Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty thiên long - chi nhánh hà nội

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

vµi nÐt giíi thiÖu vÒ c«ng ty bót bi thiªn long chi nh¸nh hµ néi 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long (tøc C«ng ty bót bi Thiªn Long) ®-îc thµnh lËp n¨m 1981 do «ng Cæ Gia Thä lµm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty. Trô së chÝnh cña C«ng ty: L« 6 - 8 - 10 §-êng sè 3, khu CN T©n T¹o, huyÖn B×nh Ch¸nh, TP. Hå ChÝ Minh. Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty chØ lµ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, thñ c«ng víi vµi c«ng nh©n. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi rÊt nhiÒu th¨ng trÇm, biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ n-íc nhµ, ®Õn nay C«ng ty Thiªn Long ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp dÉn ®Çu ViÖt Nam trong ngµnh v¨n phßng phÈm. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm bót bi. Bªn c¹nh s¶n phÈm chÝnh lµ bót bi, C«ng ty bót bi Thiªn Long cßn s¶n xuÊt: bót d¹ kim, d¹ bi, bót xo¸, bót d¹ b¶ng, bót d¹ dÇu, d¹ mµu, s¸p mµu, b¶ng häc sinh, th-íc kÎ, mµu n-íc, mùc viÕt m¸y, hå d¸n giÊy ... Víi -u thÕ vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt bót bi hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé, kü slµnh nghÒ, nguån nguyªn liÖu ®-îc nhËp æn ®Þnh tõ c¸c c«ng ty chuyªn ngµnh hµng ®Çu thÕ giíi nh- mùc nhËp tõ §øc, ®Çu bi nhËp tõ Thôy SÜ do vËy s¶n phÈm cña C«ng ty lu«n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty cã mÆt trªn toµn quèc vµ ®· xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Song song víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, c«ng ty còng chó träng tíi viÖc n©ng cao chÊt l-îng phôc vô tíi tay ng-êi tiªu dïng. Ngoµi trung t©m s¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, hÖ thèng tiªu thô cña C«ng ty ®-îc tr¶i dµi tõ Nam ra B¾c víi sù ho¹t ®éng cña 4 chi nh¸nh (Hµ Néi, §µ N½ng, Nha Trang, CÇn Th¬) vµ 1 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Nam §Þnh. C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long chi nh¸nh Hµ Néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long ®-îc thµnh lËp theo Q§ sè 08 - 98/Q§TC ngµy 12/09/1998 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long. Chi nh¸nh Hµ Néi cã trô së t¹i sè 7 §µo Duy Anh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc theo chÕ ®é b¸o sæ ®èi víi C«ng ty. Chi nh¸nh Hµ Néi ®-îc C«ng ty giao vèn vµ tµi s¶n, cã con dÊu, 1 ®-îc më tµi kho¶n chuyªn thu, chuyªn chi t¹i Hµ Néi theo ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long. 1.2 QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Chi nh¸nh: Chi nh¸nh Hµ Néi cã nhiÖm vô: - §¨ng ký vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ, mÆt hµng ®· ®-îc ®¨ng ký. Tæ chøc, cung øng tiªu thô s¶n phÈm do C«ng ty TNHH S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i Thiªn Long s¶n xuÊt ra. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hµng quý, hµng n¨m cña Chi nh¸nh sau khi ®-îc C«ng ty phª duyÖt. - Nghiªn cøu vµ triÓn khai më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty t¹i thÞ tr-êng thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. - Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng-êi lao ®éng còng nh- c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr-êng, an toµn lao ®éng vµ an ninh trËt tù. - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n sæ s¸ch, b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc bÊt th-êng theo yªu cÇu cña Nhµ n-íc vµ c«ng ty. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty. - ......... Bªn c¹nh c¸c nghÜa vô trªn th× chi nh¸nh Hµ Néi còng cã quyÒn ®-îc x©y dùng bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh phï hîp «øi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh. §-îc quyÒn hîp ®ång, tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ bè trÝ lao ®éng phï hîp víi chiÕn l-îc kinh doanh vµ nhu cÇu cña Chi nh¸nh tr×nh C«ng ty phª duyÖt .... Chi nh¸nh ®-îc h×nh thµnh c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm; cöa hµng kinh doanh trong ph¹m vi Thµnh phè Hµ Néi. §-îc liªn kÕt tiªu thô s¶n phÈm, h×nh thµnh vµ lùa chän c¸c kh¸ch hµng lµm ®¹i lý cña Chi nh¸nh vµ C«ng ty trong ph¹m vi