Tài liệu Báo cáo tổng hợp xí nghiệp xd 492

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn hoạt động tốt và có hiệu quả đều cần đến công tác kế toán. Nhờ có công tác kế toán mà các nhà quản lý biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình một cách rõ nhất, để từ đó đưa ra được những giải pháp kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán thu nhận và cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm ở bên ngoài doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ kinh tế thu hút vố đầu tư liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng phạm vi hoạt động để kinh doanh có hiệu quả. Nó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cạnh tranh lành mạnh phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước. Nói tóm lại, công tác kế toán trong các doanh nghiệp có vị trí vô cung quan trọng không thể thiếu được. Trong quá trình thực tập tại xí nghiệp XD 492, mặc dù thời gian không nhiều nhưng em cũng đã được tiếp cận với công tác kế toán tại công ty, và em xin trình bày những tiếp thu của mình sau quá trình trên bằng Báo cáo tổng hợp dưới đây. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TiÒn Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền tiền gửi ngân hàng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư hàng hoá để sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Quy trình ghi sổ kế toán: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn băng tiền tiến hành ghi sổ: - Đối với thu tiền mặt Nợ TK 111 Có TK liên quan - Đối với chi tiền mặt Nợ TK liên quan Có TK 111 Đồng thời ghi vào sổ theo dõi hàng ngày ( sổ quỹ tiền mặt ). Cuối tháng, kế toán xí nghiệp tổng hợp số liệu liên quan đến tiền mặt vào bảng kê tổng hợp thu ( chi ) tiền mặt trong tháng. Căn cứ vào bảng kê thu ( chi ) tiền mặt kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuèi n¨m mở sổ cái TK 111 Ví dụ minh hoạ về kế toán vốn bằng tiền Đơn vị: Công ty xây dựng 492 PHIẾU THU Số: 128 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 1111 Có : 1368 Họ và tên người nộp tiền: Đồng chí Chuyển. Đơn vị: Đội 6 Lý do nộp tiền: Nộp tiền ứng công trình viện 108 Số tiền: 571 394 000 ( Viết bằng chữ ): Năm trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) Đơn vị : Công ty XD 492 PHIẾU CHI Số : 600 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 141 Có : 1111 Họ và tên người nhận tiền: LÊ VĂN ĐỨC Địa chỉ: Tổ dự án Hưng Yên Lý do chi: Ứng tiền vật tư nhân công Số tiền: 400 000 000 ( Viết bằng chữ ) : Bốn trăm triệu đồng chẵn. Thủ trưởng đơn Kế toán Người lập Thủ quỹ vị trưởng phiếu ( Ký, ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) họ tên ) Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn bằng tiền vào sổ quỹ tiền mặt. Đơn vị: Công ty xây dựng 492 SỔ QUỸ ( Thời gian từ 01/12/2003 đến 31/12/2003 ) Tên tài khoản: Tiền mặt Việt Nam Số hiệu: 1111 Chứng từ SH Nội dung TKĐƯ NT Số FS Thu Tồn quỹ Chi Tồn quỹ đầu kỳ 600 01/12 Đ/c Đức tổ.an Hưng Yên ứng tiền vật tư nhân công Nợ 823 538 229 141 400 000 000 423 538 229 3382 300 000 423 238 229 602 01/12 Đ/c Nghĩa tổ dự án Tân Biên ứng tiền vật tư nhân công 141 300 000 000 123 238 229 603 01/12 Đ/c Rơi ttoán chi phí phục vụ cơ quan tháng 11/2003 6428 586 900 122 651 329 604 01/12 Đ/c Nhung đội 5 ứng tiền vật tư các công trình 1386 50 000 000 72 651 329 605 01/12 Đ/c Phồn ứng tiền phục vụ xin cấp đất Hoàng Liệt 141 10 000 000 62 651 329 126 01/12 Đ/c Lan Anh nộp tiền truy thu BHXH cá nhân 3382 2 437 728 65 089 057 127 01/12 Rút TGNH nộp quỹTM 1121 500 000 000 565 089 057 128 01/12 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trình viện 108 1368 571 394 000 1 136 483 057 601 01/12 Đồng chí Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/c Dũng Đ4, Hồng Đ2 … Cộng Tồn quỹ cuối kỳ 5 223 803 730 5 683 885 134 363 456 825 Có Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp thu, chi tiÒn mÆt. B¶ng kª tæng hîp thu tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ SH DiÔn gi¶i NT 126 01/12 §/ c Lan Anh §3 nép tiÒn truy thu BH c¸ TK§¦ Sè tiÒn 3383 2 437 728 127 01/12 Rót TGNH nhËp quü TM 1121 500 000 000 128 01/12 §/c ChuyÓn nép tiÒn øng c«ng tr×nh viÖn 141 571 394 000 311 956 275 000 130 02/12 Rót tiÒn GNH nhËp quü TM 1121 100 000 000 131 02/12 §/ c Nga ®éi 2 nép tiÒn truy thu BH c¸ 3383 2 012 375 nh©n 108 129 01/12 Vay NH ng©n hµng TMCPQ§ nhËp quü TM nh©n … Céng 5 223 803 730 B¶ng tæng hîp chi tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn 01/12 §/c §øc tæ d.