Tài liệu Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệm vụ thanh toán

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp PhÇn VIII: kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n C¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra trong c¸c nghiÖp vô sau: + Ph¶i tr¶ ngêi b¸n: NghiÖp vô (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20). + Ph¶i thu cña h¸ch hµng: nghiÖp vô (41), (42), (45), (46), (50). Sæ chi tiÕt thanh to¸n §èi tîng: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Trang sè: 01 Chøng tõ Sè Ngµy 311 1/2 312 2/2 313 4/2 314 7/2 511 7/2 512 8/2 317 9/2 514 10/2 515 11/2 319 13/2 517 14/2 522 20/2 DiÔn gi¶i TK§¦ NK v¶i cña cty B.Minh cha 152 tr¶ tiÒn 133 NK lìi trai cña cty H. Gia 152 133 NK kho¸ cña cty P. Nam 152 133 NK m¸c cña cty N. Cêng 152 133 Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh 111 Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia 111 NK chØ cña cty Phong Phó 152 cha tr¶ tiÒn 133 Tr¶ tiÒn cho cty P. Nam 111 Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng 111 NK x¨ng cña cty 152 Petrolimex cha tr¶ tiÒn 133 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó 111 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 111 Céng Sè ph¸t sinh Nî Cã §¬n vÞ: §ång 26.400.000 29.040.000 8.613.000 4.895.000 2.904.000 Nî Sè d Cã 42.960.00 2.640.000 7.830.000 783.000 4.450.000 445.000 2.640.000 264.000 41.850.000 4.185.000 32.450.000 3.245.000 46.035.000 35.695.000 127.182.000 127.182.000 42.960.000 1 B¸o c¸o tæng hîp §èi tîng: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chøng tõ Sè Ngµy 611 17/2 613 23/2 DiÔn gi¶i Thu tiÒn nî cña Kh¸ch hµng tõ ®Çu th¸ng Hoa hang ®¹i lý 3% 423 23/2 B¸n cho c«ng ty TuÊn ViÖt cha thu tiÒn 614 24/2 424 25/2 Thu tiÒn cña cty TuÊn ViÖt B¸n cho cty H¶i B×nh 425 26/2 616 27/2 617 28/2 619 29/2 TK §¦ Trang sè: 10 §VT;§ång Sè ph¸t sinh Nî Cã 111 511 3331 511 3331 111 511 3331 B¸n cho cty P.§«ng thu nöa tiÒn hµng 511 3331 Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh 111 B¸n hµng cho cty P.Trang thu nöa tiÒn 111 hµng Thu nèt tiÒn cña cty P.Trang 511 3331 Céng 181.900.000 Sè d Nî 181.900.000 Cã 4.318.800 431.880 70.600.000 7.060.000 69.800.000 6.890.000 35.375.000 3.537.500 39.000.000 3.900.000 241.003.180 77.660.000 76.780.000 42.900.000 418.152.500 4.750.000 2 B¸o c¸o tæng hîp Sæ theo dâi thuÕ GTGT Chøng tõ Sè Ngµy 4455645 579898 113325 656733 513212 545443 177869 798232 355479 652347 1/2 2/2 4/2 5/2 7/2 8/2 9/2 11/2 13/2 15/2 519 689812 15/2 16/2 132948 522 19/2 22/2 613 23/2 231949 231950 231951 23/2 25/2 26/2 231952 29/2 DiÔn gi¶i Mua v¶i cña cty B×nh Minh Mua lìi trai cña cty H. Gia Mua kho¸ cña cty P. Nam Mua khuy chám cña cty §.B¾c Mua m¸c cña cty N.Cêng Mua nÑp nhùa cña cty C.Long Mua chØ cña cty P.Phó Mua bao b× cña cty L.Nguyªn Mua x¨ng cña cty LNguyªn ChiphÝ h¸c ë bé phËn qu¶n lý ph©n xëng Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó §VT: §ång Sè thuÕ Sè thuÕ GTGT ®Çu GTGT ®Çu ra ph¸t vµo ph¸t sinh trong sinh trong th¸ng kú 2.640.000 783.000 445.000 525.000 264.000 349.000 4.185.000 889.000 3.245.000 3.214.000 B¸n hµng cho cty Minh S¬n 7.225.000 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty M.S¬n B¸o cao b¸n hµng cña c¬ ë ®¹i 13.964.120 lý 413.880 B¸n hµng cho cyt TuÊn ViÖt 7.060.000 B¸n hµng cho cty H¶i B×nh 6.980.000 B¸n hµng cho cty P.