Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh thương mại và dịch vụ thanh xuân

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi lµ mét chÆng ®êng kh«ng dµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, song nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· vît qua ®îc khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi vµ bíc vµo thêi kú ®æi míi - ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Ó ®a ViÖt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020. Tõ khi thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi, sau §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng lÇn thø VI (th¸ng 12/1986), ®Æc biÖt lµ nghÞ quyÕt 12 NQ – TW ngµy 3/1/1996 cña bé chÝnh trÞ (khãa7) vÒ tiÕp tôc ®æi míi vµ ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp, ph¸t triÓn thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®Õn nay, ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®· ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®îc më réng. C¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i phong phó, ®a d¹ng ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng trëng GDP, c©n ®èi cung cÇu. Trong ®ã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu tiÕn bé, trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp chó träng vµo ®Çu t chiÒu s©u. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®· bíc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ vµ vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng C«ng ty thµnh trung t©m thÞ trêng hµng hãa b¸n bu«n, xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô theo híng cëi më, v¨n minh, hiÖn ®¹i, tõng bíc héi nhËp vµo th¬ng m¹i thÕ giíi. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty em viÕt b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh chung cña C«ng ty. Néi dung cña b¸o c¸o gåm c¸c phÇn sau: I- Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n thµnh lËp th¸ng 3 n¨m 1993, theo luËt C«ng ty vµ luËt Doanh nghiÖp t nh©n (th¸ng 12 n¨m 1990). Trô së giao dÞch t¹i 68 TrÇn Phó, Hµ §«ng, Hµ T©y. 1 Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khi míi ®îc thµnh lËp c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù chuyÓn ®æ c¬ chÕ vµ tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt cña thÞ trêng. MÆt kh¸c, c«ng ty thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá, l¹i míi thµnh lËp, vèn ®Çu t Ýt, ph¹m vÞ kinh doanh hÑp nªn khã kh¨n cµng chång khã kh¨n. Nhng b»ng sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc vµ tinh thÇn lµm viÖc hÕt m×nh cña ®éng ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· dÇn b¾t kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. Doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. 2.1 Chøc n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty cã chøc n¨ng lµ tæ chøc mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu vµ liªn doanh hîp t¸c ®Çu t ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vËt t nguyªn liªô hµng ho¸ nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ lµm giµu cho ®Êt níc. - LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ph©n phèi tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô cung øng kho tµng, vËn chuyÓn, giao nhËn vµ ph©n phèi hµng ho¸. + DÞch vô nghiªn cøu thÞ trêng, t vÊn kinh doanh vµ ®Çu t. - C¸c bé phËn vµ ngµnh hµng kinh doanh: + Bé phËn kinh doanh thùc phÈm: Hoa qu¶ t¬i, b¸nh møt kÑo, rîu bia, s¶n phÈm b¬ s÷a, thøc ¨n nhÑ, ®å uèng gi¶i kh¸t, thøc ¨n trÎ em, ®å hép..., mÆt hµng kh¸c. + Bé phËn kinh doanh mü phÈm: Bét giÆt, mü phÈm, dÇu géi ®Çu, ®å dïng trÎ em, xµ phßng, chÊt tÈy röa... + Bé phËn kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c. + Bé phËn dÞch vô kho tµng, vËn chuyÓn. 2.2 NhiÖm vô cña c«ng ty - X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh hµng, lËp kÕ ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t triÓn dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n cña c«ng ty. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch nh»m ®¹t ®îc môc tiªu chiÕn lîc cña c«ng ty. - Thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t chiÒu s©u c¸c c¬ së kinh doanh cña c«ng ty nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh. - Kinh doanh theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng kÝ, ®óng môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp. Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô mµ Nhµ níc giao. - Nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ nh»m t¹o ra s¶n phÈm míi. - §µo t¹o, båi dìng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, ChÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. 