Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A.Lêi më ®Çu Tõ n¨m 1994 vÒ tr-íc, trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm n-íc ta, duy nhÊt chØ cã mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng, ®ã lµ Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ( B¶o ViÖt ) thuéc Bé Tµi ChÝnh. B¶o ViÖt ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm trªn c¶ lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä vµ phi nh©n thä. Nh-ng, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®Õn nay trªn thÞ tr-êng nµy ®· cã 20 doanh nghiÖp b¶o hiÓm cïng ho¹t ®éng, c¹nh tranh vµ t¨ng tèc. C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp thµnh ®¹t ®ã. D-íi ®©y lµ néi dung b¸o c¸o cña em vÒ mét sè nÐt chÝnh cña C«ng ty PJICO trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i ®©y. B¸o c¸o cña em gåm 3 phÇn: I. Mét sè nÐt vÒ c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO). II. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty PJICO trong thêi gian qua. III. Ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña C«ng ty PJICO trong n¨m 2004. 1 B. Néi dung I. Mét sè nÐt vÒ c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) 1.Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Thùc hiÖn NghÞ §Þnh 100/CP ngµy 18/12/1993 cña ChÝnh Phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ph¸t triÓn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh vµ ®Çu t- trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, Tæng C«ng Ty X¨ng dÇu ViÖt Nam-ng-êi ®Ò x-íng vµ chñ tr× dù ¸nngay tõ ®Çu n¨m 1994 ®· tiÕp xóc víi mét sè c«ng ty tham gia gãp vèn cæ phÇn ®Ó thµnh lËp mét c«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc b¶o hiÓm. Sau gÇn mét n¨m chuÈn bÞ, Petrolimex cïng 6 cæ ®«ng s¸ng lËp kh¸c ®· thèng nhÊt tiÕn hµnh thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex. Ngµy 27/5/1995 C«ng ty ®· ®-îc Bé Tµi chÝnh cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh b¶o hiÓm sè 06-TC/GCN. Ngµy 8/6/1995 C«ng ty ®-îc UBND TP. Hµ Néi cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp sè 1873/GP-UB vµ ngµy 15/6/1995 UB KÕ ho¹ch ( nay lµ Së KÕ ho¹ch - §Çu t- ) TP. Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 1995, PJICO chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp trong sù chµo ®ãn nång nhiÖt cña c¸c kh¸ch hµng trong n-íc vµ b¹n bÌ quèc tÕ. D-íi ®©y lµ nh-ng th«ng tin c¬ b¶n theo hå s¬ vµ giÊy phÐp thµnh lËp cña C«ng ty PJICO: -Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex -Tªn giao dÞch quèc tÕ : Petrolimex Joint-Stock Insurance Company -Tªn viÕt t¾t : PJICO -H×nh thøc ho¹t ®éng : C«ng ty cæ phÇn -LÜnh vùc ho¹t ®éng : Kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä -Vèn ®Çu t- ban ®Çu : 55 tû ®ång ViÖt Nam, trong ®ã vèn ®iÒu lÖ lµ 53 tû ®ång vµ tiÒn ký quü lµ 2 tû ®ång. -Thêi gian ho¹t ®éng : 25 n¨m -Trô së chÝnh : 2 + Tr-íc 15/1/2000: t¹i sè 1 Kh©m Thiªn, §èng §a, Hµ Néi +15/1/2000- 4/2003: t¹i 22 L¸ng H¹, §èng §a, Hµ Néi +Tõ 4/2003: t¹i tÇng 3 toµ nhµ 105 L¸ng H¹, §èng §a, Hµ Néi. -C¸c ®¬n vÞ : Cao B»ng, L¹ng S¬n, Th¸i Nguyªn, Phó Thä, VÜnh Phóc, B¾c L¹ng, B¾c Ninh, Hµ T©y, H-ng Yªn, H¶i D-¬ng, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Th¸i B×nh, Hµ Nam, Nam §Þnh, Ninh B×nh, Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, Gia Lai, T©y Nguyªn, Lµo Cai, Long An, B×nh §Þnh, Kh¸nh Hoµ, Phó Yªn, L©m §ång, §ång Nai, B×nh D-¬ng, Sµi Gßn, Vòng Tµu, §ång Th¸p, An Giang, BÕn Tre, TiÒn Giang, Kiªn Giang, CÇn Th¬, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ Mau, TT PJICO PhÝa Nam. -Môc ®Ých : + Kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¸p øng kú väng vÒ lîi nhuËn cña c¸c cæ ®«ng. + §¸p øng c¸c nhu cÇu b¶o hiÓm ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ x· héi trong c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. + T¨ng c-êng kh¶ n¨ng b¶o hiÓm, ®ång b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm trong n­íc, h¹n chÕ viÖc chuyÓn phÝ ( “ch°y m¸u phÝ” ) b°o hiÓm ra n­íc ngo¯i. + Më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty n-íc ngoµi. + PhÊn ®Êu trë thµnh mét tæ chøc kinh doanh dÞch vô tµi chÝnh phi ng©n hµng ho¹t ®éng thµnh c«ng d-íi m« h×nh cæ phÇn. -HiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi : + Phßng ngõa chia sÎ rñi ro víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp, tËp thÓ vµ c¸ nh©n, gãp phÇn æn ®Þnh kinh doanh, b¶o toµn vèn vµ æn ®Þnh ®êi sèng cho ng-êi tham gia b¶o hiÓm khi kh«ng may gÆp rñi ro thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê. + Gi¶m nhÑ tæn thÊt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi. + §ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc, t¨ng lîi nhuËn cho c¸c cæ ®«ng cña 3 C«ng ty. C«ng ty lµ sù héi tô cña 7 cæ ®«ng s¸ng lËp vµ 1.251 cæ ®«ng thÓ nh©n. C¸c cæ ®«ng nµy ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt tÝch cùc vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña PJICO. Sau ®©y lµ danh s¸ch c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty: BiÓu 1:C¬ cÊu vèn ®¨ng ký ban ®Çu cña c¸c cæ ®«ng : §¬n vÞ % Vèn gãp Cæ phiÕu (TriÖu ®ång) Tæng C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 51 28.050 14.025 10 5.500 2.750 8 4.400 2.200 Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam (VSC) 6 3.300 1.650 C«ng ty vËt t- vµ thiÕt bÞ toµn bé 3 1.650 825 2 1.100 550 C«ng ty thiÕt bÞ an toµn (AT) 0.5 275 138 ThÓ nh©n 19.5 10.725 5.362 (Petrolimex) Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) C«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia ViÖt Nam (Vinare) (Matexim) C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi (Hanel) Trong ®ã, mÖnh gi¸ mçi cæ phiÕu khi ph¸t hµnh ban ®Çu lµ 2.000.000®. V× lµ mét c«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm phi nh©n thä, PJICO ®· ph¶i tr¶i qua kh«ng Ýt khã kh¨n cña nh÷ng ngµy ®Çu ho¹t ®éng nh- : c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ chÕ ph¸p luËt cßn ch-a ®Çy ®ñ, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn Ýt ái, kh¸ch hµng cßn Ýt lßng tin. Tuy nhiªn, víi sù chØ ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ, cña c¸c ban ngµnh liªn quan, ®ång thêi cïng víi sù ñng hé, hîp t¸c gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp, c¸c kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· tõng b-íc ph¸t triÓn vµ t¹o dùng ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Nhê vËy, chØ trªn d-íi 10 ®iÓm kinh doanh ®Æt ë c¸c thµnh 4 phè lín cña nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, ®Õn ®Çu n¨m 2004 nµy, nghÜa lµ sau gÇn 9 n¨m ho¹t ®éng, PJICO ®· cã h¬n 30 chi nh¸nh, trong ®ã n¨m 2003 t¨ng tèc ph¸t triÓn míi 12 chi nh¸nh. Tõ cùc B¾c Cao B»ng, L¹ng S¬n ®Õn tËn Kiªn Giang, ®Êt mòi Cµ Mau cña ®Êt n­íc, cã thÓ nãi ë ®©u còng cã b¯n tay “nh©n nghÜa” cña PJICO. 2.Bé m¸y tæ chøc vµ nh©n lùc C«ng ty PJICO ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp ( tr-íc 1/1/2000 lµ theo LuËt C«ng ty ) vµ theo §iÒu lÖ PJICO. §iÒu lÖ c«ng ty chÝnh lµ hµnh lang ph¸p lý quan träng, lµ x-¬ng sèng cho mäi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trªn c¬ së LuËt doanh nghiÖp míi ®-îc ban hµnh, ®ång thêi nh»m kh¾c phôc nh÷ng v-íng m¾c, thiÕu sãt trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, më ra c¸c ®iÒu kho¶n më ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh trong ®iÒu kiÖn ho¯n c°nh míi: “nhiÒu th¸ch thøc nh­ng còng nhiÒu c¬ héi”, C«ng ty PJICO ®· tiÕn hµnh söa ®æi bæ sung §iÒu lÖ mét c¸ch c«ng phu vµ toµn diÖn. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ PJICO söa ®æi, tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty cã thÓ ®-îc minh ho¹ theo s¬ ®å nh- sau: 5 BiÓu 2: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty PJICO 6 *V¨n phßng trô së C«ng ty gåm 11 phßng ban víi c¸c chøc n¨ng : -Phßng b¶o hiÓm hµng h¶i: cã chøc n¨ng h-íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra vµ trùc tiÕp kinh doanh nghiÖp vô hµng h¶i. -Phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i: cã chøc n¨ng h-íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn viÖc khai th¸c b¶o hiÓm, kÕt hîp víi phßng tæ chøc chØ ®¹o kiÓm tra c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý cña c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn khai th¸c nghiÖp vô. -Phßng tµi s¶n ho¶ ho¹n: cã chøc n¨ng h-íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra vµ trùc tiÕp kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm ho¶ ho¹n, x©y dùng l¾p ®Æt... -Phßng gi¸m ®Þnh båi th-êng: cã nhiÖm vô gi¸m ®Þnh c¸c tæn thÊt ph¸t sinh, ®ång thêi gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn lîi b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng, lµm cho kh¸ch hµng hiÓu râ quyÒn lîi cña hä ®-îc h-ëng trong tõng vô tæn thÊt cña tõng lo¹i hîp ®ång b¶o hiÓm. -Phßng thÞ tr-êng vµ qu¶n lý nghiÖp vô: Cã chøc n¨ng h-íng dÉn nghiÖp vô b¶o hiÓm cho c¸c phßng ban, chi nh¸nh cña C«ng ty vÒ c¸c nghiÖp vô, ®ång thêi tiÕn hµnh khai th¸c b¶o hiÓm. -Phßng t¸i b¶o hiÓm: c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña PJICO ®Ó tæ chøc thùc hiÖn nh-îng, nhËn t¸i b¶o hiÓm ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm. -Phßng tæng hîp: cã chøc n¨ng tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, b¸o c¸o ban gi¸m ®èc, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµng ngµy, tæ chøc vµ phôc vô c¸c héi nghÞ cña c¬ quan... -Phßng tæ chøc lao ®éng: cã chøc n¨ng qu¶n lý C«ng ty bao gåm c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, tæ chøc tiÒn l-¬ng, ph©n phèi phóc lîi khen th-ëng vµ chÕ ®é kho¸n chi phÝ qu¶n lý, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. -Phßng kÕ to¸n: cã chøc n¨ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §¶m b¶o thanh, quyÕt to¸n kÞp thêi cho kh¸ch hµng nh»m phôc vô tèt yªu cÇu kinh doanh. X©y dùng hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ theo chÕ ®é qu¶n lý míi, tæ chøc kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng thu 7 chi tµi chÝnh cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trùc thuéc mét c¸ch th-êng xuyªn. -Phßng ®Çu t- vµ ThÞ tr-êng chøng kho¸n: cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh nguån vèn ®Çu t-, ph-¬ng thøc ®Çu t- phï hîp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh còng nhchiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty, theo dâi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn thi tr-êng chøng kho¸n, x¸c ®Þnh nguån lîi thu ®-îc vµ ph-¬ng ph¸p ph©n bæ nguån lîi... -Phßng thanh tra ph¸p chÕ: cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, kiÓm tra tÝnh chÊt ph¸p lý cña c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm còng nh- hå s¬ båi th-êng, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm vµ thñ tôc båi th-êng, ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp trôc lîi b¶o hiÓm... C¸c phßng ban nµy ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i phèi hîp víi c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý ®Ó hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch s¶n phÈm mét c¸ch ®ång bé chi tiÕt h¬n. Bªn c¹nh bé phËn chøc n¨ng trªn, ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc hÖ thèng c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ lµ Chi bé, C«ng ®oµn, §oµn Thanh niªn, N÷ c«ng ho¹t ®éng tÝch cùc nh- t¹i c¸c c¬ quan Nhµ n-íc. Gi÷a C«ng ®oµn ( ®¹i diÖn cho ng-êi lao ®éng ) Vµ Tæng gi¸m ®èc ( ®¹i diÖn cho ng-êi sö dông lao ®éng ) ®· ký tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. Tõ ®éi ngò ban ®Çu gåm 35 c¸n bé nh©n viªn n¨m 1995, ®Õn nay ®· cã h¬n 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c¸c v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trong c¶ n-íc. 3. VÒ chøc n¨ng kinh doanh C«ng ty PJICO ®-îc phÐp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm víi ph¹m vi trong vµ ngoµi n-íc ViÖt Nam. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ lµ: 3.1.Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm: So víi nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm mµ c«ng ty triÓn khai ®· ®-îc ®a d¹ng ho¸ vµ ®-îc hoµn thiÖn lªn rÊt nhiÒu. §iÒu ®ã ®· 8 ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm ngµy mét t¨ng lªn kh«ng chØ cña mçi mét c¸ nh©n mµ cßn c¶ c¸c tæ chøc ®ang ho¹t ®éng kinh doanh, s¶n xuÊt trªn ®Êt n-íc ViÖt Nam. HiÖn nay C«ng ty ®ang triÓn khai mét sè c¸c nghiÖp vô chÝnh sau: *B¶o hiÓm hµng h¶i bao gåm -B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®-êng biÓn, ®-êng bé, ®-êng s«ng, ®-êng hµng kh«ng. -B¶o hiÓm th©n tµu. -B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ tµu. -B¶o hiÓm nhµ thÇu ®ãng tµu. -B¶o hiÓm tµu s«ng, tµu c¸. *B¶o hiÓm phi hµng h¶i bao gåm -B¶o hiÓm xe c¬ giíi. -B¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi. -B¶o hiÓm häc sinh, gi¸o viªn. -B¶o hiÓm båi th-êng cho ng-êi lao ®éng. -B¶o hiÓm kh¸ch du lÞch. -B¶o hiÓm hµnh kh¸ch. *B¶o hiÓm kü thuËt vµ tµi s¶n bao gåm -B¶o hiÓm mäi rñi ro vÒ x©y dùng l¾p ®Æt. -B¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt. -B¶o hiÓm mäi rñi ro c«ng nghiÖp. -B¶o hiÓm m¸y mãc. -B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm. -B¶o hiÓm hçn hîp tµi s¶n cho thuª. *T¸i b¶o hiÓm -Nh-îng vµ nhËn t¸i b¶o hiÓm c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. 3.2.C¸c ho¹t ®éng kh¸c -Thùc hiÖn c¸c nghiÖp liªn quan tíi b¶o hiÓm: Gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra, tÝnh to¸n ph©n bæ tæn thÊt, ®¹i lý gi¸m ®Þnh, xÐt gi¶i quyÕt båi th-êng vµ ®ßi ng-êi 9 thø ba. -Hîp t¸c ®Çu t-, tÝn dông, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc. II.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty PJICO trong thêi gian qua 1.Giai ®o¹n 1995-1998 Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi ®i vµo ho¹t ®éng nµy, m«i tr-êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung lµ rÊt khã kh¨n, m« h×nh c«ng ty cæ phÇn cßn xa l¹ vµ cßn bÞ thµnh kiÕn. MÆc dï vËy, doanh thu kinh doanh cña C«ng ty vÉn lu«n t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng. BiÓu 3.Doanh thu cña c«ng ty PJICO (1995-1998) §¬n vÞ: tû ®ång 140 117 120 97.5 100 70 80 60 40 20 18 0 1995 1 1996 2 1997 3 4 1998 1995 Trong 4 n¨m ®Çu ho¹t ®éng, tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n cña C«ng ty PJICO lµ trªn 30%/n¨m.§©y lµ møc t-¬ng ®èi cao so víi nhiÒu doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cßn nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p, míi mÎ cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm... 2.Giai ®o¹n tõ n¨m 1999-2002 Ngay tõ khi míi b¾t ®Çu thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, PJICO ®· nhanh chãng triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trªn hai lÜnh vùc chÝnh lµ kinh doanh b¶o hiÓm vµ ®Çu t-. Th«ng qua hai lÜnh vùc chñ ®¹o nµy, C«ng ty 10 ngµy cµng ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, ®-a C«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. Trong 4 n¨m ho¹t ®éng (tõ n¨m 1999-2002), PJICO ®Òu hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch do héi ®ång qu¶n trÞ giao. BiÓu 4.Doanh thu cña c«ng ty PJICO (1999-2002) N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Thùc hiÖn/KÕ ho¹ch Tèc ®é t¨ng tr-ëng (Tû ®ång) (Tû ®ång) (%) so víi n¨m tr-íc (%) 1999 134,55 120,00 89,19 2,56 2000 138,00 144,00 104,35 20,00 2001 152,08 164,6 108,23 14,31 2002 186,2 211,9 113,80 28,74 Nguån: C¸c b¸o c¸o tæng kÕt kinh doanh cuèi n¨m, c¸c n¨m tõ 1999 ®Õn 2002 cña c«ng ty PJICO Qua biÒu trªn ta thÊy, c¸c n¨m 2000, 2001, 2002, c«ng ty ®· hoµn thµnh trªn 100% kÕ ho¹ch, ®Èy tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m nµy so víi nh÷ng n¨m tr-íc lªn ®Õn h¬n 10%. ChØ riªng n¨m 1999, C«ng ty ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, lµm cho tèc ®é t¨ng tr-ëng cña n¨m nµy so víi n¨m 1998 chØ ®¹t 2,56%, ®©y qu¶ lµ con sè ®¸ng nghiªm träng ®èi víi C«ng ty trong trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Cã lÏ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh g©y ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi t×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty trong n¨m nµy lµ do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc Ch©u ¸, lµm n¶y sinh nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan ®èi víi C«ng ty nh- l-îng kh¸ch hµng míi khã ph¸t triÓn, nh÷ng co hÑp vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, phÝ b¶o hiÓm c¸c nghiÖp vô cã chiÒu h-íng h¹ thÊp do tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng... Tuy nhiªn, víi c¬ chÕ n¨ng ®éng cña mét c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty ®· sím t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp nhÊt ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn, ®-a ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nhanh chãng trë l¹i quü ®¹o cña nã. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, 70% doanh thu cña C«ng ty lµ tõ kh¸ch hµng ngoµi cæ ®«ng, thuéc tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C«ng ty ®· thiÕt lËp 11 ®-îc nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n-íc nhVinaRe, MunichRe, CologneRe, SwissRe, HartfortRe, West of England, HannoverRe, Willis Faber, Lloyd’s, ..., ®ång thêi tham gia v¯o nhiÒu lo¹i h×nh ®Çu t- nh- cho vay, cÇm cè chøng kho¸n, ®Çu t- vµo bÊt ®éng s¶n, gãp vèn liªn doanh,... MÆc dï con sè t¨ng tr-ëng nh- trªn ch-a thùc sù lµ cao nh-ng còng chøng tá ®-îc sù nç lùc, cè g¾ng cña C«ng ty trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cu¶ C«ng ty trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm. 3.KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2003 N¨m 2003, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tiÕp tôc t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, ®¹t møc cao nhÊt kÓ tõ n¨m 1996; ho¹t ®éng ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh khu vùc trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Òu cã b-íc khëi s¾c lµ nh÷ng c¬ héi lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm tËn dông ph¸t triÓn. Nhê nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi Êy cïng víi sù ñng hé cña mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng mµ n¨m 2003, PJICO ®· cã b-íc t¨ng tr-ëng mang tÝnh ®ét ph¸ víi doanh thu t¨ng gÇn 90% so víi n¨m 2002, trÝch lËp c¸c quü dù phßng nghiÖp vô vµ bæ sung vèn cæ ®«ng t¨ng 150%, tæng vèn tµi s¶n t¨ng gÇn 2 lÇn so víi n¨m 2002 vµ ®Õn nay c«ng ty ®· cã sè vèn tÝch luü t¨ng 10 lÇn so víi vèn gãp ban ®Çu. Cã thÓ nãi n¨m 2003 lµ n¨m PJICO cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao nhÊt tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. 12 BiÓu 5.KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003 cña c«ng ty PJICO ChØ tiªu 2001 2002 2003 (®¬n vÞ:tû ®ång) - 1.Tæng thu PhÝ b¶o hiÓm gèc 227 405,5 138,3 177,8 NhËn t¸i T¨ng Møc®¹t tr-ëng KH 2003/2002 2003 78,6% - 330 85,6% 125% 5,7 13,9 22 58,3% 110% 12,3 12,3 20 62,6% 105% 8,3 9,7 15 34% 118% - 13,3 18,5 39% - 22,7 41 90 119,5% - 9,2 11,9 17,5 47% 100% 4. Bæ sung dù phßng 13,5 29,1 72,5 149,1% - 5.Cæ tøc/n¨m 12% 15% 15% - 100% 174,7 202,4 314 55,1% - Hoa hång nh-îng t¸i §Çu tThu kh¸c (Thu BT TBH,®ßi ng-êi thø 3) 2.Chªnh lÖch thu-chi tr-íc trÝch lËp dù phßng. 3.Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 6.Tæng tµi s¶n Nguån: Sè liÖu tæng hîp nhanh ®Õn ngµy 31/12/2003. N¨m 2003, C«ng ty hoµn thµnh v-ît møc tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kinh doanh ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ giao, ®Æc biÖt lµ chØ tiªu doanh thu vµ chªnh lÖch ThuChi tr-íc trÝch lËp dù phßng. TÊt c¶ c¸c chi nh¸nh lín nhá, c¸c phßng ban ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch doanh thu ®-îc giao. NÕu nhn¨m 2002 lµ n¨m PJICO ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng cao nhÊt trong giai ®o¹n 19982002 th× n¨m 2003 lµ n¨m PJICO ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu b¶o hiÓm gèc vµ doanh thu kinh doanh m¹nh nhÊt kÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, trong ®ã V¨n phßng c«ng ty t¨ng tr-ëng tíi 2,14 lÇn, c¸c ®¬n vÞ lín ®Òu t¨ng tr-ëng tõ 30-50%. C¸c chØ tiªu quan träng nhÊt lµ phÝ b¶o hiÓm gèc, tæng thu kinh doanh, bæ sung dù phßng nghiÖp vô, lîi nhuËn tr-íc thuÕ ®Òu t¨ng tr-ëng cao víi tû lÖ t¨ng tr-ëng t-¬ng øng lµ 85,6%; 79,2%; 149,1%; 47%. §©y chÝnh lµ 13 dÊu hiÖu cña sù t¨ng tr-ëng toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. N¨m 2003 lµ n¨m PJICO ®¹t chØ tiªu lîi nhuËn tr-íc thuÕ cao nhÊt tõ tr-íc tíi nay (17,5 tû), t¨ng 47%; chªnh lÖch sau thuÕ vµ bæ sung dù phßng t¨ng tíi 149,1%. Tû lÖ båi th-êng khèng chÕ ë møc 36%, gi¶m gÇn 8% so víi n¨m 2002. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn cæ ®«ng còng ®¹t møc cao (32%), ®¸p øng mong muèn cña c¸c cæ ®«ng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c-êng tÝch luü tµi chÝnh vµ trÝch lËp c¸c quü khen th-ëng phóc lîi t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. C¬ cÊu kh¸ch hµng cña c«ng ty tiÕp tôc theo h-íng bÒn v÷ng. Ngoµi c¸c kh¸ch hµng t¹i c¸c trung t©m kinh tÕ cña c¶ n-íc nh- Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh, thÞ tr-êng khai th¸c t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c cña PJICO ®· ®-îc më réng ®¸ng kÓ c¶ vÒ diÖn réng vµ chiÒu s©u. NhiÒu c«ng tr×nh, dÞch vô cã tÇm vãc quèc gia ®· tham gia b¶o hiÓm t¹i PJICO nh-: C¸c ®éi tµu viÔn d-¬ng cña PETROLIMEX, VOSCO, dù ¸n quèc lé 1A, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, Hoµng Mai, Bót S¬n, Tam §iÖp (3.000 tû ®ång)... c¸c kh¸ch s¹n, cao èc lín t¹i Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh nh- DAEWOO Hµ Néi, Sheraton Hµ Néi, Vietcombank Tower, HITC, Diamond Plaza, Hµ Néi Lakeview, §¹i häc quèc gia Hµ Néi... HiÖn nay C«ng ty tiÕp tôc ®-îc lùa chän lµ nhµ b¶o hiÓm chÝnh cho hµng lo¹t c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh träng ®iÓm cã gi¸ trÞ hµng ngh×n tû ®ång nh- : Thuû ®iÖn §¹i Ninh (160 triÖu USD), Thuû ®iÖn Sª San 3 (200 triÖu USD), NhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n (86 triÖu USD), Xi m¨ng H¶i Phßng (3.000 tû ®ång), Nhµ m¸y ph©n ®¹m DAP H¶i Phßng (100 triÖu USD), CÇu B·i Ch¸y (1.100 tû ®ång), CÇu Thanh Tr× (1.400 tû ®ång), ®-êng cao tèc Néi Bµi-B¾c Ninh, ®-êng Hå ChÝ Minh (5.000 tû ®ång) BP Petco, Castro Vietnam, Ever Fortune... C¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ ®· cã ®¸nh gi¸ rÊt tÝch cùc vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp vµ møc ®é t¨ng tr-ëng cña PJICO trong thêi gian võa qua. Hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, dÞch vô lín mµ PJICO ®· vµ ®ang tham gia b¶o hiÓm ®· chøng minh cho sù n¨ng ®éng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao cña C«ng ty. PJICO ®­îc xÕp h¹ng l¯ “ Doanh NghiÖp xuÊt s¾c n¨m 2003”. Trong khi thÞ 14 phÇn n¨m 2003 cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp trªn th-¬ng tr-êng gi¶m so víi n¨m tr-íc, th× thÞ phÇn cu¶ PJICO l¹i t¨ng tíi 2,55%, ®©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tr©n träng. BiÓu 6.ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm phi nh©n thä ViÖt Nam. TT C«ng ty Doanh T¨ng ThÞ T¨ng thu tr-ëng phÇn tr-ëng thÞ (tû ®ång) DT (%) (%) phÇn (%) 1 B¶o ViÖt 1.600 29% 40% -0,4% 2 B¶o Minh 1.050 21,8% 26,25% -1,85% 3 PVIC 550 23,6% 13,75% -0,75% 4 PJICO 330 85,6% 8,25% +2,55% 44,2% 4,075% +0,375% 5 B¶o Long 6 PTI Ch-a cã TT 163 7 VIA Ch-a cã TT 8 UIC Ch-a cã TT 9 ALLIANZ Ch-a cã TT 10 QBE Ch-a cã TT 11 SAMSUNGVINA Ch-a cã TT 12 ASIA-ICB 13 BH ViÔn §«ng Ch-a cã TT 0 Nguån: Tµi liÖu phôc vô cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ PJICO lÇn thø 23 BiÓu trªn cho thÊy thÞ phÇn cña 3 ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp lµ B¶o ViÖt, B¶o Minh, PVIC ®Òu gi¶m trong khi thÞ phÇn cña PJICO t¨ng 2,55% nhê cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao gÊp 2,8 lÇn tèc ®é t¨ng tr-ëng chung cña thÞ tr-êng. PJICO còng lµ ®¬n vÞ cã thÞ phÇn më réng nhiÒu nhÊt trong n¨m 2003. *VÒ ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu PJICO §-îc sù ñng hé vµ chÊp thuËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, n¨m 2003, C«ng ty ®· ®Çu t- ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu PJICO trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn: -T¨ng c-êng qu¶ng c¸o theo h-íng chuyªn nghiÖp ho¸, cã kÕ ho¹ch, t¹o 15 sù kh¸c biÖt vÒ chÊt l-îng dÞch vô trªn thÞ tr-êng. -Mét sè ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu träng t©m ®· thùc hiÖn:  ChiÕn dÞch b¶o hiÓm vµ khuyÕn m¹i b¶o hiÓm xe m¸y( T3 ®Õn T5/2003)  ChiÕn dÞch b¶o hiÓm vµ khuyÕn m¹i b¶o hiÓm « t« (15/4/2003 ®Õn 15/1/2004)  ChiÕn dÞch b¶o hiÓm häc sinh (T5 ®Õn T9/2003)  Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh TW, trªn c¸c b¸o ®iÖn tö vµ c¸c tê b¸o uy tÝn hµng ®Çu ViÖt Nam theo tõng ®ît cao ®iÓm cã ®Þnh h-íng.  