Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty giải pháp phần mềm doanh nghiệp fss-fpt

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

i A)Tæng quan vÒ c«ng ty FPT Ngµy 13/09/1988 c«ng ty FPT ®îc thµnh lËp víi chØ vÎn vÑn cã 13 thµnh viªn bao gåm c¶ trÝ thøc ,nhµ khoa häc ,lËp tr×nh viªn vµ c¶ nhµ gi¸o .Sau 16 n¨m ho¹t ®éng víi bÝ quyÕt lµ tinh thÇn FPT vµ träng dông nh©n tµi FPT ®· liªn tôc ph¸t triÓn vµ trë thµnh c«ng ty tin häc lín nhÊt ViÖt nam víi møc t¨ng trëng b×nh qu©n 40%/ n¨m.Nãi riªng n¨m 2003 doanh sè toµn c«ng ty ®¹t 3712 tû ®ång t¬ng ®¬ng 204 triÖu USD t¨ng kho¶ng 110% so víi n¨m 2002 ,nép ng©n s¸ch nhµ níc 300 tû ®ång.Tæng sè nh©n viªn ®· lªn tíi 2045 ngêi .FPT ®· tham gia tÝch cùc trong c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin lín cña Nhµ níc . Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng FPT ®· trë thµnh doanh nghiÖp mang cÊu tróc tËp ®oµn .LÜnh vùc ho¹t ®éng kh«ng bÞ bã hÑp mµ dÇn tiÕn tíi chuyªn m«n ho¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. FPT ®ang phÊn ®Êu trë thµnh nhµ cung cÊp dÞch vô hµng ®Çu trªn lÜnh vùc gi¶i ph¸p vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ.§ång thêi gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ,®a ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi . 1. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty bao gåm :  S¶n xuÊt phÇn mÒm ®¸p øng thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu .  Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin  Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p dÞch vô viÔn th«ng vµ Internet  DÞch vô ERP  §µo t¹o ®éi ngò lËp tr×nh viªn quèc tÕ  L¾p r¸p m¸y vi tÝnh  B¶o hµnh ,b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng vµ tin häc  Thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ TÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trªn ®îc tæ chøc BVIQ(V¬ng quèc Anh ) cÊp chøng nhËn theo tiªu chuÈn chÊt lîng quèc tÕ ISO 9001 n¨m 2000. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng FPT ho¹t ®éng trong tÊt c¶ c¸c lÜnh cã liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin 0  S¶n xuÊt phÇn mÒm  Kinh doanh s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin  DÞch vô truyÒn th«ng vµ Internet  T vÊn ,thiÕt kÕ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin 3. §èi tîng kh¸ch hµng FPT cã kh¸ch hµng trªn toµn l·nh thæ ViÖt nam.C¸c kh¸ch hµng lín cña FPT gåm :  Khèi ChÝnh Phñ (V¨n phßng chÝnh phñ ,V¨n phßng Quèc héi ,Bé tµi chÝnh ,Tæng côc thuÕ ,Tæng côc c¶nh s¸t…);  C¸c tæ chøc ng©n hµng tµi chÝnh (Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt nam ,Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam ,Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ,…);  Bu chÝnh viÔn th«ng (C«ng ty th«ng tin di ®éng VMS,trung t©m ®iÖn tho¹i di ®éng CDMA,C«ng ty ®iÖn tö viÔn th«ng qu©n ®éi ,C«ng ty viÔn th«ng quèc tÕ);  C¸c doanh nghiÖp(tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam,Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ,Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam ,Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ,…);  Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ chøc quèc tÕ nh World Bank ,EU,ILO,SIDA,TICA,CTZ… FPT ho¹t ®éng võa thèng nhÊt võa ®éc lËp ë mçi vïng miÒn :FPT Thµnh phè Hå ChÝ Minh,FPT §µ N½ng , FPT Hµ néi. N¨m 2003 ®¸nh dÊu tÝnh chÊt chuyªn m«n vµ cã cÊu tróc cña FPT b»ng viÖc c«ng ty ®· cho ra ®êi 6 chi nh¸nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cô thÓ .Ngµy 13/12/2003 ,trong lÜnh vùc phÇn mÒm FPT chia thµnh hai chi nh¸nh :S¶n xuÊt phÇn mÒm (Fsoft) vµ gi¶i ph¸p phÇn mÒm (FSS). Víi ph¬ng ch©m “Gi¶i ph¸p tæng thÓ –DÞch vô hoµn h¶o ”.Víi môc tiªu chÊt lîng :”FPT nç lùc lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng trªn c¬ së hiÓu biÕt s©u s¾c vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña hä víi lßng tËn tuþ vµ n¨ng lùc kh«ng ngõng ®îc n©ng cao”.FPT ®· ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao,lµ sù kh¼ng ®Þnh tèt nhÊt vÒ sù ph¸t triÓn cña giai ®o¹n tiÕp sau. : 1 B)C«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm doanh nghiÖp FSS I.H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh Ngµy 13/12/2003 c«ng ty phÇn mÒm FPT t¸ch thµnh c«ng ty s¶n xuÊt phÇn mÒm Fsoft (FPT soft) vµ c«ng ty FSS (FPT software solution) .FSS tham gia x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n tÇm cì nh hÖ thèng th«ng tin ®èi tîng nép thuÕ ,qu¶n lÝ thuÕ ,qu¶n lÝ c¸c Ên chØ cho tæng côc thuÕ ,66 côc thuÕ vµ trªn 300 chi côc thuÕ ;hÖ thèng thanh to¸n tËp trung cho héi së vµ ng©n hµng ,hÖ thèng tÝnh cíc vµ qu¶n lÝ kh¸ch hµng cho c«ng ty th«ng tin di ®éng VMS vµ c«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi Viettel… Trong n¨m 2004 ,c«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm FPT ®· giµnh ®îc hµng lo¹t c¸c gi¶i thëng lín trong héi chî Compurter World Expro 2004 ë thµnh phè HCM:top 5 ®¬n vÞ dÞch vô phÇn mÒm hµng ®Çu ;Huy ch¬ng vµng phÇn mÒm doanh sè cao ;Gi¶i thëng phÇn mÒm doanh sè cao Smartbank vµ cóp b¹c CNTT-TT cña héi tin häc ViÖt nam trao cho Smartbank Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty:C«ng ty gi¶i ph¸p phÇn mÒm doanh nghiÖp FSSFPT Tªn tiÕng Anh :FPT software solution Trô së chÝnh :51 Lª §¹i Hµnh ,Q.Hai Bµ Trng ,Hµ néi . Nh©n sù:297 ngêi gåm c¸c kÜ s tin häc,lËp tr×nh ,kiÓm thö ,… vµ nh©n viªn c¸c bé phËn kh¸c. 2 §iÖn tho¹i :04 974 54 76 Fax:04 974 54 75 2. Chøc n¨ng c«ng ty Chøc n¨ng c«ng ty thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong ph¬ng ch©m cu¶ FSS:” FSS phÊn ®Êu trë thµnh doanh nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam lín nhÊt vµ lµm giµu cuéc sèng cña c¸c thµnh viªn cña m×nh b»ng c¸ch ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong níc vµ khu vùc víi c¸c s¶n phÈm gi¶i ph¸p du lÞch ,phÇn mÒm chÊt lîng cao trªn c¬ së hiÓu biÕt s©u s¾c nhu cÇu cña hä .”Nh vËy ta cã thÓ thÊy s¶n phÈm dÞch vô chÝnh cña FSS lµ c¸c phÇn mÒm cµ c¸c dÞch vô phÇn mÒm tin häc cho ViÖt nam vµ cho c¸c quèc gia trong khu vùc. 3. C¬ cÊu tæ chøc 3.1.S¬ ®å c¬ cÊu cña tæng c«ng ty FPT FPT FPT BGÐ FIS FIS FSS FSS FOX FOX FMB FMB FOX FMB HN FSS-BU1 FOX HN FMB HN FSS-BU2 FOX HCM FMB HCM GDAs FIS FSS FSC FIS1 FHR FIS2 3 FBP FIS3 FSS-BU3 FAF FIS4 FSS-BU4 FIS5 FSS-BU5 FAD FSOF T FIS6 FPS Đơn vị quản lý gián tiếp FDR Đơn vị quản lý trực tiếp FSM FAT FTT FQA FCP 4 3.2.S¬ ®å tæ chøc trong c«ng ty FSS P.Gi¸m ®èc P.Phã gi¸m ®èc P.Kinh doanh P.Nghiªn cøu vµ PT s¶n phÈm P.kÕ to¸n P.T vÊn vµ hç trî KH P.Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp V¨n phßng 3.3.Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban cña FSS STT 1 Phßng ban Gi¸m ®èc 2 P.Phã gi¸m ®èc 3 P.kinh doanh NhiÖm vô -NhËn ®Þnh híng cña tæng c«ng ty -§iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®Þnh híng chung .ThiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. -… -Thùc hiÖn thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch chung vÒ c«ng ty :nh©n sù ,tµi chÝnh ,thÞ trêng … -Trî lý gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp c¸c quy ®Þnh chÝnh s¸ch... -ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò ®èi ngo¹i ,kÕt hîp víi gi¸m ®èc thùc hiÖn giao dÞch víi kh¸ch hµng . -Nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng kÕt luËn chung vÒ thÞ 5 4 5. 6. trêng . -Thùc hiÖn t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm . P.T vÊn vµ hç -TiÕp cËn kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu s¬ trî kh¸ch hµng bé -§a ra c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt s¬ bé . -Hç trî t vÊn kh¸ch hµng vÒ cµi ®Æt vµ sö dông phÇn mÒm qua ®iÖn tho¹i ,fax,email ,hoÆc t¹i trô së cña kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. -Thu thËp c¸c th«ng tin ph¶n håi . P.Nghiªn cøu -Nghiªn cøu yªu cÇu cña kh¸ch hµng . vµ ph¸t triÓn -x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n gi¶i ph¸p . s¶n phÈm . -X©y dùng phÇn mÒm theo yªu cÇu kh¸ch hµng ,tu©n thñ tiªu chuÈn chÊt lîng . -B¶o hµnh phÇn mÒm 7. P.Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp P.KÕ to¸n 8. V¨n phßng -TiÕp xóc kh¸ch hµng vµ tiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng . -Thùc hiÖn kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ,th«ng tin kÕ to¸n vÒ bé phËn kÕ to¸n tËp trung cña FPT -Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng v¨n phßng . II.Nh÷ng vÊn ®Ò tin häc trong c«ng ty. 1) T×nh tr¹ng ¸p dông tin häc trong c«ng ty . Tríc tiªn, FSS nãi riªng ,FPT nãi chung lµ c«ng ty chuyªn vÒ lÜnh vùc tin häc ,do ®ã b¶n th©n nã ph¶i ®i ®Çu trong ¸p dông tin häc cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña c«ng ty .C¶ hai tÇng 3,4 cña trô së FSS Hµ néi cã kho¶ng 200 m¸y tÝnh gåm m¸y tÝnh phôc vô x©y dùng phÇn mÒm doanh nghiÖp vµ m¸y tÝnh phôc vô qu¶n lý .C«ng ty sö dông hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh LAN,WAN,INTERNET ®Ó liªn hÖ víi c¸c bé phËn trong tæ chøc :  Tæ chøc hÖ thèng: Client - Server -C¸c trang Asp.net ®Æt trªn server -Tæ chøc th viÖn c¸c hµm, thñ tôc dïng chung ®Æt trªn Server -§Æt c¸c Job ch¹y thñ tôc tæng hîp d÷ liÖu theo ®Þnh kú 6  HÖ thèng kÕt nèi vµo CSDL ngay khi ®îc kÝch ho¹t (tríc khi NSD nhËp tªn vµ mËt khÈu vµo ch¬ng tr×nh), kh«ng cho NSD biÕt mËt khÈu kÕt nèi vµo CSDL.  