Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thÕ kû 21 ë níc ta víi môc tiªu lµ t¨ng cêng sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng t¹o tiÒn ®Ò cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn cao h¬n tríc lµ môc tiªu gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ níc ta cã sù ®æi míi s©u s¾c, níc ta ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc. ChÝnh sù ®æi míi ®ã ®· cã t¸c ®éng rÊt lín tíi bé mÆt kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc, nÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c.Trong t×nh h×nh kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh hiÖn nay, ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc trong viÖc duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh. Tuy vËy, ®Êt níc ta ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp ®¹t ®îc thµnh c«ng, tÊt nhiªn kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thÊt b¹i, ®«i khi cã c¶ sù thÊt b¹i trong thµnh c«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v× kh«ng cßn ®îc sù bao cÊp cña nhµ níc n÷a mµ ph¶i ®i vµo h¹ch to¸n kinh doanh sao cho cã l·i. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi lµ doanh nghiÖp nhµ níc vÉn cßn ®îc sù bao cÊp cña nhµ níc, nhng kh«ng v× thÕ mµ C«ng ty cã xu híng Ø l¹i vµo nhµ níc mµ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· tõng bíc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh vµ lu«n ch¨n chë t×m híng ®i cho m×nh. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín trong kinh doanh vµ ®îc nhµ níc xÕp h¹ng 1. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi em ®· t×m hiÓu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc còng nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sau ®©y em xin viÕt b¶n B¸o c¸o tæng hîp vÒ C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. PhÇn I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 1921 Q§/ TCCB - L§ ngµy 25/10/1994 cña Bé giao th«ng vËn t¶i vÓ viÖc thµnh lËp C«ng ty dÞch vô côm c¶ng hµng kh«ng 1 S©n bay miÒn B¾c vµ QuyÕt ®Þnh sè 1029/ H§QT ngµy 30/06/1997 ®æi tªn C«ng ty dÞch vô côm c¶ng hµng kh«ng S©n Bay miÒn B¾c thµnh C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. C«ng ty dÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch - kh¸ch s¹n vµ vËn t¶i trong ngµnh hµng kh«ng d©n dông. C«ng ty cã tªn gäi lµ : C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n Bay Néi Bµi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: NOIBAI AIRPORT SERVICE COMPANY. ViÕt t¾t lµ: NASCO Trô së chÝnh: S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi-Sãc S¬n-TP Hµ Néi. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi trùc thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam, C«ng ty cã : T c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Vèn vµ tµi s¶n riªng , chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi vèn cña C«ng ty do Tæng C«ng ty giao. Con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ Tæng C«ng ty. C«ng ty ®îc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc C«ng ty. B¶ng c©n ®èi tµi s¶n riªng, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty. Tæ chøc §CSVN trong c«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ níc CHXHCNVN vµ c¸c quy ®Þnh cña §CSVN. Tæ chøc C«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi kh¸c trong C«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh phï hîp víi LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt: §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2 a) Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty gåm cã : Vèn ®îc Tæng C«ng ty giao t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty Vèn do Tæng C«ng ty ®Çu t bæ sung PhÇn lîi nhuËn sau khi nép nghÜa vô ( thuÕ, quü tËp trung Tæng C«ng ty) ®îc trÝch bæ xung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b) Khi cã sù t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ, C«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ c«ng bè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®· ®îc ®iÒu chØnh. 3 `II. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong C«ng ty S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch kh¸ch s¹n hµng kh«ng. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n XÝ nghiÖp dÞch vô tæng hîp hµng kh«ng Néi Bµi. A. C¸c ®¬n vÞ thµnh Phßng hµnh chÝnh - tæ chøc XÝ nghiÖp Th¬ng m¹i hµng kh«ng Néi Bµi. Phßng kinh doanh hµng miÔn thuÕ XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi. DÞch vô hµng kh«ng Chi nh¸nh C«ng ty s©n bay Bµi. ty : viªn cñaNéi C«ng 1. XÝ nghiÖp DÞch vô Th¬ng m¹i, thµnh lËp ngµy 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 2. XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« , thµnh lËp ngµy 07/08/1995, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 3..XÝ nghiÖp DÞch vô Tæng hîp thµnh lËp ngµy , 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 4. XÝ nghiÖp DÞch vô Du lÞch - kh¸ch s¹n hµng kh«ng, thµnh lËp ngµy 07/10/1997, trô së : S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 5. Phßng kinh doanh miÔn thuÕ thµnh lËp ngµy 08/12/1998, trô së t¹i S©n bay Quèc tÕ Néi Bµi. 6. Chi nh¸nh C«ng ty lµm c«ng t¸c dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng, thµnh lËp ngµy 28/11/1999, trô së t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 4 Tr¶i qua nhiÒu n¨m kÓ tõ ngµy ®îc thµnh lËp C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu sù biÕn ®éng. Sù thay ®æi trong c¬ cÊu tæ chøc ®îc diÔn ra rÊt thêng xuyªn ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña Tæng C«ng ty nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm kh¸c nhau nhng nh×n chung vÉn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ngµnh hµng kh«ng ViÖt Nam. B. C¸c chøc ngµnh nghÒ kinh doanh cô thÓ cña tõng XÝ nghiÖp, ®¬n vÞ cña C«ng ty. 1. XÝ nghiÖp Th¬ng m¹i hµng kh«ng Néi Bµi. Kinh doanh dÞch vô th¬ng m¹i t¹i s©n bay bao gåm: B¸n hµng b¸ch ho¸; mü nghÖ; ¨n uèng gi¶i kh¸t; b¸n hµng miÔn thuÕ (duty free shops ). S¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng ho¸ phôc vô hµnh kh¸ch vµ thÞ trêng. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc phôc vô ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong khu vùc s©n bay. 2. XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô vËn t¶i « t«. Khai th¸c, ph¸t triÓn dÞch vô kü thuËt « t«, xe m¸y. Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt ®Ó ph¸t triÓn vËn doanh vµ c¸c dÞch vô ®ång bé kh¸c cña vËn t¶i mÆt ®Êt. 3. XÝ nghiÖp DÞch vô tæng hîp hµng kh«ng Néi Bµi. Cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng nh : VÖ sinh khu ga, cung cÊp vµ vËn hµnh c¸c hÖ thèng ®iÖn, níc, ®iÖn l¹nh, xe ®Èy t¹i C¶ng Néi Bµi. §¹i lý cho thuª mÆt b»ng lµm viÖc, kinh doanh qu¶ng c¸o t¹i C¶ng hµng kh«ng Néi Bµi. §¹i lý b¸n vÐ, ®Æt chç, gi÷ chç, dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ cho hµnh kh¸ch vµ c¸c h·ng hµng kh«ng trong níc vµ níc ngoµi. Lµm dÞch vô th«ng tin híng dÉn hµnh kh¸ch ®i m¸y bay vµ c¸c dÞch vô kh¸c thuéc quyÒn C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. 4. XÝ nghiÖp DÞch vô Du lÞch - kh¸ch s¹n hµng kh«ng Néi Bµi. 5 Kinh doanh dÞch vô ¨n uèng, nghØ ng¬i, ph¬ng tiÖn ®i l¹i. Cung øng - dÞch vô ®iÖn tho¹i, telex, Fax vµ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng. 5. Phßng kinh doanh miÔn thuÕ Nghiªn cøu thÞ trêng trong níc vµ Quèc tÕ, x©y dùng ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh, tham gia ký kÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ theo ph©n cÊp, uû quyÒn. Tæ chøc kinh doanh hµng miÔn thuÕ theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao trªn c¬ së c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ kh¸c ®îc C«ng ty ký kÕt hoÆc uû quyÒn ký kÕt. X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, quy chÕ vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh miÔn thuÕ trong néi bé ®¬n vÞ theo ph©n cÊp cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty. Qu¶n lý, sö dông vèn, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao phôc vô kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hiÖu qu¶. Tæ chøc h¹ch to¸n b¸o sæ theo ph©n cÊp vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Qu¶n lý, chØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Cöa hµng miÔn thuÕ. Tæ chøc b¸n hµng miÔn thuÕ phôc vô kh¸ch ®I, kh¸ch ®Õn t¹i c¶ng hµng kh«ng Quèc tÕ Néi Bµi. Quan hÖ giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong níc vµ Quèc tÕ, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh hµng miÔn thuÕ. Tu©n thñ chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi viÖc kinh doanh hµng miÔn thuÕ. LËp c¸c b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú vÒ kÕt qu¶ kinh doanh ®Ó lµm c¬ së cïng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®èi t¸c. 6. Chi nh¸nh C«ng ty. §¹i lý thu gom, giao nhËn hµng ho¸ uû th¸c trong níc vµ Quèc tÕ. §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c h·ng hµng kh«ng. 6 Kinh doanh dÞch vô lµm thñ tôc hµng kh«ng t¹i thµnh phè cho hµnh kh¸ch ®i m¸y bay. Kinh doanh dÞch vô giao nhËn chuyÓn ph¸t nhanh trong níc vµ Quèc tÕ b»ng ®êng hµng kh«ng. Kinh doanh dÞch vô du lÞch l÷ hµnh Quèc tÕ. Kinh doanh v¨n ho¸ phÈm vµ xuÊt b¶n phÈm. DÞch vô ®ãng gãi, bèc xÕp hµng ho¸ hµnh lý ®i m¸y bay. Qu¶ng c¸o Cung øng c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn vËn t¶i hµng kh«ng. PhÇn II. §Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng s©n bay Néi Bµi. I. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. STT A 1 2 3 4 B 5 6 7 §¬n vÞ Khèi gi¸n tiÕp Ban gi¸m ®èc C«ng ty V¨n phßng hµnh chÝnh tæ chøc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh Phßng kinh doanh miÔn thuÕ - L·nh ®¹o phßng - Ban nghiÖp vô - Cöa hµng miÔn thuÕ NASCO - IPP - Cöa hµng miÔn thuÕ NASCO - EDF - Cöa hµng miÔn thuÕ nhËp c¶nh XÝ nghiÖp DÞch vô DL - KS hµng kh«ng - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp - Ban nghiÖp vô - Tæ lÔ t©n, b¶o vÖ - Tæ kü thuËt buång - Tæ bar - bÕp XÝ nghiÖp DV Tæng hîp hµnh kh«ng NB - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp - Phßng kÕ to¸n thèng kª - Phßng kÕ ho¹ch vËt t - Ban kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c h® dv c«ng céng - §éi dÞch vô vÖ sinh m«i trêng - §éi dÞch vô hµnh kh¸ch N¨m 1999 44 3 19 10 12 847 62 2 19 14 16 11 29 1 7 6 7 8 162 3 6 9 5 85 54 N¨m 2000 47 3 22 11 11 827 65 2 22 17 15 10 27 1 7 7 7 5 130 3 6 9 3 73 36 N¨m 2001 50 3 23 13 12 904 74 2 21 16 16 19 44 2 10 12 10 10 123 3 6 8 3 81 22 7 8 9 10 XÝ nghiÖp Th¬ng m¹i hµng kh«ng NB 162 - Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp 3 - Phßng kÕ to¸n thèng kª 9 - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp 11 - Phßng kinh doanh tiÕp thÞ 10 - Cöa hµng b¸ch ho¸ 21 - Cöa hµng ¨n uèng sè 1 25 - Cöa hµng ¨n uèng sè 2 43 - Cöa hµng Fast food 12 - Cöa hµng lu niÖm 28 XÝ nghiÖp vËn t¶i «t« hµng kh«ng NB 394 - Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp 3 - Phßng kÕ to¸n thèng kª 14 - Phßng kÕ ho¹ch vËn doanh 9 - Phßng kü thuËt «t« 9 - Tr¹m giao dÞch vµ ®iÒu hµnh c¸c ph¬ng tiÖn 49 vËn t¶i «t«. - §éi xe MINI Bus 55 - §éi xe phôc vô 15 - §éi xe s©n ®ç 30 - §éi xe TAXI 1 63 - §éi xe TAXI 2 62 - §éi xe TAXI 3 65 - Xëng dÞch vô söa ch÷a «t« 20 Chi nh¸nh C«ng ty 38 -L·nh ®¹o Chi nh¸nh 2 - V¨n phßng Chi nh¸nh 9 - Ban nghiÖp vô 7 - §éi b¸n vÐ m¸y bay 7 - §éi dÞch vô hµng ho¸ 13 Tæng 891 170 3 9 11 15 23 21 46 16 26 391 3 14 9 13 49 180 3 11 11 19 24 24 56 9 23 429 3 8 12 5 38 53 17 28 61 61 62 21 44 2 9 7 10 16 874 37 20 18 84 84 84 36 54 3 8 7 10 26 955 Tõ khi h×nh thµnh ®Õn nay ®éi ngò c¸n bé , c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lu«n trëng thµnh vÒ mäi mÆt. Hä lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña C«ng ty, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tõ nh÷ng ®ßi hái míi vÒ lao ®éng nªn C«ng ty ®· chñ ®éng båi dìng ý thøc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cho c«ng nh©n, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. ChÝnh ®iÒu nµy lµm t¨ng khèi lîng c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Ta nhËn thÊy lao ®éng trong C«ng ty ë khèi gi¸n tiÕp chiÕm kho¶ng 5% trong tæng sè lao ®éng trong C«ng ty. §©y lµ mét tû lÖ cha mÊy hîp lý, v× C«ng ty lµ doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô cho nªn tû lÖ nh vËy lµ h¬i Ýt. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn chó träng t¨ng thªm sè lîng lao ®éng trong khèi lao ®éng gi¸n tiÕp ®Ó phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cho thÊy sè lîng lao ®éng ë xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« chiÕm tû träng lín nhÊt. §iÒu ®Êy còng dÔ hiÓu, v× ®©y lµ xÝ nghiÖp ®em l¹i cho C«ng ty phÇn doanh thu vµ lîi nhuËn lín nhÊt. 2. Tr×nh ®é ®µo t¹o cña lao ®éng trong C«ng ty. Tr×nh ®é §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp CNKT N¨m 1999 2000 157 14 50 149 278 2001 171 15 72 151 296 212 18 66 157 283 8 Cha ®µo t¹o 166 184 136 C«ng ty cã tû lÖ ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc kh¸ cao vµ t¨ng lªn theo tõng n¨m, tõ n¨m 2000 tû lÖ lµ 19,2%, n¨m 2001 tû lÖ lµ 24,25%. §©y lµ mét thuËn lîi cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. Tuy nhiªn, tû träng lao ®éng cha qua ®µo t¹o ë C«ng ty còng cao ®ã lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n cho C«ng ty trong kinh doanh. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· tõng bíc gi¶m tû träng lao ®éng cha qua ®µo t¹o tõ 20,65% n¨m 2000 xuèng 15,56%. §©y lµ mét viÖc lµm ®óng ®¾n cña C«ng ty v× trong t¬ng lai, muèn ph¸t triÓn th× C«ng ty cÇn ph¶i cã ®éi ngò lao ®éng ®îc ®µo t¹o ®Ó n¾m b¾t ®îc c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ qu¸ tr×nh héi nhËp cña ®Êt níc. Do ý thøc ®îc tÇm quan träng cña ®éi ngò lao ®éng nªn C«ng ty hµng n¨m lu«n ®iÒu chØnh sè lîng lao ®éng cho phï hîp, gän nhÑ nhng vÉn ®¶m b¶o møc kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra. ViÖc tuyÓn chän, s¾p xÕp, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng ®îc C«ng ty hÕt søc chó ý. §iÒu nµy sÏ kÝch thÝch sù n©ng cao tr×nh ®é cña chÝnh nh÷ng ngêi lao ®éng vµ n©ng cao thu nhËp cña hä 3. L¬ng bæng vµ ®·i ngé. L¬ng bæng vµ ®·i ngé lµ mét nh©n tè v« cïng quan träng, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña bÊt kú mét tæ chøc nµo. HiÓu ®îc vai trß cña viÖc tr¶ thï lao lao ®éng C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi lao ®éng, gióp cho nh©n viªn tho¶i m¸i, h·nh diÖn, th¨ng tiÕn, h¨ng say vµ tho¶ m·n víi c«ng viÖc. §Ó tõ ®ã ®em l¹i n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh doanh cao cho C«ng ty. - TiÒn l¬ng b×nh qu©n : 1 571 883 ®ång/ngêi/th¸ng. Hµng th¸ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn sÏ ®îc tr¶ l¬ng 2 kú: + Kú 1 t¹m øng vµo 5 ngµy ®Çu cña th¸ng lµm viÖc; møc øng æn ®Þnh hµng th¸ng do C«ng ty quy ®Þnh ®èi víi tõng ®èi tîng lao ®éng. + Kú 2 tríc ngµy 25 cña th¸ng kÕ sau; Trªn c¬ së kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng cña XÝ nghiÖp, ®¬n vÞ. - Ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng mét c¸ch trùc tiÕp c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cßn ®îc hëng c¸c kho¶n ®·i ngé mét c¸ch gi¸n tiÕp qua c¸c kho¶n phóc lîi n÷a. Phóc lîi bao gåm hai phÇn chÝnh - phóc lîi theo luËt ph¸p quy ®Þnh vµ phóc lîi do C«ng ty tù nguyÖn ¸p dông. + Phóc lîi quy ®Þnh theo ph¸p luËt bao gåm c¸c lo¹i b¶o hiÓm x· héi vµ tiÒn l¬ng trong thêi gian kh«ng lµm viÖc. B¶o hiÓm x· héi bao gåm c¸c kho¶n trî cÊp èm ®au, bÖnh tËt; trî cÊp th«i viÖc; vµ trî cÊp hu trÝ. TiÒn l¬ng 9 trong thêi gian kh«ng lµm viÖc ®ã lµ tiÒn l¬ng vÉn ®îc l·nh trong c¸c ngµy nghØ lÔ, c¸c ngµy nghØ hÌ, hoÆc nghØ phÐp thêng niªn. + Phóc lîi tù nguyÖn ®ã lµ c¸c kho¶n phóc lîi kh«ng do luËt ph¸p quy ®Þnh nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc, an t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi c¬ quan nhiÒu h¬n. §ã lµ c¸c ch¬ng tr×nh b¶o hiÓm lao ®éng, ch¬ng tr×nh b¶o vÖ søc khoÎ, nghØ m¸t vµ nghØ dìng søc. II. Vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. 