Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty tnhh tân hoàng linh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh m«i trêng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh. Qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n lu«n lu«n gi÷ mét vÞ trÝ träng yÕu trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc coi lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu hµnh, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Nh÷ng sè liÖu do h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng lµ ph¬ng thøc quan träng ®Ó qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp. NhËn biÕt ®îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp qua nh÷ng n¨m nghiªn cøu vµ häc tËp phÇn lý thuyÕt cña c¸c m«n chÝnh t¹i nhµ trêng nh : c¸c m«n kÕ to¸n ( KÕ to¸n Th¬ng m¹i, KÕ to¸n s¶n xuÊt, KÕ to¸n XDCB ), tµi chÝnh doanh nghiÖp, nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh . . . §Õn nay l¹i ®îc Nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®i thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp nh»m gióp cho sinh viªn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc ë trêng vµo c«ng viÖc thùc tÕ ®Ó ph¸t huy ®îc n¨ng lùc cña b¶n th©n. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh em cµng nhËn thøc râ rµng vµ ®Çy ®ñ h¬n tÇm quan cña c«ng t¸c tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Song ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn trong b¸o c¸o nµy em chØ tr×nh bµy ®îc nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh ®îc ph¶n ¸nh qua sè liÖu tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Néi dung B¸o c¸o gåm 05 phÇn : PhÇn 1 : T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . PhÇn 2 : T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh. 1 PhÇn 3 : T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . PhÇn 4 : c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . PhÇn 5 : KÕt luËn. PhÇn thø nhÊt T×nh h×nh tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh ®îc thµnh lËp vµo ngµy 29 th¸ng 07 n¨m 1999 theo giÊy phÐp sè : 4513 GP/TLDN cña Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi vµ sè ®¨ng ký kinh doanh : 072465 ngµy 09 th¸ng 08 n¨m 1999 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi. Tªn giao dÞch TiÕng ViÖt : C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh TiÕng Anh : New Hoang Linh Co., Ltd Trô së giao dÞch : sè 148/11 ngâ 14B Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm- Hµ Néi §iÖn tho¹i : (84.4 ) Fax : (84.8 ) Ngµnh nghÒ kinh doanh : - Bu«n b¸n hµng t liÖu s¶n xuÊt. - Bu«n b¸n hµng t liÖu tiªu dïng. - §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸. - DÞch vô söa ch÷a, b¶o hµnh vµ cho thuª c¸c thiÕt bÞ C«ng ty kinh doanh I. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty : 1.Chøc n¨ng : C«ng ty cã chøc n¨ng bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng, ®¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸. DÞch vô l¾p ®Æt, b¶o hµnh, söa ch÷a vµ cho thuª c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc . . . lµm ®¹i lý ®éc quyÒn víi c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ m¸y tÝnh lín ë n íc ngoµi ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. 2. NhiÖm vô : NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ kinh doanh ®óng c¸c mÆt hµng vµ ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký trong giÊy phÐp Kinh doanh. II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty : 2 C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh cã 18 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc chia thµnh c¸c bé phËn : Phßng KÕ to¸n, phßng Kinh doanh, phßng Kü thuËt, Cöa hµng b¸n lÎ. