Tài liệu Báo cáo tổng hợp về ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp 1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Cæ phÇn Th¬ng m¹i Quèc tÕ ViÖt Nam 1.1. LÞch sö h×nh thµnh Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Quèc tÕ ViÖt nam - Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: Vietnam Interntional Commercial Joint Stock bank (VIB) ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 18/09/1996. Trong c¬ cÊu cæ dodong cã sù tham gia gãp vèn cña 02 Ng©n hµng quèc doanh lµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Tõ khi thµnh lËp ®Õn hÕt n¨m 1997 VIB tËp trung x©y dùng c¸c ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. §Õn cuèi n¨m 2000, VIB ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ: Liªn tôc ba n¨m liÒn (1998 - 2000) VIB ®îc ng©n hµng Nhµ níc xÕp lo¹i A theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ do Th«ng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc viÖt nam Ban hµnh, qu¶n lý tµi s¶n, kh¶ n¨ng thanh to¸n, lîi nhuËn vµ n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh. Më réng m¹ng líi ho¹t ®éng chi nh¸nh t¹i 92 Nam Kú Khëi NghÜa TPHCM vµo ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1999. Më c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc Héi së vµ chi nh¸nh. Liªn tôc t¨ng trëng mét c¸ch an toan vµ hiÖu qu¶. 1.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam 1.2.1.Më tµi kho¶n vµ nhËn tiÒn göi VIB më tµi kho¶n miÔn phÝ cho kh¸ch hµng, sau tèi ®a lµ 01 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ cÇn thiÕt. 1.2.2.TÝn dông, ®Çu t vµ tµi trî dù ¸n. VIB nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng b»ng VND vµ ngo¹i tÖ víi c¸c lo¹i sau: - TiÒn göi kh«ng k× h¹n - TiÒn göi cã k× h¹n - TiÒn göi thanh Mét sè ®iÓm ®Æc biÖt lµ: - Sæ tiÕt kiÖm cña VIB ®îc cÇm cè vay vèn t¹i VIB víi l·i suÊt u ®·i 1 - TiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i VIB ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña NHNN. - Mäi nhu cÇu vay vèn b»ng ngo¹i tÖ hoÆc VND phô thuéc vµo lo¹i h×nh vay vèn cña kh¸ch hµng, ®îc ®¸p øng mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn tiÖn th«ng qua c¸c lo¹i h×nh tÝn dông ®a d¹ng nh: - TÝn dông ng¾n h¹n - TÝn dông trung vµ dµi h¹n - Cho vay cÇm ®å - ChiÕt khÊu c¸c chøng tõ cã gi¸ - Cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn - Cho vay tiªu dïng 1.2.3.ChuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n trong níc. 1.2.4.DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi. 1.2.5.DÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ ngo¹i hèi. VIB thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ cho kh¸ch hµng th«ng qua c¸c h×nh thøc nhu: - Më, th«ng b¸o, x¸c nhËn vµ thanh to¸n L/C - Nhê thu D/A,D/P - ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn(TT) - Mua b¸n ngo¹i tÖ - Thanh to¸n thÎ VISA CARD vµ MASTER CARD 1.2.6.DÞch vô ng©n quü VIB nhËn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nh: kiÓm, ®Õm tiÒn, ®æi tiÒn, ng©n phiÕu; cÊt gi÷ hé tµi s¶n; thu chi tiÒn mÆt t¹i ®Þa chØ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng 1.2.7.DÞch vô b¶o l·nh, t vÊn ®Çu t vµ qu¶n lÝ tµi chÝnh. VIB nhËn thùc hiÖn c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh, t vÊn ®Çu t vµ qu¶n lÝ tµi chÝnh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng: - B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång - B¶o l·nh vay vèn 2 - B¶o l·nh thanh to¸n - B¶o l·nh dù thÇu - B¶o l·nh chÊt lîng s¶n phÈm - B¶o l·nh hoµn thanh to¸n - B¶o l·nh ®èi øng - X¸c nhËn b¶o l·nh - B¶o l·nh hèi phiÕu, lÖnh phiÕu - B¶o l·nh kh¸c 1.2.8.Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ ho¹t ®éng. 1.2.9.Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o, thi ®ua khen thëng theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng. 1.3.C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam §Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong ®iÒu lÖ cña m×nh, VIB ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé.Sau nhiÒu lÇn chia, t¸ch, bæ sung th× ®Õn nay vÒ c¬ b¶n ®· ®îc biªn chÕ mét c¸ch phï hîp víi c¬ cÊu c¸c phßng ban nh sau: Ban gi¸m ®èc: gåm Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung Ba phã gi¸m ®èc: - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thanh to¸n quèc tÕ - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ng©n quü C¬ cÊu phßng ban: bao gåm 5 phßng ban víi c¬ cÊu tæ chøc theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tÝn dông Phßng kinh doanh kÕ ho¹ch Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thanh to¸n quèc tÕ Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng kÕ to¸n3 ng©n quü Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ to¸n ng©n quü Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kiÓm so¸t NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban nh sau: * Phßng kÕ to¸n- ng©n quü: - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n theo quy ®Þnh cña NHNN vµ VIB. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh. - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña VIB. - Tæng hîp, lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong níc. - ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån kho theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn to¸n phôc vô kinh doanh. - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao cho. * Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi t×nh lo¹i kh¸ch hµng, më réng tÝn dông theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, lùa chän biÖn ph¸p cho vay cã hiÖu qu¶ vµ an toµn. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n tÝn dông theo uû quyÒn, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh gi¸m ®èc ng©n hµng theo ph©n cÊp. - TiÕp nhËn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong vµ ngoµi níc.Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c cña ChÝnh phñ, tæ chøc vµ c¸ nh©n. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh thÝ ®iÓm, theo dâi, ®¸nh gi¸, tæng kÕt, rót kinh nghiÖm. - Thêng xuyªn ph©n lo¹i d nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p ®Ò xuÊt, gióp l·nh ®¹o kiÓm tra ®«n ®èc ho¹t ®éng tÝn dông. - Tæng hîp b¸o c¸o, kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, hµng quý vµ thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh, trùc tiÕp lµm th kÝ tæng hîp cho gi¸m ®èc. - T vÊn trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ liªn quan ®Õn ph¸p lÝ, tµi s¶n, c¸n bé ng©n hµng. 4 - Lu tr÷ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam(VIB) - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc, trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña ng©n hµng, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, ®ång thêi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. * Phßng thanh to¸n quèc tÕ: - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n níc ngoµi cña chi nh¸nh, nghiªn cøu x©y dùng vµ ¸p dông c¸c kü thuËt thanh to¸n hiÖn ®¹i. - T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n lµ nhanh nhÊt, chÝnh x¸c, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. - ¸p dông c¸c c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. * Phßng kiÓm so¸t: - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cña NHNN vµ cña VIB. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ nguyªn t¾c, chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ níc. - Gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®äng cña ng©n hµng, ®ång thêi b¸o c¸o víi gi¸m ®èc ; thôc hiÖn chuyªn ®Ò b¸o c¸o, tæ chøc giao ban thêng kú vµ c¸c nhiÖm kh¸c. 1.4. Quy tr×nh, thñ tôc thùc hiÖn nghiÖp vô chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam: nghiÖp vô cho vay. - C¸n bé tÝn dông tiÕp nhËn hå s¬ xin vay vèn cña kh¸ch hµng, cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu danh môc hå s¬ theo quy ®Þnh, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña tõng lo¹i hå s¬ vµ b¸o c¸o cho trëng phßng tÝn dông. - Trëng phßng tÝn dông ph©n c«ng c¸n bé thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. - Trëng phßng tÝn dông cã trschs nhiÖm kiÓm tra hå s¬ vay vèn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña hå s¬ vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh do c¸n bé tÝn dông tr×nh, tiÕn hµnh xem xÐt, t¸i thÈm ®Þnh nÕu cÇn thiÕt, ghi ý kiÕn vµo b¸o c¸o thÈm ®Þnh hoÆc t¸i thÈm ®Þnh vµ tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. - Gi¸m ®èc c¨n cø vµo b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh do phßng tÝn dông tr×nh, quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc kh«ng cho vay vµ giao cho phßng tÝn dông: - NÕu kh«ng cho vay th× c¸n bé tÝn dông th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt. - NÕu cho vay th× ng©n hµng cïng víi kh¸ch hµng lËp hîp ®ång tÝn dông, hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay( trong trêng hîp cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n). - Hå s¬ kho¶n vay ®îc gi¸m ®èc ký duyÖt cho vay ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n thùc hiÖn nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n, thanh to¸n hoÆc chuyÓn quü ®Ó gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. - Sau khi thùc hiÖn gi¶i ng©n, c¸n bé tÝn dông kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn vay.Néi dung kiÓm tra bao gåm: - KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay theo môc ®Ých ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông. 5 - KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n. - KiÓm tra hiÖn tr¹ng tµi s¶n b¶o ®¶m. - Thêi gian thÈm ®Þnh cho vay: - C¸c dù ¸n trong quyÒn ph¸n quyÕt: trong thêi gian kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 45 ngµy ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ khi ng©n hµng nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña ng©n hµng, ng©n hµng ph¶i quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o viÖc cho vay hoÆc kh«ng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c dù ¸n vît quyÒn ph¸n quyÕt: trong thêi gian kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 20 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ khi ng©n hµng nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña ng©n hµng, ng©n hµng ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó tr×nh lªn ng©n hµng cÊp trªn(Héi së).Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 25 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ tr×nh th× Héi së ph¶i th«ng b¸o chÊp nhËn hoÆc kh«ng chÊp nhËn ®èi víi kho¶n vay nãi trªn. 2. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam trong n¨m 2001. 2.1.Bèi c¶nh 2.1.1.T×nh h×nh kinh tÕ N¨m 2001, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tiÕp tôc t¨ng trëng víi tèc ®é 6,8% so víi n¨m 2000, ®øng thø 2 ch©u ¸ sau Trung Quèc. Tríc nh÷ng khã kh¨n vÒ ®Çu ra cña thÞ trêng thÕ giíi do suy tho¸i kinh tÕ trªn diÖn réng, tèc ®é t¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÉn ®¹t gÇn 10%, tèc t¨ng dÞch vô vÉn ®¹t gÇn 6,8%, cao h¬n møc 6% cña n¨m tríc.Vèn ®Çu t x· héi t¨ng m¹nh, n¨m 2001 ®îc coi lµ mµu thu hót vèn FDI tõ c¸c níc vµo ViÖt Nam, víi trªn 2,4 tû USD.Kh«ng chØ cã vËy, ®©y còng lµ mét n¨m hiÕm hoi c¸n c©n thu-chi ng©n s¸ch nhµ níc ®îc c¶i thiÖn, nhê nguån ®Çu t trong níc t¨ng lªn tíi h¬n 175 ngh×n tû ®ång, b»ng 32% GDP.ChØ sè gi¸ tiªu dïng tÝnh chung 12 th¸ng t¨ng 0.7% so víi th¸ng 12 n¨m 2000. 