Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh thương mại quang minh

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Sau khi kh¶o s¸t, tham kh¶o ý kiÕn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty TNHH Quang Minh. Em ®· tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Quang Minh nh- sau: I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Quang Minh. Tªn tiÕng anh: Quang Minh CO.,LTD. Tªn giao dÞch: C«ng ty Quang Minh. H×nh thøc ph¸p lý: Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. - S¶n xuÊt vµ cung cÊp n-íc uèng tinh khiÕt. - Cung cÊp thiÕt bÞ chèng sÐt trùc tiÕp cña Ph¸p. - ThiÕt kÕ thi c«ng hÖ thèng ®iÖn d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ, cung cÊp, l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. - ThiÕt kÕ, cung cÊp l¾p ®Æt trÇn Th¹ch Cao. C¬ së s¶n xuÊt n-íc: B»ng Së - Ninh Së - Th-êng TÝn - Hµ T©y. §iÖn tho¹i: 04.6.860.781. V¨n phßng C«ng ty: Sè 8 - ngâ 93 - Phè Hoµng V¨n Th¸iThanh Xu©n - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.5.656.878 - 04.5.656.879. Tµi kho¶n: 710B 13295 Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a - Hµ Néi. M· sè thuÕ: 0500457080. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp. 1. LÞch sö ra ®êi. N-íc uèng lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng vµ ®Ó cung cÊp mét nguån n-íc tinh läc b¶o ®¶m an toµn thùc phÈm, t¨ng c-êng søc khoÎ, tiÕt kiÖm thêi gian cho gia ®Þnh, c¬ quan... Doanh nghiÖp C«ng ty TNHH Quang Minh ®· ra ®êi vµ cã sø mÖnh cung cÊp s¶n phÈm n-íc uèng tinh khiÕt mang th-¬ng hiÖu ®éc quyÒn "Water Gold" ®ù¬c së y tÕ Hµ T©y c«ng nhËn lµ n-íc uèng tinh khiÕt. Doanh nghiÖp C«ng ty TNHH Quang Minh ra ®êi n¨m 2003 cho ®Õn nay h×nh thøc ph¸p lý vËn kh«ng thay ®æi. Gi¸m ®èc c«ng ty - chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn C«ng ty. Chia lµm 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Tõ 2003 ®Õn nay tËp chung ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng, qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu Water Gold ®Õn ng-êi tiªu dïng. Giai ®o¹n 2: Tõ 2005 - 2007 ph¸t triÓn thªm ngµnh ®iÖn d©n dông, cÊp tho¸t n-íc, chèng sÐt trùc tiÕp cña Ph¸p. 3. TriÕt lý kinh doanh cña C«ng ty. §èi víi s¶n phÈm: S¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm víi chÊt l-îng tèt nhËt theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1 §èi víi kh¸ch hµng: Tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng "Võa lßng kh¸ch ®Õn, vui lßng kh¸ch ®i" vµ thùc sù phô vô kh¸ch hµng nh- lµ th-îng ®Õ. §èi víi nhµ cung øng: §èi víi ®èi thñ c¹nh tranh: Giµnh lÊy phÇn th¾ng tuyÖt ®èi råi chia cho hä mét phÇn nhá ®Ó kiÓm so¸t ®-îc häc. 4. V¨n ho¸ doanh nghiÖp. X©y dùng v¨n hã doanh nghiÖp theo biÓu t-îng vµ th-¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. V¨n hãa cña doanh nghiÖp g¾n chÆt víi chÊt l-îng vµ phong c¸ch dÞch vô cña doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy yÕu tè tÝch cùc ¶nh h-ëng s©u réng ®Õn ®-êng lèi l·nh ®¹o cña C«ng ty. III. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña doanh nghiÖp. 1. S¶n phÈm. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay lµ n-íc uèng tinh khiÕt ®-îc s¶n xuÊt trùc tiÕp bëi c«ng ty Quang Minh. C¬ së s¶n xuÊt t¹i Linh Së - B»ng Së - Th-êng tÝn - Hµ T©y. S¶n phÈm ®-îc së y tÕ Hµ T©y tiÕp nhËn vµ ®-îc c«ng bè theo sè 1193/04/CBTC - YTHT. - S¶n p hÈm ®· ®¹t ¸n toµn thùc phÈm vµ kiÓm nghiÖp ho¸ n-íc do Trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi xÐt nghiÖm vµ c«ng nhËn lµ n-íc uèng tinh khiÕt cã chÊt l-îng tèt b¶o ®¶m c¸c kho¸ng chÊt cho phÐp cã trong n-íc vµ diÖt trïng tèt. 2 - S¶n phÈm ®· ®¨ng ký th-¬ng hiÖu Water Gold cã quy c¸ch vµ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng cao. S¶n phÈm ®-îc ®ãng b×nh dung tÝch 20L vµ chai nhá 500 ml cã d¸n nh·n hiÖu Water Gold, m· v¹ch, m· sè, ngµy s¶n xuÊt vµ ngµy hÕt h¹n dïng. Trªn nh·n cña s¶n phÈm cã in nång ®é ho¸ chÊt cho phÐp. Nh×n chung: S¶n phÈm Water Gold cã mÉu m· ®Ñp, lÞch sù an toµn thùc phÈm vµ ®é hoµ tan c¸c chÊt n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña y tÕ vµ Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr-êng Water Gold cã TDS tõ (1  2) ®é. 3 PhiÕu kiÓm nghiÖm ho¸ n-íc (Do trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi xÐt nghiÖm vµ ph©n tÝch mÉu n-íc) 1 MÇu Kh«ng Giíi h¹n cho phÐp 1626/1997 Q§ BKHCNMT Kh«ng 2 Mïi Kh«ng Kh«ng 3 VÞ Kh«ng Kh«ng 4 PH 6,8 6,5  8,5 5 Nitrit (NO2)- 0,0 0,02 6 Nitrat (NO3)- 0,0 50,0 7 NH4+ 0,0 1,5 0,92 2,5 Stt 8 ChØ tiªu Phot phat (PO4)-3 KÕt qu¶ (Mg/l) 9 ChÊt h÷u c¬ 0,32 5,0 10 S¾t 0,0 0,3 11 H/L NaCl 10,65 250,0 12 §é cøng CaCO3 2,0 500,0 13 H/1k 1,317 12,0 14 H/l Na 8,155 200,0 0,45 0,5 0,1099 5,0 H/l 15 16 (g/l) H/l Zn phenol 4 Ghi chó 17 H/l Pb 0,0111 0,05 18 H/l Cu 0,0331 1,0 19 H/l Cè ®Þnh 0,0021 0,003 0,0468 0,2 20 H/l ChÊt H§BM 21 H/l Ag 0,00061 0,01 22 H/l SO42- 0,0513 250,0 23 H/l F- 0,0648 2,0 24 H/l I- 0,0033 \ 25 H/l Ba 0,0317 0,7 26 H/l CN- 0,0020 0,07 27 H/l B 0,00046 0,3 28 H/l Sb 0,0045 0,005 29 H/l Cr 0,0086 0,05 30 H/l As 0,0072 0,01 31 H/l Se 0,0051 0,01 32 H/l Hg 0,00088 0,001 33 H/l Ni 0,0126 0,02 34 H/l S- 0,0023 \ 35 H/l Al 0,1175 0,2 36 H/l Mn 0,0417 0,5 PhiÕu kiÓm nghiÖm thùc phÈm 5 Do Trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi ph©n tÝch (VÒ ph-¬ng diÖn diÖt trïng) Giíi h¹n nhiÔm sè St ChØ tiªu vi t sinh §¬n vÞ Ph-¬ng ph¸p xÐt nghiÖm 1626/1997 Q§ KÕt qu¶ BKHCNMT - 23/10/1997 1 2 Colifoms MPN/1gr, 1ml Ecoli Sl/1gr/1m l Streptococ 3 ci ViÖn dinh d-ìng 0 0 0 0 0 0 0 0 l BYT sa 5 Pertringen 0 3351/2001 Q§- P.acrugmo Sl/1gr/1m Clotridium 0 Sl/1gr/1m Faecal 4 TCVN 4883-89 3347/2001 Q§- l BYT Sl/1gr/1m 3348/2001 Q§- l BYT s 2. ThÞ tr-êng. ThÞ tr-êng n-íc uèng tÝnh khiÕt nãi chung cã tiÒn th©n ë trong Nam nay ®· cã ë Hµ Néi vµ mét sè tØnh, thµnh phè kh¸c. ThÞ tr-êng n-íc uèng lµ réng lín xong míi chØ ®-îc dïng nhiÒu ë c¸c Thµnh phè lín cßn thÞ tr-êng ë c¸c ngo¹i tØnh vÉn ch-a ®-îc khai th¸c hÕt. 6 Trªn thÞ tr-êng hiÖn nay, cã h¬n 200 h·ng n-íc uèng tinh läc ®ãng b×nh, ®ãng chai kh¸c nhau. HiÖn nay thÞ tr-êng cña Water Gold míi chØ cã ë Hµ Néi vµ Hµ T©y. Tuy ra sau c¸c h·ng nh-ng s¶n phÈm Water Gold ®· chinh phôc dÇn ®-îc kh¸ch hµng ®ang dïng cña h·ng kh¸c nay chuyÓn sang dïng Water Gold vµ ®· më thªm ®-îc c¸c kh¸ch hµng míi ch-a cã thãi quen dïng n-íc uèng tinh läc ®ãng b×nh. ThÞ tr-êng n-íc uèng tinh läc cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ë ngoµi tØnh vµ nhµ d©n trong thµnh phè. Nh÷ng thÞ tr-êng nµy ®ang triÓn khai vµ tiÕp cËn. 3. Kh¸ch hµng. HiÖn nay kh¸ch hµng chÝnh vµ chñ yÕu vÉn lµ khèi c¬ quan (ng-êi tiªu dïng trùc tiÕp) vµ mét sè nhµ d©n cã ®iÒu kiÖn. Ngoµi ra c¸c ®¹i lý Gas, cöa hµng b¨ng ®Üa ®©y lµ nh÷ng ®¹i lý tiÒm n¨ng ph©n phèi n-íc trùc tiÕp ®Õn hé gia ®×nh vµ khèi c¬ quan. Tuy nhiªn nh÷ng kh¸ch hµng nµy hä vÉn ch-a b¸n hÕt bëi v× mét sè ®¹i lý ch-a quen b¸n thªm s¶n phÈm m-íc thø hai lµ hä vÉn ch-a ®¸nh gi¸ hÕt ®-îc vai trß cu¶ n-íc uèng tinh läc vµ lîi nhuËn cña nã. Mét sè kh¸ch hµng cßn nghi ngê chÊt l-îng cña n-íc kh«ng ®¶m b¶o cho nªn c¸c C«ng ty n-íc cÇn ph¶i t¨ng c-êng ®Çu t- mua thªm trang thiÕt bÞ ®o ®é n-íc vµ thiÕt bÞ ®iÖn ph©n ®Ó chøng minh cho kh¸ch hµng thÊy ®©y lµ nguån n-íc ®· qua xö lý vµ ®· ®¹t an toµn thùc phÈm, nång ®é c¸c ho¸ chÊt tån t¹i ë tû lÖ cho phÐp. 7 Mét sè kh¸ch hµng kh«ng ng¹i khi bá tiÒn ra c-îc vá b×nh, sè tiÒn c-îc vá lµ 35.000®/1 vá, mét sè kh¸ch hµng yªu cÇu cho m-în 100% vá b×nh ®iÒu nµy c«ng ty l¹i kh«ng thùc hiÖn ®-îc. Tuy míi ho¹t ®éng c«ng ty ®· t×m cho m×nh ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng lín mang l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho c«ng ty. Kh¸ch hµng tiªu biÓu tiªu thô víi khèi l-îng hµng lín lµ: - C¸c ®¹i lý b¸n lÎ ë huyÖn Phó Xuyªn, trung b×nh mét ®¹i lý tiªu thô 100 b×nh/ 1 th¸ng, c¸c ®¹i lý lÊy víi gi¸ 15.000®/ 1 b×nh b¸n cho ng-êi tiªu dïng tõ (22.000  30.000)®/ 1 b×nh. - C¸c ®¹i lý b¸nh kÑo. - C¸c ®¹i lý gas, b¨ng ®Üa h×nh. - Vµ c«ng ty ®-a trùc tiÕp n-íc Water Gold ®Õn khèi c¬ quan víi gi¸ tõ (22.000  25.000)®/ 1 b×nh ®· bao gåm thuÕ VAT 10% 4. C«ng nghÖ C«ng nghÖ s¶n xuÊt n-íc uèng tinh läc ®-îc nhËp tõ Mü bao gåm c¸c thiÕt bÞ sau: 1. BÓ chøa 2. BÓ läc c¸c t¹p chÊt th« 3. 