miÒn B¾c. C¸c ®¬n vÞ nµy lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Chi nh¸nh nªn ®Òu do Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt vµ quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy kh«ng cã bé m¸y riªng. VÒ chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng, ngoµi viÖc ®ãng b¶o hiÓn x· héi, b¶o hiÓm y tÕ Chi nh¸nh cßn tham gia ®ãng b¶o hiÓm tai n¹n cho ng-êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh còng th-êng xuyªn thùc hiÖn chÕ ®é th-ëng quý theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ th-ëng hµng th¸ng theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc song song víi c¸c chÕ ®é th-ëng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi còng th-êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ch¼ng h¹n nh- c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ HÖ thènh qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9002, c¸c líp ®µog t¹o vÒ tin häc, kü n¨ng b¸n hµng, lËp kÕ ho¹ch, thèng kª ... 1.3 ThÞ tr-êng cung cÊp: 2 ChØ riªng t¹i chi nh¸nh Hµ Néi, thÞ tr-êng cung cÊp s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc ph©n phèi tíi 18 tØnh phÝa B¾c nh-:  H¶i D-¬ng  H¶i Phßng  S¬n T©y - Hµ T©y  B¾c Ninh  H-ng Yªn  Phó Thä  VÜnh Phóc  B¾c Giang  Th¸i Nguyªn  Cao B»ng  Hoµ B×nh  L¹ng S¬n  H¹ Long - Qu¶ng Ninh  CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh  U«ng BÝ - Qu¶ng Ninh  S¬n La  Tuyªn Quang  Yªn B¸i cïng rÊt nhiÒu ®¹i lý kh¸c trong thµnh phè Hµ Néi. 1.4 KÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y: §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi tÝnh c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay, C«ng ty Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®Æt ra kÕ ho¹ch, ph-¬ng h-íng, chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp ®Ó s¶n phÈm cña Thiªn Long ngµy mét kh¼ng ®Þnh m×nh tr-íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh t¹i khu vùc Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c tØnh phÝa B¾c nãi chung. Víi nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®Õn tËn tay ng-êi tiªu dïng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng phÝa B¾c, kÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u thÓ hiÖn ë ttèc ®én t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng cña doanh sè. Cô thÓ C«ng ty Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi ®· ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kh¸ cao th«ng qua mét sè chØ tiªu sau: 3 ChØ tiªu §Õn T11/2002 §VT 1999 2000 2001 1. Doanh thu triÖu ® 49.230 53.170 56.050 53.590 2. Lîi nhuËn triÖu ® 5.394 6.579 7.955 7.763 3. ThuÕ nép ng©n s¸ch triÖu ® 3.988 5.057 5.921 5.530 5. §Çu t- míi triÖu ® 7.739 8.000 9.800 8.700 4. Tæng quü l-¬ng triÖu ® 2.635 3.948 4.723 4.325 7. Sè l-îng lao ®éng triÖu ® 82 95 101 98 8. Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi/th¸ng triÖu ® 0,878 1,401 1,435 1,467 2. tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: 2.1 C¬ cÊu tæ chøc: T¹i c«ng ty bót bi Thiªn Long - chi nh¸nh Hµ Néi, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®-îc tæ chøc nh- sau: 4 2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: 2.2.1 Gi¸m ®èc chi nh¸nh:  Lµ ng-êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt cña Chi nh¸nh. Do Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò cö, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng vµ kû luËt sau khi ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh lµ ng-êi ®¹i diÖn cña Chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Trong qu¸ tr×nh ta quyÕt ®Þnh gi¸m ®èc ®-îc sù tham m-u trùc tiÕp cña c¸c tr-ëng phßng  X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m, c¸c ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng, c¸c ph-¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ tiÕp cËn thÞ tr-êng; c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt.  X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé trong Chi nh¸nh. Tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng.  Tæ chøc ®iÒu hµnh Chi nh¸nh theo quy chÕ cña Chi nh¸nh vµ c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn cña C«ng ty. B¸o c¸o C«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cu¶t Chi nh¸nh theo ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m ; b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, b¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu - ph¶i tr¶ vµ thu chi cña Chi nh¸nh.  §-îc quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p v-ît thÈm quyÒn trong c¸c tr-êng hîp cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã tr-íc C«ng ty vµ b¸o c¸o C«ng ty kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã.  X©y dùng ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña Chi nh¸nh, kÓ c¶ ph-¬ng ¸n ®iÒu chØnh khi thay ®æi tæ chøc vµ biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña Chi nh¸nh. Thµnh lËp vµ trùc tiÕp chØ ®¹o bé m¸y gióp viÖc. 2.2.2 Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng vµ kû luËt sau khi ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. Trî lý Gi¸m ®èc chi nh¸nh lµ ng-êi gióp vÞec cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ®iÒu hµnh mét hoÆ mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo ph©n c«ng uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh, c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®-îc phÊn c«ng vµ uû quyÒn thùc hiÖn. Ngoµi ra trî lý Gi¸m ®èc chi nh¸nh cßn cã c¸c chøc n¨ng, quyÒn h¹n sau - Gi¸m s¸t, b¶o toµn vèn cña C«ng ty giao cho chi nh¸nh. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh (Doanh sè, chi phÝ, gi¸ vèn) - X©y dùng c¸c quy ®Þnh qu¶n lý tæ chøc kÕ to¸n. - Gi¸m s¸t thu håi c¸c kho¶n nî cña Chi nh¸nh. 5 - KiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ cña Chi nh¸nh - LËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cu¶ Chi nh¸nh. 2.2.3 Phßng kÕ to¸n: Lµ bé phËn tham m-u cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn Chi nh¸nh C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo th¸ng, quý, n¨m göi cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ göi vÒ C«ng ty, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c bé phËn kh¸c sö dông th«ng tin. Thùc hiÖn tæng hîp tiÕp nhËn, thanh, quyÕt to¸n chi l-¬ng, th-ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n chi kh¸c trong Chi nh¸nh. 2.2.4 Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Æt hµng víi C«ng ty, kÕ ho¹ch b¸n hµng, tiªu thô hµng ho¸, theo dâi hµng ho¸ vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong ®ã Tr-ëng phßng kinh doanh do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Tr-ëng phßng kinh doanh cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh bé phËn kinh doanh ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ tiªu thô cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc triÓn khai, më réng thÞ tr-êng ra c¸c ®Þa ph-¬ng theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ C«ng ty. 2.2.5 Phßng ph¸t triÓn thÞ tr-êng: Cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ Phßng kinh doanh cña C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng ®Èy m¹nh viÖc b¸n s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. Tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc, gÆp gì, trao ®æi vµ lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ viÖc cung øng. §i thùc tÕ t¹i c¸c thÞ tr-êng trong ph¹m vi Chi nh¸nh qu¶n lý, kiÓm tra doanh sè b¸n hµng tõng khu vùc, ®èc thóc qu¸ tr×nh b¸n hµng t¹i c¸c ®iÓm ph©n phèi hµng ho¸ cña C«ng ty ®ång thêi x¸c ®Þnh biÕn ®éng cña thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸. 2.2.6 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt nh- c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng, x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng chiÕn l-îc ®Çu t- vµ nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. 3. tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh hµ néi : 3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi Tõ ngµy míi thµnh lËp, C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi ®· thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141 - TC/Q§ ngµy 01/11/95 cña Bé Tr-ëng Bé Tµi ChÝnh. MÆc dï ban ®Çu cßn gÆp mét sè khã kh¨n nh-ng dÇn dÇn còng ®i vµo 6 nÒ nÕp, th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp cã hiÖu qu¶ ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ bè trÝ thµnh phßng kÕ to¸n, chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, C«ng ty ®· sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. PhÇn mÒm kÕ to¸n cã tªn gäi “Avt - Soft” 3.1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long ®-îc tæ chøc phï hîp víi h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung. HiÖn nay, ®éi ngò kÕ to¸n lµm viÖc t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ng-êi lµ: - 01 kÕ to¸n tr-ëng. - 01 kÕ to¸n tæng hîp. - 01 kÕ to¸n thanh to¸n. - 02 kÕ to¸n c«ng nî. - 01 thñ quü. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - chi nh¸nh hµ Néi KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü 3.1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh: 7  KÕ to¸n tr-ëng: do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng vµ kû luËt. KÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ C«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª. ChÞu sù qu¶n lý, gi¸m s¸t vÒ mÆt chuyªn m«n, nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n C«ng ty theo ngµnh däc do C«ng ty quy ®Þnh. Tham m-u cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh, phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c cña Chi nh¸nh vÒ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh c«ng nî vµ hµng hãa tiªu thô. Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña Chi nh¸nh, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ C«ng ty. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô, c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn, phô tr¸ch tæng hîp vÒ c«ng viÖc cña m×nh.  KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô hµng ngµy viÕt phiÕu thu, chi cuèi ngµy ®èi chiÕu víi thñ quü, kiÓm kª quü, vµ chuyÓn giao chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký chung. Thanh to¸n theo dâi nî, tham gia lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n. §ång thêi, kÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tÝn dông, vèn l-u ®éng, kÕ ho¹ch tiÒn mÆt hµng th¸ng, hµng quÝ, hµng n¨m göi tíi c¸c ng©n hµng c«ng ty cã tµi kho¶n. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè d- tiÒn göi, tiÒn vay cho kÕ to¸n tr-ëng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty. Cã tr¸nh nhiÖm kiÓm tra sè l-îng hµng ho¸ nhËp xuÊt hµng ngµy, ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ l-îng hµng ho¸. Theo dâi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp - xuÊt - tån trong kú h¹ch to¸n, tÝnh to¸n ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú. Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o chi tiªu tæng hîp göi ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ göi vÒ C«ng ty .  KÕ to¸n tæng hîp: NhiÖm vô chÝnh lµ b¸o c¸o thuÕ, b¸o c¸o kÕ to¸n tr-ëng vÒ viÖc xö lý sè liÖu kÕ to¸n tr-íc khi kho¸ sæ kÕ to¸n. L-u tr÷ toµn bé chøng tõ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty theo quÝ, n¨m. LËp chøng tõ h¹ch to¸n cña C«ng ty, kÕ to¸n tæng hîp toµn C«ng ty. NhËn kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ néi bé. Tr×nh kÕ to¸n tr-ëng C«ng ty ph-¬ng ¸n xö lý sè liÖu tr-íc khi tæng hîp toµn C«ng ty.  KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng, tõng khu vùc, ®èi chiÕu c«ng nî hµng ngµy víi tõng kh¸ch hµng (nÕu cã ph¸t sinh). Lµm b¶ng th-ëng cho kh¸ch hµng theo th¸ng, quý. B¸o c¸o vÒ c«ng nî hµng tuÇn cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh.  Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý viÖc thu, chi tiÒn trong Chi nh¸nh theo ®óng c¸c kho¶n vµ sè tiÒn ®· ®-îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ký duyÖt. Nh©n viªn trong phßng tuy ®-îc ph©n c«ng nhiÖm vô nh- vËy nh-ng bÊt cø thµnh viªn nµo gÆp khã kh¨n trong c«ng viÖc sÏ ®-îc sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o phßng còng nh- cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong phßng. 