Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần quốc tế quảng cáo thương mại thời gian

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng khëi s¾c d¸ng kÓ. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng b¹n hµng míi cã uy tÝn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. N¾m b¾t ®îc nh÷ng nhu cÇu ®ã, tõ n¨m 1990 ®Õn nay ho¹t ®éng tæ chøc Héi chî, TriÓn l·m th¬ng m¹i vµ qu¶ng c¸o ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xóc tiÕn giao lu th¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau, còng nh gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng kh«ng chØ trong ph¹m vi mét quãc gia mµ cßn trªn toµn cÇu. Do vËy ChÝnh phñ ViÖt Nam lu«n lu«n chó träng ®Çu t cho ngµnh qu¶ng c¸o, tõng bíc chuyÓn ®æi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o t¹i ViÖt Nam trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. Cho ®Õn nay, ®· cã rÊt nhiÒu C«ng ty qu¶ng c¸o ®îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam. Ngoµi nh÷ng tæ chøc, C«ng ty qu¶ng c¸o víi quy m« lín nh HiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam, Vinexad th× C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th¬ng m¹i thêi gian (The Time Group) còng ®îc ®¸nh gi¸ lµ C«ng ty Qu¶ng c¸o hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. Víi ph¬ng ch©m qu¶ng c¸o kh«ng chØ phôc vô kinh doanh mµ cßn gãp phÇn t¹o nªn c¶nh quan t¬i ®Ñp, an toµn cho ®« thÞ, híng dÉn thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng trong níc. C«ng ty Qu¶ng c¸o thêi gian chó träng ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o hiÖn ®¹i: Qu¶ng c¸o neon, qu¶ng c¸o ®iÖn tö, biÓn qu¶ng c¸o thay ®æi theo ch¬ng tr×nh... b»ng c¸ch tù®Çu t thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ nghiªn cøu nghÖ thuËt qu¶ng c¸o tiªn tiÕn còng nh hîp t¸c, liªn doanh víi c¸c ®ång nghiÖp quèc tÕ. Nhê ®ã nghiÖp vô qu¶ng c¸o cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· ph¸t triÓn trªn mäi lÜnh vùc. VÒ Héi chî, triÓn l·m th¬ng m¹i, díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña HiÖp héi qu¶ng c¸o ®· ®i tiªn phong vµ tæ chøc thµnh c«ng tuÇn lÔ tin häc IT Week hµng n¨m vµ nhiÒu triÓn l·m chuyªn ®Ò kh¸c, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn th¬ng m¹i vµ ®Çu t. §Æc biÖt, ®ª thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a tiÕn tr×nh hoµ nhËp kinh tÕ ViÖt Nam vµo céng ®ång quèc tÕ C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· triÓn khai tæ chøc mét lo¹t h×nh héi chî triÓn l·m ®Æc trng cña ViÖt Nam t¹i níc ngoµi. Qua triÓn l·m héi chî, nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ ®· ®îc thiÕt lËp gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Trong t¬ng lai, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian sÏ tiÕp tôc tæ chøc c¸c héi chî nh vËy bªn c¹nh tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam viÖc tham dù c¸c héi chî Quèc tÕ lín ë ngoµi níc. 1 §Ó hç trî cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o bµ héi chî ph¸t triÓn, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th¬ng m¹i, b¸n hµng qu¶ng c¸o, kinh doanh m¸y v¨n phßng, c¸c hµng quµ tÆng truyÒn thèng vµ c¸c s¶n phÈm ®iªu kh¾c nghÖ thuËt... còng kh«ng ngõng ®îc më réng. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô, sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th¬ng m¹i Thêi gian (The Time Group) em ®· ®i s©u t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2 PhÇn I Tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp Chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n I- Tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp 1- Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th¬ng m¹i thêi gian (The time Group). The time Group ®îc thµnh lËp n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 2112/GP - UB do thµnh phè Hµ Néi cÊp.  Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty Cæ phÇn quãc tÕ qu¶ng c¸o Th¬ng m¹i Thêi gian  Tªn giao dÞch: The time international trade advertising joint stock company - The time Group  Tªn gäi t¾t: C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian  Trô së chÝnh: Sè 51 Ngâ 91 NguyÔn ChÝ Thanh - §èng §a - Hµ Néi  Fax: 084.4.7733329  Emai Timejsc@fpt.vn. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc HiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Hµng n¨m C«ng ty x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh dùa trªn nguyªn t¾c kh«ng ngõng më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tho¶ m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu vÒ dÞch vô cho x· héi, tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, tËn dông n¨ng lùc kinh doanh vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt... Chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian lµ kinh doanh qu¶ng c¸o, tæ chøc c¸c cuéc héi chî , triÓn l·m trong vµ ngoµi níc. §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn, C«ng ty cã mét bé m¸y tæ chøc bao gåm cã Chi nh¸nh, c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp, V¨n phßng, vµ c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. HÖ thèng tæ chøc cña C«ng ty ®îc chia lµm 2 cÊp. CÊp mét bao gåm c¸c phßng ban trªn C«ng ty, cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chung cho toµn C«ng ty. CÊp hai bao gåm c¸c trung t©m, chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña The Time Group Gi¸m ®èc 3 C¸c chi nh¸nh C¸c v¨n phßng C¸c phßng ban C¸c trung t©m II- Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn trong C«ng ty 1- Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña c¸c trung t©m, chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty 1.1. Chi nh¸nh The time Gorup t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Còng nh C«ng ty, Chi nh¸nh cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng thµnh phè Hå ChÝ minh. Chi nh¸nh cã chøc n¨ng kinh doanh qu¶ng c¸o vµ ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m vµ c¸c chøc n¨ng kinh doanh dÞch vô kh¸c theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao trong ph¹m vi khu vùc phÝa Nam. Chi nh¸nh cã t c¸ch ph¸p nh©n giao dÞch kinh doanh, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, ho¹t ®éng theo c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty, nhng tù chñ vÒ tµi chÝnh. 1.2. Chi nh¸nh The time Goup t¹i §µ N½ng: Cã chøc n¨ng quyÒn h¹n t¬ng tù Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1.3. Trung t©m Héi chî th¬ng m¹i: §©y lµ ®¬n vÞ chñ yÕu tæ chøc c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m trong vµ ngoµi níc. Ngoµi ra. Trung t©m cßn kinh doanh dÞch vô thiÕt kÕ thi c«ng, dµn dùng gian hµng triÓn l·m, phßng trng bÇy s¶n phÈm... vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô cho xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. 