Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh thương mại và dịch vụ thanh xuân

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi lµ mét chÆng ®-êng kh«ng dµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, song nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· v-ît qua ®-îc khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi vµ b-íc vµo thêi kú ®æi míi - ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Ó ®-a ViÖt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020. Tõ khi thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, sau §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng lÇn thø VI (th¸ng 12/1986), ®Æc biÖt lµ nghÞ quyÕt 12 NQ – TW ngµy 3/1/1996 cña bé chÝnh trÞ (khãa7) vÒ tiÕp tôc ®æi míi vµ ho¹t ®éng th-¬ng nghiÖp, ph¸t triÓn thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ®Õn nay, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ®· ®-îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc ®-îc më réng. C¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i phong phó, ®a d¹ng ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng tr-ëng GDP, c©n ®èi cung cÇu. Trong ®ã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu tiÕn bé, trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp chó träng vµo ®Çu t- chiÒu s©u. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· b-íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ vµ vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng C«ng ty thµnh trung t©m thÞ tr-êng hµng hãa b¸n bu«n, xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô theo h-íng cëi më, v¨n minh, hiÖn ®¹i, tõng b-íc héi nhËp vµo th-¬ng m¹i thÕ giíi. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty em viÕt b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh chung cña C«ng ty. Néi dung cña b¸o c¸o gåm c¸c phÇn sau: 1 I- Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n thµnh lËp th¸ng 3 n¨m 1993, theo luËt C«ng ty vµ luËt Doanh nghiÖp t- nh©n (th¸ng 12 n¨m 1990). Trô së giao dÞch t¹i 68 TrÇn Phó, Hµ §«ng, Hµ T©y. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khi míi ®-îc thµnh lËp c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù chuyÓn ®æ c¬ chÕ vµ tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt cña thÞ tr-êng. MÆt kh¸c, c«ng ty thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá, l¹i míi thµnh lËp, vèn ®Çu t- Ýt, ph¹m vÞ kinh doanh hÑp nªn khã kh¨n cµng chång khã kh¨n. Nh-ng b»ng sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc vµ tinh thÇn lµm viÖc hÕt m×nh cña ®éng ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· dÇn b¾t kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. 2.1 Chøc n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty cã chøc n¨ng lµ tæ chøc mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu vµ liªn doanh hîp t¸c ®Çu t- ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vËt t- nguyªn liªô hµng ho¸ nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ lµm giµu cho ®Êt n-íc. - LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ph©n phèi tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô cung øng kho tµng, vËn chuyÓn, giao nhËn vµ ph©n phèi hµng ho¸. + DÞch vô nghiªn cøu thÞ tr-êng, t- vÊn kinh doanh vµ ®Çu t-. - C¸c bé phËn vµ ngµnh hµng kinh doanh: + Bé phËn kinh doanh thùc phÈm: Hoa qu¶ t-¬i, b¸nh møt kÑo, r-îu bia, s¶n phÈm b¬ s÷a, thøc ¨n nhÑ, ®å uèng gi¶i kh¸t, thøc ¨n trÎ em, ®å hép..., mÆt hµng kh¸c. + Bé phËn kinh doanh mü phÈm: Bét giÆt, mü phÈm, dÇu géi ®Çu, ®å dïng trÎ em, xµ phßng, chÊt tÈy röa... 2 + Bé phËn kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c. + Bé phËn dÞch vô kho tµng, vËn chuyÓn. 2.2 NhiÖm vô cña c«ng ty - X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngµnh hµng, lËp kÕ ho¹ch, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n cña c«ng ty. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t- ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu chiÕn l-îc cña c«ng ty. - Thùc hiÖn ph-¬ng ¸n ®Çu t- chiÒu s©u c¸c c¬ së kinh doanh cña c«ng ty nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh. - Kinh doanh theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng kÝ, ®óng môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp. Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô mµ Nhµ n-íc giao. - Nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ nh»m t¹o ra s¶n phÈm míi. - §µo t¹o, båi d-ìng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, ChÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n ®-îc tæ chøc theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ ®iÒu lÖ c«ng ty do Bé th-¬ng m¹i phª duyÖt. HiÖn nay, c«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gåm: 1Tæng gi¸m ®èc, 2 Gi¸m ®èc, Phßng kinh doanh, Phßng kÕ to¸n, Thñ quü, Thñ kho, vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng- C¬ cÊu qu¶n trÞ nµy ®ang ®-îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. 