Tài liệu Báo cáo tổng hợp về nhà máy thuốc lá thăng long

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Ngµy 6/1/1957, bao thuèc l¸ Th¨ng Long ®Çu tiªn ®-îc xuÊt x-ëng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ngµnh thuèc l¸ vµ trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña CBCNV Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Tr¶i qua 45 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh víi nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam_ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ lín nhÊt cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ m¸y lu«n v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®ãng gãp cho Nhµ n-íc mét l-îng ng©n s¸ch lín, t¨ng lîi nhuËn cho Nhµ m¸y vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho CBCNV Nhµ m¸y. Víi nh÷ng thµnh tùu ®ã, Nhµ m¸y lu«n ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng nhiÒu danh hiÖu cao quý, xøng ®¸ng lµ Nhµ m¸y ®Çu tµu cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Thµnh tÝch ®ã lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ sù cè g¾ng nç lùc cña CBCNV Nhµ m¸y. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long, t«i ®· ®i kh¶o s¸t thùc tÕ thùc tr¹ng cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÒ tæ chøc qu¶n lý, vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. PhÇnI: Tæng quan vÒ t×nh h×nh nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. 1. Sù h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y: 1.1. Sù h×nh thµnh Nhµ m¸y: Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, miÒn B¾c hoµn toµn ®-îc gi¶i phãng, b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH, trë thµnh hËu ph-¬ng lín, hËu thuÉn mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ tin cËy cho tiÒn tuyÕn lín miÒn Nam ®ang kiªn c-êng ®Êu tranh v× sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n-íc. Thêi kú 1955-1957 ®-îc coi lµ thêi kú kh«i phôc kinh tÕ. Trung ­¬ng §°ng quyÕt ®Þnh: “ CÇn chó ý phôc håi v¯ x©y dùng mét sè c«ng x-ëng chÕ t¹o hµng cÇn thiÕt cho ®êi sèng cña nh©n d©n, x-ëng söa ch÷a giao th«ng vËn t¶i vµ mét sè c«ng x-ëng thuéc c«ng nghiÖp nhÑ, bá vèn Ýt mµ hiÖu qu¶ nhanh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cho ®êi sèng nh©n d©n”. Song trong thùc tÕ viÖc trång v¯ s°n xuÊt thuèc l² ë miÒn B¾c chñ yÕu ®-îc h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t, tån t¹i trong thÕ khÐp kÝn, h¹n hÑp, kh«ng ®ñ cung øng cho chu cÇu tiªu thô ngµy cµng gia t¨ng cña nh©n d©n. Mét sè h·ng thuèc l¸ t- nh©n l¹in¾m quyÒn ®éc quyÒn s¶n xuÊt, kinh doanh tù ý thao tóng thÞ tr-êng, g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ®êi sèng cña nh©n d©n. Thùc tiÔn ®Æt vÊn ®Ò, Nhµ n-íc cÇn ph¶i nhanh chãng qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt thuèc l¸. ChØ cã n¾m lÊy quyÒn qu¶n lý chóng ta míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña c¸n bé, bé ®éi vµ quÇn chóng lao ®éng, mÆt kh¸c, ng¨n chÆn sù lòng ®o¹n cña c¸c h·ng s¶n xuÊt thuèc l¸ t- nh©n. VÊn ®Ò x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ cã quy m« ®· trë thµnh mét nhiÖm vô cÊp b¸ch. NhËn thøc ®óng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã, gi÷a n¨m 1955, theo QuyÕt ®Þnh sè 2990Q§ cña Phñ Thñ T-íng, Vô qu¶n lý xÝ nghiÖp ®· cö ®ång chÝ TrÞnh V¨n Ty cïng mét sè c¸n bé kh¸c kh¶o s¸t t×nh h×nh, lËp hå s¬ nghiªn cøu ®Ó nhanh chãng x©y dùng mét nhµ m¸y thuèc l¸ quèc doanh. Ngay lËp tøc, nhãm kh¶o s¸t b¾t tay vµo c«ng viÖc. Võa lôc t×m l¹i c¸c tµi liÖu cò thêi thuéc Ph¸p vÒ t×nh h×nh ph©n bè vµ trång trät, kü thuËt chÕ biÕn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸, nhãm kh¶o s¸t võa trùc tiÕp ®Õn c¸c ®Þa ph-¬ng ®Ó xem xÐt, t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc tÕ trong viÖc khoanh vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho nhµ m¸y. Sau nh÷ng ngµy lµm viÖc say mª vµ tr¸ch nhiÖm, nhãm kh¶o s¸t ®· thèng nhÊt vµ ®i ®Õn kÕt luËn: hoµn toµn cã thÓ x©y dùng mét nhµ m¸y quèc doanh cã quy m« lín. Nhãm kh¶o s¸t còng ®· x©y dùng ®-îc mét ®Ò c-¬ng ban ®Çu, ®Ò nghÞ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng lµ Hµ Néi hoÆc Thanh Ho¸ víi mét m¸y cuèn cã c«ng suÊt dù kiÕn ban ®Çu lµ 1200 ®iÕu/phót. ChÊp thuËn nh÷ng kiÕn nghÞ trªn ®©y cña ®oµn kh¶o s¸t, Bé C«ng nghiÖp kh¼ng ®Þnh: ®Ó tiÕn tíi quy ho¹ch chÝnh thøc ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y l©u dµi, tr-íc m¾t, cÇn tËn dông mét sè c¬ së xÝ nghiÖp cò ë Hµ Néi mµ chóng ta ch-a cã ®iÒu kiÖn kh«i phôc ®Ó lµm n¬i nghiªn cøu ph-¬ng ph¸p gia c«ng c¸c lo¹i thuèc hiÖn cã, tæ chøc s¶n xuÊt thö ®Ó rót kinh nghiÖm. §Çu tiªn, ®Þa ®iÓm ®-îc chän ®Ó thö nghiÖm lµ nhµ m¸y bia Hµ néi. Nh-ng khi c«ng viÖc s¾p söa b¾t ®Çu th× th¸ng 4 n¨m 1956, Bé C«ng nghiÖp l¹i cã quyÕt ®Þnh kh«i phôc l¹i nhµ m¸y bia, nhãm kh¶o s¸t ®µnh ph¶i t×m ®Õn mét ®Þa ®iÓm kh¸c. Sau mét thêi gian t×m kiÕm, c¬ së nhµ m¸y Diªm cò ®-îc chän lµm ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thö. Ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ thuéc Bé C«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. Ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ ®Ò nghÞ Bé C«ng nghiÖp xin ®-îc kh¾c con dÊu cho mét sè xÝ nghiÖp trong ®ã cã nhµ m¸y thuèc l¸ Hµ néi. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ®· kh¼ng ®Þnh thùc tÕ vµ triÓn väng më réng c«ng nghÖ thuèc l¸. Cuèi n¨m 1956, Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh chuyÓn bé phËn s¶n xuÊt tõ nhµ m¸y Diªm vÒ khu vùc tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng, nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ chÝnh thøc nhËn ®Þa ®iÓm míi ë Hµ §«ng vµ bµn giao cho Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. T¹i ®Þa ®iÓm míi, d-êng nh- mäi viÖc ph¶i b¾t ®Çu tõ ®Çu. Khu tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng vèn lµ khu t«n 14 gian do Mü viÖn trî cho Ph¸p, l©u ngµy bÞ bá hoang. Nh-ng ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña tØnh uû Hµ §«ng vµ nh©n d©n ®Þa ph-¬ng, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y víi tinh thÇn l¯m viÖc “b´ng hai” ®± kh«ng qu°n ng³i khã kh¨n, lao ®éng cËt lùc, c°i t³o nh÷ng gian nhµ ®æ n¸t kia thµnh x-ëng m¸y. Cuèi n¨m 1956, 4 m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ vµ mét sè phô tïng nh·n hiÖu Trung Quèc ®· ®-îc ®-a tõ khu triÓn l·m YÕt Kiªu vÒ. Lùc l-îng th× qu¸ máng, c«ng viÖc l¹i bÒ bén, tr×nh ®é kü thuËt c¬ khÝ cßn yÕu kÐm, phô tïng l¾p ®Æt võa thiÕu võa kh«ng ®ång bé... nh-ng c¸c c¸n bé kü thuËt ®· kiªn tr× t×m tßi ®Ó cuèi cïng h×nh thµnh mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt: mét m¸y th¸i, mét m¸y t-íc cuéng, mét m¸y cuèn, b¶o ®¶m chu tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Song song víi viÖc chuÈn bÞ cho sù vËn hµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhµ m¸y ®Èy m¹nh ®Çu t- kü thuËt. Bé phËn nghiªn cøu kü thuËt cña nhµ m¸y tiÕp tôc nghiªn cøu cã chiÒu s©u c¸c kh©u kü thuËt: lªn men, th¸i sîi, sÊy sîi, phun h-¬ng liÖu... ®ång thêi t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó diÖt trõ mèi mät trong c¸c kho chøa nguyªn liÖu thuèc. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña nhµ m¸y còng nhËn ®-îc sù phèi hîp cña viÖn vÖ sinh dÞch tÔ, Tæng c«ng ty L-¬ng thùc nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, võa gi÷ g×n m«i tr-êng sinh th¸i.Vãc vÎ cña mét c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ ®· thùc sù ®-îc h×nh thµnh ë nh÷ng ®-êng nÐt c¬ b¶n nhÊt. Nh- vËy, sau h¬n mét n¨m võa kh¶o s¸t t×nh h×nh võa chuÈn bÞ, qua 3 lÇn di chuyÓn ®Þa ®iÓm, tõ hai bµn tay tr¾ng, v-ît qua mu«n vµn khã kh¨n, ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh thuèc l¸ XHCN VN ®· chµo ®êi. Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1957 ®· trë thµnh ngµy lÞch sö cña Nhµ m¸y . 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n cña Nhµ m¸y: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y ®-îc chia ra lµm 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1956-1975: §©y lµ giai ®o¹n ®Çu sau khi Nhµ m¸y chÝnh thøc thµnh lËp, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y khÈn tr-¬ng b¾t tay vµo lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó cã ®-îc nh÷ng bao thuèc ®Çu tiªn kÞo thêi phôc vô nh©n d©n nh©n dÞp TÕt nguyªn ®¸n (1957). TÝnh tõ 6/1/1957 ®Õn ngµy 30/2/1957 Nhµ m¸y ®· giao nép cho C«ng ty ph¸t hµnh cÊp 1 lµ 100000 bao thuèc l¸ Th¨ng Long, v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Bé c«ng nghiÖp giao. Th¸ng 4 n¨m 1957, Nhµ n-íc trang bÞ cho Nhµ m¸y 3 m¸y cuèn ®iÕu TiÖp Kh¾c, 1 m¸y ®ãng bao Trung Quèc. N¨m 1958 cÊp thªm 1 m¸y th¸i TiÖp Kh¾c vµ sau ®ã l¹i bæ sung hîp ®ång 1 m¸y th¸i, 1 m¸y cuèn TiÖp Kh¾c nhê ®ã mµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña Nhµ m¸y ®i vµo æn ®Þnh. §Õn n¨m 1964, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña Nhµ m¸y ®¹t 30968458 ®ång t¨ng gÊp hai lÇn tæng s¶n l-îng n¨m 1958 vµ 18 lÇn n¨m 1957. Ngoµi viÖc tho¶ m·n nhu cÇu trong n-íc Nhµ m¸y cßn dµnh mét khèi l-îng lín ®Ó xuÊt khÈu (n¨m 1964 xuÊt khÈu sang c¸c n-íc b¹n lµ 31117 bao). N¨m 1966, chiÕn tranh x©m l-îc cña Mü më réng ra miÒn B¾c, trong t×nh thÕ khÈn tr­¬ng §°ng bé Nh¯ m²y x²c ®Þnh “Ph°i coi s°n xuÊt nh­ chiÕn ®Êu, coi xÝ nghiÖp nh- chiÕn tr-êng, coi nh- mÖnh chiÕn ®Êu, tõ ®ã v-ît qua mäi khã kh¨n trong bÊt cø t×nh huèng n¯o víi c²c biÖn ph²p tÝch cùc”. Trong lóc nµy ®Ó s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cÇn b¶o vÖ lùc l-îng lao ®éng vµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt. Tõ gi÷a n¨m 1966, Nhµ m¸y chuyÓn sang ph-¬ng ¸n s¬ t¸n. Bé phËn thø nhÊt chuyÓn lªn L¹ng S¬n x©y dùng hoµn chØnh khu s¶n xuÊt T2, bé phËn thø 2 lªn Ba Th¸ lËp c¬ së T3. N¨m 1967 Nhµ m¸y x©y dùng thªm c¬ së s¶n xuÊt T4 ë khu l¨ng Hoµng Cao Kh¶i vµ c¬ së T5 ë Kim Anh-VÜnh Phóc. Sau 20 n¨m phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®· cho thÊy mét Th¨ng Long võa dòng c¶m trong chiÕn ®Êu võa n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh tÕ. Søc sèng Th¨ng Long lµ søc sèng tËp thÓ ®oµn kÕt, chia sÎ ngät bïi, cïng ph¸t huy trÝ tuÖ vµ sù khÐo lÐo cña ng-êi c«ng nh©n yªu lao ®éng. - Giai ®o¹n tõ 1975 ®Õn 1986: Trong kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø ba, hµng ngh×n s¸ng kiÕn khoa häc kü thuËt ®-îc ®Ò xuÊt, trong ®ã cã 314 s¸ng kiÕn ®-îc ¸p dông, lµm lîi cho Nhµ m¸y 2355433 ®ång. Gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¹t møc trung b×nh lµ 200 triÖu bao/n¨m, riªng n¨m 1985 ®¹t 235980000 bao. §iÒu ®¸ng chó ý lµ s¶n phÈm Th¨ng Long võa ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, võa ®¸ng tin cËy vÒ chÊt l-îng, c¸c mÆt hµng thuèc l¸ ®Çu läc xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu s¶n phÈm. - Thêi kú ®æi míi (1986 ®Õn nay): Tõ sau §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI, §¶ng khëi x-íng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, xo¸ bá chÕ ®é ®éc quyÒn ph©n phèi thuèc l¸ tõ n¨m 1987 lµm cho thÞ tr-êng cã nhiÒu thay ®æi vµ biÕn ®æi lín. §· lµm cho Nhµ m¸y l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c, s¶n l-îng n¨m 1986 lµ 255,066 triÖu bao xuèng cßn 171,730 triÖu bao trong n¨m 1989, nhÞp ®é s¶n xuÊt cïng víi kh¶ n¨ng tiªu thô ®Òu gi¶m, lao ®éng d- thõa so víi nhu cÇu s¶n xuÊt nh-ng ®©y lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp lóc bÊy giê. Víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, Nhµ m¸y ®· v-ît qua thö th¸ch ®ã. §ång thêi ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, Nhµ m¸y ®· nhËp hµng lo¹t thiÕt bÞ míi, do vËy sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 1992 lµ 130,646 triÖu, n¨m 1994 lµ 156,345 triÖu bao, tû lÖ thuèc l¸ ®Çu läc n¨m 1992 chiÕm 47,77% tíi n¨m 1994 lµ 82%. Sù nç lùc v-ît bËc ®· ®-a Th¨ng Long trë thµnh mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. N¨m 1991, doanh thu cña Nhµ m¸y lµ 150 tû ®ång trong ®ã nép ng©n s¸ch lµ 52,74 tû ®ång, n¨m 1995 doanh thu ®· lªn tíi 526,827 tû ®ång (nép ng©n s¸ch lµ 215,645 tû ®ång). §Õn n¨m 2000, doanh thu ®¹t 583,904 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,024 tû ®ång), n¨m 2001 doanh thu ®¹t 616,000 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,500 tû ®ång). VÒ sù ph¸t triÓn ®Çu t-, ch-a tÝnh ®Õn c«ng tr×nh hîp t¸c cña Dunhill, Nhµ m¸y c¬ b¶n ®· hoµn thiÖn vµ ®-a vµo sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- theo chiÒu s©u, theo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt 1991-1995 víi sè vèn lµ 78 tû ®ång. N¨m 1996, Nhµ m¸y ®· cã 51 s¸ng kiÕn lµm lîi 380 tû ®ång. HiÖn nay, Nhµ m¸y ®ang më réng theo h-íng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch hîp t¸c víi Rothmans cña Anh quèc ®Ó lËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc l¸ Dunhill t¹i Nhµ m¸y. Hîp t¸c víi h·ng Tobaco vµ BAT (Bristish American Tobaco). §Ó phôc vô chñ tr-¬ng gi¸n tem thuÕ c¸c s¶n phÈm thuèc l¸ ®Òu ¸p dông tõ ngµy 01/04/2000, Nhµ m¸y ®· tù nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y d¸n tem cho thuèc l¸ bao cøng. S¸ng kiÕn nµy ®· tiÕt kiÖn ®-îc mét l-îng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ thay thÕ cho viÖc nhËp thiÕt bÞ tõ n-íc ngoµi, duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn sîi hiÖn ®¹i cña Trung Quèc ®· ®¸p øng cho s¶n xuÊt thuèc l¸ bao vµ hç trî nhu cÇu nguyªn liÖu cho c¸c doanh nghiÖp. 