2 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n ®îc tæ chøc theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®iÒu lÖ c«ng ty do Bé th¬ng m¹i phª duyÖt. HiÖn nay, c«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gåm: 1Tæng gi¸m ®èc, 2 Gi¸m ®èc, Phßng kinh doanh, Phßng kÕ to¸n, Thñ quü, Thñ kho, vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng- C¬ cÊu qu¶n trÞ nµy ®ang ®îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n. Tæng Gi¸m §èc G®.kinh doanh Gd. Tæ chøc p.kinh doanh p.kÕ to¸n Nh×n vµo ta thÊy: B¸ns¬ ®å trªn B¸n lÎ Thñ quü Thñ kho bu«n - Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 3 - Gi¸m ®èc kinh doanh: trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng kinh doanh vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña toµn c«ng ty cho Tæng gi¸m ®èc ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®Ò ra ®îc chiÕn lîc vµ ph¬ng thøc kinh doanh phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ trêng. - Gi¸m ®èc tæ chøc trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ to¸n vµ ®¶m nhiÖm chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc qu¶n lý, ®æi míi doanh nghiÖp, s¾p xÕp tæ chøc lao ®éng hîp lý, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, ph©n c«ng lao ®éng, ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ngêi ®Ó cã ®îc hiÖu suÊt c«ng viÖc cao nhÊt. - Phßng kinh doanh tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ trêng, gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, nghiªn cøu nguån hµng. Ngoµi ra, phßng cßn cã thÓ trùc tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô. - Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, thùc hiÖn nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan thuÕ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn phßng cßn cã chøc n¨ng thèng kª, h¹ch to¸n ph©n tÝch lç l·i cña c¸c ®¬n vÞ tõ ®ã ph¶n ¸nh l¹i víi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ó cã kÕ ho¹ch cho c¸c chu kú kinh doanh tiÕp theo. - C¸c ®¬n vÞ b¸n bu«n trùc tiÕp giao hµng cho c¸c ®¹i lý b¸n bu«n cÊp díi vµ c¸c ®¹i lý b¸n lÎ trong c¶ níc ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸. - C¸c ®¬n vÞ b¸n lÎ trùc tiÕp b¸n cho ngêi tiªu dïng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy luËt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, dÞch vô. Th«ng qua ho¹t ®éng b¸n lÎ c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t nhu cÇu thùc sù, møc ®é thay ®æi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. - Thñ quü cã chøc n¨ng qu¶n lý lîng tiÒn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn viÖc thu, chi theo chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. - Thñ kho cã nhiÖm vô qu¶n lý khèi lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp kho, cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n, chèng hao hôt, ®¶m b¶o gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty t¬ng ®èi gän nhÑ, cã sù ph©n ®Þnh râ rµng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, nh©n viªn, tõng bé phËn díi sù chØ ®¹o cao nhÊt cña Tæng gi¸m ®èc. Do cã mét c¬ cÊu qu¶n lý gän nhÑ nªn c«ng ty ®· gi¶m bít nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý bé m¸y cña c«ng ty. 4. C¸c nguån lùc cña c«ng ty. 4.1 Vèn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp t nh©n do ®ã nguån vèn chñ yÕu cña c«ng ty lµ vèn chñ së h÷u vµ mét phÇn lµ vèn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 4 B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m Tæng sè vèn 1998 2.874 1999 2.995 2000 3.287 Vèn cè ®Þnh Vèn l u ®éng TrÞ gi¸ Tû träng % TrÞ gi¸ Tû träng % 250,04 8,7 2623,96 91,3 254,58 8,5 2740,43 91,5 272,82 8,3 3014,18 91,7 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ th©ý tæng sè vèn cña c«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Trong c¬ cÊu nguån vèn th× vèn lu ®éng chiÕm tû träng cao vµ møc tû träng nµy cã xu híng t¨ng dÇn. Tû träng vèn lu ®éng t¨ng thÓ hiÖn ®îc vai trß thËt sù cña mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lµ chó träng vµo viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh. 4.2 C¬ së vËt chÊt kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cã vai trß rÊt quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét c«ng ty chÝnh lµ mét doanh nghiÖp t nh©n nªn lîng vèn ®Çu t vµo c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cha ®îc nhiÒu. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 68 TrÇn Phó, Hµ §«ng, HµT©y . §©y lµ mét ®Þa ®iÓm lý tëng, khi ®îc ®Çu t tho¶ ®¸ng nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. 4.3 Nguån nh©n lùc Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng thÓ kinh doanh hiÖu qu¶ nÕu ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ®îc ®µo t¹o, bè trÝ hîp lý vµ phï hîp víi chøc n¨ng vÞ trÝ kinh doanh. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa víi 200 lao ®éng lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau vµ ®îc bè trÝ s¾p xÕp hîp lý, ®ång thêi víi viÖc tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý lµ viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸n bé qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. 