Tµi trî chÝnh cho mét sè ch-¬ng tr×nh ca nh¹c truyÒn h×nh trùc tiÕp: H¬i thë mïa xu©n, Sãng La Tinh. Quan niÖm vÒ x©y dùng th-¬ng hiÖu cña C«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i mµ cßn tËp trung vµo c¶i tæ n©ng cao hÖ thèng chÊt l-îng dÞch vô gi¸m ®Þnh-båi th-êng tr-íc hÕt t¹i hai thÞ tr-êng träng ®iÓm lµ Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh vµ sau ®ã lµ ®Õn tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh cßn l¹i. *VÒ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng: N¨m 2003 tû lÖ båi th-êng thùc chi lµ 36%, gi¶m 8% so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do trong n¨m kh«ng ph¸t sinh tæn thÊt lín trong khi mét sè vô tæn thÊt võa ( tõ 500 triÖu ®Õn 5 tû ®ång) x¶y ra vµo cuèi n¨m vµ sÏ thanh to¸n vµo n¨m 2004. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c phßng chèng trôc lîi b¶o hiÓm còng ®-îc quan t©m qu¸n triÖt vÒ mÆt nhËn thøc vµ thùc hiÖn quyÕt liÖt trong toµn c«ng ty, ®· ph¸t hiÖn vµ tõ chèi båi th-êng nhiÒu vô trôc lîi víi tæng gi¸ trÞ hµng tû ®ång, gãp phÇn gi¶m tû lÖ båi th-êng. §iÓm næi bËt trong c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng n¨m 2003 lµ hÖ thèng chÊt l-îng dÞch vô gi¸m ®Þnh båi th-êng ®· cã mét b-íc tiÕn lín, gãp phÇn t¨ng c-êng uy tÝn, h×nh ¶nh cña PJICO trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm:  §éi ngò c¸n bé gi¸m ®Þnh båi th-êng t¹i hai trung t©m lín lµ Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸, sµng läc vµ kiÖn toµn. 16  HÖ thèng quy tr×nh gi¸m ®Þnh båi th-êng cña tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ®· ®-îc hoµn thiÖn ban hµnh l¹i vµ c«ng bè c«ng khai cho kh¸ch hµng theo h-íng ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, thuËn tiÖn vµ nhanh chãng h¬n cho kh¸ch hµng.  ý thøc phôc vô kh¸ch hµng, lo¹i bá t- t-ëng s¸ch nhiÔu, phiÒn hµ ®èi víi kh¸ch hµng ®· ®-îc qu¸n triÖt tõ cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt ®Õn tõng c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng trong toµn C«ng ty.  Quan ®iÓm båi th-êng nhanh chãng tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c tæn thÊt cã thËt vµ thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, ng-îc l¹i kiªn quyÕt ®Êu tranh phßng chèng trôc lîi b¶o hiÓm ®-îc thùc hiÖn kiªn quyÕt h¬n bao giê hÕt. III. Ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña n¨m 2004 cña PJICO. N¨m 2004 bªn c¹nh kh¶ n¨ng GDP t¨ng tr-ëng tíi 8%, m«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh toµn x· héi sÏ thay ®æi mét cach nhanh chãng vµ toµn diÖn, tõ Trung -¬ng ®Õn ®Þa ph-¬ng, tõ ChÝnh Phñ tíi c¸c bé ngµnh, tíi c¸c doanh nghiÖp vµ tíi tõng kh¸ch hµng, ®èi t¸c cña PJICO ®Ó gia nhËp WTO. ThÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam sÏ tiÕp tôc b-íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn nhanh; xu h-íng xuÊt hiÖn nhiÒu m«i giíi b¶o hiÓm khiÕn t×nh h×nh c¹nh tranh ®· phøc t¹p nay cßn phøc t¹p h¬n, ®ång thêi còng më ra c¬ héi khai th¸c míi nÕu cã ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn, tËn dông triÖt ®Ó. Víi nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi nh- vËy, ®Þnh h-íng lín cña PJICO trong n¨m 2004 lµ: - Duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng mét c¸ch toµn diÖn: tõ doanh thu phÝ b¶o hiÓm, thu t¸i b¶o hiÓm, ®Çu t-, lîi nhuËn, bæ sung dù phßng nh»m më réng thÞ phÇn mét c¸ch nhanh chãng vµ bÒn v÷ng. - Ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc ®Çu t- mét c¸ch bµi b¶n ®Ó ho¹t ®éng nµy trë thµnh nguån sinh lîi chñ yÕu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. - TiÕp tôc c¶i c¸ch néi bé ®Ó PJICO thµnh nhµ b¶o hiÓm cã chÊt l-îng b¶o hiÓm tèt nhÊt, ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh nhÊt trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. C«ng ty sÏ tiÕp tôc -u tiªn ®Çu t- cho t¨ng tr-ëng cao vÒ doanh thu vµ më réng thÞ phÇn b»ng c¸ch tiÕp tôc n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô, lµm næi bËt 17 th-¬ng hiÖu PJICO kh«ng chØ ë mét sè chi nh¸nh trªn ®Þa bµn thµnh phè mµ ph¶i ë vïng xa, vïng s©u. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty sÏ ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é øng dông c«ng nghÖ cao thµnh th¹o, theo ®ã ®-îc bè trÝ sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. * C¸c môc tiªu kinh doanh n¨m 2004 cña c«ng ty. Tæng doanh thu kinh doanh: 540 tû, t¨ng tr-ëng 42,1% trong ®ã: - PhÝ b¶o hiÓm gèc: 460 tû, t¨ng 39,4% so víi n¨m 2003. - Thu nhËn t¸i: 30 tû, t¨ng 36,4%. - Hoa hång nh-îng t¶i: 32 tû, t¨ng 60%. - Thu ®Çu t-: 18 tû, t¨ng 38,4% Cæ tøc: 15% - VÒ qu¶n lý c«ng nî, chi qu¶n lý: + KiÓm so¸t, ®«n ®èc c«ng nî d· ph¸t sinh, gi¶i quyÕt døt ®iÓm, xo¸ nî cho c¸c ®èi t-îng cã ®ñ ®iÒu kiÖn. + Thùc hµnh tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ, trong ®ã chñ yÕu tËp trung chi cho tiÕp thÞ, b¸n hµng ®Ó t¨ng doanh sè. - VÒ tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng: + Hoµn thiÖn, thay ®æi chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét sè phßng ban theo t×nh h×nh kinh doanh. Thµnh lËp thªm mét sè chi nh¸nh cã tiÒm n¨ng. +TËp trung ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiªp vô, marketing, qu¶n lý. Båi d-ìng vµ t×m kiÕm nh÷ng c¸n bé chñ chèt kÒ cËn cho c¸c ®¬n vÞ cßn thiÕu. +X©y dùng vµ ban hµnh tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, lu©n chuyÓn bæ nhiÖm. TiÕp tôc c¶i tiÕn c¬ chÕ tiÒn l-¬ng theo c«ng viÖc, tiÒn th-ëng theo thµnh tÝch, trong ®ã cã khuyÕn khÝch c¸c lÜnh vùc cÇn -u tiªn vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng. -C¸c gi¶i ph¸p hç trî kh¸c: +Hoµn chØnh ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm thèng kª nghiÖp vô, kÕ to¸n. M¹ng 18 qu¶n lý v¨n phßng ®-îc triÓn khai xuèng c¸c chi nh¸nh. Cã thÓ tõng b-íc nghiªn cøu b¸n hµnh qua m¹ng, cÊp ®¬n b¶o hiÓm vµ qu¶n lý ho¸ ®¬n, Ên chØ b»ng m¸y. + T¨ng c-êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o h×nh ¶nh vµ th-¬ng hiÖu cña c«ng ty, lµm cho c«ng ty ngµy cµng gÇn gòi vµ ®-îc c«ng chóng biÕt ®Õn nhiÒu h¬n. PhÊn ®Êu ®-a PJICO trë thµnh mét tæng c«ng ty b¶o hiÓm vµ kinh doanh tµi chÝnh m¹nh mang tÇm quèc gia vµ khu vùc ®ñ søc c¹nh tranh trong m«i tr-êng héi nhËp quèc tÕ. 19 C. KÕt luËn Sau gÇn 9 n¨m ho¹t ®éng, víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn nghiÖp n¨ng ®éng vµ tËn tuþ, ®Õn nay PJICO ®· ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt vµ thùc sù trë thµnh mét c«ng ty b¶o hiÓm quèc gia víi hÖ thèng phôc vô toµn quèc. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, PJICO ®· nhanh chãng tiÕp cËn thÞ tr-êng, triÓn khai h¬n 50 lo¹i h×nh dÞch vô b¶o hiÓm, tËp trung v¯o c¸c lÜnh vùc “nãng” nh­ giao th«ng vËn t¶i, x¨ng dÇu, x©y dùng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh, xuÊt nhËp kh©ñ hµnh ho¸, vËn chuyÓn. Tõ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi, b¶o hiÓm rñi ro kinh doanh, ho¶ ho¹n, l¾p ®Æt x©y dùng c«ng tr×nh, ®Õn b¶o hiÓm cho ng-êi lao ®éng… PJICO lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc, lÊy chÊt l-îng vµ ch÷ tÝn lµm ®Çu ®Ó thu hót ph¸t triÓn kh¸ch hµnh. Trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, PJICO lu«n chñ ®éng ®Õn víi kh¸ch hµnh b»ng nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc, hæ trî kh¸ch hµng sím v-ît qua ho¹n n¹n, khã kh¨n. Uy tÝn vµ th-¬ng hiÖu PJICO ngµy cµng ®-îc nh©n réng v÷ng ch¾c. Th-íc ®o kinh doanh thµnh ®¹t cña PJICO kh«ng ph¶i lµ t×m mäi c¸ch mãc tói, ®iÒu tiÕt thu nhËp cña kh¸ch hµng mµ lµ b»ng mäi biÖn ph¸p tiÕp cËn tuyªn truyÒn, h-íng dÉn ®Ó kh¸ch hµng gi¶m bít hoÆc lo¹i trõ rñi ro, tù nguyÖn ®Õn víi c«ng ty b¶o ®¶m c¶ hai bªn cïng cã lîi. Thµnh qu¶ ®¹t ®-îc trong nhiÒu n¨m qua cña PJICO lµ kÕt qu¶ tinh thÇn lµm chñ, ph¸t huy néi lùc cña h¬n 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tr-íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh n¨ng ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm theo quy luËt kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh vµ héi nhËp. Hi väng r»ng trong nh÷ng n¨m tíi, víi ph-¬ng h-íng, chiÕn l-îc vµ gi¶i ph¸p cña m×nh, c«ng ty sÏ ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra lµ sím trë thµnh mét trong ba c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu ViÖt Nam. 20
- Xem thêm -