Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty kinh doanh thép và vật tư hà nội

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt cña mét quèc gia phô thuéc rÊt lín vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia ®ã. §Êt níc chóng ta ®· cã sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, tõ ®ã nÒn kinh tÕ thÞ trêng xuÊt hiÖn vµ cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. V× vËy trong thêi kú ®æi míi, kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã vÊn ®Ò tµi chÝnh. Tµi chÝnh lu«n lµ mèi quan hÖ cña nÒn kinh tÕ, bao gåm c¶ néi dung, gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch, tiÒn tÖ, víi môc tiªu khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh kh«ng ngõng t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp, ®Ó t¹o ®µ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Æc biÖt, quan träng gióp cho viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o yªu cÇu liªn tôc ph¸t triÓn. B¶n b¸o c¸o gåm ba phÇn tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. PhÇn II. T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. PhÇn III. §¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ mét sè mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn thø nhÊt Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty. §îc thµnh lËp tõ n¨m 1972, c«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ víi chøc n¨ng thu mua thÐp phÕ liÖu trong níc t¹o nguån cung cÊp nguyªn liÖu cho viÖc nÊu luyÖn thÐp ë nhµ m¸y gang thÐp Th¸i Nguyªn. C«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Tæng c«ng ty kim khÝ ViÖt Nam Bé vËt t. §Ó ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ vµ ®¸p ng ®îc mäi nhu cÇu vÒ nguån cung cÊp thÐp phÕ liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Bé vËt t cã quyÕt ®Þnh sè 628/VT – Q§ th¸ng 10/1985 hîp nhÊt hai ®¬n vÞ c«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ vµ trung t©m giao dÞch vµ dÞch vô vËt t ø ®äng chËm lu«n chuyÓn thµnh c«ng ty vËt t phÕ liÖu Hµ Néi. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty kim khÝ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty vËt t thÐp Hµ Néi ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 600/TM – TCCB Cña Bé Th¬ng m¹i ngµy 28/05/1993, trùc thuéc Tæng c«ng ty thep ViÖt Nam (tríc kia lµ tæng c«ng ty kim khÝ). Ngµy 15/04/1997 Bé c«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh sè 511/Q§ - TCCB s¸t nhËp xÝ nghiÖp dÞch vô vËt t - lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam vµo c«ng ty vËt t thø liÖu Hµ Néi. Ngµy 05/06/1997 ®Õn nay, c«ng ty vËt t thø liÖu Hµ Néi ®æi tªn thµnh c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1022/Q§ - H§BT cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tõ khi ®îc thµnh lËp c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt ®îc ®Çu t x©y dùng ngµy cµng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Õn nay, c«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bao gåm 18 cña hµng, hÖ thèng kho b·i gåm hai kho trung t©m vµ chi nh¸nh c«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu kh¸ch hµng. 2. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000- 2001. §¬n vÞ tÝnh: 1000® ChØ tiªu 1. Doanh thu b¸n hµng 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. L·i gép 4. Tû lÖ l·i gép/doanh thu 5. Chi phÝ kinh doanh N¨m 2000 N¨m 2001 474.000.000 447.500.000 26.500.000 5,6% 23.700.000 658.000.000 617.900.000 40.100.000 6.1% 33.200.000 Chªnh lÖch Sè tiÒn % + 184.000 38,8 51,32 + 13600 40,08 146,4 + 9500 - 6. Tû lÖ chi phÝ/doanh thu 7. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 8. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 9. L·i sau thuÕ 10. Thu nhËp ngêi/th¸ng 5% 2.800.000 896.000 1.904.000 440 5.1% 6.900.000 2.208.000 4.692.000 550 + 4.100.000 + 1.312.000 2.788.000 + 110 146,4 25% Mét sè chØ tiªu vÒ t×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty §¬nvÞ tÝnh: ®ång §Çu n¨m ChØ tiªu Sè tiÒn Cuèi kú Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % I. Tæng tµi s¶n Trong ®ã: 14.344.585.282 14.436.171.932 1. TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n. 11.174.769.608 78 10.385.441.474 71,9 3.169.815.674 22 4.050.730.458 28,1 2. TSC§ + ®Çu t dµi h¹n II. Tæng nguån vèn Trong ®ã: 1. C«ng nî ph¶i tr¶. 14.344.585.282 14.436.171.932 5.759.400.786 40,2 5.311.573.932 36,8 Chªnh lÖch Tû lÖ Sè tiÒn % 91.586.650 -789.328.134 880.914.784 27,79 91.586.650 0,64 -447.826.869 2. Nguån vèn chñ së 8.585.184.496 59,8 9.124.598.015 63,2 539.413519 6,28 h÷u II. ®Æt ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - VÒ ngµnh hµng kinh doanh: ThÐp vµ vËt t lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng vËt t hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ bëi v× hÇu nh toµn bé nhu cÇu vÒ thÐp vµ vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. - VÒ mÆt hµng kinh doanh bao gåm: + èng VINAPIFE + PhÕ liÖu. + Vßng bi FKF + Gang xuÊt khÈu. + Xi m¨ng. Ngoµi ra cßn cã mét sè mÆt hµng kh¸c cung cÊp cho x©y dùng. - Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty, kinh doanh thÐp vµ vËt t phôc vô cho x©y dùng. - M¹ng líi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: c¸c cöa hµng vµ xÝ nghiÖp cña c«ng ty n»m r¶i r¸c trªn kh¾p ®Þa bµn Hµ Néi. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi lµ Hµ Néi nhµ níc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, cã chøc n¨ng tæ chøc kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm thÐp, vËt liÖu x©y dùng, nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh thÐp trong níc vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ phô tïng. Theo sù ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty, c«ng ty cã nhiÖm vô sau: - Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp díi sù chØ ®¹o cña c¬ quan chñ qu¶n lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. Do vËy hµng n¨m c«ng ty ph¶i tæ chøc triÓn khai c¸c biÖn ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phÊn ®Êu hoµn thµnh cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh do c«ng ty x©y dùng vµ ®îc tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam phª duyÖt. - C«ng ty ®îc Tæng c«ng ty cÊp vèn ho¹t ®éng. Ngoµi ra, c«ng ty ®îc quyÒn huy ®éng thªm c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi nh hiÖn vay c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, c¸c quü hç trî.... ®Ó b¶o ®¶m nhu cÇu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty viÖc sö dông vèn cña c«ng ty ph¶i ®îc ®¶m b¶o trªn nguyªn t¾c ®óng víi chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é Nhµ níc. - ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®u nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cña ngµnh, luËt ph¸p cña nhµ níc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. - Trong mäi h×nh thøc kinh tÕ, c«ng ty lu«n ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng kÕ ho¹ch nh»m c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng mäi nhu cÇu cho kh¸ch hµng vµ ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng ®éi ngò c¸n bé CNV nh»m ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é thëng ph¹t b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. 3. §Æc ®iÓm t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. §øng tríc nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ph¶i thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ trong thêi kú ®æi míi, vµ nhiÖm vô ®îc ®Æt ra th× c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp còng cã nh÷ng sù thay ®æi. C«ng ty ®· thùc hiÖn theo ®é qu¶n lý gän nhÑ ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc Ban chÕ Gi¸m ®èc C«ng ty ®èc, kÕ to¸n trëng vµ c¸c phßng ban c«ng ty, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m nghiÖp vô. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C¸c xÝ nghiÖp cña hµng trùc thuéc c«ng ty Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Gi¶i tr×nh s¬ ®å: * Ban gi¸m ®èc: - Ban gi¸m ®èc c«ng ty do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Lµ ngêi ®¹i diÖn cho ph¸p nh©n cña c«ng ty, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ níc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ Tæng c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng. - Phã gi¸m ®èc do tæng gi¸m ®èc c«ng ty thÐp ViÖt Nam bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Phã gi¸m ®èc ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh tríc qu¶n lý vµ tríc gi¸m ®èc c«ng ty. - KÕ to¸n trëng do Tæng gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. KÕ to¸n trëng gióp gi¸m ®èc c«ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Lµ ngêi ®iÒu hµnh chØ ®¹o vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. * C¸c phßng ban chøc n¨ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gåm trëng phßng l·nh ®¹o chung vµ c¸c phã phßng gióp viÖc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®îc biªn chÕ 14 c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã nhiÖm vô tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé – lao ®éng tiÒn l¬ng. Phßng cßn thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ thi ®ua, qu©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chinh cña v¨n phßng c«ng ty. - Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n: gåm mét trëng phßng vµ phã phßng gióp viÖc. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®îc biªn chÕ 12 c¸n bé CNV thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c«ng ty. Híng dÉn vµ kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn h¹ch to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n còng nh viÖc sö dông vèn cña c«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong toµn c«ng ty. KiÓm tra xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o cña ®¬n vÞ trùc thuéc, tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o toµn c«ng ty. - Phßng kinh doanh: Do trëng phßng phô tr¸ch vµ c¸c phã phßng gióp viÖc. Phßng gåm 24 c¸n bé CNV, cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña toµn c«ng ty, t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t thÞ trêng ®Ó n¾m b¾t ®îc nghiªn cøu cña thÞ trêng tham mu cho gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh quý vµ n¨m cho toµn c«ng ty. Tham mu cho gi¸m ®èc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh chØ ®¹o kinh doanh tõ v¨n phßng c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . X¸c ®Þnh quy m« vµ mÆt hµng kinh doanh, ®Þnh møc hµng ho¸, ®ång thêi tæ chøc khai th¸c ®iÒu chuyÓn hµng ho¸ xuèng c¸c c¬ së trùc thuéc c«ng ty. Tæ chøc viÖc tiÕp nhËn, vËn chuyÓn hµng nhËp khÈu tõ c¸c c¶ng ®Çu mèi H¶i Phßng vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ kho c«ng ty. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: C«ng ty cã 18 ®¬n vÞ trùc thuéc (18 cña hµng) lµ ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty. C¸c cöa hµng cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ ®îc h¹ch to¸n b¸o sæ. MÆt kh¸c cña hµng cã tr¸ch nhiÖm b¸n hµng theo gi¸ chØ ®¹o c«ng ty giao vèn b»ng hµng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cöa hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc qu¶n lý b¸n hµng, thu tiÒn nép vÒ c«ng ty theo thêi h¹n c«ng ty quy ®Þnh. Cöa hµng trëng lµ ngêi ®îc tæng gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña cöa hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng t¹i cöa hµng. PhÇn thø hai T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. I. T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. 1. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña nhµ níc, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc Bé c«ng nghiÖp cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 1719 ngµy 22/6/1996. Do vËy, c¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty. Trong ho¹t ®éng, c«ng ty cã quan hÖ víi côc qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ níc vµ côc thuÕ Hµ Néi ®îc th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty hµng n¨m. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh. - Víi quy m« ho¹t ®éng réng lµ thÞ trêng trong c¶ níc, nhiÒu lo¹i sæ s¸ch, chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu, nhiÒu kh¸ch hµng æn ®Þnh nªn ®· cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m. - X©y dùng kÕ ho¹ch trªn c¬ së thùc hiÖn n¨m tríc víi quy m« ph¸t triÓn trong n¨m kÕ ho¹ch dù kiÕn ®îc c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. -Sè lîng vµ chñng lo¹i æn ®Þnh, x©y dùng gi¸ c¶ tõng lo¹i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh hîp lý. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Òu ®îc kÞp thêi ®øng s¸t víi kÕ ho¹ch ®· x©y dùng nªn gi÷a kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cha x¶y ra chªnh lÖnh lín, tõ ®ã ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. II. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc ¸p dông: KÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp vµ cöa hµng Gi¶i tr×nh s¬ ®å: - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi tham mu chÝnh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty cã n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n n¾m ch¾c c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc ®Ó chØ ®¹o híng dÉn c¸c bé phËn m×nh phô tr¸ch, tæng hîp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. §ång thêi cïng ban gi¸m ®èc ph¸t hiÖn mÆt m¹nh, mÆt yÕu vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh ®Ó C«ng ty kÞp thêi ra quyÕt ®Þnh. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: lµ kÕ to¸n thÓ hiÖn c¸c sæ s¸ch vÒ tµi s¶n sè l îng, gi¸ trÞ nh: ®Êt ®ai, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ph¬ng tiÖn qu¶n lý c¸c tµi s¶n kh¸c. T×nh h×nh biÕn ®éng, t¨ng gi¶m, n¨ng lùc ho¹t ®éng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi: lµ kÕ to¸n theo dâi, tÝnh to¸n l¬ng theo th¸ng, bËc l¬ng cña c«ng ty theo tõng th¸ng ®Ó chi tr¶ kÞp thêi, còng tõ ®ã tÝnh, trÝch BHXH. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî: lµ kÕ to¸n theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî, ph¶i thu,ph¶i tr¶ cña v¨n phßng c«ng ty, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh thu, chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng ®Ó kÞp thêi cã kÕ ho¹ch ®ßi nî hoÆc cã kÕ ho¹ch chi tr¶ kh¸ch hµng. - KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: lµ kÕ to¸n tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ vÒn guyªn vËt liÖu, nh©n c«ng..... ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp: lµ kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c phÇn kÕ to¸n trong c«ng ty, tõ ®ã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu cña ®¬n vÞ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña mét kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty. - KÕ to¸n cña hµng vµ trung t©m: lµ ngêi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i cöa hµng vµo sæ s¸ch kÕ to¸n. Cuèi mçt th¸ng kÕ to¸n cöa hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña trung t©m, cöa hµng. III. C«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y trong qu¸ tr×nh hÖ thèng ho¸ vµ sö lý th«ng tin. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸ NhËt ký – Chøng tõ. * H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – chøng tõ cã nh÷ng ®Æt ®iÓm sau: - KÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo trËt tù thêi gian vµ tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cïng lo¹i ®Ó ghi vao mét lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ c¸c sæ NhËt ký – chøng tõ. - Cã thÓ kÕt hîp ®îc mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp ngay trong c¸c mÉu sæ NhËt ký – chøng tõ. Song nÕu kÕt hîp th× kÕt cÊu mÉu sæ NhËt ký – Chøng tõ sÏ phøc t¹p, nªn xu híng chung lµ kh«ng kÕt hîp kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp. V× vËy, hÖ thèng sæ nhËt ký – chøng tõ hiÖn hµnh kh«ng kÕt hîp ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp trong c¸c NhËt ký chøng tõ n÷a. - Cuèi th¸ng kh«ng cÇn lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n v× cã thÓ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp ngay ë sè céng cuèi th¸ng cña c¸c NhËt ký – chøng tõ. - Thùc chÊt cña sæ NhËt ký – chøng tõ lµ b¶ng tæng hîp nhËt ký gèc cïng lo¹i ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i, theo bªn cã cña tµi kho¶n cÊp I vµ cã quan hÖ ®èi øng víi bªn nî cña c¸c tµi kho¶n kh¸c. Sè céng cuèi th¸ng cña NhËt ký – chøng tõ chÝnh lµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®Ó ghi vµo sæ c¸i, nªn mang tÝnh chÊt nh chøng tõ ghi sæ. V× vËy sæ kÕ to¸n nµy ®îc gäi lµ NhËt ký chøng tõ (võa lµ sæ nhËt ký c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i, võa lµ chøng tõ ghi sæ). S¬ ®å tr×nh tù hÖ thèng ho¸ th«ng tin kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ. Chøng tõ kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh C¸c b¶ng kª b¶ng ph©n bæ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o Sè c¸i c¸o kÕ ký to¸n NhËt –kh¸c Chøng tõ B¸o c¸o quü hµng ngµy Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu cuèi th¸ng 1. KÕ to¸n qu¸ tr×nh mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn,tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. a, Chøng tõ sö dông. Mua nhËp kho hµng ho¸ (NVL) t¹i ®¬n vÞ gåm c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu nhËp khÈu. - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng cña ngêi b¸n. - PhiÕu chi. - PhiÕu b¸o nî cña ng©n hµng giao dÞch. - Biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸. - Hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸. - LÖnh tr×nh nhËp hµng. C¨n cø vµo c¸c lo¹i chøng tõ ®· cã ®Ó theo dâi vµo sæ mua hµng ho¸ cuèi th¸ng h¹ch to¸n, lËp b¸o c¸o ®èi chiÕu víi thñ kho. b. Tµi kho¶n sö dông. - §Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua kÕ to¸n c«ng ty sö dông tµi kho¶n 156 – TK 156 ®îc më thµnh 2 TK cÊp 2. TK 1561: Gi¸ mua hµng ho¸. TK 1562: chi phÝ thu mua hµng ho¸. - C¨n cø chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc c«ng ty ®· ¸p dông vµo ®¬n vÞ m×nh nh÷ng lo¹i sæ: NhËt ký chøng tõ sè 1 TK 111 NhËt ký chøng tõ sè 2 TK 112 NhËt ký chøng tõ sè 5 TK 331 Sæ chi tiÕt TK 331 Sæ chi tiÕt TK 141 Sæ chi tiÕt TK 151 Sæ c¸i 2. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸. a. Chøng tõ. - PhiÕu xuÊt kho, hîp ®ång b¸n hµng, hîp ®ång kiÓm phiÕu xuÊt khÈu – nÕu kh«ng qua kho hîp ®ång vËn chuyÓn th¼ng giÊy b¸o cña bªn mua. - PhiÕu thu, giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng, giÊy b¸o chÊp nhËn thanh to¸n cña bªn mua. b. Sæ kÕ to¸n. - NhËt ký b¸n hµng. - Sæ chi tiÕt 131 - NhËt ky thu chi ...... - Sæ c¸i. 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n b»ng tiÒn. - Khi nhËn TSC§ do nhµ níc cÊp hoÆc biÕu tÆng kÕ to¸n c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao TSC§ kÕ to¸n ghi. Nî TK 211 Nguyªn gi¸ TSC§ Cã TK 411 - Khi mua TSC§. Nî TK 211 Cã TK 111,112,311 §ång thêi ghi t¨ng nguån vèn. Nî TK 414: mua TSC§ b»ng quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 415: Mua TSC§ b»ng quü dù tr÷. Nî TK 431: Mua TSC§ b»ng quü khen thëng,phóc lîi Nî TK 441: Mua TSC§ b»ng nguån vèn ®Çu t XDCB Cã TK 411: Nguån vèn kinh doanh. - Khi nhîng b¸n TSC§. Nî TK 111, 112, 131: Gi¸ b¸n TSC§. Cã TK 721 - Khi thu håi c«ng nî, thu tiÒn b¸n hµng, rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü. Nî TK 111 Cã TK 131, 112, 141 - Khi thu tiÒn ®Ó tr¶ nî ngêi b¸n, mua hµng ho¸, xuÊt quü vµo ng©n hµng. Nî TK 331, 156, 112 Cã TK 111 - Khi Ng©n hµng b¸o cã vÒ c¸c kho¶n tiÒn thu b¸n hµng, thu nî nhËn øng tríc, kÕ to¸n ghi. Nî TK 112 Cã TK 511, 131... - Khi dïng tiÒn göi Ng©n hµng ®Ó tr¶ nî, mua hµng kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi. Nî TK 331, 311 Cã TK 112 - Khi nép tiÒn vµo Ng©n hµng nhng cha cã giÊy b¸o cã, kÕ to¸n ghi. Nî TK 113 Cã TK 111 - Khi nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng, kÕ to¸n ghi. Nî TK 112 Cã TK 113 4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§. - Ph¬ng ph¸p trÝnh khÊu hao. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh mµ c«ng ty huy ®éng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i trÝch khÊu hao hµng th¸ng vµocp ho¹t ®éng kinh doanh theo ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n. Møc khÊu hao hµng th¸ng = Nguyªn gi¸ x % b×nh qu©n 1/2 th¸ng. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp kÕ to¸n TSC§ t¬ng øng víi møc hao mßn kÕ to¸n sö dông TK 214,®©y lµ tµi kho¶n ®iÒu chØnh gi¶m cho chØ tiªu nguyªn gi¸ nªn cã kÕt cÊu tr¸i ngîc. §ång thêi ph¶n ¸nh sè khÊu hao ®· thu håi ®îc t¬ng øng víi møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng kÕ to¸n sö dông TK 009 – nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. - Khi trÝch khÊu hao TSC§ cña bé phËn b¸n hµng kÕ to¸n ghi Nî TK 641 Cã TK 214 KhÊu hao TSC§ dïng chung cho c«ng ty. §ång thêi ghi nî TK 009 “Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n” ngoµi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. 5. KÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH. - TÝnh tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng. Nî TK 641 Cã TK 334 - TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý. Nî TK 642 Cã TK 334 - TrÝch BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn, BHYT cña bé phËn b¸n hµng. Nî TK 641 Cã TK 338 - TrÝch BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn, BHYT cña nh©nviªn qu¶n lý c«ng ty. Nî TK 642 Cã TK 338 6. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý c«ng ty (641, 642) - Chi phÝ vËn chuyÓn phôc vô cho viÖc b¸n hµng. Nî TK 641: Chi phÝ kh«ng cã thuÕ Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 111, 112, 141: Tæng gi¸ thanh to¸n. - Thanh to¸n tiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh. Nî TK 641: Chi phÝ kh«ng cã thuÕ. Nî TK 1331: thuÕ VAT ®Çu vµo Cã TK 111,112: tæng gi¸ thanh to¸n. - XuÊt dïng c«ng cô, dông cô, ®å dïng v¨n phßng. Nî TK 642 Cã TK 152, 153 - ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt ph¶i nép Nî TK 642 Cã TK 333 - L·i vay vèn dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 642 Cã TK 111,112 - Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý c«ng ty vµo TK 911 – x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 911 Cã TK 641, 642 7. KÕ to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh. a. kÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ bé phËn kÕt qu¶ ®îc h×nh thµnh tõ qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng tµi chÝnh. - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Nî TK 511 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n trong kú Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp ho¹t ®éng bÊt thêng trong kú Nî TK 711, 721 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng. Nî TK 911 Cã TK 811, 821 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 911 Cã TK 641 Cã TK 642 - KÕ to¸n so s¸nh gi÷a hai bªn cã TK 911 víi bªn nî TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. b. KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh. - C¸c quy ®Þnh vµ quy tr×nh ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh cña c«ng ty sÏ ®îc ph©n phèi sö dông cho c¸c môc ®Ých. + Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. + Nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch. + PhÇn cßn l¹i c«ng ty sÏ ®îc ph©n phèi c¸c quü ®Ó sö dông c¸c môc tiªu ®· ®Þnh bao gåm: + Quü ®Çu t ph¸t triÓn. +Quü trî cÊp mÊt viÖc. + Quü khen thëng. + Quü dù phßng. + Sè lîi nhuËn ph©n phèi chÝnh thøc cho c¸c môc ®Ých trªn chØ ®îc x¸c ®Þnh chÝnh thøc vµo thêi ®iÓm duyÖt quyÕt to¸n (®Çu n¨m sau) IV. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp ph¶i nép 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: Quý, n¨m – MÉu sè B02- DN (ban hµnh theo Q§ Sè 1141 – TC / C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh) 2. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n – MÉu sè B01 – DN ( Ban hµnh theo Q§ sè 1141 – TC/ C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh) 3. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: Quý, n¨m – mÉu sè B09 – DN. PhÇn thø ba §¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ mét sè mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty N¨m 99, c«ng ty kinh doanh thÐp vµ VËt t Hµ Néi thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong bèi c¶nh cã nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan chi phèi thÞ trêng thÐp vÉn ë táng t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu, trong ®ã nhu cÇu sö dông thÐp cña x· héi gi¶m sót nhiÒu so víi n¨m 98, khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc tiÕp tôc cã t¸c ®éng ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ trong níc. Ngoµi ra sù c¹nh tranh trong kinh doanh kim khÝ, vËt t gi÷a c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c diÔn ra hÕt søc gay go do lîi thÕ trong mua b¸n, b¸n hµng trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi ¸p dông luËt thuÕ míi. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan nªu trªn, c«ng ty cßn cã nh÷ng khã kh¨n chñ quan tån t¹i tõ tríc nh lao ®éng qu¸ ®«ng, c«ng nî khã ®ßi chiÕm tû träng lín so víi tæng sè vèn, lîi thÕ kinh doanh thÊp. Nhng khã kh¨n trªn ®· t¸c ®éng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 99. Doanh thu 513.800 triÖu ®ång, ®¹t 103% kÕ ho¹ch. Nép ng©n s¸ch 21.600 triÖu ®ång ®¹t 316% kÕ ho¹ch vµ ®· lç 730 triÖu ®ång. N¨m 2000, t×nh h×nh kinh doanh trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¬ng ®èi thuËn lîi. Do tån kho x· héi ®èi víi nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu gi¶m trong khi ®ã lîng hµng tån kho cña c«ng ty tõ cuèi n¨m 1999 gi¸ vèn thÊp, gi¸ hîp lý nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh¸ c¶ vÒ doanh thu vµ hiÖu qu¶. V× vËy 6 th¸ng ®Çu n¨m c«ng ty ®· ®¹t 262.500 triÖu ®ång vµ ®· cã l·i 1.788 triÖu ®ång. Tuy nhiªn tõ quý II trë ®i, t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do nhu cÇu tiªu thô cña x· héi cã xu híng ch÷ng l¹i nªn tèc ®é b¸n ra chËm, thËm chÝ b¸n hµng ra sÏ xuÊt hiÖn gi¸ lç vèn trªn gi¸ vèn. Qua b¶ng kª doanh thu b¸n hµng vµ gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty n¨m 2001 ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh kinh doanh cu¶ c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n g©y lç do t¸c ®éng ¶nh hëng khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vµ nhµ níc ¸p dông thuÕ VAT ®· lµm cho søc mua cña x· héi bÞ suy gi¶m. Tèc ®é gi¶m gi¸ vµ tû gi¸ ®ång USD víi ®ång tiÒn ViÖt Nam tiÕp tôc t¨ng. Ngoµi ra cßn cã mét sè nguyªn nh©n chñ quan kh¸c nh: C«ng t¸c tæ chøc t¹o nguån hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy, ®· x¶y ra t×nh tr¹ngcã nh÷ng thêi ®iÓu c«ng ty kh«ng cã ®ñ chñng lo¹i hµng ho¸ ®Ó b¸n. Tríc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty ph¶i chuyÓn híng ®Èy m¹nh kinh doanh ph«i thÐp vµ h¹n chÕ tèc ®é b¸n c¸c mÆt hµng lç chñ yÕu lµ thÐp l¸. * Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n vµ ph¬ng híng kh¾c phôc. 1. ThuËn lîi. -C«ng ty kinh doanh thÐp vµ VËt t Hµ Néi ®· t¹o lËp ®îc mét bé m¸y tæ chøc linh ®éng, hÇu hÕt c¸n bé CNV cã th©m niªn trong c«ng t¸c, l©u n¨m trong ngµnh cung øng vËt t, cã tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n nªn c«ng ty cã mét tiÒm n¨ng rÊt lín vÒ lao ®éng gióp cho viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. - Sù ®oµn kÕt né bé cña c«ng ty lµ nguån lùc m¹nh ®Ó c«ng ty vît qua mäi khã kh¨n th¸ch thøc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - C«ng ty cã m¹ng líi vµ xÝ nghiÖp réng kh¾p trong c¸c quËn néi thµnh cã vÞ trÝ s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi. - Lµ c«ng ty cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong lÜnh vùc kinh doanh thÐp cã uy tÝn lín víi nhiÒu c«ng ty liªn doanh, cã nhiÒu b¹n hµng l©u n¨m. - §îc tæng C«ng ty thÐp gióp ®ì vÒ mäi mÆt ®Ó th¸o gì khã kh¨n, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam nªn c«ng ty ®· ®îc tæng c«ng ty thay mÆt nhµ níc cÊp vèn ho¹t ®éng. 2. Khã kh¨n - Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh cña c¸c níc khu vùc lµm tû gi¸ USD t¨ng m¹nh ®· g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nh ngµnh thÐp nªn ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. - N¨m 2000 c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do hµng nhËp khÈu vÒ ngµy cµng nhiÒu vµ gi¸ h¹ h¬n do nhu cÇu tiªu thô cña x· héi cã xu híng ch÷ng l¹i nªn tèc ®é b¸n ra chËm. MÆt hµng c«ng ty kh«ng dù kiÕn ®îc sù gi¶m gi¸ cña c¸c mÆt hµng kinh doanh do sù nhËp khÈu kim khÝ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - §Æc ®iÓm cña hµng ho¸ lµ cång kÒnh vµ kho b¶n qu¶n do khÝ hËu níc ta cã ®é Èm lín, ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng ho¸. 3. Ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. - Kim lo¹i nãi chung vµ thÐp nãi riªn lµ mét trong nh÷ng vËt t chiÕn lîc thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi bÊt kú quèc gia nµo. ThÐp cã vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ nhÊt lµ ngµnh x©y dùng sÏ kh«ng thÓ tån t¹i nÕu thiÕp thÐp. - Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu sau: + s¶n phÈm hµng ho¸ chÊt lîng cao, ®¸p øng thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¸ c¶ hîp lý. + §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh theo chøc n¨ng nhiÖm vô quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. + CÇn ®Èy m¹nh kinh doanh thÐp s¶n xuÊt trong níc, n©ng cao tû träng thÐp néi trong tæng lîng hµng b¸n ra. + TiÕp tôc cñng cè c¸c cöa hµng b»ng viÖc ®iÒu chØnh bè trÝ hîp lý nh©n lùc cña cöa hµng. + Thu nhËp th«ng tin thÞ trêng, t×nh h×nh tiªu thô thÐp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trong thùc tiÔn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ngngõng cña khoa häc kü thuËt, viÖc trang bÞ vµ øng dông kü thuËt tÝnh to¸n ghi chÐp hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng tõng bíc ph¸t triÓn tõ viÖc trang bÞ vµ øng dông bµn tÝnh ®Õn viÖc øng dông m¸y tÝnh bÊm phÝn vµ ngµy nay lµ viÖc trang bÞ m¸y vi tÝnh viÖc trang bÞ m¸y vi tÝnh vµo sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi hiÖn nay lµ mét híng ®i ®óng cho viÖc ®Çu t c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. HiÖn nay, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phÇn lín ®· thùc hiÖn ®îc phÇn hµnh kÕ to¸n trªn m¸y, tuy nhiªn vÉn cßn mét sè nh©n viªn trong phßng cßn sö dông ph¬ng ph¸p thñ c«ng do ®ã c«ng ty cÇn ®µo t¹o thªm tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c kÕ to¸n viªn trong phßng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao, cã lîi Ých cho c«ng ty. KÕT luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ®îc thµnh lËp, tríc sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ, c«ng ty ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì khã kh¨n ban ®Çu. Song víi sù nç lùc phÊu ®Êu cña toµn bé c«ng nh©n viªn nãi chung vµ cña ban l·nh ®¹o nãi riªng c«ng ty tõng bíc cã sù t¨ng trëng, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn dÇn ®îc c¶i thiÖn. KÕt qu¶ ®¹t ®îc cã phÇn ®ãng gãp cña phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o chÝnh quy, cã tr¸ch nhiÖm, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, n¾m ch¾c chÕ ®é ph¸p luËt kÕ to¸n trëng vµ kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh ®· nang ®éng qu¶n lý tèt, lµ ngêi gióp viÖc ®¾c lùc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. Tõ nh÷ng nç lùc phÊn ®Çu ®ã c«ng ty ®· trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao uy tÝn vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña c«ng ty trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n.
- Xem thêm -