§«ng 3.537.500 3.537.500 B¸n hµng cho cty P.Trang 3.900.000 3.900.000 Céng 50.536.000 5.245.000 3.700.000 4.625.000 31.110.650 Sè thuÕ GTGT ®Çu k×: 13.630.000 Sè thuÕ ph¶i nép nhµ níc lµ: 25.485.650 Sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép: 33.166.000 B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Ngµy 29/2/2004 Lo¹i chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n GTGT Sè: 07 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè Ngµy 231949 23/2 B¸n hµng cho cty Ghi Nî TK 331 Tæng sè tiÒn Tk 511 77.660.000 70.600.000 TK 3331 7.060.000 3 B¸o c¸o tæng hîp 231950 25/2 231951 26/2 231952 29/2 XN Mò XK CG- HN Chøng tõ Sè Ngµy 07 29/2 TuÊn ViÖt cha tr¶ tiÒn B¸n hµng ho cyt H¶i B×nh cha tr¶ tiÒn Cty Ph¬ng §«ng nî Nöa tiÒn hµng Cty Phong Trang nî nöa tiÒn hµng Céng 76.780.000 69.800.000 6.980.000 38.912.500 35.375.000 3.537.500 42.900.000 39.000.000 3.900.000 236.252.500 214.775.000 21.477.500 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i B¸n hµng cha thu ®îc tiÒn Céng Céng KÌm theo….. chøng tõ gèc Ngêi lËp Sè: 16 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Nî Cã 131 511 3331 Thµnh tiÒn 214.775.000 21.477.500 236.252.500 KÕ to¸n trëng 4 B¸o c¸o tæng hîp Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - XK Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn thuÕ GTGT Céng kÌm theo….chøng tõ gèc Ngêi lËp Sè:17 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn Nî Cã 3331 133 25.458.650 25.458.650 KÕ to¸n trëng 5 B¸o c¸o tæng hîp PhÇn IX: kÕ to¸n ho¹t ®éng nghiÖp vô tµi chÝnh bÊt thêng Ta chØ nghiªn cøu kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , kh«ng theo dâi ho¹t ®éng nghiÖp vô bÊt thêng . PhÇn X:kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c nguån vèn KÕ to¸n c¸c lo¹i vèn: Nguån vèn kinh doanh KÕ to¸n c¸c lo¹i quÜ: QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK lo¹i I: 138, 141, 311, 341, 411, 414, 441. Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè Ngµy TK 138 TK 141 TK§¦ Sè ph¸t sinh Nî Cã Sè d Nî Cã 81.462.033 14.300.000 TK 311 142.800.000 TK 341 891.900.000 TK 411 1.010.583.681 TK 414 462.664.663 TK 441 193.948.337 6 B¸o c¸o tæng hîp PhÇn XI: c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK911 TK641,642 TK511 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK531 K/c hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK632 KÕt chuyÓn gi¸ vèn TK421 Nh×n vµo s¬ ®å trªn muèn x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶I L·i kÕt chuyÓn c¸c TK liªn quan sang TK 911 + KÕt chuyÓn chi phÝ: Nî TK 911: 25.261.476 Cã TK 641: 14.001.870 Cã TK 642: 11.259.606 + KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 511: 46.250.000 Cã TK 531: 46.250.000 + KÕt chuyÓn gÝa vèn hµng