Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công ty bảo việt nhân thọ hà nội

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. lÞch sö h×nh thµnh Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam- B¶o ViÖt (tiÒn th©n lµ B¶o HiÓm ViÖt Nam) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 179/ CP Ngµy 17/12/1964 cña ChÝnh Phñ vµ chÝnh thøc ®I vµo ho¹t ®éng ngµy 15/1/1965. Ngµy ®Çu, B¶o ViÖt cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ mét chi nh¸nh ë H¶i Phßng. C«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm tµu biÓn, lµm ®¹i lý gi¸m ®Þnh vµ xÐt båi thêngcho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm níc ngoµi kh¸cvÒ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Sau ngµy thèng nhÊt ®Êt níc 1975, B¶o ViÖt tiÕp qu¶n c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña mét sè c«ng ty B¶o hiÓm thuéc chÕ ®é cò nh c«ng ty B¶o hiÓm vµ t¸i B¶o hiÓm MiÒn nam ViÖt Nam, b¾t ®Çu ho¹t ®éng ë mét sè tØnh phÝa Nam. N¨m 1980, B¶o ViÖt më réng m¹ng líi cung cÊp dÞch vô trªn kh¾p c¶ níc. B¶o ViÖt b¾t ®Çu cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm tai n¹n hµng kh¸ch vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi. N¨m 1982, B¶o ViÖt triÓn khai thÝ ®iÓm b¶o hiÓm c©y lóa lÇn mét bíc ®Çu më réng ph¸t triÓn b¶o hiÓm n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam. N¨m 1992 thµnh lËp c«ng ty ®¹i lý b¶o hiÓm Bavina (UK) .Ltd.co. t¹i v¬ng quèc Anh. Tõ 1993 B¶o ViÖt chó träng c«ng t¸c ®Çu t tµI chÝnh. Mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh chiÒu s©u ®îc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o lùa chän ®îc c¸c dù ¸n ®Çu t thÝch hîp, an toµn cho nguån vèn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. B¶o ViÖt ®· thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi quan träng tõ lÜnh vùc ®Çu t tµi chÝnh. N¨m 1996, ®îc sù uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh Phñ, Bé tµI chÝnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. B¶o ViÖt ®îc nhµ níc xÕp lo¹i “ Doanh nghiÖp nhµ níc xÕp h¹ng ®Æc biÖt” vµ trë thµnh mét trong 25 doanh nghiÖp nhµ níc lín nhÊt ViÖt Nam. Còng trong n¨m nµy, B¶o ViÖt ®a ra thÞ trêng dÞch vô b¶o hiÓm nh©n thä lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. C«ng ty BHNT Hµ Néi g¾n liÒn víi mèc triÓn khai BHNT. N¨m 1997, Trung t©m ®µo t¹o B¶o ViÖt ®îc thµnh lËp, ®¸nh dÊu mét bíc chuyÓn biÕn míi trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng c¸n bé, ®¹i lý cña B¶o ViÖt còng nh c¸c ®în vÞ trong nghµnh BHVN. N¨m 1999, thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n B¶o ViÖt- c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, B¶o ViÖt tiÕp tôc ®I ®Çu trong viÖc ph¸p triÓn mét lÜnh vùc kinh doanh míi. N¨m 2000, B¶o ViÖt thµnh lËp thªm 27 c«ng ty BHNT ®a tæng sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña B¶o ViÖt lªn 92 ®¬n vÞ ®ång thêi thùc hiÖn tæ chøc ho¹t ®éng hai hÖ thèng b¶o hiÓm riªng biÖt gåm BHNT vµ B¶o hiÓm phi nh©n thä. 1 §Çu n¨m 2001, tiÕp tôc t¸ch lËp 27 c«ng ty BHNT vµ 5 chi nh¸nh BHNT ë c¸c tØnh kh¸c, n©ng tæng sè c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lªn 124 ®¬n vÞ. Còng trong n¨m nµy c«ng ty ®· nhËn chøng chØ ISO 9001-2000. B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi lµ c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty BHNT ViÖt Nam phô tr¸ch khèi nh©n thä ë khu vùc Hµ Néi vµ c¸c quËn néi thµnh vµ c¸c huyÖn l©n cËn Hµ Néi. BHNT Hµ Néi tªn ®Çu tiªn lµ c«ng ty BHNT thµnh lËp 22/6/1996. Hîp ®ång BHNT ®Çu tiªn vµo 08/1996, ®©y lµ c«ng ty dÉn ®Çu trong trong lÜnh vùc kinh doanh BHNT so c¸c c«ng ty BHNT kh¸c vµ so ngay víi 61 c«ng ty BHNT trùc thuéc B¶o ViÖt. BHNT Hµ Néi cã hÖ thèng m¹ng líi gåm 22 phßng khai th¸c khu vùc, 90 nhãm t vÊn thuéc c¸c phßng,1500 ®¹i lý chuyªn nghiÖp vµ trªn 1000 céng t¸c viªn. Ngµy 01/01/2004 BHNT thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ trùc thuéc B¶o ViÖt theo quyÕt ®Þnh sè 3368/Q§ BTC- 04/02/2003 cña Bé trëng bé Tµi chÝnh. Vèn ®iÒu lÖ cña BHNT Hµ Néi lµ 1500 tû ®ång. Sù ra ®êi cña B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi ®îc coi nh mòi tiªn phong cña B¶o ViÖt “®ét ph¸ “ thÞ trêng BHNT ViÖt Nam víi hai s¶n phÈm BHNT lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng: + B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. + B¶o hiÓm trÎ em. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay ®· ®îc 7 n¨m th× 3 n¨m ®Çu, B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi lµ c«ng ty kinh doanh ®éc quyÒn BHNT trªn thÞ trêng Hµ Néi (trong giai ®o¹n tõ 1/8/1996 ®Õn 31/12/1998 lµ ®éc quyÒn kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä trªn toµn quèc) ®iÒu nµy mang l¹i cho C«ng ty nh÷ng thuËn lîi cña vÞ thÕ ®éc quyÒn trªn mét thÞ trêng ®«ng d©n c, tr×nh ®é d©n trÝ cao, thu nhËp cao, nhng c«ng ty còng víng ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n mµ cã lÏ khã kh¨n lín nhÊt lµ hÇu nh d©n chóng cha tõng ®îc nghe,cha tõng ®îc nãi tíi vµ còng kh«ng biÕt mét chót g× vÒ BHNT. Nhng h¬n 3 n¨m sau, tøc lµ tõ cuèi n¨m 1999 trë l¹i ®©y, khi nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu ®· qua, th× c«ng ty l¹i ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty BHNT 100% vèn níc ngoµi, hoÆc c¸c c«ng ty BHNT liªn doanh kh¸c- ®©y lµ nh÷ng thµnh viªn con cña c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh hïng m¹nh trªn thÕ giíi, ®ã lµ c«ng ty TNHH Prudential-c«ng ty 100% vèn ®Çu t vèn níc ngoµi do tËp ®oµn tµi chÝnh Prudential- Anh quèc- ®Çu t t¹i ViÖt Nam; c«ng ty TNHH B¶o hiÓm quèc tÕ Mü AIA- còng lµ c«ng ty 100% vèn níc ngoµi do tËp ®oµn quèc tÕ Hoa Kú AIG ®Çu t t¹i ViÖt Nam; tiÕp theo ®ã lµ c«ng ty Manulife víi 100% vèn cña tËp ®oµn Manulife- Canada; vµ cuèi cïng lµ mét c«ng ty liªn doanh gi÷a c«ng ty B¶o HIÓm Thµnh Phè Hå ChÝ Minh víi tËp ®oµn CMG- óc: B¶o Minh-CMG. Trong t¬ng lai, víi c¬ chÕ më cña nhµ níc ta hiÖn nay th× sÏ cßn nhiÒu c¸c c«ng ty kh¸c tham gia vµo thÞ trêng B¶o hiÓm. 2 3 II. C¬ cÊu tæ chøc cña BHNT Hµ Néi Khi míi ®i vµo ho¹t ®éng, tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty cßn ®¬n gi¶n, mçi phßng kiªm nhiÖm nhiÒu chøc n¨ng. Tr¶i qua mét thêi gian ho¹t ®éng, yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cho phï hîp víi t×nh h×nh ®îc ®Æt ra. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty nh sau: C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty b¶o viÖt nh©n thä Hµ Néi. Theo s¬ ®å nµy, cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm Ban gi¸m vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi ®ècc¬ cÊu tæ chøc nµy, ®ßi hái ng êi l·nh ®¹o ph¶I cã mét kiÕn thøc toµn diÖn vµ tæng hîp. Tuy nhiªn c¬ cÊu tæ chøc nµy cã mét nhîc ®iÓm lµ kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng cña nh©n viªn nÕu gÆp ph¶I sù chuyªn quyÒn, ¸p ®Æt cña ngêi l·nh ®¹o trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Tæ ph¸tn¨ngqu¶n Martæng qu¶nvô cña c¸ctµI Tin III. Chøc vµ nhiÖm phßng phôc ®îc quy ®Þnh nh hîp hµnh lý ®¹i lý hîp chÝnh vô keting häc sau: hîp lý ®ång kÕ kh¸ch ®ång®èc: to¸n hµng  Gi¸m Mét gi¸m ®èc c«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen thëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt c«ng ty. 22 phßng khai th¸c  Phã gi¸m ®èc: B¶o ViÖt Nh©n Thä Hµ Néi cã 2 Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ngTæty®¹i theo lýsù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc ph©n c«ng thùc hiÖn.  