Tài liệu Báo cáo tổng hợp về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu C«ng t¸c lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi quý, cuèi n¨m lµ c«ng t¸c quan träng nhÊt cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Nã ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. ViÖc lËp c¸c b¸o c¸o nµy ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c cao, ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÕ nh-ng viÖc lËp nã t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®ang gÆp ph¶p khã kh¨n gi÷a chÕ ®é kÕ to¸n cò víi chÕ ®é kÕ to¸n ®-îc thay ®æi th-êng xuyªn. H¬n thÕ n÷a, viÖc lËp b¸o c¸o ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n. V× thÕ em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn viÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I". Néi dung cña bµi viÕt bao gåm: 3 phÇn. PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ viÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. PhÇn 2: Thùc tr¹ng viÖc hoµn thiÖn vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I n¨m 1999. PhÇn 3: Ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú tíi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc hoµn thiÖn vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1 PhÇn 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ viÖc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. I- B¸o c¸o tµi chÝnh. 1. Kh¸i niÖm vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vèn c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.1. B¸o c¸o b¾t buéc: Lµ nh÷ng b¸o c¸o mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp, göi theo ®Þnh kú, kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u vµ qui m« doanh nghiÖp. B¸o c¸o b¾t buéc mµ doanh nghiÖp ph¶i lËp: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. B¸o c¸o h-íng dÉn: Lµ nh÷ng b¸o c¸o kh«ng mang tÝnh b¾t buéc mµ chØ mang tÝnh chÊt h-íng dÉn. Tõng doanh nghiÖp tuú thuéc vµo nhu cÇu th«ng tin vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é kÕ to¸n cña m×nh ®Ó quyÕt ®Þnh lËp hay kh«ng lËp nh÷ng b¸o c¸o nµy. 2.3. Thêi h¹n lËp, göi vµ n¬i göi b¸o c¸o tµi chÝnh: - Thêi h¹n lËp b¸o c¸o ®-îc qui ®Þnh vµo cuèi mçi quÝ, mçi n¨m - Thêi h¹n göi b¸o c¸o theo qui ®Þnh lµ sau 15 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc quÝ vµ sau 30 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m ®èi víi b¸o c¸o n¨m. - N¬i nhËn b¸o c¸o tuú thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp 2 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n-íc 1. Doanh nghiÖp Nhµ n-íc 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi 3. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c x N¬i göi ThuÕ Côc thèng kª Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- x x x x x x x 3. T¸c dông cña b¸o c¸o tµi chÝnh: - Sè liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. - Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ c¬ së tham kh¶o quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Sè liÖu, tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n-íc, c¬ quan thuÕ, tµi chÝnh vµ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cña doanh nghiÖp cã nh÷ng th«ng tin kinh tÕ lµm c¬ së ®Ó chØ ®¹o qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Sè liÖu vµ tµi liÖu do b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp gióp cho c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp: nh÷ng ng-êi mua, ng-êi b¸n vµ c¸c chñ ®Çu t- kh¸c cã thÓ tham kh¶o ®Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh. II- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: 1. Kh¸i niÖm: B¶ng c©n ®æi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vèn cña doanh nghiÖp t¹i mét th¬× ®iÓm nhÊt ®Þnh theo gi¸ trÞ (tµi s¶n) vµ vèn h×nh thµnh (nguån vèn). VÒ b¶n chÊt b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¶ng c©n ®æi tæng hîp gi÷a tµi s¶n víi vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî ph¶i tr¶. - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét tµi liÖu quan träng ®Ó nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh, kÕt qu¶ kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3 2. KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Gåm 2 phÇn: - PhÇn ph¶n ¸nh vèn d-íi gãc ®é biÓu hiÖn gäi lµ "Tµi s¶n" - PhÇn ph¶n ¸nh vèn d-íi gãc ®é nguån h×nh thµnh gäi lµ "Nguån vèn" hay vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n Sè ®Çu Sè cuèi n¨m kú A- Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu tng¾n h¹n I- TiÒn II- §Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n III- C¸c kho¶n ph¶i thu IV- Hµng tån kho Nguån vèn Sè ®Çu Sè cuèi n¨m kú A- Nî ph¶i tr¶ I- Nî ng¾n h¹n II- Nî dµi h¹n III- Nî kh¸c B- Nguån vèn chñ së h÷u I- Nguån vèn - Quü II- Nguån kinh phÝ V- TSL§ kh¸c VI- Chi sù nghiÖp B- Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n. I- TSC§ - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn II- §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n III- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n d¬ dang IV- Ký quÜ, ký dµi h¹n Tæng Tæng céng 3. ý nghÜa vµ nguån sè liÖu ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét tµi liÖu quan träng ®Ó nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh, kÕt qu¶ kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. + PhÇn "Tµi s¶n" - VÒ mÆt kinh tÕ cho phÐp ®¸nh gi¸ tæng qu¸t n¨ng lùc vµ tr×nh ®é sö dông vèn. - VÒ mÆt ph¸p lý, phÇn "Tµi s¶n" thÓ hiÖn sè tiÒm lùc mµ doanh nghiÖp cã quyÒn qu¶n lý, sö dông l©u dµi g¾n víi môc ®Ých thu ®-îc c¸c kho¶n lîi Ých trong t-¬ng lai. 4 + PhÇn "Nguån vèn" - VÒ mÆt kinh tÕ: Ng-êi sö dông thÊy ®-îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - VÒ mÆt ph¸p lý: Ng-êi sö dông b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n thÊy ®-îc tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp vÒ tæng sè vèn ®· ®¨ng ký kinh doanh víi Nhµ n-íc, vÒ sè tµi s¶n ®· h×nh thµnh b»ng vèn vay ng©n hµng vµ vèn vay ®èi t-îng kh¸c. Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sö dông c¸c nguån sè liÖu - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr-íc. - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n ph©n tÝch. - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. - C¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c. 4. Nguyªn t¾c lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - Ph¶i hoµn tÊt viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, tiÕn hµnh kho¸ sæ kÕ to¸n, tÝnh ra sè d- cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n ph©n tÝch, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c sæ s¸ch cã liªn quan b¶o ®¶m khíp, ®óng. - KiÓm tra l¹i sè liÖu ghi trªn cét "Sè cuèi kú" cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr-íc. Sè liÖu ë cét nµy sÏ ®-îc chuyÓn vµo cét "Sè ®Çu n¨m" cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña n¨m nay. - TuyÖt ®èi kh«ng ®-îc bï trõ gi÷a sè d- hai bªn Nî vµ Cã cña c¸c tµi kho¶n thanh to¸n nh- tµi s¶n 131,331 mµ ph¶i c¨n cø vµo sè d- chi tiÕt ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªu liªn quan trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - Mét chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi kho¶n nµo th× c¨n cø vµo sæ d- cña tµi kho¶n ®ã ®Ó ph¶n ¸nh. 5. Ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Cét "Sè ®Çu n¨m": C¨n cø vµo sè liÖu ë cét "Sè cuèi kú" trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr-íc ®Ó ghi. 5 5.1. PhÇn tµi s¶n: A- Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n. I- TiÒn: Vèn b»ng tiÒn mÆt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn. II- C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n: §-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ ghi sæ cña c¸c kho¶n ®Çu t- trõ ®i kho¶n dù phßng gi¶m gi¸. III- C¸c kho¶n ph¶i thu: Lµ nh÷ng kho¶n mµ doanh nghiÖp thùc sù cã kh¶ n¨ng thu ®-îc vµ ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu trõ ®i dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. IV- Hµng