1.Vèn vµ c¬ cÊu vèn §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng Tæng vèn N¨m N¨m 1999 38 516 620 952 18 328 922 488 56 845 543 400 N¨m 2000 39 587 492 575 21 792 508 292 61 308 000 867 N¨m 2001 46 721 649 776 27 528 411 298 74 250 061 074 2. Nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn. §¬n vÞ: VN§ N¨m ChØ tiªu Chñ së h÷u Nî ph¶i tr¶ Nî dµi h¹n Nî ng¾n h¹n Nî kh¸c Tæng nguån vèn N¨m 1999 26 135 764 546 30 709 796 854 8 286 142 800 22 263 345 331 160 308 723 56 845 543 400 N¨m 2000 28 728 098 040 33 651 902 827 10 065 115 970 23 478 335 296 108 451 561 61 380 000 867 N¨m 2001 32 185 122 748 42 064 938 326 13 057 145 479 28 629 261 081 378 531 766 74 250 061 074 10 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ + Gi¶m gi¸ + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ cè ®Þnh Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng sxkd Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng Lîi tøc bÊt thêng Tæng lîi tøc tríc thuÕ Tæng lîi tøc ph¶i nép Lîi tøc sau thuÕ 79 005 880 174 0 0 0 0 79 005 880 174 34 524 153 791 44 481 726 387 22 241 961 173 16 043 783 294 3 896 230 414 2 299 751 506 92 075 609 599 820 029 - 507 744 420 229 349 138 0 229 349 138 2 021 356 224 646 833 991,68 1 374 522 232,32 99 785 654 168 0 0 0 0 99 785 654 168 52 868 659 311 46 916 994 857 24 145 678 349 15 453 785 667 4 013 563 452 3 303 967 389 112 354 762 556 976 560 444 621 798 256 458 976 34 567 231 221 891 745 3 081 237 336 985 995 947,52 2 095 241 388,48 128 558 436 783 0 0 0 0 128 558 436 783 68 435 785 678 60 122 651 105 31 427 684 642 19 854 253 178 4 357 318 965 4 483 394 320 137 854 378 602 345 635 464 491 257 145 637 278 141 092 038 4 545 240 4 014 357 823 1 284 594 503,36 2 729 763 319,64 *) ChØ sè vßng quay cña toµn bé vèn:  ChØ sè vßng quay toµn bé vèn  N¨m 1999  Tæng doanh thu Tæng sè vèn 79.005.880.174 1,4 56.845.543.400 N¨m 2000  99.785.654.168 1,63 61.308.000.867  ChØ sè doanh läi tiª u thô  Loi nhuËn dßng Tæng doanh thu 128.558..436.783 1,73 74.250.061.074 1.374.522.232,32 N¨m 1999  0,018 79.005.880.174 N¨m 2001  KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 ®îc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam phª duyÖt cã c¸c chØ tiªu ®Òu cao h¬n chØ tiªu thùc hiÖn n¨m 1999 vµ n¨m 2000, chøng tá xu híng ngµy cµng ph¸t triÓn cña C«ng ty. N¨m 2000  2.095.241.388,48 0,021 99.785.654.168 N¨m 2001  2.729.763.319,64 0,0212 128.558.436.783 11 Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay vµ nhÊt lµ tõ khi ®îc Nhµ níc xÕp h¹ng I, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lªn râ rÖt, c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu thu nép ng©n s¸ch cña C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch do Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam giao cho. Do vËy C«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng lµ doanh nghiÖp lo¹i I vµ viÖc C«ng ty ®îc xÕp h¹ng doanh nghiÖp h¹ng I sÏ t¨ng uy tÝn cña C«ng ty trong kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn C«ng ty ®· triÓn khai mét sè néi dung chÝnh nh sau: - Thêng xuyªn tæ chøc giao ban tuÇn, quý vµ triÓn khai c¸c nghÞ quyÕt l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng ty vµ §¶ng uû Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam nh»m ®¸nh gi¸ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ nªu c¸c môc ®Ých thùc hiÖn trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. - TËp trung chØ ®¹o c¸c thÕ m¹nh cña C«ng ty trong kinh doanh nh: B¸n hµng miÔn thuÕ, th¬ng m¹i, vËn t¶i «t«. - Thùc hiÖn ®Çu t xe 15-16 xe theo dù ¸n ®îc Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam phª duyÖt. - Cñng cè tæ chøc chi nh¸nh C«ng ty ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ tèt. - X©y dùng vµ thêng xuyªn chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 b¸o c¸o Tæng c«ng ty thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ giao c¸c kÕ ho¹ch cho c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc. - X©y dùng, ký kÕt tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, söa ®æi bæ sung quy chÕ tr¶ l¬ng nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. -Thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh døt ®iÓm, kÞp thêi hµng quý, triÓn khai c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n cuèi n¨m lµm c¬ së chuÈn bÞ cho lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ qu¶n lý tµi s¶n. - Tæ chøc c¸c líp häc båi dìng nghiÖp vô, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, tham gia häc tËp trong vµ ngoµi níc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn n©ng cao hiÖu qu¶ trong lao ®éng. - Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng nh n©ng bËc l¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm, c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho ngêi lao ®éng. §éng viªn ngêi lao ®éng kÞp thêi nh÷ng lóc kinh doanh gÆp khã kh¨n. 12 -Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra kÞp thêi c¸c th¾c m¾c khiÕu kiÖn cña ngêi lao ®éng, ®éng viªn khen thëng c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch hoÆc kû luËt ngêi lao ®éng vi ph¹m néi quy lao ®éng c«ng minh ®óng ph¸p luËt. - Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua trong C«ng ty, ®éng viªn ngêi lao ®éng tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo thi ®ua cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phô n÷. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸n bé - CNV ®ãng gãp x©y dùng quü t×nh nghÜa, tõ thiÖn ®Ó x©y dùng nhµ t×nh nghÜa vµ th¨m hái c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh khã kh¨n thÓ hiÖn tinh thÇn uèng níc nhí nguån, nhêng c¬m sÎ ¸o khi ho¹n n¹n. - §¶m b¶o vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n 2 000 000®/ngêi/th¸ng t¨ng 10% so víi n¨m 2000. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm th«ng qua c¸c ®Þnh møc chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ hµnh chÝnh. III. B¸o c¸o KQKD theo ngµnh, nghÒ. §¬n vÞ: Tû ®ång TT Ngµnh nghÒ kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 KD vËn t¶i « t« KD kh¸ch s¹n- du lÞch KD Th¬ng m¹i KD dÞch vô vËn t¶i hµnh kh«ng KD dÞch vô c«ng céng KD hµng miÔn thuÕ Ho¹t ®éng tµi chÝnh Tæng Ghi chó: N¨m 1999 DT TT 22,894 28,96% 2,771 3,51% 17,659 22,34% 2,334 2,95% 9,255 11,71% 23,222 29,37% 0,920 1,16% 79,005 N¨m 2000 DT TT 34,73 34,75% 2,0 2% 21,214 21,26% 3,931 3,94% 9,550 9,57% 28,230 28,35% 0,130 0,13% 99,785 N¨m 2001 TT DT 37,906 29,47 3,265 2,54% 29,838 23,21% 5,348 4,16% 12,663 9,85% 39,005 30,34% 0,553 0,43% 128,55 DT : Doanh thu TT: Tû träng KD: Kinh doanh 13 Tõ b¶ng b¸o c¸o KQKD theo ngµnh nghÒ cña C«ng ty ta nhËn thÊy kinh doanh vËn t¶i « t« vµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ ®ãng gãp vµo tæng doanh thu cña C«ng ty lµ lín nhÊt. Doanh thu do kinh doanh vËn t¶i « t« vÉn t¨ng nhng tû träng cña nã b¾t ®Çu gi¶m v× mét sè ngµnh kinh doanh kh¸c còng b¾t ®Çu t¨ng. C¸c ngµnh kinh doanh kh¸c cña C«ng ty ®Òu cã møc t¨ng doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ tèt. PhÇn III. NhËn xÐt chung vÒ C«ng ty, Mét vµi ®Ò suÊt ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m tíi. I. Nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung. 1. Thµnh tùu c¬ b¶n: - Tæng doanh thu t¨ng víi tèc ®é kh¸, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc Tæng c«ng ty giao ®Òu ®¹t vµ hoµn thµnh vît møc. - C¸c c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn theo híng tÝch cùc ( kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, qu¶n lý gi¸ tµi chÝnh - lao ®éng tiÒn l¬ng) ®¶m b¶o tèt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh doanh. - C«ng t¸c ®Çu t tµi s¶n thùc hiÖn ®ång bé vµ ®a vµo khai th¸c ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh. - S¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao, ®Æc biÖt lµ kinh doanh hµng miÔn thuÕ vµ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i. - C«ng t¸c ®Çu t, x©y dùng c¬ b¶n ®îc coi träng, tæ chøc t¬ng ®èi ®ång bé tõ bíc lËp dù ¸n ®Õn bíc thùc hiÖn, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¸ch quan, kh«ng cã biÓu hiÖn tiªu cùc. ®Æc biÖt lµ ®Çu t trang thiÕt bÞ cho c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ chuÈn bÞ vµo khai th¸c nhµ ga T1. - §¶m b¶o ®îc viÖc lµm, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. Lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, ®óng quy ®Þnh. 14 2. Nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i: - Sù t¨ng trëng cña c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng ®ång ®Òu, cha t¬ng xøng víi sù t¨ng trëng cña vËn t¶i hµng kh«ng, møc ®é ®Çu t vèn vµ tiÒm lùc kinh doanh néi t¹i cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. - Søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÞch vô cha cao ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, vËn t¶i. - HiÖu qu¶ kinh doanh