Tài liệu Báo cáo tổng quan mai ct

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Lêi nãi ®Çu B¸o c¸o thùc tËp tæng quan cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi mçi sinh viªn trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm quen víi nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ cña chuyªn ngµnh. Víi môc ®Ých g¾n liÒn lý thuyÕt víi thùc hµnh, rÌn luyÖn cho sinh viªn nh÷ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng cña mét Doanh nghiÖp, qua ®ã bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc ®· vµ ®ang ®îc trang bÞ trong nhµ trêng. B¶n th©n em ®îc tiÕp nhËn thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 ®îc sù gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, cïng c¸c phßng ban trong C«ng ty ®· gióp em nghiªn cøu, kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu vÒ c¸c vÊn ®Ò nh: Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lÜnh vùc kinh doanh, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c… liªn quan ®Õn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 ®· gióp em rót ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt thªm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ c¬ cÊu, chøc n¨ng quyÒn h¹n cña lo¹i h×nh Doanh nghiÖp nµy trªn thÞ trêng. KÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 em tËp hîp l¹i tæng quan gåm cã c¸c ch¬ng sau: Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19. Ch¬ng II: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ch¬ng III: Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ch¬ng IV: Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt. Ch¬ng V: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý toµn C«ng ty. Ch¬ng VI: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch yÕu tè “®Çu vµo”, “®Çu ra”. Ch¬ng VII: M«i trêng kinh doanh cña C«ng ty. SVTH: Trần Thị Mai 1 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Ch¬ng VIII: Thu ho¹ch sau thêi gian thùc tËp tæng quan t¹i C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp, bíc ®Çu em míi lµm quen víi c«ng viÖc thùc tiÔn, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt trong b¸o c¸o nµy. Em rÊt mong ®îc sù quan t©m, xem xÐt, chØ b¶o gãp ý tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty. Nh÷ng kiÕn thøc häc hái ®îc tõ C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 sÏ lµ rÊt quan träng ®èi víi em trong c«ng t¸c sau nµy. Th«ng qua b¶n b¸o c¸o nµy em còng xin ®îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn Ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban trong C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 cïng c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19. 1. Tªn Doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19. - Tªn giao dÞch: Nam Dinh Machinery – Material and construcstion – N0 19 Joint stock company. - Tªn viÕt t¾t: COMA 19 2. Tæng gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña Doanh nghiÖp: Vò Duy Kh¬ng. 3. §Þa chØ: Sè 88 ®êng Th¸i B×nh – Thµnh phè Nam §Þnh. 4. §iÖn tho¹i: 03503 649561 Fax: 03503 642595. 