Tài liệu Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu “ Thùc tËp tèt nghiÖp lµ mét c¬ héi tèt gióp cho sinh viªn vËn dông kiÕn thøc lý luËn ®· häc ë trêng vµo thùc tiÔn nh»m ph©n tÝch, lý gi¶i vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tÕ ®Æt ra. Qua ®ã gióp sinh viªn cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ, lµm quen víi c«ng t¸c kÕ to¸n” Qua thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i phßng KÕ to¸n thuéc C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng VIETRANS ®· gióp em hiÓu râ h¬n vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, vai trß còng nh ho¹t ®éng thùc tÕ, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp cïng víi t×m hiÓu, ®äc tµi liÖu, sù gãp ý cña c¸c nh©n viªn phßng KÕ to¸n em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy. B¶n b¸o c¸o tæng hîp cña em gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. PhÇn III: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. PhÇn IV: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty. 1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty Giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng I. Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng 1. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Vietrans C«ng ty ra ®êi ngµy 13/08/1970 theo quyÕt ®Þnh sè 337/NT/TCCB Bé Ngo¹i Th¬ng (nay lµ Bé Th¬ng M¹i).Ban ®Çu c«ng ty chØ lµ mét ®¬n vÞ chuyªn tr¸ch vÒ vÊn ®Ò kho vËn cña côc kho vËn kiªm tæng c«ng ty vËn t¶i ngo¹i th¬ng. Ngµy 16/04/1973, Côc kho vËn kiªm tæng c«ng ty vËn t¶i ngo¹i th¬ng ®îc chÝnh thøc t¸ch thµnh hai ®¬n vÞ lµ Côc kho vËn kiªm tæng c«ng ty giao nhËn ngo¹i th¬ng vµ tæng c«ng ty vËn t¶i ngo¹i th¬ng.Lóc nµy c«ng ty mang tªn lµ Côc kho vËn kiªm tæng c«ng ty giao nhËn ngo¹i th¬ng. Ngµy 24/04/1976, c«ng ty chÝnh thøc ®îc ®æi tªn lµ c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng ( tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Vietrans ). C«ng ty Vietrans lµ mét tæ chøc kinh doanh dÞch vô thu«c Bé Th¬ng M¹i, ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ tù chñ tµi chÝnh,cã tq c¸ch ph¸p nh©n,cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n tiÌn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 13 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi,c¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn t¹i H¶i Phßng , §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nha Trang vµ TP.Hå ChÝ Minh. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 2.1. Chøc n¨ng cña Vietrans C«ng ty Vietrans ra ®êi theo quyÕt ®Þnh cña Bé Th¬ng M¹i,thùc hiÖn chøc n¨ng cua mét tæ chøc dÞch vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ - cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gia s¶n xuÊt vµ thÞ trêng tiªu thô - th«ng qua c¸c nghiÖp vô chñ yÕu mµ c«ng ty ®¶m nhiÖm,cô thÓ lµ : Tæ chøc chuyªn chë hµng hãa b»ng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, giao nhËn, gom hµng,lu kho b¶o qu¶n,t¸i chÕ ... tæ chøc chyªn chë hµng níc ngoµi qu¸ c¶nh qua l·nh thæ ViÖt Nam, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th¬ng m¹i th«ng qua viÖc lùa chän c¸c ph¬ng thøc vËn chuyÓn h¬pj lý trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ l·nh thæ níc ngoµi. Ngoµi ra cßn më réng liªn doanh, liªn kÕt trong níc vµ níc ngoµi trong c«ng t¸c giao nhËn,vËn chuyÓn,b¶o qu¶n hµng hãa XNK,hµng qu¸ c¶nh... 2 2.2. NhiÖm vô cña Vietrans Víi nh÷ng chøc n¨ng cña mét tæ chøc giao nhËn, c«ng ty ph¶i ®¶m nhiÖm nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ sau : _ X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh cua c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh nh»m thùc hiÖn môc ®Ých vµ ph¹m vi hµnh ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh ®· nãi trªn. _§¶m b¶o viÖc b¶o toµn vèn trªn c¬ së tù t¹o nguån vèn, b¶o ®¶m tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, sö dông hîp lý ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã, lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. _Mua s¾m, x©y dùng ,bæ sung vµ thêng xuyªn c¶i tiÕn hoµn thiÖn c¸c ph¬ng tiÖn,vËt chÊt, kü thuËt cña c«ng ty th«ng qua c¸c liªn doanh liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc giao nhËn chuyªn chë hµng hãa b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tiªn tiÕn, hîp lý trªn c¸c luång, c¸c tuyÕn vËn t¶i, c¶i tiÕn viÖc chuyªn chë, chuyÓn t¶i, lu kho b·i, giao nhËn hµng hãa vµ b¶o ®¶m an toµn cho hµng hãa thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty. _Nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ trêng dÞch vô giao nhËn, kho vËn ,kiÕn nghÞ c¶it tiÕn biÓu cíc,gi¸ cíc cña c¸c tæ chøc vËn t¶i cã liªn quan theo quy chÕ hiÖn hµnh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®¶m b¶oquyÒn lîi gi÷a ®«i bªn khi ký kÕt hîp ®ång nh»m thu hót kh¸ch hµng,cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn tr¸ch nhiÖm cña Vietrans trªn th¬ng trêng quèc tÕ. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý 3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Vietrans lµ mét c«ng ty cã quy m« t¬ng ®èi lín víi m¹ng líi kinh doanh ®îc tr¶i réng theo suèt chiÒu dµi cña ®Êt níc. C«ng ty cã trô së chÝnh vµ c¸c phßng ban nghÞªp vô t¹i 13 Lý Nam §Õ Hµ Néi, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. Khèi phßng ban nghiÖp vô nµy trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh giao nhËn kho vËn,XNK... díi sù l·nh ®¹o cña c«ng ty, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tõ ®Çu ®Õn cuèi ho¹t ®éng kinh doanh ®îc giao. Ngoµi ra c¸c chi nh¸nh trc thuéc c«ng ty gåm cã :  Vietrans H¶i Phßng - 5A Hoµng V¨n Thô - TP H¶i Phßng.  Vietrans §µ N¾ng - 16 TrÇn Phó - TP §µ N½ng. 3  Vietrans TP Hå ChÝ Minh - 102 NguyÔn V¨n Cõ - TP HCM.  Vietrans Quy Nh¬n - 91 Lª Lîi - TØnh B×nh §Þnh.  Vietrans Nha Trang - 23 Phan Chu Trinh - Nha Trang - TØnh Kh¸nh Hßa.  Ban giao nhËn ngo¹i th¬ng Vinh - 103 Quang Trung - TP Vinh.  XÝ nghiÖp x©y dùng ngo¹i th¬ng - 13 Lý Nam §Õ - HN. C¸c chi nh¸nh lµ mét khèi trùc thuéc c«ng ty, thùc hÞªn nhiÖm vô giao nhËn kho vËn nh ®· nãi trªn,trõ XN dÞch vô x©y dùng ngo¹i th¬ng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®îc më réng víi tÇm vÜ m«. Ngoµi ra, c«ng ty cßn më réng quan hÖ vµ kinh doanh víi c¸c tæ chøc, c«ng ty b¹n ë trong vµ ngoµi níc ho¹t ®éng vËn chuyÓn hoÆc lµm ®¹i lý cho c«ng ty nh TRANSLINK, më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i B¨ng Cèc,Singapore....Vietrans cã hai ®¬n vÞ liªn doanh: Liªn doanh víi h·ng TÇn BiÓn §en UKRAINA ®Ó thµnh lËp h·ng LOTUS cã v¨n phßng LOTUS-JOINT VENTURE Co. Phó Mü-Nhµ BÌ-TP Hå ChÝ Minh. TNT- Vietrans express Worldwide Ltd-15 Lý Nam §Õ-HN. Quan hÖ víi c¸c ngµnh giao th«ng trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Ó ký c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn nh»m thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kinh doanh dÞch vô. 3.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc tèt, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn víi gi¸m ®èc : Lµ ngêi ®¹i diÖn cao nhÊt cña Vietrans,qu¶n lý tæng c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty theo kÕ ho¹ch,chÝnh s¸ch,ph¸p luËt cña nhµ níc vµ nghÞ quyÕt ®¹i héiCNVC, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong tæng c«ng ty, ®¶m b¶o tÝnh tinh gi¶n vµ cã hiÖu qu¶. Tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c chuyªn viªn vµ c¸c phßng ban : 4 + Phßng tæ chøc c¸n bé : cã nhiÖm vô tham mu gióp gi¸m ®æctong viÖc tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa hoc trong c«ng ty. + Phßng ph¸p chÕ : phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò trong kinh doanh cã liªn quan ®Õn luËt ph¸p,v¨n b¶n ký kÕt hîp ®ång, lo c¸c thñ tôc XNK hµng hãa vµ phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi ngo¹i. + Phßng tæng hîp : cã nhiÖm vô tham mu gióp gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tæ chøc kinh doanh theo dâi sù ho¹t ®éng vµ lËp b¸o c¸o, kÕ ho¹ch kinh doanh. +Phßng kÕ to¸n : cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kinh doanh,ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ hiÖn cã cña c¸c lo¹i vèn, qòy, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, kÕt qu¶ kinh doanh, ghi chÐp sæ c¸i, lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh ph©n tÝch kÕ to¸n c«ng ty,tæ chøc b¶o qu¶n lu gi÷hå s¬ kÕ to¸n , gi¸m s¸t viÖc chi tiªu,thu nhËp cña c«ng ty. +Khèi phßng nghiÖp vô phô tr¸chtrùc tiÕp vµ tiÕn hµnh kinh doanh tõng dÞch vô cô thÓ. T¹i c¸c chi nh¸nh , ®¹i bé phËn cã ®ñ c¸c phßng ban nh trªn tæng c«ng ty, c¸c phßng ban nµy díi sù ®iÒu chØnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc chi nh¸nh. Chóng ta cã thÓ thÊy râ h¬n t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty Vietrans qua s¬ ®å sau (trang bªn) : 5 C«ng ty §¬n vÞ LD -TNT – Vietrans -Lotus C¸c chi nh¸nh: -Vietrans H¶i Phßng -Vietrans §µ N½ng -Vietrans Quy Nh¬n -Vietrans TP HCM -Vietrans Nha Trang -XN dÞch vô x©y dùng -Ban giao nhËn ngo¹i th¬ng Vinh C¸c phßng nghiÖp vô: -Phßng GNVT quèc tÕ -Phßng KDVT biÓn -Phßng göi hµng -Phßng triÓn l·m -Phßng hµng kh«ng -Phßng KD XNK -§éi xe -Phßng chuyÓn t¶i -Phßng tiÕp thÞ -Phßng c«ng tr×nh -Kho Yªn Viªn C¸c ®¹i diÖn níc ngoµi: -ODETXA -BANGKOK -SINGAPORE 4. T×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m1999 cña Vietrans 4.1 NghiÖp vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ : Nh÷ng n¨m tríc ®©y, nghiÖp vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ ph¸t triÓn rÊt tèt víi nhiÒu lo¹i h×nh phong phó : giao nhËn vËn t¶i biÓn , hµng kh«ng,c¸c lo¹i hµng hãa xuÊt nhËp khÈu , hµng triÓn l·m, hµng ngo¹i giao,hµng hµnh lý 6 c¸ nh©n, thu gom hµng xuÊt vµ chia lÎ hµng nhËp,vËn chuyÓn hµng qóa c¶nh....Mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ngoµi khã kh¨n chÝnhlµ Vietrans kh«ng cßn c¸c kh¸ch hµng lín thêng xuyªn,kh«ng lµm ®îc ®¹i lý cho c¸c h·ng giao nhËn níc ngoµi cã ch©n hµng æn ®Þnh hoÆc c¸c h·ng tÇu container do tÝnh chÊt c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ trêng giao nhËn vËn t¶i víi sù tham gia cña c¸c c«ng ty giao nhËn ®a quèc gia, c«ng ty liªn doanh , c«ng ty cæ phÇn....Do c¬ chÕ tµi chÝnh linh ho¹t nªn Vietrans gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. MÆc dï vËy, víi sù n¨ng ®éng,cè g¾ng cña toµn c«ng ty,trong n¨m 2002 ,nghiÖp vô giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ ®· mang l¹i kÕt qu¶ rÊt cao.§Æc biÖt lµ phßng giao nhËn vËn t¶i hµng triÓn l·m,díi sù chØ ®¹o s¸t sao,quyÕt liÖt cña l·nh ®¹o c«ng ty,phßng ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®Ò ra vµ mang l¹i lîi nhuËn lín cho c«ng ty.Phßng GNVT biÓn vµ phßng GNVT hµng kh«ng tuy gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong n¨m qua, ®îc sù quan t©m, gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o,vµ nç lùc hÕt m×nh cña mäi nh©n viªn trong phßng®· mang l¹i kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. 