Tài liệu Báo cáo về công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty xây lắp và sản xuất vật liệu kênh cầu

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña C«ng ty x©y l¾p vµ vËt liÖu kªnh cÇu - hng yªn I. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu Hng Yªn...........................................................................................................4 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ............................................................4 2. §Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ............................................................5 II. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .......................................................6 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ...................................................................6 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban......................................7 PhÇn II: thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. Vèn lu ®éng................................................................................................. II. Vèn cè ®Þnh.............................................................................................8 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn.........................................................8 1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh..................................................................................9 2. Qu¶n lý vèn lu ®éng................................................................................14 3. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu................................................................................................20 PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. §Þnh híng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi........................21 1. §Þnh híng ho¹t ®éng chung....................................................................21 2. §Þnh híng sù ph¸t triÓn cña C«ng ty ......................................................21 II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu..................................22 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh .......................................................23 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ...................................................................................23 KÕt luËn Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh. NÕu kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ nãi ®Õn bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. H¬n n÷a, môc ®Ých cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ thu ®îc lîi nhuËn cao. Do vËy nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ níc. Tõ ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tæ chøc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh vµ t×m ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ChÝnh v× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ níc nãi riªng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay, ®Ó cã ®îc c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét lîng tiÒn vèn nhÊt ®Þnh. Cã ®îc tiÒn vèn doanh nghiÖp míi cã thÓ ®Çu t mua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh, còng nh ®Ó tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. Sau khi thiªu thô s¶n phÈm thu ®îc tiÒn coi nh kÕt thóc mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng hiÓu biÕt vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë nhµ trêng ®ång thêi qua thêi gian ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty, em ®· nghiªn cøu vÒ "B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu". PhÇn I §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu- Hng Yªn I. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu cã trô së ®Æt t¹i th«n Kªnh CÇu - x· §ång Than- huyÖn Yªn Mü- tØnh Hng Yªn. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 708 Q§UB ngµy 15/9/1995 cña UBND tØnh Hng Yªn. TiÒn th©n c«ng ty lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Yªn Mü, s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng c«ng nghÖ thñ c«ng do søc lao ®éng vµ c«ng cô th« s¬ t¹o ra. Ngµy 18/07/1978 xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Yªn Mü ®îc s¸t nhÊp víi xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Long An ®ãng t¹i Kim §éng- Hng Yªn lÊy tªn lµ ph©n xëng g¹ch ngãi Kªnh CÇu. Nhng do sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung vµ cña ph©n xëng nãi riªng, n¨m 1981 t¸ch ra khái xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Long An lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Kªnh CÇu Víi sù thay ®æi tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. N¨m 1994 c«ng ty ®· thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, ®ã lµ s¶n xuÊt b»ng d©y truyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i cña Italia thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt thñ c«ng vµ c¸c lo¹i m¸y th« s¬, s¶n xuÊt ra g¹ch Tuynel cã chÊt lîng cao; s¶n phÈm t¹o ra nhiÒu. Víi sù thay ®æi nµy, theo quyÕt ®Þnh s« 111/Q§-UB ngµy 27/02/1997 cña UBND tØnh Hng Yªn ®æi tªn xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Kªnh CÇu thµnh c«ng ty g¹ch Hng Yªn. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty vµ ngµy mét chuyªn m«n ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, theo quyÕt ®Þnh sè 725/Q§UB ngµy 23/4/1998 cña UBND tØnh Hng Yªn ®æi tªn c«ng ty g¹ch Hng Yªn thµnh c«ng ty g¹ch Tuynel Kªnh CÇu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng tØnh Hng Yªn c«ng ty ®· thµnh lËp thªm c¸c ®éi x©y l¾p chuyªn tr¸ch. V× thÕ theo quyÕt ®Þnh sè 2412 ngµy 26/02/2001 cña UBND tØnh Hng Yªn ®æi tªn c«ng ty g¹ch Tuynel Kªnh CÇu thµnh c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu nh ngµy nay. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ trùc thuéc së x©y dùng Hng Yªn - Vèn kinh doanh n¨m 2002: 1.716.208.899 ®ång trong ®ã: vèn lu ®éng : 1.139.979.099 ®ång vèn cè ®Þnh : 576.229.800 ®ång - Vèn chñ së h÷u n¨m 2002: -6.188.232.934 ®ång C«ng ty ®· phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt , coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng phôc vô cho ngµnh x©y dùng vµ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, b¶o toµn vµ ph¸t huy c¸c nguån vèn ®îc nhµ níc giao, tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· më réng quan hÖ trong suèt 25 n¨m ho¹t ®éng víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi ngµnh ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã cña m×nh, ®ång thêi quan hÖ víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níc ®Ó ®¹t gi¸ trÞ tæng s¶n lîng mçi n¨m tõ 5-6tû ®ång. 2. §Æc ®iÓm tÝnh chÊt s¶n xuÊt: C«ng ty cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt lµ chñ yÕu - S¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch ®Æc, 2 lç, 4 lç, 6 lç ... II. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng TC - HC Phßng kÕ to¸n §éi x©y l¾p I T¹o h×nh 1 T¹o h×nh 2 Phßng kh - kt Bch ®éi s¶n xuÊt T¹o h×nh 3 Ph¬i Bèc xÕp Phßng cung øng vËt t ®éi x©y l¾p II Xuèng goßng Nung ®èt Than 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban: a. Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt cña c«ng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ngêi ®¹i diÖn cho c«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: phô tr¸ch vÒ tæ chøc nh©n sù, tham mu cho gi¸m ®èc vµ thay quyÒn khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. b. C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é cña nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng, phèi hîp víi c«ng ®oµn b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. - Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n: gióp gi¸m ®èc vÒ m¶ng tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi nhµ níc, cÊp trªn qu¶n lý vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ thi c«ng, x©y dùng s¶n xuÊt ®Þnh møc, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. - Phßng cung øng vËt t: cã nhiÖm vô ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm vµ vËt t kinh doanh, t×m kiÕm thÞ trêng x©y l¾p vµ tiªu thô s¶n phÈm. c. C¸c ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc: - Ban chÊp hµnh ®éi s¶n xuÊt gåm 8 tæ, mçi tæ chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm nh: tæ t¹o h×nh I, t¹o h×nh 2, ph¬i, bèc xÕp, xuèng goßng, nung ®èt, than, s¶n xuÊt chñ yÕu lµ lo¹i g¹ch ®Æc, g¹ch 2 lç, 4 lç, 6 lç... - §éi x©y l¾p gåm 2 ®éi: ®éi I vµ ®éi II ®îc bè trÝ ë khu vùc trong tØnh vµ c¸c tØnh l©n cËn nh Hµ Néi, H¶i Phßng... cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c hîp ®ång x©y l¾p mµ c«ng ty ®· ký kÕt dùa trªn c¬ së kho¸n chi phÝ hay kho¸n tõng phÇn nh©n c«ng... phÇn II thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng cña c«ng ty: Do vèn tù cã cña c«ng ty lµ rÊt Ýt nªn b¾t ®Çu tõ n¨m 1994 c«ng ty ®· thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i cña Italia vµ c«ng ty ®· m¹nh d¹n vay tiÒn cña ng©n hµng víi sè tiÒn lµ 10 tû ®ång. Nhng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng chñ ®éng ®Ó bæ sung thªm vèn kinh doanh mµ sè tiÒn lµm ra ®îc bao nhiªu còng chØ ®Ó tr¶ nî bÊy nhiªu. Nªn toµn bé sè vèn ®îc bæ sung chØ dïng trang tr¶i c¸c kho¶n nî vµ mét phÇn nhá dïng vµo ®Çu t mua s¾m míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy c«ng t¸c qu¶n lý vèn nµy ®ßi hái ph¶i ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ. C¨n cø vµo b¶ng 1 ta cã c¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh sau: B¶ng1: B¶ng c¬ cÊu vèn N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng VC§ 576.229.800 33,6% 576.229.800 33,6% VL§ 1.139.979.099 66,4% 1.139.979.099 66,4% Tæng 1.716.208.899 100% 1.716.208.899 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy, trong 2 n¨m 2001 vµ n¨m 2002 tû träng vèn cè ®Þnh vµ tû träng vèn lu ®éng lµ kh«ng thay ®æi, ®iÒu nµy chøng tá viÖc huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp lµ kh«ng hiÖu qu¶. Do nguån vèn ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ vèn ®i vay cña ng©n hµng víi sè tiÒn lín h¬n so víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nªn khi lµm ra chØ ®ñ tr¶ nî ng©n hµng, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t vµo viÖc kh¸c. Ta cßn thÊy trong tæng sè vèn kinh doanh th× tû lÖ vèn cè ®Þnh lµ nhá so víi tæng sè, ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Çu t vµo TSC§ cña c«ng ty. §iÒu nµy lµ kh«ng tèt l¾m ®èi víi doanh nghiÖp. Cã thÓ xem xÐt ®Õn nguån vèn h×nh thµnh sè vèn trªn qua b¶ng c¬ cÊu vèn nh sau: B¶ng 2: B¶ng c¬ cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶ NVCSH Tæng N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng 16.909.519.249 158,6% -6.249.329.035 -58,6% 10.660.190.214 100% N¨m 2002 Sè tiÒn Tû träng 19.665.824.249 145,9% -6.188.232.934 -45,9% 13.477.591.315 100% Qua b¶ng trªn ta thÊy, tû lÖ nî ph¶i tr¶ ngµy cµng gi¶m, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 158,6% n¨m 2002 lµ 145,9%. Nh vËy cã thÓ thÊy c«ng ty ®· cè g¾ng ®Ó gi¶m tû lÖ nî, tû lÖ nµy gi¶m ®îc lµ do nguån vèn cña c«ng ty ®· ®îc t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã, tû träng vèn chñ së h÷u l¹i t¨ng lªn,n¨m 2001 lµ -58,6% ®Õn n¨m 2002 lµ -45,9%. Nh vËy cã thÓ thÊy nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp lµ rÊt kÐm, b¾t ®Çu tõ n¨m 1994 ®Õn nay víi sù thay ®æi d©y truyÒn c«ng nghÖ nªn c«ng ty ®· ph¶i tr¶ mét kho¶n nî rÊt lín cho ng©n hµng c«ng th¬ng vµ ng©n hµng ®Çu t. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc ®Çu t cho TSC§ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua hai b¶ng c¬ cÊu vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy c«ng ty ®· ®Çu t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. V× vËy, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó huy ®éng vèn mµ kh«ng cÇn ph¶i lo viÖc thanh to¸n ngay kho¶n tiÒn ®Çu t. 1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh: ViÖc qu¶n lý vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc hiÓu lµ qu¶n lý TSC§. T¹i doanh nghiÖp do ®Æc ®iÓm kinh doanh nªn cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i TSC§ phÇn lín sè tµi s¶n nµy lµ TSC§ h÷u h×nh. Th«ng qua b¶ng 3 cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh qu¶n lý TSC§ nh sau: B¶ng 3: c¬ cÊu TSC§ theo t×nh h×nh sö dông §¬n vÞ: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 TSC§ ®ang sö dông 15.172.549.203 15.308.549.203 TSC§ chê thanh lý 0 0 TSC§ cha sö dông 0 0 Tæng 15.172.549.203 15.308.549.203 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tû lÖ TSC§ sö dông ngµy cµng t¨ng lªn n¨m 2001 lµ 15.172.549.203 ®ång, n¨m 2002 lµ 15.308.549.203 ®ång. Cã thÓ thÊy sè TSC§ ®îc mua s¾m míi lµ t¨ng vµ t¨ng lªn qua c¸c n¨m, nhng kho¶n tiÒn mua tµi s¶n nµy lµ chñ yÕu lµ b»ng vèn vay ng©n hµng, thêng chiÕm tíi h¬n 80% tæng sè tiÒn mua. Th«ng qua b¶ng 4 díi ®©y cã thÓ thÊy ®îc c¬ cÊu TSC§ nh sau: B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu TSC§ Nhµ xëng M¸y mãc TB Ph¬ng tiÖn VT Tæng N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng 8.387.137.536 55,28% 6.712.104.174 44,24% 73.207.493 0,48% 15.172.594.203 100% N¨m 2002 Sè tiÒn Tû träng 8.387.137.536 54,79% 6.848.104.174 44,74% 73.207.493 0,47% 15.308.549.203 100% Qua b¶ng ph©n tÝch trªn, cho thÊy trong tæng sè TSC§ n¨m 2001 gi¸ trÞ nhµ xëng lµ 8.387.137.536 ®ång chiÕm 44,24%, cßn gi¸ trÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ 73.207.493 ®ång chiÕm 0,48% N¨m 2002 gi¸ trÞ nhµ xëng lµ 8.387.237.536 ®ång chiÕm 54,79%, gi¸ trÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ73.207.493 ®ång chiÕm 0,47%. Qua 2 n¨m, ta thÊy tû lÖ ®Çu t vµo nhµ xëng vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ kh«ng biÕn ®éng vÉn duy tr× ë møc h¬n 50%, trong khi ®ã tû träng gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ( t¨ng 0,5% øng víi 136.000.000®ång), ®iÒu nµy cho thÊy sù biÕn ®éng vÒ tµi s¶n lµ rÊt nhá. Sè tµi s¶n nµy ®îc ®Çu t chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. B¶ng 5: Nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ n¨m 2002 §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu Nhµ xëng M¸y mãc TB Ph¬ng tiÖn VT Tæng Nguyªn gi¸ 8.387.137.536 6.712.104.174 73.207.493 15.172.594.203 Sè ®· KH 3.030.937.295 4.141.668.368 52.237.605 7.244.843.268 HÖ sè hao mßn 0,36 0,62 0,71 0,48 Gi¸ trÞ cßn l¹i Sè tiÒn 5356.300.241 2570.435.806 20.969.888 7947.705.935 %N.G 0,64 0,38 0,29 0,52 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, c«ng ty ®· ®Çu t ®æi míi mét Ýt vµo TSC§, nhng phÇn lín TSC§ ®· hao mßn. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ tÝnh ®Õn 31/12/2002 lµ 7.947.705.935 ®ång vµ khÊu hao luü kÕ lµ 7.244.843.268®ång, víi hÖ sè hao mßn b×nh qu©n lµ trªn 0,5. Trong ®ã nhµ xëng phÇn lín lµ cha khÊu hao hÕt, vÉn cßn sö dông tèt. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i hÖ sè hao mßn lÇn lît lµ 0.62% vµ 0,71%. Nh vËy hÇu hÕt TSC§ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®· khÊu hao gÇn hÕt. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®æi míi, ®Çu t chiÒu s©u kÕt hîp víi n©ng cÊp TSC§ lµm cho n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§ ngµy mét t¨ng, ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt vµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ trêng. C¨n cø vµo b¶ng 5 sÏ thÊy ®îc c¬ cÊu TSC§ theo mèi quan hÖ víi s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 6: C¬ cÊu TSC§ theo mèi quan hÖ víi s¶n xuÊt §¬n vÞ: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 TSC§ dïng cho SXKD 15.172.594.203 15.308.549.203 TSC§ kh«ng dïng SXKD 0 0 Tæng 15.172.594.203 15.308.549.203 Qua b¶ng ph©n tÝch tªn ta thÊy ®îc TSC§ ®îc c«ng ty dïng hÕt vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua c¸c b¶ng tÝnh trªn cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh nãi chung, TSC§ nãi riªng lµ kh¸ phøc t¹p. ViÖc qu¶n lý ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu, tuú theo môc ®Ých sö dông cã thÓ ph©n cÊp ®Ó qu¶n lý sao cho phï hîp. Thùc tr¹ng qu¶n lý TSC§ t¹i c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu Kªnh CÇu lµ cha ®îc tèt l¾m, viÖc huy ®éng vèn còng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh×n chung viÖc qu¶n lý cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý VC§ nãi chung vµ TSC§ nãi riªng. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã xu híng míi tèt h¬n ®Ó t¹o ®îc nguån vèn míi cho m×nh. Sau ®©y ta sÏ sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña VC§ thu a. Søc s¶n xuÊt cña VC§ = Doanh VC§ b×nh qu©n N¨m 2001 = 4.901.182.239 = 8,51 576.229.800 N¨m 2002 = 4.977.480.580 = 8,64 576.229.800 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång VC§ sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, con sè nµy lÇn lît trong c¸c n¨m nh sau: N¨m 2001 lµ 8,51 n¨m 2002 lµ 8,64. Ta thÊy søc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ rÊt cao n¨m 2002 t¨ng lªn so víi n¨m 2001, mÆc dï b×nh qu©n trong 2 n¨m lµ nh nhau, nhng do tæng doanh thu n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001 dÉn ®Õn søc s¶n xuÊt VC§ n¨m 2002 t¨ng h¬n n¨m 2001. nhuËn thuÇn b. Søc sinh lêi cña VC§ = Lîi VC§ b×nh qu©n N¨m 2001 = -577.600.253 = -1,002 576.229.800 N¨m 2002 = 61.096.101 = 0,106 576.229.800 ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ® VC§ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ë n¨m 2001 lµ rÊt nhá(-0,089) do c«ng ty lµm ¨n thua lç nªn lîi nhuËn thu ®îc lµ ©m. Nhng ®Õn n¨m 2002 søc sinh lêi VC§ cña c«ng ty ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2001. Cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ do nç lùc cña c«ng ty ®· ®Çu t mét c¸ch hîp lý nªn lîi nhuËn n¨m 2002 t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®©y lµ mét kÕt qu¶ tèt ®èi víi c«ng ty nhuËn thuÇn c. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña VC§ = Lîi VC§ b×nh qu©n 576.229.800 N¨m 2001 = = 0,118 4.901.182.239 576.229.800 N¨m 2002 = = 0,116 4.977.480.580 ChØ tiªu nµy th× xem xÐt ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu VC§, trong c¶ 2 n¨m th× lîng VC§ ®Òu nhá h¬n 0,5. §iÒu nµy cho thÊy VC§ ®îc huy ®éng Ýt nhng l¹i t¹o ra doanh thu cao, nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· huy ®éng vèn hîp lý. Lîi nhuËn thuÇn d. HÖ sè doanh lîi VCSH = VCSH -577.600.253 N¨m 2001 = -6.249.329.035 = 0,092 61.096.101 N¨m 2002 = -6.188.232.934 = -0,01 Qua sè liÖu trªn cho thÊy cø 1 ®ång VCSH t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, trong 2 n¨m tû lÖ nµy ®Òu ©m. V× doanh nghiÖp hoµn toµn kh«ng cã vèn chñ së h÷u, mµ nguån vèn chñ yÕu lµ vay ng©n hµng. Do vËy trong mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ph¶i tr¶ nî nhiÒu, nªn lµm ¨n kh«ng cã l·i. 2. Qu¶n lý vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu kho¶n môc vµ viÖc qu¶n lý VL§ còng rÊt phøc t¹p. Do vËy qu¶n lý sao cho cã hiÖu qu¶, ®Ó cã thÓ huy ®éng ngay vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngay khi cÇn lµ ®iÒu ®îc quan t©m. ViÖc qu¶n lý VL§ cña c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu Kªnh CÇu c¸o thÓ ®îc thÊy th«ng qua c¸c b¶ng ph©n tÝch díi ®©y: Qua b¶ng 6 cho thÊy c¬ cÊu VL§ theo kho¶n môc nh sau: B¶ng 7: C¬ cÊu vèn lu ®éng theo kho¶n môc §VT: ®ång Kho¶n môc N¨m 2001 N¨m 2002 TiÒn mÆt 265.593.184 17.352.004 TiÒn göi ng©n hµng 176.762.052 551.771.768 Ph¶i thu kh¸ch hµng 575.754.423 710.600.007 Hµng tån kho 862.934.270 4.055.088.009 TSL§ kh¸c 180.840.300 305.744.448 Tæng 2.061.884.229 5.640.556.236 Qua b¶ng 7 ta thÊy tû lÖ tiÒn mÆt trong tæng sè TSL§ lµ nhá, n¨m 2001 con sè nµy lµ 265.593.184/2.061.884.229 = 12,9%, nhng ®Õn n¨m 2001 chØ cßn 0,3%. Nh vËy tû träng tiÒn mÆt n¨m 2001 gi¶m xuèng rÊt nhiÒu so víi n¨m 2001, ®iÒu nµy sÏ g©y ra ¶nh hëng kh«ng tèt cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty nªn cè g¾ng duy tr× tû lÖ tiÒn mÆt cao h¬n ®Ó b¶o ®¶m an toµn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã tû lÖ TGNH l¹i t¨ng lªn, n¨m 2001 lµ 8,6% ®Õn n¨m 2002 lµ 9,8%, ®iÒu nµy lµ ®¸ng khuyÕn khÝch cÇn ®îc duy tr× trong nh÷ng n¨m tíi. Th«ng qua kho¶n môc ph¶i thu kh¸ch hµng ë b¶ng trªn cã thÓ thÊy tû lÖ kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng lµ nhá, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 27,9% nhng ®Õn n¨m 2002 tû lÖ nµy chØ cßn 13,6%. Nh vËy cã thÓ thÊy c«ng t¸c b¸n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt, kh¸ch hµng nî l¹i kh«ng nhiÒu, viÖc nµy cÇn ®îc tiÕp tôc ph¸t huy trong thêi gian tíi. Gi¸ trÞ hµng tån kho trong tæng TSL§ lµ kh¸ lín, n¨m 2001 tû lÖ nµy lµ 41,8%, ®Õn n¨m 2002 tûlÖ µy chiÕm tíi 71,9%. Nh vËy cã thÓ thÊy hµng ho¸ tån kho cña C«ng ty lµ kh¸ nhiÒu, ®Æc biÖt lµ n¨m 2002. V× vËy nªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 1 sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm nhanh h¬n nh: më réng thÞ trêng tiªu thô, chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ thµnh phÈm… ë C«ng ty nµy chñ yÕu lµ s¶n xuÊt g¹ch, nªn thêi gian lu©n chuyÓn hµng ngµy cµng nhanh cµng tèt, nÕu kh«ng sÏ bÞ ø ®äng s¶n phÈm hµng ho¸ dÉn tíi gi¶m doanh thu, sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong tæng TSL§ cßn mét sè lîng nhá TSL§ kh¸c, n¨m 2001 lµ 180.840.300 ®ång chiÕm 8,8%, n¨m 2002 lµ 305.744.448 chiÕm 5,4%. Tû lÖ nµy kh«ng ®¸ng kÓ so víi tæng sè. Qua b¶ng 6 ta thÊy tû lÖ c¸c kho¶n môc cÇn thiÕt ®îc xem xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ, nh÷ng kho¶n môc cÇn thiÕt cÇn ®îc duy tr× ë tû lÖ cao nh tiÒn mÆt, TGNH nh÷ng kho¶n môc kh«ng cÇn thiÕ ph¶i ®îc xem xÐt ®Ó gi¶m tíi møc tèi ®a nh÷ng kho¶n môc nµy nh hµng tån kho. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý vèn lu ®éng nãi chung vµ TSL§ nãi riªng t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu lµ kh¸ tèt cÇn ®îc duy tr× trong thêi gian tíi. Vèn cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cã thÓ lµ vèn tù cã còng cã thÓ lµ vèn ®i vay. §Ó xem xÐt kü h¬n, th«ng qua b¶ng 7 díi ®©y cã thÓ thÊy ®îc nguån h×nh thµnh vèn cña C«ng ty. B¶ng 8: C¬ cÊu ph¶i tr¶ §VT: ®ång A. Nî ng¾n h¹n 1. Ph¶i tr¶ néi bé 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 4. Ph¶i tr¶ kh¸c B. Nî dµi h¹n Tæng N¨m 2001 Tû Sè tiÒn träng 9.313.893.162 100% 343.840.192 3,7% 157.588.026 1,7% 205.580.722 2,2% 8.606.884.222 92,4% 7.595.626.087 16.909.519.249 N¨m 2002 Tû Sè tiÒn träng 12.751.333.033 100% 722.710.638 5,7% 359.971.298 2,8% 