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh : Gi¸m §èc Phßng Kinh doanh Phßng Kü thuËt Phßng KÕ to¸n Bé phËn V¨n th S¬ ®å 01 Cöa hµng b¸n lÎ NhiÖm vô cña tõng bé phËn : - Gi¸m ®èc : lµ ngêi ®øng ®Çu trong C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Cã nghÜa vô nép ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuÕ cho Nhµ níc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh ®êi sèng cña CBCNV trong C«ng ty. - Phßng Kinh doanh : ®øng ®Çu lµ Trëng phßng, cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu, t×m b¹n hµng ®Ó chµo hµng vµ t×m nguån hµng míi cho C«ng ty. §Ò ra ®îc nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u nhÊt ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. - Phßng Kü thuËt : ®øng ®Çu lµ Trëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn kü thuËt cña nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu dÞch vô, cña kh¸ch hµng. - Phßng KÕ to¸n : ®øng ®Çu lµ KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m §èc trong c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ, qu¶n lý viÖc thu chi tµi chÝnh, viÖc sö dông tiÒn vèn, lªn sæ s¸ch chi tiÕt theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n mµ Nhµ níc ®· ban hµnh. . . - Bé phËn v¨n th : gióp Gi¸m ®èc lu gi÷ vµ ph©n ph¸t tµi liÖu cho c¸c phßng ban vµ lµm c¸c c«ng viÖc t¹p vô kh¸c. III . Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n cña C«ng ty : 1.M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Phßng KÕ to¸n cña Chi nh¸nh gåm 05 ngêi ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau : 3 KÕ to¸n tr ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n kho Thñ quü Thñ kho S¬ ®å 02 NhiÖm vô cña tõng bé phËn trong phßng KÕ to¸n : - KÕ to¸n trëng : chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n gióp viÖc cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, qu¶n lý viÖc thu chi tµi chÝnh, viÖc sö dông tiÒn vèn. Qu¶n lý bé phËn tµi vô vÒ viÖc xö lý c¸c th«ng tin theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp : Cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp toµn bé c¸c nghiÖp vô kÕ Chøng kÕ to¸n to¸n ph¸t sinh hµng ngµy, theo dâi t×nhtõh×nh thanh to¸n c«ng nî. TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho CBCNV. Thu nhËp th«ng tin, tµi liÖu vÒ kÕ to¸n cña C«ng ty gióp ®ì Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tráng xö lý th«ng tin vÒ tµi chÝnh, hµng ho¸. - KÕ to¸n kho : Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng lo¹i vËt t hµng ho¸ ®Ó lªn ho¸ ®¬n thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Cã th«ng B¶ng tin kÞp thêi cho Gi¸m ®èc Sæ thÎ ®Ó cã biÖn ph¸p lý ®óng ®¾n tr¸nh nh÷ng t×nh huèng ¶nh hëng ®Õn vßng quay tæng hîp cã chøng Sæ kho, Sæxö quü kÕ to¸n cña vèn. tõ kÕ to¸n chi tiÕt - Thñ quü : Hµng ngµy dùa vµo c¸c phiÕu thu, chi hîp lÖ mµ thu hay chi tiÒn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc C«ng ty vÒ viÖc thõa thiÕu tiÒn trong kÐt. 2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty : Sæ ®¨ng ký T©n Hoµng Linh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp, C«ng ty TNHH Chøng ghi sæ chøng tõ ghi sæ to¸n chøng tõ ¸p dông h×nh thøc kÕ ghi sætõ®¨ng ký víi c¸c c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng, sö dông hÖ thèng chøng tõ ghi chÐp theo theo mÉu cña Tæng côc thèng kª vµ Bé Tµi chÝnh ban hµnh. C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh theo quyÕt ®Þnh : 1141 TC/Q§/C§KT cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995. B¶ng tæng hîp Sæ c¸i chi tiÕt S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy S¬ ®å 03 Ghi cuèi th¸ng 4 §èi chiÕu, kiÓm kª PhÇn thø hai T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . 1. Qu¶n lý tµi chÝnh t¹i C«ng ty : - Tµi s¶n cè ®Þnh : C«ng ty mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh c¨n cø theo nhu cÇu cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ c¸c nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông tµi s¶n sao cho cã hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých. - Tµi s¶n lu ®éng vµ vèn lu ®éng : C«ng ty ®îc quyÒn sö dông vèn, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh theo nguyªn t¾c b¸o c¸o vµ ph¸t triÓn. - Gi¸m ®èc - ngêi chñ tµi kho¶n ®îc quyÒn huy ®éng vèn tõ mäi nguån ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së ®¶m b¶o quyÒn lîi cña bªn cho vay vµ cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc ®îc quyÒn sö dông phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· thc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô víi Nhµ níc, trÝch lËp c¸c quü theo quy ®Þnh. - C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ. - C«ng ty lu«n c«ng bè khai b¸o tµi chÝnh hµng n¨m. 5 - C«ng ty cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, nguån vèn, c¸c chÕ ®é vÒ h¹ch to¸n doanh thu lîi nhuËn vµ c¸c chÕ ®é kh¸c do Nhµ níc quy ®Þnh. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty : - Hµng quý, c¸c bé phËn trong C«ng ty tËp hîp c¸c sè liÖu vÒ doanh thu toµn bé sè tiÒn thu ®îc trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®ång thêi tËp hîp c¸c chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ mua hµng, chi phÝ qu¶n lý . . . ®Ó thÊy ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh chi phÝ ph¸t sinh trong kú, xem chóng cã phï hîp víi nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh vµ nhu cÇu kinh doanh hay kh«ng. Tõ ®ã C«ng ty cã sè liÖu cô thÓ ®Ó x©y dùng “ KÕ ho¹ch kinh doanh ” víi nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh©n tè tiªu cùc, khai th¸c c¸c yÕu tè tÝch cùc. KÕ ho¹ch nµy ®îc th«ng qua bëi Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ®îc lÊy lµm môc tiªu phÊn ®Êu ®Ó t¨ng doanh thu cña C«ng ty . 3. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty : Vèn lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng gãp phÇn vµo sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, nÕu kh«ng cã vèn th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®øng v÷ng ®îc 3.1 C¬ cÊu c¸c lo¹i vèn n¨m 2000 vµ n¨m 2001 : T×nh h×nh vèn cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chi tiªu sau : §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng vèn kinh doanh - Tµi s¶n lu ®éng - Tµi s¶n cè ®Þnh Quý III N¨m 2000 1.714,731 Quý III N¨m 2001 1.909,010 1.080,145 634,586 954,671 954,339 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ (%) 194,278 38,77 - 125,474 319,752 - 11,62 50,39 Qua b¶ng ph©n tÝch tµi s¶n cña C«ng ty ta thÊy tµi s¶n cè ®Þnh quý III n¨m 2000 t¨ng h¬n quý III n¨m 2001 víi sè tiÒn lµ : 319,752 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ : 50,39 %. Cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ do C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« kinh doanh. Tµi s¶n lu ®éng quý III n¨m 2000 gi¶m h¬n quý III n¨m 2001 víi sè tiÒn lµ : 125,474 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ : 11,62 %, C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i t×nh h×nh ®Çu t tµi s¶n lu ®éng cña m×nh. 3.2 T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty : §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång ChØ tiªu Quý III N¨m 2000 6 Quý III N¨m 2001 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ (%) Tæng vèn kinh doanh - Nguån vèn ®i vay - Nguån vèn trong thanh to¸n - Nguån vèn chñ së h÷u 1.714,731 1.909,010 194,278 38,77 809,719 905,012 680,511 1.228,499 -129,208 323,486 - 13,00 51,77 Qua b¶ng ph©n tÝch tµi s¶n cña C«ng ty ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u quý III n¨m 2000 t¨ng h¬n quý III n¨m 2001 víi sè tiÒn lµ : 323,486 triÖu ®ång.t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng : 51,77%. Nguån vèn trong thanh to¸n quý III n¨m 2000 gi¶m h¬n quý III n¨m 2001. C«ng ty ®· tranh thñ vèn chiÕm dông cña b¹n hµng mét c¸ch hîp lý, ®©y lµ mét c¸ch ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. 4. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty : 4.1 HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty : §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång Quý III N¨m 2000 ChØ tiªu Tæng doanh thu Tæng vèn kinh doanh Lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu 5.921 1.542 296 5% Quý III N¨m 2001 6.551 1.706 184 3% Tæng møc doanh thu thuÇn Vßng quay vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n @ Quý III n¨m 2000  5.625 3,65 1.542 vßng @ Quý III n¨m 2001  6.367 3,73 1.706 vßng Qua chØ tiªu so s¸nh vßng quay vèn kinh doanh ta thÊy r»ng vßng quay vèn kinh doanh cña quý III n¨m 2001 t¨ng nhanh h¬n vßng quay vèn kinh doanh cña quý III n¨m 2000 ®iÒu n»y chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty lµ rÊt tèt. Tæng møc doanh thu thùc hiÖn HÖ sè phôc vô vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n Quý III n¨m 2000  5.921 3,84 1.542 Quý III n¨m 2001  6.551 3,84 1.706 ChØ tiªu hÖ sè phôc vô vèn kinh doanh nã ph¶n ¸nh mét ®ång vèn bá ra th× thu l¹i cho C«ng ty ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng tèt. Tæng møc lîi nhuËn thùc hiÖn HÖ sè lîi nhuËn vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n 7 @ Quý III n¨m 2000  296 0,19 1.542 @ Quý III n¨m 2001  184 0,11 1.706 So s¸nh quý III n¨m 2000 víi quý III n¨m 