¸n H-ng yªn øng tiÒn vËt t- nh©n c«ng 141 400 000 000 01/12 §/c S¬n tto¸n tiÒn mõng ®¸m c-íi ®/ Dòng §4, 3382 300 000 141 300 000 000 SH NT 600 X 601 602 Hång §2 01/12 §/c NghÜa øng tiÒn vËt t- nh©n c«ng 603 01/12 §/c R¬i tto¸n chi phÝ pvô c¬ quan T11/2003 6428 586 900 604 01/12 §/c Nhung §5 øng tiÒn vËt t- nh©n c«ng c¸c c«ng 1368 50 000 000 tr×nh 605 01/12 §/c Phån øng tiÒn pvô 141 10 000 000 606 01/12 §/c §Ønh §6 øng tiÒn c«ng tr×nh l÷ 675 1368 30 000 000 607 02/12 §/c ThiÒu §1 øng tiÒn vËt t- ctr×nh h-ng yªn 1368 50 000 000 608 02/12 §/c Phån tto¸n cp lviÖc víi cty 17 6428 632 000 … Céng 5683 885 134 Sè: 251 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Nî Sè tiÒn Cã Thu tiÒn øng c«ng tr×nh viện 108 111 141 571 394 000 Rót TGNH nhËp quü TM 111 112 600 000 000 Thu BH c¸ nh©n 111 338 6 015 103 Céng 1 177 409 103 Sè: 252 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã 141 111 400 000 000 334 111 74 955 452 Chi phÝ pvô 642 111 2 073 400 Tr¶ vay ng¾n h¹n 311 111 5 356 426 Tổ dự án Hưng Yên t¹m øng tiÒn vËt t- nh©n c«ng CÊp l-¬ng th¸ng 10/03, l-¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan Céng 482 385 278 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn SH NT 251 05/12 253 255 Chøng tõ Sè tiÒn SH NT 1 177 409 103 252 05/12 482 385 278 05/12 947 314 189 254 10/12 1 205 112 507 15/12 902 178 293 256 15/12 712 311 149 … … Céng 31 958 705 846 Céng 32 447 575 253 Cuèi n¨m c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n lËp sæ c¸i tµi kho¶n 111 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: tiÒn mÆt Chøng tõ SH NT Néi dung SHTK§¦ D- ®Çu kú Sè hiÖu:111 Sè FS Nî cã 823 583 229 251 05/12 Thu tiÒn mÆt 112,141,338 252 05/12 Chi tiÒn mÆt 334,141,642,311 253 10/12 Thu tiề n mặ t 112, 141 254 10/12 Chi tiÒn mÆt 136, 152,334 1 177 409 103 482 385 278 947 314 189 1 205 112 507 255 15/12 Thu tiÒn mÆt 112,141 256 15/12 Chi tiÒn mÆt 334, 136 902 178 293 712 311 149 … Céng 31 958 705 846 d- cuèi kú 32 447 575 253 363 456 285 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n vËt t- VËt t- cña c«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi , ngoµi ra cßn cã ®iÒu chuyÓn trong néi bé xÝ nghiÖp. TrÞ gi¸ ttÕ vËt t- nhËp kho = gi¸ mua+c¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i( nÕu cã )- c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu( nÕu cã)+ chi phÝ mua( chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, bao b×…). Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh nªn khi cã nhu cÇu sö dông vËt t- th× míi mua. VËt t- mua vÒ ®-îc xuÊt th¼ng ngay cho c¸c c«ng tr×nh, bé phËn. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t- xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. HÖ thèng nhµ kho cña c«ng ty th-êng ®Æt t¹i hiÖn tr-êng thi c«ng . §Þnh kú xÝ nghiÖp cã kiÓm kª vËt t- ®Ó ph¸t hiÖn thõa thiÕu vµ ®-a ra biÖn ph¸t gi¶i quyÕt kÞp thêi. Thñ tôc nhËp kho vËt t- : Tr-íc tiªn lµ kh¶o s¸t gi¸, tiÕp ®Õn chän vËt t®óng quy c¸ch phÈm chÊt phï hîp ®Ó mua. C¨n cø vµo sè l-îng thùc tÕ, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT cña bªn b¸n thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho, kÕ to¸n vËt t- sÏ lËp phiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña ng-êi giao hµng , ng-êi nhËn, ®éi tr-ëng c«ng tr×nh. Thñ tôc xuÊt kho vËt t- : Hµng ngµy c¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t- ë c¸c c«ng tr×nh, bé phËn kÕ to¸n vËt t- sÏ lËp phiÕu xuÊt kho, C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ lµm thñ tôc xuÊt kho theo yªu cÇu ®ång thêi ghi vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt vËt t- VÝ dô minh ho¹ vÒ kÕ to¸n vËt t- t¹i xÝ nghiÖp MÉu sè 01GTK-3LL Së x©y dùng L¹ng S¬n Ph¸t hµnh theo CV sè 450/CT/AC C«ng ty xi m¨ng vµ XD c«ng tr×nh Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 cña côc thuÕ tØnh L¹ng S¬n Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 20003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n §Þa