3 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n. Tæng Gi¸m §èc G®.kinh doanh Gd. Tæ chøc p.kinh doanh B¸n bu«n p.kÕ to¸n B¸n lÎ Thñ quü Thñ kho Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy: - Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t, ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc kinh doanh: trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng kinh doanh vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña toµn c«ng ty cho Tæng gi¸m ®èc ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®Ò ra ®-îc chiÕn l-îc vµ ph-¬ng thøc kinh doanh phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. - Gi¸m ®èc tæ chøc trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ to¸n vµ ®¶m nhiÖm chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc qu¶n lý, ®æi míi doanh nghiÖp, s¾p xÕp tæ chøc lao ®éng hîp lý, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, ph©n c«ng lao ®éng, ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ng-êi ®Ó cã ®-îc hiÖu suÊt c«ng viÖc cao nhÊt. - Phßng kinh doanh tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr-êng, gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n 4 phÈm, nghiªn cøu nguån hµng. Ngoµi ra, phßng cßn cã thÓ trùc tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô. - Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, thùc hiÖn nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan thuÕ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn phßng cßn cã chøc n¨ng thèng kª, h¹ch to¸n ph©n tÝch lç l·i cña c¸c ®¬n vÞ tõ ®ã ph¶n ¸nh l¹i víi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ó cã kÕ ho¹ch cho c¸c chu kú kinh doanh tiÕp theo. - C¸c ®¬n vÞ b¸n bu«n trùc tiÕp giao hµng cho c¸c ®¹i lý b¸n bu«n cÊp d-íi vµ c¸c ®¹i lý b¸n lÎ trong c¶ n-íc ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸. - C¸c ®¬n vÞ b¸n lÎ trùc tiÕp b¸n cho ng-êi tiªu dïng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy luËt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, dÞch vô. Th«ng qua ho¹t ®éng b¸n lÎ c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t nhu cÇu thùc sù, møc ®é thay ®æi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. - Thñ quü cã chøc n¨ng qu¶n lý l-îng tiÒn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn viÖc thu, chi theo chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. - Thñ kho cã nhiÖm vô qu¶n lý khèi l-îng hµng ho¸ xuÊt nhËp kho, cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n, chèng hao hôt, ®¶m b¶o gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty t-¬ng ®èi gän nhÑ, cã sù ph©n ®Þnh râ rµng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, nh©n viªn, tõng bé phËn d-íi sù chØ ®¹o cao nhÊt cña Tæng gi¸m ®èc. Do cã mét c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ nªn c«ng ty ®· gi¶m bít nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý bé m¸y cña c«ng ty. 4. C¸c nguån lùc cña c«ng ty. 4.1 Vèn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp tnh©n do ®ã nguån vèn chñ yÕu cña c«ng ty lµ vèn chñ së h÷u vµ mét phÇn lµ vèn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 5 B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m Tæng sè vèn 1998 2.874 1999 2.995 2000 3.287 Vèn cè ®Þnh Vèn l-u ®éng TrÞ gi¸ Tû träng % TrÞ gi¸ Tû träng % 250,04 8,7 2623,96 91,3 254,58 8,5 2740,43 91,5 272,82 8,3 3014,18 91,7 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ th©ý tæng sè vèn cña c«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Trong c¬ cÊu nguån vèn th× vèn l-u ®éng chiÕm tû träng cao vµ møc tû träng nµy cã xu h-íng t¨ng dÇn. Tû träng vèn l-u ®éng t¨ng thÓ hiÖn ®-îc vai trß thËt sù cña mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, lµ chó träng vµo viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh. 4.2 C¬ së vËt chÊt kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cã vai trß rÊt quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét c«ng ty chÝnh lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n nªn l-îng vèn ®Çu t- vµo c¬ së vËt chÊt, kü thuËt ch-a ®-îc nhiÒu. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 68 TrÇn Phó, Hµ §«ng, HµT©y . §©y lµ mét ®Þa ®iÓm lý t-ëng, khi ®-îc ®Çu t- tho¶ ®¸ng nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. 4.3 Nguån nh©n lùc Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng thÓ kinh doanh hiÖu qu¶ nÕu ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ®-îc ®µo t¹o, bè trÝ hîp lý vµ phï hîp víi chøc n¨ng vÞ trÝ kinh doanh. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa víi 200 lao ®éng lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau vµ ®-îc bè trÝ s¾p xÕp hîp lý, ®ång thêi víi viÖc tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý lµ viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸n bé qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. 6 N¨m 2000 c«ng ty sö dông 200 lao ®éng, trong ®ã 67 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 33,5%, 52 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 26%, 32 ng-êi cã tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm 16%, cßn l¹i lµ ch-a qua ®µo t¹o II - Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty thêi kú 1998 - 2000 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét c«ng ty kinh doanh th-¬ng m¹i nªn ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh tæng hîp c¸c mÆt hµng tiªu dïng, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng, s¶n xuÊt trong n-íc vµ xuÊt khÈu. 1.1 MÆt hµng kinh doanh S¶n phÈm cña c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh-: nh- bét giÆt, mü phÈm, hoa qu¶ t-¬i, c¸c dÞch vô kho tµng vµ vËn chuyÓn .... C¸c mÆt hµng kinh doanh lµ nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Tuy c«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng nh-ng ta cã thÓ chia ra c¸c nhãm hµng kinh doanh chÝnh: - Nhãm hµng thùc phÈm gåm: hoa qu¶ t-¬i, b¸nh møt kÑo, r-îu bia, s¶n phÈm b¬ s÷a, thøc ¨n nhÑ, ®å uèng gi¶i kh¸t, thøc ¨n trÎ em, ®å hép.... - Nhãm hµng ho¸ mü phÈm gåm: bét giÆt, mü phÈm, dÇu géi ®Çu, ®å dïng trÎ em, xµ phßng, chÊt tÈy röa... - C¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c - Kinh doanh dÞch vô kho tµng vµ vËn chuyÓn. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty nã bé phËn chñ yÕu ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. Chóng ta sÏ nghiªn cøu kü c¬ cÊu doanh thu cña c¸c nhãm hµng ho¸ trªn ë phÇn tiÕp theo. 1.2 Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc nguån hµng cña c«ng ty Tæ chøc nguån hµng lµ kh©u quan träng vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn doanh sè b¸n ra cña c«ng ty. Hµng ho¸ cung øng cho c«ng ty cã nhiÒu nguån kh¸c nhau, mçi nguån cã mÆt hµng, khèi l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ kh¸c nhau. V× vËy c«ng ty ph¶i chó träng nghiªn cøu nguån hµng vµ lùa chän ng-êi cung øng, ph¶i t×m ®-îc 7 nguån cung øng æn ®Þnh, cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng, chÊt l-îng tèt, mÉu m· phong phó vµ gi¸ c¶ hîp lý. Sau ®©y lµ t×nh h×nh tæ chøc nguån hµng cña c«ng ty trong thêi gian qua: - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thÞ tr-êng, n¾m b¾t nhu cÇu ®Ó lùa chän mÆt hµng ®Çu t- theo h×nh thøc nh-: ký kÕt hîp ®ång mua hµng ho¸ theo thêi vô, cã kÕ ho¹ch nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc, nh÷ng mÆt hµng trong n-íc s¶n xuÊt ®-îc nh-ng ch-a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu, nh»m môc ®Ých t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chi phèi thÞ tr-êng. - Kiªn tr× b¸m s¸t c¸c c¬ së, c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cã hµng uy tÝn trªn thÞ tr-êng, x©y dùng mèi quan hÖ tèt, l©u dµi víi c¸c nhµ cung cÊp - Cñng cè mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty vµ chó träng khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng míi, hµng thay thÕ cã chÊt l-îng tèt h¬n nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. - Tæ chøc khai th¸c nguån hµng d-íi nhiÒu h×nh thøc nh»m t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh nh-: bao tiªu phÇn lín s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n suÊt, øng tr-íc vèn lÊy hµng khi vµo thêi vô tiªu thô, ®Æt hµng theo nhu cÇu, nhËn ®¹i lý hoÆc mua tr¶ chËm ®Ó tr¸nh c¨ng th¼ng vÒ vèn, t¹o ®ñ lùc l-îng hµng ho¸ ®Ó tæ chøc b¸n ra cã hiÖu qu¶ cao. - C«ng ty kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n mèi quan hÖ víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c b¹n hµng kh¸c trong vµ ngoµi n-íc - Chñ ®éng kÝ kÕt hîp ®ång ngay tõ ®Çu n¨m ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt bè trÝ kÕ ho¹ch kÞp thêi - Qu¸ tr×nh giao nhËn hµng ho¸ kÞp thêi vµ lu«n thanh to¸n sßng ph¼ng, mét sè mÆt hµng phôc vô nhu cÇu lÔ tÕt c«ng ty ®· øng tiÒn tr-íc ®Ó gi÷ hµng, gi÷ gi¸ vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt kinh doanh - Kh«ng mua hµng chËm lu©n chuyÓn, hµng kÐm phÈm chÊt. Hµng mua vÒ ph¶i ®¶m b¶o b¸n ®-îc ngay, kh«ng ®Ó tån kho g©y ø ®äng. 1.3 T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty thêi kú 1998 - 2000 B¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh, cã b¸n ®-îc hµng míi cã doanh thu vµ lîi nhuËn NhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña b¸n hµng c«ng ty ®· kh«ng ngõng cñng cè, x©y dùng c¸c biÖn ph¸p b¸n hµng phï hîp víi sù thay ®æi chung cña nÒn kinh tÕ vµ nhu cÇu thÞ hiÕu ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng. 8 Trong vßng ba n¨m qua, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh-ng c«ng ty còng ®· ®-a ra nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp, quay vßng vèn nhanh, kh«ng ngõng cñng cè, thiÕt lËp mèi quan hÖ víi b¹n hµng, gi÷ ch÷ tÝn trong kinh doanh. Mèi quan hÖ ®ã ®-îc thÓ hiÖn: - B¸n gi÷ gi¸ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn tr-íc - Qu¶n lý vµ vµ sö dông mäi nguån vèn, chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vay vèn t¹i ng©n hµng vµ t×m nhiÒu biÖn ph¸p tr¶ tiÒn khÕ -íc vay ng©n hµng ®óng h¹n. - ViÖc thùc hiÖn v¨n minh th-¬ng nghiÖp còng cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt, gi÷ ®-îc ch÷ tÝn víi b¹n hµng nªn cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty nh- th-¬ng nghiÖp c¸c tØnh, c¸c huyÖn, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ vµ c¸c nhµ bu«n lín nhá kh¸c - §iÒu quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trong kinh doanh lµ n¾m b¾t ®-îc th«ng tin nhanh nh¹y, chÝnh x¸c, ®i s©u vµo t×m hiÓu nhu cÇu nguyªn liÖu, phô liÖu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c ®èi t-îng tiªu thô hµng ho¸ ®Ó kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng, t¨ng thªm ngµnh hµng, mÆt hµng kinh doanh. L-îng hµng b¸n ra ®· b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr-êng, kh«ng ®Ó nh÷ng c¬n sèt vÒ hµng ho¸ do nguyªn nh©n thiÕu hµng. Nh÷ng mÆt hµng c«ng ty kinh doanh lu«n cã mÆt trªn thÞ tr-êng. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng chÝnh c«ng ty cßn ®Èy m¹nh kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ nh-: mü phÈm cao cÊp, rau qu¶ nhËp khÈu, quÇn ¸o may s½n ®-a doanh sè cña c«ng ty ngµy cµng cao h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, c«ng t¸c tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn nhiÒu nh-îc ®iÓm vµ tån t¹i: - Ch-a chó träng ®Çu t- ph¸t triÓn thÞ tr-êng toµn diÖn, hÖ thèng kªnh tiªu thô ch-a ®ñ m¹nh, n¨ng lùc c¹nh tranh cßn h¹n chÕ, m¹ng l-íi b¸n hµng cßn bÞ ®éng, lÖ thuéc vµo c¬ së. - PhÇn lín c¸c ®¬n vÞ vµ c¸n bé nghiÖp vô ch-a më réng ®-îc thÞ tr-êng, chñ yÕu cßn theo ®-êng mßn, s½n cã quen thuéc nhá , lÎ vµ kh«ng æn ®Þnh l©u dµi - C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp diÔn ra cßn chËm, cßn thiÕu ng-êi, thiÕu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm. Mét sè mÆt hµng nhËp khÈu tiªu thô chËm, gi¸ liªn tôc h¹ cã phÇn do yÕu tè kh¸ch quan, nh-ng nghiªm tóc ®¸nh gi¸ l¹i th× do c¸n bé ch-a nh¹y c¶m, ch-a ®¸nh gi¸ ®óng thÞ tr-êng. - C«ng t¸c kinh doanh chuyªn s©u ch-a ®Çu t- ®óng møc vµo nh÷ng ngµnh hµng, mÆt hµng mang tÝnh ®Þnh h-íng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. 9 - Hµng cao cÊp chuyªn ngµnh ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng nh- hµng mü phÈm cao cÊp, ®å uèng b»ng thuû tinh pha lª, ®ång hå c¸c lo¹i... 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc lµm cho ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi (FDI) vµo n-íc ta gi¶m sót m¹nh dÉn ®Õn tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ ch÷ng l¹i. N¨m 1999, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc tuy ®· chÊm døt song vÉn tiÕp tôc t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ n-íc ta. ThÞ tr-êng hµng tiªu dïng vÉn trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng tån kho gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do ¶nh h-ëng khi thùc hiÖn hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ VAT vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp, møc thuÕ VAT cao h¬n thuÕ doanh thu trong khi ®ã gi¸ kh«ng t¨ng ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh . MÆt kh¸c, n¨m 1999 mïa m-a ®Õn sím, thiªn tai b·o lôt liªn tiÕp x¶y ra t¹i khu vùc miÒn Trung ®· lµm gi¶m søc mua nhÊt lµ vµo quý IV cña n¨m. B-íc sang n¨m 2000, tr-íc nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh Nhµ n-íc ®· ®-a ra nhiÒu gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ nh- : tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt trong n-íc, ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu tiªu dïng, ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ VAT ®èi víi mét sè mÆt hµng.... Nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®· t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo chiÒu h-íng tÝch cùc lµm cho doanh thu t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ trong n¨m 2000 ( xem b¶ng 2). 