Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh thương mại quang minh

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Sau khi kh¶o s¸t, tham kh¶o ý kiÕn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty TNHH Quang Minh. Em ®· tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Quang Minh nh sau: I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Quang Minh. Tªn tiÕng anh: Quang Minh CO.,LTD. Tªn giao dÞch: C«ng ty Quang Minh. H×nh thøc ph¸p lý: Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. - S¶n xuÊt vµ cung cÊp níc uèng tinh khiÕt. - Cung cÊp thiÕt bÞ chèng sÐt trùc tiÕp cña Ph¸p. - ThiÕt kÕ thi c«ng hÖ thèng ®iÖn d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ, cung cÊp, l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t níc. - ThiÕt kÕ, cung cÊp l¾p ®Æt trÇn Th¹ch Cao. C¬ së s¶n xuÊt níc: B»ng Së - Ninh Së - Thêng TÝn - Hµ T©y. §iÖn tho¹i: 04.6.860.781. V¨n phßng C«ng ty: Sè 8 - ngâ 93 - Phè Hoµng V¨n Th¸iThanh Xu©n - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.5.656.878 - 04.5.656.879. Tµi kho¶n: 710B 13295 Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a - Hµ Néi. M· sè thuÕ: 0500457080. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp. 1. LÞch sö ra ®êi. Níc uèng lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng vµ ®Ó cung cÊp mét nguån níc tinh läc b¶o ®¶m an toµn thùc phÈm, t¨ng cêng søc khoÎ, tiÕt kiÖm thêi gian cho gia ®Þnh, c¬ quan... Doanh 0 nghiÖp C«ng ty TNHH Quang Minh ®· ra ®êi vµ cã sø mÖnh cung cÊp s¶n phÈm níc uèng tinh khiÕt mang th¬ng hiÖu ®éc quyÒn "Water Gold" ®ù¬c së y tÕ Hµ T©y c«ng nhËn lµ níc uèng tinh khiÕt. Doanh nghiÖp C«ng ty TNHH Quang Minh ra ®êi n¨m 2003 cho ®Õn nay h×nh thøc ph¸p lý vËn kh«ng thay ®æi. Gi¸m ®èc c«ng ty - chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn C«ng ty. Chia lµm 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Tõ 2003 ®Õn nay tËp chung ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu Water Gold ®Õn ngêi tiªu dïng. Giai ®o¹n 2: Tõ 2005 - 2007 ph¸t triÓn thªm ngµnh ®iÖn d©n dông, cÊp tho¸t níc, chèng sÐt trùc tiÕp cña Ph¸p. 3. TriÕt lý kinh doanh cña C«ng ty. §èi víi s¶n phÈm: S¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm víi chÊt lîng tèt nhËt theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi kh¸ch hµng: Tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng "Võa lßng kh¸ch ®Õn, vui lßng kh¸ch ®i" vµ thùc sù phô vô kh¸ch hµng nh lµ thîng ®Õ. §èi víi nhµ cung øng: §èi víi ®èi thñ c¹nh tranh: Giµnh lÊy phÇn th¾ng tuyÖt ®èi råi chia cho hä mét phÇn nhá ®Ó kiÓm so¸t ®îc häc. 4. V¨n ho¸ doanh nghiÖp. X©y dùng v¨n hã doanh nghiÖp theo biÓu tîng vµ th¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. V¨n hãa cña doanh nghiÖp g¾n chÆt víi chÊt lîng vµ phong c¸ch dÞch vô cña doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy yÕu tè tÝch cùc ¶nh hëng s©u réng ®Õn ®êng lèi l·nh ®¹o cña C«ng ty. 1 III. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña doanh nghiÖp. 1. S¶n phÈm. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay lµ níc uèng tinh khiÕt ®îc s¶n xuÊt trùc tiÕp bëi c«ng ty Quang Minh. C¬ së s¶n xuÊt t¹i Linh Së - B»ng Së - Thêng tÝn - Hµ T©y. S¶n phÈm ®îc së y tÕ Hµ T©y tiÕp nhËn vµ ®îc c«ng bè theo sè 1193/04/CBTC - YTHT. - S¶n p hÈm ®· ®¹t ¸n toµn thùc phÈm vµ kiÓm nghiÖp ho¸ níc do Trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi xÐt nghiÖm vµ c«ng nhËn lµ níc uèng tinh khiÕt cã chÊt lîng tèt b¶o ®¶m c¸c kho¸ng chÊt cho phÐp cã trong níc vµ diÖt trïng tèt. - S¶n phÈm ®· ®¨ng ký th¬ng hiÖu Water Gold cã quy c¸ch vµ ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng cao. S¶n phÈm ®îc ®ãng b×nh dung tÝch 20L vµ chai nhá 500 ml cã d¸n nh·n hiÖu Water Gold, m· v¹ch, m· sè, ngµy s¶n xuÊt vµ ngµy hÕt h¹n dïng. Trªn nh·n cña s¶n phÈm cã in nång ®é ho¸ chÊt cho phÐp. Nh×n chung: S¶n phÈm Water Gold cã mÉu m· ®Ñp, lÞch sù an toµn thùc phÈm vµ ®é hoµ tan c¸c chÊt n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña y tÕ vµ Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng Water Gold cã TDS tõ (1  2) ®é. 2 PhiÕu kiÓm nghiÖm ho¸ níc (Do trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi xÐt nghiÖm vµ ph©n tÝch mÉu níc) Stt ChØ tiªu KÕt qu¶ (Mg/l) 1 2 3 4 5 6 7 MÇu Mïi VÞ PH Nitrit (NO2)Nitrat (NO3)NH4+ Phot phat (PO4)-3 ChÊt h÷u c¬ S¾t H/L NaCl §é cøng CaCO3 H/1k H/l Na H/l phenol Kh«ng Kh«ng Kh«ng 6,8 0,0 0,0 0,0 Giíi h¹n cho phÐp 1626/1997 Q§ BKHCNMT Kh«ng Kh«ng Kh«ng 6,5  8,5 0,02 50,0 1,5 0,92 2,5 0,32 0,0 10,65 2,0 1,317 8,155 5,0 0,3 250,0 500,0 12,0 200,0 0,45 0,5 0,1099 0,0111 0,0331 0,0021 5,0 0,05 1,0 0,003 0,0468 0,2 0,00061 0,0513 0,0648 0,0033 0,0317 0,0020 0,00046 0,0045 0,0086 0,01 250,0 2,0 \ 0,7 0,07 0,3 0,005 0,05 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (g/l) H/l Zn H/l Pb H/l Cu H/l Cè ®Þnh H/l ChÊt H§BM H/l Ag H/l SO42H/l FH/l IH/l Ba H/l CNH/l B H/l Sb H/l Cr 3 Ghi chó 30 31 32 33 34 35 36 H/l As H/l Se H/l Hg H/l Ni H/l SH/l Al H/l Mn 0,0072 0,0051 0,00088 0,0126 0,0023 0,1175 0,0417 0,01 0,01 0,001 0,02 \ 0,2 0,5 PhiÕu kiÓm nghiÖm thùc phÈm Do Trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi ph©n tÝch (VÒ ph¬ng diÖn diÖt trïng) St ChØ tiªu vi t sinh 1 2 Colifoms Ecoli §¬n vÞ MPN/1gr, 1ml Sl/1gr/1m l Streptococ Sl/1gr/1m 3 ci l Faecal P.acrugmo Sl/1gr/1m 4 sa l Clotridium Sl/1gr/1m 5 Pertringen l s Giíi h¹n nhiÔm sè Ph¬ng ph¸p xÐt 1626/1997 nghiÖm Q§ BKHCNMT - 23/10/1997 KÕt qu¶ TCVN 4883-89 0 0 ViÖn dinh dìng 0 0 3351/2001 Q§BYT 0 0 3347/2001 Q§BYT 0 0 3348/2001 Q§BYT 0 0 2. ThÞ trêng. ThÞ trêng níc uèng tÝnh khiÕt nãi chung cã tiÒn th©n ë trong Nam nay ®· cã ë Hµ Néi vµ mét sè tØnh, thµnh phè kh¸c. ThÞ trêng níc uèng lµ réng lín xong míi chØ ®îc dïng nhiÒu ë c¸c Thµnh phè lín cßn thÞ trêng ë c¸c ngo¹i tØnh vÉn cha ®îc khai th¸c hÕt. Trªn thÞ 4 trêng hiÖn nay, cã h¬n 200 h·ng níc uèng tinh läc ®ãng b×nh, ®ãng chai kh¸c nhau. HiÖn nay thÞ trêng cña Water Gold míi chØ cã ë Hµ Néi vµ Hµ T©y. Tuy ra sau c¸c h·ng nhng s¶n phÈm Water Gold ®· chinh phôc dÇn ®îc kh¸ch hµng ®ang dïng cña h·ng kh¸c nay chuyÓn sang dïng Water Gold vµ ®· më thªm ®îc c¸c kh¸ch hµng míi cha cã thãi quen dïng níc uèng tinh läc ®ãng b×nh. ThÞ trêng níc uèng tinh läc cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ë ngoµi tØnh vµ nhµ d©n trong thµnh phè. Nh÷ng thÞ trêng nµy ®ang triÓn khai vµ tiÕp cËn. 3. Kh¸ch hµng. HiÖn nay kh¸ch hµng chÝnh vµ chñ yÕu vÉn lµ khèi c¬ quan (ngêi tiªu dïng trùc tiÕp) vµ mét sè nhµ d©n cã ®iÒu kiÖn. Ngoµi ra c¸c ®¹i lý Gas, cöa hµng b¨ng ®Üa ®©y lµ nh÷ng ®¹i lý tiÒm n¨ng ph©n phèi níc trùc tiÕp ®Õn hé gia ®×nh vµ khèi c¬ quan. Tuy nhiªn nh÷ng kh¸ch hµng nµy hä vÉn cha b¸n hÕt bëi v× mét sè ®¹i lý cha quen b¸n thªm s¶n phÈm míc thø hai lµ hä vÉn cha ®¸nh gi¸ hÕt ®îc vai trß cu¶ níc uèng tinh läc vµ lîi nhuËn cña nã. Mét sè kh¸ch hµng cßn nghi ngê chÊt lîng cña níc kh«ng ®¶m b¶o cho nªn c¸c C«ng ty níc cÇn ph¶i t¨ng cêng ®Çu t mua thªm trang thiÕt bÞ ®o ®é níc vµ thiÕt bÞ ®iÖn ph©n ®Ó chøng minh cho kh¸ch hµng thÊy ®©y lµ nguån níc ®· qua xö lý vµ ®· ®¹t an toµn thùc phÈm, nång ®é c¸c ho¸ chÊt tån t¹i ë tû lÖ cho phÐp. Mét sè kh¸ch hµng kh«ng ng¹i khi bá tiÒn ra cîc vá b×nh, sè tiÒn cîc vá lµ 35.000®/1 vá, mét sè kh¸ch hµng yªu cÇu cho mîn 100% vá b×nh ®iÒu nµy c«ng ty l¹i kh«ng thùc hiÖn ®îc. Tuy míi ho¹t ®éng c«ng ty ®· t×m cho m×nh ®îc nh÷ng kh¸ch hµng lín mang l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho c«ng ty. Kh¸ch hµng tiªu biÓu tiªu thô víi khèi lîng hµng lín lµ: 5 - C¸c ®¹i lý b¸n lÎ ë huyÖn Phó Xuyªn, trung b×nh mét ®¹i lý tiªu thô 100 b×nh/ 1 th¸ng, c¸c ®¹i lý lÊy víi gi¸ 15.000®/ 1 b×nh b¸n cho ngêi tiªu dïng tõ (22.000  30.000)®/ 1 b×nh. - C¸c ®¹i lý b¸nh kÑo. - C¸c ®¹i lý gas, b¨ng ®Üa h×nh. - Vµ c«ng ty ®a trùc tiÕp níc Water Gold ®Õn khèi c¬ quan víi gi¸ tõ (22.000  25.000)®/ 1 b×nh ®· bao gåm thuÕ VAT 10% 4. C«ng nghÖ C«ng nghÖ s¶n xuÊt níc uèng tinh läc ®îc nhËp tõ Mü bao gåm c¸c thiÕt bÞ sau: 1. BÓ chøa 2. BÓ läc c¸c t¹p chÊt th« 3. 6 bÓ con chøa than ho¹t tÝnh, cac bon ®Ó t¸ch läc c¸c t¹p chÊt, kim lo¹i, vi khuÈn ra khái níc. 4. BÓ lµm mÒm níc. 5. BÓ thÈm thÊu ngîc R/O tiÕp tôc läc c¸c ho¸ chÊt rÊt nhá cßn sãt. 6. BÓ sôc «z«n vµ cho nguån níc qua tia cùc tÝm cuèi cïng níc tinh läc ®îc vµo bÓ chiÕt suÊt. Ngoµi ra cßn mét sè c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c nh m¸y b¬m, èng dÉn, cót nèi. Vµ m¸y ®ãng l¾p b×nh, m¸y d·n nh·n, m¸y sÊy... C«ng nghÖ ho¹t ®éng tù ®éng b¾t ®Çu lÊy tõ nguån níc th« ë ®é s©u 60m vµ qua c¸c kh©u xö lý ®Ó cã ®îc nguån níc tinh khiÕt ë bÓ chiÕt suÊt. C«ng suÊt 800l/1h tøc lµ 40 b×nh (20 lÝt) trong mét giê. HiÖn t¹i nhµ s¶n xuÊt míi chØ vËn hµnh s¶n xuÊt 30% c«ng suÊt cña m¸y. Nh vËy lµ m¸y ho¹t ®éng vÉn cha hÕt c«ng suÊt. §Ó sö dông tèi u c«ng suÊt cña m¸y nh»m gi¶m hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh th× 6 doanh nghiÖp ®Èy m¹nh më réng thÞ trêng tiªu thô vµ liªn doanh, liªn kÕt víi c«ng ty, ®¹i lý ®Ó t¨ng lîng tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi khuÕch ch¬ng, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp. Nh×n chung ®©y lµ c«ng nghÖ mua míi hoµn toµn. Yªu cÇu: - Gi¸ cña c«ng nghÖ 240tr - KhÊu hao hµng n¨m 40tr - Dù kiÕn tuæi thä 6 n¨m 5. C¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ a) C¬ së s¶n xuÊt gåm cã: - 1 nhµ kho ®Ó lu gi÷ hµng - 1 phßng ®Ó ®Æt d©y truyÒn c«ng nghÖ - 1 phßng ®Ó chiÕt suÊt vµ ®ãng nót chai - 1 phßng ®Ó d¸n nh·n vµ kiÓm tra chÊt lîng lÇn cuèi tríc khi nhËp kho. - 1 phßng ®Ó sôc röa vá b×nh vµ ®Ó lµm kh« b×nh tríc khi ®ùng níc - 1 m¸y ®ãng nót chai tù ®éng - 1 m¸y d¸n nh·n + xÊy - 1 d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt níc. - 1 phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. b) V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty Thuª nhµ 3 tÇng, mÆt b»ng réng ®ñ bè trÝ c¸c phßng ban: phßng Gi¸m ®èc, Phßng Kinh doanh, phßng KT, phßng Giao dÞch kh¸ch hµng. c) Trang thiÕt bÞ Gåm cã 4 m¸y tÝnh, mét m¸y fax, 2 sè ®iÖn tho¹i, tñ ®ùng hå s¬, bµn lµm viÖc cña gi¸m ®èc vµ nh©n viªn, xe « t« vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ mét bé TDS cña Hµn Quèc ®Ó kiÓm tra chÊt lîng cña 7 níc, 02 gi¸ ®Ó ®Æt b×nh níc... vµ mét sè sæ s¸ch, chøng tõ, catalog, nh·n m¸c in s½n ®Ó phôc vô cho giao dÞch víi kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ chung th× trang thiÕt bÞ + c¬ së vËt chÊt t¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó cho c«ng ty ho¹t ®éng ë nh÷ng giai ®o¹n ®Çu. 6. Nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ còng lµ duy nhÊt ®ã lµ nguån níc ngÇm lÊy ë ®é s©u 60m. Nguån níc ngÇm nµy c¹nh s«ng Hång cã nhiÒu sái ®¸, c¸t ®îc ®¸nh gi¸ lµ nguån níc rÊt tèt. Nguån níc ngÇm ®îc hót lªn tõ m¸y b¬m lµ nguån níc th« cã chiÒu vi khuÈn, níc cøng, c¸c t¹p chÊt bÈn, c¸c kim lo¹i qu¸ nhiÒu trong níc, c¸c ion vµ c¸c gèc axÝt + chÊt tanh tõ c¸c kim lo¹i. Nguån nguyªn liÖu quý hiÕm nµy do thiªn nhiªn ban tÆng nªn kh«ng ph¶i mua. C¸i chÝnh lµ c«ng ty ph¶i mua c«ng nghÖ d©y truyÒn xö lý vµ läc c¸c t¹p chÊt bÈn ra khái nguån níc th« nµy ®Ó cã s¶n phÈm lµ nguån níc uèng tinh läc cã ®é TDS lµ tõ (0  5) ®ã theo tiªu chuÈn cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng. 7. Lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng * Phßng kinh doanh: gåm cã 1 Trêng phßng vµ 4 nh©n viªn. - NhiÖm vô: + T×m kiÕm kh¸ch hµng vµ më réng thÞ trêng tiªu thô níc uèng tinh läc. + KÝ hîp ®ång víi nh©n viªn giao hµng ®Ó cung cÊp níc ®ñ vµ kÞp thêi cho kh¸ch hµng. + Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n ®Ó cung cÊp ho¸ ®¬n, chøng tõ. + B¸o c¸o c¸c ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng, nh÷ng khã kh¨n trªn thÞ trêng cho Trëng phßng kinh doanh. - §iÒu kiÖn lao ®éng: nh©n viªn kinh doanh ph¶i cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn, häc ngµnh QTKD, cã søc khoÎ, cã ph¬ng tiÖn ®i 8 l¹i, cã kinh nghiÖm thùc tÕ trong lÜnh vùc hµng tiªu dïng nhanh, cã mèi quan hÖ vµ giao tiÕp tèt, trung thùc vµ nhiÖt t×nh. * Phßng vËn chuyÓn: gåm cã 2 nh©n viªn. + Nh©n viªn: vËn chuyÓn níc tõ v¨n phßng c«ng ty cho kh¸ch hµng vµ thu tiÒn vÒ cho c«ng ty. + §iÒu kiÖn: tèt nghiÖp PTTH, cã giÊy phÐp l¸i xe, th¹o ®êng Hµ Néi, cã søc khoÎ, cã ph¬ng tiÖn, trung thùc. * Phßng s¶n xuÊt gåm cã 6 nh©n viªn. Phã G§SX PCN PCS P.d¸n nh·n K.tra CL NhËp kho §iÒu kiÖn lao ®éng: Nh©n viªn ë phßng s¶n xuÊt ph¶i mÆc ®ång phôc tr¾ng, cã mò ®éi, cã søc khoÎ tèt, ch¨m chØ, s½n lßng lµm thªm giê. 8. Vèn kinh doanh - Tæng vèn cña c«ng ty lµ: 500000000 ® ®©y lµ nguån vèn chung cña 3 thµnh viªn gãp - Vèn liªn doanh: kh«ng - Vèn vay ng©n hµng: kh«ng 9 9. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1) C¬ cÊu bé m¸y Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt NhËp PV kho HCN KCS PCS Phã Gi¸m ®èc kinh doanh P.d¸n nh·n PKD Phßng K.To¸n Kho MKT 2) NhiÖm vô cña phßng ban 2.1. Gi¸m ®èc: - §Ò ra c¸c môc tiªu, chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh - Qu¶n lý nguån vèn - Giao dÞch víi c¬ quan chøc n¨ng, ng©n hµng, y tÕ. - KÝ kÕt vµ so¹n th¶o c¸c hîp ®ång quan träng - TuyÓn chän nh©n sù 2.2. Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: - S¶n xuÊt ®ñ khèi lîng hµng ho¸ ®Ò ra - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - Qu¶n lý c«ng nghÖ - Qu¶n lý chÊt lîng - Qu¶n lý bao b× - B¸o c¸o Gi¸m ®èc 2.3. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh - Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng - X¸c ®Þnh thÞ trêng tiÒm n¨ng - LËp kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t chØ tiªu doanh sè ®Ò ra cña Gi¸m ®èc. 10 - ChØ ®¹o, híng dÉn phßng Kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ò ra . - KiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. - B¸o c¸o Gi¸m ®èc. 2.4. Nh©n viªn c¸c phßng ban tr×nh bµy ë môc 7 10. MÆt b»ng s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt 10.1. MÆt b»ng s¶n xuÊt MÆt b»ng s¶n xuÊt ®îc bè trÝ nh sau: Phßng d¸n nh·n PCS PCN Kho Phßng ®ãng l¾p MÆt b»ng s¶n xuÊt gåm cã: phßng d©y chuyÒn c«ng nghÖ, phßng chiÕt suÊt, phßng ®ãng l¾p b×nh, phßng d¸n nh·n vµ phßng ®Ó b×nh níc (kho) chuÈn bÞ ®Ó xuÊt kho 10.2. Tæ chøc s¶n xuÊt - X¸c ®Þnh khèi lîng hµng ho¸ cÇn s¶n xuÊt trong ngµy, tuÇn, th¸ng. - ChuÈn bÞ vá b×nh s¹ch ®Ó ®ùng níc - ChuÈn bÞ m¸y ®ãng l¾p - ChuÈn bÞ nh·n m¸c - ChuÈn bÞ phßng ®Ó níc - ChuÈn bÞ thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt lîng níc tríc khi chiÕt suÊt. - KiÓm tra c¸c ®êng èng, m¸y b¬m, b×nh chøa, nguån ®iÖn tríc khi vËn hµnh c«ng nghÖ. 11 10.3. Quy tr×nh c«ng nghÖ Xö lý quang M¸y b¬m BÓ chøa ThÈm thÊu ngîc (T¸ch c¸c kim lo¹i, t¹p chÊt bÈn) M.b¬m BÓ chøa Xö lý ho¸ R/O (ChØ cho phÐp 1/10 con vi khuÈn ®i qua) Xö lý c¬ (lµm mÒm níc ) Níc s©u ë 60m BÓ chøa níc tinh läc Tia cùc tÝm Sôc «z«n MB Phßng chiÕt suÊt Phßng ®Ëy l¾p Phßng d·n nh·n Kho IV. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Do c«ng ty míi thµnh lËp nªn thÞ trêng vÉn cha ®îc më réng nhiÒu, lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô cßn h¹n chÕ. C«ng suÊt vËn hµnh CN míi chØ ®¹t kho¶ng 35%. Nh vËy c«ng suÊt tiÒm Èn cña c«ng nghÖ vÉn cßn 65% cha ®îc khai th¸c hÕt. - B¶ng 1: Tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm: ChØ tiªu Quý 1 (2004) Gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ 12.280 12 Gi¸ b¸n 1 ®¬n vÞ 15.000 Lîi nhuËn 1 ®¬n vÞ 2.720 - B¶ng 2: Tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh 2004. ChØ tiªu Quý Doanh thu Gi¸ thµnh 1 2 3 4 60 tr 120 tr 110 tr 57 tr 49,12 tr 98,24 tr 90,04 tr 46,6 tr ThuÕ (m«n bµi + TN) 1,25 tr 1,25 tr 1,25 tr 1,25 tr Lîi nhuËn tríc thuÕ 9,63 tr 20,51 tr 18,71 tr 9,15 tr - Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV 1,5 tr/ 1T/12 11.1. Nh÷ng thuËn lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh - Nguån nguyªn liÖu kh«ng ph¶i ®i mua, nguyªn liÖu (nguån níc th«) ®îc ®¸nh gi¸ lµ nguån níc tèt cã Ýt kim lo¹i, Ýt t¹p chÊt. - D©y chuyÒn c«ng nghÖ ®îc ®Æt ë n¬i cã mÆt b»ng s¶n xuÊt réng, tiÒn thuª nhµ xëng thÊp, gÇn víi v¨n phßng c«ng ty, chi phÝ vËn chuyÓn sÏ thÊp h¬n. Gi¸ thuª c«ng nh©n s¶n xuÊt rÎ. - §éi ngò nh©n viªn thÞ trêng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ph©n phèi hµng tiªu dïng nhanh. - S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng ®îc Së Y tÕ Hµ T©y tiÕp nhËn níc uèng tinh läc vµ ®îc Trung t©m Y tÕ dù phßng Hµ Néi kiÓm nghiÖm ho¸ níc vµ an toµn thùc phÈm ®¹t tiªu chuÈn cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng. 11.2. Nh÷ng khã kh¨n - Trªn thÞ trêng ®· cã h¬n 200 s¶n phÈm níc uèng tinh läc trªn thÞ trêng ra ®êi tríc. Hä ®· cã kh¸ch hµng quen vµ ®· cã tiÕng vÒ th¬ng hiÖu. §iÒu nµy g©y trë ng¹i lín cho th¬ng hiÖu Water Gold. Nhng ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh vµ x©m nhËp ®îc vµo thÞ trêng tríc hÕt Water Gold ph¶i kh¼ng ®Þnh chÊt lîng cña m×nh b»ng hoÆc h¬n h¼n c¸c h·ng kh¸c, thø hai gi¸ ph¶i linh ®éng, thø ba ®Çu t vèn cho qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ hç trî kh¸ch hµng. - Tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý c«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ. 13 - Nguån vèn cßn thiÕu cho nªn Ýt hç trî kh¸ch hµng vÒ vèn khi hä cã thiÖn chÝ lµm ®¹i lý. - C¬ cÊu thëng vµ møc l¬ng c¬ b¶n cßn thÊp nªn cha thu hót ®îc nh©n tµi vµ thóc ®Èy hä lµm viÖc cã hiÖu qu¶. V. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp: - ¶nh hëng m«i trêng ®Þa lý: C«ng ty Quang Minh cã c¬ së s¶n xuÊt ë Thêng TÝn - Hµ T©y lµ cöa ngâ phÝa Nam cña Thñ ®« thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ lªn v¨n phßng c«ng ty ë Hoµng V¨n Th¸i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. Lîi thÕ nµy sÏ gióp cho kh¸ch hµng vÒ th¨m xëng s¶n xuÊt gÇn h¬n lµm t¨ng thªm uy tÝn cho Quang Minh, thø hai, do c¬ së s¶n xuÊt gÇn víi v¨n phßng c«ng ty nªn phÝ vËn chuyÓn sÏ gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ cho s¶n phÈm gi¶m  gi¸ thµnh gi¶m  gi¸ b¸n gi¶m => sÏ th¾ng trong c¹nh tranh. - ¶nh hëng cña c«ng nghÖ: Quang Minh ®Çu t mua d©y truyÒn c«ng nghÖ míi 100% nªn s½n sµng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng nhanh chãng vµ kÞp thêi v× c«ng nghÖ míi cho nªn c«ng nghÖ cã thÓ ho¹t ®éng tèi ®a c«ng suÊt. - ¶nh hëng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn: C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn thÞ trêng giái, giµu kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cho nªn sÏ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng dÔ h¬n vµ nÕu c«ng ty hç trî tèt cho kh¸ch hµng vÒ vèn ban ®Çu th× th¬ng hiÖu Water Gold ch¾c ch¾n sÏ ®îc kh¸ch hµng dïng thö vµ chuyÓn h¼n sang dïng s¶n phÈm cña Quang Minh. - ¶nh hëng cña m«i trêng kh¸ch hµng: hiÖn nay hÇu hÕt c¸c c¬ quan ®Òu quan t©m ®Õn søc khoÎ vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, häc sinh vµ c¶ nhµ d©n cã thu nhËp cao cho nªn hä sÏ ®Æt b×nh níc ë c«ng ty ®iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ lµm t¨ng cêng søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn dÉn tíi t¨ng 14 n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. M«i trêng nµy sÏ gióp cho Quang Minh tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm níc uèng tinh khiÕt ®ãng b×nh h¬n. - ¶nh hëng cña m«i trêng c¹nh tranh: HiÖn nay trªn thÞ trêng cã h¬n 200 s¶n phÈm níc uèng tinh läc mang th¬ng hiÖu kh¸c nhau. Hä l¹i ra ®êi tríc nªn th¬ng hiÖu cña hä ®· quen víi kh¸ch hµng ®iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n nhiÒu cho Water Gold ra nhËp thÞ trêng cò. Nhng Water Gold ®· kh¼ng ®Þnh chÊt lîng tèt h¬n c¸c h·ng kh¸c, gi¸ hîp lý, phôc vô kÞp thêi th× mÆc dï ra sau nhng ch¾c ch¾n Water Gold còng sÏ thuyÕt phôc ®îc kh¸ch hµng vµ cã thÞ trêng riªng cho m×nh. * C¬ héi cho Quang Minh: - Tuy cã h¬n 200 h·ng níc ra ®êi tríc nhng kh«ng ph¶i h·ng nµo còng duy tr× vµ kh¼ng ®Þnh ®îc chÊt lîng cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ cho c«ng ty Quang Minh mét c¬ héi ®Ó giµnh kh¸ch hµng vÒ m×nh. - Cßn rÊt nhiÒu ®¹i lý Gas, cöa hµng b¨ng ®Üa, cöa hµng b¸ch ho¸, cöa hµng b¸nh kÑo, bu ®iÖn, ®iÓm b¸n b¸o cha b¸n níc. - Khu ®« thÞ míi, nhµ d©n cha quen dïng níc uèng tinh khiÕt. - C¸c trêng §¹i häc, THCS, tiÓu häc cÇn phôc vô häc sinh, sinh viªn níc uèng tinh khiÕt ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ vµ lµm t¨ng sù tØnh t¸o trong häc bµi. - C¸c c¬ quan ë ngo¹i tØnh vµ nhµ d©n cã thu nhËp cao cha ®îc phôc vô níc uèng tinh khiÕt. 15 * Th¸ch thøc: - Quang Minh ra ®êi sau nªn th¬ng hiÖu Water Gold cha ®îc kh¸ch hµng biÕt nhiÒu. §iÒu nµy ®ßi hái Quang Minh cÇn ph¶i ®Çu t qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ hç trî c¸c ®¹i lý më míi vÒ thÞ trêng, gi¸ b¸n, vèn... - Cã rÊt nhiÒu h·ng cã th¬ng hiÖu uy tÝn trªn thÞ trêng, ®îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm, vËy lµm sao Water Gold kh¼ng ®Þnh ®îc chÊt lîng cña m×nh trªn thÞ trêng nµy. - Cßn rÊt nhiÒu c¸c ®¹i lý, c¬ quan ë ngo¹i thµnh vµ ngo¹i tØnh cha ®îc thiÕt lËp nhng nhãm kh¸ch hµng nµy ë xa c¬ së s¶n xuÊt cÇn ph¶i chi phÝ lµm thÞ trêng vµ chi phÝ vËn chuyÓn lín ®ßi hái Quang Minh cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm xuèng. - C«ng nghÖ th× lu«n ®æi míi vµ thêng c«ng nghÖ ra ®êi sau lu«n cã gi¸ rÎ h¬n, vµ hiÖn ®¹i h¬n dÉn ®Õn sÏ cã thªm ®èi thñ tiÒm Èn, sÏ cho ra níc uèng tinh läc míi mang th¬ng hiÖu míi, vËy Quang Minh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ ®îc kh¸ch hµng vµ thÞ trêng cña m×nh. - Nguån níc ngÇm ngµy cµng bÞ « nhiÔm bëi c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ nguån níc ngÇm s¹ch sÏ bÞ khan hiÕm trong t¬ng lai th× Quang Minh cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p g× ®Ó b¶o ®¶m duy tr× chÊt lîng vµ sè lîng ®· cam kÕt víi kh¸ch hµng. VI. §Þnh híng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi a) S¶n phÈm Water Gold - ThiÕt lËp c¸c ®¹i lý cÊp I trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ ngo¹i thµnh. - Më réng thÞ trêng ra c¸c tØnh l©n cËn nh Nam §Þnh, Hµ Nam, Hng Yªn, B¾c Ninh, VÜnh Phóc. - §a s¶n phÈm Water Gold vµo trêng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp vµ c¸c trêng PTTH, tiÓu häc, mÉu gi¸o, mÇm non. 16 - §Çu t vµ n©ng cao vËn hµnh c«ng nghÖ ®ång thêi liªn kÕt víi c¸c h·ng kh¸c ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt c«ng nghÖ. - §Çu t cho qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i ®Ó khuÕch tr¬ng th¬ng hiÖu tõ ®ã t¨ng thªm kh¸ch hµng sö dông níc uèng tinh läc Water Gold. - Hç trî cho c¸c ®¹i lý vÒ vèn vµ t¨ng % hoa hång cho c¸c ®¹i lý nh»m thóc ®Èy b¸n hµng cña ®¹i lý ®Õn tay ngêi tiªu dïng m¹nh h¬n. b) Më réng ngµnh kh¸c - Cung cÊp, thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ läc níc cho khu ®« thÞ míi, khu d©n c cha cã níc s¹ch dïng. - Kinh doanh thªm ngµnh cÊp tho¸t níc, xö lý níc th¶i l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn d©n dông vµ ®iÖn c«ng nghiÖp. - C«ng ty sÏ chó träng vµ tËp trung vµo ngµnh ®iÖn d©n dông vµ c«ng nghÖ trong nh÷ng n¨m tíi. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy tríc hÕt c«ng ty Quang Minh ph¶i n©ng cao kiÕn thøc vµ chuyªn m«n vÒ ngµnh ®iÖn d©n dông, x¸c ®Þnh thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ kh¸ch hµng môc tiªu. C«ng ty ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh c«ng nghÖ, hå s¬ thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn mÉu, vèn, ®éi thî chuyªn nghiÖp vµ ph¶i liªn kÕt víi c¸c chñ thÇu x©y dùng. * Tãm t¾t: B¸o c¸o tæng hîp nµy ®îc viÕt dùa trªn kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ vµ häc hái tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty TNHH th¬ng m¹i Quang Minh. C«ng ty míi ®îc thµnh lËp nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cha ®îc ®Ò cËp nhiÒu, c¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cha cã sù thay ®æi, d÷ liÖu cßn h¹n chÕ nhng b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy ®· vËn dông ®îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. §Ó viÕt theo híng dÉn vµ chØ ®¹o cña thÇy gi¸o, khoa QTKD vµ nhµ trêng. 17 Môc lôc PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty...............................................2 I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty.....................................................2 II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp.............2 1. LÞch sö ra ®êi..........................................................................2 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn C«ng ty.............................................3 3. TriÕt lý kinh doanh cña C«ng ty.............................................3 4. V¨n ho¸ doanh nghiÖp............................................................3 III. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña doanh nghiÖp.....4 1. S¶n phÈm.................................................................................4 2. ThÞ trêng.................................................................................7 3. Kh¸ch hµng.............................................................................7 4. C«ng nghÖ...............................................................................8 5. C¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ................................................9 6. Nguyªn vËt liÖu.....................................................................10 7. Lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng............................................10 8. Vèn kinh doanh.....................................................................11 9. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.............................................12 10. MÆt b»ng s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt...............................13 IV. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.......................14 V. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp............................16 VI. §Þnh híng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi.......................18 18
- Xem thêm -