ng dùa vµo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, nh÷ng c¸i th-êng cã trong lÜnh vùc x©y dùng mµ th«ng th-êng ng-êi thiÕt kÕ tin cËy. Kü s- cã thÓ cã vÞ trÝ gièng nh- KTS nh-ng th-êng chuyªn vÒ dÞch vô vµ chi tiÕt kü thuËt. VÝ dô, kü s- d©n dông th-êng quan t©m ®Õn viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng ®-êng, cÇu, cèng, kªnh ®µo, ®-êng s¾t, kªnh m-¬ng...vv. ThiÕt kÕ ThiÕt kÕ lµ sù ph¸c häa hÖ thèng vÒ sè ®o trong cÊu tróc c«ng tr×nh, chÝnh x¸c h¬n lµ tÊt c¶ nh÷ng chØ dÉn cña KTS hoÆc KSTV cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh, nghÜa lµ biÕn ý t-ëng thiÕt kÕ thµnh:  B¶n vÏ/®å ¸n (s¬ ®å bè trÝ, b¶n vÏ c¸ch vËn hµnh, s¬ ®å chi tiÕt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i)  M« t¶ râ rµng lo¹i vµ sè l-îng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc x©y dùng ®Ó tróng thÇu (bá thÇu, c¸c lo¹i hîp ®ång, ®Æc tÝnh kü thuËt) 9  Nh÷ng chØ dÉn riªng trªn c«ng tr-êng vÒ c¸c h¹ng môc cã thÓ ®-îc m« t¶ kh«ng ph¶i trong b¶n vÏ, còng kh«ng ph¶i trong c¸c chi tiÕt kü thuËt hoÆc vÉn ch-a ®-îc chØ ra ë ®ã. H×nh thøc chØ dÉn tuú thuéc vµo yªu cÇu, kh«ng cã c¸c quy ®Þnh cè ®Þnh ®Æt ra cho tµi liÖu chØ dÉn. ViÖc thiÕt kÕ cã thÓ ®-îc chia thµnh : a) X¸c ®Þnh c¬ së  ChØ ra vÊn ®Ò.  Tham kh¶o c¸c khuyÕn nghÞ ®èi víi toµn bé c«ng viÖc cÇn thiÕt.  Tr×nh bµy tiªu chÝ quyÕt ®Þnh cho viÖc lùa chän cña c¸c chuyªn gia tham gia vµo c«ng t¸c thiÕt kÕ. b) ChuÈn bÞ lËp dù ¸n (chuÈn bÞ dù ¸n vµ lËp dù ¸n)  Ph©n tÝch c¬ së, phèi hîp c¸c môc tiªu, chuÈn bÞ cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch.  LËp b¶n vÏ ph¸c th¶o vÒ tÊt c¶ nh÷ng phÇn thiÕt yÕu cña dù ¸n, bao gåm tæng dù to¸n c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o thuyÕt minh.  Th¶o luËn s¬ bé víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c chuyªn gia kh¸c tham gia lËp kÕ ho¹ch xem xÐt xem viÖc x©y dùng cã ®-îc cÊp phÐp hay kh«ng. c) KÕ ho¹ch thiÕt kÕ  LËp b¶n vÏ cuèi cïng cho dù ¸n thËt râ rµng sao cho sau ®ã kh«ng cã g× quan träng ph¶i thay ®æi. Tæng hîp c«ng viÖc cña c¸c chuyªn gia kh¸c tham gia lËp kÕ ho¹ch, th¶o luËn vÒ viÖc cÊp giÊy phÐp kinh doanh víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn. d) B¶n vÏ thi c«ng  Hoµn thiÖn thiÕt kÕ víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch cì vµ tÊt c¶ chi tiÕt còng nh- chØ dÉn theo yªu cÇu cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n.  LËp b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ chi tiÕt cã sù lý gi¶i theo yªu cÇu. 10 e) ChuÈn bÞ vµ hoµn thµnh hîp ®ång  TÝnh to¸n vµ biªn so¹n sè l-îng lµm c¬ së cho viÖc chuÈn bÞ c¸c chi tiÕt kü thuËt, xem xÐt tÊt c¶ nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c chuyªn gia kh¸c tham gia vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch.  