C¸c phßng ban: C¸c phßng ban qu¶n lý nghiÖp vô c㧹i chøc lý n¨ng tham mu, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo quyÕt ®Þnh sè 174/BVNT/1998. HiÖn t¹i c«ng ty cã c¸c phßng chøc n¨ng sau: (1) Phßng Tæng hîp: §©y lµ phßng thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp vµ bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh : + §¶m nhiÖm c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l¬ng. + §¶m nhiÖm c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th. + §¶m nhiÖm vÊn ®Ò ph¸p chÕ cña doanh nghiÖp. + Thùc hiÖn viÖc thi ®ua khen thëng. + Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tæng hîp. (2) Phßng ph¸t hµnh hîp ®ång b¶o hiÓm: 4 + §¸nh gi¸ rñi ro ®Ó chÊp nhËn hoÆc tõ chèi b¶o hiÓm lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. + Ph¸t hµnh hîp ®ång b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng. + Gi¸m ®Þnh B¶o hiÓm. 5 (3) Phßng qu¶n lý ®¹i lý: Bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh: + Tæ chøc ®¹i lý, tæ chøc qu¶n lý ®éi ngò céng t¸c viªnkhai th¸c b¶o hiÓm. + Qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò nh©n sù cña ®¹i lý, vÒ hå s¬, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, theo râi ®¸nh gi¸. + Thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng t¸c tæ chøc vµ ph¸t triÓn ®¹i lý, tuyÓn dông c¸n bé nh : lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông, kÕ ho¹ch bæ sung. + §µo t¹o ®¹i lý: Më líp ®µo t¹o chuyªn nghµnh. (4) Phßng Qu¶n lý hîp ®ång b¶o hiÓm: + Qu¶n lý t×nh tr¹ng hiªu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm nh: qu¸ tr×nh nép phÝ, thay ®æi ngêi thu phÝ, thay ®æi ®iÒu kiÖn, thêi gian nép phÝ. + Gi¶I quyÕt yªu cÇu kh¸ch hµng liªn qyan ®Õn tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. + Chi tr¶ hîp ®ång,. + Lu tr÷ hîp ®ång. (5) Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: + Chøc n¨ng h¹ch to¸n kÕ to¸n thu chi, lao ®éng tiÒn l¬ng, thuÕ, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nî. + Phô tr¸ch vÊn ®Ò tµI chÝnh: Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chÕ ®é tµI chÝnh , x©y dùng ®Þnh møc chi tiªu theo ®óng ®Þnh møc cho phÐp. + Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n : Chñ yÕu lËp b¸o c¸o thèng kª qu¶n lý vèn, ®Þnh kú chuyÓn sè liÖu vÒ c«ng ty. (6) Phßng dÞch vô kh¸ch hµng: T¸ch mét spps chøc n¨ng cña c¸c phßng kh¸c sang vµ bao gåm 2 chøc n¨ng chÝnh: + Phôc vô kh¸ch hµng. + Hç trî ®¹i lý. (7) Phßng Marketing: T¸ch ra tõ phßng dÞch vô kh¸ch hµng vµ cã hai chøc n¨ng chÝnh sau: + Kh¶o s¸t, nghiªn cøu thÞ trêng. Tõ ®ã ®Ò xuÊt lªn Tæng c«ng ty ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm. + Hç trî c¸c phßng khai th¸c. (8) Tæ tin häc: Cã 2 chøc n¨ng chÝnh sau: + Qu¶n lý sè liÖu. + LËp tr×nh c¸c phÇn mÒm øng dông. PhÇn ii: thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty BHNT Hµ Néi trong thêi gian qua. Cïng víi sù t¨ng trëng kinh tÕ m¹nh mÏ cña c¶ níc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nghµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty BHNT Hµ Néi nãi riªng tiÕp tôc cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Chóng ta sÏ ph©n tÝch s¬ lîc vÒ t×nh h×nh 6 kinh doanh cña c«ng ty BHNT Hµ Néi dùa vµo mét sè chØ tiªu qua c¸c n¨m 2000,2001,2002. C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi thµnh lËp ®îc 7 n¨m, mµ chu kú cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä Ýt nhÊt lµ 5 n¨m (ngo¹i trõ c¸c hîp ®ång cã sù cè b¶o hiÓm x¶y ra khi cha hÕt h¹n hîp ®ång) vµ cã nh÷ng hîp ®«ng cã thêi h¹n dµi, nªn t¹m thêi ta cha xÐt ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn mµ chØ chó träng ph©n tÝch c¸c chØ tiªu nh doanh thu, chi phÝ,t×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý, t×nh h×nh khai th¸c. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty tõ 1/1/2000 ®Õn 31/12/2002. 7 I. Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng doanh thu phÝ theo s¶n phÈmcña c«ng ty trong giai ®o¹n 2000-2002 Lo¹i h×nh §¬n vÞ B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm An khang thÞnh vîng An gia thÞnh vîng An sinh gi¸o dôc An hëng hu trÝ An khang trêng thä B¶o hiÓm sinh m¹ng §iÒu kho¶n riªng Tæng NA1,NA2,NA4,NA 5 NA7,NA8 NA10,NA11,NA12, NA13 NA3,NA6,NA9 Sè liÖu theo c¸c n¨m 2000 2001 2002 65994150105 84676224769 9593470927 1 2283200756 3514137595 4 8954932725 45605215398 52499994524 8372393380 1 1710066500 2108877140 3152767300 638192660 611755840 879008700 ND1,ND2 NC1,NC2 NB1,NB2,NB3,NB4 ,NB5,NB6 NR1,NR2,NR3,NR 4,NR5,NR6,NR7 45099100 27699600 35405700 954098319 750417572 987832100 11491682208 14295617020 2288099655 2 1 51 Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi 8 MÆc dï s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä tuy kh«ng ph¶i lµ míi mÎ ®èi nhng còng kh«ng qu¸ quen thuéc víi ngêi d©n Hµ néi nãi riªng vµ ViÖt nam nãi chung, song ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua lµ rÊt ®¸ng kÓ, doanh thu n¨m 2001 cao h¬n n¨m 2000 lµ 1,24 lÇn; n¨m 2002/2001 lµ 1,6 lÇn. §iÒu ®ã chøng tá thÞ tr êng b¶o hiÓm nh©n thä t¹i Hµ néi cßn rÊt tiÒm n¨ng vµ vÉn ®ang ph¸t triÓn . Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m cµng kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña viÖc triÓn khai c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä trong toµn d©n, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi hiÖn nay. N¨m 2000 C«ng ty triÓn khai 7 lo¹i h×nh b¶o hiÓm nhng trong ®ã lo¹i h×nh B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc lµ thùc sù thu hót kh¸ch hµng, doanh thu cña hai lo¹i h×nh nµy lÇn lît chiÕm 57,4% vµ 39,67% tû träng cña tæng doanh thu phÝ theo s¶n phÈm. Hai lo¹i h×nh nµy phï hîp víi t©m lý cña ngêi ViÖt nam h¬n v× thêi gian tham gia ng¾n, phï hîp thÞ hiÕu kh¸ch hµng. N¨m 2001 nh×n chung doanh thu cña hai lo¹i h×nh B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc vÉn chiÕm tû träng lín (59,23%vµ36,7%). Còng trong n¨m nµy xuÊt hiÖn thªm lo¹i h×nh B¶o hiÓm An khang thÞnh vîng, mÆc dï c¸c s¶n phÈm nµy cã nhiÒu u ®iÓm, song do míi triÓn khai nªn doanh thu chØ chiÕm tû träng khiªm tèn(1,59%). Nh vËy vÒ c¬ b¶n ngêi d©n ViÖt nam vÉn a dïng c¸c s¶n ph¶m b¶o hiÓm nh©n thä ng¾n h¹n h¬n . Cho ®Õn n¨m 2002, c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm(42%) vµ An sinh gi¸o dôc(36%) cã doanh thu vÉn chiÕm tû träng cao trong tæng doanh thu phÝ. Nh vËy c¸c s¶n phÈm B¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm vµ An sinh gi¸o dôc cÇn tiÕp tôc duy tr× víi møc t¨ng trëng nh hiÖn nay. Riªng ®èi víi nh÷ng lo¹i h×nh kh¸c, C«ng ty nªn cã møc l·i hîp lý h¬n nh»m thu hót kh¸ch hµng, tr¸nh ®Ó cho hä cã t tëng r»ng tham gia lo¹i h×nh nµy chØ cßn cã tÝnh chÊt lµ bá èng nhiÒu h¬n. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng thêi h¹n b¶o hiÓm cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä thêng lµ dµi, ë c¸c níc trªn thÕ giíi chñ yÕu lµ 10 n¨m, do vËy kh«ng nªn ®Ó kh¸ch hµng thÊy 10 n¨m lµ thêi h¹n qu¸ dµi vµ kh«ng thÓ tham gia ®îc. 9 II. T×nh h×nh thu – chi Nghiªn cøu t×nh h×nh doanh thu vµ chi phÝ cña c«ng ty ta cã b¶ng sau: B¶ng 2: T×nh h×nh thu chi t¹i c«ng ty BHNT Hµ Néi §¬n vÞ :TriÖu ®ång Thu 2000 2001 2002 Thu tõ phÝ BHNT 115000 143000 229000 Thu kh¸c 322 454 725 Céng 115322 143454 229725 Chi Chi hoa hång 17250 17160 16520 Chi qu¶n lý 8050 7855 6500 Chi tr¶ BHNT 500 2500 55645 Chi ho¹t ®éng tµi chÝnh 212 345 554 Céng 26012 27860 79219 Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. Nh×n l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty BHNT Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn c¸c ph¬ng diÖn nh kÕt qu¶ thu-chi cho ta thÊy c«ng ty ®· cã sù ph¸t tiÓn rÊt nhanh qua tõng n¨m. Sù ph¸t triÓn nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng thu cña c«ng ty cã tèc ®é t¨ng cao. Cô thÓ tæng thu n¨m 2000 lµ 15322 triÖu ®ång ®Õn 2001 lµ 143454 triÖu ®ång tøc lµ t¨ng lªn 1,24 lÇn nhng ®Õn n¨m 2002 th× tæng thu ®· ®¹t 229725 