5 N¨m 2000 c«ng ty sö dông 200 lao ®éng, trong ®ã 67 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 33,5%, 52 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 26%, 32 ngêi cã tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm 16%, cßn l¹i lµ cha qua ®µo t¹o II - Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty thêi kú 1998 - 2000 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i nªn ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh tæng hîp c¸c mÆt hµng tiªu dïng, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng, s¶n xuÊt trong níc vµ xuÊt khÈu. 1.1 MÆt hµng kinh doanh S¶n phÈm cña c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh: nh bét giÆt, mü phÈm, hoa qu¶ t¬i, c¸c dÞch vô kho tµng vµ vËn chuyÓn .... C¸c mÆt hµng kinh doanh lµ nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt lîng cao cã uy tÝn trªn thÞ trêng vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Tuy c«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng nhng ta cã thÓ chia ra c¸c nhãm hµng kinh doanh chÝnh: - Nhãm hµng thùc phÈm gåm: hoa qu¶ t¬i, b¸nh møt kÑo, rîu bia, s¶n phÈm b¬ s÷a, thøc ¨n nhÑ, ®å uèng gi¶i kh¸t, thøc ¨n trÎ em, ®å hép.... - Nhãm hµng ho¸ mü phÈm gåm: bét giÆt, mü phÈm, dÇu géi ®Çu, ®å dïng trÎ em, xµ phßng, chÊt tÈy röa... - C¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c - Kinh doanh dÞch vô kho tµng vµ vËn chuyÓn. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty nã bé phËn chñ yÕu ®em l¹i doanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. Chóng ta sÏ nghiªn cøu kü c¬ cÊu doanh thu cña c¸c nhãm hµng ho¸ trªn ë phÇn tiÕp theo. 1.2 Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc nguån hµng cña c«ng ty Tæ chøc nguån hµng lµ kh©u quan träng vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn doanh sè b¸n ra cña c«ng ty. Hµng ho¸ cung øng cho c«ng ty cã nhiÒu nguån kh¸c nhau, mçi nguån cã mÆt hµng, khèi lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ kh¸c nhau. V× vËy c«ng ty ph¶i chó träng nghiªn cøu nguån hµng vµ lùa chän ngêi cung øng, ph¶i t×m ®îc nguån cung øng æn ®Þnh, cã uy tÝn trªn thÞ trêng, chÊt lîng tèt, mÉu m· phong phó vµ gi¸ c¶ hîp lý. Sau ®©y lµ t×nh h×nh tæ chøc nguån hµng cña c«ng ty trong thêi gian qua: - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thÞ trêng, n¾m b¾t nhu cÇu ®Ó lùa chän mÆt hµng ®Çu t theo h×nh thøc nh: ký kÕt hîp ®ång mua hµng ho¸ theo thêi vô, cã kÕ ho¹ch nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, nh÷ng mÆt hµng trong níc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®ñ ®¸p øng nhu cÇu, nh»m môc ®Ých t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chi phèi thÞ trêng. 6 - Kiªn tr× b¸m s¸t c¸c c¬ së, c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cã hµng uy tÝn trªn thÞ trêng, x©y dùng mèi quan hÖ tèt, l©u dµi víi c¸c nhµ cung cÊp - Cñng cè mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty vµ chó träng khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng míi, hµng thay thÕ cã chÊt lîng tèt h¬n nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. - Tæ chøc khai th¸c nguån hµng díi nhiÒu h×nh thøc nh»m t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh nh: bao tiªu phÇn lín s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n suÊt, øng tríc vèn lÊy hµng khi vµo thêi vô tiªu thô, ®Æt hµng theo nhu cÇu, nhËn ®¹i lý hoÆc mua tr¶ chËm ®Ó tr¸nh c¨ng th¼ng vÒ vèn, t¹o ®ñ lùc lîng hµng ho¸ ®Ó tæ chøc b¸n ra cã hiÖu qu¶ cao. - C«ng ty kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n mèi quan hÖ víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c b¹n hµng kh¸c trong vµ ngoµi níc - Chñ ®éng kÝ kÕt hîp ®ång ngay tõ ®Çu n¨m ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt bè trÝ kÕ ho¹ch kÞp thêi - Qu¸ tr×nh giao nhËn hµng ho¸ kÞp thêi vµ lu«n thanh to¸n sßng ph¼ng, mét sè mÆt hµng phôc vô nhu cÇu lÔ tÕt c«ng ty ®· øng tiÒn tríc ®Ó gi÷ hµng, gi÷ gi¸ vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt kinh doanh - Kh«ng mua hµng chËm lu©n chuyÓn, hµng kÐm phÈm chÊt. Hµng mua vÒ ph¶i ®¶m b¶o b¸n ®îc ngay, kh«ng ®Ó tån kho g©y ø ®äng. 1.3 T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty thêi kú 1998 - 2000 B¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh, cã b¸n ®îc hµng míi cã doanh thu vµ lîi nhuËn NhËn thøc ®óng ®¾n tÇm quan träng cña b¸n hµng c«ng ty ®· kh«ng ngõng cñng cè, x©y dùng c¸c biÖn ph¸p b¸n hµng phï hîp víi sù thay ®æi chung cña nÒn kinh tÕ vµ nhu cÇu thÞ hiÕu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng. Trong vßng ba n¨m qua, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty còng ®· ®a ra nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp, quay vßng vèn nhanh, kh«ng ngõng cñng