1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ m¸y: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc l¸ cã vµ kh«ng cã ®Çu läc ®Ó tõng b-íc ®-a s¶n phÈm thuèc l¸ vµo thÞ tr-êng. Do ®ã ®ßi hái Nhµ m¸y ph¶i tõng b-íc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c b-íc: - Tõng b-íc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng trong n-íc mµ cßn h-íng tíi xuÊt khÈu. - Tõng b-íc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y:chøc n¨ng, nhiÖm vô: ( xem s¬ ®å trang bªn) Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ ng-êi thñ tr-ëng ®-îc sù gióp søc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia, c¸c héi ®ång t- vÊn trong x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng nghiªn cøu thùc hiÖn, ®Ò xuÊt khi ®-îc thñ tr-ëng quyÕt ®Þnh ®ång ý sÏ biÕn thµnh mÖnh lÖnh xuèng cÊp d-íi.  Ban gi¸m ®èc: Bao gåm Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ Phã gi¸m ®èc kü thuËt. - Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®-îc Nhµ m¸y giao nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ m¸y, lµ ng-êi chØ huy cao nhÊt cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn ®èi víi Nhµ n-íc vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña Nhµ m¸y. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: cã nhiÖm vô tæ chøc m¹ng l-íi giao dÞch, n¾m v÷ng t×nh h×nh ®Ó phôc vô ®Çu ra. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ huy toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt trong Nhµ m¸y.  C¸c phßng chøc n¨ng: §-îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ theo chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô tham m-u gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc bao gåm: - Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: gåm 1 tr-ëng phßng vµ 6 nh©n viªn chøc n¨ng: tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n trong n¨m, quý, th¸ng; ®iÒu hoµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch thÞ tr-êng, ®Þnh møc kü thuËt, thèng kª theo c«ng t¸c tiÕt kiÖm. - Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: gåm tr-ëng phßng, phã phßng vµ 7 nh©n viªn Chøc n¨ng: gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn, h¬i, n-íc l¹nh. NhiÖm vô: Theo dâi qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ kü thuËt c¬ khÝ, thiÕt bÞ chuyªn dïng ®iÖn, h¬i, n-íc l¹nh c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. LËp kÕ ho¹ch vÒ ph-¬ng ¸n ®Çu tchiÒu s©u, phô tïng thay thÕ, ®µo t¹o thî c¬ khÝ. - Phßng KCS: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 33 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Thùc hiÖn gióp Ban gi¸m ®èc vÒ viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. NhiÖm vô: TiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l-îng nguyªn liÖu, vËt t-, vËt liÖu tõ khi ®-a vÒ Nhµ m¸y, gi¸m s¸t chÊt l-îng trªn tõng c«ng ®o¹n d©y chuyÒn, ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó Ban gi¸m ®èc chØ thÞ kh¾c phôc, kiÓm tra chÊt l-îng khi xuÊt kho. - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 10 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt. NhiÖm vô: ChØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ nhËn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu, vËt t-, h-¬ng liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nghiªn cøu phèi chÕ s¶n phÈm míi c¶ néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi thÞ hiÕu tõng vïng, qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ t¹i Nhµ m¸y. - Phßng tµi vô: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 11 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Tham gia gióp viÖc vÒ mÆt tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Tæ chøc qu¶n lý vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nh-: thu, chi, c«ng nî, gi¸ thµnh... - Phßng tæ chøc: bao gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c lao ®éng- tæ chøc, an ninh- quèc phßng. NhiÖm vô: Gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý vµ x©y dùng ph-¬ng ¸n c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, tiÒn l-¬ng, b¶o hé lao ®éng, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. - Phßng nguyªn liÖu: Chøc n¨ng: Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu thuèc l¸ theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô: VÒ n«ng nghiÖp nghiªn cøu thæ nh-ìng, gièng thuèc thùc nghiÖm; tæ chøc gieo trång theo