triÖu ®ång tøc lµ ®· t¨ng lªn 1,99 lÇn so víi n¨m 2000. Së dÜ ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ do sù phÊn ®Êu nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, sù hç trî cña tæng c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù tin tëng cña nh©n d©n thñ ®« ®èi víi BHNT mµ cô thÓ lµ c«ng ty BHNT Hµ Néi. §©y lµ dÊu hiÖu cho thÊy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn thÞ trêng BHNT ViÖt Nam mµ c«ng ty cÇn tiÕp tôc cè g¾ng nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a ®¶m b¶o dÉn ®Çu trong hÖ thèng c¸c thµnh viªn c«ng ty B¶o ViÖt Nh©n thä còng nh trªn thÞ trêng BHNT ViÖt Nam. Trong ho¹t ®éng chi cña c«ng ty th× chñ yÕu lµ chi cho ho¹t ®éng ®¸o h¹n vµ chi hoa hång. ViÖc chi hoa hång chiÕm 1 tû lÖ lín ®iÒu nµy phï hîp víi thùc tÕ khi mµ ë tÊt c¶ c¸c quËn huyÖn ®Òu cã c¸c phßng khai th¸c víi lùc lîng ®¹i lý hïng hËu. Ngoµi ra c«ng ty cã chÝnh s¸ch chi tr¶ hoa hång theo quyÕt ®Þnh cña bé Tµi chÝnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®¶m b¶o quyÒn lîi cho lùc lîng ®¹i lý. ViÖc chi cho qu¶n lý ngµy cµng gi¶m nhng vÉn ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty lµ dÊu hiÖu cho thÊy sù hieÑu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc. §©y lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng B¶o HiÓm ViÖt Nam hiÖn nay. Nh×n l¹i sù chªnh lÖch thu-chi trong c¸c n¨m qua ngµy cµng râ rÖt ®ã lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cña c«ng ty. MÆc dï ®ã kh«ng ph¶i lµ toµn bé lîi nhuËn mµ nã chØ lµ mét phÇn nhá trong ®ã. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm 10 nh©n thä, ®ã lµ ngoµi yÕu tè rñi ro nã cßn bao gåm c¶ yÕu tè tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn chªnh lÖch thu chi t¨ng lªn cho thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. II. t×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý §¹i lý ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong kinh doanh BHNT. Lùc lîng ®¹i lý quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi sè lîng hîp ®ång mµ c«ng ty cã ®îc. Do mçi c«ng ty muèn ph¸t triÓn th× viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ®¹i lý lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu. BHNT Hµ Néi còng kh«ng ngo¹i lÖ, c«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn ®éi ngò ®¹i lý vµ céng t¸c viªn, më thªm c¸c phßng khai th¸c khu vùc. 11 B¶ng 3: T×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý t¹i c«ng ty BHNT Hµ Néi N¨m Sè lîng ®¹i lý Sè lîng céng t¸c viªn 2000 693 §¬n vÞ: Ngêi 2001 2002 901 1210 600 1500 Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. N¨m 2000 c«ng ty cã 693 ®¹i lý, n¨m 2001 c«ng ty cã tíi 901 ®¹i lý, t¨ng 1,3 lÇn. §Õn 2002 sè ®¹i lý cña c«ng ty lµ 12100 tøc t¨ng 1,75 lÇn so víi n¨m 2000. Hµng th¸ng c«ng ty lu«n më c¸c líp ®µo t¹o ®¹i lý ë trung t©m ®µo t¹o B¶o ViÖt, v× vÇy sè l îng c¸c ®¹i lý kh«ng nh÷ng t¨ng mµ tr×nh ®é d¹i lý còng n©ng cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®¹i lý chuyªn nghiÖp th× c«ng ty còng cã ®îc mét ®éi ngò c«ng t¸c viªn ®«ng ®¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng. HiÖn nay c«ng ty cã 22 phßng khai th¸c khu vùc, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c qu©n huyÖn néi vµ ngo¹i thµnh. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®¹i lý khai th¸c vµ ngêi d©n tham gia b¶o hiÓm. ViÖc ph¸t triÓn lùc lîng ®ai lý m¹nh mÏ nh vËy t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng n©ng cao trong viÖc khai th¸c c¹nh tranh. §éi ngò khai th¸c chyªn nghiÖp t¨ng, tæng phÝ b¶o hiÓm hµng n¨m ®Òu t¨ng lªn nhanh chãng cho thÊy híng ®i ®óng cña doanh nghiÖp. 