6 bÓ con chøa than ho¹t tÝnh, cac bon ®Ó t¸ch läc c¸c t¹p chÊt, kim lo¹i, vi khuÈn ra khái n-íc. 4. BÓ lµm mÒm n-íc. 5. BÓ thÈm thÊu ng-îc R/O tiÕp tôc läc c¸c ho¸ chÊt rÊt nhá cßn sãt. 8 6. BÓ sôc «z«n vµ cho nguån n-íc qua tia cùc tÝm cuèi cïng n-íc tinh läc ®-îc vµo bÓ chiÕt suÊt. Ngoµi ra cßn mét sè c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c nh- m¸y b¬m, èng dÉn, cót nèi. Vµ m¸y ®ãng l¾p b×nh, m¸y d·n nh·n, m¸y sÊy... C«ng nghÖ ho¹t ®éng tù ®éng b¾t ®Çu lÊy tõ nguån n-íc th« ë ®é s©u 60m vµ qua c¸c kh©u xö lý ®Ó cã ®-îc nguån n-íc tinh khiÕt ë bÓ chiÕt suÊt. C«ng suÊt 800l/1h tøc lµ 40 b×nh (20 lÝt) trong mét giê. HiÖn t¹i nhµ s¶n xuÊt míi chØ vËn hµnh s¶n xuÊt 30% c«ng suÊt cña m¸y. Nh- vËy lµ m¸y ho¹t ®éng vÉn ch-a hÕt c«ng suÊt. §Ó sö dông tèi -u c«ng suÊt cña m¸y nh»m gi¶m hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh th× doanh nghiÖp ®Èy m¹nh më réng thÞ tr-êng tiªu thô vµ liªn doanh, liªn kÕt víi c«ng ty, ®¹i lý ®Ó t¨ng l-îng tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi khuÕch ch-¬ng, qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp. Nh×n chung ®©y lµ c«ng nghÖ mua míi hoµn toµn. Yªu cÇu: - Gi¸ cña c«ng nghÖ 240tr - KhÊu hao hµng n¨m 40tr - Dù kiÕn tuæi thä 6 n¨m 5. C¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ a) C¬ së s¶n xuÊt gåm cã: - 1 nhµ kho ®Ó l-u gi÷ hµng - 1 phßng ®Ó ®Æt d©y truyÒn c«ng nghÖ - 1 phßng ®Ó chiÕt suÊt vµ ®ãng nót chai 9 - 1 phßng ®Ó d¸n nh·n vµ kiÓm tra chÊt l-îng lÇn cuèi tr-íc khi nhËp kho. - 1 phßng ®Ó sôc röa vá b×nh vµ ®Ó lµm kh« b×nh tr-íc khi ®ùng n-íc - 1 m¸y ®ãng nót chai tù ®éng - 1 m¸y d¸n nh·n + xÊy - 1 d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt n-íc. - 1 phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. b) V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty Thuª nhµ 3 tÇng, mÆt b»ng réng ®ñ bè trÝ c¸c phßng ban: phßng Gi¸m ®èc, Phßng Kinh doanh, phßng KT, phßng Giao dÞch kh¸ch hµng. c) Trang thiÕt bÞ Gåm cã 4 m¸y tÝnh, mét m¸y fax, 2 sè ®iÖn tho¹i, tñ ®ùng hå s¬, bµn lµm viÖc cña gi¸m ®èc vµ nh©n viªn, xe « t« vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ mét bé TDS cña Hµn Quèc ®Ó kiÓm tra chÊt l-îng cña n-íc, 02 gi¸ ®Ó ®Æt b×nh n-íc... vµ mét sè sæ s¸ch, chøng tõ, catalog, nh·n m¸c in s½n ®Ó phôc vô cho giao dÞch víi kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ chung th× trang thiÕt bÞ + c¬ së vËt chÊt t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó cho c«ng ty ho¹t ®éng ë nh÷ng giai ®o¹n ®Çu. 6. Nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ còng lµ duy nhÊt ®ã lµ nguån n-íc ngÇm lÊy ë ®é s©u 60m. Nguån n-íc ngÇm nµy c¹nh s«ng Hång cã nhiÒu sái ®¸, c¸t ®-îc ®¸nh gi¸ lµ nguån n-íc rÊt tèt. 10 Nguån n-íc ngÇm ®-îc hót lªn tõ m¸y b¬m lµ nguån n-íc th« cã chiÒu vi khuÈn, n-íc cøng, c¸c t¹p chÊt bÈn, c¸c kim lo¹i qu¸ nhiÒu trong n-íc, c¸c ion vµ c¸c gèc axÝt + chÊt tanh tõ c¸c kim lo¹i. Nguån nguyªn liÖu quý hiÕm nµy do thiªn nhiªn ban tÆng nªn kh«ng ph¶i mua. C¸i chÝnh lµ c«ng ty ph¶i mua c«ng nghÖ d©y truyÒn xö lý vµ läc c¸c t¹p chÊt bÈn ra khái nguån n-íc th« nµy ®Ó cã s¶n phÈm lµ nguån n-íc uèng tinh läc cã ®é TDS lµ tõ (0  5) ®ã theo tiªu chuÈn cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr-êng. 7. Lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng * Phßng kinh doanh: gåm cã 1 Tr-êng phßng vµ 4 nh©n viªn. - NhiÖm vô: + T×m kiÕm kh¸ch hµng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô n-íc uèng tinh läc. + KÝ hîp ®ång víi nh©n viªn giao hµng ®Ó cung cÊp n-íc ®ñ vµ kÞp thêi cho kh¸ch hµng. + Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n ®Ó cung cÊp ho¸ ®¬n, chøng tõ. + B¸o c¸o c¸c ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng, nh÷ng khã kh¨n trªn thÞ tr-êng cho Tr-ëng phßng kinh doanh. - §iÒu kiÖn lao ®éng: nh©n viªn kinh doanh ph¶i cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn, häc ngµnh QTKD, cã søc khoÎ, cã ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, cã kinh nghiÖm thùc tÕ trong lÜnh vùc hµng tiªu dïng nhanh, cã mèi quan hÖ vµ giao tiÕp tèt, trung thùc vµ nhiÖt t×nh. * Phßng vËn chuyÓn: gåm cã 2 nh©n viªn. 11 + Nh©n viªn: vËn chuyÓn n-íc tõ v¨n phßng c«ng ty cho kh¸ch hµng vµ thu tiÒn vÒ cho c«ng ty. + §iÒu kiÖn: tèt nghiÖp PTTH, cã giÊy phÐp l¸i xe, th¹o ®-êng Hµ Néi, cã søc khoÎ, cã ph-¬ng tiÖn, trung thùc. * Phßng s¶n xuÊt gåm cã 6 nh©n viªn. Phã G§SX PCN PCS P.d¸n nh·n K.tra CL NhËp kho §iÒu kiÖn lao ®éng: Nh©n viªn ë phßng s¶n xuÊt ph¶i mÆc ®ång phôc tr¾ng, cã mò ®éi, cã søc khoÎ tèt, ch¨m chØ, s½n lßng lµm thªm giê. 8. Vèn kinh doanh - Tæng vèn cña c«ng ty lµ: 500000000 ® ®©y lµ nguån vèn chung cña 3 thµnh viªn gãp - Vèn liªn doanh: kh«ng - Vèn vay ng©n hµng: kh«ng 12 9. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1) C¬ cÊu bé m¸y Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt NhËp kho PV HCN KCS PCS Phã Gi¸m ®èc kinh doanh P.d¸n nh·n PKD Phßng K.To¸n Kho 2) NhiÖm vô cña phßng ban 2.1. Gi¸m ®èc: - §Ò ra c¸c môc tiªu, chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh - Qu¶n lý nguån vèn - Giao dÞch víi c¬ quan chøc n¨ng, ng©n hµng, y tÕ. - KÝ kÕt vµ so¹n th¶o c¸c hîp ®ång quan träng - TuyÓn chän nh©n sù 2.2. Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: - S¶n xuÊt ®ñ khèi l-îng hµng ho¸ ®Ò ra - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - Qu¶n lý c«ng nghÖ - Qu¶n lý chÊt l-îng - Qu¶n lý bao b× 13 MKT - B¸o c¸o Gi¸m ®èc 2.3. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh - Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng - X¸c ®Þnh thÞ tr-êng tiÒm n¨ng - LËp kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t chØ tiªu doanh sè ®Ò ra cña Gi¸m ®èc. - ChØ ®¹o, h-íng dÉn phßng Kinh doanh ®Ó ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ò ra . - KiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. - B¸o c¸o Gi¸m ®èc. 2.4. Nh©n viªn c¸c phßng ban tr×nh bµy ë môc 7 10. MÆt b»ng s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt 10.1. MÆt b»ng s¶n xuÊt MÆt b»ng s¶n xuÊt ®-îc bè trÝ nh- sau: PCS Phßng d¸n nh·n PCN Phßng Kho ®ãng l¾p MÆt b»ng s¶n xuÊt gåm cã: phßng d©y chuyÒn c«ng nghÖ, phßng chiÕt suÊt, phßng ®ãng l¾p b×nh, phßng d¸n nh·n vµ phßng ®Ó b×nh n-íc (kho) chuÈn bÞ ®Ó xuÊt kho 10.2. Tæ chøc s¶n xuÊt 14 - X¸c ®Þnh khèi l-îng hµng ho¸ cÇn s¶n xuÊt trong ngµy, tuÇn, th¸ng. - ChuÈn bÞ vá b×nh s¹ch ®Ó ®ùng n-íc - ChuÈn bÞ m¸y ®ãng l¾p - ChuÈn bÞ nh·n m¸c - ChuÈn bÞ phßng ®Ó n-íc - ChuÈn bÞ thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt l-îng n-íc tr-íc khi chiÕt suÊt. - KiÓm tra c¸c ®-êng èng, m¸y b¬m, b×nh chøa, nguån ®iÖn tr-íc khi vËn hµnh c«ng nghÖ. 15 10.3. Quy tr×nh c«ng nghÖ Xö lý quang M¸y b¬m BÓ chøa ThÈm thÊu ng-îc (T¸ch c¸c kim lo¹i, t¹p chÊt bÈn) M.b¬m BÓ chøa Xö lý ho¸ (ChØ cho phÐp 1/10 con vi khuÈn ®i qua) R/O Xö lý c¬ (lµm mÒm n-íc ) N-íc s©u ë 60m BÓ chøa n-íc tinh läc Tia cùc tÝm Sôc «z«n MB Phßng chiÕt suÊt Phßng ®Ëy l¾p Phßng d·n nh·n Kho IV. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Do c«ng ty míi thµnh lËp nªn thÞ tr-êng vÉn ch-a ®-îc më réng nhiÒu, l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô cßn h¹n chÕ. C«ng suÊt vËn hµnh CN míi chØ ®¹t kho¶ng 35%. Nh- vËy c«ng suÊt tiÒm Èn cña c«ng nghÖ vÉn cßn 65% ch-a ®-îc khai th¸c hÕt. - B¶ng 1: Tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm: ChØ tiªu Quý Gi¸ thµnh Gi¸ b¸n 1 Lîi nhuËn 1 ®¬n vÞ ®¬n vÞ 1 ®¬n vÞ 16 1 (2004) 12.280 17 15.000 2.720 - B¶ng 2: Tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh 2004. ChØ tiªu Quý ThuÕ Doanh thu Gi¸ thµnh (m«n bµi + TN) Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 