2.1.2.T×nh h×nh tµi chÝnh tiÒn tÖ N¨m 2001 lµ n¨m mµ thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, cô thÓ lµ trªn c¸c mÆt sau: - VÒ l·i suÊt: Thùc hiÖn chñ tr¬ng kÝch cÇu cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ níc ®· 4 lÇn h¹ l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi VND, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh thêng xuyªn duy tr× l·i suÊt cho vay ë møc ngang b»ng hoÆc thËm chÝ thÊp h¬n l·i suÊt c¬ b¶n, khiÕn cho mÆt b»ng l·i suÊt cho vay trªn thÞ trêng bÞ duy tr× liªn tôc ë møc thÊp, trong khi l·i suÊt huy ®éng VND trªn thÞ trêng kh«ng gi¶m. §èi víi USD, trong n¨m 2001 Côc dù tr÷ liªn bang Mü(FED) ®· 11 lÇn h¹ l·i suÊt( tõ 6,5%/n¨m xuèng cßn 1,75%/n¨m) do ®ã lµm l·i suÊt huy ®éng vµ cho vay ®èi víi USD liªn tôc gi¶m, trong khi nguån vèn huy ®éng víi l·i suÊt cao tríc ®ã cha ®îc sö dông ®· ¶nh hëng lín ®Õn thu 6 nhËp cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn. - VÒ tû gi¸: Mét mÆt do chÝnh s¸ch kÝch cÇu tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ níc, mÆt kh¸c USD t¨ng gi¸ so víi hÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn kh¸c nªn ®ång VND bÞ mÊt gi¸ kho¶ng 4% so víi USD. Ngoµi ra yÕu tè t©m lý “sïng b¸i” ®ång USD trong d©n c còng gãp phÇn ®Èy tû gi¸ lªn cao. 2.1.3.T×nh h×nh néi bé cña VIB. 2.1.3.1.Tån t¹i Tõ khi thµnh lËp, VIB cha x¸c ®Þnh râ t«n chØ, môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn ngay tõ ®Çu, v× vËy cha x©y dùng ®îc m« h×nh tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý phï hîp nªn cha ph©n ®Þnh râ, t¸ch b¹ch ®îc chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ chøc n¨ng kinh doanh, vai trß kiÓm so¸t rñi ro cha ®îc coi träng ®óng møc; cha ®Þnh híng ®èi tîng kh¸ch hµng vµ m¹ng líi giao dÞch nªn ho¹t ®éng kinh doanh cßn ch¹y theo c¸c chØ tiªu mang tÝnh chÊt ng¾n h¹n; c¸c dÞch vô cha ®a d¹ng, chÊt lîng dÞch vô cha ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong m«i trêng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - Vèn ®iÒu lÖ nhá ( míi ®¹t 76 tû VND), ®îc xÕp vµo mét trong nh÷ng ng©n hµng cæ phÇn ®« thÞ cã vèn nhá(b»ng 10-20% so víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn trong khu vùc).V× vËy tû lÖ an toµn trong huy ®éng vèn thÊp, h¹n chÕ viÖc më réng ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp lín( giíi h¹n ®Çu t kh«ng ®îc vît qu¸ 15% vèn tù cã). - HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cßn thÊp: ROE = 11% (thÊp h¬n so víi NHTMCP §«ng ¸ , NHTMCP ACB, NHTMCP Qu©n ®éi...); ROA = 0,7%/n¨m; tû lÖ vèn tù cã trªn tæng tµi s¶n míi chØ ®¹t 5,9%... - C¬ së vËt chÊt cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu: Trô së lµm viÖc cña héi së chÝnh sau gÇn 6 n¨m lµm viÖc ®· trë nªn qu¸ chËt chéi, kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt cho c¸n bé nh©n viªn, h¹n chÕ viÖc tuyÓn dông vµ thu hót ngêi giái. §iÒu nµy còng c¶n trë rÊt nhiÒu ®èi víi viÖc më réng c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô, dÞch vô kinh doanh, ph¸t triÓn tæ chøc, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ nh»m ph¸t triÓn kh¸ch hµng. - Vai trß cña c«ng nghÖ th«ng tin cha ®îc coi träng ®óng møc(kh¸ch hµng giao dÞch vÉn hoµn toµn ph¶i lµm thñ tôc t¹i ng©n hµng), kinh phÝ ®Çu t trong c¸c n¨m qua cho trang thiÕt bÞ, hÖ thèng tin häc vµ phÇn mÒm ch¬ng tr×nh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu, thu nhËp cña nh©n viªn tin häc cha t¬ng xøng víi vai trß vµ nhiÖm vô. - Cha cã ®Þnh híng trong c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé, trong khi c¸n bé chñ chèt cña ng©n hµng liªn tôc thay ®æi trong vßng 5 n¨m qua ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc thùc thi c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng.C«ng t¸c tuyÓn dông, sö dông vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé cha ®îc chó träng ®óng møc.Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. 2.1.3.2.ThuËn lîi 7 Lµ ng©n hµng thµnh lËp sau nªn VIB cã thÓ häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng ®i tríc nh»m h¹n chÕ tèi ®a rñi ro, gióp ng©n hµng cã ®îc c¸c bíc ®i v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh.Sau thêi gian ho¹t ®éng khã kh¨n ban ®Çu(1996-1998), ng©n hµng ®· më réng ®îc ®Þa bµn ho¹t ®éng t¹i 2 thµnh phè quan träng vµ n¨ng ®éng nhÊt.Ph¸t triÓn ®îc nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n vµ t¨ng thu dÞch vô.C¸n bé vµ nh©n viªn nh×n chung ®Òu nhiÖt t×nh vµ g¾n bã víi ng©n hµng.Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Ban ®iÒu hµnh cã tr¸ch nhiÖm vµ t©m huyÕt x©y dùng ng©n hµng, kh«ng cã xung ®ét quyÒn lîi víi ng©n hµng...Cã thÓ nãi VIB ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc v« cïng to lín, tuy nhiªn víi sù quyÕt t©m cña c¸n bé nh©n viªn vµ l·nh ®¹o toµn ng©n hµng, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam (VIB) ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 ChØ tiªu ThuyÕt minh 2001 2000 Tµi s¶n TiÒn mÆt vµ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i NHNN TiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông 1 24,368,933,995 49,117,106,990 2 517,896,986,450 442,752,311,108 Cho vay kh¸ch hµng 3 621,546,069,316 506,429,861,489 Dù phßng rñi ro 4 -3,820,910,000 -1,805,910,000 Tr¸i phiÕu vµ c«ng tr¸i 5 82,557,413,800 210,065,065,300 §Çu t hïn vèn vµ liªn doanh liªn kÕt 6 4,710,000,000 5,660,000,000 BÊt ®éng s¶n vµ thiÕt bÞ 7 3,896,101,254 5,942,269,299 8 Tµi s¶n kh¸c 8 Tæng 24,973,347,319 23,021,384,776 1,278,127,942,134 1,241,182,088,962 Nî ph¶i tr¶ vµ vèn cæ ®«ng Nî ph¶i tr¶ TiÒn göi cña c¸c TCTD 10 358,211,542,124 339,288,526,551 §ång tµi trî vµ uû th¸c 11 93,458,760,816 107,831,410,247 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 12 645,797,291,353 653,554,098,464 