Tài liệu Báo cáo tổng hợp xí nghiệp xd 492

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn hoạt động tốt và có hiệu quả đều cần đến công tác kế toán. Nhờ có công tác kế toán mà các nhà quản lý biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình một cách rõ nhất, để từ đó đưa ra được những giải pháp kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán thu nhận và cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm ở bên ngoài doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ kinh tế thu hút vố đầu tư liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng phạm vi hoạt động để kinh doanh có hiệu quả. Nó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cạnh tranh lành mạnh phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước. Nói tóm lại, công tác kế toán trong các doanh nghiệp có vị trí vô cung quan trọng không thể thiếu được. Trong quá trình thực tập tại xí nghiệp XD 492, mặc dù thời gian không nhiều nhưng em cũng đã được tiếp cận với công tác kế toán tại công ty, và em xin trình bày những tiếp thu của mình sau quá trình trên bằng Báo cáo tổng hợp dưới đây. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TiÒn Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền tiền gửi ngân hàng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư hàng hoá để sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Quy trình ghi sổ kế toán: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn băng tiền tiến hành ghi sổ: - Đối với thu tiền mặt Nợ TK 111 Có TK liên quan - Đối với chi tiền mặt Nợ TK liên quan Có TK 111 Đồng thời ghi vào sổ theo dõi hàng ngày ( sổ quỹ tiền mặt ). Cuối tháng, kế toán xí nghiệp tổng hợp số liệu liên quan đến tiền mặt vào bảng kê tổng hợp thu ( chi ) tiền mặt trong tháng. Căn cứ vào bảng kê thu ( chi ) tiền mặt kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuèi n¨m mở sổ cái TK 111 Ví dụ minh hoạ về kế toán vốn bằng tiền Đơn vị: Công ty xây dựng 492 PHIẾU THU Số: 128 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 1111 Có : 1368 Họ và tên người nộp tiền: Đồng chí Chuyển. Đơn vị: Đội 6 Lý do nộp tiền: Nộp tiền ứng công trình viện 108 Số tiền: 571 394 000 ( Viết bằng chữ ): Năm trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn. Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) Đơn vị : Công ty XD 492 PHIẾU CHI Số : 600 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 141 Có : 1111 Họ và tên người nhận tiền: LÊ VĂN ĐỨC Địa chỉ: Tổ dự án Hưng Yên Lý do chi: Ứng tiền vật tư nhân công Số tiền: 400 000 000 ( Viết bằng chữ ) : Bốn trăm triệu đồng chẵn. Thủ trưởng đơn Kế toán Người lập Thủ quỹ vị trưởng phiếu ( Ký, ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) họ tên ) Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn bằng tiền vào sổ quỹ tiền mặt. Đơn vị: Công ty xây dựng 492 SỔ QUỸ ( Thời gian từ 01/12/2003 đến 31/12/2003 ) Tên tài khoản: Tiền mặt Việt Nam Chứng từ SH Nội dung Số hiệu: 1111 TKĐƯ NT Số FS Thu Tồn quỹ Chi Nợ 823 538 229 141 400 000 000 423 538 229 3382 300 000 423 238 229 141 300 000 000 123 238 229 603 01/12 Đ/c Rơi ttoán chi phí phục vụ cơ quan tháng 11/2003 6428 586 900 122 651 329 604 01/12 Đ/c Nhung đội 5 ứng tiền vật tư các công trình 1386 50 000 000 72 651 329 605 01/12 Đ/c Phồn ứng tiền phục vụ xin cấp đất Hoàng Liệt 141 10 000 000 62 651 329 126 01/12 Đ/c Lan Anh nộp tiền truy thu BHXH cá nhân 3382 2 437 728 65 089 057 127 01/12 Rút TGNH nộp quỹTM 128 01/12 1121 571 500 000 000 565 089 057 Tồn quỹ đầu kỳ 600 01/12 Đ/c Đức tổ.an Hưng Yên ứng tiền vật tư nhân công 601 01/12 Đồng chí Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/c Dũng Đ4, Hồng