4.2 NghiÖp vô kinh doanh : Víi chÝnh s¸ch linh ho¹t ,®a d¹ng hãa lo¹i h×nh cho thuª ®· sö dông hÕt c«ng suÊt kho vµ tËn dông hÕt mÆt b»ng s©n b·i,cµng vÒ cuèi n¨m cµng thu hót nhiÒu kh¸ch hµng.MÆt kh¸c,chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng ®· cã nhiÒu bíc tiÕn ®¸ng kÓ nªn ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng thêng xuyªn sö dông dÞch vô khonh: ®¹i lý Coca Cola,c«ng ty Samsung...®ång thêi ®· gi÷ ®îc nhiÒu kh¸ch hµng truyÒn thèng nªn ho¹t ®éng kinh doanh ®· d¹t møc ph¸t triÓn æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã,phßng kinh doanh XNK nhê cã quyÕt t©m cao,chÞu khã t×m kiÕm c«ng viÖc nªn kinh doanh ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao. 4.3 VËn t¶i « t« : Tríc ®©y,kinh doanh vËn t¶i « t« lµ nghiÖp vô mµ hiÖn nay gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhng nhê cã thay ®æi m¹nh vÒ tæ chøc vµ c¬ cÊu kinh doanh mµ trong n¨m 2002 võa qua ®· mang l¹i mét kÕt qu¶ kinh doanh rÊt cã l·i.Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi CNVC,toµn bé sè xe cò ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®¸ ®îc b¸n thanh lý thu håi vèn cho viÖc x©y dùng kho.Kinh doanh kho t¹i ®éi xe liªn tôc cã kh¸ch hµng tèt,gi¸ cao.tõ ®ã doanh thu æn ®Þnh,gi¸ thµnh h¹ do gi¶m ®- 7 îc khÊu hao xe cò,l·i kinh doanh t¨ng nhiÒu vÒ cuèi n¨m.Nhê viÖc ®æi míi kinh doanh nµy,CBCNV §éi xe ®· cã ®ñ viÖc lµm vµ thu nhËp ®îc c¶i thiÖn. Ngoµi ra,trong n¨m c¸c dÞch vô kh¸c nh dÞch vô ®¹i lý tÇu biÓn,kinh doanh XNK vµ XNK ñy th¸c, ®¹i lý chuyÓn ph¸t nhanhTNTcòng ®em l¹i doanh thu kh¸ lín cho c«ng ty.ngoµi ra,ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp DVXD cã kÕt qu¶ vît l·i kÕ ho¹ch 52%. II. T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh ë c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng 1.T×nh h×nh tæ chøc vµ ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh Tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p phï hîp, c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt nh»m thu hót t¹o lËp vµ sö dông hîp lý c¸c nguån tµi chÝnh,c¸c qòy tiÌn tÖ,trªn c¬ së ®ã phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. T¹i c«ng ty Vietrans,c«ng t¸c vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕt hîp víi c«ng viÖc cña bé m¸y kÕ to¸n do kÕ to¸n trëng ®¶m nhiÖm. §Ó tæ chøc tµi chÝnh, c«ng ty lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c: tËp trung d©n chñ,qu¶n lý tµi chÝnh theo kÕ ho¹ch g¾n víi thÞ trêng,tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶,an toµn vµ phßng ngõa rñi ro,kÕt hîp gi÷a khuyÕn khÝch vËt chÊt víi gi¸o dôc t tëng cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa tµi chÝnh cña doanh nghiÖp §Çu n¨m, c«ng ty lu«n tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: -KÕ ho¹ch vÒ vèn vµ nguån vèn: dù tÝnh nhu cÇu tæng vèn,c¸ch huy ®éng vèn vµ sö dông vèn... -KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m: kÕ ho¹ch vÒ doanh thu,chi phÝ,gi¸ thµnh s¶n phÈm,nép ng©n s¸ch,lîi nhuËn,ph©n phèi lîi nhuËn,... -KÕ ho¹ch thu håi nî,thanh to¸n c¸c kho¶n nî -KÕ ho¹ch x©y dùng vµ sö dông c¸c qòycña doanh nghiÖp -... ViÖc x©y dùng,®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch kinh doanh vµ dù ¸n ®Çu t do nhiÒu bé phËn trong doanh nghiÖp cïng phèi hîp thùc hiÖn.X©y dùng tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi khi cã sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. 