2001 møc lîi nhuËn ®¹t ®îc so víi ®ång vèn bá ra gi¶m ®i. Nguyªn nh©n lµ do chi phÝ b¸n hµng t¨ng lªn so víi quý III n¨m 2000 4.2 HiÖu qu¶ chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty : Tæng møc doanh thu thùc hiÖn trong kú HÖ sè phôc vô chi phÝ = Tæng møc chi phÝ thùc hiÖn trong kú @ Quý III n¨m 2000  5.921 1,07 5.557 @ Quý III n¨m 2001  6.551 1,14 5.766 So s¸nh quý III n¨m 2000 víi quý III n¨m 2001 vÒ tæng møc doanh thu thùc hiÖn t¨ng lªn : 630 triÖu ®ång b»ng 110,64% t¨ng 10,64% nhng chi phÝ t¨ng lªn 209 triÖu ®ång b»ng 103,76% t¨ng 3,76%. Nh vËy møc t¨ng cña doanh thu cao h¬n møc t¨ng cña chi phÝ ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt v× C«ng ty ®· qu¶n lý tèt. Tæng møc lîi nhuËn trong kú HÖ sè lîi nhuËn cña chi phÝ = Tæng chi phÝ thùc hiÖn trong kú @ Quý III n¨m 2000  296 0,053 5.557 @ Quý III n¨m 2001  184 0,032 5.766 Tr«ng qua hÖ lîi nhuËn cña chi phÝ, qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn ta nhËn thÊy r»ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty quý III n¨m 2000 cao h¬n quý III n¨m 2001. Trong quý III n¨m 2000 mét ®ång chi phÝ th× thu ®îc : 0,053 ®ång lîi nhuËn, trong quý III n¨m 2001 mét ®ång chi phÝ th× thu ®îc: 0,032 ®ång lîi nhuËn. 4.3 C¸c chØ tiªu b¶o toµn vµ t¨ng trëng vèn cña C«ng ty : Vèn chñ së h÷u HÖ sè b¶o toµn vèn trong kú = Vèn chñ së h÷u thùc tÕ hiÖn cã ®Çu n¨m @ Quý III n¨m 2000  1.542 1,43 1.080 @ Quý III n¨m 2001  1.706 1,28 1.331 C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®îc vèn qua c¸c quý trong n¨m, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, kinh doanh cã l·i, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o. 8 4.4 T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc : C«ng ty ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch : thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ lîi tøc. . . T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qua b¶ng sau : §¬n vÞ tÝnh : ®ång chØ tiªu ThuÕ 1. ThuÕ doanh thu 2. ThuÕ nhËp khÈu 3. ThuÕ lîi tøc 4. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c tæng céng : sè cßn ph¶i nép kú tríc sè ph¶i nép kú nµy sè cßn ®Õn sè ®· nép trong kú 2.368.500 51.573.214 131.383.127 6.542.000 53.441.900 1.410.800 850.000 10.321.300 237.248.241 cuèi kú 42.961.414 10.980.300 131.383.127 0 57.608.900 2.375.000 2.260800 0 243.214.241 13.355.300 Tæng sè thuÕ cßn ph¶i nép n¨m tríc chuyÓn sang kú nµy : Trong ®ã thuÕ lîi tøc : Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 ng¬× lËp biÓu (Ký) KÕ to¸n trëng gi¸m ®èc (Ký) (Ký ®ãng dÊu) 4.5 Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty : §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång/quý ChØ tiªu Quý III Quý III N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh  % Tæng quü tiÒn l¬ng 263 218 - 45 83% NSL§ b×nh qu©n 117 93 - 24 79% TiÒn l¬ng b×nh qu©n 4.7 4 - 0,7 85% MÆc dï sang quý III n¨m 2001 sè CBCNV cña C«ng ty cã t¨ng lªn song tæng quü l¬ng gi¶m do doanh thu cã phÇn nµo gi¶m sót v× møc ®é gia t¨ng cña c¸c c«ng ty kh¸c t¹i Hµ Néi thªm víi sè nh©n viªn ®îc t¨ng thªm ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mçi CBCNV gi¶m ®¸ng kÓ. Tõ yÕu tè trªn ®· lµm cho tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña mçi CBCNV trong C«ng ty gi¶m tõ 4.7 triÖu ®ång trong quý III n¨m 2000 xuèng cßn 4 triÖu ®ång trong quý III n¨m 2001. N¨ng suÊt lao ®éng gi¶m tõ 117 triÖu ®ång trong quý III n¨m 2000 xuèng cßn 93 triÖu ®ång trong quý III n¨m 2001. 4.6 C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty : §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ë C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh nãi riªng : c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh lu«n ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc - Nã ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kh¸ch quan trung thùc cña c¸c 9 b¸o c¸o tµi chÝnh. Nh trªn ta thÊy C«ng ty thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ níc vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép ph¶i tr¶ ( kh«ng nî ®äng thuÕ ), ®èi víi b¹n hµng C«ng ty lu«n thÓ hiÖn uy tÝn cña m×nh b»ng chÊt lîng kinh doanh vµ ®îc c¸c b¹n hµng tin tëng. Do vËy c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty trong c¸c n¨m ho¹t ®éng lµ rÊt tèt. MÆt kh¸c C«ng ty ph¶i nép thuÕ cho Nhµ níc trong mçi kú kinh doanh cho nªn thêng xuyªn cã sù huíng dÉn, kiÓm tra ®«n ®èc cña c¸c c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. C¸c kh©u nghiÖp vô trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ë C«ng ty kh«ng nhiÒu do vËy tiÖn cho viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t. Sù kiÓm tra cËp nhËt th«ng tin cña Gi¸m ®èc ®èi víi c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty lµ thêng xuyªn. PhÇn thø ba T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh . 10 C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n míi tõ ngµy 01/01/1995 - ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n vµ sö dông chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp. ViÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu ë C«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau : 1. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng : a) C¸c chøng tõ, sæ s¸ch vµ tµi kho¶n (TK) sö dông : Khi cã nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ë C«ng ty, KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ ban ®Çu nh : phiÕu chi, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho, hîp ®ång vËn chuyÓn, hîp ®ång kinh tÕ . . . vµ c¸c lo¹i sæ nh : sæ c¸i TK 156, sæ mua hµng vµ c¸c sæ kh¸c. Tµi kho¶n ®îc kÕ to¸n sö dông lµ TK 156 “ Hµng ho¸ ” Bªn nî TK 156 - TrÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp kho trong kú Bªn cã TK 156 - TrÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho trong kú D nî - TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi kú TK 156 ®îc më ra c¸c TK cÊp 2 lµ : 156.1 - Gi¸ mua hµng ho¸ 156.2 - Chi phÝ mua hµng ho¸ Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK liªn quan : 111, 112, 331 b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n Khi mua hµng : + NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi : * Nî TK 156.1 - Gi¸ mua hµng ho¸ Nî TK 133 1 - ThuÕ VAT hµng ho¸ Cã TK 111 - Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n * Nî TK 156.2 - Chi phÝ mua hµng Nî TK 133 1 - ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 111 - Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n + NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn göi Ng©n hµng hoÆc cha ph¶i thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n, kÕ to¸n ghi t¬ng tù nh trªn nhng thay TK 111 “ TiÒn mÆt ” b»ng TK 112 “ TiÒn göi Ng©n hµng ” hoÆc TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ”. Riªng trêng hîp tr¶ chËm khi C«ng ty thanh to¸n cho ngêi b¸n th× kÕ to¸n ghi : * Nî TK 331 Cã TK 111, 112 Ngoµi ra ë C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kh¸c nh : øng tríc tiÒn cho ngêi b¸n . . . 2. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thu hµng ho¸ : a) C¸c chøng tõ, sæ s¸ch vµ tµi kho¶n (TK) sö dông : ë nghiÖp vô nµy c¸c chøng tõ sö dông ban ®Çu nh : Ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu thu, phiÕu xuÊt kho, giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng, giÊy chÊp nhËn nî . . . . C¸c sæ sö dông cã : Sæ c¸i TK 511, sæ tiªu thô, sæ theo dâi nî . . . Tµi kho¶n sö dông : TK 511 “ Doanh thu b¸n hµng ” Bªn nî TK 511 - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 11 - ThuÕ doanh thu ( DT ) ph¶i nép - KÕt chuyÓn DT thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Bªn cã TK 511 - Doanh thu thùc tÕ cña ho¹t ®éng b¸n hµng. Vµ c¸c TK liªn quan nh : 111, 112, 632, 131 . . . b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n : ViÖc b¸n hµng ë C«ng ty thùc hiÖn theo ph¬ng thøc lÊy hµng, xuÊt hµng t¹i kho cña C«ng ty. Khi b¸n hµng kÕ to¸n ghi : * Nî TK 111, 112 - Sè ®· thu Nî TK 131 - Sè tiÒn ngêi mua cßn cha thanh to¸n Cã TK 511 - Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 - ThuÕ VAT ph¶i nép * Nî TK 632 Cã TK 156 - Gi¸ xuÊt kho C¸c trêng hîp b¸n hµng kh¸c vµ bÊt thêng trong kh©u b¸n hµng th× C«ng ty kh«ng cã nªn kh«ng h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nµy. 