So¹n th¶o c¸c chi tiÕt kü thuËt cïng víi c¸c ho¸ ®¬n sè l-îng theo nh÷ng bé phËn kh¸c nhau. Phèi kÕt hîp c¸c chi tiÕt kü thuËt cña c¸c chuyªn gia kh¸c tham gia vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. f) Hç trî trong ký kÕt hîp ®ång  ChuÈn bÞ tµi liÖu hîp ®ång cho tÊt c¶ c¸c bé phËn.  §¹t ®-îc c¸c yªu cÇu.  X¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ yªu cÇu.  Phèi hîp vµ kh¸i qu¸t ho¸ c«ng viÖc cña c¸c chuyªn gia tham gia ký kÕt hîp ®ång.  §µm ph¸n víi nh÷ng ng-êi bá thÇu.  Hç trî ký kÕt hîp ®ång. Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh liªn quan ®Õn c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ, cã nghÜa lµ:  Gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh (xem xÐt xem nã cã tu©n theo giÊy phÐp hoÆc phª chuÈn x©y dùng vµ thùc hiÖn b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c chi tiÕt kü thuËt cã tu©n theo tiªu chuÈn kü thuËt ®-îc c«ng nhËn vµ c¸c quy ®Þnh t-¬ng øng hay kh«ng?).  Phèi hîp c«ng viÖc cña c¸c chuyªn gia kh¸c tham gia gi¸m s¸t c«ng tr×nh.  KiÓm so¸t vµ söa ch÷a c¸c chi tiÕt cña nh÷ng ®iÓm cã s½n.  ChuÈn bÞ vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch lµm viÖc.  KiÓm tra sè l-îng cïng víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. 11  ChÊp nhËn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh víi sù hç trî tõ phÝa c¸c chuyªn gia tham gia lËp kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t c«ng tr×nh, kÓ c¶ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ sù xuèng cÊp.  Xem xÐt c¸c ho¸ ®¬n.  X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ.  §¨ng ký ®Ó cã ®-îc sù chÊp nhËn cña chÝnh quyÒn vµ hç trî trong c¸c thñ tôc t-¬ng øng.  Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, bao gåm biªn so¹n vµ chuyÓn giao c¸c tµi liÖu theo yªu cÇu, vÝ dô nh- c¸c chØ dÉn ho¹t ®éng, c¸c tµi liÖu thö nghiÖm.  LiÖt kª theo danh s¸ch vÒ c¸c giai ®o¹n b¶o hµnh.  Gi¸m s¸t viÖc dì bá c¸c thiÕu sãt ®-îc x¸c ®Þnh trong khi c«ng nhËn c«ng tr×nh x©y dùng.  KiÓm so¸t chi phÝ. Nghiªn cøu kh¶ thi Nãi chung lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy phÇn lín bao gåm hai b-íc ®Çu tiªn ®-îc v¹ch ra trong "ThiÕt kÕ", nghÜa lµ a) X¸c ®Þnh c¸c c¬ së vµ b) ChuÈn bÞ lËp dù ¸n (chuÈn bÞ dù ¸n vµ chuÈn bÞ lËp kÕ ho¹ch). VÒ c¬ b¶n, nã ®-îc m« t¶ râ nhÊt b»ng thuËt ng÷ "ph©n tÝch" vµ "tæng hîp".  Ph©n tÝch Môc ®Ých c¬ b¶n cña b-íc ®Çu tiªn lµ nhËn diÖn, ph©n tÝch, kh¼ng ®Þnh vµ tæ chøc c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kh¸i niÖm thiÕt kÕ. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, d÷ liÖu tõ viÖc ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi kinh tÕ, lËp ch-¬ng tr×nh vµ ph©n tÝch ®Þa ®iÓm ph¶i ®-îc thùc hiÖn vµ tæ chøc thµnh mét mÉu cho phÐp sö dông trong viÖc thiÕt kÕ dù ¸n t-¬ng øng. Nh÷ng tµi liÖu nµy trong nh÷ng tr-êng hîp ngÉu nhiªn cã thÓ ®-îc ng-êi chñ cung cÊp hoÆc ®-îc ng-êi t- vÊn hay KTS/KSTV ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô ph©n tÝch tr-íc khi thiÕt kÕ hoÆc ph©n tÝch ®Þa ®iÓm.  