9.372.097.646 6.914.501.216 19.665.824.249 73,5% Qua b¶ng 8 cho thÊy nî ng¾n h¹n chiÕm phÇn lín tæng sè nî cña C«ng ty h¬n 50%, nh vËy cã thÓ thÊy c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n trong thêi gian ng¾n lµ kh¸ nhiÒu, ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt cho C«ng ty. Trong sè c¸c kho¶n nî ph¶i thanh to¸n ngay th× c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c l¹i chiÕm 1 tû lÖ lín, tøc lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b¶o hiÓm, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n cã thÓ cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n nhng tû lÖ nµy ®îc gi¶m xuèng qua c¸c n¨m, 2001 lµ 92,7% n¨m 2002 lµ 73,5%. Tû lÖ c¸c kho¶n nî kh¸c trong tæng nî ph¶i thanh to¸n ngay cßn l¹i nh sau: N¨m 2001 kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n chiÕm 1,7%, tiÒn thuÕ ph¶i nép Nhµ níc chiÕm 2,2%, ph¶i tr¶ néi bé chiÕm 3,7%. Nh vËy trong n¨m 2001 th× tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n lµ Ýt cho thÊy trong n¨m nµy C«ng ty ®· mua chÞu cña ngêi cung cÊp lµ rÊt Ýt, ®iÒu nµy lµ rÊt tèt cho C«ng ty. Cßn trong n¨m 2002 tû lÖ ph¶i tr¶ ngêi b¸n l¹i t¨ng lªn so víi n¨m 2001, ®iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2002 C«ng ty ®· mua chÞu cña nhµ cung cÊp nhiÒu h¬n. Nh vËy cã thÓ thÊy qua hai n¨m C«ng ty chiÕm dông ®îc nhiÒu vèn tõ bªn ngoµi ®iÒu nµy lµ tèt nhng l¹i t¹o ra nh÷ng kho¶n nî ph¶i thanh to¸n. B¶ng 9: c¬ cÊu nguån vèn §VT: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 Nguån vèn kinh doanh 1.716.208.899 1.716.208.899 L·i cha ph©n phèi -7.971.473.593 -7.910.341.492 Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 5.899.659 5.899.659 Tæng -6.249.365.035 -6.188.232.934 Qua b¶ng 9 ta thÊy, nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng thay ®æi vÉn gi÷ nguyªn ë møc 1.716.208.899 ®ång, cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã xu híng ch÷ng l¹i, lµ do C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn tù cã cña m×nh, mµ toµn lµ vèn ®i vay nªn sè vèn kinh doanh ®îc bæ xung thªm còng cã h¹n. Qua b¶ng trªn còng cho thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty lµ qu¸ kÐm, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng cã l·i, mét phÇn lµ do nguån vèn huy ®éng vµo kÐm, mét phÇn do C«ng ty ph¶i tr¶ mét mãn nî vay ng©n hµng qu¸ lín. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ g©y khã kh¨n cho viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nh: nî ngêi b¸n, nh©n viªn, nép thuÕ… vµ còng lµ lý do lµm cho thu nhËp cña ngêi lao ®éng gi¶m xuèng. Sau ®©y ta sÏ sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña vèn lu ®éng. a. Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n. Tµi s¶n lu ®éng Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n = Nî ng¾n h¹n 2.092.177.089 N¨m 2001 = = 0,225 9.313.893.162 5.874.284.030 N¨m 2002 = 12.751.323.033 = 0,461 ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n cña vèn lu ®éng trong hai n¨m 2001 vµ n¨m 2002 lµ kh«ng tèt. V× sè nî ng¾n h¹n cña C«ng ty chiÕm phÇn lín tæng sè nî cña C«ng ty (h¬n 50%). Do vËy tû suÊt nµy cho biÕt C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. Vèn b»ng tiÒn b. Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ = Tµi s¶n lu ®éng 442.593.184 N¨m 2001 = = 0,21 2.092.177.089 569.123.772 N¨m 2002 = 5.874.284.030 = 0,097 ChØ tiªu nµy xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu ®éng, chØ tiªu nµy cho thÊy trong tæng vèn lu ®éng th× cã bao nhiªu vèn b»ng tiÒn vµ sè tiÒn nµy thanh to¸n ®îc bao nhiªu nî ng¾n h¹n khi tíi h¹n. Tû lÖ nµy n¨m 2001 lµ 0,21 lµ 0,21 vµ ®Õn n¨m 2002 tû lÖ nµy chØ cßn 0,097. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu ®éng lµ kh«ng an toµn v× ®Òu nhá h¬n 0,5. Doanh thu c. Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n 4.901.182.239 N¨m 2001 = = 4,29 1.139.979.099 4.977.480.580 N¨m 2002 = 1.139.979.099 = 4,36 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn lu ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, con sè nµy lÇn lît qua c¸c n¨m nh sau: n¨m 2001 lµ 4,29 n¨m 2002 lµ 4,36. Nh vËy so víi vèn lu ®éng th× 1 ®ång vèn lu ®éng t¹o ra doanh thu Ýt h¬n vèn cè ®Þnh. Lîi nhuËn thuÇn d. Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n -577.600.253 N¨m 2001 = 1.139.979.099 = -0,5 61.096.101 N¨m 2002 = 1.139.979.099 = 0,054 ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång vèn lu ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ë c¶ hai n¨m ®Òu rÊt nhá, ®Æc biÖt lµ n¨m 2001 con nµy lµ ©m, v× C«ng ty lµm ¨n thua lç. Vèn lu ®éng b×nh qu©n e. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng = Doanh thu 1.139.979.099 N¨m 2001 = 4.901.182.239 = 0,233 1.139.979.099 N¨m 2002 = 4.977.480.580 = 0,229 Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ xem xÐt ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu vèn lu ®éng, trong c¶ hai n¨m th× lîng vèn lu ®éng ®Òu nhá h¬n 0,5, nhng l¹i lín h¬n tû lÖ vèn cè ®Þnh. §iÒu nµy cho thÊy vèn lu ®éng ®îc huy ®éng nhiÒu nhng l¹i t¹o ra doanh thu kh«ng lín. Ta sÏ xem xÐt c¸c chØ tiªu nµy qua b¶ng díi ®©y: Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n = TSL§/nî ng¾n h¹n (1) Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ = vèn b»ng tiÒn/TSL§ (2) Søc s¶n xuÊt cña VL§ = doanh thu/ vèn lu ®éng b×nh qu©n (3) Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng = Lîi nhuËn thuÇn/VL§ b×nh qu©n (4) HÖ sè ®¶m nhiÖm cña VL§ = VL§ b×nh qu©n/doanh thu (5) Søc s¶n xuÊt cña VC§ = doanh thu/ VC§ b×nh qu©n (6) Søc sinh lêi cña VC§ = lîi nhuËn thuÇn/VC§ b×nh qu©n (7) HÖ sè ®¶m nhiÖm VC§ = VC§ b×nh qu©n/doanh thu (8) HÖ sè doanh lîi VCSH = lîi nhuËn thuÇn/VCSH (9) B¶ng 10: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty §VT: ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 Vèn lu ®éng b×nh qu©n 1.139.979.099 1.139.979.099 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 576.229.800 576.229.800 Doanh thu 4.901.182.239 4.977.480.580 Lîi nhuËn -577.600.253 61.096.101 VCSH -6.249.329.035 -6.188.232.934 Nî ng¾n h¹n 9.313.893.162 12.751.323.033 Vèn b»ng tiÒn 442.593.184 569.123.772 (1) 0,225 0,461 (2) 0,21 0,097 (3) 4,29 4,36 (4) -0,5 0,054 (5) 0,233 0,229 (6) 8,51 8,64 (7) -1,002 0,106 (8) 0,118 0,116 (9) 0,092 -0,01 Nh vËy, qua b¶ng 10 ta thÊy ®îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vµ tû lÖ nµy thêng kh«ng æn ®Þnh. B»ng sù ph©n tÝch c¸c chØ tiªu th«ng qua c¸c b¶ng ta thÊy ®îc t×nh h×nh qu¶n lý vèn cña C«ng ty vµ vèn cña C«ng ty cha ®îc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm. 3. Nh÷ng nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu. Qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty em thÊy c«ng t¸c qu¶n lý cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm nh sau: a. ¦u ®iÓm. Qua hai n¨m 2001 vµ 2002 ta thÊy doanh thu cña C«ng ty lµ t¨ng lªn, tû lÖ lîi nhuËn còng t¨ng lªn víi tû lÖ t¬ng ®èi lín ®iÒu nµy lµ ®¸ng khuyÕn khÝch vµ còng cho thÊy C«ng ty ®· cã cè g¾ng trong viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Trong tæng sè vèn ®îc sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh th× tû lÖ vèn cè ®Þnh ®îc sö dông Ýt h¬n vèn lu ®éng, nhng sè vèn cè ®Þnh ®îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nªn gãp phÇn lín trong viÖc t¹o ra doanh thu cao. b. Nhîc ®iÓm. C¬ cÊu c¸c kho¶n môc trong tæng vèn lu ®éng cho thÊy kho¶n môc tiÒn mÆt lµ nhá kh«ng hîp lý, g©y khã kh¨n trong kh©u thanh to¸n. Bªn c¹nh ®ã tû träng hµng tån kho l¹i qu¸ lín g©y ø ®äng nhiÒu vèn kinh doanh. Trong b¶ng c¬ cÊu nguån h×nh thµnh cho thÊy sè vèn mµ C«ng ty cã ®îc phÇn lín lµ do vay ng©n hµng, tøc lµ C«ng ty ®i chiÕm dông vèn nhiÒu, nh vËy kh¶ n¨ng ph¶i thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî trong thêi gian ng¾n lµ kh¸ lín ®iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh hëng kh«ng tèt cho C«ng ty. Nh÷ng nhîc ®iÓm nªu trªn lµm cho viÖc sö dông vèn cña C«ng ty trë nªn kÐm hiÖu qu¶ ®i rÊt nhiÒu. Do nh÷ng nhîc ®iÓm mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn nªn em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty nh sau: PhÇn III mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu I. §Þnh híng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. §Þnh híng ho¹t ®éng chung §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong thêi gian gÇn ®©y ®îc h×nh thµnh rÊt nhiÒu ®ßi hái sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng c¹nh tranh mét c¸ch toµn diÖn. HiÖn nay t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn ®Çu t t¹i c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu ®ã lµ viÖc qu¶n lý vèn thiÕu chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Ó lµm sao gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn kinh doanh. Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn nªn cÇn quan t©m tíi ®ång vèn bá ra ®Ó lµm sao thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chÆt chÏ vèn kinh doanh. 