Đ2 602 01/12 Đ/c Nghĩa tổ dự án Tân Biên ứng tiền vật tư nhân công Đ/c 1368 394 1 136 483 057 Có Chuy ển nộp tiền ứng 000 công trình viện 108 … Cộng Tồn quỹ cuối kỳ 5 223 803 730 5 683 885 134 363 456 825 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp thu, chi tiÒn mÆt. B¶ng kª tæng hîp thu tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i SH NT 126 01/12 §/ c Lan Anh §3 nép tiÒn truy thu BH c¸ nh©n 127 01/12 Rót TGNH nhËp quü TM 128 01/12 §/c ChuyÓn nép tiÒn øng c«ng tr×nh viÖn 108 129 01/12 Vay NH ng©n hµng TMCPQ§ nhËp quü TM 130 02/12 Rót tiÒn GNH nhËp quü TM 131 02/12 §/ c Nga ®éi 2 nép tiÒn truy thu BH c¸ nh©n … TK§¦ Sè tiÒn 3383 2 437 728 1121 141 500 000 000 571 394 000 311 956 275 000 1121 3383 100 000 000 2 012 375 Céng 5 223 803 730 B¶ng tæng hîp chi tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ SH NT 600 01/12 X 01/12 601 602 01/12 603 01/12 604 01/12 605 606 607 608 01/12 01/12 02/12 02/12 DiÔn gi¶i §/c §øc tæ d.¸n Hng yªn øng tiÒn vËt t nh©n c«ng §/c S¬n tto¸n tiÒn mõng ®¸m cíi ®/ Dòng §4, Hång §2 §/c NghÜa øng tiÒn vËt t nh©n c«ng §/c R¬i tto¸n chi phÝ pvô c¬ quan T11/2003 §/c Nhung §5 øng tiÒn vËt t nh©n c«ng c¸c c«ng tr×nh §/c Phån øng tiÒn pvô §/c §Ønh §6 øng tiÒn c«ng tr×nh l÷ 675 §/c ThiÒu §1 øng tiÒn vËt t ctr×nh hng yªn §/c Phån tto¸n cp lviÖc víi cty 17 … Céng TK§¦ 141 3382 Sè tiÒn 400 000 000 300 000 141 6428 1368 300 000 000 586 900 50 000 000 141 1368 1368 6428 10 000 000 30 000 000 50 000 000 632 000 5683 885 134 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu 141571 394 000 Rót TGNH nhËp quü TM111 Thu tiÒn øng c«ng tr×nh viện 108 Thu BH c¸ nh©n Céng Sè: 251 Sè hiÖu TK Nî Cã 111 112 111 338 Tổ dự án Hưng Yên t¹m øng tiÒn vËt t nh©n c«ng CÊp l¬ng th¸ng 10/03, l¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan Chi phÝ pvô Tr¶ vay ng¾n h¹n Céng 600 000 000 6 015 103 1 177 409 103 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè tiÒn Sè: 252 Sè hiÖu TK Nî Cã Sè tiÒn 141 111 400 000 000 334 111 74 955 452 642 311 111 111 2 073 400 5 356 426 482 385 278 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ SH NT 251 05/12 253 05/12 255 15/12 Sè tiÒn 1 177 409 103 947 314 189 902 178 293 … Céng 31 958 705 846 Chøng tõ SH NT 252 05/12 254 10/12 256 15/12 Céng Sè tiÒn 482 385 278 1 205 112 507 712 311 149 … 32 447 575 253 Cuèi n¨m c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n lËp sæ c¸i tµi kho¶n 111 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: tiÒn mÆt Chøng tõ SH NT 251 252 253 05/12 05/12 10/12 254 255 256 10/12 15/12 15/12 Néi dung D ®Çu kú Thu tiÒn mÆt Chi tiÒn mÆt Thu tiền mặt Chi tiÒn mÆt Thu tiÒn mÆt Chi tiÒn mÆt … Céng d cuèi kú SHTK§¦ 112,141,338 334,141,642,311 112, 141 947 314 189 136, 152,334 112,141 334, 136 Sè hiÖu:111 Nî 823 583 229 1 177 409 103 Sè FS 902 178 293 31 958 705 846 363 456 285 cã 482 385 278 1 205 112 507 712 311 149 32 447 575 253 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n vËt t VËt t cña c«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi , ngoµi ra cßn cã ®iÒu chuyÓn trong néi bé xÝ nghiÖp. TrÞ gi¸ ttÕ vËt t nhËp kho = gi¸ mua+c¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i( nÕu cã )- c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu( nÕu cã)+ chi phÝ mua( chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, bao b×…). Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh nªn khi cã nhu cÇu sö dông vËt t th× míi mua. VËt t mua vÒ ®îc xuÊt th¼ng ngay cho c¸c c«ng tr×nh, bé phËn. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. HÖ thèng nhµ kho cña c«ng ty thêng ®Æt t¹i hiÖn trêng thi c«ng . §Þnh kú xÝ nghiÖp cã kiÓm kª vËt t ®Ó ph¸t hiÖn thõa thiÕu vµ ®a ra biÖn ph¸t gi¶i quyÕt kÞp thêi. Thñ tôc nhËp kho vËt t : Tríc tiªn lµ kh¶o s¸t gi¸, tiÕp ®Õn chän vËt t ®óng quy c¸ch phÈm chÊt phï hîp ®Ó mua. C¨n cø vµo sè lîng thùc tÕ, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT cña bªn b¸n thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho, kÕ to¸n vËt t sÏ lËp phiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña ngêi giao hµng , ngêi nhËn, ®éi trëng c«ng tr×nh. Thñ tôc xuÊt kho vËt t : Hµng ngµy c¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t ë c¸c c«ng tr×nh, bé phËn kÕ to¸n vËt t sÏ lËp phiÕu xuÊt kho, C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ lµm thñ tôc xuÊt kho theo yªu cÇu ®ång thêi ghi vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt vËt t VÝ dô minh ho¹ vÒ kÕ to¸n vËt t t¹i xÝ nghiÖp Së x©y dùng L¹ng S¬n C«ng ty xi m¨ng vµ XD c«ng tr×nh MÉu sè 01GTK-3LL Ph¸t hµnh theo CV sè 450/CT/AC Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 cña côc thuÕ tØnh L¹ng S¬n Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 20003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n §Þa chØ : Mai Pha- Thµnh phè L¹ng S¬n-TØnh L¹ng S¬n Sè TK: 7301.0035F- Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 02.870.195 M· sè: 49000102650 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Tó Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty XD 492 §Þa chØ : §¹i Kim – Thanh Tr× - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt M· sè: 0100129462 tt Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 508 600 15 258 000 Xi m¨ng PC30 Céng thµnh tiÒn= TÊn 30 15 258 000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT= 1 525 800 Tæng tiÒn thanh to¸n: 16 783 800 Sè viÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu, b¶y tr¨m t¸m ba ngh×n, t¸m tr¨m ®ång ch½n. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn ) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho. KÕ to¸n vËt t sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho vËt t ®îc lËp lµm 3 liªn: Mét 1iªn ®Ó lu ë sæ , mét 1iªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, mét liªn giao cho thñ kho. §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè: 121 Nî: 152 Cã: 331 Hä vµ tªn ngêi giao hµng: Anh An- C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. Theo: H§ sè 0322821 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. NhËp t¹i kho: L¹ng S¬n. STT 01 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t( sp,hh) Xi m¨ng PC30 M· sè §V T TÊn Sè lîng Theo chøng tõ Thùc nhËp §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) 30 508 600 15 258 000 (tõ ngµy 01/12/03 ®Õn 22/12/03) Cã b¶ng kª khèi lîng tõ 01/12 ®Õn 22/12 kÌm theo Céng 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mêi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m t¸m ngh×n ®ång ch½n. NhËp, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn ) Phô tr¸c bé phËn (ký, hä tªn ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn ) Ngêi giao hµng (ký, hä tªn ) Thñ kho (ký, hä tªn) NÕu cïng mét lo¹i vËt liÖu mua thµnh nhiÒu ®ît th× cã b¶ng kª khèi lîng kÌm theo. B¶ng kª khèi lîng ( TÝnh tõ ngµy 01/12 ®Õn 22/12) NT Néi dung §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ 01/12 NhËp xi m¨ng TÊn 5 508 600 05/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 08/12 NhËp xi m¨ng TÊn 11 508 600 22/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 Céng 30 Thµnh tiÒn 2 543 000 3 560 200 3 594 600 3 560 200 15 258 000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, b¶ng kª khèi lîng kÌm theo ( nÕu cã ) cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo b¶ng kª nhËp vËt t. B¶ng kª nhËp vËt t Th¸ng 12 n¨m 2003 chøng tõ SH NT 120 2/12 121 22/12 123 23/12 céng DiÔn gi¶i nhËp xi m¨ng PC30 nhËp s¾t Fi6 nhËp c¸t x©y nhËp dÇu Diezel nhËp xi m¨ng PC30 nhËp dÇu diezel … §VT sè lîng §¬n gi¸ 111 TÊn 43 508 600 24 056 780 kg m3 lÝt 120 250 2 000 9 048 41 837 4 707,8 1 140 048 TÊn 30 lÝt 300 cã c¸c tµI kho¶n 112 1331 Nî TK 152 2 186 980 21 869 800 9 880 080 54 288 517 528 470 488 1 085 760 10 459 250 9 409 600 508 600 16 783 800 1 525 800 15 258 000 4 707,8 1 482 957 70 617 1 412 340 890 132 310 62 623 366 1 250 167 250 120 311 192 10 976 778 239 723 331 C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t thùc tÕ t¹i c«ng trêng, bé phËn thñ kho lµm thñ tôc xuÊt kho, kÕ to¸n vËt t lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp lµm 3 liªn:: mét liªn ®Ó l ë sæ, mét liªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ mét liªn giao cho thñ kho. M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè: 115 Nî: 136 Cã: 152 Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N¨m §Þa chØ: ®éi 5 Lý do xuÊt kho: thi c«ng ®êng quèc lé 4B- L¹ng S¬n. XuÊt t¹i kho: C«ng ty ®êng quèc lé 4B STT 1 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t( s¶n phÈm,hµng ho¸ ) Xi m¨ng PC30 Sè lîng M· sè Céng §VT TÊn Theo chøng tõ Thùc nhËp §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) 30 508 600 15 258 000 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( b»ng ch÷ ): Mêi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m m¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) Phô tr¸c bé phËn (ký, hä tªn ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn ) Ngêi giao hµng (ký, hä tªn ) Thñ kho (ký, hä tªn) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt vËt t. B¶ng kª xuÊt vËt t Th¸ng 12 n¨m 2003 chøng tõ SH NT 100 2/12 112 12/12 115 22/12 123 23/12 DiÔn gi¶i xuÊt xi m¨ng PC30 xuÊt s¾t Fi6 xuÊt c¸t x©y xuÊt dÇu diezel xuÊt xi m¨ng PC30 xuÊt dÇu diezel §VT sè lîng §¬n gi¸ 621 TÊn 43 508 600 21 869 800 kg m3 lÝt 120 250 2 000 9 048 41 837 4 707,8 10 459 250 TÊn 30 508 600 15 258 000 lÝt 300 4 707,8 Nî c¸c tµI kho¶n 623 627 Cã TK 152 21 869 800 1 140 048 9 409 600 1 085 760 10 459 250 9 409 600 15 258 000 1 412 340 1 412 340 … céng 700 231 461 30 152 206 520 077 656 1 250 467 250 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n trö¬ng ( ký, hä tªn ) Ngêi lËp ( ký, hä tªn) c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho vËt t thñ kho tiÕn hµnh ghi vµo thÎ kho ®Î lµm c¨n cø theo dâi cho tõng lo¹i vËt t §on vÞ :C«ng ty x©y dùng 492 mÉu sè: 06 - vt Ban hµnh theo Q§ sè 114-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1996 cña bé tµi chÝnh thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/12/2003 Tê sè: Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t: Xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh: TÊn M· sè: Chøng tõ STT SH NT 01 120 2/12 02 119 2/12 03 121 22/12 04 115 22/12 05 123 25/12 06 125 25/12 DiÔn gi¶i Tån ®Çu th¸ng NhËp vËt t cña c«ng ty s«ng §µ XuÊt vËt t cho anh Thao NhËp vËt t c«ng tr×nh l¹ng S¬n XuÊt vËt t cho anh Nam NhËp vËt t c«ng ty Lan Anh XuÊt vËt t cho anh Thao … Ngµy nhËp, xuÊt Sè lîng nhËp xuÊt tån 0 2/12 43 2/12 22/12 43 30 22/12 25/12 25/12 30 78 78 ký, x¸c nhËn cña kÕ to¸n Tån cuèi kú 150 150 0 Chøng tõ ghi sæ Sè : 301 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 Sè hiÖu TK Cã TrÝch yÕu Nî NhËp v©t t 152 331,111,112 Céng XuÊt vËt t Céng 45 250 320 45 250 320 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè tiÒn Sè hiÖu TK Nî Cã 621,623,627 152 sè: 302 Sè tiÒn 45 250 320 45 250 320
- Xem thêm -