Tài liệu Báo cáo tốt nghiêp hoàn thiện một bước hệ thống tổ chức bộ máy văn phòng của ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi më ®Çu ............................................................ 1 Ch-¬ng I: Nh÷ng kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th1. LÞch sö ra ®êi ............................................ 2 2. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô .............. 3 Ch-¬ng II:Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng cña bé m¸y Ng©n hµng 1. Tæ chøc ho¹t ®éng bé m¸y Ng©n hµng trong n¨m 2000 ......................................... 7 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc .................... 8 3. §¸nh gi¸ tµi chÝnh .................................. 10 Ch-¬ng III: Tæ chøc bé m¸y v¨n phßng Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ............... 11 1. Nguyªn t¾c tæ chøc v¨n phßng ................ 11 2. M« h×nh c«ng t¸c tæ chøc v¨n phßng ...... 13 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng ...... 16 4. VÊn ®Ò nh©n sù cña v¨n phßng ............... 17 5. Trang thiÕt bÞ cña v¨n phßng .................. 17 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn mét b-íc ..... 17 KÕt luËn ............................................................... 19 B¸o c¸o thùc tËp Lêi më ®Çu B-íc vµo thiªn niªn kû míi trong bÇu kh«ng khÝ s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp. ë ViÖt Nam, tuy m«i tr-êng ®Çu t- cßn kh«ng Ýt trë ng¹i, thÞ tr-êng tiÒn tÖ cßn nhiÒu bÊt cËp, cung cÇu ngo¹i tÖ ch-a æn ®Þnh, ®Çu t- n-íc ngoµi ch-a nh- mong muèn. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam mong muèn ®-îc cïng b¹n bÌ trong n-íc vµ quèc tÕ chia sÎ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m qua. §Æc biÖt trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, khi mµ c¶ n-íc ®ang b-íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× viÖc x©y dùng hÖ thèng tæ chøc bé m¸y v¨n phßng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®-îc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn c¬ b¶n vµ kÕt hîp víi thùc tÕ cho thÊy tæ chøc bé m¸y v¨n phßng hîp lý vµ chÆt chÏ gãp phÇn ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn mét b-íc hÖ thèng tæ chøc bé m¸y v¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam" cho b¸o c¸o cña m×nh. 1 Ch-¬ng I nh÷ng kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam 1. LÞch sö ra ®êi cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam * Thµnh lËp ngµy 01/4/1963, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ®-îc Nhµ n-íc xÕp h¹ng lµ 1 trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, lµ thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam thµnh viªn HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. - Lµ Ng©n hµng Th-¬ng m¹i phôc vô ®èi ngo¹i l©u ®êi nhÊt ë ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam lu«n ®-îc biÕt ®Õn nh- lµ mét Ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i hèi, b¶o l·nh Ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, Ng©n hµng Quèc tÕ, kÓ c¶ nghiÖp vô thÎ tÝn dông Visa, Master Card. - §Õn cuèi n¨m 2000, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng gåm 22 chi nh¸nh trong n-íc, 1 C«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi víi tæng sè 2800 c¸n bé c«ng nh©n viªn: ®Çu t- vèn cæ phÇn vµo 14 2 doanh nghiÖp: 3 liªn doanh víi n-íc ngoµi; 6 Ng©n hµng Cæ phÇn; 2 C«ng ty b¶o hiÓm; 3 C«ng ty liªn doanh bÊt ®éng s¶n. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 Ng©n hµng t¹i 85 n-íc trªn ThÕ giíi, ®-îc nèi m¹ng Swift quèc tÕ, ®-îc trang bÞ hÖ thèng vi tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt trong c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam. Vµ nhÊt lµ mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ ®-îc ®µo t¹o lµnh nghÒ. Víi ph-¬ng ch©m lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh ®¹t, môc tiªu cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam lµ duy tr× vai trß Ng©n hµng Th-¬ng m¹i hµng ®Çu ë ViÖt Nam vµ trë thµnh mét Ng©n hµng Quèc tÕ ë khu vùc trong thËp kû tíi. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam cam kÕt x©y dùng m« h×nh tæ chøc tiªn tiÕn theo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng, ®i ®Çu vÒ øng dông c«ng nghÖ Ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m cung cÊp nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh Ng©n hµng chÊt l-îng cao cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam sÏ gi÷ v÷ng niÒm tin cña ®«ng ®¶o b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n * Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam (gäi t¾t lµ Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng) lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc h¹ng ®Æc biÖt, bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin, ®µo t¹o nghiªn cøu tiÕp thÞ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Ng©n hµng Ngo¹i 3 th-¬ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ, Ng©n hµng. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®-îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 115/CP ngµy 30/12/1962 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ ®-îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ký quyÕt ®Þnh sè 286/Q§-NH5 ngµy 21/9/1996 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh tæng C«ng ty Nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 7/3/1994 theo uû quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh phñ nh»m t¨ng c-êng, tÝch tô, tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ n-íc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng, ®¸p øng nhu cÇu kinh tÕ. * Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng cã: - T- c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. - Tªn giao dÞch Quèc tÕ b»ng tiÕng Anh: Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank). - Trô së chÝnh: T¹i Hµ Néi * Trô së tæng hµng: 198 TrÇn Quang Kh¶i Hµ Néi Telex: 411209 VCB Vietcombank Swift: BFTVVNVX §iÖn tÝn: VIETCOMBANK 4 * V¨n phßng: 198 TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi Tel: 8.251322 - 8.240876 Fax: 8.269067 * Phßng quan hÖ Quèc tÕ: 198 TrÇn Quang Kh¶i - Hµ Néi Tel: 8.265503 - 8.266150 Fax: 8.265548 * Së giao dÞch: 23 Phan Chu Trinh - Hµ Néi Tel: 9.343137 Fax: 8.241395 - §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. - Vèn vµ tµi s¶n trong ®ã vèn ®iÒu lÖ ®-îc ChÝnh phñ Ên ®Þnh lµ: 1.100.000.000.000 (mét ngh×n mét tr¨m tû ®ång ViÖt Nam) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn vµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña Nhµ n-íc do Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng qu¶n lý. - Con dÊu riªng, tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ t¹i c¸c Ng©n hµng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng cã thêi h¹n ho¹t ®éng lµ 99 n¨m kÓ tõ ngµy Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i theo m« h×nh Tæng C«ng ty Nhµ n-íc. 5 * Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®-îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®-îc ®iÒu hµnh bëi Tæng Gi¸m ®èc. * Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng chÞu sù qu¶n lý Ng©n hµng cña Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ qua c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng theo chøc n¨ng quy ®Þnh, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nµy víi t- c¸ch lµ c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. * Tæ chøc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. * Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam liªn doanh hoÆc cã cæ phÇn: 1) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu. 2) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn Sµi Gßn C«ng th-¬ng 3) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cæ phÇn Gia §Þnh 4) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n ®éi 5) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn Quèc tÕ 6) Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Cæ phÇn Ph-¬ng §«ng 6 7) Quü tÝn dông nh©n d©n Trung -¬ng 8) C«ng ty b¶o hiÓm X¨ng dÇu 9) C«ng ty b¶o hiÓm Nhµ Rång 10) C«ng ty Cæ phÇn §ång Xu©n (kinh doanh V¨n phßng) 11) Ng©n hµng Chohung Vina bank 12) C«ng ty Vietcombank Tower (198 TrÇn Quang Kh¶i) 13) Vinalease 14) C«ng ty Vietcombank Banday (kinh doanh V¨n phßng) 7 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng cña hÖ thèng tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam I. Tæ chøc ho¹t ®éng bé m¸y cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam Sau n¨m 2000, thÞ tr-êng tiÕp tôc cã nhiÒu b-íc ph¸t triÓn kh¶ quan. Bªn c¹nh sù h×nh thµnh mét sè thÞ tr-êng míi nh- thÞ tr-êng chøng kho¸n, thÞ tr-êng më, c¸c ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu hÖ thèng Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Quèc doanh vµ cñng cè hÖ thèng Ng©n hµng cæ phÇn ®-îc khÈn tr-¬ng x©y dùng vµ thùc hiÖn, c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®· tiÕp tôc ®-îc c¶i tiÕn ®Ó ngµy cµng gÇn h¬n víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ. Sau nhiÒu n¨m chuÈn bÞ, trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®-îc ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Tuy hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n ch-a nhiÒu, ho¹t ®éng mua b¸n ch-a s«i ®éng nh-ng ®©y sÏ lµ mét kªnh bæ sung vèn quan träng cho nÒn kinh tÕ. Còng trong n¨m 2000 nghiÖp vô thÞ tr-êng më ®· ®-îc khai tr-¬ng. Víi t- c¸ch lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thÞ 8 tr-êng nµy sÏ gãp phÇn ®iÒu hoµ tiÒn tÖ trªn thÞ tr-êng vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi vèn kh¶ dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông, gióp c¸c tæ chøc nµy sö dông vèn linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ h¬n. C¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i quèc doanh - bé phËn chñ ®¹o cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· tÝch cùc x©y dùng ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ®Ó cã thÓ sím triÓn khai n¨m 2001. §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i Quèc doanh sÏ tËp trong gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vµ ®iÓm yÕu vÒ c¸c mÆt tµi chÝnh, tæ chøc, c«ng nghÖ vµ nh©n lùc v.v... cña c¸c Ng©n hµng nµy. Tõng b-íc ®-a hai bé luËt (cã hiÖu lùc tõ 01/10/19980 vµo cuéc sèng, ®Ò ¸n thµnh lËp c¸c Ng©n hµng chÝnh s¸ch nh- Ng©n hµng phôc vô ng-êi nghÌo vµ c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, quü tÝn dông hç trî xuÊt khÈu, còng ®-îc tÝch cùc triÓn khai trong n¨m 2000. Ngoµi ra, mét sè C«ng ty tµi chÝnh thuéc c¸c Tæng C«ng ty cña ViÖt Nam ®· ®-îc thµnh lËp. Víi ph-¬ng ch©m ngµy cµng hoµn thiÖn ho¹t ®éng Ng©n hµng n¨m 2000, Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam (Ng©n hµng Trung -¬ng) ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ míi nh- ®iÒu hµnh l·i suÊt theo c¬ chÕ l·i suÊt c¬ b¶n, ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i chñ ®éng linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn vÜ m« cña thÞ tr-êng tiÒn tÖ trong vµ ngoµi n-íc vµ ®-a thÞ tr-êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c 9 vµo ho¹t ®éng th-êng kú h¬n n÷a. Mét b-íc tiÕn ®¸ng kÓ kh¸c cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nh»m b¶o vÖ kh¸ch hµng lµ sù ra ®êi cña b¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam vµo th¸ng 7 n¨m 2000. Trong n¨m 2000, Ng©n hµng Nhµ n-íc còng ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý míi quan träng vÒ cho vay, thÕ chÊp, tÝn chÊp b¶o l·nh, thanh to¸n, ngo¹i tÖ... TÊt c¶ nh÷ng diÔn biÕn nµy ®· lµm cho m«i tr-êng ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ®-a tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng Ng©n hµng tµi chÝnh ViÖt Nam tiÕn thªm mét b-íc quan träng. 