8 Nh÷ng kÕ ho¹ch ®îc th«ng qua tríc Héi nghÞ C¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®Çu n¨m vµ nã lµ môc tiªu ®¹t tíi cña mét kú kinh doanh,mäi chØ tiªu nµy ®îc b¸o c¸o c«ng khai tríc Héi nghÞ CBCNV 3. T×nh h×nh vèn,nguån vèn cña doanh nghiÖp Nh ta ®· biÕt,vèn s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ®ãng mét vai trß cùc kú quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng kho¶n ®Çu t ban ®Çu cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng vµ “khëi ®éng” doanh nghiÖp,®Ó ®¶m b¶o cho sù vËn hµnh vµ ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng trëng cña doanh nghiÖp sau nµy. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc,®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc thuéc tæng c«ng ty, c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng cã nhiÒu thuËn lîi trong c«ng t¸c tæ chøc vèn so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh.Bªn c¹nh sè vèn mµ c«ng ty tù huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau,c«ng ty cßn ®îc hç trî mét lîng vèn lín tõ ng©n s¸ch nhµ níc.Song,sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña rÊt nhiÒu tæ chøc giao nhËn trong vµ ngoµi níc, nÕu kh«ng cã sù nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lývèn s¶n xuÊt kinh doanh,c«ng ty sÏ kh«ng thÓ tån t¹i ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh dÞch vô giao nhËn vËn t¶i hµng hãa nªn c«ng ty sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng lµ t¬ng ®¬ng. Vèn cè ®Þnh ®îc ®Çu t vµo thêi ®iÓm bÊt kú,phôc vô cho c¸c dÞch vô ph¸t sinh. Do vËy, kh«ng thÓ cã mét kÕ ho¹ch chÝnh x¸c nh»m x¸c ®Þnh sè vèn cè ®Þnh cÇn thiÕt trong kú kinh doanh kÕ ho¹ch.C¸c TSC§ ®îc tÝnh khÊu hao b¶o toµn gi¸ trÞ theo tû lÖ khÊu hao c¬ b¶n chung, cã thÓ ®îc thanh to¸n nhîng b¸n khi kh«ng cßn nhu cÇu sö dông hoÆc h háng. Vèn lu ®äng chiÕm tû lÖ lín trong tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty,chñ yÕu lµ gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tiÒn,chøng tõ,ng©n phiÕu,tµi s¶n phi hµng hãa.Theo yªu cÇu kinh doanh,lîng tiÒn nµy chñ yÕu n»m t¹i ng©n hµng Vietcombank. H×nh thøc së h÷u vèn chñ yÕu thuéc së h÷u Nhµ níc.Vèn ngan s¸ch 42.700.000.000 VN§ chiÕm 73%,sè cßn l¹i thuéc vèn tù bæ sung 15.900.000.000 VN§ chiÕm 27%.Trong ®ã,vèn ng©n s¸ch tham gia liªn doanh 39.800.000.000 VN§, vèn tù bæ sung tham gia liªn doanh 8.300.000.000 VN§. 4. Kh¶o s¸t ,®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 9 4.1 T×nh h×nh tµi s¶n , nguån vèn cña c«ng ty: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn : ®¬n vÞ tÝnh: ®ång N¨m 2001 C«ng nî Sè tiÒn N¨m 2002 TØ träng (%) Sè tiÒn So s¸nh 2002/2001 TØ träng (%) Sè tiÒn TØ lÖ (%) 1. C«ng nî ph¶i tr¶ 18 176 454 225 14,7 20 059 650 912 14,8 1 883 196 687 10,4 2. Nguån vèn chñ 110 930 317 386 së h÷u 85,3 115 397 813 539 85,2 4 467 496 153 4,03 3.Tæng vèn KD 129 106 771 611 100 135 457 464 451 100 / / Theo sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn, ta thÊy , nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 4 476 496 153 ® , tû träng cã gi¶m nhng lîng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ., c«ng nî ph¶i tr¶ l¹i t¨ng10,4%,®©y lµ mét dÊu hiÖu kh«ng tèt c«ng ty cÇn chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy.Tuy nhiªn, nguån vèn chñ së h÷u l¹i chiÕm tû träng kh¸ lín trong c¶ hai n¨m 2001,2002 chøng tá c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty lµ tèt, hÖ sè nî thÊp,chñ nî hoµn toµn cã thÓ tin tëng vµo sù tr¶ nî ®óng h¹n cña c«ng ty. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi cña c«ng ty. 4.2 T×nh h×nh tµi s¶n vµ sö dông tµi s¶n: 10 BiÓu ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n : §¬n vÞ : ®ång N¨m 2001 ChØ tiªu Sè tiÒn I. Tæng tµi s¶n 110 930 317 386 1. TSL§vµ §TNH 22 082 133 654 - TiÒn 46 176 147 841,5 - C¸c kho¶n ph¶i thu 13 112 637 841,5 445 789 638 - Hµng tån kho 4 054 687 954,5 - TSL§kh¸c 2.TSC§ vµ §TDH 88 848 183 732 II. Tæng doanh thu 19 003 999 248 N¨m 2002 Tû träng (%) 100 19,91 4,16 11,70 0,4 3,65 80,09 17,13 Sè tiÒn 115 397 813 539 26 146 564 231,5 6 090 640 758 15 15 955 069 282 326 452,5 3 57 641 941,5 89 251 249 308 16 189 781 997 So s¸nh 2002/2001 Tû träng (%) 100 22,66 5,28 13,71 0,24 3,43 77,34 14,03 Sè tiÒn Tû träng (%) 4 467 496 153 4,03 4 064 430 577,5 18,4 1 473 025 992 31,9 2 703 317 227,5 20,62 403 065 576 0,45 (97 046 013) (2,4) (163 463 185,5) (36,7) (2 814 217 251) (14,8) XÐt vÒ c¬ cÊu t¶i s¶n,ta thÊy TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n chiÕm 19,91% trong n¨m 2001 vµ 22,7% trong n¨m 2002 cßn tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n chiÕm 80,09% trong n¨m 2001 vµ 77,3% trong n¨m 2002. Nh vËy,TSC§ vµ §TDH vÉn chiÕm tû träng lín h¬n TSL§ vµ §TNH rÊt nhiÒu.§©y lµ mét c¬ cÊu hoµn toµn hîp lý víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty. XÐt vÒ mÆt qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n th× tæng tµi s¶n n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 4,03% hay 4 467 496 153®, tuy nhiªn, doanh thu n¨m 2002so víi n¨m 2001 l¹i gi¶m 2 814 217 251®, tû lÖ gi¶m lµ 14,81%. §©y lµ mét kÕt qu¶ kh«ng ®îc tèt, c«ng ty cÇn chó ý h¬n n÷a trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n. 4.3 T×nh h×nh khai th¸c vµ sö dông nguån vèn: Dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta cã b¶ng ph©n tÝch vÒ khai th¸c vµ sö dông vèn khai th¸c ®îc theo quy luËt : Cét nguån vèn khai th¸c ®îc bao gåm phÇn t¨ng nguån vèn vµ gi¶m tµi s¶n ë b¶ng C§KT. Cét sö dông vèn bao gåm phÇn gi¶m nguån vèn vµ t¨ng tµi s¶n ë b¶ng C§KT. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n:(biÓu) Theo sè liÖu trªn ta thÊy: 11 Trong kú kinh doanh n¨m 2002,c«ng ty ®· khai th¸c ®îc 43 918 041 864® b»ng c¸ch huy ®éng vèn néi bé vµ chiÕm dông cña c¸c b¹n hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép . 4.3.1 T×nh h×nh b¶o toµn vèn: §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh b¶o toµn vèn ,ta cÇn quan t©m ®Õn chØ tiªu sau: HÖ sè b¶o toµn hoÆc Vèn chñ së h÷u ë cuèi kú = T¨ng trëng vèn Vèn chñ së h÷u ®Çu kú - NÕu hÖ sè nµy >1 : vèn chñ së h÷u cã sù t¨ng trëng - NÕu hÖ sè nµy =1 : vèn chñ së h÷u ®îc b¶o toµn - NÕu hÖ sè nµy <1 : vèn chñ së h÷u ®· bÞ mÊt Nh vËy, ®èi víi c«ng ty Vietrans, hÖ sè nµy ®îc x¸c ®Þnh nh sau: HÖ sè b¶o toµn vµ 95 338 162 627,5 = = 1,03 T¨ng trëng vèn 92 753 863 161 Qua sè liÖu trªn ta thÊy, c«ng ty kh«ng nh÷ng b¶o toµn mµ cßn ph¸t triÓn ®îc vèn. T×nh h×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n ë c«ng ty cã hiÖu qu¶ cao, hîp lý,thÓ hiÖn ë mét sè chØ tiªu quü tiÒn mÆt, hµng tån kho, trªn tæng tµi s¶n lu ®éng kh¸ thÊp, quü ph¸t triÓn kinh doanh ®¹t tØ lÖ ngµy cµng cao. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù chñ ®éng cña c«ng ty trong kinh doanh. 