b¸n Nî TK 911: 315.128.390 Cã TK 632: 315.128.390 Gi¸ vèn hµng b¸n = 456.566.900 (Tæng TK 632) – 31.438.510 ( Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511: 459.110.000 ( 505.360.000 – 46.250.000 ) Cã TK 911: 459.110.000 L·i ( lç) = Cã TK 911 – Nî TK 911 NÕu ( + ) : L·i NÕu ( - ) : Lç Cã TK 911 – Nî TK 911 = 459.110.000 – (25.261.476+315.128.390 ) = 118.720.134 KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 118.720.134 Cã TK 421: 118.720.134 B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doand 7 B¸o c¸o tæng hîp th¸ng- 2/2004 §VT: §ång stt chØ tiªu 1 Tæng doanh thu 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 Doanh thu thuÇn (1) – (2) 4 Gi¸vèn hµng b¸n 5 Lîi nhuËn gép (3) – (4) 6 Chi phÝ qu¶n lý 7 Chi phÝ b¸n hµng 8 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt KD [ (5)-(6+7)] 9 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 10 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (32%) 11 Tæng lîi nhuËn sau thuÕ (9) – (10) Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - HN Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n KÕt chuyÓn l·i Céng KÌm theo….chøng tõ gèc Ngêi lËp Chøng tõ Sè Ngµy Chøng tõ Sè Ngµy Thµnh tiÒn 14.001.870 911 911 642 632 11.259.606 315.128.390 911 421 118.720.134 459.110.000 KÕ to¸n trëng DiÔn gi¶i Sè:19 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Nî Cã KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511 911 KÌm theo…chøng tõ gèc Ngêi lËp XN Mò XK CG - HN Sè: 18 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Nî Cã 911 641 Chøng tõ ghi sæ XN Mò XK CG - HN Sè tiÒn 505.360.000 46.250.000 459.110.000 315.128.390 143.981.610 11.259.606 14.001.870 118.720.134 118.720.134 37.990.443 80.729.691 Thµnh tiÒn 459.110.000 459.110.000 KÕ to¸n trëng Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sè:20 Ngµy 29/2/2004 §VT: §ång Sè hiÖu TK Thµnh tiÒn Nî Cã 511 531 46.250.000 8 B¸o c¸o tæng hîp KÌm theo …chøng tõ gèc Ngêi lËp Céng 46.250.000 KÕ to¸n trëng Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè Ngµy 01 29/2 02 29/2 03 29/2 04 29/2 05 29/2 06 29/2 07 29/2 08 29/2 09 29/2 10 29/2 Sè tiÒn 46.966.938 28.290.350 127.182.000 96.473.000 5.925.000 67.130.000 16.782.500 308.597.662 348.044.100 733.045.320 Chøng tõ Sè Ngµy 11 29/2 12 29/2 13 29/2 14 29/2 15 29/2 16 29/2 17 29/2 18 29/2 19 29/2 20 29/2 Céng Trang sè: 01 Sè tiÒn 346.566.900 101.458.800 31.438.510 198.063.500 271.763.300 236.252.500 25.458.650 459.110.000 459.110.000 46.250.000 Sæ c¸I – chøng tõ ghi sæ Trang: 01 Sè hiÖu: 111 Tªn tµi kho¶n: TiÒn mÆt NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 314 5/2 DiÔn gi¶i Sè d §K Mua khuy chám cña cty §.B¾c 29/2 29/2 29/2 511 512 316 7/2 8/2 8/2 Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia NK nÑp nhùa cña cty C. Long 29/2 514 10/2 29/2 29/2 515 318 11/2 11/2 Tr¶ tiÒn cho cty Ph¬ng Nam Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng NK bao b× cña cty L.Nguyªn 29/2 29/2 516 517 14/2 15/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó Chi phÝ kh¸c ë bé phËn QLPX 