2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam trong n¨m qua - Hoµ nhÞp cïng ®Êt n-íc vµ thÕ giíi b-íc vµo thiªn niªn kû thø ba cña loµi ng-êi. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam mong muèn ®-îc cïng b¹n bÌ trong n-íc vµ quèc tÕ chia sÎ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc trong thêi gian qua còng nh- nh÷ng thêi c¬ vµ thö th¸ch trong n¨m 2001 - n¨m ®Çu cña Thiªn niªn kû míi. * N¨m 2000 tuy con ®-êng ph¸t triÓn kinh tÕ cßn gËp ghÒnh tr¾c trë, song ViÖt Nam rÊt vui mõng tr-íc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ ®· ®¹t ®-îc: Tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) t¨ng 6,7%, xuÊt 10 khÈu t¨ng 24%, nhËp khÈu t¨ng 27%, tæng d- nî tÝn dông t¨ng 17% so víi n¨m 1999. Chung søc x©y dùng ®Êt n-íc n¨m 2000 Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng còng ®· gÆt h¸i ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc vµ ®Çy høa hÑn. Tæng tµi s¶n t¨ng 45% ®¹t trªn 65.600 tû VN§ gi÷ vÞ trÝ hµng ®Çu trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. TÝn dông t¨ng 54,70% so víi n¨m tr-íc, thÞ phÇn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu chiÕm 31%. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc duy tr× vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr-êng liªn Ng©n hµng vÒ tiÒn tÖ, võa lµ ng-êi mua, ng-êi b¸n chÝnh trªn thÞ tr-êng võa lµ trung t©m thanh to¸n bï trõ cho c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng tiÕp tôc duy tr× vai trß lµm ®Çu mèi thu xÕp vèn ®ång tµi trî cho nh÷ng dù ¸n dµi h¹n cã gi¸ trÞ l¬ns vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi C«ng ty cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m tíi. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp cña khu vùc vµ quèc tÕ, n¨m 2000 thÞ tr-êng tµi chÝnh ViÖt Nam ®· cã b-íc ph¸t triÓn míi. C¬ chÕ ®iÒu hµnh tiÒn tÖ, l·i suÊt ®· ®-îc níi láng h¬n nh- viÖc ¸p dông c¸c nghiÖp vô thÞ tr-êng më, l·i suÊt c¬ b¶n... Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Çu tiªn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®i vµo ho¹t ®éng sau nhiÒu n¨m chuÈn bÞ vµ trung t©m thø hai t¹i Hµ Néi dù tÝnh sÏ khai tr-¬ng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi. 11 N¨m 2000 còng lµ n¨m ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ho¹t ®éng Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng - ®Ò ¸n trong ch-¬ng tr×nh tæng thÓ t¸i c¬ cÊu ngµnh Ng©n hµng Tµi chÝnh ViÖt Nam - ®· ®-îc tÝch cùc triÓn khai x©y dùng. 3. §¸nh gi¸ tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam N¨m tµi chÝnh Tæng thu nhËp Thu l·i N¨m 1998 2.221.06 4 1.965.81 1 442.379 N¨m N¨m 1999 2000 2.023.95 2.429.87 9 1 1.828.33 2.164.88 6 5 1.245.16 1.452.01 3 8 583.173 712.867 186.592 187.480 33.682.7 28 9.464.95 5 26.197.3 45.269.5 65.633.1 64 08 9.322.01 14.421.3 8 55 33.213.2 43.748.3 Tr¶ l·i Thu nhËp rßng tõ l·i Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Tæng tµi s¶n cã D- nî tÝn dông TiÒn göi 12 212.385 Vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn/Vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn/Tæng tµi s¶n cã Chªnh lÖch l·i suÊt rßng 54 1.618.24 8 11,47% 0,55% 13 21 48 2.062.53 2.051.58 3 0 9,09% 10,35% 0,41% 0,32% 1,55% 1,17% Ch-¬ng III Tæ chøc bé m¸y v¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam 1. Nguyªn t¾c tæ chøc v¨n phßng V¨n phßng lµ bé phËn lµm viÖc cña c¬ quan, gióp gi¶i quyÕt c«ng viÖc thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ thÈm quyÒn cña c¬ quan, lµ ®Þa ®iÓm giao tiÕp ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan. §ã lµ n¬i so¹n th¶o, sö dông vµ tæ chøc c¸c hå s¬, c«ng v¨n, giÊy