kÕ ho¹ch. - Phßng tµi chÝnh: Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng viÖc hµnh chÝnh sù nghiÖp cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Qu¶n lý vÒ v¨n th-, l-u tr÷ vÒ tµi liÖu, b¶o mËt, ®èi néi, ®èi ngo¹i, qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Phßng tiªu thô: Chøc n¨ng: Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch tiªu thô tõng vïng, miÒn d©n c-, kÕt hîp phßng thÞ tr-êng më réng diÖn tÝch tiªu thô, thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô vÒ chÊt l-îng chñng lo¹i theo quy ®Þnh ®Ó Ban gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng thÞ tr-êng: Chøc n¨ng: Tham m-u gióp viÖc cho ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c thÞ tr-êng. NhiÖm vô: Theo dâi ph©n tÝch diÔn biÕn t×nh h×nh thÞ tr-êng qua bé phËn nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ nhãm tiÕp thÞ, tham gia ho¹t ®éng Marketing, t×m c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tham gia thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m... §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®-îc chia thµnh c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, mçi ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng. Nhµ m¸y cã tÊt c¶ 6 ph©n x-ëng trong ®ã 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ: PX sîi, PX bao cøng, PX bao mÒm, PX Dunhill; 2 ph©n x-ëng mµ s¶n phÈm cña nã lµ hç trî cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ ph©n x-ëng C¬ ®iÖn vµ ph©n x-ëng IV. + Ph©n x-ëng sîi: S¬ chÕ l¸ thuèc l¸, th¸i sîi ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt cuãn ®iÕu hay b¸n cho Nhµ m¸y kh¸c. + Ph©n x-ëng bao mÒm: NhËn sîi thuèc l¸ tõ ph©n x-ëng sîi ®Ó s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm bao mÒm. + Ph©n x-ëng bao cøng: S¶n xuÊt thuèc l¸ bao cøng cã chÊt l-îng tèt. + Ph©n x-ëng Dunhill: Cuèn ®iÕu ®Çu läc ®ãng bao, ®©y lµ ph©n x-ëng hîp t¸c víi h·ng Rothmans (Anh). + Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn: Gia c«ng phô tïng, c¸c chi tiÕt, thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn, h¬i n-íc, tham gia trung tu, ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. + Ph©n x-ëng IV: TËn dông nh÷ng vËt t- cã thÓ sö dông l¹i cung cÊp bao b× cact«ng, tói nilon, tói giíi thiÖu s¶n phÈm. Ngoµi c¸c ph©n x-ëng ra cßn cã c¸c ®éi bèc xÕp, ®éi b¶o vÖ vµ ®éi xe. Qua c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trªn ta thÊy -u ®iÓm lín nhÊt lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®-îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng, c«ng viÖc cña cÊp d-íi kh«ng bÞ chång chÐo, nh-ng do Gi¸m ®èc chØ ®¹o qua hai Phã gi¸m ®èc nªn nhiÒu khi c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng kÞp thêi vµ s¸t víi thùc tÕ. 3. Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y chuyÒn chÕ biÕn thuèc sîi: a. Nguyªn liÖu: - NhËn vÒ ®óng theo c«ng thøc phèi chÕ. - KiÓm tra vïng cÊp, chÊt l-îng, träng l-îng cña tõng mÎ thuèc khi ®-a vµo s¶n xuÊt. b. HÊp ch©n kh«ng: - XÕp c¸c kiÖn thuèc lªn xe theo ®óng c«ng thøc phèi chÕ cho mét mÎ hÊp ( mét mÎ hÊp tõ 1600- 2000 kg). - KiÓm tra W nguyªn liÖu, chÊt l-îng nguyªn liÖu tõng m¸c ®Ó ®¹t tr-íc khi hÊp ch©n kh«ng ë chÕ ®é tù ®éng cho phï hîp. §¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ W vµ gi÷ ®-îc mµu s¾c ban ®Çu cña l¸ thuèc: TSKT :Ph > 0,8 Mpa Ph > 0,3 Mpa Thêi gian hÊp : 25-30 phót W sau hÊp t¨ng: 3  1% Tû lÖ lµm Èm : 98% NhiÖt ®é trong bao: Thuèc tèt  70 Thuèc TB  80 Chu kú hÊp: 2 lÇn - §èi víi tr-êng hîp ®Æc biÖt cÇn t¨ng hoÆc gi¶m chu kú hÊp, phßng KTCN cã quy ®Þnh cô thÓ. c. Phèi chÕ l¸ trªn b¨ng t¶i: - L¸ hÊp xong ph¶i ®-îc phèi chÕ ngay, kh«ng ®-îc ®Ó l©u qu¸ 30 phót. - KiÓm tra m¸c thuèc vïng cÊp, chÊt l-îng, sè l-îng c¶ kiÖn ph¶i phèi chÕ. Ph¸t hiÖn c¸c kiÖn thuèc sai vïng cÊp, chÊt l-îng vµ b¸o cho KCS biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay. - C¸c bã l¸ ®¹t yªu cÇu c¾t ngän (l¸ > 20 cm) ph¶i xÕp ®Òu ®Æn, ngay ng¾n, kh«ng chång chÐo lªn nhau, phÇn ngän l¸ quay vÒ gi÷a b¨ng, c¾t 1/3 ngän. - L¸ rêi xÕp ®Òu ®Æn hai bªn b¨ng t¶i, kh«ng bá å ¹t ïn t¾c. Yªu cÇu l-u l-îng l¸ khi phèi chÕ lu«n ®ång ®Òu nhau vµ æn ®Þnh. Lo¹i bá t¹p vËt, l¸ mèc, l¸ ®en. d. M¸y lµm Èm l¸ kiÓu giã nãng: PhÇn ®Çu l¸ vµ phÇn l¸ t¸ch cuéng ®Òu ®-îc ®-a qua m¸y lµm Èm kiÓu giã nãng (1 m¸y lµm Èm phÇn ®Çu l¸, 1 m¸y lµm Èm phÇn t¸ch cuéng) ®Ó n©ng W lªn 19  1%; T= 65C ®Ó t¹o søc bÒn cña l¸ tèt vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña m¸y ®¸nh l¸. e. M¸y ®¸nh l¸ kiÓu ®øng: - ThiÕt bÞ nµy t¸ch m¶nh l¸ ra khái cuéng. - Tû lÖ cuéng lÉn trong m¶nh l¸  4%. - Tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng  1,5%. Th-êng xuyªn kiÓm tra tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng vµ cuéng trong l¸ . D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÕ biÕn thuèc sîi ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Nguyªn liÖu HÊp ch©n Kh«ng C¾t ngän Phèi trén l¸ Lµm Èm ngän l¸ Ph©n ly sîi cuéng Tr-¬ng në cuéng Thïng tr÷ sîi cuéng Th¸i cuéng Phèi trén sîi l¸, sîi cuéng Lµm Èm l¸ ®· c¾t ngän T¸ch cuéng Gia liÖu SÊy sîi cuéng Lµm Èm Cuéng HÊp Ðp cuéng SÊy sîi Thïng tr÷ Cuéng Th¸i l¸ Tr÷ phèi trén sîi Phun h-¬ng Thïng tr÷, phèi trén vµ ñ l¸ A . S¶n xuÊt sîi cuéng: 1. M¸y lµm Èm cuéng: ThiÕt bÞ dïng h¬i n-íc lµm Èm vµ nãng cuéng W cuéng = 26  2% T = 90C 2. Thïng chøa cuéng: Dïng chøa cuéng sau khi lµm Èm ®Ó ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ thuû ph©n. Thêi gian ñ: 2 giê. 3. M¸y hÊp cuéng- Ðp cuéng: - Sau khi ñ cuéng ®ñ thêi gian quy ®Þnh cuéng ®-îc ®-a lªn m¸y hÊp lµm nãng vµ n©ng thuû phÇn cuéng lªn 30  2%: T - 90C. - Sau ®ã cuéng ®-îc ®-a qua bé phËn Ðp cuéng. §é dµi Ðp cuéng: 1,2  0,1mm. - Lo¹i bá t¹p vËt, cuéng nhòn, cuéng ®en. 4. M¸y th¸i cuéng: Th¸i cuéng thµnh sîi nh- sîi l¸, cì sîi cuéng th¸i: 0,12-0,15mm 5. M¸y tr-¬ng në cuéng: W cuéng = 34  1% ®Ó sîi cuéng cã phÈm chÊt gièng sîi l¸. 6. M¸y sÊy cuéng: - Lµm kh« sîi cuéng ®Õn W yªu cÇu vµ cè ®Þnh tr¹ng th¸i tr-¬ng në cña sîi cuéng. - W sÊy cuéng hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o ( b×nh qu©n: 12  0,5%). - KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû ph©n hång ngo¹i tù ®éng. 7. M¸y ph©n ly sîi cuéng: Sö dông nguyªn lý chän lùa søc giã ®Ó lo¹i bá ®Çu cuéng t¨m réng, t¹p vËt... sau khi ®· tr-¬ng në vµ sÊy sîi cuéng. Nh÷ng sîi cuéng s¹ch sÏ ®-a theo b¨ng t¶i rung ph©n phèi vµo thïng chøa sîi cuéng. 8. Thïng chøa sîi cuéng: Dïng b¶o qu¶n vµ ph©n phèi sîi cuéng cho c¸c m¸c thuèc. §Çu vµo c¸c thïng chøa sîi cuéng ph¶i cã biÓu ghi râ tªn m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt. B. S¶n xuÊt sîi l¸: - M¸y thªm liÖu: PhÇn ngän, m¶nh l¸ ®· t¸ch cuéng ®-îc ®-a vµo m¸y thªm nguyªn liÖu ®Ó lµm t¨ng phÈm chÊt thuèc l¸ vµ lµm Èm l¸ lªn 20  1%. + Tû lÖ gia liÖu: 2 - 2,5% + Lo¹i bá t¹p vËt trªn b¨ng t¶i. - Thïng chøa thuèc l¸: Dïng ®Ó dù tr÷ vµ ñ l¸ ®Ó ®¶m b¶o ®Õn W l¸ tr-íc khi th¸i. Thêi gian ñ l¸: 2 giê. §Çu thïng chøa ph¶i cã biÓu ghi râ tªn, m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt, giê s¶n xuÊt. - M¸y th¸i l¸: Cì sîi l¸ (1-1,2mm)  0,1%. Lo¹i bá t¹p vËt, sîi sai quy c¸ch, sîi ®en. - M¸y sÊy sîi: SÊy sîi kh« ®Õn W quy ®Þnh, cè ®Þnh mµu s¾c cña thuèc l¸. W sÊy hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o (theo mïa kh« vµ mïa Èm, ngµy Èm vµ ngµy kh«. B×nh qu©n = 12  0,5%). KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû phÇn hång ngo¹i tù ®éng. Sîi sÊy xong ®-îc phèi víi cuéng theo tû lÖ quy ®Þnh vµ ®-îc hót lªn tÇng 3 ®Ó phun h-¬ng vµ b¶o qu¶n. - M¸y phun h-¬ng: Lµm t¨ng phÈm chÊt cho sîi thuèc, tû lÖ h-¬ng theo quy ®Þnh lµ 6%. KiÓm tra thiÕt bÞ vµ sîi th-êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn t¾c h-¬ng, tr-êng hîp t¾c h-¬ng kh«ng kiÓm tra ®-îc ph¶i b¸o cho phßng KCS vµ ng-êi vËn hµnh m¸y sÊy sîi biÕt ®Ó ngõng ®-a sîi lªn vµ b¸o söa ch÷a kÞp thêi. - Thïng chøa sîi: Dïng b¶o qu¶n sîi ®Ó s¶n xuÊt vµ ph©n phèi sîi cho c¸c m¸y cuèn. §Çu c¸c thïng chøa sîi ph¶i cã biÓu ghi râ m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt,s¶n l-îng. Do khu vùc b¶o qu¶n sîi ch-a cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt cßn Èm vµ chê l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp sîi cho c¸c khu«ng cuèn ®iÕu nªn sîi c¸c m¸c sau khi s¶n xuÊt xong ph¶i ra b¶o qu¶n trong c¸c thïng catt«ng cã lãt tói PE. Yªu cÇu 1 thïng chøa 70 kg sîi, miÖng tói PE ph¶i gÊp kÝn d¸n b¨ng dÝnh ®Ó b¶o qu¶n. Ngoµi thïng d¸n 1/2 tê nh·n theo ®óng tªn m¸c thuèc, ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ca, träng l-îng. 