29/2 518 16/2 Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó 29/2 611 17/2 Thu tiÒn nî cña kh¸ch TK §¦ §¬n vÞ: §ång 152 Sè tiÒn Nî Cã 392.640.000 5.250.000 133 331 331 152 525.000 29.040.000 8.613.000 3.490.000 133 331 349.000 4.895.000 331 153 2.904.000 17.787.000 133 331 627 889.350 46.035.000 32.147.000 133 211 3.214.700 37.000.000 133 131 3.700.000 181.900.000 9 B¸o c¸o tæng hîp 29/2 612 19/2 hµng B¸n hµng cho cty M. S¬n thu ®îc tiÒn 29/2 519 20/2 Ch t¹m øng l¬ng cho CNV 29/2 520 20/2 29/2 29/2 521 522 21/2 22/2 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex Chi phÝ vËn chuyÓn Tr¶ tiÒn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cho cty M. S¬n 29/2 613 23/2 Thu tiÒn hµng cña c¬ së ®¹i lý – 3% hoa hång 29/2 523 24/2 29/2 614 24/2 29/2 615 26/2 XuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng Thu tiÒn b¸n hµng cña cty TuÊn ViÖt Thu nöa tiÒn hµng cña cty P.§«ng 29/2 29/2 616 617 27/2 28/2 29/2 618 28/2 29/2 619 29/2 Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh Thu tríc mét nöa tiÒn cña cty Phong Trang Thu nèt tiÒn hµng cña cty P.§«ng Thu nèt tiÒn hµng cña cty Phong Trang Céng sè ph¸t sinh Sè d CK 511 72.250.000 3331 641 642 331 7.225.000 641 531 139.641.200 3331 112 13.964.120 131 77.760.000 511 35.375.000 3331 131 131 3.537.500 76.780.000 42.900.000 131 38.912.500 511 39.000.000 3331 Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 525 24/2 DiÔn gi¶i 9.929.300 7.467.200 35.695.000 2.610.000 46.250.000 3331 511 Trang: 02 Tªn tµi kho¶n: TiÒn göi ng©n hµng NT GS 7.467.200 4.625.000 138.000.000 3.900.000 733.045.320 498.117.150 564.568.170 Sè hiªô: 112 TK §¦ Sè d §K XuÊt tiÒn mÆt göi vµo 111 ng©n hµng Céng sè ph¸t sinh Sè d CK §VT:§ång Sè tiÒn Nî 952.000.000 138.000.000 Cã 138.000.000 1.090.000.000 10 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 03 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i 29/2 611 17/2 29/2 613 23/2 29/2 423 23/2 B¸n hµng cho cty TuÊn ViÖt cha thu tiÒn 29/2 29/2 614 424 24/2 25/2 Thu tiÒn cña cty T. ViÖt B¸n hµng cho cty H. B×nh cha thu ®îc tiÒn 29/2 615 26/2 29/2 616 27/2 29/2 617 28/2 29/2 618 28/2 29/2 619 29/2 B¸n hµng cho cty P.§«ng thu ®îc nöa tiÒn hµng Thu tiÒn cña cty H. B×nh Thu nöa tiÒn hµng cña cty P.Trang Thu nèt tiÒn cña cty P.§«ng Thu nèt tiÒn cña cty P.trang Sè d §K Thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý Céng sè ph¸t sinh Sè d CK Sè hiÖu: 131 TK §¦ 111 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K S« d CK 4.318.800 3331 511 431.880 70.600.000 3331 111 511 7.060.000 3331 111 Chøng tõ GS Sè Ngµy 69.800.0000 6.980.000 Sè tiÒn Cã 181.900.000 77.660.000 38.912.500 111 76.780.000 111 42.900.000 111 38.912.500 511 3331 39.000.000 3.900.000 241.003.180 418.152.500 4.750.680 Sè hiÖu: 138 TK §¦ Trang : 05 Tªn tµi kho¶n: T¹m øng NT GS 29/2 29/2 Nî 181.900.000 511 Trang: 04 Tªn tµi kho¶n: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c NT GS §VT:§ång §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 81.462.033 81.462.033 Sè hiÖu: 141 DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK TK §¦ §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 14.300.000 14.300.000 11 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 06 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ tr¶ tríc NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK Sè hiÖu: 142 TK §¦ §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 16.345.000 16.345.000 12 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 07 Tªn tµi kho¶n: Nguyªn liÖu vËt liÖu NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 311 1/2 29/2 312 2/2 29/2 29/2 29/2 411 313 314 2/2 4/2 5/2 29/2 29/2 29/2 29/2 412 315 413 316 6/2 7/2 7/2 8/2 29/2 29/2 317 414 9/2 9/2 29/2 29/2 415 416 10/2 12/2 29/2 29/2 417 319 12/2 13/2 29/2 418 13/2 29/2 420 14/2 DiÔn gi¶i Sè d §K NK v¶i cña cty B×nh Minh NK lìi trai cña cty H. Gia XuÊt v¶i cho PXSX Nk kho¸ cña cty P.Nam NK Khuy chám cña cty §.B¾c XuÊt lìi trai cho PXSX NK m¸c cña cty N.Cêng XuÊt kho¸ cho PXSX NK nÑp nhùa cña cty C.Long NK chØ cña cty P.Phó XuÊt khuy chám cho PXSX XuÊt m¸c cho PXSX XuÊt nÑp nhùa cho PXSX XuÊt chØ cho PXSX NK x¨ng cña cty Petrolimex XuÊt NVL phô cho PXSX XuÊt x¨ng cho PXSX Céng sè ph¸t sinh Sè d CK Sè hiÖu: 152 TK §¦ 331 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 11.830.000 26.400.000 331 7.830.000 621 331 111 4.450.000 5.250.000 621 331 627 111 2.640.000 331 627 41.850.000 3.490.000 627 627 627 331 25.600.000 7.695.000 4.287.500 5.136.000 2.575.500 3.340.000 32.450.000 15.178.000 627 211.000 627 32.450.000 124.360.000 96.473.000 39.717.000 13 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 08 Tªn tµi kho¶n: C«ng cô dông cô NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 318 11/2 29/2 419 13/2 Sè hiÖu: 153 DiÔn gi¶i TK §¦ Sè d §K NK bao b× cña cty bao 111 b× L.Nguyªn XuÊt bao b× cho PXSX 627 C«ng ph¸t sinh Sè sè d CK §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 23.750.000 17.787.000 5.925.000 17.787.000 5.925.000 25.612.000 Trang: 09 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang NT GS 29/2 29/2 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy 320 320 320 320 16/2 16/2 16/2 16/2 DiÔn gi¶i Sè d §K KÕt chuyÓn CPNVLTT KÕt chuyÓn CPNCTT KÕt chuyÓn CPSXC NK tõ bé phËn SX Céng sè ph¸t sinh Sè d CK TK §¦ 621 622 627 155 Trang: 10 Tªn tµi kho¶n:Thµnh phÈm NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 29/2 29/2 29/2 320 421 42 321 16/2 19/2 19/2 23/2 29/2 29/2 29/2 29/2 423 424 425 426 23/2 25/2 26/2 28/2 DiÔn gi¶i Sè d §K NK tõ bé phËn SX B¸n cho cty M.S¬n ChuyÓn sang kho ®¹i lý NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty M/S¬n B¸n cho cty TuÊn ViÖt B¸n cho cty H. B×nh B¸n cho cty P. §«ng B¸n cho cty P.Trang Céng sè ph¸t sinh Sè d CK TK §¦ 154 632 157 632 632 632 632 632 Trang: 11 Tªn tµi kho¶n: Hµng göi b¸n NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 422 29/2 613 DiÔn gi¶i Sè d §K 19/2 ChuyÓn sang kho ®¹i lý 23/2 B¸o c¸o b¸n hµng cña Sè hiÖu: 154 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî 39.457.967 33.295.000 68.270.300 