Tæng hîp 12 Tæng hîp lµ viÖc kÕt hîp tÊt c¶ c¸c thùc tÕ cã trong ph©n tÝch vµo mét gi¶i ph¸p thèng nhÊt hoÆc c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ, mµ cuèi cïng nã cho phÐp chñ ®Çu tquÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn dù ¸n. Kh¶o s¸t sè l-îng vµ chÊt l-îng Lµ mét quy ®Þnh riªng, viÖc nµy bao gåm c¸c ho¹t ®éng sau, trong ®ã cã mét sè ho¹t ®éng ®· ®-îc m« t¶ trong phÇn "ThiÕt kÕ" vµ " Gi¸m s¸t":  Dù to¸n chi phÝ vµ c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ thi c«ng.  ChuÈn bÞ hãa ®¬n vÒ c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ thi c«ng.  §-a ra chi phÝ s¬ bé vµ lËp kÕ ho¹ch chi phÝ.  LËp hå s¬ dù thÇu.  KiÕn nghÞ lo¹i hîp ®ång.  KiÕn nghÞ vÒ viÖc tróng thÇu.  Tho¶ thuËn víi c¸c chñ thÇu.  §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®ang tiÕn hµnh.  KiÓm so¸t chi phÝ vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh.  thÇu phô. Thanh to¸n chi phÝ x©y dùng cuèi cïng víi c¸c nhµ thÇu vµ nhµ 2. §èi t-îng b¶o hiÓm vµ ®èi t-îng tham gia b¶o hiÓm Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña BHTN lµ ®èi t-îng b¶o hiÓm rÊt trõu t-îng, v× ®ã lµ phÇn tr¸ch nhiÖm hay nghÜa vô båi th-êng c¸c thiÖt h¹i. §èi t-îng b¶o hiÓm cña BHTNNN KTS & KSTV còng kh«ng n»m ngoµi ®Æc ®iÓm ®ã. BHTNNN KTS & KSTV ®-îc thiÕt kÕ cho nh÷ng ng-êi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch, t- vÊn vµ gi¸m s¸t trong lÜnh vùc x©y dùng. V× thÕ, c¸c KTS vµ kü s- d©n dông lµ nh÷ng ®èi t-îng chÝnh mua lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy. Ngoµi ra, cßn cã c¸c KSTV thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ c«ng viÖc cña hä còng liªn quan mËt thiÕt ®Õn ngµnh x©y dùng: c¸c chuyªn gia thèng kª, c¸c kü s®iÖn, kü s- l¾p ®Æt hÖ thèng s-ëi, ®iÒu hoµ, thiÕt bÞ vÖ sinh vµ c¸c chuyªn gia vÒ c¸ch ©m. 13 BHTNNN KTS & KSTV ¸p dông cho ®èi t-îng tham gia lµ c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÕn tróc, t- vÊn, gi¸m s¸t, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi..., kÓ c¶ c¸c c«ng ty thiÕt kÕ, t- vÊn liªn doanh víi n-íc ngoµi, c¸c c«ng ty thiÕt kÕ, t- vÊn 100% vèn n-íc ngoµi. D-íi ®©y sÏ sö dông chung thuËt ng÷ "c¸c doanh nghiÖp hµnh nghÒ thiÕt kÕ vµ tvÊn". ë ViÖt Nam, BHTNNN KTS & KSTV ¸p dông b¾t buéc ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- b»ng c¸c nguån vèn sau: - Vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc - Vèn tÝn dông do Nhµ n-íc b¶o l·nh - Vèn tÝn dông ®Çu t- ph¸t triÓn cña Nhµ n-íc - Vèn ®Çu t- ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n-íc. §èi t-îng b¶o hiÓm