87,228,718,871 44,948,477,903 3,072,862,008 5,316,330,601 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c ThuÕ Tæng nî ph¶i tr¶ 1,187,769,175,172 1,150,938,842,766 Vèn cæ ®«ng Vèn ®iÒu lÖ 75,810,000,000 75,810,000,000 C¸c quü dù tr÷ 4,747,772,956 2,591,103,832 Chªnh lÖch thu nhËp/chi phÝ 7,152,231,766 11,771,950,647 648,762,240 70,190,717 88,358,766,962 90,243,245,196 Lîi nhuËn gi÷ l¹i 13 Tæng vèn cæ ®«ng Tæng nî ph¶i tr¶ vµ vèn cæ ®«ng 1,276,127,942,134 1,241,182,088,962 (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) 2.2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Nh vËy lµ qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn quèc tÕ ViÖt Nam (VIB) chóng ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña VIB, cô thÓ nh sau: 2.2.1.VÒ nguån vèn §Ó xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng nguån vèn cña VIB, tríc hÕt ta cÇn xem xÐt sù biÕn ®éng cña nguån vèn qua c¸c thêi k×, c¨n cø vµo b¶ng sè liÖu sau ®©y: T×nh h×nh huy ®éng vèn qua c¸c thêi ®iÓm 9 (§¬n vÞ:Tû VND) ChØ tiªu TiÒn göi tiÕt kiÖm TiÒn göi cña c¸c TCKT Tæng 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 So víi n¨m 1999 2000 196,3 456,6 484,6 246,8% 106,1% 21,4 196,9 161,1 752.8% 81,8% 482,6 1.241,2 1.276,1 264,4% 102,8% (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) Tæng nguån tiÒn huy ®éng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2001 ®¹t 1276,1 tû ®ång, chØ t¨ng 2,8% so víi thêi ®iÓm 31/12/2000.Trong ®ã nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng 6,1%( chñ yÕu lµ c¸c kho¶n tiÕt kiÖm b»ng ®ång VND).Nguån tiÒn USD huy ®éng ®îc cha cã ph¬ng ¸n sö dông hiÖu qu¶ nªn t¹m thêi vÉn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, ®æi lÊy ®ång VND ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu xem xÐt c¸c con sè chóng ta nhËn thÊy r»ng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ gi¶m 18,1%, chñ yÕu lµ do Bu §iÖn Tp Hå ChÝ Minh gi¶m tiÒn göi thanh to¸n, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31/12/2001 sè d tiÒn göi thanh to¸n b»ng ®ång VND t¹i Chi nh¸nh Tp Hå ChÝ Minh ®· gi¶m tõ 87,1 tû ®ång xuèng con 35,8 tû ®ång. Sau sù biÕn ®éng vÒ nh©n sù, ng©n hµng ®· chñ ®éng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh ho¹t ®éng, gi÷ v÷ng uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.§ã lµ: - Tõng bíc tiÕp cËn víi c¸c b¹n hµng lín nh Tæng c«ng ty Bu chÝnh vµ viÔn th«ng, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu, Tæng c«ng ty §iÖn lùc,...vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuéc Tæng c«ng ty 90-91 - Cñng cè vµ t¨ng cêng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng nh Bu ®iÖn Tp Hå ChÝ Minh, c«ng ty FPT,.. - Lu«n theo dâi chÆt chÏ, n¾m b¾t diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ trêng, chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng, kÞp thêi ®iÒu chØnh l·i suÊt huy ®éng ®óng yªu cÇu c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ trong kinh doanh. - Më réng m¹ng líi ho¹t ®éng ®Ó tõng bíc chiÕm lÜnh thÞ phÇn kinh doanh song song víi viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng... 2.2.2.Ho¹t ®éng tÝn dông Sö dông vèn lµ kh©u cuèi cïng, quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng, nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, trong nh÷ng n¨m võa qua Ng©n hµng cæ phÇn th¬ng m¹i quèc tÕ ViÖt Nam(VIB) ®· cã nh÷ng chØ ®¹o vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi, gãp phÇn tõng bíc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, biÓu hiÖn cô thÓ qua b¶ng sau: T×nh h×nh sö dông vèn qua c¸c thêi ®iÓm ChØ tiªu 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 10 (§¬n vÞ:Tû VND) So víi c¸c n¨m 1999 2000 Tæng d nî Doanh sè cho vay 482,6 1241,2 1276,1 264,4% 102,8% 233,1 506,2 621,5 266,6% 122,7% (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) Nh vËy d nî ®· t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m.Tæng d nî tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2001 ®¹t 612,5 tû, t¨ng 23,2% so víi thêi ®iÓm 31/12/2000.D nî trung vµ dµi h¹n chiÕm 32,5% trong tæng d nî, t¨ng 38,1% so víi ®Çu n¨m.Trong ®ã d nî t¹i héi së ®¹t 440 tû ®ång( t¨ng 45,1%), chñ yÕu t¨ng m¹nh vµo dÞp cuèi n¨m, do nhu cÇu vay vèn ®Ó thanh to¸n L/C nhËp khÈu vµ dù tr÷ hµng tÕt.T¹i chi nh¸nh Tp Hå ChÝ Minh, d nî tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 lµ 181,5 tû ®ång( gi¶m 9,8%). Thèng kª vÒ nî qu¸ h¹n 31/12/1999 31/12/2000 4,3 1,9% 233,1 4,9 0,97% 506,2 31/12/2001 7,1 1,1% 621,5 (§¬n vÞ: Tû VND) So víi c¸c n¨m 1999 2000 - 0,8% + 0,13% (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) Nî qu¸ h¹n toµn hÖ thèng VIB t¹i thêi ®iÓm 31/12/2001 lµ 7,1 tû ®ång( kÓ c¶ nî chê xö lý) chiÕm 1,1% tæng d nî.Trong ®ã nî qu¸ h¹n t¹i héi së lµ 4,0 tû ®ång, t¹i chi nh¸nh Tp Hå CHÝ Minh lµ 3,1 tû ®ång.T¹i héi së ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m thu håi nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi, nh÷ng kho¶n khª ®äng t¹i héi së tõ h¬n 2 n¨m tÝnh ®Õn 31/12/2001 ®· gi¶m tõ 1727,8 triÖu ®ång ®Çu n¨m xuèng cßn 645 triÖu ®ång. NhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng tÝn dông: - Nh×n chung chÊt lîng tÝn dông cña VIB t¨ng trëng chËm, sè kh¸ch hµng mang tÝnh æn ®Þnh vµ truyÒn thèng kh«ng nhiÒu.D nî t¹i héi së t¨ng trëng m¹nh vµo cuèi n¨m, chñ yÕu lµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ vèn kinh doanh theo thêi vô cuèi n¨m. - Sè lîng c¸n bé tÝn dông t¹i héi së cßn thiÕu ®· h¹n chÕ ®Õn viÖc ph¸t triÓn kh¸ch hµng. - S¶n phÈm dÞch vô cha ®a d¹ng nªn cha khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng cña thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ m¶ng thÞ trêng phï hîp víi c¸c NHTMCP. - T¹i chi nh¸nh, viÖc thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt hå s¬ vay vèn cßn s¬ sµi.Thñ tôc thiÕt lËp tµi s¶n ®¶m kh«ng ®óng theo quy ®Þnh.ViÖc cho vaytÝn chÊp ®èi víi c¸n bé nh©n viªn khi cha cã quy ®Þnh cña VIB, møc cho vay vµ thêi h¹n thiÕu hîp lý.C¸n bé tÝn dông hoÆc cha t«n träng ®óng møc c¸c nguyªn t¾c vÒ cho vay hoÆc n¨ng lùc cßn h¹n chÕ. V× vËy, dÉn ®Õn chÊt lîng tÝn dông kh«ng cao, sè nî cã kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n lín.§Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng tríc ®©y, duy tr× nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cïng víi viÖc ph¸t triÓn c¸c kh¸ch hµng míi lµ mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ cña chi nh¸nh Tp Hå ChÝ Minh. 11 - Víi sù thay ®æi nh©n sù ë c¶ vÞ trÝ gi¸m ®èc vµ trëng phßng tÝn dông, c«ng viÖc bµn giao sÏ rÊt phøc t¹p.Víi sù chØ ®¹o kiªn quyÕt vµ kÞp thêi cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, ng©n hµng ®· tiÕp nhËn vµ bæ sung c¸c thµnh viªn l·nh ®¹o míi t¹i chi nh¸nh, tæ chøc ®èi chiÕu, ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn c¸c kho¶n nî víi kh¸ch hµng.HiÖn nay chi nh¸nh ®ang triÓn khai giai ®o¹n hai cña viÖc ®èi chiÕu, trùc tiÕp xuèng tõng kh¸ch hµng x¸c nhËn nî.Héi së thêng xuyªn t¨ng cêng c¸n bé, phèi hîp cïng chi nh¸nh trong viÖc ®èi chiÕu, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c kho¶n nî, hç trî c¸c phßng ban kh¸c vÒ nghiÖp vô. 2.2.3.Ho¹t ®éng giao dÞch vèn trªn thÞ trêng liªn NH. (§¬n vÞ: Tû ®ång) ChØ tiªu TiÒn göi t¹i c¸c TCTD kh¸c TiÒn vay tõ c¸c TCTD kh¸c 31/12/1999 110,78 31/12/2000 440,38 31/12/2001 517,88 163,03 350,16 358,21 (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) Nguån vèn huy ®éng b»ng ®ång VND ®· ®îc sö dông tèi ®a ®Ó cho vay nh»m ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña kh¸ch hµng, v× vËy kh«ng thÓ tiÕp tôc ®Çu t vµo chøng tõ cã gi¸ do l·i suÊt kh«ng hÊp dÉn.Trong khi víi nguån USD huy ®éng t¹m thêi cha sö dông ®Õn, mÆc dï göi trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng víi l·i uÊt thÊp h¬n l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n, nhng ®· ®îc sö dông linh ho¹t ®Ó vay ¹i ®ång VND víi l·i suÊt hîp lý ®Ó t¨ng d nî cho vay b»ng ®ång VND vµ cho vay l¹i trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng, ®ång thêi n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ uy tÝn cña VIB.Sè d tiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 ®· t¨ng 17%(75,2 tû ®ång) so víi thêi ®iÓm 31/12/2000, mÆc dï nh÷ng x¸o ®éng vÒ nh©n sù cã t¸c ®éng ®Õn mèi quan hÖ trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng. 2.2.4.Ho¹t ®éng ®Çu t liªn doanh liªn kÕt. Tæng sè vèn gãp cæ phÇn, liªn doanh liªn kÕt tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 lµ 4,7 tû ®ång, ngoµi phÇn gãp vèn víi ng©n hµng cæ phÇn Gia §Þnh, c«ng ty Itraco do chuyÓn nhîng tõ ng©n hµng Mªk«ng sang ho¹t ®éng cha cã l·i, thu nhËp cæ tøc ®¹t 622,4 triÖu ®ång n¨m 2001, thu 4,5 tû ®ång tiÒn l·i do chªnh lÖch mÖnh gi¸ tõ viÖc b¸n cæ phiÕu cña SACOM. 12 2.2.5.Ho¹t ®éng dÞch vô vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. Trong n¨m 2001 ®· më 316 L/C víi gi¸ trÞ 28,3 triÖu USD(t¨ng 6,3%) so víi n¨m 2000, doanh sè thanh to¸n L/C ®¹t 20,2 triÖu USD.Doanh sè chuyÓn tiÒn vµ nhê thu ®¹t 18,8 triÖu USD, gi¶m 26,5% so víi n¨m 2000. - Tæng thu tõ dÞch vô ®¹t 2,3 tû ®ång, t¨ng 51,1% so víi n¨m 2000. - Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 111,5 triÖu USD, trong ®ã doanh sè mua lµ 55,7 triÖu USD, doanh sè b¸n ®¹t 55,8 triÖu. - L·i thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 1559 triÖu ®ång(gi¶m 23,4%) so víi cïng k× n¨m 2000. Nguyªn nh©n lµm gi¶m sè lîng thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ mét phÇn lµ do nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc nhËp khÈu xe m¸y, mÆt kh¸c mét sè kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng vÒ thanh to¸n quèc tÕ ë Tp Hå ChÝ Minh cã xu híng gi¶m giao dÞch vµo c¸c th¸ng cuèi n¨m do cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ nh©n sù. 2.2.6.C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi. N¨m 2001, VIB kh«ng thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch më phßng giao dÞch t¹i Tp Hå ChÝ Minh vµ chi nh¸nh t¹i mét tØnh miÒn trung.ViÖc më phngf giao giao dÞch sè II còng cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn do c¸c kh©u chuÈn bÞ thµnh lËp cha tèt, ®Æc biÖt lµ cha cã ®ñ nh©n sù ®Ó triÓn khai ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp cÇn thiÕt, ®Þa ®iÓm lùa chän phßng giao dÞch kh«ng phï hîp.Do cha ®îc chuÈn bÞ chu ®¸o vµ cha ®îc coi träng ®óng møc ho¹t ®éng cña c¶ hai phßng giao dÞch nh×n chung hiÖu qu¶ cßn thÊp.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña hai phßng giao dÞch tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 nh sau: - Phßng giao dÞch sè I cã sè d vèn huy ®éng ®¹t 33,3 tû ®ång, trong khi d nî míi ®¹t 1,4 tû ®ång. - Phßng giao dÞch sè II cã sè d vèn huy ®éng ®¹t 6,0 ®ång, trong khi d nî míi ®¹t 2,2 tû ®ång. 2.2.7.Tin häc vµ c«ng nghÖ ng©n hµng. - Ch¬ng tr×nh nghiÖp vô Bank2000 víi møc ®Çu t rÊt khiªm tèn, kho¶ng 10000 USD, nhng ®· ®¸p øng vÒ c¬ b¶n c¸c yªu cÇu nghiÖp vô vµ qu¶n lý.C¸c ph©n hÖ nghiÖp vô vÒ thanh to¸n quèc tÕ, ch¬ng tr×nh thanh to¸n trong hÖ thèng, kÓ c¶ viÖc chuyÓn tiÒn tõ chi nh¸nh ®· ®îc kÕt nèi víi ch¬ng tr×nh Bank2000 mét c¸ch an toµn, hiÖu qu¶.Tuy nhiªn nguån nh©n lùc vÒ in häc hiÖn ®ang rÊt thiÕu nªn viÖc ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.Ng©n hµng ®· cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông thªm nh©n viªn vµ ký hîp ®ång víi céng t¸c viªn ®Ó n©ng cÊp ch¬ng tr×nh, ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. - HÖ thèng SWIFT tõ khi ra ®êi vµ vËn hµnh ®Õn nay ®· ho¹t ®éng tèt, gãp phÇn thu hót kh¸ch hµng vµ t¨ng thu nhËp tõ dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn, viÖc thanh to¸n ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, thuËn lîi vµ gi¶m chi phÝ cho kh¸ch hµng. - VÒ phÇn cøng: Ngoµi viÖc ®Çu t thªm 01 m¸y chñ, n©ng cÊp phÇn cøng m¸y chñ cò, sè lîng m¸y vÉn cha ®ñ ®¸p øng nhu cÇu sö dông ngµy cµng t¨ng(kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ n¨m 2001 ®· kh«ng thùc hiÖn ®îc do yÕu tè mÆt b»ng lµm viÖc t¹i héi së qu¸ chËt hÑp). 