5. C¬ së lý luËn cña Doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 ( TiÒn th©n lµ C«ng ty cung øng vËt liÖu x©y dùng Hµ Nam Ninh) thµnh lËp ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 1976 theo QuyÕt ®Þnh sè: 1401/Q§-TC cña ñy Ban hµnh chÝnh Hµ Nam Ninh. C«ng ty ®· ®îc Nhµ níc tÆng Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nh×, h¹ng ba … . SVTH: Trần Thị Mai 2 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ: 10.087.700.000 ®ång. 6. NhiÖm vô cña Doanh nghiÖp: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thñy lîi, bÕn c¶ng vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng. - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p. - S¶n xuÊt thiÕt bÞ m¸y mãc cho ngµnh x©y dùng. - S¶n xuÊt, mua b¸n phô tïng, phô kiÖn b»ng kim lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. - Trang trÝ néi, ngo¹i thÊt. - L¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông. - S¶n xuÊt, mua b¸n vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh nhµ vµ dÞch vô cho thuª nhµ. - Mua b¸n vËt t, thiÕt bÞ, hµng ho¸ vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng, l©m, ng nghiÖp, x©y dùng vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. - S¶n xuÊt, thi c«ng, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ: ®êng èng dÇu, khÝ, hÖ thèng th«ng giã, cÊp nhiÖt, ®iÒu hoµ, kh«ng khÝ, chiÕu s¸ng, hÖ thèng läc bôi, bån, bÓ hÖ thèng chèng sÐt. - S¶n xuÊt, mua b¸n vËt liÖu Composite. - S¶n xuÊt, chÕ t¹o, c¶i t¹o, söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû, vËn t¶i bé. SVTH: Trần Thị Mai 3 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - Th¸o l¾p, ph¸ dì c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông, cÇu, cèng, thuû lîi. - T vÊn ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¬ khÝ, vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn, níc dù ¸n c«ng nghiÖp, d©n dông, h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, du lÞch. - LËp dù ¸n ®Çu t, lËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh. - §Çu t kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, côm d©n c n«ng th«n …vv… 7. LÞch sö ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú: + Giai ®o¹n: 1976 ®Õn 2000: C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng nh: vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, thuû lîi vµ mét sè mÆt hµng kinh doanh kh¸c. + Giai ®o¹n: 2000 ®Õn 2001: C«ng ty chuyÓn ®åi tõ Doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn vµ lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña TØnh Nam §Þnh chuyÓn ®æi tõ Doanh nghiÖp Nhµ níc sang C«ng ty cæ phÇn. MÆc dï s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo lo¹i h×nh C«ng ty cæ phÇn nhng vÉn ®îc c¸c b¹n hµng biÕt ®Õn trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng dËn dông, c«ng nghiÖp, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng vËt liÖu Composite nh: ®å thñ c«ng mü nghÖ, s¶n phÈm ghÕ ngåi cho c¸c Nhµ thi ®Çu TrÇn Quèc To¶n, Nhµ Thi ®Êu L¹ng S¬n, Nhµ thi ®Êu Hµ TÜnh vµ S©n vËn ®éng Thiªn trêng. C¸c mÆt hµng hép b¶o vÖ ®ång hå SVTH: Trần Thị Mai 4 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi ®o ®iÖn, ®ång hå ®o níc cung cÊp cho hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn B¾c, miÒn Trung vµ miÒn Nam. + Giai ®o¹n tõ: 2002 ®Õn nay chiÕn lîc ®Çu t c¸c dù ¸n vµ ph¸t triÓn më réng ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ®¹t ®îc n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ cao trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt, kü thuËt phøc t¹p vµ n©ng cao ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng. Nh÷ng bíc ®i thuËn lîi ®· t¹o ra thÕ m¹nh lµ thu hót ®îc nh©n tµi vËt lùc, nhiÒu chuyªn viªn giµu kinh nghiÖm ®· trëng thµnh trong c«ng t¸c, th«ng qua viÖc tÝch luü kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong thi c«ng còng nh trong s¶n xuÊt. C«ng ty ®· ký ®îc nhiÒu hîp ®ång thi c«ng x©y dùng nh: Doanh tr¹i ®¹i ®éi trinh s¸t sè 1 – 2, C«ng