KÕt nèi tõ xa: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kÕt nèi th«ng qua m¸y chñ Proxy-Server ®Æt t¹i trô së c«ng ty 89 L¸ng H¹, Hµ néi. §Þa chØ kÕt nèi: Trong ®ã : a. C«ng cô thiÕt kÕ: b. C«ng cô lËp tr×nh: c. C¬ së d÷ liÖu: FrontPage 2000,Photoshop,Visio2003 ASP.net, Java Script,Visual Studio.net SQL Server 2000 S¬ ®å m¹ng cña c«ng ty Client Client Client Client LAN CSDL tËp trung Web Server Database Server HO : Trô së chÝnh Client Client Client FIS Client Client Chi nh¸nh, Bé phËn § êng Lease Line ( 2 MB) 7 Client FSS, ... III.Tæng quan vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh FIFA 1. C¸c kh¸i niªm vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh Kh¸i niÖm:Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm ,ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho phÐp xö lÝ c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp ,®¸nh gi¸ rñi do ,møc ®é ,chÊt lîng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh DN:Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u hiÖu trong viÖc t¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.V× vËy môc tiªu chÝnh cña nã lµ ; Thứ nhất: Cung cấp đầy đủ c¸c th«ng tin cã Ých cho c¸c nhà đầu tư và những người sử dụng thông tin tài chÝnh kh¸c nhằm gióp họ cã những quyết định đóng đắn khi đầu tư cho vay. Ngoài ra qua th«ng tin được cung cấp người sử dụng sẽ đ¸nh gi¸ khả năng và tÝnh chắc chắn của c¸c đồng tiền mặt vào ra t×nh h×nh sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh, t×nh h×nh và kh ả năng thanh to¸n của DN: Thứ hai: Cung cấp th«ng tin về nguồn vốn chủ sở hữu, c¸c khoản nợ, sự kiện và c¸ch làm biến đổi c¸c nguồn vốn và c¸c khoản thu của DN: Thứ ba: Cung cấp th«ng tin về việc thực hiện chức năng, cương vị quản của người quản lý như thế nào đối với DN trong việc sử dụng tiềm năng của DN. ChÝnh điều này đßi hỏi tr¸ch nhiệm quản lý của nhà quản lý. Đảm bảo an toàn cho tiềm năng của DN và sử dụng chóng sao cho hiệu quả. 8 Tầm quan trọng của ph©n tÝch tài chÝnh:Quản lý tài chÝnh của tầm vĩ m« và vi m« đßi hỏi phải kế hoạch ho¸ c¸c hoạt động tài chÝnh nhằm n©ng cao kỷ luật tài chÝnh. Ph©n tÝch tài chÝnh để đưa ra c¸c quyết định liªn quan đến hoạt động kinh doanh của DN. Th«ng qua ph©n tÝch tài chÝnh cho bi ết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đã đưa ra những giải ph¸p nhằm cải thiện t×nh h×nh tài chÝnh DN trong tương lai bằng c¸ch dự b¸o và lập ng©n s¸ch. Những th«ng tin mà ph©n tÝch tài chÝnh đem lại là những con số. Mà những con số này mối quan t©m hàng đầu kh«ng chỉ của bản th©n DN mà cßn là mối quan t©m của c¸c DN kh¸c thuộc mọi h×nh thức c¸c tổ chức x· hội, tập thể và c¸c cơ quan quản lý, tổ chức c«ng cộng. Th«ng qua ph©n tÝch tài chÝnh c¸c nhà kinh tế đ¸nh gi¸ rủi ro ph¸ sản và khả năng ph¸t triển của DN. Đã chÝnh là khả năng thanh to¸n, khả năng c©n đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh l¬if của DN. Ph©n tÝch tài chÝnh cã thể ứng dụng theo nhiều mục đÝch kh¸c nhau: mục đÝch nghiªn cứu, mục đÝch t¸c nghiệp, mục đÝch th«ng tin hoặc tuỳ theo vị trÝ của nhà ph©n tÝch. Tuy nhiªn tuỳ theo từng giai đoạn dự to¸n mà tr×nh tự phân tÝch và dự đo¸n tài chÝnh phải tu©n theo c¸c nghiệp vụ thÝch ứng. 2.C¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh C¸c b¸o c¸o ®îc chia lµm hai lo¹i chÝnh(ph©n lo¹i theo