Tài liệu Bảo hiểm thất nghiệp ở việt nam

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu LÞch sö loµi ngêi ®· tr¶i qua 5 chÕ ®é x· héi: Nguyªn thuû, phong kiÕn, chiÕm h÷u n« lÖ, t b¶n chñ nghÜa, chñ nghÜa x· héi. Mçi chÕ ®é ®Òu g¾n mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt riªng, kh«ng chÕ ®é nµo gièng chÕ ®é nµo. NÕu x· héi chñ nghÜa lµ x· héi cña d©n, do d©n vµ v× d©n th× chñ nghÜa t b¶n l¹i ho¹t ®éng theo kiÓu bãc lét gi¸ trÞ thÆng d. VËy b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó bãc lét ®îc nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d díi chñ nghÜa t b¶n vµ sù vËn dông ®Ó lµm ra nhiÒu s¶n phÈm thÆng d ë ViÖt Nam. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp vÒ m«n kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c Lªnin nãi chung vµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nh÷ng gi¸ trÞ thÆng d díi chñ nghÜa t b¶n nãi riªng em kh«ng cã tham väng ®a ra nh÷ng nhËn ®Þnh míi mÎ chØ mong vËn dông ®îc mét phÇn nµo kiÕn thøc ®Ó chØ ra tríc nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng bãc lét gi¸ trÞ thÆng d vµ vËn dông vµo ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Bµi viÕt cña em ®îc chia lµm 2 phÇn I. Lý luËn kinh tÕ chÝnh trÞ vÒ gi¸ trÞ thÆng d chíc chñ nghÜa t b¶n. II. VËn dông lý luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Em xin ch©n träng c¶m ¬n thÇy ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Gi¸ trÞ thÆng d lµ g×? Gi¸ trÞ thÆng d lµ môc ®Ých cuèi cïng cña bÊt cø nhµ t b¶n nµo díi chñ nghÜa t b¶n. Lµm thÕ nµo ®Ó thu ®îc cµng nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d nhÊt? ®ã lµ c©u hái mµ c¸c nhµ t b¶n lu«n lu«n ®Æt ra cho m×nh, vµ ®Ó tr¶ lêi c©u hái Êy nhµ t b¶n sÏ lµm bÊt cø ®iÒu g× miÔn sao thu ®îc cµng nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d cµng tèt. Nhng mét c©u hái ®îc ®Æt ra c¸c nhµ t b¶n s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d b»ng c¸ch nµo?. Còng nh mäi chÕ ®é kh¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ mét qu¸ tr×nh lao ®éng, nhng mang tÝnh ®Æc thï lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i ®ång thêi còng lµ s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ, nÕu qu¸ tr×nh nµy dõng l¹i t¹i mét ®iÓm mµ gi¸ trÞ míi t¹o ra ngang b»ng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng th× chØ s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ ®¬n gi¶n. NÕu qóa tr×nh nµy vît qua ®iÓm ®ã sÏ cã s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d, khi ngêi c«ng nh©n lao ®éng th× søc lao ®éng cña hä ®· b¸n cho nhµ t b¶n tõ ®©y ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®îc gi¸ trÞ thÆng d. Gi¸ trÞ thÆng d lµ phÇn gi¸ trÞ míi ®æi ra ngoµi gi¸ trÞ søc lao ®éng do ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra vµ bÞ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng. 2. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng bãc lét gi¸ trÞ thÆng d díi chñ nghÜa t b¶n. §Ó cã khèi lîng gi¸ trÞ thÆng d ngµy cµng lín nhµ t b¶n dïng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ-kü thuËt trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ-kü thuËt trong tong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n c¸c nhµ t b¶n ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d kh¸c nhau trong nh÷ng thêi kú kh¸c nhau vµ trong tõng giai ®o¹n Êy xuÊt hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d c¬ b¶n trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ – kü thuËt cña chñ nghÜa t