1.4. Trung t©m Qu¶ng c¸o th¬ng m¹i: Lµ ®¬n vÞ chuyÓn kinh doanh c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o th¬ng m¹i, nh c¸c lo¹i biÓn qu¶ng c¸o, hiÓn hiÖu, pano, b¶ng qu¶ng c¸o ®iÖn tö, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng nh s¬n vÏ trªn xe buýt, xe löa... bªn c¹nh ®ã Trung t©m cßn lµm ®Çu mèi tiÕp nhËn qu¶ng c¸o th¬ng m¹i cung cÊp cho c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh b¸o h×nh, b¸o nãi. 1.5. Trung t©m Th¬ng m¹i vµ dÞch vô qu¶ng c¸o héi chî : Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i nh khai th¸c hµng ho¸ b¸n bu«n, b¸n lÎ, lµm c¸c dÞch vô phôc vô cho triÓn l·m héi chî. 1.6. Trung t©m thiÕt kÕ qu¶ng c¸o: Ho¹t ®éng chñ yÕu cña trung t©m lµ thiÕt kÕ, in Ên c¸c mÉu catalogue cho c¸c héi chî triÓn l·m do C«ng ty tæ chøc, ngoµi ra trung t©m cßn lµm c¸c ®Çu lÞch, in Ên tê r¬i, tê mêi, c¸c form, c¸c dÞch vô vÒ cÊn lo¸t cho mäi ®èi tîng cã nhu cÇu. 4 1.7. XÝ nghiÖp thiÕt bÞ kü thuËt m¸y v¨n phßng: Kinh doanh chñ yÕu lµ m¸y photocopy, m¸y ®Õm tiÒn, m¸y huû tµi liÖu, m¸y fax, v¨n phßng phÈm... vµ c¸c linh kiÖn, phô tïng thay thÕ. 1.8. XÝ nghiÖp kinh doanh thiÕt bÞ Qu¶ng c¸o vµ DÞch vô th ¬ng m¹i: XÝ nghiÖp kinh doanh, s¶n xuÊt c¸c l¹i ®Ìn qu¶ng c¸o, kinh doanh hµng ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ m¸y mãc ... 2- Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong C«ng ty 2.1. Phßng hµnh chÝnh qu¶ng trÞ: Gåm 2 chøc n¨ng lµ hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ. Qu¶n lý cho dÊu, c«ng v¨n ®i, ®Õn. Bé phËn lÔ t©n, t¹p vô phôc vô tiÕp kh¸ch cña Gi¸m ®èc vµ cña c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã qu¶n lý ®iÒu hµnh xe « t«, b¶o vÖ, qu¶n lý trô së C«ng ty. 2.2. Phßng Qu¶n lý kinh tÕ: Tham mu cho gi¸m ®èc x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ tµi chÝnh. Gióp gi¸m ®èc C«ng ty híng dÉn, x©y dùng vµ qu¶n lý c«ng t¸c kÕ h¹ch tµi chÝnh s¸t thùc tÕ vµ cã hiÖu qu¶. Gióp C«ng ty ®iÒu hoµ ®ång vèn gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. Qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng hîp ®ång cã sù hë, khã thùc hiÖn hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, b¸o c¸o gi¸m ®èc C«ng ty vµ t×m híng gi¶i quyÕt nh»m tr¸nh nh÷ng tæn thÊt vÒ kinh tÕ do viÖc lý kÕt hîp ®ång g©y ra. 2.3. Phßng tæ chøc c¸n bé: Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty, bao gåm: qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé hiÖn t¹i vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, c¸c kho¸ häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n vé trong C«ng ty. Lµm c¸c c«ng t¸c tuyÓn nh©n viªn míi, xem xÐt nh÷ng ®Ò nghÞ cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së khi cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng l©u dµi hoÆc t¹m thêi. Phßng tæ chøc c¸n bé lµ phßng ban duy nhÊt cña C«ng ty cã quyÒn h¹n tuyÓn dông lao ®éng. 2.4. Phßng t vÊn Kinh doanh th¬ng m¹i: §©y lµ phßng cã chøc n¨ng t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. T vÊn cho C«ng ty cho m« h×nh gi¸m ®èc c¸c trung t©m, xÝ nghiÖp c«ng viÖc kinh doanh. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh theo híng chuyªn ngµnh cña C«ng ty tá ra rÊt phï hîp víi t×nh h×nh thÞ trêng hiÖn nay. ViÖc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ chñ ®éng giao dÞch, kinh doanh theo uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty, ®îc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé ®· t¹o ®µ ph¸t triÓn, gãp phÇn ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh doanh vµ cñng cè vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ trêng. 5 PhÇn II M«i trêng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña The time goup I- M«i trêng kinh doanh cña The time Group Ngay tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty ®· më réng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o nh: Qu¶ng c¸o b»ng pano dùng ngoµi trêi vµ trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, qu¶ng c¸o b»ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh, xe buýt vµ trªn xe ®Èy hµnh lý nhµ ga Néi Bµi... Qu¶ng c¸o qua c¸c t¹p chÝ, b¸o thêng kú. Ngoµi ra, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c dÞch vô in