tån kho: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc cã thÓ thùc hiÖn ®-îc cña hµng tån kho. V- Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c. VII- Chi sù nghiÖp: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi tiªu thuéc nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n ch-a ®-îc duyÖt bao gåm c¶ chi n¨m tr-íc vµ chi n¨m nay. Sè liÖu c¨n cø vµo sè d- Nî cuèi kú cña TK 161 chi tiÕt 1611 vµ 1612. B- Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n. Bao gåm c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang h×nh thµnh, gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t- dµi h¹n cã thêi gian thu håi trªn mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. I- Tµi s¶n cè ®Þnh: Ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh. Trong tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc ph¶n ¸nh thoe c¶ nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn. Sè liÖu ghi vµo c¸c chØ tiªu ë phÇn nguyªn gi¸ lµ sè d- Nî cuèi kú cña c¸c TK t-¬ng øng 211, 212, 213 cßn ë phÇn hao mßn lµ d- cã cuèi kú cña TK 214. II- C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc cña c¸c kho¶n ®Çu t- dµi h¹n. Sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªn t-¬ng øng víi sè d- nî cuèi kú cña c¸c TK221, 222, 228 III- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh bé phËn gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh trong mua s¾m, x©y dùng c¬ b¶n dë dang ch-a hoµn 6 thµnh hoÆc ®· hoµn thµnh nh-ng ch-a bµn giao. Ngoµi ra chØ tiªu nµy bao gåm bé phËn chi phÝ söa ch÷a TSC§ dë dang. Sè liÖu ph¶n ¸nh vµo chØ tiªu nµy lµ sè d- Nî cuèi kú cña TK 241. IV- C¸c kho¶n ký quü, ký c-îc dµi h¹n: lµ gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp ph¶i ®em ký quü, ký c-îc theo yªu cÇu cña bªn ®èi t¾c nh»m b¶o ®¶m cho viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång dµi h¹n. Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy ®-îc c¨n cø vµo sè d- bªn Nî cuèi kú cña TK244. Tæng céng tµi s¶n: ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ thuÇn cña toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm TSC§ vµ TSL§. 5.2. PhÇn nguån vèn. A- Nî ph¶i tr¶. I- Nî ng¾n h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n nî mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. II- Nî dµi h¹n: lµ c¸c kho¶n nî cã thêi gian thanh to¸n trªn mét n¨m. III- Nî kh¸c. 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ (335): ph¶n ¸nh sè chi phÝ tuy ch-a ph¸t sinh nh-ng ®· tÝnh tr-íc vµo chi phÝ kinh doanh. 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý (3381): ph¶n ¸nh sè tµi s¶n thõa ch-a râ nguyªn nh©n ®ang trong thêi gian chê xö lý. 3. NhËn ký quü, ký c-îc dµi h¹n: ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®ang nhËn ký c-îc cña ®¬n vÞ kh¸c. B- Nguån vèn chñ së h÷u. Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n vèn do chñ së h÷u ®Çu t- ban ®Çu vµ bæ sung trong qu¸ tr×nh kinh doanh. I- Vèn quü: Bao gåm c¸c lo¹i vèn chñ së h÷u ®Çu t- ban ®Çu vµ bæ sung thªm hay ®-îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn hµng n¨m ®Ó l¹i. II- Nguån kinh phÝ. 1. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn: ph¶n ¸nh kho¶n kinh phÝ qu¶n lý ë c¸c Tæng C«ng ty, c¬ quan liªn hiÖp, tËp ®oµn... do c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi nép lªn sè liÖu ®-îc c¨n cø vµo sè d- cã TK451. 7 2. Kinh phÝ sù nghiÖp: Ph¶n ¸nh kho¶n kinh phÝ sù nghiÖp ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ng©n s¸ch cÊp. Sè liÖu dùa vµo dcã cuèi kú cña TK461. 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè kinh phÝ ®· trùc tiÕp h×nh thµnh nªn TSC§. C¨n cø vµo sè d- Cã cuèi kú cña TK466. Tæng céng nguån vèn: Ph¶n ¸nh tæng sè nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n (A+ B) 4. TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: BiÓu hiÖn: sè tæng céng phÇn tµi s¶n lu«n lu«n b»ng víi sè tæng céng phÇn nguån vèn. - TÝnh c©n ®èi cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho phÐp chóng ta tÝnh chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nÕu h¹ch to¸n ®óng lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chÝnh x¸c th× sè tæng céng hai phÇn sÏ b»ng nhau. - Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kh«ng c©n ®èi chøng tá qu¸ tr×nh h¹ch to¸n hoÆc khi lËp b¶ng c©n ®«Ý kÕ to¸n kÕ to¸n ®· cã sai sãt. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy th¸ng n¨m §¬n vÞ tÝnh: Tµi s¶n A- Tµi s¶n l-u ®éng vµ®Çu t- ng¾n h¹n B- Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n tæng céng tµi s¶n Nguån vèn A- Nî ph¶i tr¶ B- Nguån vèn chñ së h÷u Tæng céng nguån vèn 8 M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú III- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng chØ tiªu, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ lÖ phÝ ph¶i nép, t×nh h×nh vµ thuÕ VAT. 2. KÕt cÊu cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: Gåm 3 phÇn. - PhÇn I- L·i, lç phÇn nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th-êng. - PhÇn II- T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸. - PhÇn III- ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i vµ ®-îc miÔn gi¶m. Ph¶n ¸nh: + Sè thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ cuèi kú. + Sè thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i ®· hoµn l¹i vµ cßn ®-îc hoµn l¹i + Sè thuÕ GTGT ®-îc miÔn gi¶m, ®· miÔn gi¶m vµ cßn ®-îc miÔn gi¶m. 3. Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 3.1. C¬ së sè liÖu. C¨n cø vµo : - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kú tr-íc. - Sè ph¸t sinh trong kú cña c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n tõ TK lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9 vµ c¸c TK 133, 333 vµ TK 338. 3.2. Néi dung vµ ph-¬ng ph¸p lËp: PhÇn I l·i, lç. - Cét "Kú tr-íc": C¨n cø vµo cét"Kú nµy" cña b¸o c¸o nµy kú tr-íc. 9 - Cét "Luü kÕ tõ ®Çu n¨m" cña b¸o c¸o kú nµy. C¨n cø vµo sè liÖu cña cïng cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr-íc céng víi sè liÖu ë cét kú nµy cña b¸o c¸o kú nµy. Cét "Kú nµy" Tõng chØ tiªu ®-îc lËp nh- sau: + Tæng doanh thu (M· sè 01): Ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Sè liÖu ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Sè liÖu ph¶n ¸nh vµo chØ tiªu nµy ®-îc c¨n cø vµo tæng sè ph¸t sinh bªn cã trong kú cña TK 511, 512. + C¸c kho¶n gi¶m trõ: (M· sè 03): chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c¸ kho¶n gi¶m trõ vµo doanh thu b¸n hµng. Bao gåm: - Gi¶m gi¸ hµng b¸n (m· sè 05): sè liÖu c¨n cø ph¸t sinh bªn Nî (hoÆc bªn Cã) cña TK 532 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (m· sè 06): Sè liÖu c¨n cø ph¸t sinh bªn Nî (hoÆc Cã) cña TK 531. - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu (m· sè 07): Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh bªn cã cña c¸c tiÓu kho¶n 3332, 3333. Chi tiÕt thuÕ xuÊt khÈu. 1. Doanh thu thuÇn (m· sè 10): Doanh thu thuÇn lµ chØ tiªu ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè doanh thu (m· sè 01) trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ (m· sè 03). 2. Gi¸ vèn hµng b¸n: (m· sã 11): Sè liÖu ®-îc c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn cã cña tµi kho¶n 632 ®èi øng bªn Nî tµi kho¶n 911. 3. Lîi nhuËn gép (m· sè 20): lîi nhuËn gép lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n (m· sè 20= m· sè 10 - m· sè 11). 4. Chi phÝ b¸n hµng: (M· sè 21): sè liÖu dùa vµo phÇn ph¸t sinh Cã TK 641 vµ ph¸t sinh cã TK 1422 (chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng) ®èi øng bªn Nî TK 911. 5. Chi phÝ qu¶n lý (m· sè 22): Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh cã TK 642 vµ 1422 (chi phÝ qu¶n lý) ®èi øng víi bªn Nî TK 911. 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (m· sè 33): ChØ tiªu nµy ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn gép trõ ®i chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. M· sè 30 = M· sè 20 - (m· sè 21 + 22). 