Tài liệu Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán ở công ty cổ phần vpg

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TR¦êNG §¹I HäC H¶I PHßNG KHOA KÕ TO¸N – TµI CHÝNH B¸O C¸O TæNG QUAN C¸C PHÇN HµNH KÕ TO¸N ë C¤NG TY Cæ PHÇN VPG Sinh viªn: Mai ThÕ TuÊn Líp: K2C H¶i Phßng, n¨m 2011 Lêi nãi ®Çu §Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng trong kinh doanh th× vÊn ®Ò hµng ®Çu ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh tÕ cã ý nghÜa sèng cßn tíi sù v¬n lªn vµ ®øng v÷ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng nÒn kinh tÕ níc ta trong ®ã ngµnh c«ng nghiÖp ®ang tõng bíc chuyÓn tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn vµ cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa. Víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay, kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ Níc ®ang ph¸t triÓn mét ®a d¹ng h¬n víi nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau. Sù sèng cßn cña mét doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhiÒu biÖn ph¸p tèi u nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong b¶n th©n doanh nghiÖp. Do ®ã vÊn ®Ò nãng báng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao ®èi víi sè vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu mÆt hµng cã chÊt lîng cao, chi phÝ thÊp, gi¸ thµnh h¹ mµ vÉn ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. §Ó ®¸p øng ®îc ®ßi hái ®ã kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ doanh nghiÖp kÞp thêi ®¸nh gi¸ kiÓm tra t×nh h×nh tµi chÝnh v× nã lµ m¹ch m¸u nu«i sèng toµn bé doanh nghiÖp vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Muèn ®i ®Õn môc tiªu ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i ®i s©u ph©n tÝch cô thÓ tõng vÊn ®Ò, tõng chi tiÕt cô thÓ nh»m v¹ch ra tõng nguyªn nh©n, tõng nh©n tè ¶nh hëng, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nh¨m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng ®ã. “Häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt” ®ã lµ ph¬ng ch©m gi¸o dôc cña §¶ng ta, cña nhµ trêng X· Héi Chñ NghÜa chóng ta.Tõ yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc tÕ nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lý luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, võa lµm chñ c«ng viÖc sau nµy khi tèt nghiÖp ra trêng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan, xÝ nghiÖp cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp vµ ®¶m ®¬ng c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Trong qua tr×nh thùc tËp cña m×nh t¹i c«ng ty Cæ phÇn VPG em ®· ®îc hiÓu biÕt rÊt nhiÒu vÒ chÕ ®é kÕ to¸n còng nh nh÷ng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn VPG. Em xin ®îc tr×nh bµy néi dung tæng quan vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty nh sau: 1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Cæ phÇn VPG. Ngµy 29/12/2008 Bé trëng Bé X©y Dùng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 1755/Q§ BXD vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty Cæ phÇn VPG vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 11/1/2009. C«ng ty Cæ phÇn VPG cã trô së t¹i: Sè 484 ®êng Phñ Thîng §o¹n , Phêng §«ng H¶i I, QuËn H¶i An , Thµnh phè H¶i Phßng. Víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 8.000.000.000 VN§. GiÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh Sè 0203000727 do Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu T Thµnh Phè H¶i Phßng cÊp ngµy 22/04/2009. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty Cæ PhÇn VPG ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh, c«ng ty ngµy cµng x©y dùng ®îc nhiÒu c¬ së h¹ tÇng h¬n n÷a, ®æi míi ®îc trang thiÕt bÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i, vµ lu«n ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn lín trong c«ng cuéc ®æi míi §Êt Níc. C«ng ty chñ yÕu kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ nh: - Kinh doanh th¹ch cao - DÞch vô vËn t¶i Nhê cã bé m¸y qu¶n trÞ giµu kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Õn nay c«ng ty ®· ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng cßn tiÕn xa h¬n n÷a. S¬ ®å 2.1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh nghiÖp: §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi §ång Qu¶n TrÞ Ban KiÓm So¸t Ban Gi¸m §èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc nh©n sù §¹i héi ®ång cæ ®«ng: gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan cã quyÒn lùc cao nhÊt c«ng ty. QuyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®îc LuËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §¹i héi ®ång cæ ®«ng sÏ bÇu ra Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ Ban KiÓm So¸t cña C«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t Gi¸m ®èc vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý kh¸c.HiÖn Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty gåm cã 6 thµnh viªn. - Ban kiÓm so¸t: lµ c¬ quan trùc thuéc §¹i héi ®ång cæ ®«ng, do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra, Ban kiÓm so¸t cã nhiÓm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty.Ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc. - Ban gi¸m ®èc: gåm cã Tæng gi¸m ®èc vµ mét Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng viÖc ®îc ph©n c«ng, chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®îc uû quyÒn vµ ph©n c«ng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. 2. T×m hiÓu chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty CP VPG 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP VPG Do ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn réng, ph©n t¸n sè lîng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nhiÒu vµ kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau vµ ®Ó phôc vô c«ng t¸c Qu¶n lý Doanh nghiÖp nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau: - Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc gi¸m s¸t qu¶n lý ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña c«ng ty. Híng dÉn kiÓm tra c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc mäi quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n ghi chÐp sæ s¸ch, th«ng kª ban ®Çu, ®¶m b¶o th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi. Thu nhËn xö lý vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n, vËt t, hµng ho¸, tiÒn vèn…cho gi¸m ®èc, ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t vµ híng dÉn toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ Níc. - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, trung thùc, kÞp thêi liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vËt t cèn hiÖn cã còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Th«ng qua viÖc ghi chÐp tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, chÕ ®é ph©n phèi thu nhËp vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kû luËt tµi chÝnh, viÖc gi÷ g×n vµ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn, kinh phÝ. - Cung cÊp sè liÖu th«ng tin kinh tÕ cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tæng hîp ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cho c«ng t¸c th«ng kª vµ th«ng tin kinh tÕ c¸c cÊp. - Híng dÉn ®«n ®èc, kiÓm tra vµ thu thËp kÞp thêi ®Çy ®ñ toµn bé chøng tõ kÕ to¸n cña c«ng ty, híng dÉn c¸c bé phËn liªn quan thùc hiÖn tèt chÕ ®é ghi vµ sö dông hãa ®¬n ®Ó thu håi, ®èi chiÕu quyÕt to¸n vµ giao nép theo quy ®Þnh cña chi côc thuÕ. - Tæ chøc toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trªn c¬ së ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n nhµ níc. - Gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, tham gia nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i tiÕn qu¶n lý kinh doanh nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña c«ng ty, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã sö dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung.Díi ®©y lµ bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc tr×nh bµy theo s¬ ®å: Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n doanh thu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n viªn Phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty gåm 04 ngêi, mçi ngêi cã 01 nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm riªng víi tõng phÇn c«ng viÖc cña m×nh.Sau ®©y lµ nh÷ng c«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña tõng ngêi trong bé m¸y kÕ to¸n: - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng cña phßng tríc l·nh ®¹o c«ng ty, thùc hiÖn quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ KÕ to¸n tµi chÝnh trong ®¬n vÞ.Cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty, ®ång thêi híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c