12 B¶ng 4: T×nh h×nh khai th¸c cña c«ng ty BHNT Hµ Néi N¨m Sè hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc Doanh thu phÝ khai th¸c míi Hîp ®ång khai th¸c míi Sè hîp ®ång huû Sè hîp ®ång b¶o hiÓm b×nh qu©n/ CBKT STBH b×nh qu©n/ CBKT PhÝ baá hiÓm khai th¸c míi/ CBKT §¬n vÞ H§ 2000 65169 2001 81378 2002 95931 §ång 54427543936 52280451000 80040002234 H§ 26397 23978 21330 H§ H§/ngêi 3545 94 4363 90 5083 79 ®/ ngêi 609315886 5024855549 496273128 ®ång 78539024 58024918 66148762 Nguån: C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi. Qua b¶ng t×nh h×nh khai th¸c ta thÊy sè hîp ®ång b×nh qu©n trªn 1 c¸n bé khai th¸c gi¶m dÇn, n¨m 2000 lµ 94 hîp ®ång/CBKT ®Õn 2001 chØ cßn 90hîp ®ång/CBKT tøc gi¶m 4,25%vµ n¨m 2002 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 15hîp ®ång/CBKT tøc 16% do 2 nguyªn nh©n. Do sè hîp ®ång khai th¸c míi gi¶m: n¨m 2001 gi¶m so víi 2000 lµ 9,16% vµ n¨m 2002 gi¶m so víi 2000 lµ 19% vµ nguyªn nh©n thø 2 lµ do ®éi ngò c¸n bé khai th¸c cña c«ng ty t¨ng lÖ gi÷a c¸c n¨m. Thùc tÕ sè c¸n bé khai th¸c n¨m 2001 t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 1,3 lÇn, n¨m 2002 t¨ng lªn so víi 2000 lµ 1,75 lÇn. MÆt kh¸c doanh thu phÝ khai th¸c míi t¨ng, mÆc dï phÝ b¶o hiÓm khai th¸c míi b×nh qu©n/CBKT gi¶m dÇn chÝnh lµ do sè lîng c¸n bé khai th¸c t¨ng. Doanh thu phÝ b¶o hiÓm n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 2147092936 ®ång tøc gi¶m 3,94% nhng ®Õn n¨m 2002 doanh thu phÝ b¶o hiÓm míi l¹i t¨ng 27759551234 ®ång tøc t¨ng 53%. Tõ thùc tÕ nµy ta thÊy doanh thu phÝ b¶o hiÓm míi t¨ng kh«ng æn ®Þnh vµ sè hîp ®ång khai th¸c míi bÞ gi¶m lµ do trªn thÞ trêng ngµy cã nhiÒu c«ng ty BHNT xuÊt hiÖn víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. Do ®ã ®Ó gi÷ v÷ng vÞ trÝ sè mét trªn thÞ trêng BHNT th× c«ng ty cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, c«ng ty cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n, tÝch cùc h¬n, cã nh÷ng ®èi s¸ch kÞp thêi ®Ó ®¸p øng tèt cho sù ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh. Hµ Néi vÉn lµ thÞ trêng rÊt tiÒm tµng v× ®©y lµ n¬i tËp trung hµng ngh×n c¸c c¬ quan, bé, ngµnh, ®¬n vÞ, trêng häc, bÖnh viÖn cña trung ¬ng vµ nhiÒu doanh nghiÖp lín ®ãng trªn ®Þa bµn. Sè ngêi cã thu nhËp d dËt chiÕm tû lÖ cao vµ ngµy cµng t¨ng nhanh, hä cã nhu cÇu tÝch luü vµ ®¶m b¶o cho t¬ng lai.§ång thêi ®©y cßn n¬i tËp 13 trung cã dÞp sèng, c«ng t¸c, lao ®éng vµ häc tËp ë níc ngoµi, h¬n n÷a, lùc lîng ngêi níc ngoµi sèng vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi còng rÊt lín. Nh÷ng ngêi nµy ®· ®îc tiÕp xóc víi b¶o hiÓm nh©n thä vµ hä cã sù hiÓu biÕt vÒ lo¹i h×nh s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä nµy. 14 PhÇn iii: Ph¬ng híng NhiÖm vô n¨m 2004 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh: 1. ThuËn lîi: N¨m 2004, lµ n¨m ®Çu tiªn trong lé tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. Dù b¸o tèc ®é t¨ng trëng GDP cña kinh tÕ thñ ®« vÉn ®îc duy tr× ë møc cao. Víi QuyÕt ®Þnh sè 3668/Q§/BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thµnh lËp B¶o ViÖt Nh©n Thä ViÖt Nam. Ho¹t ®éng BHNT cña B¶o ViÖt sÏ cã bíc ph¸t triÓn míi. 2. Khã kh¨n: C¸c Ng©n hµng vÉn sÏ tiÕp tôc cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn. L·i suÊt tiÒn göi vµ gi¸ ngo¹i tÖ ®îc dù b¸o sÏ t¨ng lªn trong thêi gian tíi. C¸c C«ng ty BHNT kh¸c còng sÏ cã nh÷ng bíc cñng cè chÊt lîng dÞch vô vµ t¨ng cêng søc c¹nh tranh. Cïng víi nhËn thøc vÒ BHNT ®îc n©ng cao, kh¸ch hµng cã yªu cÇu cao h¬n c¶ vÒ s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô. §Ó duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng cêng cao, gi÷ v÷ng thÞ phÇn, B¶o ViÖt Nh©n thä Hµ Néi quyÕt t©m thùc hiÖn ph¬ng ch©m cña Tæng C«ng ty "§æi míi, T¨ng trëng, HiÖu qu¶" b»ng c¸c môc tiªu vµ biÖn ph¸p sau ®©y: II. Môc tiªu cña C«ng ty n¨m 2004: 1. PhÊn ®Êu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch 205 tû ®ång phÝ b¶o hiÓm, tû lÖ thu phÝ ®¹t vµ vît 98%, tû lÖ duy tr× hîp ®ång tõ 96% trë lªn, tuyÓn dông 1000 ®¹i lý vµ tiÕp