10 B¶ng 2: C¬ cÊu doanh thu theo nhãm hµng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT 1 2 3 4 Nhãm hµng 1998 1999 DT TT% DT TT% DT thuÇn toµn c«ng ty 54644,00 100 49517,00 100 Nhãm hµng thùc phÈm 13661,00 25 11388,91 23 Nhãm hµng ho¸ mü phÈm 19671,84 36 16340,61 33 C¸c mÆt hµng tiªu dïng 12568,12 23 11884,08 24 kh¸c Kinh doanh dÞch vô, kho 8743,04 16 9903,4 20 tµng. 2000 DT TT% 52642,00 100 13686,92 26 18424,70 35 8949,14 17 So s¸nh % 98/99 00/99 90,62 106,31 83,37 120,18 83,07 112,75 94,56 75,30 11581,24 22 113,27 116,94 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: Doanh thu thuÇn cña c«ng ty n¨m 1999 gi¶m 9,38% tøc lµ gi¶m 5.127 triÖu ®ång so víi n¨m 1998. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 doanh thu thuÇn t¨ng 6,31% tøc t¨ng 3.125 triÖu ®ång. Trong c¬ cÊu thu thuÇn th× doanh thu tõ nhãm hµng Ho¸ mü phÈm chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng doanh thu cña toµn c«ng ty. Møc tû träng nµy tuy kh«ng thËt sù æn ®Þnh nh-ng møc xª dÞch lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Møc tû träng cña nhãm kinh doanh dÞch vô kho tµng thÊp nh-ng nã ®ang cã xu h-íng t¨ng qua c¸c n¨m. Cßn c¸c nhãm hµng kh¸c cã sù t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. III - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n ®-îc x¸c ®Þnh qua hÖ thèng chØ tiªu sau: Lîi nhuËn, tØ suÊt lîi nhuËn, chi phÝ, tØ suÊt chi phÝ. 11 BiÓu: Doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1997 Doanh thu 1998 Chi phÝ 1999 2000 Lîi nhu©n Qua biÓu trªn ta thÊy ®-îc t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty trong bèn n¨m qua lµ kh«ng æn ®Þnh. Cã thÓ ®-a ra mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm ¶nh h-ëng ®Õn doanh thu cña c«ng ty nh- sau: N¨m 1997, do ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ thÕ giíi, ®Çu t- n-íc ngoµi vµo ViÖt nam gi¶m sót, c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng hoang mang kh«ng d¸m ®Çu t- vµo s¶n xuÊt vµ mua s¾m. ThÞ tr-êng ë trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu. N¨m 1999 Nhµ n-íc ban hµnh vµ söa ®æi hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT), céng thªm vµo s¸u th¸ng cuèi n¨m do mïa m-a ®Õn sím, thiªn tai b·o lôt liªn tiÖp x¶y ra nªn gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng lªn, khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô gi¶m sót m¹nh kÐo theo viÖc gi¶m doanh thu. N¨m 1998 vµ n¨m 2000 doanh thu cña c«ng ty t-¬ng ®èi cao so víi c¸c n¨m. §Æc biÖt n¨m 2000 c«ng ty ®· thu ®-îc lîi nhuËn cao rÊt h¬n nhiÒu, cã lÏ ®©y lµ mét thµnh tùu ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh-ng xÐt mét c¸ch tæng thÓ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ch-a thËt sù æn ®Þnh . 12 PhÇn d-íi ®©y xin tËp trung ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong ba n¨m 1998, 1999, 2000. 1.1 Ph©n tÝch lîi nhuËn vµ tØ suÊt lîi nhuËn B¶ng 3: T×nh h×nh ph¸t triÓn lîi nhuËn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 6 ChØ tiªu Doanh thu thuÇn Tæng chi phÝ kÓ c¶ gi¸ vèn Lîi nhuËn gép(1- 2) Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn % Lîi nhuËn trªn ®ång vèn % 1998 1999 2000 54644 54388 256 115 0,0021 4,0014 49517 49308 209 142 0,0029 4,7452 52642 52410 232 158 0,0030 4,7995 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 106,31 90,66 106,29 81,78 111,00 123,58 111,00 0,0008 0,0001 0,7439 0,0543 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Tõ sè liÖu b¶ng 3 ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt sau: Nh- ®· ph©n tÝch ë trªn, n¨m 1999 do ¶nh h-ëng cña hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp, nªn gi¸ c¶ cña c¸c mÆt hµng cã phÇn cao h¬n gi¸ c¶ n¨m 1998. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh thu thuÇn cña n¨m 1999 gi¶m 9,38% so víi n¨m 1998. Nh-ng do n¨m 1999 c«ng ty tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th-êng nªn møc lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn 23,58% tøc lµ t¨ng 27 triÖu ®ång, tØ suÊt lîi nhuËn t¨ng lªn 0,0008% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn t¨ng 0,7439%. Tæng chi phÝ gi¶m xuèng 9,34%. B-íc sang n¨m 2000, Nhµ n-íc ®· ®-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt hîp lý nh- : chÝnh s¸ch kÝch cÇu tiªu dïng, trî gi¸, trî c-íc. T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tiªu thô ®-îc nh÷ng s¶n phÈm tån kho, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m. Do vËy, doanh thu cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng 6.31% so víi n¨m 1999. Tuy tæng chi phÝ còng t¨ng theo nh-ng vÉn kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. Tæng lîi nhuËn t¨ng 11%, tØ suÊt lîi nhuËn t¨ng 0,0001% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn t¨ng 0,0543% . 1.