4.3.2 C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ vèn kinh doanh Tæng doanh thu thùc hiÖn trong kú + HÖ sè phôc vô vèn KD = Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú HÖ sè nµy cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh tham gia t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thùc hiÖn trong kú. 19 003 999 284 N¨m 2001 = = 0.2 92 753 863 161 16 189 781 997 N¨m 2002 = = 0.17 12 95 338 162 627,5 Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn,ta thÊy :- trong n¨m 2001,mét ®ång vèn kinh doanh tham gia t¹o ra 0,2 ®ång doanh thu -trong n¨m 2002,mét ®ång vèn kinh doanh tham gia t¹o ra 0,17 ®ång doanh thu. + HÖ sè lîi nhuËn cña Tæng møc lîi nhuËn trong kú = vèn kinh doanh Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú 2 484 493 843,5 N¨m 2001 = = 0,027 92 753 863 161 3 956 969 263,5 N¨m 2002 = = 0,042 95 338 162 627,5 Qua sè liÖu tÝnh to¸n ta thÊy,trong n¨m 2001, mét ®ång vèn kinh doanh tham gia t¹o ra 0,027 ®ång lîi nhuËn, cßn trong n¨m 2002,mét ®ång vèn kinh doanh tham gia t¹o ra 0,042 ®ång lîi nhuËn. 4.4 T×nh h×nh tæ chøc lao ®éng cña Vietrans Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o ®ñ sè lîng , chÊt lîng lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn d·n ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,do ®ã nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay ,t¹i v¨n phßng c«ng ty cã 170 ngêi,trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 36 ngêi. Mäi chÝnh s¸ch ,chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ cña c«ng ty ®Òu ®îc c«ng ty thùc hiÖn nghiªm chØnh. Trong n¨m 2002,130 ngêi ®· ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc ®iÒu chØnh bËc l¬ng.bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c ®Ò b¹t vµ ®µo t¹o c¸n bé còng ®îc c«ng ty quan t©m ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay. Trong n¨m 2002 võa qua,thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc còng ®îc chó träng nhiÒu.Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong n¨m nµy lµ 2 139 810®ång. §©y lµ kÕt qu¶ cña sù nç lùc hÕt m×nh cña mäi nh©n viªn trong c«ng ty,c«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng u ®iÓm cña m×nh. 4.5 T×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ níc 13 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n , hµng quý, hµng th¸ng, c«ng ty ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ nh : thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, thuÕ tieu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt,nhËp khÈu,thuÕ doanh thu,thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp... ngoµi ra cßn ph¶i nép thuÕ ®Êt,thuÕ tµi nguyªn... C¸c kho¶n thuÕ nµy ®îc thanh to¸n víi Nhµ níc ®Çy ®ñ. C¨n cø vµo tê kª khai nép thuÕ, cuèi th¸ng,kÕ to¸n thanh to¸n c¨n cø vµo sè thuÕ doanh nghiÖp ph¶i nép ®em tíi nép t¹i kho b¹c nhµ níc. 5. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra ,kiÓm so¸t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 5.1 C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Hµng qóy,doanh nghiÖp lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n,b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ,thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh nép c¬ quan thuÕ,c¬ quan thèng kª,së tµi chÝnh,ng©n hµng.hµng n¨m,c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh( së tµi chÝnh,côc thuÕ) tiÕn hµnh kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh vèn vµ sö dông vèn,h¹ch to¸n kÕ to¸n cã ®óng víi chÕ ®é quy ®Þnh kh«ng,... Sau ®ã,ra biªn b¶n kiÓm tra,thèng nhÊt c¸c sè liÖu,cho doanh nghiÖp lµm c¬ së lÊy sè ®Çu kúb¸o c¸o cho n¨m sau. Ngoµi ra,doanh nghiÖp chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan cÊp trªn vÒ qu¶n lý chuyªn nghµnh,thanh tra Nhµ níc theo ®Þnh kú... 5.2 C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé doanh nghiÖp Doanh