tôc duy tr× tèt c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2. TËp trung triÓn khai thùc hiÖn tèt nh÷ng m¶ng c«ng viÖc lín sau ®©y ®Ó hç trî cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2004 vµ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty: - TËp trung ®Çu t ph¸t triÓn ho¹t ®éng t¹i khu vùc néi thµnh: t¨ng cêng tuyÓn dông t vÊn viªn, ph¸t triÓn m¹ng líi b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn: §Èy m¹nh c«ng t¸c thÞ trêng theo ®Þnh híng b¸m s¸t ®Þa bµn. - Chó träng Ch¨m sãc kh¸ch hµng theo ®èi tîng, t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng; - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu phÝ theo khu vùc, theo ngµy. III. Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2004: 1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng khai th¸c vµ hç trî khai th¸c: 1.1. C«ng t¸c thÞ trêng: - Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ trêng thu nhËp n¨m 2003, tiÕn hµnh ph©n chia khu vùc, ph©n c«ng c¸c phßng BHNT b¸m s¸t ®Þa bµn, khuyÕn kÝch tæ chøc khai th¸c, phôc vô kh¸ch hµng theo khu vùc ®îc ph©n c«ng. - Hç trî kinh phÝ vµ nh©n lùc ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ trêng ë c¸c quËn néi 15 thµnh. Cñng cè ho¹t ®éng ë ®Þa bµn ngo¹i thµnh. - T¹o phong trµo thi ®ua s«i næi, khÈn tr¬ng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng khai th¸c. X©y dùng CLB Cùu chiÕn binh, duy tr× tèt ho¹t ®éng cña CLB Ng«i sao khai th¸c ®Ó lµm nßng cèt cho phong trµo khai th¸c chung vµ khai th¸c thÞ trêng cã thu nhËp cao. - Duy tr× tèt viÖc x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thÞ trêng, kÕ ho¹ch khai th¸c hµng quý, th¸ng cña C«ng ty vµ c¸c phßng khai th¸c. 1.2 C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi. - TËp trung ph¸t triÓn m¹ng líi t¹i ®Þa bµn néi thµnh: ph©n c«ng vµ híng dÉn c¸c phßng BHNT khu vùc b¸m s¸t ®Þa bµn 9 quËn vµ chi tiÕt ®Õn tõng ph¬ng; T¨ng cêng tuyÓn dông t vÊn viªn, chó träng ph¸t triÓn lùc lîng b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn. Giao kh¸ch hµng vµ cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch khai th¸c, theo dâi s¸t xao viÖc thùc hiÖn kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Ng©n hµng cña ®éi ngò b¸n chuyªn nghiÖp, céng t¸c viªn; X©y dùng c¬ chÕ hç trî c¸c phßng b¸m s¸t ®Þa bµn, quan hÖ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng; Cã chÕ ®é thëng khuyÕn khÝch khai th¸c, tuyÓn dông trªn ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng. - Cñng cè m¹ng líi ®¹i lý t¹i 5 huyÖn ngo¹i thµnh; t¨ng cêng quan hÖ víi chÝnh quyÒn cÊp huyÖn, thóc ®Èy ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña nhãm kinh doanh t¹i c¸c x·, tuyÓn ngêi t¹i x· nh»m thùc hiÖn môc tiªu b¸m s¸t ®Þa bµn vµ thuËn tiÖn cho viÖc sinh ho¹t cña ®¹i lý. 16 2. Nhãm c¸c biÖn ph¸p dÞch vô kh¸ch hµng: 2.1. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro vµ ph¸t hµnh hîp ®ång: TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro, phÊn ®Êu kiÓm tra søc khoÎ ®¹t tû lÖ tèi thiÓu lµ 20% trªn tæng sè kh¸ch hµng tham gia BHNT. Thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kh¸m bÖnh cña c¸c TTYTÕ nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng kh¸m vµ phôc vô tèt kh¸ch hµng cña C«ng ty. Liªn hÖ ký thªm hîp ®ång kh¸m bÖnh víi c¸c TTYTÕ ë khu vùc Thanh Tr×. Sãc S¬n. §µo t¹o båi dìng n©ng cao kiÕn thøc ®¸nh gi¸ rñi ro ban ®Çu cho t vÊn viªn; Thëng kÞp thêi víi nh÷ng t vÊn viªn tèt còng nh kiªn quyÕt phª b×nh ®èi víi t vÊn viªn thiÕu tr¸ch nhiÖm, cè t×nh lµm sai quy ®Þnh. 2.2.C«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng: - LËp kÕ ho¹ch c¸c ch¬ng tr×nh ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a C«ng ty, c¸c Phßng khai th¸c vµ c¸ nh©n t vÊn viªn. §Þnh kú tæng hîp kÕt qu¶ rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh, xö lý kÞp thêi. Ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó ch¨m sãc. T¹o nªn mét bíc ph¸t triÓn míi cña C«ng ty trong c«ng t¸c dÞch vô kh¸ch hµng. - Gi¶i quyÕt tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm. Phèi hîp tèt víi bé phËn x¸c minh ®Ó gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c yªu cÇu båi thêng. Tæ chøc thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng cã hîp ®ång ®¸o h¹n, t¨ng tû lÖ t¸i tôc hîp ®ång. - Duy tr× viÖc tæ chøc gÆp mÆt kh¸ch hµng kÕt hîp khai th¸c theo khu vùc. §Ò xuÊt tæ chøc gÆp mÆt kh¸ch hµng ë ®Þa bµn träng ®iÓm víi môc ®Ých trao ®æi, l¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng nh»m n©ng cao chÊt lîng phôc vô BHNT. §Þnh kú hµng th¸ng tæ chøc th¨m dß 100 kh¸ch hµng , 6 th¸ng tæ chøc th¨m dß kh¸ch hµng theo chØ ®Þnh cña Tæng c«ng ty. 3. Nhãm c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý: 3.1 C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n: - Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý thu phÝ theo ngµy, theo khu vùc ®èi víi c¸c thu ng©n viªn, duy tr× viÖc giao ban hµng th¸ng ®èi víi khèi chuyªn thu vµ t¨ng cêng kiÓm tra ho¸ ®¬n, biªn lai thu phÝ hµng tuÇn. - Qu¶n lý tèt sè liÖu thi chi hµng ngµy t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ c¸c phßng khai th¸c, lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi luång tiÒn hµng ngµy. Thêng xuyªn chuyÓn tiÒn nhµn rçi tõ c¸c phßng khai th¸c vÒ Ng©n hµng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Çu t vèn. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan x©y dùng vµ hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh, biÓu diÔn ®èi chiÕu sè liÖu thu chi, ®¶m b¶o sè liÖu th«ng suèt tõ kh©u gi¶i quyÕt quyÒn lîi, thùc hiÖn vµ theo dâi chi tr¶ t¹i TP C«ng ty còng nh c¸c phßng khai th¸c. 3.2 C«ng t¸c tin häc: - TriÓn khai øng dông ch¬ng tr×nh nghiÖp vô v¨n phßng, c¶i tiÕn quy tr×nh trao ®æi sè liÖu gi÷a v¨n phßng khai th¸c víi C«ng ty: §¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ th«ng tin d÷ 17 liÖu gi÷a c¸c bé phËn, phôc vô kÞp thêi cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Duy tr× hÖ thèng thiÕt bÞ tin häc trong toµn C«ng ty ho¹t ®éng tèt. 3.3 C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé: - TriÓn khai ho¹t ®éng cña phßng dÞch vô kh¸ch hµng khu vùc trong khu vùc néi thµnh: Bæ sung c¸n bé ®ñ n¨ng lùc vµo vÞ trÝ cßn thiÕu: §iÒu chØnh ph©n c«ng nhiÖm vô phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé. - Duy tr× tèt viÖc ph©n c«ng viÖc cô thÓ cho c¸n bé, tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc hµng th¸ng. - Thêng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o sù ®oµn kÕt trong C«ng ty. 3.4 C«ng t¸c tæng hîp: X©y dùng h×nh ¶nh B¶o ViÖt thèng nhÊt t¹i c¸c b¨n phßng, t¨ng cêng c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt còng nh trang thiÕt bÞ, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹i lý hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. 18 Môc lôc PhÇn i: lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty BHNT Hµ Néi I. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty BHNT Hµ Néi II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty III. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban PhÇn ii. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua I. Doanh thu phÝ theo s¶n phÈm II. T×nh h×nh thu- chi III. T×nh h×nh ph¸t triÓn ®¹i lý PhÇn iii. Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2004 i. §Æc ®iÓm t×nh h×nh 1. ThuËn lîi 2. Khã kh¨n II. Môc tiªu cña c«ng ty n¨m 2004 III. Nh÷ng biªn ph¸t c¬ b¶n thùc hiÖn kÕ ho¹t kinh doanh n¨m 2004 1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p t¨ng c¬ng khai th¸c vµ hç trî khai th¸c 2. Nhãm c¸c biªn ph¸p dÞch vô kh¸ch hµng 3. Nhãm c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý 19
- Xem thêm -