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ B¶ng 4: HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ 13 §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Tæng doanh thu thuÇn Tæng chi phÝ kÓ c¶ gi¸ vèn Tû suÊt chi phÝ (02:01) % Lîi nhuËn rßng 1998 1999 2000 54644 54388 99,53 115 49517 49308 99,58 142 52642 52410 99,56 158 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 106,31 90,66 106,29 0,05 -0,02 123,58 111,17 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông chi phÝ cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh- sau : - N¨m 1999 so víi n¨m 1998 tæng chi phÝ cña c«ng ty gi¶m 9,34% vµ tæng doanh thu thuÇn gi¶m 9,38%, do doanh thu thuÇn gi¶m nhanh h¬n nªn tØ suÊt chi phÝ t¨ng 0,05%. - N¨m 2000 so víi n¨m 1999 tæng chi phÝ t¨ng 6,29% nh-ng bï l¹i tæng doanh thu t¨ng 6,31% nhanh h¬n so víi møc t¨ng tæng chi phÝ nªn tØ suÊt chi gi¶m - 0,02%. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy ®-îc n¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông chi phÝ kh«ng thËt sù cã hiÖu qu¶. Nh-ng b-íc sang n¨m 2000 c«ng ty ®· sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ h¬n, mÆc dï møc hiÖu qu¶ nµy ch-a thËt cao nh-ng còng ®ñ thÊy ®-îc sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm mét h-íng gi¶i quyÕt cho vÊn ®Ò sö dông chi phÝ. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng VÊn ®Ò t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp. Khi t¨ng ®-îc tèc ®é lu©n chuyÓn cã nghÜa lµ t¨ng ®-îc doanh thu ®ång thêi tiÕt kiÖm ®-îc vèn l-u ®éng, tõ ®ã sÏ thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn. PhÇn d-íi ®©y xin tr×nh bµy chi tiÕt t×nh h×nh sö dông vèn l-u ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 1998 - 2000 14 B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT ChØ tiªu 1998 1 2 3 4 5 6 Doanh thu thuÇn 54644 Lîi nhuËn rßng 110 Vèn l-u ®éng b×nh qu©n 12140 Sè lÇn lu©n chuyÓn VL§ (1:3) 4,50 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ (3:1) 0,22 Thêi gian lu©n chuyÓnVL§ 79,98 (360:4) - ngµy 7 HiÖu qu¶ VL§ (2:3)% 0,906 1999 2000 49517 142 14322 3,46 0,29 104,12 52642 158 12530 4,20 0,24 85,69 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 106,31 129,09 111,27 117,97 87,49 -1,04 0,74 0,07 -0,05 24,14 -18,44 0,991 1,261 0,09 0,27 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã nhËn xÐt sau: Tèc ®é chu chuyÓn vèn l-u ®éng cña n¨m 1999 gi¶m 1,04 vßng so víi n¨m 1998. Do khã tiªu thô l-îng hµng tån kho buéc doanh nghiÖp ph¶i t¨ng l-îng vèn l-u ®éng ®Ó ®¶m b¶o khèi l-îng kinh doanh. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng cña c«ng ty n¨m 1999 lµ 0,29 cao h¬n n¨m 1998 lµ 0,07. Tøc lµ n¨m 1999 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn ph¶i cã 0,29 ®ång vèn l-u ®éng. Trong khi n¨m 1998 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,22 ®ång vèn l-u ®éng. Thêi gian lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng cña n¨m 1999 lµ 104,12 ngµy cao h¬n n¨m 1998 lµ 24,14 ngµy. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng n¨m 1999 cao h¬n n¨m 1998 lµ 0,09%, møc hiÖu qu¶ nµy cao h¬n lµ do n¨m 1998 c«ng ty ph¶i ®ãng thuÕ lîi tøc víi møc thuÕ suÊt cao h¬n møc thuÕ suÊt cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m 1999. So víi n¨m 1999, n¨m 2000 tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng cña c«ng ty t¨ng 0,07 vßng. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng gi¶m 0,05 tøc n¨m 1999 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn 0,29 ®ång vèn l-u ®éng trong khi ®ã n¨m 2000 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,24 ®ång vèn l-u ®éng. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng (søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng) tõ 0,911 n¨m 1999 t¨ng lªn1,261 vµo n¨m 2000. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mét ®ång vèn l-u ®éng n¨m 2000 ®em l¹i 1,261 ®ång lîi nhuËn trong khi ®ã mét ®ång vèn l-u ®éng n¨m 1999 chØ ®em l¹i 0,911 ®ång lîi nhuËn, gi¶m 0,27 ®ång. §Ó cã ®-îc kÕt qu¶ trªn c«ng ty ®· sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p nh»m t¨ng tèc ®é chu chuyÓn tõ 3,46 lªn 4,20 hay rót ng¾n sè ngµy lu©n chuyÓn tõ 104.12 ngµy xuèng cßn 85,69 ngµy. Tuy kÕt qu¶ nµy kh«ng 15 mÊy kh¶ quan nh-ng còng cã thÓ thÊy ®-îc c«ng ty ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn l-u ®éng hîp lý h¬n 2.