8 + §Þnh kú b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh víi Gi¸m ®èc Chi nh¸nh vµ C«ng ty. + T¹i phßng kÕ to¸n cña Chi nh¸nh C«ng ty: Sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo tõng nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng c¸c nh©n viªn tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ vµo m¸y. 3.2 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ t¹i Chi nh¸nh: T¹i C«ng ty bót bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi hiÖn nay cã sö dông c¸c lo¹i ho¸ ®¬n, chøng tõ sau: - PhiÕu ®Ò nghÞ nhËp / xuÊt; PhiÕu nhËp kho; PhiÕu xuÊt kho; ThÎ kho. - PhiÕu thu; PhiÕu chi; B¶ng kª nép tiÒn; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n. - §¬n ®Æt hµng cña kh¸ch; c¸c v¨n b¶n yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè hµng tr¶ l¹i, gi¶m gi¸, chiÕt khÊu... - B¶ng chÊm c«ng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng; B¶ng thanh to¸n BHXH; B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng ... - PhiÕu hîp ®ång vËn chuyÓn; C¸c hîp ®ång b¸n hµng; Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. - GiÊy th«ng b¸o Nî, Cã cña ng©n hµng. - ....... TÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ nµy ®Òu ®-îc sù phª duyÖt, ký x¸c nhËn cña tr-ëng c¸c bé phËn cã liªn quan trong Chi nh¸nh vµ cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh hoÆc Trî lý Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. lu©n chuyÓn chøng tõ thu tiÒn 9 Nhu cÇu nép tiÒn C¸c phßng cã yªu cÇu B¶ng kª nép tiÒn Thñ quü LËp phiÕu thu KÕ to¸n chøng tõ liªn quan 01 L-u; 01 ng-êi nép gi÷; 01 Thñ quü gi÷ 01 kÕ to¸n c«ng nî gi÷ Sæ chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n liªn quan KÕ to¸n c¸c phÇn hµnh liªn quan quy tr×nh chi t¹i chi nh¸nh c«ng ty B-íc Tr¸ch nhiÖm Néi dung thùc hiÖn BiÓu mÉu/Phô lôc 10 Nhu cÇu thanh to¸n 01 C¸c phßng ban 02 Tr-ëng phßng 03 Phßng kÕ to¸n §Ò xuÊt thanh to¸n (kÑp ®ñ chøng tõ ®Ó xÐt) XÐt duyÖt cña Tr-ëng phßng XÐt duyÖt cña Phßng kÕ to¸n 04 G§ Chi nh¸nh DuyÖt thanh to¸n 05 GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Phßng kÕ to¸n C©n ®èi ng©n s¸ch 06 Phßng kÕ to¸n PhiÕu chi Thùc hiÖn chi quy tr×nh t¹m øng vµ quyÕt to¸n t¹m øng t¹i chi nh¸nh c«ng ty B-íc Tr¸ch nhiÖm L-u ®å BiÓu mÉu 11 01 C¸c phßng ban 02 Tr-ëng phßng Nhu cÇu t¹m øng/quyÕt to¸n t¹m øng PhiÕu ®Ò nghÞ t¹m øng Tr-ëng phßng 03 Phßng kÕ to¸n Kh«ng duyÖt DuyÖt Phßng kÕ to¸n DuyÖt 04 G§ Chi nh¸nh Kh«ng duyÖt G§ Chi nh¸nh 05 Phßng kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n 06 Phßng kÕ to¸n Th«ng b¸o cho ng-êi t¹m øng/quyÕt to¸n t¹m øng 07 Phßng kÕ to¸n Thùc hiÖn chi/thu 3.3 PhiÕu chi PhiÕu thu H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh: §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng còng nh- khèi l-îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chung”. H×nh thøc kÕ to¸n nµy gi¶n ®¬n, phï hîp víi viÖc sö dông m¸y tÝnh cña c«ng ty hiÖn nay. * Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ lËp, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian, sau ®ã 12 c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Tr-êng hîp cã mét sè nghiÖp vô kinh tÕ cÇn ghi vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt th× ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng, lÊy sè liÖu trªn sæ NhËt ký ®Æc biÖt ghi vµo sæ c¸i theo tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n. C¸c chøng tõ cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt ®ång thêi ®-îc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng, cuèi quÝ, cuèi n¨m lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi k× céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i Chi Nh¸nh c«ng ty Bót Bi Thiªn Long : Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt 13 Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o Tµi chÝnh Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi kú Quan hÖ ®èi chiÕu 3.4 HÖ thèng tµi kho¶n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty: HiÖn nay t¹i Chi nh¸nh C«ng ty cã sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Lo¹i 1: 111, 112, 131, 133, 138, 141, 142, 156, 157 - Lo¹i 2: 211, 214, 213, 241 - Lo¹i 3: 331, 333, 334, 335, 336, 338 - Lo¹i 4: 421, 431 - Loai 5: 511, 512, 521, 531, 532 - Lo¹i 6: 627, 632, 641, 642 - Lo¹i 7: 711, 721 - Lo¹i 8: 811, 821 14 - Lo¹i 9: 911 - Lo¹i 10: 003, 007, 009 3.5 Tæ chøc vËn dông sæ chi tiÕt: T¹i C«ng ty Bót Bi Thiªn Long - Chi nh¸nh Hµ Néi viÖc tæ chøc vËn dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt bao gåm nh÷ng lo¹i sæ sau: - §èi víi phÇn hµnh h¹ch to¸n s¶n phÈm hµng hãa Chi nh¸nh ¸p dông ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Cô thÓ t×nh h×nh h¹ch to¸n nh- sau:  ë kho : C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho, thñ kho ghi sè l-îng vµo thÎ kho.  ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú nhËp phiÕu nhËp kho, xuÊt kho cña thñ kho vµ ghi tiÒn vµo phiÕu. Sau ®ã ghi sè l-îng vµ gi¸ trÞ vµo Sæ chi tiÕt vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸. Më B¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó ®èi chiÕu. mÉu sæ chi tiÕt vËt t-, s¶n phÈm, hµng hãa Chøng tõ Sè hiÖu DiÔn gi¶i Ngµy th¸ng Tµi kho¶n ®èi øng §¬n gi¸ NhËp L-îng XuÊt TiÒn L-îng TiÒn Tån L-îng TiÒn Ghi chó Sè d- ®Çu kú Céng th¸ng: Ng-êi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 156 (1561 hoÆc 1562) Tªn hµng ho¸ Tån §K NhËp XuÊt Tån CK Tæng céng: - Më c¸c lo¹i Sæ chi tiÕt thanh to¸n: 15  Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn.  Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi c¸c quü: BHXH, y tÕ ...  Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - Sæ quü tiÒn mÆt; Sæ TGNH - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - Sæ theo dâi xuÊt hµng 3.6 Tæ chøc vËn dông b¸o c¸o kÕ to¸n: KÕ to¸n chuyÓn cho G§CN: 3.6.1 B¸o c¸o ngµy:  B¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt  B¸o c¸o tiÒn göi ng©n hµng  B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng  B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n (nªó cã) - Ýt ë Chi nh¸nh  B¸o c¸o s¶n l-îng tiªu thô  B¸o c¸o tæng gi¸ trÞ tån kho  B¸o c¸o sè l-îng tån kho (thñ kho hoÆc kÕ to¸n kho) 3.6.2 B¸o c¸o tuÇn:  B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu ®Õn h¹n  B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ®Õn h¹n  KÕ ho¹ch thu chi hµng tuÇn (Thø 5 chuyÓn vÒ C«ng ty: KÕ to¸n Gi¸m ®èc CN C«ng ty)  Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi tuÇn (®Ó G§CN n¾m sè liÖu, kh«ng cÇn nép vÒ C«ng ty). 3.6.3 B¸o c¸o th¸ng/ quý/ n¨m:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh  C¸c b¸o c¸o chi tiÕt kh¸c(cho c¸c tµi kho¶n)  ThuyÕt minh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý 3.6.4 Kª khai, quyÕt to¸n thuÕ:  Kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra  Kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo  B¸o c¸o nhËp xuÊt tån kho  B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ GTGT  B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ TNDN C¸c b¸o c¸o kh¸c. 16 3.7 Kh¸i qu¸t h¹ch to¸n mét sè ph¸n hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n: 3.7.1 H¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng:  Khi mua hµng ho¸ tõ C«ng ty trong Sµi Gßn nhËp kho, c¨n cø vµo hãa ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561 hoÆc 1562): 175.655.000 Nî TK 1331: 17.565.000 Cã TK 336: 193.220.000 3.7.1 H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng:  Khi xuÊt b¸n, kÕ to¸n ghi bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632: 4 .119 . 697 . 760 Cã TK 156 (1561 hoÆc 1562): 4 .119 . 697 . 760  C¸c kho¶n biÕu tÆng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 6412 : 216.000 Cã TK 1561(7): 216.000  C¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: - BT 1: Nî TK 156 (1561 hoÆc 1562): 42.358.000 Cã TK 632: 42.358.000 - BT 2: Nî TK 531: 45.000.000 Nî TK 33311: 4.500.000 Cã TK 131: 49.500.000  C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532: 1.965.000 Nî TK 33311: 196.500 Cã TK 131: 2.161.500 3.7.1 Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131 : 4.913.626.400 Cã TK 511: 4.913.626.400 VÝ dô: Theo sè liÖu th¸ng 09/02 ë Chi Nh¸nh C«ng ty Bót Bi Thiªn Long ta cã:  Doanh thu b¸n hµng cuèi th¸ng sÏ kÕt chuyÓn, ghi: Nî TK 511 : 4.239.561.470 Cã TK 911: 4.239.561.470  Chi phÝ b¸n hµng cuèi th¸ng kÕt chuyÓn, ghi: Nî TK 911 : 537.627.464 Cã TK641 : 537.627.464 17  Cuèi kú tÝnh kÕt qu¶ SXKD: L·i (lç) = Doanh thu thuÇn - (Gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ b¸n hµng ) + SXKD (Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phi ho¹t ®éng tµi chÝnh ) = 4.913.626.400 - (4.239.561.470 + 411.969.760 ) + 263.768 = 262.358.938 ®ång. 18 s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty bót bi thiªn long - chi nh¸nh hµ néi Gi¸m ®èc CN Trî lý gi¸m ®èc CN P. Tæ chøc HC P. ThÞ tr-êng P. Kinh doanh P. KÕ to¸n T¹p vô B¶o vÖ L¸i xe Nh©n viªn HC - HS Tr-ëng phßng TC - HC TiÕp thÞ in qu¶ng c¸o TiÕp thÞ b¸n hµng Nh©n viªn PTTT Tr-ëng phßng TT MËu dÞch viªn CH NV b¸n hµng §iÒu phèi viªn Phô kho Thñ kho Tr-ëng phßng KD Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tr-ëng 19
- Xem thêm -