10 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (M· sè 31). - Chi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh (m· sè 32). 7. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (m· sè 40): Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp thuÇn ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh (40 = 31 - 32). - Thu ho¹t ®éng bÊt th-êng (m· sè 41) - Chi ho¹t ®éng bÊt th-êng (m· sè 42). 8. Lîi nhuËn bÊt th-êng (m· sè 50): Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng víi chi bÊt th-êng trong qu¸ tr×nh kinh doanh (50=41 - 42). 9. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ (m· sã 60) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh lîi nhuËn thuÇn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn bÊt th-êng (m· sè 60 = m· sè 40 + m· sè 50) 10. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép (m· sè 70): ph¶n ¸nh sè thuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ. Sè liÖu c¨n cø vµo phÇn ph¸t sinh Cã TK 333 (3334) ®èi øng bªn Nî TK 421. 11. Lîi nhuËn sau thuÕ (m· sè 80): Lµ phÇn V cßn l¹i cña lîi nhuËn kinh doanh sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (80-60-70). PhÇn 2: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. - Cét "sè cßn ph¶i nép ®Çu kú" (cét 3): C¨n cø vµo cét 8 "sè cßn ph¶i nép cuèi kú" trªn b¸o c¸o kú tr-íc ®Ó ghi. Cét nµy ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn cßn ph¶i nép, chi tiÕt tõng lo¹i cßn ®Õn ®Çu kú nµy ch-a nép. - Cét "Luü kÕ tõ ®Çu n¨m" + Cét "Sè ph¶i nép" (cét 6): C¨n cø vµo cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr-íc céng víi sè liÖu ë cét 4 cña b¸o c¸o kú nµy. + "Sè ®· nép" (cét 7): C¨n cø vµo cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr-íc céng víi sè liÖu ë cét 5 cña b¸o c¸o kú nµy. 11 - Cét "sè cßn ph¶i nép cuèi kú" (Cét 8): Cét nµy ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy cét 3 "sè cßn ph¶i nép ®Çu kú" céng víi cét 4 "Sè ph¶i nép" ph¸t sinh kú nµy trõ ®i cét 5" sè ®· nép" trong kú nµy. - Cét "sè ph¸t sinh trong kú" chi tiÕt cét 4 "sè ph¶i népp", cét 5 "sè ®· nép". Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn ph¶i nép, ®· nép theo tõng lo¹i ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o. 12 PhÇn 2 thùc tr¹ng viÖc hoµn thiÖn vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I n¨m 1999. I- Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty vµ t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m 1999. 1. Kh¸i qu¸t chung: C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I thuéc Tæng C«ng ty d-îc ViÖt Nam. C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh nguyªn liÖu, thµnh phÈm thuèc t©n d-îc. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ nhËp nguyªn liÖu thµnh phÈm thuèc tõ n-íc ngoµi sau ®ã hîp t¸c víi c¸c xÝ nghiÖp d-îc phÈm Trung -¬ng I, xÝ nghiÖp d-îc phÈm trung -¬ng II s¶n xuÊt vµ ph©n phèi cho c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ cho c¸c bÖnh viÖn vµ cho ng-êi tiªu dïng. 2. T×nh h×nh kinh doanh trong n¨m 1999. N¨m 1999 c«ng ty tiÕptôc gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh. ThÞ tr-êng trong n-íc bÞ thu hÑp do søc mua kh«ng t¨ng nhiÒu, c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc tù b¸n vµ tù khai th¸c thÞ tr-êng, c¸c h·ng d-îc phÈm n-íc ngoµi th©m nhËp thÞ tr-êng réng kh¾p tõ thµnh thÞi ®Õn c¶ vïng s©u, vïng xa. C¸c ph-¬ng ¸n, ®Þnh h-íng kinh doanh cña c«gn ty ®Òu gÆp nh÷ng trë ng¹i bëi sù nghiÖt ng· cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. C«ng ty ®· liªn doanh víi xÝ nghiÖp d-îc phÈm Trung -¬ng II tõ th¸ng 9/1993 víi sè vèn gãp ban ®Çu lµ 1.400.000.000®. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng cña liªn doanh nµy cßn kÐm hiÖu qu¶. Cïng víi viÖc ¸p dông luËt thuÕ GTGT, ®èi víi doanh nghiÖp rÊt khã kh¨n vÒ vèn do ph¶i nép tiÒn thuÕ GTGT ®Çu vµo. II- B¸o c¸o t×nh h×nh cña c«ng ty quÝ 4 vµ c¶ n¨m 1999. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: H¹ch to¸n theo gi¸ mua. 