2.2.8.C«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù vµ ®µo t¹o. 13 N¨m 2001, ng©n hµng ®· tæ chøc 2 ®ît tuyÓn dông, tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn trô së chËt chéi nªn tuyÓn dông chÝnh thøc bÞ h¹n chÕ.C¸c phßng ban ®Òu kh«ng ®ñ sè lîng nh©n viªn cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. Trong thêi gian tõ th¸ng 8 ®Õn cuèi n¨m, sau khi cã sù thay ®æi Chñ tÞch H§QT, mét sè vÞ trÝ l·nh ®¹o quan träng còng thay ®æi ®· ¶nh hëng tíi t©m lý cña nhiÒu c¸n bé nh©n viªn.Tæng sè nh©n viªn xin chuyÓn lµ 14 ngêi, H§QT ®· kÞp thêi bæ sung c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o chñ chèt, tuyÓn dông thªm mét sè c¸n bé nh©n viªn tõ n¬i kh¸c vÒ ®Ó bæ sung vµo c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o cÇn thiÕt, ®Ó nhanh chãng æn ®Þnh ho¹t ®éng. §Õn ngµy 31/12/2001, tæng sè c¸n bé nh©n viªn toµn hÖ thèng, kÓ c¶ sè míi tiÕp nhËn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2001 lµ 93 ngêi(Ýt h¬n 16 so víi biªn chÕ ®· ®îc §¹i héi cæ ®«ng phª duyÖt).Trong ®ã cã 64 ngêi lµm viÖc t¹i héi së, 29 ngêi lµm viÖc t¹i chi nh¸nh. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: Víi sù trî gióp cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, ng©n hµng ®· cö nhiÒu ®ît c¸n bé theo häc c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n c¸c chuyªn ngµnh: Qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý rñi ro, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, tÝn dông, thÞ trêng chøng kho¸n,...§îc sù ®ång ý cña H§QT vµ thèng ®èc NHNNVN, VIB ®· tham gia gãp vèn vµo Trung t©m ®µo t¹o vÒ ng©n hµng(BTC) díi sù b¶o trî cña cña Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n Mªk«ng(MFDP) thuéc WB.Ngay trong n¨m 2001, mét sè c¸n bé cña ng©n hµng ®· ®îc cö theo häc c¸c kho¸ huÊn luyÖn do Trung t©m ®µo t¹o ng©n hµng(BTC) tæ chøc t¹i Tp Hå ChÝ Minh. 2.2.9.C«ng t¸c kiÓm tra - kiÓm to¸n: N¨m 2001, mÆc dï sè lîng nh©n sù thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n cßn thiÕu, l¹i thêng xuyªn cã sù thay ®æi, nhng ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n ®· gãp mét phÇn quan träng gióp cho H§QT vµ ban ®iÒu hµnh n¾m râ h¬n vÒ b¶n chÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông nãi riªng, tõ ®ã cã c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. 2.2.10.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 14 B¸o c¸o thu nhËp vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i ThuyÕt minh B¸o c¸o thu nhËp Thu l·i tiÒn göi vµ tiÒn vay Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn göi vµ tiÒn vay Thu nhËp l·i thuÇn Thu tõ phÝ vµ dÞch vô Chi tr¶ phÝ vµ dÞch vô L·i thuÇn tõ kinh doanh ngo¹i tÖ Thu nhËp tõ tham gia thÞ trêng tiÒn tÖ Thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t-liªn doanh Thu nhËp kh¸c Thu nhËp thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh Chi phÝ ho¹t ®éng Chi phÝ nh©n viªn Chi phÝ khÊu hao Chi phÝ kh¸c Tæng chi phÝ ho¹t ®éng Chi phÝ dù phßng nî khã ®ßi Thu nhËp bÊt thêng Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ TNDN Lîi nhuËn thuÇn B¸o c¸o lîi nhuËn ®Ó l¹i Lîi nhuËn ®Ó l¹i ®Çu n¨m tµi chÝnh §iÒu chØnh giai ®o¹n tríc Lîi nhuËn thuÇn trong n¨m TrÝch lËp c¸c quü Cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng Lîi nhuËn ®Ó l¹i vµo cuèi n¨m 2001 14 15 (§¬n vÞ: ®ång) 2000 69,355,271,067 60,561,505,860 8,793,765,207 2,320,520,992 -1,527,484,364 1,558,905,813 40,698,342,598 26,048,459,590 14,649,883,008 1,535,468,621 -1,112,946,182 2,036,682,938 17 12,689,361,951 11,874,684,330 18 19 622,400,000 249,728,956 24,707,198,555 474,748,119 186,996,940 29,645,517,774 3,080,674,320 4,178,475,476 4,625,357,918 11,884,507,714 2,967,598,523 -370,001,156 10,225,093,774 3,072,862,008 7,150,231,768 2,549,911,322 3,695,649,531 3,713,501,673 9,959,062,526 2,600,000,000 -1,826,000 17,088,281,248 5,316,330,601 11,771,950,647 648,762,240 0 7,152,231,766 7,800,994,008 0 0 0 0 70,190,717 11,771,950,647 11,842,141,364 2,711,969,124 8,481,410,000 648,762,240 16 20 21 22 (Nguån: Tµi liÖu §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø VI) Tõ nh÷ng sè liÖu, chóng ta cã thÓ ®a ra mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña VIB trong n¨m tµi chÝnh 2001 nh sau: N¨m 2001 VIB ®· kh«ng hoµn 15 thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra vÒ lîi nhuËn.Lîi nhuËn tríc thuÕ ®Õn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2001 ®¹t 10,2 tû ®ång( héi së lµ 4,5 tû; chi nh¸nh lµ 5,7 tû ®ång). So víi thêi ®iÓm 31/12/2000 th× tæng thu nhËp t¨ng 50%, tæng chi phÝ t¨ng 80%, kÕt qu¶ kinh doanh gi¶m 40%.Cã thÓ tãm t¾t mét sè nguyªn nh©n chÝnh nh sau: - Rñi ro thÞ trêng: NÕu n¨m 2000 l·i suÊt huy ®éng cã xu híng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ vµo dÞp cuèi n¨m, trong khi ®ã VIB ®· huy ®éng mét sè lîng vèn lín mµ cha cã ph¬ng ¸n sö dông phï hîp nªn ph¶i göi trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng( kho¶ng 19 triÖu USD).