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn quan träng trong vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh gióp doanh nghiÖp víi sè vèn hiÖn cã vÉn cã thÓ t¨ng ®-îc khèi l-îng kinh doanh, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ gãp phÇn vµo viÖc t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vµ sö dông tèt vèn cè ®Þnh gióp doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®-îc vèn kinh doanh. Vèn cè dÞnh cña doanh nghiÖp th-êng chi phèi n¨ng lùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ sau mét thêi gian dµi míi thu håi ®-îc toµn bé. Trong qu¸ tr×nh ®ã cã nhiÒu rñi ro cã thÓ n¶y sinh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng doanh nghiÖp cã thÓ mÊt vèn cè ®Þnh nh- : l¹m ph¸t ë møc cao, thiªn tai, ho¶ ho¹n ... hoÆc qu¶n lý láng lÎo hoÆc sö dông kh«ng tèt. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i thuÇn tuý nªn khèi l-îng vèn cè ®Þnh kh«ng nhiÒu. D-íi ®©y lµ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh qua c¸c n¨m. B¶ng 6: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 5 6 ChØ tiªu Lîi nhuËn rßng Doanh thu thuÇn Vèn cè ®Þnh HiÖu qu¶ sö dông VC§ (02/03) HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn C§ (03/02)% HÖ sè lîi nhuËn C§ (01:03)% 1998 1999 2000 110 54644 205.04 266.50 0.38 53.65 142 49517 254.58 194.50 0.51 55.78 158 52642 272.82 192.96 0.52 57.91 So s¸nh % 99/98 00/99 129.09 111.27 90.62 106.31 124.16 107.16 72.98 99.20 0.14 0.004 2.13 2.14 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). N¨m 1999 vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng 24,16% tøc lµ t¨ng 49,54 triÖu ®ång so víi n¨m 1998. N¨m 2000 vèn cè ®Þnh t¨ng 7,16% so víi n¨m 1999, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· chó träng h¬n vµo viÖc ®Çu t- cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh n¨m 1999 gi¶m 72,98% so víi n¨m 1998 nghÜa lµ n¨m 1998 cø mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ra ®-îc 266,50 ®ång doanh thu thuÇn, trong khi n¨m 1999 chØ t¹o ra ®-îc 194,50 t®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1998, nghÜa lµ n¨m 1998 ®Ó t¹o 16 ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,0038 ®ång vèn cè ®Þnh trong khi ®ã n¨m 1998 ph¶i cÇn tíi 0,0052 ®ång vèn cè ®Þnh, t¨ng 0,0014 ®ång. HÖ sè lîi nhuËn cè ®Þnh n¨m 1999 lµ 0,5578 cao h¬n so víi n¨m 1998 lµ 0,213 - nghÜa lµ n¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn cÇn 0,5365 ®ång ®ång vèn cè ®Þnh, trong khi n¨m 1999 ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn cÇn ph¶i cã 0,5578 ®ång vèn cè ®Þnh. Tõ nh÷ng chØ tiªu ®-îc so s¸nh trªn ta thÊy n¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông vèn cè ®Þnh kh«ng thËt sù ®óng môc tiªu vµ ®Çu t- kh«ng mÊy hiÖu qu¶. - B-íc sang n¨m 2000, tuy c«ng ty ®· ®-a ra nhiÒu biÖn ph¸p sö dông vèn cè ®Þnh thÝch hîp h¬n nh-ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vÉn tiÕp tôc gi¶m tõ 194,50 xuèng cßn 192,96 - tøc lµ n¨m1999 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra ®-îc 194,50 ®ång doanh thu, trong khi n¨m 2000 mét ®ång vèn cè ®Þnh chØ t¹o ra 192,96 ®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh n¨m 2000 t¨ng 0,00004, tøc lµ n¨m 1999 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn cÇn 0,0051 ®ång vèn cè ®Þnh th× n¨m 2000 ph¶i cÇn tíi 0,0052 ®ång vèn cè ®Þnh. Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 0,5578 lªn 0,5791, nghÜa lµ n¨m 1999 mét ®ång vèn cè ®Þnh chØ t¹o ra 0,5578 ®ång lîi nhuËn rßng, trong khi n¨m 2000 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra nh÷ng 0,5591 ®ång lîi nhuËn rßng t¨ng 0,0214 ®ång. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ rót ra kÕt luËn, trong nh÷ng n¨m mÆc dï c«ng ty ®· cè g¾ng ®Çu t- vµo c¬ së vËt chÊt, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn vÒ sau. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ch-a cao hay nãi ®óng h¬n lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty cÇn nghiªn cøu l¹i vÊn ®Ò nµy ®Ó cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp. 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp nhÊt lµ trong thêi ®¹i bïng næ khoa häc kü thuËt ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Lao ®éng hay nãi ®óng h¬n lµ chÊt l-îng lao ®éng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi n¨ng suÊt lao ®éng, tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng cÇn x¸c ®Þnh ®-îc møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ lao ®éng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng. §Ó tõ ®ã tõ ®ã t×m ra ®-îc biÖn ph¸p tæ chøc sö dông lao ®éng tèt nhÊt, hîp lý nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 17 B¶ng 7: T×nh h×nh sö dông lao ®éng §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT ChØ tiªu 1998 1999 2000 So s¸nh % 99/98 00/99 1 Tæng doanh thu thuÇn 54644 49517 52642 90,62 106,31 2 Sè lao ®éng b×nh qu©n 213 207 200 97,18 96,62 3 Tæng quü l-¬ng 2351,52 2161,08 2688 91,90 124,38 4 N¨ngsuÊt lao ®éng (01:02) 256,54 239,21 263,21 93,24 110,03 5 TiÒn l-¬ng bq ( 03:02:12 ) 0,92 0,87 1,12 94,57 128,74 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng trªn ta