chØ : Mai Pha- Thµnh phè L¹ng S¬n-TØnh L¹ng S¬n Sè TK: 7301.0035F- Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 02.870.195 M· sè: 49000102650 Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Tó Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty XD 492 §Þa chØ : §¹i Kim – Thanh Tr× - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt M· sè: 0100129462 tt Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng PC30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn= ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TÊn 30 508 600 15 258 000 TiÒn thuÕ GTGT= 1 525 800 Tæng tiÒn thanh to¸n: 16 783 800 Sè viÕt b»ng ch÷: M-êi s¸u triÖu, b¶y tr¨m t¸m ba ngh×n, t¸m tr¨m ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng Ng-êi b¸n hµng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho. KÕ to¸n vËt t- sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho vËt t- ®-îc lËp lµm 3 liªn: Mét 1iªn ®Ó l-u ë sæ , mét 1iªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, mét liªn giao cho thñ kho. §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè: 121 Nî: 152 Cã: 331 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: Anh An- C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. Theo: H§ sè 0322821 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. NhËp t¹i kho: L¹ng S¬n. STT Tªn nh·n hiÖu, M· §V quy c¸ch, phÈm sè T chÊt vËt t-( sp,hh) Sè l-îng Theo Thùc §¬n gi¸ chøng nhËp (®ång) 30 508 600 Thµnh tiÒn (®ång) tõ Xi m¨ng PC30 01 TÊn 15 258 000 (tõ ngµy 01/12/03 ®Õn 22/12/03) Cã b¶ng kª khèi l-îng tõ 01/12 ®Õn 22/12 kÌm theo Céng 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M-êi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m t¸m ngh×n ®ång ch½n. NhËp, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Phô tr¸c bé phËn Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn) NÕu cïng mét lo¹i vËt liÖu mua thµnh nhiÒu ®ît th× cã b¶ng kª khèi l-îng kÌm theo. B¶ng kª khèi l-îng ( TÝnh tõ ngµy 01/12 ®Õn 22/12) NT Néi dung §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ 01/12 NhËp xi m¨ng TÊn 5 508 600 05/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 08/12 NhËp xi m¨ng TÊn 11 508 600 22/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 Céng 30 Thµnh tiÒn 2 543 000 3 560 200 3 594 600 3 560 200 15 258 000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, b¶ng kª khèi l-îng kÌm theo ( nÕu cã ) cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo b¶ng kª nhËp vËt t-. B¶ng kª nhËp vËt tTh¸ng 12 n¨m 2003 chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i §VT sè l-îng §¬n gi¸ TÊn 43 508 600 nhËp s¾t Fi6 kg 120 9 048 nhËp c¸t x©y m3 250 41 837 nhËp dÇu Diezel lÝt 2 000 4 707,8 TÊn 30 lÝt 300 nhËp xi m¨ng 120 2/12 121 22/12 123 23/12 PC30 nhËp xi m¨ng PC30 nhËp dÇu diezel cã c¸c tµI kho¶n 1331 Nî TK 152 24 056 780 2 186 980 21 869 800 1 140 048 54 288 1 085 760 517 528 10 459 250 9 880 080 470 488 9 409 600 508 600 16 783 800 1 525 800 15 258 000 4 707,8 1 482 957 70 617 1 412 340 890 132 310 62 623 366 1 250 167 250 111 112 331 10 976 778 … céng 120 311 192 239 723 C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t- thùc tÕ t¹i c«ng tr-êng, bé phËn thñ kho lµm thñ tôc xuÊt kho, kÕ to¸n vËt t- lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®-îc lËp lµm 3 liªn:: mét liªn ®Ó l-- ë sæ, mét liªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ mét liªn giao cho thñ kho. M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Sè: 115 Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 136 Cã: 152 Hä vµ tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N¨m §Þa chØ: ®éi 5 Lý do xuÊt kho: thi c«ng ®-êng quèc lé 4B- L¹ng S¬n. XuÊt t¹i kho: C«ng ty ®-êng quèc lé 4B Sè l-îng Tªn nh·n hiÖu, quy STT c¸ch, phÈm chÊt vËt M· t-( s¶n phÈm,hµng sè §VT ho¸ ) 1 Xi m¨ng PC30 Céng Theo Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn chøng nhËp (®ång) (®ång) 30 508 600 15 258 000 tõ TÊn 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( b»ng ch÷ ): M-êi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m m-¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Phô tr¸c bé phËn Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt vËt t-.
- Xem thêm -