Tài liệu Báo cáo về huấn luyện giảng viên tại tt tiền lâm sàng bộ môn ngoại

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo về huấn luyện giảng viên tại TT tiền lâm sàng Bộ môn Ngoại
Báo cáo về huấn luyện giảng viên tại TT tiền lâm sàng Bộ môn Ngoại Các kỹ năng đăng ký giảng tại trung tâm TLS năm học 2007-2008 cho SV Y2: 1.Khám bụng ngoại khoa 2.Thăm khám và cố định tạm thời xương gãy THĂM KHÁM, CỐ ĐỊNH TẠM THỜI GÃY XƢƠNG Cấu trúc bài giảng • Blue print • Kế hoạch bài giảng • Tài liệu phát tay Blue print Kiến thức sinh viên cần chuẩn bị • Giải phẫu • Triệu chứng học Thăm khám, cố định tạm thời xương gãy Cố định thành thạo xương gãy trên mô hình và trên BN đóng vai. Giúp học các môn: -Ngoại cơ sở -Ngoại chấn thương Bài 2: Kế hoạch bài giảng • 1. 2. 3. 4. 5. Gồm: Phần hành chính Mục tiêu học tập Nội dung Đánh giá ngay sau buổi học Những yêu cầu đối với giáo viên giảng bài. 6. Tài liệu cho sinh viên • • • • • • Tên môn học: Ngoại cơ sở Đối tượng: sinh viên Y năm thứ 2 Số lượng SV học: 40 sinh viên Thời gian: 90 phút Bài giảng: Thực hành Địa điểm: Giảng đường bộ môn Tiền lâm sàng trường Đại Học Y Hà Nội Mục tiêu kiến thức 1. Trình bày được các triệu chứng của gãy xương 2. Trình bày được mục đích và nguyên tắc của cố định gãy. 3. Trình bày được các phương tiện cố định gãy xương. 4. Trình bày được các bước cố định gãy xương Kỹ năng thực hành 1. Khám và phát hiện đượccác triệu chứng gãy xương. 2. Khám và phát hiện được các biến chứng của gãy xương. 3. Thực hiện được cố định xương gãy Nội dung Nội dung học tập1 Thời gian PP day/học Phƣơng tiện HĐ của học viên Đánh giá 2 Truyền thông TL phát tay – Projecto r Ôn tập trao đổi có hƣớng dẫn 1. Yêu cầu chuẩn bị; -Bệnh nhân hoặc một ngƣời đóng vai hoặc mô hình - Chuẩn bị dụng cụ cần thiết; các loại nẹp, đôn, băng, đai treo 5’ Tích cực Mô hình hoặc SV đóng Tiếp xúc với bệnh nhân Bảng kiểm 2. Kỹ năng giao tiếp; -Hỏi nguyên nhân chấn thƣơng - Thời gian xảy ra tai nạn - Đã đƣợc cấp cứu ban đầu hay chƣa? 10’ Tích cực Bệnh nhân Tiếp xúc với bệnh nhân Bảng kiểm 1.Giới thiệu tên bài, mục tiêu học tập Nội dung học tập Thời gian PP day/học Phƣơng tiện HĐ của học viên Đánh giá 3. Kỹ năng thăm khám; - Phát hiện các triệu chứng của gãy xƣơng và xác định vị trí gãy - Phát hiện các biến chứng sau gãy xƣơng - Phát hiện các tổn thƣơng phối hợp 20’ Tích cực Bệnh nhân Trên bệnh nhân, trao đổi thảo luận Bảng kiểm 4. Kỹ năng thực hành cố định xƣơng gãy - Gồm 11 bƣớc 40’ Tích cực Bn, phim Tiếp Xquang xúc với của BN. BN Dụng cụ để cố định Bảng kiểm Nội dung Nội dung học tập Thời gian 6. Lƣợng giá 10’ 7. Tóm tắt những những điểm quan trọng cần thu hoạch trong bài 3’ PP day/học Thuyết trình