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) : TSC§ hiÖn cã cña C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh lµ nh÷ng TSC§ h÷u h×nh phôc vô trùc tiÕp cho viÖc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh : Nhµ cöa, dông cô thiÕt bÞ lµm viÖc . . . Nh÷ng TSC§ nµy ®îc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ®Þnh kú kÕ to¸n tÝnh trÝch khÊu hao vµ ph©n bæ khÊu hao vµo c¸c ®èi tîng liªn quan. a ) Chøng tõ sæ s¸ch vµ TK sö dông : C¸c chøng tõ ban ®Çu nh biªn b¶n bµn giao TSC§, ho¸ ®¬n mua TSC§, thÎ TSC§ . . . c¸c sæ sö dông cã : sæ tæng hîp TK 211 vµ sæ theo dâi chi tiÕt TSC§. TK sö dông lµ TK 211 “ TSC§ h÷u h×nh ” Bªn nî : Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng trong kú Bªn cã : Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m trong kú D nî : Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cßn cuèi kú Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK liªn quan nh : 111, 112, 331, 009 . . . b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n * KÕ to¸n t¨ng TSC§ : C¨n cø vµo tê tr×nh xin phª duyÖt mua s¾m TSC§ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, khi ph¸t sinh mua TSC§ ®a vµo sö dông kÕ to¸n dùa trªn : ho¸ ®¬n b¸n hµng, hîp ®ång mua b¸n ®Ó ghi sæ : Nî TK 211 - Gi¸ mua TSC§ Nî TK 133 2 - ThuÕ VAT Cã TK 111, 112, 331 - Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. ë C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh kh«ng thùc hiÖn bót to¸n chuyÓn nguån vèn do C«ng ty kh«ng trÝch lËp c¸c quü. Tøc lµ khi TSC§ t¨ng lªn th× ®ång thêi lµ tiÒn ( thuéc tµi s¶n lu ®éng ) gi¶m xuèng hoÆc nî ph¶i tr¶ còng t¨ng lªn. *KÕ to¸n gi¶m TSC§ : 12 Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô gi¶m TSC§ tuú tõng trêng hîp cô thÓ mµ kÕ to¸n h¹ch to¸n. Trêng hîp nhîng b¸n TSC§ thu håi do thanh lý: + X¸c ®Þnh kho¶n thu vÒ nhîng b¸n thanh lý : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhîng b¸n, thanh lý TSC§, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111, 112, 131 - Gi¸ thanh lý TSC§ thu vÒ Cã TK 721 - Gi¸ thanh lý nhîng b¸n cha cã VAT. Cã TK 3331 - Sè thuÕ VAT + Xo¸ sæ TSC§ ghi : Nî TK 821 - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ nhîng b¸n Nî TK 214 - Sè khÊu hao TSC§ ®· trÝch Cã TK 211 - Nguyªn gi¸ TSC§ * KÕ to¸n khÊu hao TSC§ : §Þnh kú kÕ to¸n tÝnh trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng liªn quan trùc tiÕp. KÕ to¸n ghi : Nî TK 641 - TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng Nî TK 642 - TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý Cã TK 214 - Sè hao mßn §ång thêi ghi nî 009 : Møc khÊu hao. 4. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm : a ) Chøng tõ sæ s¸ch vµ TK sö dông : C¸c chøng tõ ®îc sö dông : B¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh l¬ng, phiÕu chi ... C¸c sæ s¸ch sö dông : Sæ tæng hîp TK 334 ®Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi CBCNV cña C«ng ty. §ång thêi më c¸c sæ theo dâi chi tiÕt kh¸c. TK sö dông : - TK 334 “ Ph¶i tr¶ CBCNV ” Bªn nî : C¸c kho¶n thanh to¸n víi CBCNV trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n tr¶ CBCNV trong kú D cã : C¸c kho¶n tr¶ CBCNV hiÖn cßn cuèi kú. - TK 388 “ Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c ” Bªn nî : C¸c kho¶n ®· tr¶ trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong kú D cã : C¸c kho¶n ph¶i tr¶ hiÖn cßn cuèi kú. - C¸c TK liªn quan nh : 641, 642, 111 . . . b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n * KÕ to¸n tiÒn l¬ng: - Trong kú khi t¹m øng l¬ng cho CBCNV, kÕ to¸n ghi : Nî TK 344 Cã TK 111, 112 - Sè tiÒn ®· chi 13 - Cuèi kú khi tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV, kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 334 - Khi thanh to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n ghi : + NÕu cã c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 Cã TK 338 Cã TK 1388 + Thanh to¸n sè tiÒn l¬ng cßn l¹i kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 Cã TK 111, 112 - C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c nh tiÒn ¨n tra kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 334 - Sè ph¶i tr¶ + Khi thanh to¸n ghi : Nî TK 334 Cã TK 111, 112 - Sè ®· chi tr¶ - NÕu c«ng ty thuª lao ®éng ngoµi ph¶i tr¶ l¬ng kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 331 - Sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶ + Khi thanh to¸n ghi : Nî TK 331 Cã TK 111, 112 - Sè ®· chi tr¶ * KÕ to¸n b¶o hiÓm ( BHXH, BHYT ) : Cuèi kú khi tÝnh trÝch b¶o hiÓm kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 338 + Sè b¶o hiÓm ph¶i thu cña CBCNV ( trõ vµo l¬ng ) kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 Cã TK 3383 - 5% BHXH Cã TK 3384 - 1% BHYT + Khi thanh to¸n b¶o hiÓm cho c¬ quan qu¶n lý kÕ to¸n ghi : Nî TK 338 Cã TK 111, 112 - Sè ®· chi tr¶ + Khi tÝnh b¶o hiÓm ph¶i tr¶ cho CBCNV kÕ to¸n ghi : Nî TK 3383, 3384 Cã TK 334 - Sè ph¶i tr¶ cho CBCNV 14 5. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : C¸c chi phÝ ph¸t sinh ë C«ng ty bao gåm : TiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, chi phÝ vÒ c«ng cô ®å dïng, khÊu hao TSC§ phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh vµ qu¶n lý. a ) Chøng tõ sæ s¸ch vµ TK sö dông : C¸c chøng tõ ®îc sö dông ë nghiÖp vô nµy : B¶ng tÝnh trÝch khÊu hao, b¶ng tÝnh l¬ng, phiÕu chi, c¸c chøng tõ vÒ thuÕ ... C¸c sæ s¸ch sö dông : Sæ tæng hîp TK 641, 642 ®Ó theo dâi tæng hîp toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú. §ång thêi më c¸c sæ theo dâi chi tiÕt kh¸c. TK sö dông : - TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng ” Bªn nî : C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng cuèi kú TK 641 - Kh«ng cã sè d cuèi kú. - TK 642 “ Chi phÝ b¸n hµng ” Bªn nî : C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng cuèi kú TK 642 - Kh«ng cã sè d cuèi kú. b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n * Chi phÝ b¸n hµng : - TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh tiªu thô kÕ to¸n ghi : Nî TK 6411 Cã TK 334 - TrÝch b¶o hiÓm ( bé phËn b¸n hµng ) ghi : Nî TK 6412 Cã TK 338 - TÝnh trÝch khÊu hao TSC§ cña bé phËn b¸n hµng kÕ to¸n ghi : Nî TK 6414 Cã TK 214 §ång thêi ghi nî TK 009 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 641 * Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý kÕ to¸n ghi : 15 Nî TK 6421 Cã TK 334 - TrÝch b¶o hiÓm kÕ to¸n ghi : Nî TK 6421 Cã TK 338 - TrÝch khÊu hao TSC§ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n ghi : Nî TK 6424 Cã TK 214 §ång thêi ghi nî TK 009 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc kÕ to¸n ghi : Nî TK 6425 Cã TK 333 (chi tiÕt) - C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô qu¶n lý kÕ to¸n ghi : Nî TK 6427 Cã TK 111, 112, 331 - C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c kÕ to¸n ghi : Nî TK111,112 Cã TK 642 - Cuèi niªn ®é nÕu trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vµ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho kÕ to¸n ghi : Nî TK 6426 Cã TK 139 Cã TK 159 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 642 6. KÐ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn : a ) Chøng tõ sæ s¸ch vµ TK sö dông : C¸c chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu nh : PhiÕu thu, phiÕu chi, c¸c chøng tõ Ng©n hµng (b¸o nî, b¸o cã )... C¸c sæ s¸ch sö dông : Sæ quü tiÒn mÆt, sæ tæng hîp TK 111, 112 ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña tiÒn mÆt t¹i quü, vÒ tiÒn göi Ng©n hµng. TK sö dông : - TK 111 “ TiÒn mÆt ” Bªn nî : Sè tiÒn mÆt ®· thu trong kú Bªn cã : Sè tiÒn mÆt ®· chi trong kú D cã : Sè tiÒn mÆt hiÖn cßn cuèi kú. - TK 112 “ TiÒn göi Ng©n hµng ” 16 Bªn nî : C¸c kho¶n tiÒn göi vµo Ng©n hµng Bªn cã : C¸c kho¶n tiÒn rót ra tõ Ng©n hµng D cã : Sè tiÒn mÆt hiÖn cßn göi t¹i Ng©n hµng. - C¸c TK liªn quan nh : 511, 131 ,333, 334 . . . b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n * §èi víi tiÒn mÆt t¹i quü : - Khi thu tiÒn b¸n hµng, thu håi c«ng nî, rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Cã TK 511, 131, 112 - Khi chi tiÒn mÆt ®Ó tr¶ nî ngêi b¸n, xuÊt quü göi vµo Ng©n hµng, chi tr¶ CBCNV, chi nép Ng©n s¸ch . . . tuú tõng trêng hîp cô thÓ mµ kÕ to¸n ghi : Nî TK 331, 112, 333, 334 Cã TK 111 - Thu tiÒn mÆt tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ( nh nhîng b¸n TSC§, tiÒn thu l·i ®Çu t. . . ) nhËp quü ghi : Nî TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 721 - Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c * §èi víi tiÒn göi Ng©n hµng : - Khi nhËn ®iÖn b¸o cã cña Ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn thu b¸n hµng, thu nî kÕ to¸n ghi : Nî TK 112 Cã TK 511, 131 - Dïng tiÒn göi Ng©n hµng ®Ó tr¶ nî, mua hµng . . . kÕ to¸n ghi : Nî TK 331, 156 Cã TK 112 - Khi nép tiÒn vµo Ng©n hµng nhng cha nhËn ®îc giÊy b¸o kÕ to¸n ghi : Nî TK 113 Cã TK 111 - Khi nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn nép ë trªn kÕ to¸n ghi: Nî TK 112 Cã