b¶n. Tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ – kü thuËt c¸c nhµ t b¶n ®· ¸p dông 2 biÖn ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d c¬ b¶n nhÊt ®ã lµ: gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi vµ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi. §Ó t¨ng thªm gi¸ trÞ thÆng d mçi nhµ t b¶n ®Òu t×m mäi c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng thªm phÇn lao ®éng kh«ng ®îc tr¶ c«ng cho c«ng nh©n. V× chóng ta biÕt r»ng gi¸ trÞ thÆng d lµ mét phÇn gi¸ trÞ míi d«i ra ngoµi gi¸ trÞ søc lao ®éng mµ ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra vµ bÞ nhµ t b¶n chiÕm 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng. V× vËy tríc khi xem xÐt ®Õn 2 biÖn ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d c¬ b¶n cña chñ nghÜa t b¶n chóng ta cÇn xem ®©u lµ phÇn lao ®éng kh«ng ®îc tr¶ c«ng cña c«ng nh©n, tõ ®ã ta biÕt râ h¬n ph¬ng ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d cña chñ nghÜa t b¶n. Chóng ta cã thÓ ph©n chia ngµy lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n ra lµm c«ng. Bé phËn: + Bé phËn thø nhÊt lµ thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt. + Bé phËn thø hai lµ thêi gian lao ®éng thÆng d. Trong thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt, ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra gi¸ trÞ søc lao ®éng cña m×nh tøc lµ s¸ng t¹o ra mét lîng gi¸ trÞ dñ b¶o ®¶m cho ®êi sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh hä. Nã cÇn thiÕt cho ngêi c«ng nh©n vµ còng cÇn thiÕt cho nhµ t b¶n. Trong thêi gian lao ®éng th¨ng d, ngêi c«ng nh©n s¸ng t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d mµ nhµ t b¶n chiÕm lÊy. Ngµy lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n cã thÓ ph©n chia theo s¬ ®å sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt |---1---| Thêi gian lao ®éng thÆng d giê lao ®éng S¬ ®å ®îc tÝnh theo ngµy lao ®éng 8 giê. B»ng c¸ch ph©n chia ngµy lao ®éng cña c«ng nh©n nh trªn, chóng ta cã thÓ ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c ph¬ng ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d cña c¸c nhµ t b¶n díi chñ nghÜa t b¶n. 2.1 Gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi. Ph¬ng ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi ®îc c¸c nhµ t b¶n ¸p dông trong nh÷ng thêi kú ®µu chñ nghÜa t b¶n b»ng c¸ch kÐo dµi ngµy lao 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng mét c¸ch tuyÖt ®èi trong lóc vÉn gi÷ nguyªn thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt huÆc t¨ng cêng ®é lao ®éng trong lóc ngµy lao ®éng kh«ng ®æi. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy bÞ giíi h¹n ë chç: Ph¬ng Ph¸p SX GTTD tuyÖt ®èi Gi¶ thiÕt: -Ngµy L§ biÕn ®æi tõ 3h ®Õn 10h -TGL§ cÇn thiÕt kh«ng ®æi -TGL§ thÆng d biÕn ®æi a TGLDCT 8 h 10 h 4h b m’= a TGLDCT 4h m’ = TGLDTD c 4h 4 4 b 6 4 100%=100% TGLDTD c (6h=4h + 2h) c’ 100% = 150% Trong ph¬ng ph¸p bãc lét gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi c¸c nhµ t b¶n kh«ng ngõng ding thñ ®o¹n kÐo dµi ngµy lao ®éng ®Ó bãc lét ®îc thªm gi¸ trÞ thÆng d v× vËy ngµy lao ®éng cña c«ng nh©n kh«ng ph¶i lµ 8 giê mµ cã khi lµ 12h, 13h mét ngµy nhiÒu khi tíi 15h, 16h huÆc h¬n thÕ n÷a tuy nhiªn viÖc kÐo dµi nµy còng kh«ng thÓ vît qu¸ giíi h¹n ®îc v× c«ng nh©n còng cÇn ph¶i kh«i phôc l¹i søc lao ®éng vµ cÇn cã nh÷ng nhu cÇu vÒ tinh thÇn vµ x· héi. Nhng mÆt kh¸c còng kh«ng thÓ rót ng¾n ®Õn chõng mùc chØ ngang víi gi¸ trÞ thÆng d x· héi cÇn thiÕt vµ do ®ã thêi gian lao ®éng thÆng d biÕn thµnh con sè