cña nghiÖp vô nµy lµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c doanh nghiÖp hµnh nghÒ thiÕt kÕ vµ t- vÊn tr-íc nh÷ng tæn thÊt hoÆc bÊt kú khiÕu n¹i nµo ph¸t sinh do lçi, thiÕu sãt hoÆc sù bÊt cÈn cña N§BH hoÆc nh©n viªn cña N§BH trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n cña m×nh. 3. Ph¹m vi b¶o hiÓm Nh- ®· ®Ò cËp ë trªn, BHTNNN KTS & KSTV ra ®êi víi môc ®Ých hç trî c¸c c¸ nh©n, tæ chøc vÒ tµi chÝnh khi ph¸t sinh c¸c tr¸ch nhiÖm ph¸p lý mµ hä ph¶i båi th-êng theo ph¸n quyÕt cña toµ ¸n. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm khi triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ®Òu quy ®Þnh ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm vµ c¶ nh÷ng ®iÓm cÇn lo¹i trõ mét c¸ch râ rµng. C¸c quy ®Þnh nµy ®-îc ®-a ra, mét mÆt buéc c¸c ®èi t-îng tham gia b¶o hiÓm ph¶i ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó ®Ò phßng, h¹n chÕ c¸c rñi ro mµ hä cã thÓ gÆp ph¶i, mÆt kh¸c tr¸nh cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm khái nh÷ng tæn thÊt tõ viÖc trôc lîi b¶o hiÓm. Tr¸ch nhiÖm båi th-êng cña c«ng ty b¶o hiÓm nh×n chung ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo rñi ro x¶y ra thuéc rñi ro ®-îc b¶o hiÓm hay n»m trong ph¹m vi lo¹i trõ. 3.1. Ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm Tr-íc hÕt, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng ®-a ra ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc b¶o hiÓm cña c¸c KTS vµ KSTV. C¨n cø vµo ®ã, kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän xem hä dù ®Þnh mua b¶o hiÓm cho nh÷ng c«ng viÖc nµo. Ph¹m vi c«ng viÖc 14 ®-îc b¶o hiÓm bao gåm: thiÕt kÕ, t- vÊn, gi¸m s¸t vµ lËp b¸o c¸o kh¶ thi. C¸c c«ng viÖc nµy l¹i ®-îc ph©n lo¹i cô thÓ nh- sau: a- C«ng viÖc vµ s¶n phÈm thiÕt kÕ cã thÓ tham gia b¶o hiÓm bao gåm: (1) Ph©n lo¹i theo tr×nh tù thiÕt kÕ: + ThiÕt kÕ kü thuËt, thuyÕt minh, tæng dù to¸n c«ng tr×nh; + ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n chi tiÕt; + Gi¸m s¸t t¸c gi¶. (2) Ph©n lo¹i theo néi dung thiÕt kÕ: + ThiÕt kÕ c«ng nghÖ (s¶n xuÊt hoÆc sö dông) bao gåm: gi¶i ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt (sö dông); thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt (sö dông), l¾p ®Æt thiÕt bÞ; thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh-: cÊp nhiÖt, ®iÖn, h¬i, th«ng giã, an toµn s¶n xuÊt, phßng chèng ch¸y næ, ®éc h¹i...; + ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ x©y dùng) bao gåm: gi¶i ph¸p kiÕn tróc, gi¶i ph¸p kü thuËt x©y dùng, thiÕt kÕ bªn trong c«ng tr×nh, thiÕt kÕ bªn ngoµi c«ng tr×nh (c©y xanh, s©n, ®-êng, vØa hÌ...); thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt: cÊp nhiÖt, ®iÖn, h¬i, dÇu, cÊp, tho¸t n-íc, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, chiÕu s¸ng, ©m thanh, th«ng