TK 113 7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh : a ) C¸c chøng tõ, sæ s¸ch vµ c¸c TK sö dông : KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh : Chøng tõ tù lËp vÒ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, c¸c b¶ng kª tÝnh thuÕ. C¸c sæ theo dâi vÒ tiªu thô, chi phÝ. C¸c TK sö dông : - TK 911 “ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ” 17 Bªn nî : - Gi¸ vèn cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®· tiªu thô - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - KÕt chuyÓn l·i cña ho¹t ®éng kinh doanh Bªn cã : - Doanh thu thuÇn vÒ sè hµng ho¸ ®· tiªu thô trong kú - Thùc lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú TK 911 - Kh«ng cã sè d cuèi kú - TK 421 “ L·i cha ph©n phèi ” Bªn nî : - Sè lç vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Ph©n phèi c¸c kho¶n l·i Bªn cã : - Sè thùc lç vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú - Sè lç ®· xö lý trong kú TK 421 - Cã thÓ cã sè d bªn nî hoÆc sè d bªn cã D nî - Sè lç cha xö lý hiÖn cßn cuèi kú D cã - Sè l·i cha xö lý hiÖn cßn cuèi kú b) Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n * KÕ to¸n kÕt qu¶ tµi chÝnh : - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµngb¸n kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 641, 642 - KÕ to¸n so s¸nh gi÷a bªn Nî vµ bªn Cã cña TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ : + NÕu bªn Cã lín h¬n bªn Nî ( L·i ) kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 4212 + NÕu bªn Cã nhá h¬n bªn Nî ( Lç ) kÕ to¸n ghi : Nî TK 4211 Cã TK 911 * KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh : Cuèi niªn ®é kÕ to¸n C«ng ty x¸c ®Þnh sè lîi tøc, lîi tøc cña C«ng ty sau khi ®· nép thuÕ, sè cßn l¹i mét phÇn trÝch lËp quü dù tr÷ cßn l¹i sÏ bæ sung vµo nguån vèn kinh doanh - Trong kú khi tÝnh thuÕ lîi tøc ph¶i nép kÕ to¸n ghi : Nî TK 421 18 Cã TK 3334 - Khi ®· nép thuÕ kÕ to¸n ghi : Nî TK 3334 Cã TK 111, 112 - Khi trÝch l·i lËp c¸c quü kÕ to¸n ghi : Nî TK 421 Cã TK 414 - Quü ph¸t triÓn kinh doanh Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi - Bæ sung vèn kinh doanh tõ kÕt qu¶ kinh doanh kÕ to¸n ghi : Nî TK 421 Cã TK 411 8. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty : C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®îc lËp vµo cuèi mçi kú kinh doanh nã tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nhh×nh tµi s¶n, nguån vèn, c«ng nî vµ kÕt qu¶ kinh doanh c¶u C«ng ty. Qua ®ã cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty cho l·nh ®¹o C«ng ty còng nh c¸c ®èi tîng liªn quan kh¸c, lµm c¨n cø quan träng ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Néi dïng b¸o c¸o tµi chÝnh, hµng quý tr×nh bµy lªn l·nh ®¹o sau 10 ngµy kÕt thóc th¸ng: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( MÉu B01 - DN ) - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ( MÉu B02 - DN ) - Mét sè phô biÓu theo quy ®Þnh cña C«ng ty + B¸o c¸o lç, l·i + Bao c¸o t×nh h×nh c«ng nî - B¸o c¸o n¨m + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( MÉu B01 - DN ) + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ( MÉu B02 - DN ) + B¶ng thuyÕt minh + Mét sè phô biÓu theo quy ®Þnh cña C«ng ty 19 PhÇn thø t c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh §èi víi bÊt cø ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× viÖc tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®¬n vÞ m×nh lµ ®iÒu cÇn thiÕt. C«ng ty TNHH T©n Hoµng Linh lµ ®¬n vÞ kinh doanh, l¹i ho¹t ®éng trong mét ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay th× c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó thÊy ®îc nh÷ng thµnh tÝch vµ nh÷ng tån t¹i, t×m ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi nh»m ph¸t huy tèt nhÊt nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi víi C«ng ty nªn Gi¸m ®èc C«ng ty, phßng kÕ to¸n ®· tæ chøc thùc hiÖn rÊt chu ®¸o. ViÖc tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc lËp. Ngoµi ra C«ng ty còng chó ý nhiÒu tíi c¸c yÕu tè nh thÞ trêng, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu M· sè Sè cuèi kú N¨m 2000 N¨m 2001 Tµi s¶n A. Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n I. Vèn b»ng tiÒn 1. TiÒn mÆt 100 110 111 20 315.341.751 314.396.751 304.679.645 293.721.307 292.741.307 292.282.116
- Xem thêm -