207.032.362 Cã 384.044.100 308.597.622 384.044.100 51.489 Sè hiÖu: 155 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 18.115.000 348.044.100 49.188.350 101.458.800 31.438.510 49.018.500 45.421.000 47.466.000 54.014.250 379.482.610 346.566.900 51.030.710 Sè hiÖu: 157 TK §¦ 155 632 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî 101.458.800 Cã 101.458.800 14 B¸o c¸o tæng hîp cë¬ ®¹i lý Céng sè ph¸t sinh Sè d CK 101.458.800 101.458.800 0 Trang: 12 Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh NT GS Chøng tõ Sè Ngµy 29/2 28 DiÔn gi¶i Sè d §K Mua m¸y thªu dµn cña cty H.Tó Céng sè ph¸t sinh Sè d CK 16/2 TK §¦ 111 37.000.000 1.872.600.000 Trang: 13 Tªn tµi kho¶n: KhÊu hao TSC§ NT GS Chøng tõ Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K TrÝch khÊu hao ë bé phËn SX trÝch khÊu hao ë bé phËn b¸n hµng TrÝch khÊu hao ë bé phËn QLDN Céng sè ph¸t sinh Sè d CK 29/2 29/2 18/2 29/2 18/2 Sè hiÖu: 211 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 1.835.600.000 37.000.000 627 Sè hiÖu: 214 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 19.163.319 41.711.962 641 1.462.570 642 3.792.406 TK §¦ 46.966.938 66.130.257 Trang: 14 Tªn tµi kho¶n: Vay ng¾n h¹n NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK Sè hiÖu: 311 TK §¦ Trang :15 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/2 311 1/2 DiÔn gi¶i Sè d §K Mua v¶i cña cty B.Minh cha tr¶ tiÒn TK §¦ 152 Nî §VT:VN§ Sè tiÒn Cã 142.800.000 142.800.000 Sè hiÖu: 331 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 42.960.000 29.040.000 15 B¸o c¸o tæng hîp 29/2 312 29/2 313 29/2 314 29/2 511 29/2 29/2 512 315 29/2 29/2 514 515 29/2 319 29/2 29/2 517 522 2/2 Mua lìi trai cña cty H.Gia cha tr¶ tiÒn 4/2 Mua kho¸ cña cty P.Nam cha tr¶ tiÒn 7/2 Mua m¸c cña cty N. Cêng cha tr¶ tiÒn 7/2 Tra tiÒn cho cty B.Minh 8/2 Tr¶ tiÒn cho cty H.gia 9/2 Mua chØ cña cty P.Phó cha tr¶ tiÒn 9/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.nam 11/2 Tr¶ tiÒn cho cty N.Cêng 13/2 Mua x¨ng cña cty Petrolimex 14/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó 20/2 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex Céng sè ph¸t sinh Sè d CK 152 8.613.000 152 4.895.000 152 2.904.000 111 29.040.000 111 152 8.613.000 111 111 4.895.000 2.904.000 152 111 111 46.035.000 35.695.000 46.035.000 35.695.000 127.182.000 127.182.000 42.960.000 16 B¸o c¸o tæng hîp Trang : 16 Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc NT GS Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 231948 19/2 29/2 321 22/2 29/2 613 19/2 29/2 613 29/2 231949 23/2 29/2 231950 25/2 29/2 231951 26/2 29/2 231951 29/2 231952 26/2 29/2 29/2 231952 29/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d §K B¸n hµng cho cty M.S¬n NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý B¸n hµng cho cty T. ViÖt B¸n hµng cho cty H¶i B×nh B¸n hµng cho cty P. §«ng B¸n hµng cho cty P.Trang KÕt chuyÓn thuÕ Céng sè ph¸t sinh Sè d CK TK §¦ 111 111 Chøng tõ GS Sè Ngµy 29/2 15/2 29/2 15/2 29/2 DiÔn gi¶i Sè d §K TÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TT