tê nh»m môc ®Ých th«ng tin sao cho cã hiÖu qu¶. Tæ chøc khoa häc v¨n phßng lµ mét trong c¸c nhiÖm vô quan träng trong c¸c c¬ quan. NÕu tæ chøc mét c¸ch khoa häc, nã sÏ gióp thñ tr-ëng c¬ quan gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, gióp cho c¸c bé phËn, phßng ban kh¸c hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. H¬n thÕ n÷a, viÖctæ chøc khoa häc v¨n phßng sÏ tr¸nh ®-îc c¸ch lµm tuú tiÖn kh«ng ®óng thÈm quyÒn cña c¸n bé, nh©n viªn trong v¨n phßng nãi riªng vµ trong c¬ quan nãi chung. V¨n phßng cã hai chøc n¨ng chÝnh lµ tham m-u tæng hîp chothñ tr-ëng vµ ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt cho bé m¸y lµm viÖc. ChÝnh v× vËy mµ tæ chøc khoa häc bé m¸y v¨n phßng ph¶i xuÊt ph¸t tõ hai chøc n¨ng nhiÖm vô ®ã. Ph¶i cã qui ®Þnh b»ng v¨n 14 b¶n vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¹m vi c«ng viÖc cô thÓ râ rµng cho tõng bé phËn. Vµ ®Ó tæ chøc tèt bé m¸y v¨n phßng, ng-êi ta cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè nguyªn t¾c nh- sau: - Nguyªn t¾c vÒ môc tiªu: Ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng khi ®Þnh ra mét bé phËn nµo ®ã. Môc tiªu cña hµnh chÝnh v¨n phßng lµ hç trî mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn kh¸c ®-îc dÔ dµng. - Nguyªn t¾c vÒ chøc n¨ng: Môc tiªu quyÕt ®Þnh chøc n¨ng. Chøc n¨ng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn nhu cÇu vµ tÇm quan träng trong ph©n c«ng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. §iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ gi÷ cho c¸c bé phËn chøc n¨ng c©n b»ng víi nhau. Tõng bé phËn ph¶i ph¸t triÓn theo tû lÖ víi sù ®ãng gãp cña nã vµo kÕt qu¶ chung cña tæ chøc; nã ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng cñanã mét c¸ch thÝch hîp vµ kh«ng qu¸ réng. NÕu mét bé phËn chøc n¨ng ph¸t triÓn qu¸ møc hay qu¸ kÐm so víi bé phËn kh¸c th× c«ng viÖc sÏ bÞ c¶n trë. - Nguyªn t¾c vÒ nh©n viªn: Chøc n¨ng trë thµnh tr¸ch nhiÖm khi c«ng viÖc ®-îc Ên ®Þnh cho tõng nh©n viªn c¸ biÖt. Nãi c¸ch kh¸c, tõng nh©n viªn b¶o ®¶m nghÜa vô thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nµo ®ã (tÊt nhiªn víi ph-¬ng tiÖn vËt chÊt nhÊt ®Þnh). - Nguyªn t¾c vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n g¾n liÒn víi nhau. Cã thÓ nãi r»ng nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm xuÊt ph¸t tõ 15 quyÒn h¹n. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n bæ xung vµ t¨ng c-êng lÉn cho nhau, nh-ng kh«ng nªn v-ît qua nhau ë bÊt kú møc ®é nµo nh»m tr¸nh hiÖn t-îng: cã tr¸ch nhiÖm mµ kh«ng cã quyÒn h¹n hoÆc ng-îc l¹i. Tr¸ch nhiÖm ph¶i ®-îc quy ®Þnh râ rµng tr-íc khi ph©n c«ng c«ng viÖc vµ ph¶i ®-îc ph©n c«ng cô thÓ. - Nguyªn t¾c vÒ uû quyÒn: Thñ tr-ëng bÊt kú mét ®¬n vÞ tæ chøc nµo kh«ng thÓ lµm hÕt mäi viÖc trong ®¬n vÞ, nªn ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt uû quyÒn chÝnh x¸c tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cho c¸c trî lý cña m×nh. Uû quyÒn ®óng ®¾n cã hai ®iÒu lîi: ng-êi l·nh ®¹o dµnh nhiÒu thêi gian cho tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, nh©n viªn cã c¬ héi suy nghÜ vµ ph¸t triÓn. - Nguyªn t¾c duy nhÊt cña mÖnh lÖnh: BÊt kú mét c¸ nh©n nµo trong mét tæ chøc chØ nªn nhËn chØ thÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tõ mét ng-êi cÊp cao duy nhÊt, nghÜa lµ mèi quan hÖ b¸o c¸o nªn ®i theo chiÒu däc nh- mét chuçi mÖnh lÖnh thø bËc. Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c nguån lùc trong mét tæ chøc ®-îc hót theo mét h-íng, mäi sù tiÕt kiÖm thu ®-îc lµ do nh÷ng thñ tôc chung vµ tiªu chuÈn ho¸. C¸c nh©n viªn còng biÕt ®-îc vÞ trÝ vµ quyÒn h¹n cña hä, v× hä chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÖnh lÖnh duy nhÊt. - Nguyªn t¾c vÒ ph¹m vi kiÓm so¸t: Ph¹m vi kiÓm so¸t cßn ®-îc gäi lµ ph¹m vi qu¶n lý lµ mét trong c¸c yÕu tè chñ yÕu ®-îc xem xÐt khi quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc nªn theo chiÒu däc hay theo 16 chiÒu ngang vµ nªn ph¸t triÓn theo h-íng nµo. Muèn ®¶m b¶o kiÓm so¸t qu¶n lý cã hiÖu qu¶, cÇn hiÓu biÕt n-íc yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn ph¹m vi kiÓm so¸t. Nh÷ng yÕu tè ®ã bao gåm: c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan, kü n¨ng cña ng-êi ®-îc kiÓm so¸t, cÊp tæ chøc liªn quan, nh÷ng nhiÖm vô cña tæ chøc. - Nguyªn t¾c vÒ tÝnh linh ho¹t cña tæ chøc: TÝnh linh ho¹t cña tæ chøc thÓ hiÖn ë chç: Thuª nh©n viªn t¹m thêi lóc bËn rén, huÊn luyÖn chÐo nh©n viªn ®Ó hä cãthÓ thay ®æi c«ng viÖc, tæ chøc c¸c nhãm ®iÒu ®éng khi cÇn. Nãi tãm l¹i, c¸c nguyªn t¾c trªn gióp cho doanh nghiÖp, c¬ quan x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp, b¶o ®¶m cho bé m¸y v¨n phßng tinh gän, hiÖu lùc, ®óng chÊt l-îng. 2. M« h×nh tæ chøc c«ng t¸c v¨n phßng, tæ chøc lµm viÖc t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®-îc bè trÝ theo kiÓu hiÖn ®¹i. C¸c phßng ®-îc t¸ch biÖt víi nhau bëi c¸c phßng x©y cã t-êng khÐp kÝn. gåm c¸c phßng sau: + Phßng kiÓm tra néi bé. + Phßng tæng hîp thanh to¸n + Phßng qu¶n lý tÝn dông + Phßng tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ + Phßng thÈm ®Þnh ®Çu t- vµ chøng kho¸n + Phßng vèn 17 + Phßng c«ng nî + Phßng quan hÖ quèc tÕ + Phßng kh¸ch hµng + Phßng qu¶n lý vèn vµ liªn doanh cæ phÇn + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh + Phßng tÝn dông quèc tÕ + Phßng tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o + Phßng qu¶n lý thÎ + Phßng qu¶n trÞ + Phßng b¸o chÝ + Phßng ph¸p chÕ + Phßng qu¶n lý c¸c ®Ò ¸n c«ng nghÖ + Phßng th«ng tin tÝn dông + V¨n phßng * C¸ch bè trÝ nµy còng cã nhiÒu -u ®iÓm cho c«ng viÖc cña Ng©n hµng - Mçi v¨n phßng ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªngbiÖt, c«ng viÖc cña tõng ng-êi ®éc lËp víi nhau, do ®ã Ýt ph¶i chÞu sù t¸c ®éng kh¸ch quan tõ c¸c yÕu tè bªn ngoµi. - Do ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam mang tÝnh ®Æc thï nªn nh÷ng thµnh viªn trong Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam cÇn ph¶i tiÕp xóc víi l·nh ®¹o c¬ quan vµ víi nh÷ng ng-êi ®Õn quan hÖ c«ng t¸c t¹i c¬ quan cÇn ph¶i bÝ mËt. * Ngoµi nh÷ng -u ®iÓm do c¸ch tæ chøc m« h×nh v¨n phßng kÝn th× viÖc ¸p dông m« h×nh v¨n phßng nµy còng cã mét sè h¹n chÕ. 18 - C¸c phßng lµm viÖc hÇu hÇu hÕt ë xa nhau, ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian di chuyÓn, dÉn ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc kh«ng ®-îc nhanh chãng. * HiÖn nay trªn thÕ giíingi ta th-êng tæ chøc V¨n phßng theo kiÓu më, V¨n phßng më ®-îc bè trÝ thµnh mét phßng lín nh-ng ®-îc chia nhá thµnh nhiÒu ng¨n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tõng bé phËn, chç lµm viÖc ®-îc ng¨n b»ng nh«m vËt liÖu nhÑ c¸ch ©m cã mèi l¾p ghÐp, c¸c v¸ch ng¨n cã khi ®-îc lµm b»ng kÝnh hay vËt liÖu trong suèt. Cã c¸c lèi ®i vµo chç lµm viÖc gi÷a c¸c bé phËn. Bè trÝ v¨n phßng theo kiÓu nµy cã thÓ tËn dông ®-îc mÆt b»ng, cã c¸c v¸ch ng¨n di ®éng, dÔ dµng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tõng bé phËn khi bæ xung ng-êi. Bè trÝ v¨n phßng më t¹o nªn mét kh«ng khÝ lµm viÖc tËp thÓ gi÷a bé phËn nµy víi bé phËn kh¸c nh-ng ®ång thêi l¹i cã sù ng¨n c¸ch. - Tuy nhiªn, V¨n phßng ®-îc bè trÝ theo mÆt b»ng më còng cã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vµ ®ã còng lµ mÆt tÝch cùc cña Va-n phßng kÝn cña ViÖn. V¨n phßng viÖn ®· t¹o ®-îc kh¶ n¨ng thÝch øng víi ho¹t ®éng ®éc lËp, trong c«ng viÖc ®ång thêi h¹n chÕ ®-îc sù ¶nh h-ëng cña tiÕng ån hay sù c¶n trë c«ng viÖc cña mét sè nhãm khi hä cÇn bµn b¹c kÝn víi nhau. - Trong V¨n phßng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam cã c¸c phßng chuyªn m«n, nhiÖm vô, chøc n¨ng kh«ng gièng nhau. Mçi phßng phô tr¸ch mét c«ng viÖc riªng biÖt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng 19
- Xem thêm -