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thuèc l¸ cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n 1995-2001 nh- sau: ( Xem b¶ng trang bªn) N¨m S¶n xuÊt (triÖu bao) Tiªu thô (triÖu bao) 1995 202,719 204,758 1996 218,655 218,183 1997 219,051 218,610 1998 190,955 186,390 1999 202,210 201,652 % tiªu thô/s¶n xuÊt 101 99,78 99,8 97,6 99,72 2000 2001 210,006 208,127 99,1 223,334 223,525 100,08 B¶ng 1: T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô (1995-2001) Qua b¶ng trªn ta thÊy giai ®o¹n tõ n¨m 1995-1997 sè l-îng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra t¨ng dÇn, ®iÒu ®ã chøng tá nhu cÇu vÒ thuèc l¸ cña thÞ tr-êng trong nh÷ng n¨m nµy t¨ng. N¨m 1996 so víi n¨m 1995 t¨ng 15,936 triÖu bao, n¨m 1997 so víi n¨m 1996 t¨ng 0,396 triÖu bao.§iÒu nµy chøng tá s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng c¶ vÒ chÊt l-îng lÉn gi¸ c¶. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 1998 sè l-îng s¶n xuÊt l¹i cã xu h-íng gi¶m dÇn. Së dÜ cã sù gi¶m ®ã cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Do nhu cÇu vÒ thuèc l¸ trªn thÞ tr-êng gi¶m. - Do sù nhËp lËu thuèc l¸ trµn lan. Nh-ng qua mét n¨m v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ®ã, Nhµ m¸y ®· æn ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng víi sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng tõ n¨m 1999 ®Õn 2001. Cô thÓ: n¨m 1999 lµ 202,210 triÖu bao, n¨m 2000 lµ 210,006 triÖu bao, n¨m 2001 lµ 223,334 triÖu bao. S¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n g¾n chÆt víi tiªu thô ®iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n b¸m s¸t víi nhu cÇu thÞ tr-êng víi tû lÖ tiªu thô/ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 101%, n¨m 1996 lµ 99,78%, n¨m 2001 lµ 100,08%. S¶n phÈm tiªu thô trong c¸c n¨m 1998 ®Õn 2000 cã h-íng gi¶m so víi c¸c n¨m tr-íc , chøng tá trong nh÷ng n¨m nµy Nhµ m¸y ®· kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm, hoÆc do nhu cÇu thÞ tr-êng gi¶m... §Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm trªn, trong n¨m 2001 Nhµ m¸y ®· t¨ng c-êng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, nhê ®ã mµ s¶n l-îng tiªu thô s¶n phÈm trong n¨m nµy t¨ng lªn rÊt nhiÒu, hÇu nh- s¶n xuÊt ®Õn ®©u th× tiªu thô ®Õn ®ã. PhÇn II: C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ th¨ng long. 1. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y: 1.1.C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã kÕ ho¹ch hoÆc chÊt l-îng kÕ ho¹ch kh«ng cao th× kh«ng bao giê ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ liªn tôc, råi sÏ bÞ ph¸ s¶n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín, do ®ã cÇn ph¶i cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho m×nh, Nhµ m¸y ®· dùa trªn c¸c c¨n cø sau: - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ phª duyÖt ®iÒu lÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam . - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña n¨m tr-íc vµ dù -íc n¨m nay ®Ó lµm c¬ së xin x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. - C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng thùc tÕ cña Nhµ m¸y... Víi nh÷ng c¨n cø ®ã, Nhµ m¸y míi cã c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho n¨m tíi. Lo¹i kÕ ho¹ch mµ Nhµ m¸y x©y dùng ®ã lµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. Víi lo¹i kÕ ho¹ch nµy nã mang tÝnh chÊt toµn diÖn vµ cô thÓ vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ ®êi sèng x· héi cña CBCNV cña Nhµ m¸y. 1.2.C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002: N¨m 1999 2000 2001 2002 Sè l-îng Doanh thu Gi¸ trÞ TSL Lao ®éng NépNS L·i (triÖu bao) (tû ®ång) (tû ®ång) (ng-êi) (tû ®ång) (tû ®ång) 202,81 592,08 553,64 1187 218,67 206,863 603,922 564,71 1211 223,04 211,000 616,000 576,000 1235 227,500 215,22 626,32 587,52 1260 232,05 B¶ng 2: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002 14,3 14,6 14,9 15,2 1.3.KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch: N¨m 1999 2000 2001 Sè l-îng (triÖu bao) Doanh thu (tû ®ång) Gi¸ trÞ TSL (tû ®ång) Lao ®éng (ng-êi) Nép NS (tû ®ång) L·i (tû dång) 202,210 593,485 536,166 1184 219,320 17,321 210,006 603,922 561,752 1231 227,024 14,500 223,525 616,000 584,979 1224 223,500 13,000 B¶ng 3: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2001. 2. Thùc tr¹ng vÒ Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng: 2.1. C¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y: Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thiÕu lao ®éng th× sÏ kh«ng s¶n xuÊt ®-îc. §Ó cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi -u trong Nhµ m¸y. HiÖn nay, Nhµ m¸y lùa chän c¬ cÊu lao ®éng theo h×nh thøc giíi tÝnh. D-íi ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y trong n¨m 2002: Trong ®ã TT C¸c bé phËn Tæng sè lao ®éng Nam N÷ 1. Ph©n x-ëng sîi 158 52 106 2. Ph©n x-ëng bao mÒm 297 89 208 3. Ph©n x-ëng bao cøng 162 82 80 4. Ph©n x-ëng Dunhill 42 26 16 5. Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn 86 69 17 6. Ph©n x-ëng IV 34 7 27 7. §éi bèc xÕp 45 44 1 8. §éi xe 18 18 0 9. §éi b¶o vÖ 32 27 5 10. Phßng tæ chøc 4 2 2 11. Phßng tµi vô 13 4 9 12. Phßng tiªu thô 32 11 21 13. Phßng kÕ ho¹ch 17 8 9 14. Phßng thÞ tr-êng 43 35 8 15. Phßng KCS 35 1 34 16. Phßng KTCN 12 5 7 17. Phßng KTC§ 9 9 0 18. Phßng nguyªn liÖu 29 3 26 B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh. Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trªn ta thÊy Nhµ m¸y ®· dùa trªn chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®Ó lùa chän c¬ cÊu lao ®éng hîp lý. ë ®©y, nh÷ng bé phËn cÇn cã sù khÐo lÐo, c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n th× tû lÖ n÷/nam l¹i cao. H¬n n÷a, trong thùc tÕ Nhµ m¸y cho thÊy, sè n÷ lµm ë v¨n phßng th-êng chiÕm tû lÖ lín h¬n so víi nam. Bªn c¹nh dã, c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y cßn ph©n theo tr×nh ®é vµ theo ®é tuæi: N¨m 2000 N¨m2001 Sè l-îng Tû träng Sè l-îng Tû träng 1. Tæng lao ®éng (ng-êi) 1176 100 1186 100 -Lao ®éng gi¸n tiÕp 210 17,86 215 18,13 -Lao ®éng trùc tiÕp SXKD 966 82,14 971 81,87 2. KÕt cÊu theo tr×nh ®é 1176 100 1186 100 -§¹i häc 106 9,01 109 9,19 -Cao ®¼ng 9 0,77 9 0,76 -Trung cÊp 95 8,08 97 8,18 -C«ng nh©n kü thuËt 816 69,39 84 69,22 -Lao ®éng phæ th«ng 150 12,76 150 12,65 3. KÕt cÊu theo ®é tuæi 1176 100 1186 100 - < 20 0 0 - Tõ 20-29 163 13,86 176 18,84 - Tõ 30-39 723 61,48 735 61,97 - Tõ 40-49 229 19,47 223 18,8 - Tõ 50-60 61 5,19 52 4,38 - > 60 0 0 B¶ng 5: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é vµ ®é tuæi. Qua b¶ng trªn ta thÊy, vÒ tr×nh ®é Cao ®¼ng cã tû träng thÊp nhÊt( n¨m 2000 lµ 0,77% cßn n¨m 2001 lµ 0,76%), VÒ C«ng nh©n kü thuËt chiÕm tû träng cao nhÊt (n¨m 2000 lµ 69.39% cßn n¨m 2001 lµ 69,22%). §iÒu ®ã rÊt phï hîp v× Nhµ m¸y s¶n xuÊt b»ng c¸c d©y chuyÒn. MÆt kh¸c, nÕu xÐt vÒ ®é tuæi th× ë ®é tuæi tõ 30-39 chiÕm tû träng cao nhÊt ( N¨m 2000 lµ 61,48%, cßn n¨m 2001 lµ 61,97%). Nh- vËy, Nhµ m¸y ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng. Tãm l¹i, c¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y lµ rÊt hîp lý phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. TT ChØ tiªu 2.2. §Þnh møc lao ®éng cña Nhµ m¸y (cho 1 ca s¶n xuÊt): 2.2.1. Ph©n x-ëng sîi: Tt Tªn c«ngviÖc 1 I. A. 1. 2. 2 BËc thî 3/6 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn d©y chuyÒn Kh©u phèi chÕ 6 M¸y hÊp ch©n kh«ng 4/6 4 5/6 5 2 1 1 3/7 6 4/7 7 5/7 8 Kü s9 Céng 10 3 7 3. 4. 5. 6. 7. M¸y c¾t ngän M¸y dÞu l¸ M¸y dÞu ngän M¸y ®¸nh l¸ M¸y gia liÖu 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. B. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 32. 33. 20 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thïng chøa l¸ M¸y th¸i l¸ Pha phÕ phÈm M¸y sÊy sîi l¸ M¸y dÞu cuéng Thïng chøa cuéng M¸y hÊp c©n cuéng M¸y th¸i cuéng M¸y tr-¬ng në sîi cuéng M¸y sÊy sîi cuéng Thïng chøa sîi cuéng Nhµ bôi M¸y phun h-¬ng Thïng tr÷ sîi M¸yphunh-¬ng Menthol Ra sîi Kho tr÷ sîi Bé phËn phôc vô Söa ch÷a ph©n x-ëng Kho c¬ khÝ §iÖn ph©n x-ëng M¸y nÐn khÝ C©n ®iÖn tö VÖ sinh c«ng nghiÖp C¸c kh©u kh¸c M¸y xÐ ®iÕu phÕ phÈm M¸y ph©n ly 1 sµng gam 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 11 2 2 1 3 1 1 6 4 1 5 1 3 10 1.5 1.5 1 1 4 3 1 4 4 1 5 34. 3 3 Tæ t¶i 35. Bé phËn qu¶n lý 8 59 19 6 6 5.5 3 4 110.5 Tæng céng B¶ng 6: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n x-ëng sîi. §Þnh møc lao ®éng trªn ®-îc x¸c ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n x-ëng . Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tr-íc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh nh-: - Kh©u v¸, can t¶i cho s¶n xuÊt . - San cuéng, san l¸ phôc vô cho s¶n xuÊt. - ChÆt t¸ch mèc, xö lý l¸ mèc... lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu ®-a vµo. §Þnh møc lao ®éng trªn ch-a tÝnh c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho mét ngµy kh«ng phô thuéc sè ca s¶n xuÊt. 2.2.2. Ph©n x-ëng bao cøng: Tt Tªn c«ng viÖc BËc thî 3/6 I. 1. 2. Kh©u m¸y cuèn Kh©u ®æ sîi 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc ®iÕu ®Çu läc: MK8-MX3-CASCADE(3 cuèn C1,C2,C3) 4 3. M¸y cuèn DE COUPLE (cuèn Ph¸p) 2 4/6 5/6 4/7 5/7 Kü s- Céng 6 3 4 9 2 1 5
- Xem thêm -