§Õn n¨m 2001, Côc dù tr÷ liªn bang Mü(FED) ®· liªn tôc h¹ l·i suÊt tíi 11 lÇn( tõ 6,5% xuèng 1,75%) nªn sè USD göi trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng ph¶i chÞu mét kho¶n lç kh¸ lín. - TrÝch dù phßng cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, cã kh¶ n¨ng thu håi ®îc 2,968 tû ®ång vµ viÖc xö lý tµi s¶n cña c«ng ty §«ng §« chØ thu ®îc 50% gi¸ trÞ g¸n nî nªn VIB buéc ph¶i chÊp nhËn h¹ch to¸n vµo chi phÝ sè lç 600 triÖu ®ång. - C¸c kho¶n huy ®éng tiÕt kiÖm dµi h¹n tõ c¸c n¨m tríc, do chÕ ®é h¹ch to¸n thùc thu, thùc chi tríc ®©y cha ph©n bæ vµo chi phÝ cña n¨m 2000.V× vËy ®Õn n¨m 2001 ®· ph¶i trÝch vµo chi phÝ kho¶ng 6,7 tû ®ång(284177 USD vµ 2,5 tû ®ång). - Chªnh lÖch l·i ph¶i tr¶ trong quan hÖ vèn víi c¸c tæ chøc tÝn dông trong n¨m 2000 nhng ph¶i trÝch vµo n¨m 2001 kho¶ng 500 triÖu ®ång(chi tr¶ l·i n¨m 2000 ph¶i tr¶ vµo n¨m 2001 lµ 1,6 tû ®ång nhng sè l·i thu ®îc trong n¨m 2001 chØ lµ 1,1 tû ®ång). - Chªnh lÖch l·i ®Çu t vµo chøng tõ cã gi¸ lµm gi¶m thu nhËp cña n¨m 2001 lµ 2,5 tû ®ång. Nh vËy sè tiÒn l·i cña n¨m 2001 bÞ gi¶m do ®· h¹ch to¸n thu vµo n¨m 2000 kho¶ng 10 tû ®ång, tuy nhiªn do b¸n cæ phiÕu SACOM, nguån thu ®· ®îc bæ sung 4,5 tû ®ång, c¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng do b¸n tµi s¶n ®· ®îc xö lý b»ng dù phßng kho¶ng trªn 700 triÖu ®ång. Cã thÓ nãi n¨m 2001 lµ mét n¨m ®Æc biÖt khã kh¨n trªn thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong níc vµ trªn thÕ giíi.§Æc biÖt ®èi víi VIB, sù thay ®æi nh©n sù ë nh÷ng vÞ trÝ rÊt quan träng vµ nh¹y c¶m, nÕu kh«ng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh xö lý ®óng ®¾n sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng nh t©m lý t×nh c¶m cña c¸n bé nh©n viªn, t×nh h×nh giao dÞch kh¸ch hµng vµ quan hÖ vèn trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng.Tuy nhiªn víi tinh thÇn lµm viÖc tr¸ch nhiÖm cña ®a sè c¸n bé nh©n viªn vµ sù chØ ®¹o b×nh tÜnh, s¸ng suèt cña H§QT, mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· tõng bíc ®i vµo æn ®Þnh vµ b¾t ®Çu cã xu híng t¨ng trëng, t¹o tiÒn ®Ò tèt cho viÖc x©y dùng mét ng©n hµng v÷ng m¹nh, æn ®Þnh trong c¸c n¨m tiÕp theo. 3. ®Þnh híng vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng kinh cña ng©n hµng TMCP quèc tÕ ViÖt nam trong 3 n¨m(2002-2004) 3.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh 3.1.1. Bèi c¶nh chung - Bíc vµo n¨m 2002, Ng©n hµng TMCP Quèc tÕ ViÖt Nam (VIB) b¾t ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 3 n¨m víi nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi v« cïng lín 16 lao trong ®iÒu kiÖn c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngµnh ng©n hµng cã nh÷ng sù thay ®æi nh sau: - HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü cã hiÖu lùc, ViÖt nam tham gia tham gia Tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ (WTO) t¹o ra c¬ héi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp víi kinh tÕ toµn cÇu, ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ®øng tríc th¸ch thøc lín trong m«i trêng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ kinh nghiÖm. - Nhµ níc ViÖt Nam sÏ tiÕn tíi xo¸ bá dÇn nh÷ng h¹n chÕ mµ hiÖn nay vÉn ®ang ¸p dông ®èi víi c¸c ng©n hµng níc ngoµi, dÉn ®Õn sù tham gia mét c¸ch b×nh ®¼ng h¬n(viÖc nµy còng ®ång nghÜa víi víi sù c¶nh b¸o vÒ møc ®é c¹nh tranh gay g¾t, quyÕt liÖt h¬n) cña c¸c ng©n hµng trong níc vµ ngoµi níc trªn thÞ trêng nhËn tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ vµ cho vay ®ång ViÖt Nam ®èi víi mäi doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n t¹i ViÖt Nam. - Ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam cña ChÝnh phñ nh»m ®¹t ®îc môc tiªu lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh, t¨ng quy m« vèn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ång thêi x©y c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý Ng©n hµng th¬ng m¹i theo tiªu chuÈn quèc tÕ. + §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®· ®Æt ra yªu cÇu: t¨ng vèn ®iÒu lÖ, c¬ cÊu l¹i vèn chñ së h÷u nh»m t¨ng quy m«, ®é an toµn trong ho¹t ®éng; t¸i c¬ cÊu tæ chøc vµ t¨ng cêng chuÈn mùc qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c¸c bé phËn chøc n¨ng qu¶n lý rñi ro, qu¶n lý tµi s¶n Nî-Cã vµ chÊt lîng tÝn dông, gi¸m s¸t vµ kiÓm to¸n néi bé, qu¶n lý vèn ®Çu t. + C¬ng quyÕt gi¶i thÓ c¸c ng©n hµng yÕu kÐm(kh«ng t¨ng ®îc ®ñ møc vèn theo quy ®Þnh, tr×nh ®é qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu an toµn vµ ph¸t triÓn, chÊt lîng tÝn dông vµ kh¶ n¨ng sinh lêi thÊp, kinh doanh thua lç, nî qu¸ h¹n lín tån ®äng kÐo dµi dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n).Sè lîng c¸c NHTMCP sÏ gi¶m xuèng chØ cßn mét nöa(25 NHTMCP) so víi hiÖn nay. - C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ®îc ChÝnh phñ cÊp vèn bæ sung vµ cho phÐp tiÕn hµnh c¸c ®Ò ¸n ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ t¨ng cêng ®Çu t cho c«ng nghÖ nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, tiÖn Ých phôc vô kh¸ch hµng.Mét sè ng©n hµng cæ phÇn ®· thuª chuyªn gia níc 17 ngoµi t vÊn x©y dùng chiÕn lîc, thùc hiÖn t¸i c¬ cÊu vÒ tæ chøc, c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý vµ quy tr×nh nghiÖp vô nh»m n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, më réng m¹ng líi ho¹t ®éng. - Xu híng hîp nhÊt, s¸t nhËp vµ t¨ng vèn cña c¸c ng©n hµng cæ phÇn cã møc vèn tù cã thÊp, ®Ó cã tÇm vãc tµi s¶n ®ñ lín, ®ñ søc ®¬ng ®Çu vµ ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay vµ trong t¬ng lai ®ang t¨ng lªn. 3.2.Môc tiªu, ph¬ng ¸n ho¹t ®éng trong 3 n¨m(2002-2004) 3.2.1.Môc tiªu - X©y dùng Ng©n hµng TMCP Quèc tÕ ViÖt Nam(VIB) thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng cæ phÇn cã uy tÝn, ®ñ m¹nh, cã c«ng nghÖ phï hîp ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, an toµn vµ cã hiÖu qu¶ nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ theo c¸c môc tiªu cô thÓ: - T¸i c¬ cÊu tæ chøc vµ chuÈn mùc qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c¸c bé phËn chøc n¨ng qu¶n lý rñi ro, qu¶n lý tµi s¶n Nî-Cã, gi¸m s¸t vµ kiÓm to¸n néi bé, qu¶n lý vèn ®Çu t.X©y dùng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã kiÕn thøc, cã t©m huyÕt, t¸c phong v¨n minh, lÞch sù, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña ng©n hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp. - N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng v÷ng m¹nh, an toµn, hiÖu qu¶. - Ph¸t triÓn kinh doanh tõng bíc v÷ng ch¾c, an toµn vµ hiÖu qu¶.Chó träng ®Çu t vµo c¸c dù ¸n cã tæng møc ®Çu t võa ph¶i( díi 10 triÖu USD), thêi h¹n kh«ng qu¸ dµi( díi 10 n¨m) thuéc c¸c tæng c«ng ty; ph¸t triÓn ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c ®èi tîng vay vèn phôc vô tiªu dïng.