tin, tÝn hiÖu, phßng chèng ch¸y næ... b- C¸c ho¹t ®éng t- vÊn, gi¸m s¸t, lËp b¸o c¸o kh¶ thi... + LËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi; + LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; + LËp b¸o c¸o ®Çu t-; + ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt; thÈm ®Þnh tæng dù to¸n (tr-êng hîp thuª c¸c chuyªn gia hoÆc tæ chøc t- vÊn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy); + LËp hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p; + LËp hå s¬ mêi thÇu mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ; + Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; 15 + Gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Trªn ®©y lµ ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc b¶o hiÓm, cßn ph¹m vi b¶o hiÓm cña BHTNNN KTS & KSTV bao gåm: - BÊt kú sè tiÒn nµo mµ N§BH ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ph¸t sinh tõ c¸c vô khiÕu n¹i chèng l¹i N§BH ®-îc lËp trong thêi h¹n cã hiÖu lùc lµ hËu qu¶ trùc tiÕp cña hµnh ®éng bÊt cÈn, sai sãt hoÆc thiÕu sãt cña N§BH hoÆc ng-êi lµm thuª cho N§BH khi hä thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm trong §¬n b¶o hiÓm. §ã lµ nh÷ng chi phÝ båi th-êng tæn thÊt vÒ ng-êi vµ tµi s¶n do lçi cña N§BH ph¸t sinh tõ nh÷ng c«ng viÖc ®-îc b¶o hiÓm. - C¸c chi phÝ vµ phÝ tæn ph¸t sinh ®-îc ng-êi b¶o hiÓm (NBH) chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n nh»m bµo ch÷a vµ/hoÆc gi¶i quyÕt bÊt kú khiÕu n¹i nµo. 3.2. C¸c ®iÓm lo¹i trõ Ngoµi ph¹m vi ®-îc b¶o hiÓm nãi trªn, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng ®-a ra c¸c ®iÓm lo¹i trõ trong §¬n BHTNNN KTS & KSTV. Nh÷ng ®iÓm lo¹i trõ nµy cã thÓ ®-îc b¶o hiÓm nÕu cã c¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi kÌm theo ®¬n hoÆc kh«ng, tuú thuéc vµo tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm vµ N§BH. Mét §¬n BHTNNN KTS & KSTV tiªu chuÈn (nghÜa lµ kh«ng cã ®iÒu kho¶n söa ®æi nµo) kh«ng b¶o hiÓm bÊt kú khiÕu n¹i nµo ph¸t sinh tõ: (1) ViÖc s¶n xuÊt, x©y dùng, thay ®æi, söa ch÷a, b¶o d-ìng, tu bæ, xö lý bÊt kú hµng ho¸, s¶n phÈm nµo mµ N§BH b¸n ra, cung cÊp, ph©n phèi hoÆc bÊt kú c«ng viÖc nµo kh¸c cho dï nh÷ng c«ng viÖc ®ã cã thÓ do N§BH thùc hiÖn liªn quan ®Õn c«ng viÖc kinh doanh nh- ®· nªu trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm; (2) C¸c ho¹t ®éng cña N§BH víi t- c¸ch lµ nhµ thÇu, nhµ s¶n xuÊt hay nhµ cung cÊp; (3) ThiÖt h¹i vÒ th©n thÓ cña nh÷ng ng-êi häc nghÒ hoÆc nh÷ng ng-êi lµm thuª cho N§BH; (4) BÊt kú hµnh vi kh«ng trung thùc, cè t×nh, bÊt hîp ph¸p nµo cña N§BH hoÆc ng-êi lµm thuª cho hä; (5) QuyÒn së h÷u, sö dông, chiÕm gi÷ hoÆc thuª m-ín c¸c tµi s¶n cña hoÆc nh©n danh N§BH; 16 (6) Tæn thÊt ph¸t sinh bëi phãng x¹ i on ho¸ hoÆc nhiÔm x¹ do phãng x¹ h¹t nh©n; (7) HËu qu¶ cña chiÕn tranh, x©m