cè, thiÕt lËp mèi quan hÖ víi b¹n hµng, gi÷ ch÷ tÝn trong kinh doanh. Mèi quan hÖ ®ã ®îc thÓ hiÖn: - B¸n gi÷ gi¸ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn tríc - Qu¶n lý vµ vµ sö dông mäi nguån vèn, chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vay vèn t¹i ng©n hµng vµ t×m nhiÒu biÖn ph¸p tr¶ tiÒn khÕ íc vay ng©n hµng ®óng h¹n. - ViÖc thùc hiÖn v¨n minh th¬ng nghiÖp còng cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt, gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi b¹n hµng nªn cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty nh th¬ng nghiÖp c¸c tØnh, c¸c huyÖn, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ vµ c¸c nhµ bu«n lín nhá kh¸c - §iÒu quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trong kinh doanh lµ n¾m b¾t ®îc th«ng tin nhanh nh¹y, chÝnh x¸c, ®i s©u vµo t×m hiÓu nhu cÇu nguyªn liÖu, phô liÖu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c ®èi tîng tiªu thô hµng ho¸ ®Ó kh«ng ngõng më réng thÞ trêng, t¨ng thªm ngµnh hµng, mÆt hµng kinh doanh. Lîng hµng b¸n ra ®· b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng, kh«ng ®Ó nh÷ng c¬n sèt vÒ hµng ho¸ do nguyªn nh©n thiÕu hµng. Nh÷ng 7 mÆt hµng c«ng ty kinh doanh lu«n cã mÆt trªn thÞ trêng. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng chÝnh c«ng ty cßn ®Èy m¹nh kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ nh: mü phÈm cao cÊp, rau qu¶ nhËp khÈu, quÇn ¸o may s½n ®a doanh sè cña c«ng ty ngµy cµng cao h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn nhiÒu nhîc ®iÓm vµ tån t¹i: - Cha chó träng ®Çu t ph¸t triÓn thÞ trêng toµn diÖn, hÖ thèng kªnh tiªu thô cha ®ñ m¹nh, n¨ng lùc c¹nh tranh cßn h¹n chÕ, m¹ng líi b¸n hµng cßn bÞ ®éng, lÖ thuéc vµo c¬ së. - PhÇn lín c¸c ®¬n vÞ vµ c¸n bé nghiÖp vô cha më réng ®îc thÞ trêng, chñ yÕu cßn theo ®êng mßn, s½n cã quen thuéc nhá , lÎ vµ kh«ng æn ®Þnh l©u dµi - C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp diÔn ra cßn chËm, cßn thiÕu ngêi, thiÕu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm. Mét sè mÆt hµng nhËp khÈu tiªu thô chËm, gi¸ liªn tôc h¹ cã phÇn do yÕu tè kh¸ch quan, nhng nghiªm tóc ®¸nh gi¸ l¹i th× do c¸n bé cha nh¹y c¶m, cha ®¸nh gi¸ ®óng thÞ trêng. - C«ng t¸c kinh doanh chuyªn s©u cha ®Çu t ®óng møc vµo nh÷ng ngµnh hµng, mÆt hµng mang tÝnh ®Þnh híng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty. - Hµng cao cÊp chuyªn ngµnh cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng nh hµng mü phÈm cao cÊp, ®å uèng b»ng thuû tinh pha lª, ®ång hå c¸c lo¹i... 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc lµm cho ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) vµo níc ta gi¶m sót m¹nh dÉn ®Õn tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ch÷ng l¹i. N¨m 1999, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc tuy ®· chÊm døt song vÉn tiÕp tôc t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. ThÞ trêng hµng tiªu dïng vÉn trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng tån kho gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do ¶nh hëng khi thùc hiÖn hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ VAT vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp, møc thuÕ VAT cao h¬n thuÕ doanh thu trong khi ®ã gi¸ kh«ng t¨ng ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh . MÆt kh¸c, n¨m 1999 mïa ma ®Õn sím, thiªn tai b·o lôt liªn tiÕp x¶y ra t¹i khu vùc miÒn Trung ®· lµm gi¶m søc mua nhÊt lµ vµo quý IV cña n¨m. Bíc sang n¨m 2000, tríc nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh Nhµ níc ®· ®a ra nhiÒu gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ nh : tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt trong níc, ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu tiªu dïng, ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ VAT ®èi víi mét sè mÆt hµng.... Nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®· t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo chiÒu híng tÝch cùc lµm cho doanh thu t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ trong n¨m 2000 ( xem b¶ng 2). 8 B¶ng 2: C¬ cÊu doanh thu theo nhãm hµng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT 1 2 3 4 Nhãm hµng 1998 DT TT% DT thuÇn toµn c«ng ty 54644,00 Nhãm hµng thùc phÈm 13661,00 Nhãm hµng ho¸ mü phÈm 19671,84 C¸c mÆt hµng tiªu dïng 12568,12 kh¸c Kinh doanh dÞch vô, kho 8743,04 tµng. 1999 DT TT% 2000 So s¸nh % DT TT% 98/99 00/99 100 49517,00 25 11388,91 36 16340,61 23 11884,08 100 23 33 24 52642,00 13686,92 18424,70 8949,14 16 20 11581,24 22 9903,4 100 26 35 17 90,62 83,37 83,07 94,56 106,31 120,18 112,75 75,30 113,27 116,94 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: Doanh thu thuÇn cña c«ng ty n¨m 1999 gi¶m 9,38% tøc lµ gi¶m 5.127 triÖu ®ång so víi n¨m 1998. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 doanh thu thuÇn t¨ng 6,31% tøc t¨ng 3.125 triÖu ®ång. Trong c¬ cÊu thu thuÇn th× doanh thu tõ nhãm hµng Ho¸ mü phÈm chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng doanh thu cña toµn c«ng ty. Møc tû träng nµy tuy kh«ng thËt sù æn ®Þnh nhng møc xª dÞch lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Møc tû träng cña nhãm kinh doanh dÞch vô kho tµng thÊp nhng nã ®ang cã xu híng t¨ng qua c¸c n¨m. Cßn c¸c nhãm hµng kh¸c cã sù t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. III - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp 9 HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n ®îc x¸c ®Þnh qua hÖ thèng chØ tiªu sau: Lîi nhuËn, tØ suÊt lîi nhuËn, chi phÝ, tØ suÊt chi phÝ. BiÓu: Doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1997 Doanh thu 1998 Chi phÝ 1999 2000 Lîi nhu©n Qua biÓu trªn ta thÊy ®îc t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty trong bèn n¨m qua lµ kh«ng æn ®Þnh. Cã thÓ ®a ra mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm ¶nh hëng ®Õn doanh thu cña c«ng ty nh sau: N¨m 1997, do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ thÕ giíi, ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt nam gi¶m sót, c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng hoang mang kh«ng d¸m ®Çu t vµo s¶n xuÊt vµ mua s¾m. ThÞ trêng ë trong t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu. N¨m 1999 Nhµ níc ban hµnh vµ söa ®æi hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT), céng thªm vµo s¸u th¸ng cuèi n¨m do mïa ma ®Õn sím, thiªn tai b·o lôt liªn tiÖp x¶y ra nªn gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng lªn, khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô gi¶m sót m¹nh kÐo theo viÖc gi¶m doanh thu. N¨m 1998 vµ n¨m 2000 doanh thu cña c«ng ty t¬ng ®èi cao so víi c¸c n¨m. §Æc biÖt n¨m 2000 c«ng ty ®· thu ®îc lîi nhuËn cao rÊt h¬n nhiÒu, cã lÏ ®©y lµ mét thµnh tùu ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nhng xÐt mét c¸ch tæng thÓ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cha thËt sù æn ®Þnh . 10 PhÇn díi ®©y xin tËp trung ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong ba n¨m 1998, 1999, 2000. 1.1 Ph©n tÝch lîi nhuËn vµ tØ suÊt lîi nhuËn B¶ng 3: T×nh h×nh ph¸t triÓn lîi nhuËn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 6 ChØ tiªu Doanh thu thuÇn Tæng chi phÝ kÓ c¶ gi¸ vèn Lîi nhuËn gép(1- 2) Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn % Lîi nhuËn trªn ®ång vèn % 1998 1999 2000 54644 54388 256 115 0,0021 4,0014 49517 49308 209 142 0,0029 4,7452 52642 52410 232 158 0,0030 4,7995 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 90,66 81,78 123,58 0,0008 0,7439 106,31 106,29 111,00 111,00 0,0001 0,0543 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Tõ sè liÖu b¶ng 3 ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt sau: Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, n¨m 1999 do ¶nh hëng cña hai luËt thuÕ míi lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp, nªn gi¸ c¶ cña c¸c mÆt hµng cã phÇn cao h¬n gi¸ c¶ n¨m 1998. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh thu thuÇn cña n¨m 1999 gi¶m 9,38% so víi n¨m 1998. Nhng do n¨m 1999 c«ng ty tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng nªn møc lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn 23,58% tøc lµ t¨ng 27 triÖu ®ång, tØ suÊt lîi nhuËn t¨ng lªn 0,0008% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn t¨ng 0,7439%. Tæng chi phÝ gi¶m xuèng 9,34%. Bíc sang n¨m 2000, Nhµ níc ®· ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt hîp lý nh : chÝnh s¸ch kÝch cÇu tiªu dïng, trî gi¸, trî cíc. T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tiªu thô ®îc nh÷ng s¶n phÈm tån kho, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m. Do vËy, doanh thu cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng 6.31% so víi n¨m 1999. Tuy tæng chi phÝ còng t¨ng theo nhng vÉn kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. Tæng lîi nhuËn t¨ng 11%, tØ suÊt lîi nhuËn t¨ng 0,0001% vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn t¨ng 0,0543% . 1.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ B¶ng 4: HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Tæng doanh thu thuÇn Tæng chi phÝ kÓ c¶ gi¸ vèn Tû suÊt chi phÝ (02:01) % Lîi nhuËn rßng 1998 1999 2000 54644 54388 99,53 11 115 49517 49308 99,58 142 52642 52410 99,56 158 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 90,66 0,05 123,58 106,31 106,29 -0,02 111,17 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông chi phÝ cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh sau : - N¨m 1999 so víi n¨m 1998 tæng chi phÝ cña c«ng ty gi¶m 9,34% vµ tæng doanh thu thuÇn gi¶m 9,38%, do doanh thu thuÇn gi¶m nhanh h¬n nªn tØ suÊt chi phÝ t¨ng 0,05%. - N¨m 2000 so víi n¨m 1999 tæng chi phÝ t¨ng 6,29% nhng bï l¹i tæng doanh thu t¨ng 6,31% nhanh h¬n so víi møc t¨ng tæng chi phÝ nªn tØ suÊt chi gi¶m 0,02%. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy ®îc n¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông chi phÝ kh«ng thËt sù cã hiÖu qu¶. Nhng bíc sang n¨m 2000 c«ng ty ®· sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ h¬n, mÆc dï møc hiÖu qu¶ nµy cha thËt cao nhng còng ®ñ thÊy ®îc sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm mét híng gi¶i quyÕt cho vÊn ®Ò sö dông chi phÝ. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng VÊn ®Ò t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp. Khi t¨ng ®îc tèc ®é lu©n chuyÓn cã nghÜa lµ t¨ng ®îc doanh thu ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc vèn lu ®éng, tõ ®ã sÏ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. PhÇn díi ®©y xin tr×nh bµy chi tiÕt t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 1998 - 2000 B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty STT ChØ tiªu 1998 1 2 3 4 5 6 Doanh thu thuÇn 54644 Lîi nhuËn rßng 110 Vèn l u ®éng b×nh qu©n 12140 Sè lÇn lu©n chuyÓn VL§ (1:3) 4,50 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ (3:1) 0,22 Thêi gian lu©n chuyÓnVL§ 79,98 (360:4) - ngµy 7 HiÖu qu¶ VL§ (2:3)% 0,906 §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång 1999 2000 So s¸nh % 99/98 00/99 49517 142 14322 3,46 0,29 104,12 52642 158 12530 4,20 0,24 85,69 90,62 129,09 117,97 -1,04 0,07 24,14 106,31 111,27 87,49 0,74 -0,05 -18,44 0,991 1,261 0,09 0,27 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). 12 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã nhËn xÐt sau: Tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng cña n¨m 1999 gi¶m 1,04 vßng so víi n¨m 1998. Do khã tiªu thô lîng hµng tån kho buéc doanh nghiÖp ph¶i t¨ng lîng vèn lu ®éng ®Ó ®¶m b¶o khèi lîng kinh doanh. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng cña c«ng ty n¨m 1999 lµ 0,29 cao h¬n n¨m 1998 lµ 0,07. Tøc lµ n¨m 1999 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn ph¶i cã 0,29 ®ång vèn lu ®éng. Trong khi n¨m 1998 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,22 ®ång vèn lu ®éng. Thêi gian lu©n chuyÓn vèn lu ®éng cña n¨m 1999 lµ 104,12 ngµy cao h¬n n¨m 1998 lµ 24,14 ngµy. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng n¨m 1999 cao h¬n n¨m 1998 lµ 0,09%, møc hiÖu qu¶ nµy cao h¬n lµ do n¨m 1998 c«ng ty ph¶i ®ãng thuÕ lîi tøc víi møc thuÕ suÊt cao h¬n møc thuÕ suÊt cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m 1999. So víi n¨m 1999, n¨m 2000 tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng cña c«ng ty t¨ng 0,07 vßng. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng gi¶m 0,05 tøc n¨m 1999 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn 0,29 ®ång vèn lu ®éng trong khi ®ã n¨m 2000 ®Ó lµm ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,24 ®ång vèn lu ®éng. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng (søc sinh lêi cña vèn lu ®éng) tõ 0,911 n¨m 1999 t¨ng lªn1,261 vµo n¨m 2000. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mét ®ång vèn lu ®éng n¨m 2000 ®em l¹i 1,261 ®ång lîi nhuËn trong khi ®ã mét ®ång vèn lu ®éng n¨m 1999 chØ ®em l¹i 0,911 ®ång lîi nhuËn, gi¶m 0,27 ®ång. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ trªn c«ng ty ®· sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p nh»m t¨ng tèc ®é chu chuyÓn tõ 3,46 lªn 4,20 hay rót ng¾n sè ngµy lu©n chuyÓn tõ 104.12 ngµy xuèng cßn 85,69 ngµy. Tuy kÕt qu¶ nµy kh«ng mÊy kh¶ quan nhng còng cã thÓ thÊy ®îc c«ng ty ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn lu ®éng hîp lý h¬n 2.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn quan träng trong vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh gióp doanh nghiÖp víi sè vèn hiÖn cã vÉn cã thÓ t¨ng ®îc khèi lîng kinh doanh, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ gãp phÇn vµo viÖc t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vµ sö dông tèt vèn cè ®Þnh gióp doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn kinh doanh. Vèn cè dÞnh cña doanh nghiÖp thêng chi phèi n¨ng lùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ sau mét thêi gian dµi míi thu håi ®îc toµn bé. Trong qu¸ tr×nh ®ã cã nhiÒu rñi ro cã thÓ n¶y sinh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng doanh nghiÖp cã thÓ mÊt vèn cè ®Þnh nh : l¹m ph¸t ë møc cao, thiªn tai, ho¶ ho¹n ... hoÆc qu¶n lý láng lÎo hoÆc sö dông kh«ng tèt. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i thuÇn tuý nªn khèi lîng vèn cè ®Þnh kh«ng nhiÒu. Díi ®©y lµ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh qua c¸c n¨m. B¶ng 6: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty 13 §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 5 6 ChØ tiªu Lîi nhuËn rßng Doanh thu thuÇn Vèn cè ®Þnh HiÖu qu¶ sö dông VC§ (02/03) HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn C§ (03/02)% HÖ sè lîi nhuËn C§ (01:03)% 1998 110 54644 205.04 266.50 0.38 53.65 1999 142 49517 254.58 194.50 0.51 55.78 2000 158 52642 272.82 192.96 0.52 57.91 So s¸nh % 99/98 00/99 129.09 90.62 124.16 72.98 0.14 2.13 111.27 106.31 107.16 99.20 0.004 2.14 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). N¨m 1999 vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng 24,16% tøc lµ t¨ng 49,54 triÖu ®ång so víi n¨m 1998. N¨m 2000 vèn cè ®Þnh t¨ng 7,16% so víi n¨m 1999, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· chó träng h¬n vµo viÖc ®Çu t cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh n¨m 1999 gi¶m 72,98% so víi n¨m 1998 nghÜa lµ n¨m 1998 cø mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ra ®îc 266,50 ®ång doanh thu thuÇn, trong khi n¨m 1999 chØ t¹o ra ®îc 194,50 t®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1998, nghÜa lµ n¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu chØ cÇn 0,0038 ®ång vèn cè ®Þnh trong khi ®ã n¨m 1998 ph¶i cÇn tíi 0,0052 ®ång vèn cè ®Þnh, t¨ng 0,0014 ®ång. HÖ sè lîi nhuËn cè ®Þnh n¨m 1999 lµ 0,5578 cao h¬n so víi n¨m 1998 lµ 0,213 - nghÜa lµ n¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn cÇn 0,5365 ®ång ®ång vèn cè ®Þnh, trong khi n¨m 1999 ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn cÇn ph¶i cã 0,5578 ®ång vèn cè ®Þnh. Tõ nh÷ng chØ tiªu ®îc so s¸nh trªn ta thÊy n¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông vèn cè ®Þnh kh«ng thËt sù ®óng môc tiªu vµ ®Çu t kh«ng mÊy hiÖu qu¶. - Bíc sang n¨m 2000, tuy c«ng ty ®· ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p sö dông vèn cè ®Þnh thÝch hîp h¬n nhng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vÉn tiÕp tôc gi¶m tõ 194,50 xuèng cßn 192,96 - tøc lµ n¨m1999 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra ®îc 194,50 ®ång doanh thu, trong khi n¨m 2000 mét ®ång vèn cè ®Þnh chØ t¹o ra 192,96 ®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh n¨m 2000 t¨ng 0,00004, tøc lµ n¨m 1999 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn cÇn 0,0051 ®ång vèn cè ®Þnh th× n¨m 2000 ph¶i cÇn tíi 0,0052 ®ång vèn cè ®Þnh. Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 0,5578 lªn 0,5791, nghÜa lµ n¨m 1999 mét ®ång vèn cè ®Þnh chØ t¹o ra 0,5578 ®ång lîi nhuËn rßng, trong khi n¨m 2000 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra nh÷ng 0,5591 ®ång lîi nhuËn rßng t¨ng 0,0214 ®ång. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ rót ra kÕt luËn, trong nh÷ng n¨m mÆc dï c«ng ty ®· cè g¾ng ®Çu t vµo c¬ së vËt chÊt, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn vÒ sau. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cha cao hay nãi ®óng h¬n lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty cÇn nghiªn cøu l¹i vÊn ®Ò nµy ®Ó cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp. 14 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp nhÊt lµ trong thêi ®¹i bïng næ khoa häc kü thuËt ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Lao ®éng hay nãi ®óng h¬n lµ chÊt lîng lao ®éng cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi n¨ng suÊt lao ®éng, tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng cÇn x¸c ®Þnh ®îc møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ lao ®éng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña ngêi lao ®éng. §Ó tõ ®ã tõ ®ã t×m ra ®îc biÖn ph¸p tæ chøc sö dông lao ®éng tèt nhÊt, hîp lý nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. B¶ng 7: T×nh h×nh sö dông lao ®éng §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Tæng doanh thu thuÇn Sè lao ®éng b×nh qu©n Tæng quü l ¬ng N¨ngsuÊt lao ®éng (01:02) TiÒn l ¬ng bq ( 03:02:12 ) 1998 1999 54644 213 2351,52 256,54 0,92 49517 207 2161,08 239,21 0,87 2000 52642 200 2688 263,21 1,12 So s¸nh % 99/98 00/99 90,62 97,18 91,90 93,24 94,57 106,31 96,62 124,38 110,03 128,74 (Nguån sè liÖu do C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n cung cÊp). Qua b¶ng trªn ta thÊy : - N¨m 1999 tæng doanh thu thuÇn cña c«ng ty gi¶m 9.39% so víi n¨m 1998, sè lao ®éng b×nh qu©n gi¶m 2,82% tøc lµ gi¶m 6 lao ®éng. Do tèc ®é gi¶m doanh thu nhanh h¬n tèc ®é gi¶m lîng lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng cña n¨m 1999 gi¶m 6,76% so víi n¨m 1998 , nghÜa lµ n¨m 1998 b×nh qu©n mét ngêi lao ®éng t¹o ra ®îc 256,54 triÖu ®ång doanh thu trong khi ®ã n¨m 1999 mét ngêi lao ®éng chØ t¹o ra ®îc 239,21 triÖu ®ång doanh thu, gi¶m 17,33 triÖu ®ång. Do tæng doanh thu gi¶m, sè lao ®éng gi¶m chËm h¬n, nªn tæng quü l¬ng gi¶m vµ tiÒn l¬ng b×nh qu©n gi¶m tõ 0,92 triÖu ®ång/ th¸ng xuèng cßn 0,87 triÖu ®ång/ th¸ng. - N¨m 2000 so víi n¨m 1999 do tæng doanh thu t¨ng 6,31%, sè lao ®éng gi¶m 3.38% tøc lµ gi¶m 7 lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 10,03% - nghÜa lµ n¨m 1999 mét lao ®éng chØ t¹o ra ®îc 239,21 triÖu ®ång doanh thu thuÇn trong khi n¨m 2000 mét lao ®éng t¹o ra ®îc 263,21 triÖu ®ång doanh thu. §iÒu nµy ®· lµm tæng quü l¬ng cña c«ng ty t¨ng lªn 24,38% tøc lµ t¨ng 526,92 triÖu ®ång. TiÒn l¬ng b×nh qu©n t¨ng tõ 0,87 triÖu ®ång/ th¸ng lªn 1,12 triÖu ®ång/th¸ng. 15 §¸nh gi¸ tæng qu¸t xu híng chung, c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông lao ®éng hîp lý b¶o ®¶m ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhÞp ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng chËm h¬n nhÞp ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n. IV- nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty 1. Nh÷ng thuËn lîi Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, c«ng ty THH Phó Th¸i ®· vît qua khã kh¨n, lu«n ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng, møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. Cô thÓ c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: - C«ng ty ®· ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕp thÞ,b¸n vµ ph©n phèi hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý dÉn ®Õn sù thµnh c«ng trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - C«ng ty thùc hiÖn tèt viÖc thu nî cña kh¸ch hµng lµm cho vèn cña c«ng ty Ýt bÞ chiÕm dông, lµm gi¶m thiÓu ®îc chi phÝ vÒ vèn, gi¸ thµnh h¹, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. - C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh h×nh kinh doanh, tµi chÝnh - kÕ to¸n theo ®Þnh kú, më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®Ó ký c¸c hîp ®ång tÝn dông dµi h¹n nh»m ®Çu t chiÒu s©u vµo c¬ së vËt chÊt, lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi. - Nhê ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo qu¶n lý kinh doanh nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng. - M¹ng líi ph©n phèi hµng ho¸ cña c«ng ty ®îc qu¶n lý bëi mét ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, lu«n ph¶n håi cho c«ng ty nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ trêng mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. §éi ngò lµm c«ng t¸c xö lý th«ng tin lËp tøc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc sau ®ã tr×nh ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh, thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh cho phï hîp víi biÕn ®éng cña thÞ trêng nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèi u. 2. Nh÷ng khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc c«ng ty cßn rÊt nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh: - Do ®êi sèng d©n c ®îc n©ng lªn, c«ng thªm tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®ßi hái vÒ chÊt lîng, mÉu m· quy c¸ch phÈm chÊt cña hµng ho¸ ngµy cµng cao mµ lîng hµng ho¸ tån ®äng cña c«ng ty kh¸ l¬n - nh÷ng hµng ho¸ kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu hiÖn t¹i cña thÞ trêng ( gi¸ c¶ cao, kÐm chÊt lîng, mÉu m· lçi thêi). §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty cßn yÕu. - C¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty tuy ®îc ®æi míi song cha ®ång bé vµ cha thËt nhÊt qu¸n g©y trë ngaÞ cho viÖc triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh. 16 - Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé cha ®ång ®Òu g©y khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh. - Do vay nî ng©n hµng qu¸ nhiÒu nªn dÉn ®Õn chi phÝ vÒ vèn cao, mÆt kh¸c c«ng ty ®ang ph¶i phô thuéc vµ chÞu sù chÌn Ðp cña c¸c kho¶n nî lµm ¶nh hëng kh¸ nhiÒu ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸. - Do lµ c«ng ty TNHH, l¹i míi ®îc thµnh lËp nªn uy tÝn vµ kinh nghiÖm kinh doanh cßn h¹n hÑp, cha thu hót ®îc c¸c nhµ ®Çu t lín trong vµ ngoµi níc. Lîng kh¸ch hµng cßn Ýt, c«ng ty cha ký ®îc c¸c hîp ®ång lín ®Ó më réng h¬n n÷a m¹ng líi kinh doanh, chiÕm lÜnh thÞ trêng. 17 KÕt luËn Cïng sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®êi sèng d©n c còng t¨ng lªn theo thêi gian vµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan lµ sù ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¶ vÒ mÆt chÊt vµ mÆt lîng cña nhu cÇu con ngêi. Víi chøc n¨ng phôc vô ®êi sèng d©n c c¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña x· héi, th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i ®a d¹ng ho¸ t¨ng dÇn c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng, biÕn nhu cÇu x· héi thµnh c¬ héi kinh doanh cã lîi tõ ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Lµ doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng phôc vô ®êi sèng ngêi tiªu dïng, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Thanh Xu©n ®· gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt sù nghÌo nµn thiÕu thèn c¸c mÆt hµng trªn thÞ trêng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña thÞ trêng, víi chøc n¨ng phôc vô ®êi sèng d©n c c«ng ty lu«n cè g¾ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña x· héi. 18
- Xem thêm -