lÞch, in catalogue, tê gÊp, nh·n bao b× hµng ho¸ ... Còng nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, ho¹t ®éng tæ chøc héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i cña C«ng ty còng ph¸t triÓn ®¹t hiÖu qu¶ t¬ng ®èi cao. C«ng ty ®· tæ chøc TuÇn lÔ tin häc IT Week hµng n¨m vµo th¸ng 11 ®©y lµ cuéc triÓn l·m lín nhÊt cña ngµnh tin häc ViÖt Nam ®îc tæ chøc trong níc. Song song víi TuÇn lÔ tin häc IT Week hµng n¨m, C«ng ty cßn chñ ®éng tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i tæng hîp vµ chuyªn ®Ò ë trong vµ ngoµi níc. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n phÈm dÞch vô, hoµn thiÖn mét s¶n phÈm dÞch vô ®ßi hái cã sù ®Çu t hîp lý ®Ó dÞch vô cã chÊt lîng cao. C«ng ty n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn cho m×nh b»ng ph¬ng thøc kinh doanh thu hót kh¸ch hµng, t¨ng chÊt lîng phôc vô, ¸p dông khoa häc kü thuËt cña c¸c níc tiªn tiÕn phôc vô qu¸ tr×nh kinh doanh. C«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi vÒ thÞ trêng do ViÖt Nam lµ níc ®«ng d©n, nhu cÇu sö dông tiÖn nghi sinh ho¹t, nhu cÇu s¶n xuÊt lín , cã møc tiªu thô m¹nh. ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng tµi nguyªn vµ gi¸ nh©n c«ng thÊp, tr×nh ®é khoa häc, c«ng nghÖ l¹c hËu... dÉn ®Õn cã nhu cÇu cao vÒ hîp t¸c ®Çut tõ c¸c níc ph¸t triÓn, t¹o nguån cho C«ng ty khai th¸c thÞ trêng kh¸ch níc ngoµi vµ tiÕn tíi më réng thÞ trêng ra c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp nµo còng cã nh÷ng mÆt m¹nh, yÕu nhÊt ®Þnh, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian cßn nh÷ng víng m¾c nh nguån tµi chÝnh cña C«ng ty cßn h¹n hÑp so víi quy m« kinh doanh, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái vßng quay vèn dµi, kh«ng thu håi vèn nhanh, C«ng ty cha cã ®¹i diÖn ë níc ngoµi mµ chØ cã ®¹i lý bëi vËy khã thuyÕt phôc ®îc kh¸ch níc ngoµi mÆc dï ngµnh kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái cã nhiÒu b¹n hµng ngoµi níc... 6 II- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña The time Group 1- T×nh h×nh cung øng hµng ho¸: §¬n vÞ: 1.000.000® Thùc hiÖn1999 TiÒn TT% ChØ tiªu Tæng trÞ gi¸ vèn: 56.700 100% - Héi chî triÓn l·m 13.000 23% - Qu¶ng c¸o 35.600 63% - Ên phÈm, trang 4.000 7% trÝ néi thÊt - C¸c dÞch vô kh¸c 4.00 7% Thùc hiÖn 2000 TiÒn TT% 58.000 100% 13.500 23,3% 36.700 63,3% 4.500 7,8% Thùc hiÖn 2001 So s¸nh TiÒn TT% TiÒn TT% 60.000 100% 102,3% 103,4% 13,700 22,8% 103,8% 101,5% 38.800 64,7% 103,08% 105,7% 4.700 7,8% 112,5% 104,4% 3.300 2.800 5,7% 4,7% 80,5% 84,8% Nh ®· nãi ë trªn s¶n phÈm cña The time Group lµ dÞch vô. T×nh h×nh cung øng dÞch vô cña C«ng ty nh÷ng n¨m 1999, 2000, 2001 nh sau: C¸c dÞch vô cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 2,3% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.300.000.000®. N¨m 1997 so víi 1996 3,4% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.000.000.000® Trong ®ã, vÒ dÞch vô héi chî triÓn l·m n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng lµ 3,8% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 500.000.000®, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 1,5 lµ 200.000.000.000® - Qu¶ng c¸o phano n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3,08% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 100.000.000®, n¨m2001 - 200 t¨ng 5,7% t¬ng øng lµ 210.000.000® - Ên phÈm trang trÝ néi thÊt n¨m 2000 - 1991 t¨ng 2,5% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 500.