Phƣơn g tiện HĐ của Đánh giá học viên Bảng kiểm Thực hiện GV + SV Lắng nghe, trao đổi Bảng kiểm Bảng kiểm dạy học Stt 5 Các bƣớc thực hiện Ý nghĩa Tiêu chuẩn phải đạt Khám tuần hoàn ngoại vi trước khi nẹp Đánh giá tình trạng mạch trước khi nẹp để so với nhau khi nẹp và tránh bỏ sót tổng thương mạch Bắt mạch phía dưới chỗ gãy, dùng 3 ngón tay sờ mạch Cố định gãy xƣơng đùi - - - Đỡ nạn nhân nằm ngửa. Kéo thẳng trục Đặt 3 nẹp Nẹp phía trong từ mắt các đến bẹn Nẹp bên ngoài từ mắt cá ngoài đến hố nách Nẹp phía sau từ gót đến mông Cố định chắc 3 nẹp vào chi bằng 5 nút buộc. Bảng kiểm tra đánh giá kỹ năng bất động chi gãy Các bƣớc thực hiện Stt 1 Giải thích để bệnh nhân yên tâm, phối hợp 2 Nhận định bệnh nhân 3 Xác định vị trí gãy 4 Chuẩn bị dụng cụ đủ, đúng (nẹp, băng…) 5 Khám tuần hoàn ngoại vi trƣớc khi nẹp 6 Tƣ thế KTV phù hợp, thuận tiện 7 Đệm lót nẹp 8* Đặt nẹp và cố định 9 Kiểm tra độ chặt lỏng 10 Nâng cao chi thể 11 Kiểm tra tuần hoàn sau khi nẹp 12 Cộng Thang điểm 0 1 2 Cách cho điểm và đánh giá • Các bước thực hiện được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 2. Bước nào không thực hiện hoặc sai cơ bản thì cho 0 điểm. Có làm nhưng thiếu sót - 1 điểm. Làm tốt đúng kỹ thuật - 2 điểm. • * : Cho hệ số điểm nhân 2. • Kết quả được đánh giá như sau: Tổng số điểm từ 0 đến 24. • Dưới 12 điểm: Kém • 12 - 20 điểm: Khá • 20 - 24 điểm: Giỏi • Những yêu cầu đối với giáo viên khi giảng bài này • Cần xem kỹ bài fulltex trước khi giảng bài này • Giáo viên cần thao tác thuần thục kỹ năng bất động chi gãy ở một số vị trí cơ thể. • Khi giảng cần lưu ý phát hiện các biến chứng của gãy xương. Cách tiến hành buổi dạy Thứ Nội dung tự 1 2 3 4 Giới thiệu mục tiêu học tập Chuẩn bị BN, dụng cụ -GV thực hành mẫu trên mô hình -SV quan sat theo BK dạy học -SV chia nhóm thực hành trên mô hình -GV quan sát, chỉnh sửa. -GV kiểm tra theo bảng kiểm lượng giá. -Tổng kết Thời gian( phút) 7 15 60 13 Tài liệu tham khảo • • • • • • Tiếng việt Điều dưỡng cơ bản – NXB Y học 2003, trang 231-249 Triệu chứng học – NXB Y học HN 2003 Giải phẫu học ngoại khoa – NXB Y học, HN 2000 Tiếng Anh. Calderwood’s orthopedic nursing-Mosby company, 1965. Bài 3: tài liệu phát tay • • • • • • Tên môn học: Ngoại cơ sở Đối tượng: sinh viên Y năm thứ 2 Số lượng SV học: 40 sinh viên Thời gian: 90 phút Bài giảng: Thực hành Địa điểm: Giảng đường bộ môn Tiền lâm sàng trường Đại Học Y Hà Nội • Người biên soạn: Ths Đinh Ngọc Sơn Mục tiêu kiến thức 1. Trình bày được các triệu chứng của gãy xương 2. Trình bày được mục đích và nguyên tắc của cố định gãy. 3. Trình bày được các phương tiện cố định gãy xương. 4. Trình bày được các bước cố định gãy xương
- Xem thêm -