cña mét sè ®¬n vÞ thÊp, viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng míi cßn chËm. - Mét sè lÜnh vùc qu¶n lý cha n¨ng ®éng, cha cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi phï hîp 3. Ph¬ng híng, môc tiªu, kÕ ho¹ch n¨m 2002. N¨m 2002 C«ng ty ®a vµo khai th¸c nhµ ga T1, chÝnh v× vËy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ thuª mÆt b»ng, gi¸ thuª mÆt b»ng kinh doanh, ®Çu t tñ quÇy, bè trÝ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp v× vËy C«ng ty sÏ triÓn khai mét sè c«ng viÖc chÝnh sau: TËp trung hoµn thiÖn ®Çu t khai th¸c nhµ ga T1 kÞp thêi, ®¶m b¶o phôc vô hµnh kh¸ch chu ®¸o v¨n minh, lÞch sù theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. VÒ tæ chøc - qu¶n lý: + TiÕp tôc triÓn khai më réng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®Èy m¹nh viÖc triÓn khai c¸c dÞch vô ®¹i lý hµng ho¸ cho Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. + S¾p xÕp, kiÖn toµn l¹i tæ chøc bé m¸y cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong C«ng ty cho phï hîp víi ho¹t ®éng thùc tÕ t¹i nhµ ga T1. + Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao vµ kiÓm tra ph©n lo¹i tr×nh ®é cho nh©n viªn lÔ t©n, b¸n hµng ®Ó s¾p xÕp bè trÝ cho phï hîp. + S¾p xÕp, gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d do mét sè c«ng viÖc bÞ thu hÑp khi khai th¸c nhµ ga T1. + Thùc hiÖn quyÕt to¸n n¨m 2001, tiÕp tôc triÓn khai phÇn mÒm qu¶n lý tµi chÝnh . T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vèn hµng vµ chi phÝ vËt t. 15 Ph¸t triÓn vµ cñng cè thÞ trêng hiÖn cã cña C«ng ty th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt lîng dÞch vô vµ chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. Víi c¸c néi dung trªn, C«ng ty sÏ phÊn ®Êu ®¹t vµ vît møc kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2002 ®· b¸o c¸o Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. II.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 1. ThuËn lîi - §îc sù hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn vµ chØ ®¹o thêng xuyªn cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. T×nh h×nh kinh tÕ trong níc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, v× vËy lîng kh¸ch qua C¶ng hµng kh«ng t¨ng v× vËy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®Òu ®îc ph¸t triÓn. ThÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng ngµy cµng t¨ng vµ ®îc më réng do viÖc ngµnh hµng kh«ng t¨ng thªm sè lîng m¸y bay vµ më thªm ®êng bay míi. Tæ chøc cña C«ng ty ngµy cµng ®îc cñng cè, c¸c ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ, chÕ ®é ®· ban hµnh cña Tæng c«ng ty vµ C«ng ty. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ cao ®¼ng cao chiÕm kho¶ng gÇn 30% tæng sè lao ®éng trong C«ng ty. §©y lµ mét tû lÖ cao ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc nã sÏ lµ nguån nh©n lùc chñ yÕu gióp cho C«ng ty ph¸t triÓn. - §êi sèng cña ngêi lao ®éng æn ®Þnh vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao, t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi trong s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã g¾n ngêi lao ®éng víi tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc t¹o hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Nh÷ng khã kh¨n. - ChÝnh s¸ch hç trî vµ khuyÕn khÝch ®Èu t cña nhµ níc cha thËt th«ng tho¸ng, c¬ chÕ qu¶n lý t¹i C¶ng hµng kh«ng cßn bÊt cËp. - Khi vµo khai th¸c nhµ ga T1 mét sè nhiÖm vô cña C«ng ty bÞ thu hÑp ( DÞch vô vÖ sinh, phôc vô phßng VIP, chë kh¸ch ngoµi s©n ®ç m¸y bay, dÞch vô híng dÉn kh¸ch...) nªn ¶nh hëng ®Õn viÖc lµm vµ g©y t©m lý cho ngêi lao ®éng. - Do chuyÓn tõ nhµ ga cò sang khai th¸c nhµ ga T1 ®· ph¶i t¨ng chi phÝ vÒ ®Çu t, mua s¾m trang thiÕt bÞ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 16 - M«i trêng, ®Þa ®iÓm kinh doanh cßn phøc t¹p, cha thuËn lîi ®ång thêi ph¶i c¹nh tranh trong mét sè lÜnh vùc, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh chung cña C«ng ty. - Sù t¨ng trëng cña c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng ®Òu, cha t¬ng xøng víi sù t¨ng trëng cña vËn t¶i hµng kh«ng, møc ®é ®Çu t vèn vµ tiÒm lùc kinh doanh néi t¹i cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. - Mét sè nhiÖm vô cña C«ng ty bÞ thu hÑp do Côm c¶ng hµng kh«ng miÒn b¾c chÊm døt hîp ®ång dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm. - Søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín do thªm nhiÒu ®¬n vÞ cïng kinh doanh trªn ®Þa bµn. III. Mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vµ tån t¹i cña C«ng ty. KiÖn toµn vµ s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc, bæ nhiÖm c¸n bé cña XÝ nghiÖp VËn t¶i « t« hµng kh«ng Néi Bµi, tiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o vµ båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m n©ng cao tay nghÒ, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ truêng. S¾p xÕp, gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d do mét sè c«ng viÖc bÞ thu hÑp l¹i. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vèn hµng vµ chi phÝ vËt t. Ph¸t triÓn vµ cñng cè thÞ trêng hiÖn cã cña C«ng ty th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt lîng dÞch vô vµ chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. T¨ng cêng quan hÖ víi Côm c¶ng hµng kh«ng miÒn b¾c vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng kinh doanh cña C«ng ty. Bæ xung vµ x©y dùng hoµn chØnh (theo ph©n cÊp) c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt nh: ®Þnh møc lao ®éng, ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu vËt t, ®Þnh møc sö dông ®iÖn tho¹i, ®Þnh møc chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t vÒ kinh tÕ tµi chÝnh ®Æc biÖtlµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®¶m b¶o chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 17 §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng ®¸p øng ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. KiÕn nghÞ cña C«ng ty: + §Ò nghÞ Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam tiÕp tôc hç trî C«ng ty trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh liªn quan ®Õn vËn t¶i hµng kh«ng nh: §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay, dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸, phôc vô kh¸ch h¹ng F&C, phôc vô kh¸ch lì chuyÕn, kh¸ch qu¸ c¶nh vµ vËn t¶I kh¸ch ®i m¸y bay b»ng « t« tõ nhµ ga ra m¸y bay vµ ngîc l¹i; tõ nhµ ga vÒ Hµ Néi vµ ngîc l¹i. + Cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp khi C«ng ty ®Çu t trang thiÕt bÞ vµo nhµ ga T1 vµ ®Çu t trang thiÕt bÞ vËn t¶i. + T¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho sè lao ®éng d«i d cña C«ng ty do C«ng ty bÞ thu hÑp nhiÖm vô. 18 KÕt luËn Sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· lµm thay ®æi bé mÆt nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Nã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n mµ cßn t¸c ®éng tíi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®ang ®îc nhµ níc bao cÊp. Mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi. Sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ khiÕn cho nhiÒu c«ng ty l©m vµo thÕ bÕ t¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n. C«ng ty DÞch vô hµng kh«ng S©n bay Néi Bµi kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. Nhng do nhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã nªn Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· cã c¸c biÖn ph¸p ®æi míi kÞp thêi trong kinh doanh nªn C«ng ty ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng to lín. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty lu«n kinh doanh cã l·i vµ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, ®©y lµ mét kÕt qu¶ cña sù cè g¾ng kh«ng chØ cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty mµ lµ sù cè g¾ng hÕt m×nh cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Tuy nhiªn kh«ng chØ cã thµnh c«ng vµ thuËn lîi mµ C«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh: ChÝnh s¸ch hç trî vµ khuyÕn khÝch ®Èu t cña nhµ níc cha thËt th«ng tho¸ng, c¬ chÕ qu¶n lý t¹i C¶ng hµng kh«ng cßn bÊt cËp, C«ng ty chÞu nhiÒu sù c¹nh tranh tõ nhiÒu ®¬n vÞ kinh doanh trªn cïng ®Þa bµn, sè lao ®éng d«i d nhiÒu do nhiÖm vô cña C«ng ty bÞ thu hÑp… §ã lµ nh÷ng th¸ch thøc ®ßi hái C«ng ty ph¶i vît qua. 19
- Xem thêm -