thÊy : - N¨m 1999 tæng doanh thu thuÇn cña c«ng ty gi¶m 9.39% so víi n¨m 1998, sè lao ®éng b×nh qu©n gi¶m 2,82% tøc lµ gi¶m 6 lao ®éng. Do tèc ®é gi¶m doanh thu nhanh h¬n tèc ®é gi¶m l-îng lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng cña n¨m 1999 gi¶m 6,76% so víi n¨m 1998 , nghÜa lµ n¨m 1998 b×nh qu©n mét ng-êi lao ®éng t¹o ra ®-îc 256,54 triÖu ®ång doanh thu trong khi ®ã n¨m 1999 mét ng-êi lao ®éng chØ t¹o ra ®-îc 239,21 triÖu ®ång doanh thu, gi¶m 17,33 triÖu ®ång. Do tæng doanh thu gi¶m, sè lao ®éng gi¶m chËm h¬n, nªn tæng quü l-¬ng gi¶m vµ tiÒn l-¬ng b×nh qu©n gi¶m tõ 0,92 triÖu ®ång/ th¸ng xuèng cßn 0,87 triÖu ®ång/ th¸ng. - N¨m 2000 so víi n¨m 1999 do tæng doanh thu t¨ng 6,31%, sè lao ®éng gi¶m 3.38% tøc lµ gi¶m 7 lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 10,03% - nghÜa lµ n¨m 1999 mét lao ®éng chØ t¹o ra ®-îc 239,21 triÖu ®ång doanh thu thuÇn trong khi n¨m 2000 mét lao ®éng t¹o ra ®-îc 263,21 triÖu ®ång doanh thu. §iÒu nµy ®· lµm tæng quü l-¬ng cña c«ng ty t¨ng lªn 24,38% tøc lµ t¨ng 526,92 triÖu ®ång. TiÒn l-¬ng b×nh qu©n t¨ng tõ 0,87 triÖu ®ång/ th¸ng lªn 1,12 triÖu ®ång/th¸ng. §¸nh gi¸ tæng qu¸t xu h-íng chung, c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông lao ®éng hîp lý b¶o ®¶m ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhÞp ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng chËm h¬n nhÞp ®é t¨ng tiÒn l-¬ng b×nh qu©n. IV- nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty 1. Nh÷ng thuËn lîi Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã nhiÒu biÕn 18 ®éng phøc t¹p, c«ng ty THH Phó Th¸i ®· v-ît qua khã kh¨n, lu«n ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng, møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. Cô thÓ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: - C«ng ty ®· ®-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕp thÞ,b¸n vµ ph©n phèi hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý dÉn ®Õn sù thµnh c«ng trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - C«ng ty thùc hiÖn tèt viÖc thu nî cña kh¸ch hµng lµm cho vèn cña c«ng ty Ýt bÞ chiÕm dông, lµm gi¶m thiÓu ®-îc chi phÝ vÒ vèn, gi¸ thµnh h¹, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. - C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh h×nh kinh doanh, tµi chÝnh - kÕ to¸n theo ®Þnh kú, më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®Ó ký c¸c hîp ®ång tÝn dông dµi h¹n nh»m ®Çu t- chiÒu s©u vµo c¬ së vËt chÊt, lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi. - Nhê ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo qu¶n lý kinh doanh nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng. - M¹ng l-íi ph©n phèi hµng ho¸ cña c«ng ty ®-îc qu¶n lý bëi mét ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, lu«n ph¶n håi cho c«ng ty nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr-êng mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. §éi ngò lµm c«ng t¸c xö lý th«ng tin lËp tøc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc sau ®ã tr×nh ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh, thay ®æi chiÕn l-îc kinh doanh cho phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ tr-êng nh»m ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ tèi -u. 2. Nh÷ng khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc c«ng ty cßn rÊt nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh-: - Do ®êi sèng d©n c- ®-îc n©ng lªn, c«ng thªm tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®ßi hái vÒ chÊt l-îng, mÉu m· quy c¸ch phÈm chÊt cña hµng ho¸ ngµy cµng cao mµ l-îng hµng ho¸ tån ®äng cña c«ng ty kh¸ l¬n - nh÷ng hµng ho¸ kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu hiÖn t¹i cña thÞ tr-êng ( gi¸ c¶ cao, kÐm chÊt l-îng, mÉu m· lçi thêi). §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty cßn yÕu. - C¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty tuy ®-îc ®æi míi song ch-a ®ång bé vµ ch-a thËt nhÊt qu¸n g©y trë ngaÞ cho viÖc triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh. 19 - Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé ch-a ®ång ®Òu g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh. - Do vay nî ng©n hµng qu¸ nhiÒu nªn dÉn ®Õn chi phÝ vÒ vèn cao, mÆt kh¸c c«ng ty ®ang ph¶i phô thuéc vµ chÞu sù chÌn Ðp cña c¸c kho¶n nî lµm ¶nh h-ëng kh¸ nhiÒu ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸. - Do lµ c«ng ty TNHH, l¹i míi ®-îc thµnh lËp nªn uy tÝn vµ kinh nghiÖm kinh doanh cßn h¹n hÑp, ch-a thu hót ®-îc c¸c nhµ ®Çu t- lín trong vµ ngoµi n-íc. L-îng kh¸ch hµng cßn Ýt, c«ng ty ch-a ký ®-îc c¸c hîp ®ång lín ®Ó më réng h¬n n÷a m¹ng l-íi kinh doanh, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. 20
- Xem thêm -