bé phËn liªn quan vÒ biÓu mÉu lu©n chuyÓn chøng tõ, thanh to¸n quyÕt to¸n. KÕ to¸n trëng ph¶i lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, B¸o c¸o quyÕt to¸n, B¸o c¸o hîp nhÊt tæng c«ng ty, B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n, ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, B¸o c¸o thèng kª , B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t, B¸o c¸o thêng niªn göi Uû ban chøng kho¸n Trung t©m giao dÞch Hµ Néi, B¸o c¸o cña ngêi qu¶n lý Doanh nghiÖp vµ c¸c B¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o c«ng ty, tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c. Ngoµi ra kÕ to¸n trëng ph¶i hoµn thµnh h¹ch to¸n tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ lµm viÖc kh¸c theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o c«ng ty. - KÕ to¸n doanh thu: lµ ngêi h¹ch to¸n phÇn doanh thu dÞch vô, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, håi nî b»ng v¨n b¶n, theo dâi thèng kª c¸c hîp ®ång kinh tÕ. H¹ch to¸n quü tiÒn mÆt, thèng kª theo dâi sè lîng doanh thu chi tiÕt tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng. Ngoµi ra cßn lµm B¸o c¸o thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, theo dâi h¹ch to¸n Tk 1331, 3331. H¹ch to¸n viÖc ph©n bæ chi phÝ c«ng cô dông cô, b¶o hiÓm ph¬ng tiÖn chiÕt xuÊt theo vô viÖc theo tiÓu kho¶n. KÕ to¸n doanh thu cßn qu¶n lý ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng, viÕt c¸c phiÕu xuÊt nhËp vËt t, phiÕu lÜnh nhËn thu, chi vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc l·nh ®¹o giao cho. - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 331, 3351, 152, 141,211,241,334,338.XuÊt hãa ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®Ò nghÞ bé phËn b¸n th¹ch cao vµ dÞch vô vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu, cËp nhËt ho¸ ®¬n vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra hµng th¸ng, tra so¸t sè liÖu tµi kho¶n h¹ch to¸n 1121,128,515,711. Ngoµi ra kÕ to¸n tæng hîp cßn thùc hiÖn nhËn vµ ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n cho cæ ®«ng, tr¶ lêi híng dÉn cho cæ ®«ng lµm c¸c thñ tôc hîp lÖ.Phô tr¸ch m¹ng néi bé phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, sao lu sè liÖu kÕ to¸n, theo dâi ®a th«ng tin theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o c«ng ty lªn website, trùc tiÕp qu¶n lý mËt khÈu truy cËp vµ lµm c¸c viÖc kh¸c khi ban l·nh ®¹o yªu cÇu. - KÕ to¸n viªn: h¹ch to¸n bé phËn Kinh doanh th¹ch cao, cËp nhËt phiÕu xuÊt kho, nhËp kho th¹ch cao, theo dâi c¸c kho¶n nî b¸n hµng th¹ch cao chi tiÕt theo nh©n viªn b¸n hµng, kh¸ch hµng, lËp phiÕu thu tiÒn b¸n th¹ch cao. Cuèi th¸ng kÕt hîp víi nh©n viªn thèng kª, ®èi chiÕu c«ng nî tiÒn b¸n th¹ch cao, dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô xuÊt nhËp khÈu, kiÓm kª c¸c kho th¹ch cao, lËp b¸o c¸o c¸c nhËp xuÊt tån (156), b¸o c¸o nî ph¶i thu (131), B¸o c¸o doanh thu (511). Ngoµi ra kÕ to¸n viªn ph¶i lµm c«ng t¸c kh¸c theo yªu cÇu cña KÕ to¸n tµi chÝnh. Ngoµi kÕ to¸n trong c«ng ty cßn cã thñ quü. Thñ quü: cã nhiÖm vô thu chi ®óng quy ®Þnh, phiÕu thu chi, b¶ng kª thanh to¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña ngêi nhËn tiÒn, ngêi nép, kÕ to¸n, gi¸m ®èc.Cuèi mçi ngµy kho¸ sæ ®èi chiÕu quü tiÒn mÆt víi kÕ to¸n thanh to¸n, kÝ sæ quü tiÕn hµnh niªm phong kÐt cuèi ngµy.Thñ quü cã nhiÖm vô nép vµ rót tiÒn Ng©n hµng theo lÖnh l·nh ®¹o phßng vµ gi¸m ®èc, ph¸t l¬ng, t¹m øng, thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty.§ång thêi thu phiÕu x¨ng dÇu cña c«ng ty hµng th¸ng. VÒ phÇn tµi s¶n cè ®Þnh Doanh nghiÖp tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng ®Ó trõ dÇn nguyªn gi¸ theo thêi gian sö dông íc tÝnh, phï hîp víi QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§/BTC 12/12/2003 cña Bé tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc tÝnh khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh lµ viÖc cña toµn bé phßng KÕ to¸n tµi chÝnh lµm vµo cuèi mçi niªn ®é tÝnh khÊu hao cña tõng lo¹i tµi s¶n. Nhµ Níc ¸p dông thuÕ Gi¸ TrÞ Gia T¨ng mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ 10%. 