thêi gian) - B¸o c¸o giao ban: ®îc xem theo hµng tuÇn (52 tuÇn): bao gåm b¸o c¸o giao ban vµ b¸o c¸o th«ng tin qu¶n lý hµng b¸n. - B¸o c¸o tæng kÕt kú: ®îc xem theo Th¸ng, Quý, 1/2 n¨m, n¨m. C¸c b¸o c¸o tæng kÕt ®Òu ®îc tÝnh cho kú b¸o c¸o vµ tÝnh luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. B¶ng ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o FIFA theo thêi gian: a/ B¸o c¸o giao ban(hay b¸o c¸o tuÇn) STT 1 Tªn b¸o c¸o B¸o c¸o doanh sè vµ tû lÖ b¸n khoÎ Kú lËp B¸o c¸o chi tiÕt TuÇn Kh«ng 9 2 TuÇn 4 B¸o c¸o ng©n s¸ch chi phÝ B¸o c¸o c«ng nî toµn c«ng ty B¸o c¸o hµng tån 5 B¸o c¸o sö dông ngêi TuÇn 3 TuÇn TuÇn B¸o c¸o chi phÝ theo 5 kho¶n môc B¸o c¸o c«ng nî vµ nî qu¸ h¹n bé phËn B¸o c¸o hµng tån cña tõng bé phËn Kh«ng b/ B¸o c¸o tæng kÕt Stt 1 2 3 4 5 Tªn b¸o c¸o Kú lËp B¸o c¸o chi tiÕt ChØ tiªu Doanh sè Th¸ng/quý/ B¸o c¸o doanh sè theo bé phËn - lín nhanh kú B¸o c¸o doanh sè theo thÞ trêng N¨m (B¸o c¸o t¨ng trB¸o c¸o doanh sè theo lÜnh vùc kinh ëng) doanh B¸o c¸o doanh sè theo h×nh thøc b¸n hµng ChØ tiªu Doanh sè Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn - lín nhanh kú B¸o c¸o doanh sè theo thÞ trêng N¨m (B¸o c¸o tû träng) B¸o c¸o doanh sè theo lÜnh vùc kinh doanh B¸o c¸o doanh sè theo h×nh thøc b¸n hµng B¸o c¸o l·i gép Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn (t¨ng trëng vµ B¸o c¸o l·i gép theo thÞ trêng N¨m hon. thµnh kÕ B¸o c¸o l·i gép theo lÜnh vùc kinh ho¹ch) doanh B¸o c¸o l·i gép theo h×nh thøc b¸n hµng B¸o c¸o l·i gép Th¸ng/quý/ B¸o c¸o theo bé phËn (B¸o c¸o tû träng) B¸o c¸o l·i gép theo thÞ trêng N¨m B¸o c¸o l·i gép theo lÜnh vùc kinh doanh B¸o c¸o l·i gép theo h×nh thøc b¸n hµng B¸o c¸o chi phÝ Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tû lÖ t¨ng trëng cña tõng theo kho¶n môc N¨m kho¶n môc 10 6 7 8 9 10 (Theo kho¶n môc B¸o c¸o tû träng t¨ng trëng cña tõng cña HTTK VN) kho¶n môc B¸o c¸o chi phÝ Th¸ng/quý/ B¸o c¸o 5 kho¶n môc chi phÝ lín theo kho¶n môc N¨m B¸o c¸o tû lÖ t¨ng trëng cña c¸c kho¶n (theo 5 kho¶n môc môc cña c«ng ty: B¸o c¸o tû träng t¨ng trëng cña c¸c Nh©n viªn, kho¶n môc Marketing+hµng b¸n, hµnh chÝnh + chi phÝ chung, CP tµi chÝnh, CP kh¸c) B¸o c¸o chi phÝ Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tû lÖ t¨ng trëng cña tõng bé bé phËn toµn c«ng N¨m phËn ty B¸o c¸o tû träng t¨ng trëng cña tõng (Theo 5 kho¶n bé phËn môc cña c«ng ty) B¸o c¸o t¨ng trëng bé phËn theo 5 kho¶n môc B¸o c¸o chØ tiªu thi ®ua vµ tiÕt kiÖm B¸o c¸o sö dông ngêi B¸o c¸o c«ng nî kh¸ch hµng B¸o c¸o tû träng t¨ng trëng bé phËn theo 5 KM Th¸ng/quý/ B¸o c¸o thùc hiÖn ng©n s¸ch bé phËn N¨m theo 5 KM Th¸ng/quý/ N¨m Th¸ng/quý/ N¨m B¸o c¸o t¨ng trëng c¸c chØ tiªu sö dông ngêi cho tõng bé phËn B¸o c¸o c«ng nî kh¸ch hµng c¸c bé phËn B¸o c¸o vßng quay nî kh¸ch hµng c¸c bé phËn 11 B¸o c¸o ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp B¸o c¸o tû lÖ c«ng nî trung b×nh c¸c bé phËn Th¸ng/quý/ B¸o c¸o ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp c¸c bé N¨m phËn B¸o c¸o vßng quay nî c¸c bé phËn víi 11 nhµ cung cÊp 12 B¸o c¸o tån kho B¸o c¸o tû lÖ c«ng nî trung b×nh c¸c bé phËn víi nhµ cung cÊp Th¸ng/quý/ B¸o c¸o tån kho c¸c bé phËn N¨m B¸o c¸o vßng quay hµng tån c¸c bé phËn 13 B¸o c¸o chu kú tiÒn (cash cycle) B¸o c¸o tû lÖ tån kho trung b×nh c¸c bé phËn Th¸ng/quý/ Kh«ng N¨m Hệ thống kế to¸n của c«ng ty theo m« h×nh Client –Server.Với Server chÝnh đặt tại L¸ng Hạ.Mỗi bộ phận cã một Server con. 12 SERVER HEAD OFFICE FIS HN FIS1 FIS 2 FIS HCM FIS 3 FSS HN Enterprise BusinessUnit FSS HCM Finance and Banking BusinessUnit Telecom Business Unit IV.