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng lµ 4,4% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 200.000.000® Nh vËy, nh×n vµo b¶ng biÓu ta thÊy trong c¸c lo¹i dÞch vô héi chî triÓn l·m qu¶ng c¸o, Ên phÈm, dÞch vô kh¸c th× cã quy m« lín h¬n c¶ lµ dÞch vô qu¶ng c¸o sau ®ã ®Õn dÞch vô héi chî. Do sù c¹nh tranh cña thÞ trêng, c¸c dÞch vô kh¸c gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn viÖc kinh doanh dÞch vô kh¸c gi¶m vµ C«ng ty chñ yÕu ®Èy m¹nh dÞch vô qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m. 2- T×nh h×nh kinh doanh dÞch vô T×nh h×nh kinh doanh dÞch vô cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian cïng víi sù chuyÓn biÕn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhiÒu thµnh phÇm, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· thùc hiÖn viÖc c¶i c¸ch kinh tÕ, ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh cña ®¬n vÞ. C«ng ty m¹nh d¹n tham gia vµo nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau, ®i s©u t×m hiÓu thÞ trêng, t×m ®èi t¸c kinh doanh, do vËy doanh thu qua c¸c n¨m cã chiÒu híng t¨ng lªn. Cô thÓ. ChØ tiªu Thùc hiÖn Thùc hiÖn Thùc hiÖn 1999 2000 2001 So s¸nh 7 Tæng trÞ gi¸ vèn - Héi chî triÓn l·m - Qu¶ng c¸o - Ên phÈm, trang trÝ néi thÊt - C¸c dÞch vô kh¸c 72.045 16.250 46.280 4.800 4.715 73.780 16.875 47.710 5.440 3.795 76.425 17.125 50.440 5.640 3.220 102% 103% 103% 112% 80% 103% 101 105% 104% 84% - Héi chî triÓn l·m n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 625.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng 1% t¬ng øng sè tiÒn 2500.000.000® - Qu¶ng c¸o pano n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.430.000.000®, n¨m 2002 t¨ng 5% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.730.000.000® - Ên phÈm trang trÝ néi thÊt n¨m 2000 - 1999 t¨ng 2% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 600.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng 4% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 240.000.000® - Kinh doanh dÞch vô kh¸c n¨m 2000 - 1999 chØ ®¹i 80% lµm cho tiÒn gi¶m 920.000.000®, n¨m 2001 - 2000 lµ 84% lµm tiÒn gi¶m 575.000.000® Do C«ng ty chó träng ®i s©u vµo dÞch vô kinh doanh qu¶ng c¸o, héi chî nªn doanh thu cña dÞch vô qu¶ng c¸o t¨ng nhiÒu so víi c¸c dÞch vô kh¸c. 3- KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: §¬n vÞ: 1.000.000® ChØ tiªu 1. Doanh thu 2- ThuÕ doanh thu (4%) 3. Doanh thu thuÇn 4. TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ 5- L·i gép 6- Tû lÖ l·i gép 7- Chi phÝ kinh doanh 8- Chi phÝ qu¶n lý 9- Lîi nhuËn tríc thuÕ 10- ThuÕ lîi tøc 11- Lîi nhuËn thuÇn Thùc hiÖn 1999 72.045 2.881,8 69.163,2 56.700 12.463,2 17% 7.204 4.685 574.000 285,3 316,7 Thùc hiÖn Thùc hiÖn 2000 2001 73.780 76.425 2.951,2 3.057 70.828,8 73.368 58.000 60.000 12.828 13.368 17,3% 17,49% 7.378 7.642,5 4.759,7 4.967,6 654,3 759,6 294,4 341,05 359,9 416,86 So s¸nh 00/99 01/00 102,4% 103,5% 102,4% 103,5% 102,4% 103,5% 102,2% 103,4% 102,9% 104,2% 101,7% 101,09% 102,4% 103,5% 102,3% 103,5% 113,9% 115,8% 113,9% 115,8% 113,6% 115,8% Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh sau: Doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña C«ng ty n¨m 2000 - 1999 ®Òu t¨ng víi tû lÖ 2,4%, 2001 - 2000 t¨ng víi tû lÖ 3,5%... TrÞ gi¸ vèn cña doanh nghiÖp t¨ng 2,2% n¨m 2000 - 1999 lµm cho l·i gép t¨ng 2,9%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 1,09% vµ lµm chi lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn n¨m 2000 so víi 1999 t¨ng 3,6% vµ n¨m 2001 so víi 2000 t¨ng 5,8%. 8 Chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng 2,4%cña n¨m 2000 so víi 1999, n¨m 2001 so víi 2000 t¨ng 3,5%. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2000 - 1999 t¨ng 2,3% vµ n¨m 2001 2000 t¨ng 3,5%. Nh vËy, tû lÖ chi phÝ cña doanh nghiÖp n¨m 2001 t¨ng b»ng víi tû lÖ t¨ng cña doanh thu. mÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái c¸c chi phÝ ph¶i t¨ng nh chi phÝ tiÕp thÞ vµ nhiÒu chi phÝ kh¸c, nhng C«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o t¨ng trëng vèn, lîi nhuËn 2001 t¨ng 5,8%. Qua viÖc ph©n tÝch c¸c kho¶n môc, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn ta nhËn thÊy chi phÝ qu¶n ký doanh nghiÖp t¨ng lªn th× ngîc l¹i l¬in nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®i. Do vËy, ®Ó t¹o lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ. MÆt kh¸c gi¶m chi phÝ nãi chung vµ chi phÝ doanh nghiÖp nãi riªng th× gi¸ thµnh dÞch vô sÏ gi¶m do vËy kÝch thÝch ®îc kh¸ch hµng tham gi¸ qu¶ng c¸o, héi trî triÓn l·m vµ sö dông c¸c dÞch vô kh¸c nhiÒu h¬n. §èi víi xa héi th× gi¶m chi phÝ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn sÏ n©ng cao ®êi sèng nh©n viªn vµ t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. 9 III- T×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty: 1999 Tµi s¶n I- Tµi s¶n lu ®éng - TiÒn - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Hµng tån kho - C¸c kho¶n øng tríc II- Tµi s¶n cè ®Þnh - Nguyªn gi¸ - Hao mßn Tæng tµi s¶n Nguån vèn 1- Vèn cæ ®«ng ®ãng gãp 2- Vèn bæ sung 3- Vèn vay ng©n hµng vµ vay kh¸c Tæng nguån vèn 2000 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång So s¸nh 2001 00/99 01/00 15.726,0 17.823,06 18.123,0 9.728,12 10.123,50 10.576,2 1.522,316 1.326,70 3.158,9 2.097,06 395,38 -195,616 299,94 452,7 1.832,2 3.672,890 4.972,5 5.136,0 802,674 1.400,36 1.578,0 2.014,500 2.158,0 2.352,6 3.004,5 3.258 3.846,0 990,0 1.100 1.493,4 17.740,5 19.981,06 21.023,7 1.299,61 597,686 144,1 253,5 110,0 2.240,56 163,5 186,64 194,6 588 393,4 1.042,6 4.578,500 5.721,6 6.789,5 1.143,1 1.067,9 2.789,700 10.072,3 2.889,2 11.370,8 3.123,6 11.110,6 99,5 1.298,5 234,4 -260,2 17.440,5 19.981,6 21,023,7 2.240,56 1.042,6 Tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 1999 t¨ng 3.583.200.000®, tµi s¶n lu ®éng chiÕm tû träng cao. §iÒu nµy chøng tá quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng më réng. 10 T¹i thêi ®iÓm n¨m 1999 tæng sè vèn cña C«ng ty lµ 17.440.500® Trong ®ã: Vèn cæ ®«ng ®ãng gãp: 4.478.500.000® Vèn bæ sung: 2.789.700.000® Vèn vay ng©n hµng: 10.072.300.000® Sau thêi ®iÓm giao vèn hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn, C«ng ty kh«ng nh÷ng b¶o toµn vèn mµ cßn t¨ng dÇn lªn. Cho ®Ðn n¨m 2001 tæng sè vèn cña C«ng ty lµ 21.023.700.000® Tuy nhiªn, vèn vay ng©n hµng vµ vay c¸c ®èi tîng kh¸c vÉn chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn cña doanh nghiÖp. Nguån vèn cña C«ng ty h¹n hÑp ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty t×m biÖn ph¸p ®Ó t¹o nguån vèn (vay ng©n hµng, xin Nhµ níc cÊp vèn, huy ®éng vèn trong CBCNV C«ng ty) bæ sung cho vèn kinh doanh vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶ng c¸o héi chî. HiÖu qu¶ sö dông vèn: Tæng lîi nhuËn Doanh thu vèn = x 100 Tæng vèn N¨m 1999: 1,81%, n¨m 2000: 2,98%, N¨m 2001: 3,98% Tæng doanh thu Doanh thu vèn = x 100 Tæng vèn N¨m 1999: 4,1 vßng, N¨m 2000: 3,6 vßng, N¨m 2001: 2,5 vßng. 11 IV- T×nh h×nh lao ®éng - tiÒn l¬ng: C¸c chØ tiªu 1999 2000 A- Lao ®éng 1. Tæng sè lao ®éng 175 180 - Theo tÝnh chÊt lao ®éng + Lao ®éng trùc tiÕp 150 158 + Lao ®éng gi¸n tiÕp 25 22 - Theo giíi tÝnh + Nam 95 98 + N÷ 80 82 - Theo tr×nh ®é v¨n ho¸ + §¹i häc 110 125 + Trung cÊp 56 55 + Trung häc 9 0 B- TiÒn l¬ng 946,782tr 1.272,5tr - Tæng quü l¬ng 189.356,4tr 254,5tr - BHXH 450.000 589.000 - L¬ng b×nh qu©n (®/ng/th) 2001 So s¸nh 00/99 01/00 197 5 18 159 39 8 -3 1 17 105 93 3 2 7 11 148 50 0 15 -1 -9 23 -5 0 1.418,9tr 283,78tr 597.00 325,718tr 65,144tr 139.00 146,4tr 29,28tr 8000 Do nhu cÇu cña quy m« tæ chøc vµ kinh doanh, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã thªm nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é, cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao cho nªn tæng sè lao ®éng n¨m 2001 so víi hai n¨m tríc cã t¨ng. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc tÝnh ®Õn n¨m 2001 lµ 148 ngêi chiÕm 75% tæng sè c¸n bé trong C«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é. Tuy cã lùc lîng c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc, song hä cha ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp cho C«ng ty, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã ®éi ngò Marketing hïng hËu hç trî cho dÞch vô kinh doanh cña m×nh, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái n gµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶ng c¸o, héi chî vµ dÞch vô cña ®¬n vÞ. Tæng quü tiÒn l¬ng n¨m 2001 so v¬ói n¨m 1999 t¨ng lªn 472.118.000®, l¬ng b×nh qu©n cña mçi c¸n bé CNV trong C«ng ty còng t¨ng lªn, ®êi sèng CBCNV ngµy cµng ®îc n©ng cao. 12 PhÇn III Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, dï ë bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo, m«i têng nµo th× c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp rÊt quan träng bëi v× nã tæng hîp c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c c¸c c«ng viÖc qua nh÷ng nç lùc cña nh÷ng ngêi kh¸c, c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng chÝnh lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ lµ sù ho¹ch ®Þnh (®Þnh híng) cña doanh nghiÖp, c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ c«ng t¸c kiÓm so¸t cã phï hîp víi môc tiªu ®· c¸c ®Þnh. Trong thùc tÕ kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo thµnh ®¹t trªn th¬ng trêng mµ trong néi bé l¹i kh«ng cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý tèt, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp chñ yÕu dùa vµo tr×nh ®é n¨ng lùc cña nhµ qu¶n lý còng nh ®éi ngò c¸n bé trong doanh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· cã nh÷ng ®æi míi phï hîp víi mét c¬ chÕ thÞ trêng n¨ng ®éng, phøc t¹p. C«ng ty thêng xuyªn b¸m s¸t th«ng tin tõ thÞ trêng, më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, khuyÕch tr¬ng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o héi chî, chñ ®éng t×m kh¸ch hµng ngay t¹i thÞ trêng ngoµi níc, x©y dùng lßng tin víi b¹n bÌ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh, t¨ng cêng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan h÷u quan ViÖt Nam ®Ó tranh thñ sù gióp ®ì, nh»m t¹o thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, cã chÝnh s¸ch mÒm dÎo ®Ó duy tr× kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ ph¸t triÓn réng r·i ®Õn c¸c kh¸ch hµng míi, hoµn thiÖn toµn diÖn c¸c dÞch vô. T¹o nh÷ng c¬ héi xóc tiÕn th¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp më réng thÞ trêng trong níc. Phong c¸ch l·nh ®¹o vµ hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ ho¹t ®éng tèt nªn ®· cung cÊp kÞp thêi lîng th«ng tin tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh tõng lo¹i vèn, c«ng nî ®Ó lµm t vÊn cho Ban l·nh ®¹o, tõ ®ã lËp ®îc c¸c chiÕn lîc thÝch nghi víi thÞ trêng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, lu«n lµ tÊm g¬ng cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp noi theo. C¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay cña C«ng ty ho¹t ®éng t¬ng ®èi ®ång bé trªn n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé ®iÒu hµnh thÓ hiÖn qua nguyªn t¾c ph©n quyÒn vµ uû nhiÖm dÉn ®Õn tËp trung toµn bé ®Çu mèi gi¶i quyÕt vµo ban l·nh ®¹o h¹n chÕ ®Õn hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n trÞ chung cña C«ng ty. B»ng sù nç lùc cña l·nh ®¹o còng nh tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· liªn tôc nhiÒu n¨m liÒn ®¹t vît møc kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn 13 ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ níc. HiÖn nay, C«ng ty ®· t¹o dùng c¬ së vËt chÊt vµ bé m¸y t¬ng ®èi hoµn chØnh trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ héi chî còng nh nh÷ng dÞch vô kh¸c. C«ng ty ®· tæ chøc thµnh c«ng nhiÒu cuéc triÓn l·m, héi chî t¹i c¸c tØnh, thµnh phè lín trong c¶ níc, ®îc ®¸nh gi¸ cao vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña c¸c ®Þa ph¬ng, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc, thùc hiÖn chñ tr¬ng "Ngêi ViÖt Nam dïng hµng ViÖt Nam". Song trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, do nguån lîi nhuËn cña C«ng ty chñ yÕu lµ tõ dÞch vô víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI), nªn cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc vµ t×nh h×nh ®Çu t níc ngoµi vµo níc ta gi¶m m¹nh ®a ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng tham gia qu¶ng c¸o vµ héi chî cña C«ng ty. Ngoµi ra, Nhµ níc cho phÐp nhiÒu ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia lµm qu¶ng c¸o, héi chî, dÞch vô, nªn cã sù c¹nh tranh gay g¾t thËm chÝ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vµ cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy. Chi phÝ tiÕp thÞ cho céng t¸c viªn còng lµ mét chi phÝ lín cña ho¹t ®éng héi chî, qu¶ng c¸o... song Nhµ níc cha cã quy ®Þnh cô thÓ, nªn khi c¸c c¬ quan qu¶n lý kiÓm tra ®Òu cã nhiÒu víng m¾c khã xö lý, ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. C¬ chÕ qu¶n lý Nhµ níc vÒ qu¶ng c¸o cha æn ®Þnh lµm cho C«ng ty kh«ng thùc hiÖn ®îc còng nh kh«ng thùc hiÖn hÕt thêi h¹n cña c¸c hîp ®ång qu¶ng c¸o, nhiÒu biÓn qu¶ng c¸o bÞth¸o dì hoÆc ®Ó trèng g©y tæn thÊt vÒ kinh tÕ vµ nh÷ng khã kh¨n ®ã lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tèc ®é ph¸t triÓn vµ lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tríc m¾t nh»m th¸o gì nhøng khã kh¨n, C«ng ty cÇn cã HiÖp héi qu¶ng c¸o héi chî ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngµnh nghÒ qu¶ng c¸o, më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi, hay ký hîp ®ång ®¹i lý ho¹t ®éng héi chî qu¶ng c¸o víi nhiÒu ®¬n vÞ, c¸ nh©n nh»m tiÕp cËn, n¾m b¾t thÞ trêng ë c¸c níc së t¹i, t×m kiÕm thÞ trêng, t×m kiÕm b¹n hµng. C«ng ty cÇn ph¸t triÓn ®éi ngò Marketing, më réng thÞ trêng cã nh÷ng chÝnh s¸ch thëng ph¹t hîp lý ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o còng nh ph¸t huy n¨ng lùc cña CBCNV, ®Ó hä g¾n bã, cèng hiÕn, x©y dùng C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn. Khi gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i chó ý thùc hiÖn 3 lîi Ých: Nhµ níc, tËp thÓ vµ ngêi lao ®éng, cã nh vËy míi khuyÕn khÝch mäi ngêi t×m kiÕm thªm c«ng viÖc, g¾n lîi Ých cña hä víi lîi tÝch cña ®¬n vÞ. 14 KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ s¬ lîc vÒ thùc tr¹ng còng nh c¸c gi¶i ph¸p trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ Qu¶ng c¸o Th¬ng m¹i Thêi gian (The time group) Nh¬ sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty, em ®· cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u vÒ chuyªn m«n trong viÖc hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Tuy nhiªn, b¶n th©n em víi khèi lîng kiÕn thøc Ýt ái, tµi liÖu tham kh¶o cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm cha nhiÒu nªn trong b¶n b¸o c¸o cßn nhiÒu sai sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng b¶n b¸o c¸o nµy cã søc thuyÕt phôc h¬n. 15
- Xem thêm -