kh«ng. NÕu nh vËy s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa sÏ bÞ chÊm døt ngay. Do ®ã ®i ®«i víi viÖc kÐo dµi ngµy lao ®éng chñ nghÜa t b¶n cßn ¸p dông biÖn ph¸p lµ t¨ng cêng ®é lao ®éng, tuy nhiªn ®©y còng lµ mét h×nh thøc t¬ng ®¬ng víi viÖc kÐo dµi ngµy lao ®éng. Do ®ã viÖc quy ®Þnh ngµy lao ®éng ®îc quyÕt ®Þnh bëi cuéc ®Êu tranh gi÷a hai giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t b¶n. Do hai giai cÊp ®Òu dùa trªn luËt cña trao ®æi hµng ho¸ ®Ó giµnh lÊy quyÒn quy ®Þnh giê lao ®éng. Do ®ã trong lÞch sö c¸c cuèc ®Êu tranh gi÷a hai giai cÊp kÐo dµi tõ thÕ kû nµy sang thÕ kû kh¸c ®Ó quy ®Þnh ngµy lao ®éng, vµ mét sè Ýt níc ®· giµnh ®îc th¾ng lîi ngµy lµm 8h. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ë giai ®o¹n sau cña chñ nghÜa t b¶n b»ng c¸ch rót ng¾n thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt, do ®ã kÐo dµi t¬ng øng thêi gian lao ®éng thÆng d khi ngµy lao ®éng kh«ng ®æi b»ng c¸ch h¹ thÊp gi¸ trÞ søc lao ®éng tøc lµ t¨ng nguån søc lao ®éng trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt t liÖu ding s¬ ®å díi ®©y: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng Ph¸p SX GTTD t¬ng ®èi Gi¶ thiÕt: -Ngµy L§ kh«ng ®æi vµ giíi h¹n lµ 8h -TGL§ cÇn thiÕt vµ TGL§ thÆng d biÕn ®æi a TGLDCT 8 h 10 h 4h b m’= a TGLDTD c 4h 4 4 100%=100% TGLDCT TGLDTD b’ b 2h (2h + 4h = 6h) m’ = 6 2 c 100% = 300% Gi¸ trÞ søc lao ®éng ®îc quyÕt ®Þnh bëi c¸c gi¸ trÞ c¸c t liÖu tiªu ding vµ dÞch vô ®Ó s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng,nªn muèn h¹ thÊp gi¸ trÞ søc lao ®éng th× ph¶i gi¶m gi¸ trÞ c¸c t liÖu sinh ho¹t vµ dÞch vô cÉn thiÕt cho ngêi c«ng nh©n. §iÒu ®ã cã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt t liÖu dïng vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c t liÖu tiªu dïng. Muèn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ph¶i c¶i tiÕn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, mµ ®iÒu nµy tríc tiªn thêng cã thÓ diÔn ra ë mét sè xÝ nghiÖp nµo ®ã cßn sè ®«ng xÝ nghiÖp kh¸c th× cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh. Nhng trong qu¸ tr×nh c¶i tiÕn s¶n xuÊt cña m×nh mét sè nhµ t b¶n ®· lµm xuÊt hiÖn mét h×nh thøc bãc lét gi¸ trÞ thÆng d kh¸c n÷a ®ã chÝnh lµ gi¸ trÞ tiªu ding siªu ngh¹ch. Gi¸ trÞ thÆng d siªu ngh¹ch lµ phÇn gi¸ trÞ thÆng d thu ®îc do ¸p dông c«ng nghÖ míi lµm cho gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ thÞ trêng cña nã. C.M¸c gäi gi¸ trÞ thÆng d siªu ngh¹ch lµ h×nh thøc biÕn tíng cña gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi v× gi¸ trÞ thÆng d siªu ngh¹ch vµ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi ®Òu dùa trªn c¬ së t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, chØ kh¸c ë chç mét bªn lµ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ biÖt ( søc ngêi) vµ mét bªn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng x· héi (thÆng d). Tuy nhiªn gi¸ trÞ thÆng d siªu ngh¹ch kh«ng tån t¹i bÒn l©u mµ còng kh«ng cïng mét lóc nã xuÊt hiÖn ®ång lo¹t trong c¸c xÝ nghiÖp mµ nã chØ xuÊt hiÖn ë mét xÝ nghiÖp nµo ®ã do ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó t¨ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ biÖt nhng nã còng kh«ng tån t¹i m·i trong xÝ nghiÖp ®ã vµ nã còng kh«ng mÊt ®i, gi¸ trÞ thÆng d thÆng d chØ chuyÓn tõ xÝ nghiÖp nµy sµng xÝ nghiÖp kh¸c do sù c¹nh tranh gi÷a c¸c xÝ nghiÖp víi nhau nhê ®æi míi c«ng nghÖ, ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng c¸ biÖt cña xÝ nghiÖp m×nh, vµ còng v× mét lý do kh¸c lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh tù do víi nhau gi÷a c¸c xÝ nghiÖp víi nhau th× kh«ng cã bÝ mËt nµo tån t¹i l©u dµi ®îc. Do ®ã trong tõng xÝ nghiÖp th× gi¸ trÞ thÆng d siªu ngh¹ch chØ lµ mét hiÖn tîng t¹m thêi nhng trong ph¹m vi toµn x· héi th× nã thêng xuyªn tån t¹i. Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa viÖc sö dông m¸y mãc kh«ng ph¶i lµ ®Ó gi¶m nhÑ cêng ®é lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n mµ trong ®¹i ®a sè trêng hîp l¹i t¨ng cêng ®é lao ®éng. Do ¸p dông m¸y mãc kh«ng ®ång bé nªn c«ng nh©n ph¶i ch¹y theo tèc ®é vËn hµnh cña m¸y mãc. Ngay trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ¸p dông tù ®éng ho¸ cao, cêng ®é lao ®éng cña ngêi lao ®éng vÉn t¨ng nªn díi nh÷ng h×nh thøc míi, cêng ®é lao ®éng thÇn kinh thay thÕ cho cêng ®é lao ®éng cña c¬ b¾p. v× t¨ng cêng ®é lao ®éng vÒ thùc chÊt còng t¬ng tù nh kÐo dµi ngµy lao ®éng, nªn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i vÉn lµ mét sù kÕt hîp mét c¸ch tinh vi c¶ hai ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d. Tuy gi¸ trÞ thÆng d tuyÖt ®èi vµ gi¸ trÞ thÆng d t¬ng ®èi cã sù kh¸c nhau, nhng c¶ hai lo¹i ®ã ®Òu lµ mét bé phËn gi¸ trÞ míi do c«ng nh©n s¸ng t¹o ra, ®Òu cã nguån gèc lµ lao ®éng kh«ng ®îc tr¶ c«ng. II. VËn dông lý luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Trong bÊt kú mét chÕ ®é x· héi nµo th× viÖc thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn vÉn lµ môc tiªu chÝnh vµ hµng ®Çu khi ¸p dông c¸c c«ng nghÖ kü thuËt cao vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa còng kh«ng n»m ngoµi c¸i quy luËt Êy, nhng nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa kh¸c biÖt víi nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ë chç: khi ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cao vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thu ®îc gi¸ trÞ thÆng d nh c¸c nhµ t b¶n tríc chñ nghÜa t b¶n mµ hä chØ thu ®îc s¶n phÈm thÆng d mµ th«i. V× vËy viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng cêng bãc lét gi¸ trÞ thÆng d díi chñ nghÜa t b¶n vµ ®iÒu kiÖn ViÖt Nam chØ cã thÓ xÐt díi gãc ®é lµm thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶nn phÈm thÆng d chø kh«ng ph¶i gi¸ trÞ thÆng d nh tríc chñ nghÜa t b¶n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay nh chóng ta ®· biÕt: ViÖt Nam ®ang trªn ®êng héi nhËp, ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña khèi ASEAN. Gia nhËp ASEAN chóng ta ph¶i chÊp nhËn luËt ch¬i cña kinh tÕ thÞ trêng AETA vµ CEFT chØ ®îc ®¸nh thuÕ 0% ®Õn 5% ®èi víi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ c¸c níc ASEAN. §iÒu nµy cã thÓ nãi lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi mÆt hµng ViÖt Nam, bëi lÏ khi ®ã hµng ho¸ c¸c níc ASEAN sÏ dÔ dµng s©m nhËp thÞ trêng ViÖt Nam, hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ ph¶i c¹nh tranh rÊt m¹nh mÏ ngay trong thÞ trêng trong níc víi mét mÆt hµng gi¸ vµ chÊt lîng nh hiÖn nay, liÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam cã ®ñ søc c¹nh tranh vµ v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ hay kh«ng? §øng tríc t×nh h×nh nµy b¾t buéc c¸c nhµ doanh nghiÖp trong níc ph¶i nghÜ c¸ch lµm sao cho hµng ho¸ cña m×nh c¹nh tranh ®îc víi c¸c mÆt hµng cña níc b¹n trong khi thuÕ nhËp khÈu chØ lµ tõ 0% ®Õn 5%, tøc ®ã lµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm vµ mÆt hµng sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù th¾ng lîi cña c¸c doanh nghiÖp khi ph¶i c¹nh tranh ngay trªn thÞ trêng cña m×nh víi lîi thÕ gÇn nh ngang b»ng nhau. §iÒu ®ã b¾t buéc c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®Çu t ®Ó c¶i tiÕn s¶n xuÊt b»ng c¸ch thay ®æi c«ng nghÖ vµ kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng tõ ®ã thu ®îc nhiÒu s¶n phÈm thÆng d h¬n vµ gi¶m ®îc gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña m×nh do ®ã cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c mÆt hµng cña níc b¹n. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam nh hiÖn nay th× kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña m×nh. Do ®ã ë ®©y cÇn cã sù hç trî cña ®¶ng vµ nhµ níc nh»m kh¾c phôc sù chªnh loch vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc ®¶m b¶o cho sù c¹nh tranh c«ng b»ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®a nÒn kinh tÕ ®i lªn. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ cao vµo s¶n xuÊt sÏ lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ lµm cho s¶n phÈm thÆng d t¨ng lªn ®ã lµ ®iÒu tÊt nhiªn nhng ®iÒu ®ã ¸p dông vµo ViÖt Nam cã phï hîp kh«ng trong khi tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ta cha cao v× vËy ®i ®«i víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ cao vµo s¶n xuÊt. Trong hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay vµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. C¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch, tuy nhiªn kh«ng ph¶i kh«ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Þnh cho c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam nÕu hä biÕt c¸ch vËn dông mét c¸ch hîp lý vµ tËn dông mäi c¬ héi nÕu cã thÓ. §iÒu ®ã cßn tuú thuéc vµo c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam hä cã tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ m×nh cã ®îc. Nhng kh«ng ph¶i chØ cã c¸c nhµ doanh nghiÖp tù vËn ®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp Êy mµ ®¶ng vµ nhµ níc còng ph¶i cïng tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp, ®Ó ®ãng vai trß c©n b»ng c©n ®èi kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc cÇn ®¶m b¶o sù c¹nh tranh ngang b»ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Nhng ®ã chØ lµ mét phÇn nhá trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy ë ®©y c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t¹o cho m×nh nh÷ng ®iÒu kiÖn cho chÝnh. ®©y chÝnh lµ yÕu tè c¨n b¶n ®Ó ®a mét doanh nghiÖp ®i lªn nhê nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng s¶n phÈm thÆng d nh»m gi¶m gi¸ c¶ cña s¶n phÈm doanh nghiÖp m×nh, tõ ®ã t¹o cho m×nh mét thÕ ®øng tèt trong viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp níc b¹n, còng cÇn ph¶i n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Qua bµi tiÓu luËn nµy, chóng ta biÕt ®îc r»ng bÊt kú mét chÕ ®é x· héi nµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi x· héi th× mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Êy c¸c nhµ doanh nghiÖp trong chñ nghÜa x· héi, c¸c nhµ t b¶n trong chñ nghÜa t b¶n th× môc ®Ých hµng ®Çu cña hä vÉn lµ lµm thÕ nµo ®Ó hä cã ®uîc nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d (chñ nghÜa t b¶n), s¶n phÈm thÆng d (chñ nghÜa x· héi). Riªng víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay th× viÖc thu ®îc nhiÒu s¶n phÈm thÆng d ®ã vÉn lµ mét c«ng viÖc kh¸ khã kh¨n v× c¬ së h¹ tÇng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ khoa häc kü thuËt cña ta vÉn cßn rÊt thÊp. V× vËy sù quan t©m cña ®¶ng vµ nhµ níc ta sÏ thóc ®Èy ®îc sù ph¸t triÓn trong c¸c doanh nghiÖp. 10
- Xem thêm -