Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh xuân trường

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

phÇn më ®Çu Cïng víi xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi, nÒn kinh tÕ cña níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®ã lµ mét m« h×nh kinh tÕ tèi u ë ViÖt Nam, v× b¶o ®¶m cho d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, sù bÒn v÷ng cña m«i trêng sinh th¸i vµ an ninh Quèc gia. B¸o c¸o gåm: PhÇn I: C¬ së lý luËn PhÇn II: Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm lÞch sö h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn III: Tæ chøc qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña C«ng ty TNHH Xu©n Trêng PhÇn IV: KÕt luËn phÇn thø nhÊt c¬ së lý luËn I/ Kh¸i niÖm, vai trß vµ môc tiªu cña qu¶n trÞ: 1/- Kh¸i niÖm: 1 §Ó kinh doanh thµnh c«ng, vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña c¸c qui luËt cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét qu¸ tr×nh hÕt søc khã kh¨n, l©u dµi vµ kh«ng bao giê kÕt thóc, mµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó n¾m v÷ng vµ thÝch nghi. Mét doanh nghiÖp cÇn ®îc qu¶n trÞ, qu¶n trÞ nµy gäi lµ qu¶n trÞ kinh doanh. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc cã tæ chøc, cã híng ®Ých cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi. 2/- Vai trß vµ môc tiªu: Thùc chÊt cña qu¶n trÞ kinh doanh xÐt vÒ mÆt tæ chøc vµ kü thuËt qu¶n trÞ chÝnh lµ sù kÕt hîp mäi nç lùc cña con ngêi trong doanh nghiÖp ®Ó ®¹t tíi môc ®Ých chung cña doanh nghiÖp, lµ môc tiªu riªng cña mçi ngêi mét c¸ch kh«n khÐo vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¶n trÞ chÝnh lµ ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi lao ®éng cña tõng c¸ nh©n riªng rÏ trong mét nhãm ngêi khi hä tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng lao ®éng chung. Nãi mét c¸ch kh¸c thùc chÊt cña qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¶n trÞ con ngêi trong doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Þnh. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi cña qu¶n trÞ, qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ v× môc tiªu, lîi Ých cña doanh nghiÖp, b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, trang tr¶i vèn vµ lao ®éng, b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vµ cho phÐp tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái x· héi cña chñ doanh nghiÖp vµ cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Môc tiªu cña doanh nghiÖp do chñ doanh nghiÖp ®Ò ra vµ lµ ngêi n¾m gi÷ quyÒn lùc trong doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ m«n khoa häc liªn ngµnh v× nã sö dông tri thøc cña nhiÒu khoa häc kh¸c nhau: qu¶n trÞ häc, kinh tÕ häc, t©m lý häc, x· héi häc, tin häc, to¸n häc, luËt häc … XuÊt ph¸t ®iÓm cña khoa häc liªn ngµnh nµy lµ tÝnh tæng hîp trong lao ®éng cña nhµ qu¶n trÞ kinh doanh. 2/- Néi dung, ý nghÜa: Qu¶n trÞ kinh doanh mang tÝnh khoa häc, v× chØ cã n¾m v÷ng vµ tu©n thñ ®óng ®ßi hái cña c¸c qui luËt kh¸ch quan x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ qu¶n trÞ kinh doanh míi ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn. 2 Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh bao gåm tæ chøc thu nhËn vµ sö lý th«ng tin, ®Ò ra vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kinh doanh, c¸c ph¬ng tiÖn vµ c«ng cô sö dông trong qu¶n trÞ kinh doanh. Néi dung thø hai cña lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh nh»m gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh hiÓu râ c«ng nghÖ qu¶n trÞ kinh doanh, nh÷ng ph¬ng tiÖn vµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh qu¶n trÞ kinh doanh. Néi dung thø ba cña qu¶n trÞ kinh doanh lµ nghiªn cøu c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ kinh doanh bao gåm: chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch, chøc n¨ng tæ chøc, chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ chøc n¨ng kiÓm tra. Qu¸ tr×nh kinh doanh lu«n lu«n ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ. Hoµn thiÖn qu¶n trÞ kinh doanh nh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ®Ó cøu v·n sù ®æ vì cña doanh nghiÖp hoÆc ®a doanh nghiÖp sang mét bíc ph¸t triÓn cao h¬n vÒ chÊt ®Òu ®ßi hái sù hoµn thiÖn nh÷ng nh©n tè qu¶n trÞ kinh doanh. §ã lµ ph©n tÝch kinh tÕ, h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, ®æi míi doanh nghiÖp vµ ph¸t triÓn. Trong qu¶n trÞ kinh doanh th× c«ng viÖc tæ chøc lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n. ViÖc tæ chøc bao gåm viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu vÒ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña mét tæ chøc. Trong mçi tæ chøc con ngêi cïng lµm viÖc vµ hîp t¸c víi nhau trong mèi quan hÖ t¬ng t¸c qua l¹i, chÝnh ®iÒu nµy lµm n¶y sinh nhu cÇu ®èi víi c«ng viÖc tæ chøc. §èi víi c¸c tæ chøc lín ngêi ta t¸ch b¹ch râ rµng vÒ khÝa c¹nh quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña c¸c cÊp bËc tõ trªn xuèng díi. ViÖc t¸ch b¹ch nµy chÝnh lµ chuyªn m«n ho¸ chiÒu däc. H¬n thÕ n÷a ph©n khoa lao ®éng cã thøc bËc lµ ®Ó ph©n bæ quyÒn h¹n chÝnh thøc cã thiÕt lËp bé phËn ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng. Sù ph©n bæ quyÒn h¹n chÝnh thøc lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ®Æc trng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ. Nh÷ng nhµ qu¶n lý chãp bu hoÆc c¸c chuyªn viªn ®iÒu hµnh cao cÊp lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc tæng thÓ cho tæ chøc vµ lªn kÕ ho¹ch dµi h¹n. Hä còng lµ ngêi ®a ra kÕt luËn cuèi cïng cho c¸c tranh chÊp bªn trong tæ chøc vµ cè g¾ng xóc tiÕn, c¶i tiÕn tæ chøc vµ lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c t¬ng tù. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp trung gian híng dÉn ho¹t ®éng hµng ngµy cña tæ chøc, h×nh thµnh chÝnh s¸ch vµ cô thÓ ho¸ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ cao cÊp thµnh c«ng viÖc cô thÓ. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh©n viªn cÊp díi ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn chiÕn lîc ®· ®îc ®a ra bëi bé phËn qu¶n trÞ chãp bu vµ b¶o ®¶m sù ¨n khíp víi c¸c chÝnh s¸ch cña bé phËn qu¶n trÞ trung gian. Trong hÖ thèng qu¶n trÞ c¸c c¸ nh©n tu©n theo c¸c chØ dÉn cña ngêi gi¸m s¸t trªn lÜnh vùc tr¸ch nhiÖm ®· ®îc v¹ch râ trong bé m¸y tæ chøc. Mçi c¸ nh©n chØ cã mét thñ trëng, mçi ®¬n vÞ cã mét l·nh ®¹o. §©y lµ tÝnh trùc tuyÕn cña c¬ cÊu, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ thèng nhÊt mÖnh lÖnh. Thèng nhÊt mÖnh lÖnh lµ cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh sù rèi lo¹n, ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm víi ngêi cô thÓ vµ ®Ó cung cÊp nh÷ng kªnh th«ng tin râ rµng trong tæ chøc. NÕu kh«ng nh vËy, khi cã sù cè x¶y 3 ra c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ cè g¾ng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ ®æ lçi cho ngêi kh¸c. C¸c tæ chøc cho dï thuéc cì nµo còng cã qui t¾c, chÝnh s¸ch vµ thñ tôc nhÊt ®Þnh. Chóng ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cho c«ng nh©n, ®Ó v¹ch ra ph¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã ®Ó chØ ra khÝa c¹nh nµo cña c«ng viÖc lµ quan träng vµ ®a ra c¸ch ®¸nh gi¸ c¸c c¸ nh©n. C¸c qui t¾c thñ tôc vµ chÝnh s¸ch t¹o ra mét sù gi¸m s¸t qu¶n lý trùc tiÕp, cã thÓ híng dÉn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n rÊt cô thÓ. Chóng cßn cã thÓ gióp ®¶m b¶o c¸ch thøc sö lý nhÊt qu¸n c¸c vÊn ®Ò qua nhiÒu ®Þa ®iÓm lµm viÖc thËm chÝ c¸ch xa nhau. Theo ®ã tæ chøc cã thÓ g¾n nç lùc cña c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ víi môc tiªu chung, ®iÒu nµy h¹n chÕ tèi thiÓu tÝnh v« tæ chøc vµ thêng còng lo¹i trõ sù lùa chän trong c¸c cè g¾ng ®Ó liªn kÕt vµ tËp trung nç lùc lµm viÖc. Ngêi cã vÞ trÝ cao nhÊt trong doanh nghiÖp cã thÓ theo ý m×nh quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp cµng nhiÒu th× møc ®é tËp chung ho¸ cµng cao. Cßn nÕu c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®îc ph©n chia bít cho c¸c vÞ trÝ thÊp h¬n trong bËc thang quyÒn lùc th× møc ®é ph©n quyÒn cµng cao. Sù ph©n quyÒn cµng cao lµm cho c¸c nh©n viªn cÊp díi cµng ®îc tho¶ m·n h¬n vµ thÝch øng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhanh h¬n. Sù ph©n quyÒn còng gióp cho viÖc ®¹o t¹o qua c«ng viÖc nh÷ng nh©n viªn cÊp díi ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cao h¬n. Sù ph©n quyÒn cßn liªn quan ®Õn viÖc mäi ngêi cïng tham gia vµo c«ng viÖc chung. NhiÒu ngêi muèn ®îc tham gia vµo c¸c quyÕt ®Þnh ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc cña hä. Tãm l¹i c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp ®îc coi lµ hoµn thiÖn nÕu tho¶ m·n ®îc tÝnh tèi u, tÝnh linh ho¹t, tÝnh tin cËy vµ tÝnh kinh tÕ. 4 phÇn thø hai lÞch sö h×nh thµnh, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm sxkd cña c«ng ty tnhh xu©n trêng I/ LÞch sö h×nh thµnh, chøc n¨ng nhiÖm vô: Môc tiªu c¬ b¶n cña ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lµ lµm cho d©n giµu níc m¹nh, c«ng b»ng x· héi v¨n minh v÷ng bíc ®i lªn x· héi chñ nghÜa, dùa trªn c¬ së tiÕp tôc ®æi míi, ®Çy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, nh»m ®a níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu vµ ph¬ng híng trªn nhµ níc ta ®· chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, theo h×nh thøc së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt níc ta cã nhiÒu tæ chøc kinh doanh: Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp c«ng t hîp danh, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y níc ta ®· ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty vµ tËp ®oµn s¶n xuÊt … trong ®ã doanh nghiÖp nhµ n íc cã vÞ trÝ nßng cèt trong hÖ thèng doanh nghiÖp. Tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ lÇn thø VII c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ë níc ta ®· vµ ®ang tõng bíc vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc b»ng ph¸p luËt. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc tù do kinh doanh theo ph¸p luËt vµ ®îc nhµ níc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p trong ho¹t ®éng kinh doanh. HiÕn ph¸p n¨m 1992 thõa nhËn quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt cña mäi c«ng d©n, Quèc Héi ®· ban hµnh luËt doanh nghiÖp vµ luËt c«ng ty. Víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®¶m b¶o trªn rÊt nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã n¨m 1996 «ng NguyÔn ThÕ Trêng ®· cïng víi bèn thµnh viªn kh¸c sau mét thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ trêng khu vùc H¶i phßng còng nh thÞ trêng miÒn B¾c, víi ®µ ph¸t triÓn t¬ng ®èi nhanh cña x· héi th× nhu cÇu vÒ ®i l¹i cña ngêi d©n ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n, còng nh nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ còng kh«ng kÐm phÇn s«i ®éng. NhËn thÊy thÞ trêng vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn thµnh phè cßn míi mÎ, nguån lao ®éng nhµn rçi rÊt phong phó. N¾m b¾t ®îc thêi c¬ ®ã ¤ng NguyÔn ThÕ Trêng cïng bèn s¸ng lËp viªn kh¸c tËp hîp ®îc nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ huy 5 ®éng ®îc nguån vèn tù cã nhµn rçi, lËp c¸c v¨n b¶n ®Ö tr×nh lªn uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng cïng víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xin phÐp ®îc thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Xu©n Trêng. C«ng ty TNHH Xu©n Trêng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 005867/GPTLDN do UBND Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ngµy 9/5/1996. GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè 052221 do Uû ban kÕ ho¹ch Thµnh phè H¶i Phßng cÊp ngµy 17/5/1996, víi sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 5.000.000.000 ®ång ( N¨m tû ®ång), ngoµi ra cha kÓ vèn b»ng tµi s¶n lµ 120 xe « t« c¸c lo¹i vµ tµi s¶n kh¸c. C«ng ty TNHH Xu©n Trêng cã trô së t¹i sè 181 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng, víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh : - VËn tµi hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ®êng bé ( TAXI ). - DÞch vô xuÊt nhËp khÈu. - §¹i lý mua b¸n nhiªn liÖu x¨ng dÇu mì, kinh doanh dÞch vô du lÞch kh¸c. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - S¶n xuÊt vµ gia c«ng s¶n xuÊt hµng dÖt vµ may c«ng nghiÖp. - M· sè thuÕ, m· sè H¶i Quan: 0200128920-1 - E.Mail: Xuantruonghph@yahoo.Com C«ng ty cã h¬n 220 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi nh÷ng chuyªn m«n kh¸c nhau phôc vô cho c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Víi Héi ®ång s¸ng lËp viªn vµ ban gi¸m ®èc nh sau: 1/- NguyÔn ThÕ Trêng Chñ tÞch ( Gi¸m ®èc c«ng ty ) 2/- D¬ng V¨n Nho¹ S¸ng lËp viªn - Phã G§ kinh doanh 3/- NguyÔn §øc MËu S¸ng lËp viªn - Phã G§ nh©n sù 4/- NguyÔn Anh Tó S¸ng lËp viªn - Phã G§ kü thuËt 5/- NguyÔn Ngäc BÝch S¸ng lËp viªn - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty tnhh xu©n trêng gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc xe garage taxi bus kü kh¸ch söathuËt ch÷a phã gi¸m ®èc taxi trung t©m moto cöa thanh hµng t¶i kinh nícdoanhkdvt tra ®iÒu hµnh 6 phã gi¸m ®èc kÕphßng to¸n kÕ to¸n phßng nh©n quü sù vt - tt kÕ to¸n nh©n sù phã gi¸m ®èc tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Xu©n Trêng theo c¬ cÊu chøc n¨ng. C¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ phôc vô môc ®Ých chung cña c«ng ty. Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ ®Òu thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n trÞ Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp, cho nªn c¬ cÊu qu¶n trÞ trong c«ng ty Xu©n Trêng mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n lu«n ®i s¸t ®æi míi vµ phôc vô s¶n xu¸t kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho Gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh râ mèi t¬ng quan gi÷a c¸c ho¹t ®éng cô thÓ vµ nh÷ng tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n g¾n liÒn víi nh÷ng c¸ nh©n, ph©n hÖ cña c¬ cÊu. Nã trî gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh bëi c¸c luång th«ng tin râ rµng, nã gióp cho Gi¸m ®èc x¸c ®Þnh c¬ cÊu quyÒn lùc cho tæ chøc cña c«ng ty. Tæ chøc qu¶n trÞ cña c«ng ty Xu©n Trêng cã kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra trong c«ng ty còng nh ngoµi m«i trêng, ®¶m b¶o chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c«ng ty. Qua s¬ ®å ta thÊy c¸c Phã Gi¸m ®èc c«ng ty lµ nh÷ng ngßi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty. Mèi mét Phã Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc mét m¶ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gióp viÖc cho c¸c Phã Gi¸m ®èc lµ c¸c trëng phßng phô tr¸ch c¸c phßng ban kh¸c nhau, díi c¸c phßng ban lµ c¸c nh©n viªn vµ c«ng nh©n. Qua s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Xu©n Trêng ta thÊy sù ph©n chia c¸c nhiÖm vô rÊt râ rµng, thÝch hîp víi nh÷ng n¨ng lùc c¸ nh©n ®îc ®µo t¹o. Mçi nh©n viªn cña c«ng ty biÕt râ vÞ trÝ cña hä trong c¬ cÊu vµ x¸c ®Þnh 7 ®îc mèi liªn quan vÒ quyÕn lùc cña hä víi nh÷ng ngêi kh¸c trong c«ng ty. C¸c c¸ nh©n cã thÓ ®îc ®µo t¹o trªn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña ngêi kh¸c trong cïng ban, ®èi ®Çu víi nh÷ng vÊn ®Ò quen thuéc, v× vËy kü n¨ng sÏ ®îc n©ng cao. Víi c¬ cÊu nµy c«ng viÖc dÔ gi¶i thÝch, c¸c nh©n viªn hiÓu ®îc vai trß cña tõng bé phËn. II/ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty, Héi ®ång s¸ng lËp viªn ®· quyÕt t©m phÊn ®Êu cïng víi tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty x©y dùng c«ng ty ph¸t triÓn ®óng theo nh÷ng g× ®· ®Ò ra trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Nh»m lµm cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, më mang s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng, thu nhËp cña ngêi lao ®éng vµ tÝch luü cña c«ng ty ngµy cµng cao. Sau khi ®· lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, x¸c lËp c¬ cÊu tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Xu©n Trêng ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 6/1996. Tr¶i qua gÇn s¸u n¨m th¨ng trÇm ®Õn nay c«ng ty TNHH Xu©n Trêng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. C«ng ty TNHH Xu©n Trêng lu«n lu«n kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ®ã lµ: VËn tµi hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ®êng bé ( TAXI ); DÞch vô xuÊt nhËp khÈu; §¹i lý mua b¸n nhiªn liÖu x¨ng dÇu mì, kinh doanh dÞch vô du lÞch kh¸c. Víi ngµnh nghÒ ®a d¹ng nh trªn, c«ng ty lu«n lu«n ph¶i vËn ®éng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, lu«n ph¶i t×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ c¶i tiÕn, n©ng cÊp chÊt lîng phôc vô. Sau mét thêi gian kinh doanh ®óng híng, hiÖn c«ng ty cã sè vèn lªn ®Õn h¬n 30 tû ®ång: - Trong ®ã lµ mét ®oµn xe TAXI gåm 75 xe «t« 04 chç ®ñ nh·n hiÖu: Mercedes cña §øc, Mazda cña NhËt, Lanos cña Hµn Quèc lµ nh÷ng xe ®êi míi, cã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. C«ng ty phôc vô theo ph¬ng thøc ®ãn kh¸ch t¹i nhµ, phôc vô mäi nhu cÇu ®i l¹i trong néi thµnh còng nh kh¾p c¶ níc cña nh©n d©n. - Víi 25 xe «t« t¶i nhá hiÖu Daewoo còng phôc vô theo ph¬ng thøc ®ãn hµng t¹i nhµ ®a ®i kh¾p mäi n¬i theo yªu cÈu cña QuÝ kh¸ch. - Cã ®éi ngò l¸i xe Bus lµnh nghÒ víi 15 xe «t« lo¹i 30-35 chç ngåi s¶n xuÊt n¨m 2001 phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña QuÝ kh¸ch chuyªn tuyÕn H¶i Phßng Hµ Néi - Hµ §«ng. - Víi 15 xe t¶i ®Çu kÐo h¹ng siªu trêng, siªu träng ®ñ ®Ó phôc vô mäi nhu cÇu vËn t¶i cña nh©n d©n ®i kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. C«ng ty kÕt hîp víi c«ng ty «t« ViÖt Nam - Daewoo lµm thñ tôc nhËp khÈu, vËn chuyÓn c¸c bé linh kiÖn «t« tõ Hµn quèc vÒ l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam. 8 - Mét Gara «t« réng 2.000 m2 t¹i sè 4 Lª Th¸nh T«ng ®êng Ng« QuyÒn H¶i Phßng víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i phôc vô cho viÖc b¶o dìng, söa ch÷a xe. Gara «t« cña c«ng ty ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt kh¸c cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng - Mét cöa hµng bu«n b¸n vËt t «t«, xe m¸y, t liÖu s¶n xuÊt t¹i sè 181 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng cã diÖn tÝch 100 m 2 rÊt cã uy tÝn trªn ®Þa bµn vµ c¸c tØnh l©n cËn. - Trung t©m ®iÒu hµnh khang trang réng 100 m2 ®Æt t¹i sè 308 T« HiÖu Lª Ch©n H¶i Phßng víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, tiÖn nghi phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c«ng ty. - Víi 10 xe m«t« níc ®êi míi cña NhËt B¶n c«ng ty kinh doanh dÞch vô gi¶i trÝ t¹i b·i t¾m khu II §å S¬n vµo c¸c mïa du lÞch. - §Æc biÖt quan träng nhÊt lµ c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, ®ñ tr×nh ®é phôc vô trong c¸c kh©u träng yÕu cña c«ng ty nh kh©u thanh tra, kiÓm so¸t, kÕ to¸n, kü thuËt, ®iÒu hµnh … Víi gÇn 200 l¸i xe lµnh nghÒ, nh· nhÆn tËn t×nh trong viÖc phôc vô ®ñ mäi nhu cÇu vËn t¶i cña mäi tÇng líp nh©n d©n ®i kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. 9 phÇn thø ba tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña c«ng ty tnhh xu©n trêng I/ vÊn ®Ò tæ chøc §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nh trªn ®ã lµ nhê sù ®ãng gãp v« cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ ®Æc biÖt lµ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng. §ã lµ viÖc tæ chøc x¾p xÕp ph©n c«ng giao nhiÖm vô cho mçi bé phËn, mçi nh©n viªn, m«i cÊp trong toµn c«ng ty. C«ng ty Xu©n Trêng cã ®êng lèi kinh doanh ®óng ®¾n, cã bé m¸y qu¶n trÞ kinh doanh gän nhÑ, cã ®éi ngò c¸n bé kinh doanh tr×nh ®é, hiÓu biÕt. §Æc biÖt lµ nhµ qu¶n trÞ c«ng ty, ngêi gi÷ chøc vô cao nhÊt trong c«ng ty, lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng ty. §ã lµ ngêi cã phÈm chÊt chÝnh trÞ ®óng ®¾n, cã kh¶ n¨ng vµ ý trÝ lµm giµu cho c«ng ty vµ cho x· héi trong khu«n khæ luËt ph¸p vµ th«ng lÖ thÞ trêng. Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Trêng lµ ngêi cã tr×nh ®« chuyªn m«n vÒ xe «t«, cã sù hiÓu biÕt vÒ nhiÒu lÜnh vùc x· héi, quyÕt ®o¸n, biÕt giao ®óng viÖc cho cÊp díi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho cÊp díi thùc hiÖn thµnh c«ng. Cã n¨ng lùc tæ chøc chØ ®¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn díi quyÒn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao. N¾m b¾t nhanh c¸c chñ tr¬ng ph¸t triÓn míi ®Ó lu«n lu«n giµnh thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Trêng lµ ngêi cã kh¼ n¨ng quan s¸t thÞ trêng, b¹n hµng, ®èi thñ, c¸c thay thÕ cu¶ c¬ chÕ qu¶n lý chung, n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn. Lµ ngêi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc vµ lu«n t«n träng ngêi lao ®éng. Cã ®îc ngêi l·nh ®¹o nh vËy, c«ng ty Xu©n Trêng cßn cã ®éi ngò c¸c Phã Gi¸m ®èc giµu n¨ng lùc, chuyªn m«n cao, nhiÖt t×nh c«ng viÖc, trî gióp Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, tr¸ch nhiÖm nhiÖt t×nh, lu«n cã ý thøc hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®îc giao. §Ó cã ®îc sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ cao gi÷a nhµ qu¶n trÞ c«ng ty vµ c¸c bé phËn trong c«ng ty mét phÇn lín lµ nhê nhµ qu¶n trÞ c«ng ty TNHH Xu©n Trêng ®· cã nh÷ng chÕ ®é tr¶ l¬ng, thëng, chÕ ®é ®·i ngé phóc lîi, chÕ ®é lµm viÖc an toµn vµ lu«n t¹o ®îc bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc thuËn lîi cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Sau ®©y ta xÐt cô thÓ tõng khÝa c¹nh. 1/- §¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sù an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng. Do c«ng ty Xu©n Trêng kinh doanh ë nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. V× vËy ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng còng kh¸c nhau, do ®ã c«ng ty ®· ph¶i 10 rÊt cè g¾ng trang bÞ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho tõng bé phËn vµ ®¶m b¶o sù an toµn cho hä. - §èi víi Trung t©m ®iÒu hµnh, mét bé phËn quan träng trong kinh doanh TAXI ®îc lµm viÖc trong nh÷ng phßng tho¸ng m¸t, ®Çy ®ñ tiÖn nghi, cã m¸y l¹nh vµ ®îc trang bÞ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i hai chiÒu b»ng bé ®µm gi÷a trung t©m vµ l¸i xe. §¶m b¶o kinh doanh ®îc kÞp thêi, tiÖn lîi, chÝnh x¸c, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë møc cao nhÊt. - §èi víi bé phËn söa ch÷a ë GARA c«ng ty ®· trang bÞ nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ söa ch÷a, hÖ thèng cÇu n©ng tiªn tiÕn … ®¶m b¶o c¸c qui ®Þnh vÒ phãng chèng ch¸y næ vµ c¸c qui ®Þnh an toµn kh¸c. - §èi víi ®éi ngò l¸i xe c«ng ty ®· mua b¶o hiÓm cña B¶o ViÖt víi møc tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ th©n vá cao nhÊt. §èi víi nh÷ng l¸i xe trùc ®ªm c«ng ty ®· kÕt hîp víi lùc lîng c«ng an thµnh phè thiÐt lËp mét ®êng d©y nãng trong viÖc phßng chèng vµ gi¶i quyÕt c¸c hiÖn tîng trÊn, cíp, g©y mÊt trËt tù… nh»m ®¶m b¶o an toµn vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho ngêi l¸i xe. - §èi víi nh÷ng nh©n viªn phôc vô cho ho¹t ®éng vui ch¬i m«t« níc t¹i b·i t¾m khu II §å S¬n th× ngoµi viÖc mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm ra c«ng ty cßn trang bÞ xuång cøu hé, ¸o phao an toµn … nh»m t¹o ra sù an toµn cao nhÊt cho ng êi lao ®éng - §èi víi bé phËn thanh tra kiÓm so¸t, kü thuËt, b¸n hµng ®Òu ®îc c«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng viÖc, ®îc trang bÞ ph¬ng tiÖn ®i l¹i nh xe m¸y, «t« … nh»m ®¹t hiÖu qu¶ lao ®éng cao nhÊt. Toµn bé c¸c bé phËn trong c«ng ty ®Òu ®îc C«ng ty Xu©n Trêng chó träng ®Õn chÕ ®é, giê giÊc lµm viÖc, vÖ sinh c«ng nghiÖp, nhiÖt ®é, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, ©m thanh … phï hîp víi nhu cÇu, t©m sinh lý cña ng êi lao ®éng. Mäi thµnh viªn trong c«ng ty ®Òu ®îc trang bÞ ®ång phôc hay b¶o hé lao ®éng cã g¾n phï hiÖu, thÎ nh©n viªn thÝch hîp víi c«ng viÖc cña m×nh. §èi víi Trung t©m ®iÒu hµnh ®îc chia ra lµm ba ca ®iÒu hµnh, l¸i xe TAXI ®îc lµm mét ngµy, nghØ mét ngµy, l¸i xe Bus ch¹y theo tuyÕn lu©n phiªn, l¸i xe t¶i nÆng ch¹y theo chuyÕn khi cã hîp ®ång, c¸c bé phËn kh¸c lµm theo giê hµnh chÝnh. V× vËy ®¶m b¶o ®îc søc khoÎ cña ngêi lao ®éng còng nh chÊt lîng c«ng viÖc cña c«ng ty. 2/- T¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc lµnh m¹nh, tinh thÇn lµm viÖc tÝch cùc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Trêng lu«n quan t©m ®Õn n¨ng lùc vµ quyÒn lîi cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, giao c«ng viÖc phï hîp víi tÝnh khÝ, tÝnh c¸ch vµ n¨ng lùc cña mçi ngêi. T¹o cho nh©n viªn niÒm h·nh diÖn trong viÖc hoµn tÊt c«ng viÖc ®ùoc giao. Lµm cho c«ng viÖc trë lªn cã ý nghÜa h¬n ®èi víi ngêi lao ®éng b»ng c¸ch t¹o cho hä quyÒn tù do trong viÖc quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò vµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña hä. §éng viªn khuyÕn khÝch sù tham gia cña cÊp díi vµo c¸c 11 c«ng viÖc chung vµ sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c nh©n viªn, lµm cho nh©n viªn thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña hä ®ãng gãp nh thÕ nµo vµo s¶n phÈm cuèi cïng vµ vµo phóc lîi cña doanh nghiÖp. C«ng ty lu«n ®a ra chÝnh s¸ch thëng xøng ®¸ng vÒ mÆt tµi chÝnh, th¨ng cÊp, th¨ng l¬ng, tæ chøc nh÷ng kú nghØ hÌ, tham quan du lÞch ®Þnh kú hµng n¨m cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nh ®i nghØ t¹i vÞnh H¹ Long, §å S¬n, SÇm S¬n… Nh vËy c«ng ty Xu©n Trêng ®· khuyÕn khÝch ®éng viªn vµ t¹o sù h¨ng say trong c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng. 3/- Thëng, ph¹t, khen chª cÊp díi ®óng lóc ®óng chç: Con ngêi ai còng cã c¶ u ®iÓm lÉn nhîc ®iÓm, cã lóc nµy, lóc kh¸c do ®ã C«ng ty Xu©n Trêng ®· ®a ra nh÷ng qui chÕ, qui ®Þnh ®èi víi tõng bé phËn trong c«ng ty, qui ®Þnh râ rµng møc ®é khen thëng vµ kû luËt ®èi tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn. Hµng th¸ng c«ng ty më cuéc häp Héi ®ång khen thëng vµ kû luËt mµ c¸c thµnh viªn bao gåm Ban Gi¸m ®èc, nh÷ng ngêi l·nh ®¹o c¸c bé phËn chñ chèt trong c«ng ty, c¸c trëng phßng vµ Trëng c¸c ®éi xe. XÐt nh÷ng thµnh tÝch vµ vi ph¹m cña c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn trong c«ng ty, tuyªn d¬ng vµ thëng b»ng tiÒn nh÷ng thµnh tÝch, nh÷ng kÕt qu¶ tèt, nh÷ng s¸ng kiÕn trong kinh doanh. §iÒu ®ã cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch vµ ghi nhËn sù ®ãng gãp cña ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. C«ng ty Xu©n Trêng cã c¸c møc thëng tõ 200.000® ®Õn 4.000.000®. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn ®a ra nh÷ng phª b×nh ®èi víi cÊp díi mét c¸ch nghiªm kh¾c, nhng víi th¸i ®é thiÖn chÝ, t«n träng ®èi víi hä, lµm cho hä dÔ tiÕp thu vµ cè g¾ng söa ®æi. BiÖn ph¸p ph¹t còng gióp cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty Xu©n Trêng cã tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi nh÷ng sai ph¹m cña m×nh vÝ dô lµm háng, mÊt ph¶i båi thêng… vi ph¹m qui chÕ ¶nh hëng ®Õn uy tÝn, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã møc ph¹t tõ 200.000® ®Õn 4.000.000®. ii/ VÊn ®Õ tiÒn l¬ng. C«ng ty TNHH Xu©n Trêng lµ mét c«ng ty kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau Nªn víi viÖc t¹o ®îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc t¬ng ®èi nh ë trªn Ban Gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lu«n s©u s¸t t×nh h×nh, n¾m b¾t t©m t nguyÖn väng, ®iÒu kiÖn sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nh»m cã ®îc nh÷ng chÕ ®é, chÝnh s¸ch tr¶ l¬ng sao cho cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n ngêi lao ®éng. TiÒn l¬ng lµ chi phÝ ph¶i tr¶ cho lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cña ngêi lao ®éng. Bëi v× khi ngêi lao ®éng ®îc tr¶ l¬ng xøng ®¸ng víi søc lao ®éng vµ t©m huyÕt cña hä th× hä míi ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng vËt chÊt vµ mét phÇn gia ®×nh cña hä. §îc nh vËy ngêi lao ®éng míi yªn t©m c«ng t¸c, nhiÖt t×nh, cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh ë møc cao nhÊt. §iÒu ®ã hoµn toµn cã lîi cho c«ng ty, bëi v× mçi mét nh©n viªn lµ mét m¾t xÝch trong guång m¸y cña 12 c«ng ty, nÕu cã mét m¾t xÝch kh«ng ¨n khíp ®¬ng nhiªn sÏ ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty. §èi víi c«ng ty Xu©n Trêng viÖc tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ mét chi phÝ kh«ng nhá trong tæng sè chi phÝ hîp lÖ cña c«ng ty. V× vËy tæng sè quÜ l¬ng thay ®æi nh thÕ nµo ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi Ban Gi¸m ®èc . Tuy nhiªn quyÒn lîi gi÷a c«ng ty vµ ngêi lao ®éng lµ vÊn ®Ò lu«n lu«n thay ®æi sao cho ë møc dung hoµ hai bªn cïng tho¶ m·n. Tr¶i qua thêi gian dµi trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng c«ng ty Xu©n Trêng ®· thay ®æi rÊt nhiÒu h×nh thøc tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Nhng ®Õn nay c«ng ty ®· ®a ra ®îc chÕ ®é tr¶ l¬ng t¬ng ®èi phï hîp ®èi víi tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong tõng m¶ng kinh doanh trong c«ng ty. §iÒu ®ã t¹o ®îc sù phÊn khëi, yªn t©m lµm viÖc cho ngêi lao ®éng. 1/- §èi víi bé phËn thanh tra, kiÓm so¸t lµm nhiÖm vô gi¸m s¸t, kiÓm tra lùc lîng l¸i xe TAXI còng nh l¸i, phô xe Bus trªn c¸c nÎo ®êng. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña hä rÊt kh¾c nghiÖt, bÊt chÊp ma b·o, n¾ng giã rÐt mít vÉn ph¶i b¸m ®êng nh»m ®«n ®èc, ®éng viªn anh em l¸i xe thùc hiÖn nghiªm tóc mäi qui ®Þnh, qui chÕ cña c«ng ty. Sao cho sù phôc vô ®èi víi QuÝ kh¸ch lµ tèt nhÊt, uy tÝn nhÊt, ngµy cµng më réng thÞ trêng phôc vô vËn t¶i cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi lùc lîng nµy. Ngoµi møc l¬ng 26 ngµy c«ng theo cÊp bËc, chøc vô cña tõng ngêi, hµng th¸ng hä cßn ®îc hëng phô cÊp ¨n ca, phô cÊp c«ng viÖc, phô cÊp ®¾t ®á, ®îc bï tiÒn ®iÖn tho¹i, bï tiÒn x¨ng … nÕu lµm thªm giê, lµm ®ªm sÏ ® îc nh©n hÖ sè l¬ng 1,5. Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n ngêi cña bé phËn nµy lµ 2.500.000®, thu nhËp cña ngêi cao nhÊt cã thÓ ®¹t lµ 3.200.000®, thu nhËp cña ngêi thÊp nhÊt lµ 1.800.000®. 2/- §èi víi bé phËn trung t©m ®iÒu hµnh, mét lùc lîng quan träng trong m¶ng kinh doanh vËn t¶i. V× lµ lo¹i h×nh dÞch vô nªn nh©n viªn ®iÒu hµnh ®îc ph©n chia lµm theo 3 ca, thêi gian liªn tôc. Møc l¬ng sÏ ®îc tr¶ theo chøc vô, n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n. B¶ng chÊm c«ng sÏ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng, ngoµi viÖc hëng l¬ng theo 26 ngµy c«ng nh©n viªn ®iÒu hµnh cßn ®îc hëng chÕ ®é ¨n ca, lµm thªm giê, lµm ca ®ªm ®îc nh©n hÖ sè l¬ng 1,5. Víi nh÷ng ca ®iÒu hµnh trong nh÷ng ngµy cao ®iÓm ®îc trÝch thëng lu«n. §ã kh«ng chØ lµ sù quan t©m vÒ mÆt vËt chÊt mµ cßn lµ sù quan t©m vÒ mÆt tinh thÇn cña Ban Gi¸m ®èc, nªn ®· ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi ®éi ngò nh©n viªn ®iÒu hµnh. Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n ngêi cña bé phËn nµy lµ 1.500.000®, thu nhËp cña ngêi cao nhÊt cã thÓ ®¹t lµ 2.200.000®, thu nhËp cña ngêi thÊp nhÊt lµ 1.100.000®. 3/- §éi ngò l¸i xe cña c«ng ty lµ lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña c«ng ty. Lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng, thÞ trêng cña c«ng ty ngµy mét 13 réng lín lµ nhê mét phÊn lín ë lùc lîng nµy. XÐt vÒ mét mÆt nµo ®ã hä thay mÆt c«ng ty lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ víi kh¸ch hµng, gióp cho kh¸ch hµng hiÓu râ h¬n, ®óng h¬n vÒ kh¶ n¨ng vµ sù phôc vô quÝ kh¸ch cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn lùc lîng nµy, lu«n t×m tßi nh»m ®a ra nh÷ng chÕ ®é l¬ng thÝch hîp, ®¸p øng kÞp thêi nguyÖn väng cña anh em l¸i xe ®ång thêi còng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. V× c«ng ty Xu©n Trêng cã nhiÒu lo¹i h×nh vËn t¶i nªn cã nhiÒu c¸ch thøc tr¶ l¬ng t¬ng øng: a/- §èi víi ®éi ngò l¸i xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i c«ng ty Xu©n Trêng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n theo doanh thu. Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng lu«n lu«n theo xe, cã mÆt trªn c¸c nÎo ®êng, tõng giê, tõng phót b¸m trô, phôc vô kh¸ch ®i l¹i, cêng ®é lµm viÖc cao, thêi gian lµm viÖc kÐo dµi liªn tôc. §ång thêi th¸i ®é phôc vô kh¸ch lu«n ph¶i lÞch sù, nh· nhÆn, chu ®¸o víi kh¸ch. Lu«n ph¶i thùc hiÖn tèt ph¬ng ch©m cña c«ng ty " Nhanh chãng - an toµn - tiÖn lîi ". ChÝnh v× vËy ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c l¸i xe cã ®ñ søc khoÎ khi lµm viÖc c«ng ty Xu©n Trêng ®· bè trÝ cho hai l¸i xe qu¶n lý mét xe, nh vËy l¸i xe cã thÓ lµm mét ngµy, nghØ mét ngµy. - §èi víi l¸i xe TAXI kh¸ch hµng th¸ng l¸i xe ®îc hëng 40% doanh thu. NÕu doanh thu trong th¸ng cña l¸i xe nµo ®¹t møc trªn 6.000.000® th× phÇn doanh thu lín h¬n 6.000.000® sÏ ®îng hëng l¬ng 45%. b/. §èi víi l¸i xe TAXI t¶i v× lîng kh¸ch kh«ng thÓ b»ng TAXI kh¸ch vµ thêi gian chê ®îi tr¶ hµng thêng nhiÒu h¬n thêi gian chë kh¸ch. V× vËy c«ng ty vÉn ¸p dông møc l¬ng ®èi víi TAXI t¶i hµng th¸ng lµ 40%, nhng nÕu doanh thu ®¹t møc trªn 5.000.000® th× phÇn doanh thu lín h¬n 5.000.000® sÏ ®îc hëng l¬ng 45%. Riªng ®èi víi nh÷ng l¸i xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i trùc ®ªm sÏ ®îc trÝch hëng lu«n 10% tæng doanh thu cña ca trùc ®ªm ®ã. §Þnh kú 10 th¸ng l¸i xe ®îc thanh to¸n bï tiÒn cßi xe. ViÖc tr¶ l¬ng ®èi víi ®éi ngò l¸i xe nh trªn lu«n lu«n ®éng viªn khÝch lÖ hä tÝch cùc lµm viÖc. Mâi l¸i xe ®Òu cã ý thøc phôc vô kh¸ch tèt nhÊt, chu ®¸o ®Ó lµm sao cho lîng kh¸ch ®i xe cña m×nh ngµy cµng nhiÒu. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc doanh thu t¨ng do ®ã phÇn mµ m×nh ®îc hëng còng t¨ng theo, ®ãng gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi h×nh thøc tr¶ l¬ng nh trªn l¸i xe ph¶i tù lo chi phÝ nhiªn liÖu vµ c¸c chi phÝ söa ch÷a nhá kh¸c. Cho nªn l¸i xe sÏ cã ý thøc tiÕt kiÖm, gi÷ xe tèt ®Ó sao cho chi phÝ ph¶i bá ra lµ ë møc thÊp nh¸t. Tuy nhiªn v× sè lîng xe TAXI kh¸ch vµ TAXI t¶i cña c«ng ty Xu©n Trêng t¬ng ®èi lín nªn trung t©m ®iÒu hµnh vµ thanh tra kiÓm so¸t kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt, kh«ng thÓ kiÓm so¸t hÕt v× vËy ®èi víi nh÷ng l¸i xe bá ca kh«ng kinh doanh, th¸i ®é phôc vô kh¸ch cha tèt, c«ng ty cha ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p sö lý tho¶ ®¸ng, hä vÉn ®îc hëng quyÒn lîi nh nh÷ng l¸i xe kh¸c. NÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo µi cã thÓ ¶nh hëng ®Õn uy tÝn, chÊt lîng phôc vô kh¸ch cña c«ng ty. 14 Hµng th¸ng thu nhËp b×nh qu©n cßn l¹i cña l¸i xe TAXI lµ 1.700.000®, thu nhËp cao nhÊt lµ 2.500.000®, thu nhËp thÊp nhÊt lµ 1.200.000®. c/- §éi ngò l¸i xe Bus cña c«ng ty ch¹y chuyªn tuyÕn H¶i Phßng - Hµ Néi - Hµ §«ng lµ nh÷ng l¸i xe cã tuæi ®êi nhiÒu h¬n h¼n ®éi ngò l¸i xe TAXI. Cã kinh nghiÖm l¸i xe l©u n¨m, hiÓu biÕt x· héi, lu«n ph¶i ®èi phã víi nh÷ng bÊt tr¾c trªn ®êng, cêng ®é lµm viÖc c¨ng th¼ng. C«ng ty Xu©n Trêng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng ®èi víi l¸i vµ phô xe Bus theo chuyÕn, mét ngµy mét chuyÕn vµ ®îc hëng lµ mét c«ng. C¸c l¸i xe ®ùoc hëng cïng mét møc l¬ng, c¸c phô xe còng ®îc hëng cïng mét møc l¬ng. Ngoµi ra cßn ®îc hëng chÕ ®é ¨n ca vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c. ChÕ ®é thëng ®èi víi l¸i vµ phô xe Bus còng ®îc c«ng ty chó träng, nÕu trong mét chuyÕn chë kh¸ch theo lé tr×nh ®¹t møc trªn 20 kh¸ch th× tõ ngêi kh¸ch thø 21 l¸i vµ phô sÏ ®ëng hëng 4.000®/kh¸ch. ViÖc tr¶ l¬ng cao cho ®éi ngò l¸i vµ phô xe Bus sÏ ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä, t¹o sù phÊn khëi h¨ng say c«ng viÖc, cñng cè tinh thÇn lµm viÖc trung thùc, nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm. Tuy nhiªn v× møc l¬ng cña c¸c l¸i xe lµ nh nhau, cña c¸c phô xe lµ b»ng nhau nªn vÉn cha thÓ khuyÕn khÝch ®éng viªn ®èi víi nh÷ng l¸i vµ phô xe lµm viÖc tÝch cùc, khai th¸c tèt lîng kh¸ch cho c«ng ty vµ nh÷ng l¸i vµ phô xe lµm viÖc cha tÝch cùc, thiÕu ý thøc, thiÕu trung thùc vÉn ®îc hëng quyÒn lîi nh nh÷ng l¸i vµ phô xe kh¸c, nh vËy cha thËt sù c«ng b»ng ®èi víi toµn thÓ l¸i, phô xe. d/- Lùc lîng phôc vô khu vui ch¬i gi¶i trÝ ngoµi khu II §å S¬n ®îc hëng l¬ng theo c«ng viÖc, tr×nh ®é. Ngoµi ra hµng th¸ng ®îc trÝch thëng theo møc ®é t¨ng nhiÒu, Ýt cña doanh thu. Hä còng ®îc hëng nh÷ng quyÒn lîi ,phóc lîi kh¸c trong c«ng ty. Ngoµi chÕ ®é tr¶ l¬ng cho c¸c bé phËn nh trªn c«ng ty Xu©n Trêng cßn trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho bé phËn gi¸n tiÕp, trung t©m ®iÒu hµnh, bé phËn b¸n hµng vµ nh÷ng l¸i xe g¾n bã l©u n¨m víi c«ng ty. Nh»m ®¶m b¶o cho hä nh÷ng quyÒn lîi cña x· héi theo ®óng nh chÕ ®é cña §¶ng vµ nhµ níc ban hµnh. §èi víi trëng phßng, trëng trung t©m ®iÒu hµnh, trëng ca, trëng c¸c ®éi xe hµng th¸ng ®îc hëng møc tr¸ch nhiÖm lµ 150.000®. Bé phËn trung t©m ®iÒu hµnh vµ c¸c bé phËn liªn quan hµng th¸ng ®Òu ®îc trÝch thëng theo doanh thu. §èi víi nh÷ng l¸i xe g©y tai n¹n th× Ban Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång khen thëng cña c«ng ty sÏ c¨n cø vµo møc ®é sai ph¹m cña l¸i xe ®ã ®Ó sö lý. NÕu lµ lçi ph¶i sÏ ®îc QuÜ b¶o hiÓm c«ng ty chÞu chi phÝ, nÕu lµ lçi tr¸i sÏ tuú møc ®é mµ ph¶i chÞu båi thêng thÝch øng. Ngoµi chÝnh s¸ch tr¶ l¬ng ®·i ngé ®èi víi ngêi lao ®éng nh trªn c«ng ty Xu©n Trêng lu«n quan t©m ®Õn ®éi ngò nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp, c¸c phã gi¸m ®èc, trëng phßng, trëng Trung t©m ®iÒu hµnh, kÕ to¸n trëng … 15 ®µo t¹o hä ®Ó hä cã tr×nh ®é thÝch øng víi chøc vô cña hä vÒ c¸c mÆt chuyªn m«n, tri thøc vµ ph¸p luËt. * Do sù phèi hîp nhÞp nhµng, ¨n khíp gi÷a ban gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Trêng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nªn ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®îc uy tÝn trªn thÞ trëng H¶i Phßng còng nh c¸c tØnh l©n cËn. C«ng ty cã ®îc c¬ së vËt chÊt v÷ng m¹nh, thÞ trêng ®îc më réng, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ñ tr×nh ®é phôc vô mäi yªu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu trong 3 n¨m liªn tiÕp cña c«ng ty tnhh Xu©n Trêng ChØ tiªu Tæng doanh thu Nép ng©n s¸ch QuÜ l¬ng Tæng sè lao ®éng Lîi nhuËn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 15.550.765.000 16.450.850.000 18.210.350.000 315.015.000 332.017.000 365.207.000 3.556.742.000 3.825.882.000 4.024.575.000 223 242 255 1.325.465.000 1.812.450.000 2.352.640.000 Theo b¶ng chØ tiªu trªn ta thÊy thÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng do ®ã doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, thu nhËp cña ngêi lao ®éng theo ®ã còng ®îc t¨ng lªn. TÝch luü cña c«ng ty ngµy cµng cao, ®ång thêi viÖc ®ãng gãp nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi nhµ níc còng tiÕn triÓn, gãp mét phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh trªn ban Gi¸m ®èc c«ng ty Xu©n Trêng ®· lu«n t×m tßi ®æi míi c«ng t¸c qu¶n trÞ, nhÊt lµ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng, bëi v× nã lµ mét trong nh÷ng ®éng c¬ v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng ty. 16 phÇn thø t kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu trong nhµ trêng vµ thêi gian ®i thùc tÕ t¹i c«ng ty TNHH Xu©n Trêng, em ®· nhËn thøc rÊt s©u s¾c lµ ®i ®«i víi viÖc häc tËp, nghiªn cøu lý luËn th× viÖc t×m hiÓu thùc tÕ lµ mét giai ®o¹n hÕt søc quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §ã chÝnh lµ thêi gian ®Ó sinh viªn lµm quen víi m«i trêng lµm viÖc vµ ph¬ng ph¸p, c¸ch thøc lµm viÖc trong mét doanh nghiÖp. §ã còng chÝnh lµ thêi gian ®Ó sinh viªn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· häc ®îc vµo c«ng t¸c thùc tiÔn. MÆt kh¸c nã cßn t¹o cho sinh viªn hiÓu ®óng h¬n, hiÓu s©u h¬n nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh ®· häc, bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc mµ chØ qua thùc tÕ míi cã ®îc. 17 B¶ng thanh to¸n l¬ng cña bé phËn ®iÒu hµnh. (Th¸ng 5/2002) Stt Hä vµ tªn 1 2 3 4 5 Ph¹m Quang Th¾ng Ph¹m Hång Hµ TrÇn V¨n TiÕn NguyÔn V¨n TuÊn Ph¹m V¨n ThÕ Ngêi duyÖt KÕ to¸n L¬ng c¬ b¶n 1700000 1400000 1200000 950000 1000000 Chøc vô Trëng trung t©m Phã trung t©m Trëng ca Nh©n viªn Nh©n viªn Thñ quÜ Ngµy c«ng 30 26 29 28 29 HÖ sè (*) 1 1 1.5 1.5 1 Trëng trung t©m Ghi chó: (*) HÖ sè chªnh lÖch dµnh cho nh÷ng ngêi lao ®éng hay ph¶i lµm ngoµi giê B¶ng thanh to¸n l¬ng cña bé phËn TAXI kh¸ch, TAXI t¶i.(Th¸ng 5/2002) Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trung t©m Hä vµ tªn Sè xe NguyÔn ThÕ Minh TrÇn V¨n TiÕn Ph¹m Hång Hµ Vò V¨n Hïng TrÇn ThÕ B×nh NguyÔn Thª Linh Mai V¨n S¬n Hoµng Th¸i Hµ TrÇn V¨n Tó 50 51 52 53 54 01 02 03 04 Tæng doanh thu 7542300 6032000 8430500 5230600 4810500 6325700 5430600 6326400 8535700 Ngêi duyÖt KÕ to¸n Thñ quÜ 18 L¸i xe nî §· nép 1032000 985000 1256500 843600 520500 325700 432600 1056400 1654700 6510000 5047000 7174000 4387000 4290000 6000000 4998000 5270000 6881000 Trëng L¬ 309 241 349 209 192 259 219 259 359 B¶ng thanh to¸n l¬ng cña l¸i ,phô xe Bus.(Th¸ng 5/2002) Stt 1 2 3 4 5 6 Hä vµ tªn TrÇn V¨n Long NguyÔn ThÕ S¬n Ph¹m Hång Th¸i NguyÔn ThÕ Trung TrÇn Hoµng TiÕn Vò Hång M¹nh Chøc vô L¸i xe L¸i xe L¸i xe Phô xe Phô xe Phô xe Ngêi duyÖt KÕ to¸n L¬ng c¬ b¶n Ngµy c«ng L¬ng ¡n 1400000 28 1507692 1400000 27 1453846 1400000 30 1615384 850000 29 948076 850000 30 980769 850000 28 915384 Thñ quü B¶ng thanh to¸n l¬ng cña lùc lîng khu vui ch¬i gi¶i trÝ ngoµi khu II §å S¬n. (Th¸ng 5/2002) Stt 1 2 3 4 5 Hä vµ tªn Ph¹m Th¸i Hµ TrÇn C«ng B×nh NguyÔn H¶i S¬n TrÇn Thanh TuÊn Mai Quèc Anh Chøc vô §éi trëng §éi phã Thu ng©n Nh©n viªn Nh©n viªn Ngêi duyÖt KÕ to¸n L¬ng c¬ b¶n 1200000 1000000 850000 850000 750000 Thñ quÜ 19 Ngµy c«ng 29 28 26 30 25 L¬ng 1338461 1076923 850000 980769 721153 B¶ng thanh to¸n l¬ng cña bé phËn thanh tra. (TH¸ng5/2002) Stt 1 2 3 4 5 Hä vµ Tªn Chøc vô NguyÔn V¨n B×nh Ph¹m V¨n Thanh TrÇn Thanh TiÕn Vò Thanh Tïng Ph¹m TrÇn Hïng Trëng Thanh Tra Phã Thanh Tra Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn L¬ng c¬ b¶n Ngµy c«ng Phô cÊp chøc vô L¬ng ¡n ca 30 2076923 300000 1600000 29 1784615 290000 145000 1200000 1100000 1200000 28 27 29 1292307 1142307 1338461 280000 270000 290000 140000 135000 145000 1800000 Ngêi duyÖt Trëng Thanh Tra KÕ to¸n 20 Thñ quÜ 150000
- Xem thêm -