l-îc, hµnh ®éng cña n-íc ngoµi, c¸c ho¹t ®éng thï ®Þch, néi chiÕn, c¸c ho¹t ®éng khñng bè, b¹o lo¹n, c¸ch m¹ng, khëi nghÜa; (8) PhØ b¸ng, b«i nhä hoÆc vu khèng; (9) Vi ph¹m b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn, tªn/nh·n th-¬ng m¹i, hoÆc thiÕt kÕ ®· ®-îc ®¨ng ký; (10) Chi phÝ thay thÕ bÊt kú tµi liÖu nµo thuéc së h÷u hoÆc ®-îc uû th¸c cho N§BH bÞ mÊt, thÊt l¹c hoÆc ph¸ huû; (11) BÊt cÈn, sai sãt hoÆc thiÕu sãt cña N§BH liªn quan ®Õn viÖc mua b¶o hiÓm, cung cÊp tµi chÝnh hay t- vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh; (12) MÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña N§BH; (13) Tæn thÊt tµi chÝnh ph¸t sinh do dù tÝnh sai vÒ dù to¸n c«ng tr×nh vµ giíi h¹n thêi gian; (14) C¸c kho¶n tiÒn ph¹t; (15) BÊt kú viÖc b¶o l·nh nµo lµm t¨ng tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña N§BH, nh-ng ®iÓm lo¹i trõ nµy sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi phÇn tr¸ch nhiÖm mµ N§BH cã thÓ vÉn ph¶i g¸nh chÞu dï cã hay kh«ng cã sù b¶o l·nh ®ã; (16) C¸c khiÕu n¹i ®-îc lËp bëi c¸c bªn ®-îc b¶o hiÓm theo §¬n b¶o hiÓm nh»m chèng l¹i nhau; (17) C¸c khiÕu n¹i ®èi víi tæn thÊt vÒ tµi chÝnh do mÊt kh¶ n¨ng sö dông, mÊt lîi nhuËn, tÝnh n¨ng ho¹t ®éng kÐm liªn quan ®Õn chÊt l-îng, sè l-îng, hiÖu suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ; (18) C¸c chi phÝ söa l¹i hoÆc thiÕt kÕ l¹i c¸c b¶n vÏ, s¬ ®å, c¸c chi tiÕt kü thuËt hay danh môc cña c¸c chi tiÕt kü thuËt, ®iÓm lo¹i trõ nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng chi phÝ nµo do kh¸ch hµng cña N§BH khiÕu n¹i; (19) Tæn thÊt tµi chÝnh kh«ng liªn quan ®Õn thiÖt h¹i tµi s¶n hoÆc thiÖt h¹i th©n thÓ (tæn thÊt thuÇn tuý vÒ tµi chÝnh); (20) Kh«ng thùc hiÖn ®-îc viÖc h¹ch to¸n vÒ tiÒn. 17 4. C¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung N§BH cã thÓ lùa chän mét hoÆc mét sè ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung sau ®©y ®Ó më réng ph¹m vi b¶o hiÓm ®èi víi ho¹t ®éng cña m×nh. 4.1. Më réng b¶o hiÓm hµnh ®éng kh«ng trung thùc cña nh©n viªn Khi ¸p dông ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung nµy, §¬n b¶o hiÓm sÏ ®-îc më réng båi th-êng ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña N§BH ph¸t sinh tõ nh÷ng khiÕu n¹i chèng l¹i N§BH xuÊt ph¸t tõ hµnh vi kh«ng trung thùc, gian dèi, bÊt hîp ph¸p cña nh©n viªn hiÖn ®ang lµm thuª cho N§BH. C¸c khiÕu n¹i nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cña §¬n b¶o hiÓm nh- thêi h¹n b¶o hiÓm, thêi h¹n khiÕu n¹i... ViÖc båi th-êng nµy kh«ng nh»m thanh to¸n cho c¸c nh©n viªn nãi trªn vµ sè tiÒn båi th-êng ph¶i tr¶ chØ lµ phÇn tr¸ch nhiÖm cßn l¹i v-ît qu¸ sè tiÒn båi th-êng cã thÓ thu håi ®-îc tõ ng-êi hoÆc nh÷ng ng-êi thùc hiÖn c¸c hµnh vi kh«ng trung thùc vµ bÊt hîp ph¸p ®ã. ViÖc ¸p dông ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung nµy sÏ lµm cho ®iÓm lo¹i trõ sè (4) (nh- ®· nªu trong môc 3.2 C¸c ®iÓm lo¹i trõ, phÇn III ch-¬ng nµy) kh«ng cßn gi¸ trÞ. 4.2. Më réng b¶o hiÓm mÊt tµi liÖu Víi ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung nµy, nÕu trong thêi h¹n ®-îc ghi râ trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, N§BH ph¸t hiÖn ra bÊt kú tµi liÖu nµo thuéc vÒ bªn thø ba vµ ®ang n»m d-íi sù tr«ng nom, coi sãc cña NBH trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b×nh th-êng cña NBH, bÞ ph¸ huû, h- h¹i, thÊt l¹c hoÆc mÊt c¾p vµ sau khi ®· t×m kiÕm cÈn thËn vÉn kh«ng t×m ®-îc, NBH sÏ båi th-êng cho N§BH ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña N§BH ph¶i chÞu ®èi víi c¸c bªn kh¸c liªn quan ®Õn viÖc c¸c tµi liÖu ®ã bÞ ph¸ huû, h- h¹i, thÊt l¹c hoÆc mÊt c¾p, vµ chi phÝ kh«i phôc l¹i tµi liÖu bá ra víi môc ®Ých t¹o lËp l¹i c¸c tµi liÖu bÞ ph¸ huû, h- h¹i, mÊt c¾p ®ã. Ngoµi ra, NBH cßn thanh to¸n c¸c chi phÝ, phÝ tæn ph¸t sinh víi sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña NBH trong viÖc bµo ch÷a, kh¸ng ¸n hoÆc gi¶i quyÕt bÊt kú khiÕu n¹i nµo liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh do viÖc mÊt tµi liÖu. Tuy nhiªn, nÕu kho¶n tiÒn thanh to¸n ®Ó tõ chèi/chÊm døt khiÕu n¹i v-ît qu¸ giíi h¹n båi th-êng theo §¬n b¶o hiÓm, tr¸ch nhiÖm cña NBH ®èi víi c¸c chi phÝ, phÝ tæn ®ã sÏ theo tû lÖ t-¬ng øng gi÷a giíi h¹n båi th-êng theo §¬n b¶o hiÓm ®èi víi khiÕu n¹i ®ã vµ sè tiÒn ®· thanh to¸n nh»m tõ chèi/chÊm døt khiÕu n¹i. 18 C¸c khiÕu n¹i ®èi víi chi phÝ, phÝ tæn ph¸t sinh do N§BH thay thÕ, kh«i phôc c¸c tµi liÖu sÏ ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ chøng minh; nh÷ng hãa ®¬n, chøng tõ nµy ph¶i cã sù chÊp thuËn, th«ng qua cña mét ng-êi cã ®ñ thÈm quyÒn ®-îc NBH chØ ®Þnh víi sù chÊp thuËn cña N§BH. Trong ®iÒu kho¶n bæ sung nµy, thuËt ng÷ " tµi liÖu" cã nghÜa lµ c¸c v¨n b¶n, chøng th-, di chóc, hîp ®ång, tho¶ thuËn, b¶n ®å, s¬ ®å, c¸c ghi chÐp, sæ s¸ch, th- tõ, giÊy chøng nhËn, b»ng cÊp, c¸c ghi chÐp cña hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c tµi liÖu thuéc mäi chñng lo¹i, ë d¹ng v¨n b¶n viÕt tay hay in Ên hoÆc ®-îc t¹o ra d-íi bÊt kú h×nh thøc nµo. ''Tµi liÖu" kh«ng bao gåm c¸c tr¸i phiÕu, chøng phiÕu, sÐc, giÊy b¹c vµ c¸c giÊy tê cã tÝnh chÊt thanh to¸n kh¸c. Khi ¸p dông ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung nµy, NBH sÏ b¶o hiÓm cho viÖc mÊt tµi liÖu, v× thÕ ®iÓm lo¹i trõ sè (10) (®· nªu trong môc 3.2 C¸c ®iÓm lo¹i trõ, phÇn III ch-¬ng nµy) kh«ng cßn gi¸ trÞ. MÆc dï vËy, NBH kh«ng båi th-êng cho N§BH ®èi víi c¸c tr¸ch nhiÖm, c¸c chi phÝ, phÝ tæn mµ: - N§BH ph¶i båi th-êng theo §¬n b¶o hiÓm nµy cho dï kh«ng cã söa ®æi bæ sung nµy, - N§BH ph¶i båi th-êng theo c¸c §¬n b¶o hiÓm kh¸c, - Ph¸t sinh tõ viÖc c¸c tµi liÖu bÞ h- háng tù nhiªn theo thêi gian, do mèi mät g©y ra, do c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu trõ khi nh÷ng h- háng, thiÖt h¹i ®ã cã thÓ b¶o hiÓm ®-îc theo §¬n b¶o hiÓm ho¶ ho¹n, - Do sù xuÊt hiÖn cña dßng tõ tr-êng, hoÆc do mÊt tõ tÝnh, trõ khi c¸c hiÖn t-îng nµy do sÐt ®¸nh g©y ra, - Do bÊt kú hµnh ®éng tÞch thu, sung c«ng, quèc h÷u ho¸ hoÆc viÖc ph¸ huû tµi liÖu ®-îc thùc hiÖn theo lÖnh cña c¸c c¬ quan chÝnh phñ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp g©y ra. 4.3. Më réng b¶o hiÓm c¸c c¸n bé míi gia nhËp/tõ bá c«ng ty (N§BH) trong thêi h¹n b¶o hiÓm NÕu söa ®æi bæ sung nµy ®-îc ghi trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, N§BH sÏ bao gåm bÊt kú c¸n bé nµo míi gia nhËp c«ng ty (N§BH) trong thêi 19 h¹n b¶o hiÓm vµ c¶ c¸c c¸n bé ®· nªu tªn trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm th«i kh«ng lµm viÖc cho c«ng ty. 4.4. Më réng b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi bªn thø ba NÕu ph¹m vi b¶o hiÓm ¸p dông ®èi víi ®iÒu kho¶n bæ sung nµy ®-îc quy ®Þnh trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, N§BH ®-îc båi th-êng mäi sè tiÒn mµ N§BH cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n ph¸t sinh tõ bÊt kú mét hay nhiÒu khiÕu n¹i nµo ®-îc lËp nh»m chèng l¹i N§BH trong thêi h¹n ®-îc nªu trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ®èi víi c¸c th-¬ng tæn vÒ th©n thÓ hoÆc thiÖt h¹i tµi s¶n cña bªn thø ba liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc m« t¶ trong GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cña N§BH bao gåm c¶ t¹i c¸c toµ nhµ N§BH së h÷u, thuª hoÆc cho thuª... Ph¹m vi b¶o hiÓm cña söa ®æi bæ sung nµy kh«ng bao gåm tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh tõ c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn: - ThiÖt h¹i vÒ th©n thÓ cña ng-êi lµm thuª cho N§BH x¶y ra trong qu¸ tr×nh ng-êi ®ã ®ang häc viÖc hoÆc lµm thuª cho N§BH; - S¶n phÈm hoÆc hµng hãa do N§BH s¶n xuÊt, b¸n ra hoÆc ph©n phèi; - MÊt m¸t hay h- h¹i ®èi víi bÊt kú tµi s¶n nµo ®ang n»m d-íi sù tr«ng nom, coi sãc hoÆc kiÓm so¸t cña N§BH; - QuyÒn së h÷u, sö dông, chiÕm dông hoÆc thuª m-ín tµi s¶n bëi hoÆc nh©n danh N§BH; - Tr¸ch nhiÖm do « nhiÔm hoÆc nhiÔm bÈn g©y ra hoÆc lµ hËu qu¶ cña viÖc « nhiÔm hoÆc nhiÔm bÈn; - BÊt kú tr¸ch nhiÖm nµo ph¸t sinh bëi phãng x¹ i-on ho¸ hoÆc nhiÔm x¹ do phãng x¹ h¹t nh©n. C¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung nãi trªn khi ¸p dông sÏ kh«ng lµm t¨ng giíi h¹n båi th-êng cña §¬n b¶o hiÓm. 5. Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm båi th-êng vµ phÝ b¶o hiÓm 5.1. Giíi h¹n tr¸ch nhiÖm båi th-êng BHTNNN KTS & KSTV mang tÝnh trõu t-îng do tÝnh trõu t-îng cña b¶n th©n thuËt ng÷ "tr¸ch nhiÖm", sè tiÒn ph¶i thanh to¸n ®èi víi tr¸ch nhiÖm ph¸p 20
- Xem thêm -