SX TÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶ CNV PX TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Céng sè ph¸t sinh Sè d CK . Trang: 18 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c NT Chøng tõ GS GS Sè Ngµy 29/ 2 29/ DiÔn gi¶i Sè d §K TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña CNTTSX TrÝch BHXH, BHYT, 4.625.000 111 13.964.120 131 431.880 7.060.000 131 6.980.000 131 3.537.500 111 131 3.537.500 3.900.000 111 133 Trang: 17 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn NT GS Sè hiÖu: 333 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 13.630.000 7.225.000 25.485.650 30.110.650 3.900.0000 50.536.000 33.166.000 622 Sè hiÖu: 334 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 26.890.000 57.370.000 627 9.760.000 TK §¦ 338 4.027.800 4.027.800 67.130.000 46.642.500 622 Sè hiÖu: 338 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 29.860.000 10.900.300 627 1.854.400 TK §¦ 17 B¸o c¸o tæng hîp 2 29/ 2 KPC§ cña CNV PX TrÝch BHXHY, BHYT, KPC§ cña CNV Céng Sè d CK 334 4.027.800 16.782.500 46.642.500 Trang: 19 Tªn tµi kho¶n: Vay dµi h¹n NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK TK §¦ Sè hiÖu: 341 §VT:VN§ Sè tiÒn Nî Cã 891.900.000 891.900.000 Trang: 20 Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK Sè hiÖu: 411 TK §¦ Nî §VT:VN§ Sè tiÒn Cã 1.010.000.000 1.010.000.000 18 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 21 Tªn tµi kho¶n: QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK Sè hiÖu: 414 TK §¦ Nî Trang: 22 Tªn tµi kho¶n: Lîi nhËn cha ph©n phèi NT GS 29/2 29/2 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K KÕt chuyÓn doanh thu Céng sè ph¸t sinh Sè d CK Sè hiÖu:421 TK §¦ Nî 911 Chøng tõ GS Sè Ngµy DiÔn gi¶i Sè d §K Sè d CK Sè tiÒn Cã 670.000.000 118.721.134 118.721.134 788.720.134 Trang: 23 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu néi bé kh¸c NT GS 29/2 29/2 Sè tiÒn Cã 462.664.663 462.664.663 Sè hiÖu: 441 TK §¦ Nî Sè tiÒn Cã 193.948.337 193.948.337 19 B¸o c¸o tæng hîp Trang: 24 Tªn tµi kho¶n: Doanh thu b¸n hµng NT GS 29/2 Chøng tõ Sè Ngµy 612 16/2 29/2 613 23/2 29/2 29/2 613 423 23/2 23/2 29/2 424 25/2 29/2 615 26/2 29/2 29/2 615 619 26/2 29/2 29/2 29/2 619 29/2 29/2 DiÔn gi¶i B¸n hµng cho cty M.S¬n B¸n hµng cho ®¹i lý B¸n hµng cho cty T.ViÖt B¸n hµng cho cty H.B×nh B¸n hµng cho cty P.§«ng B¸n hµng cho cty P.Trang Sè hiÖu: 511 TK §¦ 111 29/2 Chøng tõ Sè Ngµy 524 22/2 Sè tiÒn Cã 72.250.000 111 139.641.200 131 131 4.318.800 70.600.000 131 69.800.000 111 35.375.000 131 131 35.375.000 3.900.000 111 3.900.000 KÕt chuyÓn hµng 531 46.250.000 b¸n bÞ tr¶ l¹i KÕt chuyÓn doanh 911 459.110.000 thu thuÇn Céng sè ph¸t 505.360.000 505.360.000 sinh Trang: 25 Tªn tµi kho¶n: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i NT GS 29/2 Nî DiÔn gi¶i NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty M.S¬n KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Céng sè ph¸t sinh Sè hiÖu: 531 TK Sè tiÒn §¦ Nî Cã 111 46.250.000 511 46.250.000 46.250.000 46.250.000 20
- Xem thêm -