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý 4 n¨m 1999 13 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Kú b¸o c¸o : Quý 4 n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh : §ång. ChØ tiªu A. Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n I- TiÒn 1. TiÒn mÆt 2. TiÒn göi ng©n hµng 3. TiÒn ®ang chuyÓn II- C¸c kho¶n ®Çu t- TCNH 1. §Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n 2. §Çu t- ng¾n h¹n kh¸c 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- dµi h¹n III- C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 3. ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 4. Ph¶i thu néi bé 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi IV- Hµng tån kho 1. Hµng ®ang ®i trªn ®-êng 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 3. C«ng cô, dông cô trong kho 3. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 5. Thµnh phÈm tån kho 6. Hµng ho¸ tån kho 7. Hµng ®i göi b¸n 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V- Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 1. T¹m øng 2. Chi phÝ tr¶ tr-íc 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c-îc, ký quÜ ng¾n h¹n VI- Chi sù nghiÖp 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr-íc 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay B- Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n 14 M· Sè ®Çu n¨m 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 138 139 150 151 152 153 154 155 156 157 149 140 141 142 143 138 145 160 161 162 200 101.904.971.615 4.384.329.035 943.429.475 3.319.319.620 121.579.940 96.090.725.477 4.751.967.899 469.988.225 4.281.969.674 39.399.357.851 28.484.477.150 432.934.585 44.794.350.099 33.685.763.028 2.353.734.146 10.255.942.966 226.003.150 8.588.187.425 275.407.300 -108.741.800 44.801.342.992 3.921.824.038 57.571.359.553 1.544.776.958 2.809.350 Sè cuèi kú 56.288.539.070 41.472.009.754 - 264.765.825 -264.765.825 9.525.176 -592.490.800 -592.490.800 361.278.627 540.400.000 1.381.785.860 7.802.492.497 7.025.698.210 I- Tµi s¶n cè ®Þnh 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 3. Tµn s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 4. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ II- C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n 1. §Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n 2. Gãp voãn liªn doanh 3. C¸c kho¶n ®Çu t- dµi h¹n kh¸c 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- dµi h¹n IV- Tæng céng tµi s¶n 210 211 211 214 213 212 220 221 222 228 229 250 6.423.026.257 5.676.231.970 11.425.118.709 -5.002.092.452 11.340.772.921 -5.694.540.951 1.379.466.240 1.397.466.240 1.379.466.240 1.397.466.240 109.707.464.112 103.116.423.687 67.455.543.776 67.455.543.776 47.515.751.696 19.005.299.335 965.399.034 2.039.661.661 367.757.991 561.674.059 60.653.535.550 60.653.535.550 38.468.980.570 14.840.261.695 3.301.201.264 1.570.515.736 1.706.863.291 765.712.994 42.251.920.336 42.251.920.336 37.775.627.131 3.120.773.424 86.230.670 1.209.289.111 42.462.888.137 42.462.888.137 38.190.297.653 2.819.986.802 34.165.171 149.149.400 1.269.289.111 109.707.464.112 103.116.423.687 303.831.517 2.057.455.573 4.127.379.563 3.248.920.082 Nguån vèn 300 310 311 313 314 315 334 338 320 400 410 411 414 415 417 A- Nî ph¶i tr¶ I- Nî ng¾n h¹n 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 3. Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n-íc 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ nép kh¸c II- Nî dµi h¹n B- Nguån vèn chñ së h÷u I- Nguån vèn quÜ 1. Nguån kinh doanh 2. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 3. Quü dù tr÷ 4. Quü khen th-ëng phóc lîi 5. Nguån vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n III- Nguån kinh phÝ Tæng céng nguån vèn C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. VËt t- hµng ho¸ nhËn gi÷ hé 2. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã 420 430 15 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý 4 n¨m 1999. PhÇn I- L·i, lç ChØ tiªu M· sè Quý tr-íc Quý nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m - Tæng sè doanh thu 01 259.209.306.976 92.533.998.052 351.743.305.028 Trong ®ã: Doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 658.807.389 281.571.420 940.379.109 + ChiÕt khÊu 04 1.708.000 1.920.000 3.628.000 + Gi¶m gi¸ 05 91.194.328 + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 565.905.361 1. Doanh thu thuÇn 10 258.550.499.287 92.252.426.623 350.802.925.919 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 241.383.251.768 87.040.896.247 328.424.148.015 3. Lîi tøc gép 20 17.167.247.519 5.211.530.385 22.378.777.904 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 9.516.067.296 3.812.484.488 13.328.551.784 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 4.205.512.092 1.893.292.962 6.098.805.054 6. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 3.445.668.131 -494.247.065 2.951.421.006 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 73.924.246 931.132.032 1.005.056.278 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1.344.185.040 7. Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 - 1.270.260.764 931.132.032 -339.128.762 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng 41 292.795.207 406.309.519 699.104.726 - Chi phÝ bÊt th-êng 42 253.635.560 8. Lîi tøc bÊt th-êng 50 39.159.647 406.309.519 445.469.166 9. Tæng lîi tøc tr-íc thuÕ 60 2.214.566.984 843.194.486 3.057.761.470 10. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 70 708.661.433 269.822.236 978.483.669 11. ThuÕ vèn ph¶i nép 71 1.505.905.551 345.604.449 1.851.510.000 16 91.194.328 279.651.420 845.556.781 1.344.185.040 253.635.560 PhÇn II- T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. ChØ tiªu Sè cßn ph¶i nép n¨m tr-íc Sè ph¶i nép n¨m 1999 Sè ®· nép Sè cßn ph¶i nép ®Õn 31/12/1999 I- ThuÕ 1. ThuÕ doanh thu 521.244.396 521.244.396 2. ThuÕ GTGT ph¶i nép 1.941.164.211 1.486.173.800 454.990.411 3. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 9.760.113.315 9.493.030.744 267.082.571 4. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 1.809.536.499 1.809.536.499 5. ThuÕ lîi tøc 630.787.767 978.483.669 1.349.968.180 259.303.256 6. Thu tiÒn vèn 887.629.498 1.851.510.000 2.150.000.000 589.139.498 129.153.600 129.153.600 4.150.000 4.150.000 16.474.111.294 16.943.257.219 7. ThuÕ tµi nguyªn 8. ThuÕ nhµ ®Êt 9. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c Céng 2.039.661.661 17 1.570.515.736 Chi tiÕt yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong b¸o c¸o tµi chÝnh YÕu tè chi phÝ 1. ThuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi lÖ phÝ 2. Kinh phÝ nép cÊp trªn 3. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 4. L·i vay ng©n hµng 5. VËn chuyÓn bèc v¸c 6. Bao b×, ®ãng gãi b¶o qu¶n 7. Söa ch÷a nhá 8. L-¬ng c¸n bé, c«ng nh©n 9. BHXH, BHYT, KPC§ 10. V¨n phßng phÈm 11. Qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ 12. Chi phÝ ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i 13. Chi phÝ lao vô, nhËn hµng 14. PhÝ b¶o hiÓm tµi s¶n hµng ho¸ 15. Hao hôt ®Þnh møc 16. C«ng t¸c phÝ, tµu xe ®i phÐp 17. Chi phÝ hoa hång 18. Chi phÝ kh¸c. 19. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 20. Dù phßng c«ng nî ph¶i thu khã ®ái Tæng céng Sè tiÒn 181.795.579 180.738.000 937.828.949 4.429.134.153 1.320.471.724 516.521.622 203.351.794 4.853.150.000 402.591.620 471.294.126 1.321.593.403 646.749.785 1.219.646.661 117.620.801 334.085.640 139.892.937 402.763.882 1.047.493.562 592.490.800 108.741.800 19.427.356.838 *Gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - N¨m 1999 doanh sè t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 5,5%. Lîi tøc thuÇn t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 4,4%. Tû suÊt lîi nhuËn n¨m 1999 t¨ng 0,01%. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn tû suÊt lîi nhuËn: Doanh thu t¨ng, chi phÝ cè ®Þnh kh«ng t¨ng do ®ã lîi nhuËn t¨ng. Bªn c¹nh ®ã kh«ng cã biÕn ®éng lín vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ. Tuy nhiªn ®Ó tr¸nh biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ, C«ng ty vay ng©n hµng b»ng tiÒn VND do vËy chi phÝ l·i vay cao. 18 PhÇn 3: Ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú tíi nh÷ng khã kh¨n vµ hoµn thiÖn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. N¨m 1999 C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh víi doanh thu t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 5,5%, thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· t¨ng tõ 1.378.000® ®Õn 1.652.500®. §©y lµ cè g¾ng lín cña C«ng ty trong viÖc n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong n¨m 2000 C«ng ty dù kiÕn doanh sè b¸n ra 365 - 380 tû ®ång trong ®ã nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc 7 tû, l·i thùc hiÖn 3 tû ®ång. §Ó thùc hiÖn ®-îc kÕ ho¹ch nµy, C«ng ty cÇn ®¶m b¶o t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng lín. Mµ cô thÓ lµ: - Ph¶i gi÷ ®-îc thÞ tr-êng truyÒn thèng lµ c¸c C«ng ty cÊp II, bÖnh viÖn vµ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong n-íc. §iÒu ®ã ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tiªu thô kh«ng bÞ biÕn ®éng. Bëi v× ®©y lµ c¸c tæ chøc ®¶m b¶o cung cÊp vµ tiªu thô mét sè l-îng lín thuèc cho C«ng ty. Do ®ã ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i gi÷ ®-îc thÞ tr-êng truyÒn thèng. - ThiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi tèt. + §¶m b¶o duy tr× mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi. + KhuyÕn khich c¸c thµnh viªn kªnh b»ng tû lÖ hoa hång, chiÕt khÊu... - KhuyÕn khÝch c¸c C«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp, bÖnh viÖn mua víi sè l-îng lín. - ThiÕt lËp c¸c tæ chøc bæ trî: §¶m b¶o vËn chuyÓn thuèc tíi ng-êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt. - N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh - Duy tr× vµ ph¸t triÓn cã ®iÒu kiÖn víi c¸c thÞ tr-êng kh¸c. - Cè g¾ng t×m c¸ch gi¶m chi phÝ. 19 - §Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®¹t yªu cÇu vÒ tån tr÷ vµ ph©n phèi thuèc tèt. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò trong viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë C«ng ty d-îc phÈm Trung -¬ng I. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp vµo cuèi mçi quÝ, mçi n¨m. Nã ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty trong kú nªn viÖc lËp c¸c b¸o c¸o nµy lµ hÕt søc khã kh¨n, phøc t¹p. H¬n n÷a do c«ng ty nhËp nguyªn liÖu, thuèc t©n d-îc cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi nªn khi thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ nh-ng khi h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô l·i, lç cuèi kú l¹i tÝnh b»ng VND. Do ®ã c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc qui ®æi ngo¹i tÖ ra tiÒn ViÖt Nam khi mµ tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ tr-êng thay ®æi liªn tôc. Trong n¨m 1999 mÆc dï kh«ng cã biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ nh-ng ®Ó tr¸nh biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ C«ng ty vay ng©n hµng b»ng tiÒn VND do vËy chi phÝ l·i cao (tû lÖ l·i vay VND cao h¬n tû lÖ l·i vay USD). Mét niªn ®é kÕ to¸n ë ViÖt Nam lµ mét n¨m, vµo cuèi n¨m phßng kÕ to¸n tËp hîp toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o cña c¸c phßng nh-: phßng kinh doanh, phßng kÕ ho¹ch nghiÖp vô, phßng marketing.... nªn khèi l-îng c«ng viÖc lµ rÊt lín. C¸c kÕ to¸n viªn ph¶i tæng hîp dùa trªn c¸c b¸o c¸o ®ã c¸c chØ tiªu kÕ to¸n, tµi chÝnh. MÆc dï ®-îc hç trî b»ng m¸y tÝnh nh-ng hÖ thèng m¸y tÝnh trong doanh nghiÖp ch-a ®-îc nèi m¹ng côc bé nªn sù kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn cßn kÐm hiÖu qu¶. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n lu«n thay ®æi nªn khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc ®iÒu chØnh cho phï hîp. §Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi C«ng ty cÇn: - ThiÕt lËp mét hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng côc bé ®Ó ®¶m b¶o sù kÕt hîp gi÷a c¸c bé phËn mang l¹i tÝnh chÝnh x¸c cao. 20
- Xem thêm -