tr×nh lÊn biÓn Cån Xanh, Nhµ ®iÒu hµnh trùc ban Bé chØ huy qu©n sù TØnh Nam §Þnh, Siªu thÞ s¸ch nh©n d©n Minh Khai, Nhµ trng bµy v¨n ho¸ truyÒn thèng lùc lîng vò trang TØnh Nam §Þnh…vv… X©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc víi kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, hÖ thèng Kªnh m¬ng thuû lîi nh: L¸t ®¸y kªnh gia huyÖn Nam Trùc, Kªnh bao tiªu níc quanh Thµnh Phè Nam §Þnh, Trêng mÇm non x· Mü Phóc – Mü Léc … giai ®o¹n nµy C«ng ty ®ang cö c¸n bé ®i häc tËp kinh nghiÖm thùc tÕ t¹i nhiÒu c«ng tr×nh lín nh: Thuû ®iÖn Na hang – Tuyªn Quang, Nhµ ®a n¨ng Thµnh Phè Hµ Néi nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi cña thÞ trêng trong t¬ng lai. KÕ ho¹ch ®Þnh híng nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ ®Çu t Xëng C¬ khÝ, x©y dùng míi thªm XÝ nghiÖp Composite vµ thi SVTH: Trần Thị Mai 5 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, nhµ ®a n¨ng, t vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông mang kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i. Ch¬ng II: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu 1. Doanh thu §VT N¨m N¨m N¨m N¨m 2003 2004 2005 2006 ®å ng 2. Lîi nhuËn tríc thuÕ ®å ng 3. Lîi nhuËn sau thuÕ ®å ng 4. Gi¸ trÞ TSC§ b×nh ®å qu©n ng 5. Sè lao ®éng b×nh ®å qu©n ng 6. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®å ng SVTH: Trần Thị Mai 6 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Trªn exel Qua b¶ng kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ biÓu ®å cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy mét t¨ng cao vµ sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, chi phÝ s¶n xuÊt còng t¨ng nhng kh«ng ®¸ng kÓ g× so víi Doanh thu mang l¹i cô thÓ: Doanh thu thuÇn n¨m 2005 so víi n¨m 2004, bï l¹i c¸c n¨m sau tõ n¨m 2005 ®Õn 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 l¹i t¨ng rÊt t¨ng rÊt cao nh 9 th¸ng dÇu n¨m 2008 so víi n¨m 2007 ®¹t ®îc lµ: 159.926.252 ®ång (t¨ng gÊp 1,53 lÇn so víi c¶ n¨m 2007) SVTH: Trần Thị Mai 7 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Tæng chi phÝ s¶n xuÊt: Tæng chi phÝ cña n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ: 1,76% chi phÝ lµ rÊt lín, ngîc l¹i doanh thu kh«ng cao do ®ã mµ lîi nhuËn ®em l¹i cho C«ng ty trong n¨m 2005 lµ rÊt thÊp. Sè lao ®éng b×nh qu©n t¨ng rÊt nhanh qua c¸c n¨m cô thÓ n¨m 2005 tõ 156 lao ®éng nhng ®Õn 9 th¸ng ®Çu n¨m 2009 t¨ng 420 lao ®éng t¨ng gÊp ®«i sè lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty. §©y lµ dÊu hiÖu kh¼ng ®Þnh lîi thÕ lín nhÊt cña C«ng ty do nguån lao ®éng kh¸ dåi dµo, tay nghÒ cao. Do ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm Doanh thu cña C«ng ty t¨ng nhanh. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n còng t¨ng rÊt nhanh tõ n¨m 2005 chØ víi: 1.587.275.689 ®ång mµ ®Õn 9 th¸ng ®Çu n¨m 2009 ®· t¨ng lªn ®Õn 3.586.672.847 ®ång t¨ng gÊp 2,26 lÇn so víi n¨m 2005. Nh×n trªn biÓu ®å cho thÊy Doanh thu thuÇn thu thuÇn qua c¸c n¨m t¨ng rÊt cao nhng gi¸ vèn cña n¨m 2005 cao lµm cho l·i do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m, gi¸ trÞ tµi s¶n b×nh qu©n t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Sè lao ®éng cña C«ng ty còng t¨ng nhng tû lÖ t¨ng qua c¸c n¨m 2005 ®Õn 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, t¨ng nhiÒu nhÊt lµ n¨m 2005 t¨ng 111 lao ®éng vµ n¨m 2008 t¨ng 85 lao ®éng. Nh×n chung, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng kh¸ nhanh qua c¸c n¨m SVTH: Trần Thị Mai 8 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi Ch¬ng