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP VPG H×nh thøc kÕ to¸n sö dông t¹i c«ng ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy ®îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 2.3 ChÕ ®é vµ ph¬ng ph¸p ke to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty C«ng ty CP VPG ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông víi doanh nghiÖp võa vµ nhá. H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty: - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p ghi theo thùc tÕ ho¸ ®¬n chøng tõ. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tèn kho lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ang ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i c«ng ty CP VPG theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, tiÒn tÖ sö dông lµ VN§. 3. Kh¶o s¸t c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp 3.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Ngµy 16/11/2010, nh©n viªn NguyÔn Kh¾c Nam mua 50 tÊm th¹ch cao gi¸ 200.000 ®ång/tÊm ( gi¸ trªn cha bao gåm ThuÕ VAT 10% ). Anh Nam viÕt phiÕu chi ®a l·nh ®¹o ký vµ yªu cÇu thñ quü xuÊt quü thanh to¸n tiÒn mua hµng ho¸ b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi: Nî TK 156: 10.000.000 Nî TK 133: 1.000.000 Cã TK 111: 11.000.000 Sau khi thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n vµo sæ quü tiÒn mÆt. Ngµy 17/11/2010, kÕ to¸n nhËn ®îc giÊy b¸o cã tõ Ng©n hµng Vietcombank víi néi dung kh¸ch hµng NguyÔn V¨n C«ng thanh to¸n tr¶ tiÒn mua hµng th¸ng tríc sè tiÒn lµ 25.000.000 VN§. KÕ to¸n ghi vµo sæ tiÒn göi ng©n hµng: Nî TK 112: 25.000.000 Cã TK 131: 25.000.000 Cïng ngµy ®ã, nh©n viªn kÕ to¸n c«ng ty ra Ng©n hµng rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü víi sè tiÒn lµ 30.000.000 VN§. KÕ to¸n vµo sæ quü vµ sæ tiÒn göi ng©n hµng ghi: Nî TK 111: 30.000.000 Cã TK 112: 30.000.000 Cuèi kú kÕ to¸n céng sè ph¸t sinh ë sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ tiÒn göi ng©n hµng, tÝnh sè d cuèi kú. Ph©n bæ theo chi tiÕt tõng tµi kho¶n ph¸t sinh trong sæ quü vµ sæ tiÒn göi ng©n hµng. Vµ vµo tµi kho¶n ch÷ T Tµi kho¶n 111 vµ 112. 3.2 KÕ to¸n hµng tån kho Theo trªn ta cã ngµy 16/11/2010 nhËp kho 50 tÊm th¹ch cao, gi¸ 200.000 ®ång/tÊm. KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸. Lîng tån trong kho lµ 30 tÊm, gi¸ s¶n phÈm tån kho lµ 180.000 ®ång 1 tÊm. Ngµy 20/11/2010, c«ng ty xuÊt kho b¸n 60 tÊm th¹ch cao gi¸ 220.000 ®ång/tÊm thu tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi:  Nî TK 632: 11.550.000 Cã TK 156: 11.550.000  Nî TK 111: 12.705.000 Cã TK 156: 11.550.000 Cã TK 333.1: 1.155.000 Ngµy 29/11/2010, c«ng ty cã mua 2000 lÝt dÇu ®Ó phôc vô cho viÖc kinh doanh dÞch vô vËn t¶i cña c«ng ty víi gi¸ 16.300 ®ång/ lÝt. Thanh to¸n b»ng tiÕn mÆt. KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152. KÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 32.600.000 Nî TK 1331: 3.260.000 Cã TK 111: 35.860.000 Ngµy 30/11/2011, xuÊt 500 lÝt dÇu cho xe ch¹y tuyÕn H¶i Phßng – Mãng C¸i theo hîp ®ång vËn chuyÓn sè 05/2010 gi÷a hai c«ng ty CP VPG vµ c«ng ty TNHH TM D¬ng Anh. Gi¸ cíc vËn chuyÓn lµ 10.500.000 ®ång/chuyÕn ( cha VAT 10% ). Kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn sau. KÕ to¸n ghi:  Nî TK 154: 8.150.000 Cã TK 152: 8.150.000  Nî TK 155: 8.150.000 Cã TK 154: 8.150.000  Nî TK 632: 8.150.000 Cã TK 155: 8.150.000  Nî TK 131: 11.550.000 Cã TK 511: 10.500.000 Cã TK 3331: 1.050.000 Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh hµnh ho¸, nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ. Vµo tµi kho¶n ch÷ T tµi kho¶n 152, 156. 3.3 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty CP VPG lµ ph¬ng ph¸p ®êng th»ng. HiÖn t¹i c«ng ty cã 4 m¸y vi tÝnh, 2 xe ®Çu kÐo Container, tÊt c¶ cïng ®îc mua vµo th¸ng 1/2009 vµ ®îc ®a vµo sö dông ngay. Cuèi n¨m 2010, kÕ to¸n ghi vµo sæ tµi kho¶n tµi s¶n cè ®Þnh 211. §ång thêi lªn b¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nh sau: B¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh STT 1 2 T£N TµI S¶N THêI GIAN §¦A VµO SD NGUY£N GI¸ M¸y tÝnh 01/2009 28.000.000 §Çu kÐo 01/2009 1.000.000.000 container Tæng céng 1.028.000.000 THêI GIAN KHÊU HAO Tû LÖ KHÊU HAO/N¡M MøC KHÊU HAO 1 TH¸NG Sè TH¸NG THµNH TIÒN 4 25% 583.333 12 7.000.000 10 10% 8.333.333 12 100.000.000 §ång thêi kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau : Nî TK 642: 107.000.000 Cã TK 214: 107.000.000 3.4 KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c khaáan trÝch theo l¬ng 107.000.000
- Xem thêm -