1 60 tr 49,12 tr 1,25 tr 9,63 tr 2 120 tr 98,24 tr 1,25 tr 20,51 tr 3 110 tr 90,04 tr 1,25 tr 18,71 tr 4 57 tr 46,6 tr 1,25 tr 9,15 tr - Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV 1,5 tr/ 1T/12 11.1. Nh÷ng thuËn lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh - Nguån nguyªn liÖu kh«ng ph¶i ®i mua, nguyªn liÖu (nguån n-íc th«) ®-îc ®¸nh gi¸ lµ nguån n-íc tèt cã Ýt kim lo¹i, Ýt t¹p chÊt. - D©y chuyÒn c«ng nghÖ ®-îc ®Æt ë n¬i cã mÆt b»ng s¶n xuÊt réng, tiÒn thuª nhµ x-ëng thÊp, gÇn víi v¨n phßng c«ng ty, chi phÝ vËn chuyÓn sÏ thÊp h¬n. Gi¸ thuª c«ng nh©n s¶n xuÊt rÎ. - §éi ngò nh©n viªn thÞ tr-êng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ph©n phèi hµng tiªu dïng nhanh. - S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng ®-îc Së Y tÕ Hµ T©y tiÕp nhËn n-íc uèng tinh läc vµ ®-îc Trung t©m Y tÕ dù phßng Hµ Néi kiÓm nghiÖm ho¸ n-íc vµ an toµn thùc phÈm ®¹t tiªu chuÈn cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr-êng. 11.2. Nh÷ng khã kh¨n 18 - Trªn thÞ tr-êng ®· cã h¬n 200 s¶n phÈm n-íc uèng tinh läc trªn thÞ tr-êng ra ®êi tr-íc. Hä ®· cã kh¸ch hµng quen vµ ®· cã tiÕng vÒ th-¬ng hiÖu. §iÒu nµy g©y trë ng¹i lín cho th-¬ng hiÖu Water Gold. Nh-ng ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh vµ x©m nhËp ®-îc vµo thÞ tr-êng tr-íc hÕt Water Gold ph¶i kh¼ng ®Þnh chÊt l-îng cña m×nh b»ng hoÆc h¬n h¼n c¸c h·ng kh¸c, thø hai gi¸ ph¶i linh ®éng, thø ba ®Çu t- vèn cho qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ hç trî kh¸ch hµng. - Tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý c«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ. - Nguån vèn cßn thiÕu cho nªn Ýt hç trî kh¸ch hµng vÒ vèn khi hä cã thiÖn chÝ lµm ®¹i lý. - C¬ cÊu th-ëng vµ møc l-¬ng c¬ b¶n cßn thÊp nªn ch-a thu hót ®-îc nh©n tµi vµ thóc ®Èy hä lµm viÖc cã hiÖu qu¶. V. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp: - ¶nh h-ëng m«i tr-êng ®Þa lý: C«ng ty Quang Minh cã c¬ së s¶n xuÊt ë Th-êng TÝn - Hµ T©y lµ cöa ngâ phÝa Nam cña Thñ ®« thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ lªn v¨n phßng c«ng ty ë Hoµng V¨n Th¸i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. Lîi thÕ nµy sÏ gióp cho kh¸ch hµng vÒ th¨m x-ëng s¶n xuÊt gÇn h¬n lµm t¨ng thªm uy tÝn cho Quang Minh, thø hai, do c¬ së s¶n xuÊt gÇn víi v¨n phßng c«ng ty nªn phÝ vËn chuyÓn sÏ gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ cho s¶n phÈm gi¶m  gi¸ thµnh gi¶m  gi¸ b¸n gi¶m => sÏ th¾ng trong c¹nh tranh. - ¶nh h-ëng cña c«ng nghÖ: Quang Minh ®Çu t- mua d©y truyÒn c«ng nghÖ míi 100% nªn s½n sµng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña 19
- Xem thêm -