III: Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1. §Æc ®iÓm quy tr×nh: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 lµ mét Doanh nghiÖp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ s¶n phÈm lµm b»ng vËt liÖu Composite b»ng c¸c nguån vèn ®Çu t kh¸c nhau nh: Vèn do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, Vèn tù cã cña Doanh nghiÖp, vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n… ChÝnh v× thÕ m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mang tÝnh ®Æc thï riªng nh: - §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph©n t¸n vµ c¸ch xa nhau ®Õn 50 km ®Õn 1.000 km, lÜnh vùc x©y dùng ®a d¹ng nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c nhau, tiÕn ®é thi c«ng, kiÓu d¸ng, kÝch cì vµ nguån vèn còng kh¸c nhau. - §èi víi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu Composite còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh: GhÕ ngåi nhµ thi ®Êu Trêng §¹i häc KiÕn Tróc Hµ Néi, Nhµ thi ®Êu Hµ TÜnh, L¹ng S¬n, S©n vËn ®éng Thiªn Trêng. MÆt hµng hép b¶o vÖ ®ång hå ®o níc vµ c«ng t¬ ®iÖn cung cÊp cho c¸c tØnh Hµ Nam, Phó Thä, VÜnh Phóc, Nam §Þnh, NghÖ An, Thanh Ho¸, Hµ TÜnh, Bµ RÞa Vòng Tµu … Tõ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu Composite, c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng mµ c«ng t¸c h¹ch to¸n gi¸ thµnh, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi viÖc thanh quyÕt to¸n phô thuéc theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu nµy ®ßi SVTH: Trần Thị Mai 9 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi hái c«ng t¸c qu¶n trÞ Doanh nghiÖp liªn tôc ph¶i ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng lu«n biÕn ®éng nhng vÉn ®¹t chÊt lîng, t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¶i cô thÓ, s¸t víi thùc tÕ, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy th× sù kÕt hîp gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô nh: Phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt, Phßng kÕ to¸n – tµi vô – Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh – Ban an toµn lao ®éng vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trùc tiÕp bµn vµ lËp kÕ ho¹ch ®Ó c«ng tr×nh ®¹t tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. 2. C¸c bíc tiÕn hµnh quy tr×nh: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 lµ C«ng ty cã nhiÒu mÆt hµng, s¶n phÈm trªn thÞ trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña tõng Hîp ®ång kinh tÕ ®ßi hái C«ng ty ph¶i lËp quy tr×nh s¶n xuÊt cho tõng lo¹i mÆt hµng gåm c¸c c«ng viÖc nh sau: 2.1- §Çu n·o cña C«ng ty chÝnh lµ Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc C«ng ty lu«n ph¶i n¾m b¾t thÞ trêng, chØ ®¹o c¸c phßng nghiÖp vô phèi kÕt hîp víi nhau thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch th«ng tin díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh: th«ng qua b¸o x©y dùng, B¸o ®iÖn tö, qua c¸c mèi quan hÖ víi Chñ ®Çu t mµ C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ nh»m giíi thiÖu n¨ng lùc cña C«ng ty. 2.2- Phßng KÕ ho¹ch – Kü thuËt vµ Phßng KÕ to¸n – tµi vô: SVTH: Trần Thị Mai 10 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi - Phßng KÕ ho¹ch – kü thuËt: Cö c¸n bé chuyªn ngµnh kiÓm tra th«ng tin, ph©n tÝch c¬ héi, kh¶ n¨ng th¾ng thÇu vµ chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch dù thÇu. - Phßng KÕ to¸n – tµi vô: Cung cÊp sè liÖu, B¸o c¸o tµi chÝnh vµ tr×nh Ng©n hµng ®Ó b¶o l·nh dù thÇu vµ thùc hiÖn Hîp ®ång kinh tÕ… - Phèi kÕt hîp gi÷a hai phßng KÕ to¸n vµ Kü thuËt lËp hå s¬ dù thÇu tr×nh lªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc C«ng ty. 2.3- Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: TiÕp nhËn th«ng b¸o mêi thÇu cña Chñ ®Çu t. 2.4- Nép hå s¬ dù thÇu. 2.5- Lu hå s¬ dù thÇu 2.6- Tróng thÇu (hoÆc kh«ng tróng thÇu). 