2. §Þnh híng sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn chó träng tíi viÖc c©n ®èi lîng vèn kinh doanh sao cho tû träng c¸c lo¹i vèn trë nªn hîp lý. CÇn ph¶i t¨ng lîng tiÒn mÆt trong ng©n quü, gi¶m lîng hµng tån kho, gi¶m sè nî ng¾n h¹n, chñ ®éng t¨ng vèn chñ së h÷u b»ng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn c«ng t¸c b¸n hµng. Lùa chän thÞ trêng kinh doanh vµ t¨ng sè lîng mÆt hµng… Ph¶i n¾m ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Þa ®iÓm vµ s¶n phÈm gi¸ c¶ hµng ho¸ ra sao? ®Ó cã biÖn ph¸p h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm sao cho sö dông triÖt ®Ó vèn kinh doanh vµ t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu. Th«ng qua c¸c b¶ng ph©n tÝch ë phÇn II cho thÊy t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty lµ cha tèt l¾m, vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò trong viÖc sö dông vèn kinh doanh lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®ång vèn trong doanh nghiÖp. CÇn ph¶i ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m kh¾c phôc h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i ®ã, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau ®©y em xin ®a ra mét vµi kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n viÖc qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty nh sau: - §ã lµ viÖc qu¶n lý vèn cè ®Þnh: phÇn lín vèn cè ®Þnh trong C«ng ty lµ tµi s¶n cè ®Þnh nhng C«ng ty l¹i ¸p dông tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n, ®iÒu nµy lµm cho vèn thu håi chËm. Do ®ã cÇn ph¶i thay ®æi l¹i ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao sao cho cã thÓ thu håi nhanh nhÊt lîng vèn bá ra ®Çu t, cã thÓ ¸p dông tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn. - Qu¶n lý vèn lu ®éng: CÇn thay ®æi tû träng tiÒn mÆt trong tæng sè vèn lu ®éng v× lîng tiÒn mÆt lµ qu¸ thÊp. Bªn c¹nh ®ã ph¶i gi¶m lîng hµng tån kho. CÇn x¸c ®Þnh râ nguån h×nh thµnh cña vèn ®Ó cã biÖn ph¸p n©ng cao nguån vèn chñ. Thóc ®Èy c¸c ph¬ng ph¸p tiªu thô ®Ó thu håi vèn t¨ng lîi nhuËn bæ xung cho nguån vèn chñ së h÷u. C«ng ty X©y l¾p vµ s¶n xuÊt vËt liÖu kªnh cÇu B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2002 PhÇn I: B¸o c¸o lç, l·i §VT: ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. L·i gép 4. Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ QLDN 6. L·i thuÇn tõ H§KD 7. Chi phÝ H§ tµi chÝnh 8. L·i tõH§ tµi chÝnh 9. Thu nhËp bÊt thêng 10. Chi phÝ bÊt thêng 11. L·i bÊt thêng 12. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 13. Lîi nhuËn sau thuÕ Ngêi lËp M· sè Kú tríc 01 10 11 20 21 22 30 32 40 41 42 50 60 80 1.250.120.701 1.250.120.701 1.006.321.115 243.799.586 31.167.670 59.270.513 1530.361.403 205.445.713 -205.445.713 769.908 1.422.880.011 1.422.880.011 1.133.240.806 289.589.205 40.998.693 122.239.210 126.351.302 275.678.855 -275.678.855 334.463.643 769.908 -51.314.402 -51.3143.402 334.463.643 185.136.090 185.136.090 KÕ to¸n trëng Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 4.977.480.580 4.977.480.580 3.867.821.546 1.109.659.034 144.229.783 362.620.046 602.809.205 920.547.812 -920.547.812 383.834.708 5.000.000 378.834.708 61.096.101 61.096.101 Gi¸m ®èc B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 §VT: ®ång M· sè 100 110 111 112 113 130 131 132 133 139 140 142 143 144 145 150 151 153 200 210 211 212 213 250 Tµi s¶n A. TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n I. Vèn b»ng tiÒn 1.TiÒn mÆt 2. Tiªn göi ng©n hµng 3. TiÒn ®ang chuyÓn III. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c IV. Hµng tån kho 1. NVL tån kho 2. C«ng cô dông cô 3. Chi phÝ SXKD dë dang 4. Thµnh phÈm tån kho V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 1. T¹m øng 2. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn B. TSL§ vµ ®Çu t dµi h¹n I. TSC§ 1. TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ (211) - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (2141) Tæng céng tµi s¶n Sè ®Çu n¨m 2.092.177.089 442.593.184 265.593.184 176.762.052 Sè cuèi n¨m 5.874.284.030 569.123.772 17.352.004 551.771.768 605.809.335 575.754.423 10.857.735 944.327.801 710.600.007 7.329.735 194.609.021 31.789.038 4.055.088.009 621.562.169 10.020.430 2.213.362.510 1.210.142.900 305.744.448 191.197.177 862.934.270 300.810.906 15.547.576 279.289.813 267.285.975 180.840.300 180.840.300 8.568.013.125 8.568.013.125 15.172.549.203 21.777.085.281 (6.604.536.078) 10.660.190.214 187.697.948 7.603.307.285 7.603.307.285 15.303.549.203 23.003.791.121 (7.700.241.918) 13.477.591.315
- Xem thêm -