§Èy m¹nh kinh doanh ngo¹i tÖ vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c. - X©y dùng m¹ng líi ho¹t ®éng träng t©m t¹i hai thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh, më réng m¹ng líi tíi c¸c ®iÓm kinh tÕ träng ®iÓm kh¸c cña ®Êt níc. 3.2.2.Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng 3.2.2.1.T¨ng vèn cæ phÇn, c¬ cÊu l¹i vèn chñ së h÷u nh»m t¨ng thªm quy m« ho¹t ®éng, tiÒm lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ trêng. 18 Víi c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng Nhµ níc sÏ tõng bíc s¾p xÕp (hîp nhÊt, s¸t nhËp) c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã møc vèn tù cã thÊp, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó h×nh thµnh c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã tÇm vãc lín h¬n, ®ñ søc c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp.Vèn tù cã v× vËy trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong bèi c¶nh sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng trë nªn gay g¾t, do ®ã kÕ ho¹ch t¨ng vèn cæ phÇn cÇn thùc hiÖn theo lé tr×nh sau: - N¨m 2002 ®¹t 100 tû ®ång - N¨m 2003 ®¹t 125 tû ®ång - N¨m 2004 ®¹t 150 tû ®ång 3.2.2.2.T¨ng nguån vèn huy ®éng - Tæng nguån cña VIB ®Õn cuèi n¨m 2004 phÊn ®Êu ®¹t 2000 tû ®ång, t¨ng 57% so víi cuèi n¨m 2001.Vèn ho¹t ®éng chñ yÕu huy ®éng tõ c¸c nguån sau: - Nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ: §©y lµ nguån vèn cã l·i suÊt hîp lý, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trong thanh to¸n.Nguån vèn nµy t¨ng lªn kh«ng nh÷ng ®em l¹i hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn thÓ hiÖn sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi VIB.PhÊn ®Êu nguån vèn nµy t¨ng dÇn vµo c¸c n¨m sau víi tû träng tèi thiÓu 30% nguån tiÒn göi kh¸ch hµng vµo n¨m 2004. - Nguån vèn tõ d©n c: Nguån vèn tõ d©n c thêng cã l·i suÊt cao h¬n, tuy nhiªn ®©y lµ nguån vèn æn ®Þnh vµ quan träng ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c NHTMCP. V× vËy cÇn tËp trung cã c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn nguån vèn nµy nh»m ®¸p øng yªu cÇu më réng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - Nguån vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c: Vèn vay tõ c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc nh»m ®¸p øng yªu cÇu thanh to¸n vµ kinh doanh thu lîi nhuËn.Tû träng nguån vèn nµy lín thÓ hiÖn uy tÝn cña VIB trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng cao, tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña ng©n hµng nªn chØ cÇn duy tr× mét tû träng hîp lý phï hîp víi tõng thêi k× kinh doanh. 19 - Nguån vèn ®ång tµi trî vµ uû th¸c ®Çu t: §©y lµ nguån vèn nhËn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông kh¸c nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vay vît møc 15% vèn tù cã cña ng©n hµng.Nguån vèn ®ång tµi trî, uû th¸c ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn cho VIB t¨ng trëng tÝn dông cïng víi viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kÌm theo ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. - C¸c nguån vèn kh¸c: C¸c nguån vèn thu hót tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, nguån vèn uû th¸c ®Çu t cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ( ph¸t triÓn n«ng th«n, ph¸t triÓn miÒn nói, ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá...).Nguån vèn nµy t¨ng thÓ hiÖn uy tÝn cña VIB ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ, t¨ng kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng. KÕ ho¹ch tæng nguån vèn qua c¸c n¨m nh sau: - N¨m 2002 : 1500 tû - N¨m 2003 : 1700 tû - N¨m 2004 : 2000 tû 3.2.2.3.Ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t. §øng tríc tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ, sù x©m nhËp cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi vµ sù ®æi míi cña c¸c ng©n hµng trong níc, viÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng, ®èi tîng kh¸ch hµng vµ c¸c s¶n phÈm míi phï hîp lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn an toµn vµ æn ®Þnh cña mçi ng©n hµng. a. ThÞ trêng: Trong kÕ ho¹ch 3 n¨m tíi, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý hiÖn cã, VIB sÏ tËp trung khai th¸c c¸c lîi thÕ cña thÞ trêng Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh vµ nh÷ng vïng phô cËn cña hai thµnh phè nµy.ViÖc më réng qu¸ xa sÏ h¹n chÕ kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ t¨ng thªm chi phÝ céng víi ®é an toµn kh«ng cao.Víi tiÒm n¨ng cña thÞ trêng Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh cïng mét sè tØnh vµ thµnh phè l©n cËn ®ñ ®Ó VIB cã thÓ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho vay, dÞch vô míi ®a d¹ng vµ tiªn tiÕn. b. §èi tîng kh¸ch hµng ( ph©n ®o¹n thÞ trêng): - Cho vay c¸c doanh nghiÖp lín: Tríc hÕt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam, Bu chÝnh viÔn th«ng, DÇu khÝ, Hµng 20
- Xem thêm -