2.7- Ký Hîp ®ång kinh tÕ. 2.8- LËp kÕ ho¹ch vµ ph¬ng an tæ chøc thi c«ng. 2.9- Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh. 2.10- NghiÖm thu giai ®o¹n, hoµn thµnh c«ng tr×nh ®a vµo sö dông. 2.11- Thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh SVTH: Trần Thị Mai 11 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi 2.1- Héi ®ång qu¶n trÞ 2.1- Tæng gi¸m ®èc 2.2- Phßng KÕ to¸n – Tµi vô 2.2- Phßng KÕ ho¹ch – kü thuËt 2.3- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 2.4- Nép hå s¬ ®¨ng ký dù thÇu 2.6- Tróng thÇu (kh«ng tróng thÇu) 2.7- Ký Hîp ®ång kinh tÕ 2.5- Lu hå dù s¬ thÇu 2.8- LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc thi c«ng 2.11- Thanh quyÕt to¸n C«ng tr×nh 2.9- Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh 2.10- NghiÖm thu giai ®o¹n, bµn giao C«ng tr×nh Ch¬ng IV: Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt. 1. Tæ chøc s¶n xuÊt: SVTH: Trần Thị Mai 12 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ – vËt liÖu vµ x©y l¾p Nam §Þnh – 19 chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng, chñ yÕu s¶n phÈm cña C«ng ty lµ x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng vËt liÖu Composite, do vËy viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a ra thÞ trêng lµ theo tõng Hîp ®ång kinh tÕ riªng biÖt, theo c¸c ®¬n ®Æt hµng vµ theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. - Chu kú s¶n xuÊt: + §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu Composite: thêi gian thùc hiÖn tuú thuéc vµo sè lîng, ®¬n ®Æt hµng vµ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t nhng thêi gian thùc hiÖn kho¶ng 1 th¸ng ®Õn 6 th¸ng. + §èi víi s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: thêi gian thi c«ng cã thÓ tõ 2 ®Õn 3 th¸ng, 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m hoÆc nhiÒu n¨m tuú thuéc vµo Hîp ®ång kinh tÕ vµ nguån vèn mµ Chñ ®Çu t cÊp cho Hîp ®ång ®Ó t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ ®Ó tiÒn hµnh thi c«ng. 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp: KÕt cÊu vµ chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo tõng phÇn c«ng viÖc chÝnh, ®îc tæ chøc theo tr×nh tù sau: a, Ban qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh: 2.1- Sau khi cã QuyÕt ®Þnh tróng thÇu, C«ng ty tiÕn hµnh ký Hîp ®ång kinh tÕ víi Chñ ®Çu t. - Tæng gi¸m ®èc triÖu tËp c¸c trëng phßng liªn quan, Tæ trëng ®éi thi c«ng, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c xÝ SVTH: Trần Thị Mai 13 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi nghiÖp vµ Ban an toµn lao ®éng trùc tiÕp ph©n c«ng vµ giao quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chØ huy c«ng trêng cho ChØ huy trëng c«ng trêng, QuyÕt ®Þnh vÒ kü thuËt phô tr¸ch gi¸m s¸t vµ theo dâi tiÕn ®é thi c«ng, phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt, KÕ to¸n theo dâi kiÓm kª vµ kiÓm tra chi phÝ theo tõng giai ®o¹n ®îc Chñ ®Çu t nghiÖm thu. 2.2- ChØ huy trëng c«ng trêng (kü s trëng): Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ chÊt lîng, kü thuËt, mü thuËt cña s¶n phÈm vµ cña c«ng tr×nh; TiÕn ®é thi c«ng theo c¸c giai ®o¹n ®· ®îc phª duyÖt; Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc tiÕn ®é thi c«ng theo tõng phÇn c«ng viÖc vµ theo tõng giai ®o¹n ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh; B¸o c¸o c¸c néi dung c«ng viÖc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n. - C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®îc giao, ChØ huy trëng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi kÕt hîp víi Chñ ®Çu t nhËn mÆt b»ng thi c«ng; Thµnh lËp c¸c ®éi thi c«ng; Ph©n c«ng c¸c §éi trëng, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm theo tõng nhãm c«ng viÖc ®¬c giao; Ph©n c«ng trùc tiÕp ®èi víi nhãm kü thuËt vµ tõng kü thuËt viªn vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®îc giao, cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh vµ b¸o l¹i ChØ huy trëng; Tuú theo tõng c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt phøc t¹p kh¸c nhau, ChØ huy trëng c«ng tr×nh (cã thÓ) cã thÓ cã trî lý gióp viÖc vµ c«ng t¸c tæ chøc häp giao ban ®Þnh kú gi÷a c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm thi c«ng c«ng tr×nh sÏ ®îc trî lý chuÈn bÞ vµ th«ng b¸o tríc cho c¸c thµnh phÇn cã liªn quan. SVTH: Trần Thị Mai 14 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi 2.3- Kª to¸n trëng: ChuÈn bÞ vÒ tµi chÝnh vµ lµm c¸c thñ tôc cã liªn quan víi Chñ ®Çu t vµ Ng©n hµng vÒ thñ tôc b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh c«ng tr×nh ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ång vµ vay vèn ®Ó thi c«ng cho c«ng tr×nh ngay tõ giai ®o¹n ®Çu cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®a vµo nghiÖm thu vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. - C¨n cø vµo nhiÖm vô ®îc giao, KÕ to¸n trëng ph©n c«ng KÕ to¸n viªn theo dâi vµ tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng (KÓ c¶ chi phÝ ph¸t sinh bæ sung) theo thiÕt kÕ ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; Tuú theo tõng c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt phøc t¹p kh¸c nhau, KÕ to¸n trëng ph©n c«ng KÕ to¸n viªn tÝnh to¸n khèi lîng thanh quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc, giai ®o¹n thi c«ng hoÆc toµn bé c«ng tr×nh; Thèng kª b¸o c¸o khèi lîng gi¸ trÞ thùc hiÖn ®Õn tõng thêi ®iÓm; Dù th¶o c¸c Hîp ®ång cho c¸c §éi thi c«ng hoÆc c¸c tæ s¶n xuÊt. 2.4- Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: Ph©n c«ng kü sù tr¾c ®Þa vµ kh¶o s¸t c«ng tr×nh tiÕn hnµh bíc ®Çu c¸c phÇn viÖc ®îc giao, kÕt hîp kü s víi c¸c chuyªn ngµnh kh¸c (Kü s x©y dùng, Kü s cÇu ®êng, Kü s giao th«ng thuû lîi, Kü s ®iÖn…) theo yªu cÇu lµm viÖc t¹i c«ng trêng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra kü thuËt thi c«ng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh bao gåm: An toµn cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng, nguyªn vËt liÖu… theo thiÕt kÕ ®· ®îc phª duyÖt. - Theo dâi tiÕn ®é vµ ký x¸c nhËn c¸c hå s¬ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c ®iÓm dõng kü thuËt, SVTH: Trần Thị Mai 15 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi chuyÓn giai ®o¹n thi c«ng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ®Ó nghiÖm thu kü thuËt víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ tõng giai ®oan thi c«ng. KÕt hîp víi phßng KÕ to¸n tµi vô – Phßng KÕ ho¹ch kü thuËt – Phßng vËt t ®iÒu chØnh c¸c sè liÖu cho phï hîp vµ ®óng víi thiÕt kÕ, ®óng víi gi¸ thÞ trêng thêi ®iÓm thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt cña phßng vËt gi¸ tØnh Nam §Þnh, chuÈn bÞ cho c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n theo tõng phÇn vµ toµn bé c«ng tr×nh. - Ph©n c«ng cho Ban an toµn cö c¸n bé phô tr¸ch an toµn thêng trùc t¹i c«ng trêng kÕt hîp víi c¸n bé kü thuËt vµ c¸c ®éi trëng híng dÉn thùc hiÖn néi quy an toµn cña C«ng trêng vÒ Ngêi vµ tµi s¶n, ®ång thêi ®îc quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ t¹i c«ng trêng. 