Tài liệu Bào chế thử nghiệm và ứng dụng cao mật động vật trong phòng bệnh lợn con phân trắng tại trại anh đào tất hiến, mễ sở, văn giang, hưng yên

  • Số trang: 537 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TR NG ðI H C NÔNG NGHIP HÀ N I ---------- ---------- NGUY N ðC HU N BÀO CH TH NGHIM VÀ NG DNG CAO M¤T ð NG V¤T TRONG PHÒNG BNH LN CON PHÂN TRNG TI TRI ANH ðÀO T T HI N – M S - VĂN GIANG – HƯNG YÊN LU¤N VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành : THÚ Y Mã sµ : 60.62.50 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. BÙI TH THO HÀ N I - 2010 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc và chưa t ng ñ c ai công b trong b t kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan r¤ng các thông tin trích dn trong lun văn ñu ñã ñ c ch rõ ngun gc. Mµi s giúp ñ§ ñã ñ cc m ơn. Tác gi lun văn Nguy n ðc Hun Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ i LI CM ƠN ð hoàn thành ñ tài này, ngoài s c¤ gng ca bn thân, tôi còn nhn ñ c rµt nhi us quan tâm giúp ñ§ ca các thy cô giáo và ñng nghip. Tr c ht tôi xin bày t li cm ơn sâu sc ti PGS.TS. Bùi Thi Tho Khoa Thú y tr ng ði Hc Nông Nghip Hà N i, ng i ñã tn tình h ng dn giúp ñ§ tôi trong su¤t quá trình th c hin ñ tài. Xin chân thành cm ơn các thy cô giáo trong Vin ñào to sau ñi hc, Ban ch nhim Khoa Thú y, B môn D c - N i Chn Khoa Thú y, Tr ng ði Hc Nông Nghip Hà N i ñã giúp ñ§, to ñi u kin trong su¤t thi gian hc tp cũng như trong thi gian th c hin ñ tài. Xin chân thành cm ơn Phòng bào ch b môn D c - N i Chn Khoa Thú Y Tr ng ði hc Nông Nghip 1 Hà N i, Tri ln nái ngoi ca anh ðào Tµt Hin xã ðông Co - h. Khoái Châu - T. Hưng Yên ñã giúp ñ§ tôi trong quá trình nghiên cu, th c hin thí nghim, thu thp s¤ liu ti cơ s . Xin chân thành cm ơn! Hà N i, ngày 6 tháng 11 năm 2010 Tác gi Nguy-n ðc Hu n Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ ii MC LC Li cam ñoan i Li c m ơn Mc lc ii iii Danh mc ch vit tt v Danh mc b ng Danh mc biu ñ vi vii 1 M ð!U 1 1.1 Tính cp thit ca ñ tài 1 1.2 Mc ñích ca ñ tài 3 1.3 Ý nghĩa khoa hµc và ý nghĩa thc tin ca ñ tài. 3 2 T"NG QUAN TÀI LIU 5 2.1 Nhng hiu bit cơ b nvd c liu D-ng ch phm (d-ng thuc) 5 2.2 2.3 Bnh l n con phân trng - LCPT 3 ð#I T NG - N I DUNG - NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG 10 12 22 22 3.2 PHÁP NGHIÊN CU ði t ng N!i dung 3.3 Nguyên liu 22 3.4 Phương pháp nghiên cu 23 4 KT QU VÀ THO LU¤N 26 4 KT QU VÀ THO LU¤N 27 4.1 27 4.1.1 Kt qu bào ch th" nghim các d-ng ch phm t mt bò Bào ch th" nghim ch phm CKMB 4.1.2 Bào ch th" nghim ch phm d#ch MBCð 29 3.1 22 27 Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ iii 4.2 Kt qu phòng th" nghim bnh LCPT ca các ch phm cao mt bò 30 4.2.1 ðiu tra tình hình bnh LCPT ca tr-i 30 4.2.2 K$t qu phòng th% nghi&m b&nh LCPT c'a các ch$ ph*m t+ d-ch m.t bò 38 5 KT LU¤N - T/N TI - ð0 NGH 63 5.1 Kt lun 63 5.2 Tn t-i 63 5.3 ð ngh# 64 TÀI LIU THAM KHO 65 Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ iv DANH MC CÁC CH1 VI T TT CKMB Cao khô mt bò MBCð Mt bò cô ñ$c LCPT L n con phân trng YHCT cs Y hµc c% truyn c!ng s Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ............ v DANH MC BNG STT 3.1. 4.1. 4.2: 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. TÊN BNG Liu l ng các ch phm t mt bò phòng bnh LCPT: Kt qu bào ch th" nghim cao khô mt bò Kt qu bào ch th" nghim d#ch MBCð Kt qu ñiu tra bnh LCPT t-i tr-i 6 tháng cui năm 2009 và 6 tháng ñ(u năm 2010 Kt qu ñiu tra bnh LCPT t-i tr-i theo nhóm tu%i ñn 21 ngày tu%i) . Kt qu phòng th" nghim bnh LCPT ca các nng ñ! CKMB. T) l không mc bnh, nh h *ng ca các nng ñ! CKMB ñn kh năng tăng trµng ca l n. Kt qu phòng th" nghim bnh LCPT ca d#ch MBCð. T) l không mc bnh, nh h *ng ca các nng ñ! d#ch MBCð ñn kh năng tăng trµng ca l n. So sánh hiu qu phòng bnh LCPT ca CKMB và d#ch MBCð. TRANG 25 28 29 32 (t sơ sinh 34 41 46 50 55 58
- Xem thêm -