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn có 1. Lý do chän lùa ®Ò tµi Ngµy nay,chóng ta thÊy hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu sö dông tin häc vµo qu¶n trong qu¶n lý ,ë møc ®é Ýt nhiÒu kh¸c nhau ,mµ thêng thÊy lµ trong hÖ thèng kÕ to¸n t¸c nghiÖp,vµ kÕ to¸n t¹i mçi c«ng ty ®¬n vÞ lµ ®¬n lÎ riªng rÏ .nghÜa lµ tæng hîp b¸o c¸o khi c¸c chi nh¸nh ë xa nhau vÉn ph¶i vb»ng gi¸y tê thñ c«ng . FSS-FPT ,nh ®· nãi ,lµ mét trong nh÷ng c«ng ty tin häc ,lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc tin häc ®· ®a dùa vµo hÖ thèng m¹ng ®Ó tæng hîp d÷ liÖu kÕ to¸n trùc tiÕp sö ¸p dông cho c¶ nh÷ng c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh phøc t¹p ë xa nhau, nhê kÕt hîp gi÷a phÇn mÒm kÕ to¸n doanh nghiÖp vµ hÖ thèng m¹ng.§¶m b¶o ®îc c¸c chøc n¨ng: CHƯƠNG I Nhãm chøc n¨ng nghiÖp vô:§a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh FIFA CHƯƠNG II liÖu: Nhãm chøc n¨ng trao ®æi d÷ a. C¸c th«ng tin trao ®æi - Th«ng tin nhËn - C¸c th«ng tin tõ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu kÕ to¸n cña c«ng ty - Th«ng tin cho 13 C¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty trªn Web pages b. Yªu cÇu chøc n¨ng trao ®æi th«ng tin - Th«ng tin nhËn  NhËn th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu SQL  NhËn th«ng tin ®îc tõ c¸c files Excel - Th«ng tin cho  §a th«ng tin ra c¸c trang ASP.net cña Web  Göi th«ng tin: cã thÓ in ra hoÆc save vµo c¸c file. §a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn trang Web FIFA-2000 nh»m phôc vô cho c«ng t¸c theo dâi qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty ,tõ ®ã l·nh ®¹o cã c¸i nh×n tæng quat theo dâi ,so s¸nh ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ë tõng bé phËn ,tõng chi nh¸nh theo tõng tuÇn,th¸ng,quý ,n¨m . Đ©y là nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp, đưa c«ng nghệ th«ng tin vào quản lý doanh nghiệp nãi chung và quản lý tài chÝnh nãi riªng. Là bài to¸n được đặt ra từ l©u nhưng chưa cã đơn vị nào đủ khả năng giải quyết được trọn vẹn về mặt c«ng nghệ(Web-base),về mặt nghiệp vụ(kế to¸n) để cã thể đưa vào ứng dụng thực tế. 2. Néi dung thùc hiÖn ®Ò tµi C«ng cô sö dông  C«ng cô lËp tr×nh: Net Frame work, Visual Studio.net,XML  C¬ së d÷ liÖu: SQL Server 2000 Cïng c¸c kiÕn thøc kÕ to¸n cÇn thiÕt ,®Ó tæng hîp lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 3)Môc tiªu cña ®Ò tµi 1.Giải quyết được c¸c b¸o c¸o tài chÝnh cơ bản của hệ thống kế to¸n,cung cấp th«ng tin đầy đủ,chÝnh x¸c,đa dạng nhiều chiều. 2.Giao diện th©n thiện ,dễ sử dụng,tiện lợi cho c«ng t¸c quản lý 14 3.Tốc độ Website nhanh,dễ tương t¸c 4.Phï hîp víi m« h×nh c«ng ty ®a d¹ng ,víi c¸c ngµnh kinh doanh ®a d¹ng 15
- Xem thêm -