2.5- Phßng vËt t: CÊp vËt t theo lÖnh ®iÒu ®éng vµ phiÕu xuÊt kho vÒ sè lîng nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng …, thèng kª sè liÖu sæ s¸ch kÕt hîp víi phßng KÕ to¸n tµi vô kiÓm tra vµ ®èi chiÕu tµi s¶n vËt t ®· cÊp theo tõng giai ®o¹n vµ sè lîng cßn l¹i ®Ó cã híng nhËp vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng trong giai ®o¹n tiÕp theo. 2.6- C¸c §éi trëng, Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp ®îc ph©n c«ng thi c«ng trong c«ng tr×nh: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh©n c«ng trùc tiÕp vµ sè lîng m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng, nguyªn vËt liÖu ®îc giao. Ph©n c«ng vµ giao tr¸ch nhiÖm cho tõng tæ s¶n xuÊt, tæ chøc thi c«ng ®óng thiÕt kÕ ®· ®îc cÊp trªn phª duyÖt díi sù gi¸m SVTH: Trần Thị Mai 16 ViÖn §¹i häc më Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tæng quan s¸t cña ChØ huy trëng c«ng trêng vµ Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt cña c«ng trêng. 2.7- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh – y tÕ vµ b¶o vÖ: - §iÒu ®éng nh©n sù trong toµn c¬ quan nh»m phôc vô cho c«ng tr×nh ho¹t ®éng ®óng tiÕn ®é vµ thÝch hîp víi c«ng viÖc ®¬ng nhiÖm cña c«ng nh©n viªn. - C«ng t¸c y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ: C¸n bé y tÕ cã tr¸ch nhiÖm kh¸m, kiÓm ch¨m sãc søc khoÎ vµ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh th«ng thêng, s¬ cøu khi cã tai n¹n lao ®éng x¶y ra, híng dÉn kiÓm tra vÖ sinh m«i trêng. Tæ chøc Hîp ®ång víi BÖnh viÖn §a khoa TØnh Nam §Þnh ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. - C«ng t¸c hµnh chÝnh: §îc ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cho tõng c¸n bé phô tr¸ch tõng m¶ng riªng nh: Lµm l¸n tr¹i trªn c«ng trêng, l¾p ®Æt ®iÖn níc sinh ho¹t trªn c«ng trêng… ch¨n lo ®êi sèng hµng ngµy cho ngêi lao ®éng cïng c¸c ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸ kh¸c. - C«ng t¸c b¶o vÖ vËt t, kho tµng bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ… sau khi tËp kÕt vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô dông cô phôc vô cho c«ng trêng theo kÕ ho¹ch thi c«ng ®· lËp. CÇn giao cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, söa ch÷a … cïng víi Thñ kho cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo phiÕu xuÊt kho ®îc ChØ huy trëng c«ng tr×nh phª duyÖt. V× vËy, c¸c nh©n viªn vËt t, nh©n viªn B¶o vÖ ph¶i lµ ngêi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t, thiÕt bÞ … thêng xuyªn ph©n c«ng kiÓm so¸t c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ, b·o giã vµ c¸c biÓu hiÖn chèng ph¸ trong c«ng trêng, kÞp thêi SVTH: Trần Thị Mai 17 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi th«ng b¸o ®Õn ngêi cã tr¸ch nhiÖm cïng ®a gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt. b, Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp: - Tæ cèt thÐp: Thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n gia c«ng, l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i, c¸c cÊu kiÖn cèt thÐp theo ®óng híng dÉn, díi sù gi¸m s¸t cña c¸c Kü thuËt viªn vµ Kü s ®iÒu hµnh. - Tæ cèp pha: Gia c«ng l¾p ®Æt cèp pha t¹i hiÖn trêng theo ®óng híng dÉn díi sù gi¸m s¸t cña c¸c Kü thuËt viªn vµ Kü s ®iÒu hµnh. B¶o qu¶n, söa ch÷a cèp pha t¹i hiÖn trêng. - Tæ nÒ – bª t«ng: §Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy bao gåm rÊt nhiÒu thî kh¸c nhau, phôc vô c«ng viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nh: Thî nÒ, thî bª t«ng … cÇn ®îc híng dÉn vµ kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ, tu©n thñ c¸c kû luËt vµ lao ®éng vµ an toµn lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao. - Tæ chøc thi c«ng ®iÖn: Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng an toµn giao th«ng, c¸c ®êng c¸p truyÒn dÉn… theo b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt vµ theo sù híng dÉn, gi¸m s¸t cña c¸c kü s chuyªn ngµnh. - Tæ chøc thi c«ng l¾p ®Æt níc: Tæ chøc thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng níc sinh ho¹t vµ níc th¶i sinh ho¹t hoÆc níc th¶i c«ng nghiÖp, theo híng dÉn vµ gi¸m s¸t cña c¸c kü s chuyªn ngµnh. §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu Composite: C«ng ty giao trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp Composite chuyªn s¶n SVTH: Trần Thị Mai 18 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi xuÊt vµ cung cÊp cho kh¸ch hµng díi sù chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp vµ chÞu sù gi¸m s¸t thùc hiÖn cña phßng KÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty. Bé phËn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp gåm: - Tæ khu«n mÉu: C¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt ra khu«n mÉu, giao cho tæ c¾t vµ tæ d¸n nhùa thùc hiÖn. - Tæ c¾t: thùc hiÖn c¾t Sîi thuû tinh Polyester theo mÉu mµ tæ khu«n mÉu cung cÊp sau ®ã giao cho tæ d¸n thùc hiÖn. - Tæ d¸n: thùc hiÖn d¸n Sîi thuû tinh Polyester trªn khu«n mÉu ®· lµm, b¶o qu¶n s¶n phÈm ®Õn khi bµn giao l¹i s¶n phÈm cho tæ in vµ phun s¬n. - Tæ in vµ phun s¬n: Tõ nh÷ng s¶n phÈm dë dang tæ thùc hiÖn c¸c thao t¸c in phun vµ hoµn thµnh nhËp kho thµnh phÈm. * PhÇn cung cÊp vËt t: - C¸c Tæng ®¹i lý ph©n phèi c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng vµ Hîp ®ång mua b¸n vËt t cña C«ng ty. - C¸c C«ng ty khai th¸c vËt liÖu c«ng tr×nh cung cÊp ®Õn tËn nhµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ Hîp ®ång mua b¸n cña C«ng ty. SVTH: Trần Thị Mai 19 B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ViÖn §¹i häc më Hµ Néi * XÝ nghiÖp ¤ t«: - Tæ thi c«ng c¬ giíi: ChÞu tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu tõ kho C«ng ty hoÆc tõ nhµ ph©n phèi ®Õn c«ng trêng an toµn, cã tr¸ch nhiÖm cao vÒ tµi s¶n, vËn hµnh m¸y mãc ®¶m b¶o chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao. - Tæ c¬ khÝ: Thùc hiÖn viÖc duy tu, b¶o dìng, söa ch÷a nhá trªn c«n trêng nÕu cã hiÖn tîng m¸y mãc háng nhiÒu ph¶i b¸o ngay cho Ban chØ huy c«ng trêng biÕt cïng gi¶i quyÕt. f, Riªng §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt b»ng vËt liÖu Composite: C«ng ty giao trùc tiÕp cho XÝ nghiÖp Composite chuyªn s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho kh¸ch hµng díi sù chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp vµ chÞu sù gi¸m s¸t thùc hiÖn cña phßng KÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty. Bé phËn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp gåm: - Tæ khu«n mÉu: C¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt ra khu«n mÉu, giao cho tæ c¾t vµ tæ d¸n nhùa thùc hiÖn. - Tæ c¾t: thùc hiÖn c¾t Sîi thuû tinh Polyester theo mÉu mµ tæ khu«n mÉu cung cÊp sau ®ã giao cho tæ d¸n thùc hiÖn. - Tæ d¸n: thùc hiÖn d¸n Sîi thuû tinh Polyester trªn khu«n mÉu ®· lµm, b¶o qu¶n s¶n phÈm ®Õn khi bµn giao l¹i s¶n phÈm cho tæ in vµ phun s¬n. SVTH: Trần Thị Mai 20
- Xem thêm -