nghiÖp cã kiÓm to¸n néi bé vµ ban thanh tra c«ng nh©n.c¸c chñ tr¬ng,nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanhcña c«ng ty ®îc bµn b¹cc«ng khai tríc CBCNV®Çu n¨m.Cuèi n¨m,doanh nghiÖp c«ng khai vÒ tµi chÝnh,tiÒn vèn,qòy,doanh thu, chi phÝ,lîi nhuËn,c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸chNhµ níc tríc Héi nghÞ tæng kÕt toµn c«ng ty. III. T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n 1. T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Theo h×nh thøc nµy,phßng kÕ to¸n cña c«ng ty t¹i trô së chÝnh (13 Lý Nam §Õ) cã nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp toµn c«ng ty,®¶m nhËn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n khèi phßng nghiÖp vô vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc kh«ng cã tæ chøc kÕ 14 to¸n riªng,tæ chøc h¹ch to¸n mét sè néi dung do c«ng ty ®¶m nhËn nh: h¹ch to¸n qòy qu¶n lý, c¸c qòy cña c«ng ty,c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. §èi víi c¸c phßng kÕ to¸n ë c¸c chi nh¸nh th× tïy theo quy m« vµ ph©n cÊp qu¶n lý sÏ h¹ch to¸n kÕ to¸n sao cho phï hîp. Tuy nhiªn, ë c«ng ty Vietrans ,hÇu hÕt c¸c chi nh¸nh ®Òu cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ tù tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cho chi nh¸nh m×nh. Hµng qóy, c¸c chi nh¸nh nµy ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ nép vÒ trô së chÝnh cña c«ng ty.Toµn c«ng ty cã ban giao nhËn ngo¹i th¬ng BÕn Thñy, chi nh¸nh Sµi Gßn, chi nh¸nh Nha Trang lµ kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng,chØ thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, lËp chøng tõ råi göi b¶n gèc vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n ghi sæ. §Ó thùc hiÖn h×nh thøc nµy,hiÖn nay c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th¬ng sö dông chÕ ®é kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ.C«ng t¸c kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. khi luËt thuÕ GTGT ®îc ban hµnh,c«ng ty ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. C¸c lo¹i sæ c«ng ty ®ang sö dông: - Sæ qòy - Sæ ng©n hµng - Sæ tæng hîp - Sæ chi tiÕt theo dâi nghiÖp vô - ... C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i trô së chÝnh nh sau: T¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm 9 nh©n viªn,tÊt c¶ ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. Mçi nh©n viªn ®îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc theo dâi vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. Phßng kÕ to¸n tµi vô ®Æt díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp bëi gi¸m ®èc c«ng ty. §øng ®Çu phßng kÕ to¸n lµ kÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng kÕ to¸n,cã tr¸ch nhiÖm ®¶m nhËn phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc,tÝnh to¸n ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. 15 KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña v¨n phßng c«ng ty Vietrans, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp toµn c«ng ty,theo dâi t×nh h×nh TSC§ cña c«ng ty,lµ thµnh viªn duyÖt kiÓm to¸n hµng n¨m víi c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi mäi quan hÖ giao dÞch trong thanh to¸n víi ng©n hµng b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ c¸c ngo¹i tÖ. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng ph¶n ¸nh sè lîng,chÊt lîng,t×nh h×nh t¨ng gi¶m lao ®éng,tÝnh to¸n ph©n chia l¬ng thëng vµ c¸c thu nhËp kh¸c,tÝnh vµ tr¶ BHXH,BHYT,KPC§. KÕ to¸n thanh to¸n qòy: Lµm c«ng t¸c kiÓm tra chøng tõ ban ®Çu do c¸c phßng nghiÖp vô chuyÓn ®Õn,c¨n cø vµo chÕ ®é tµi chÝnh vµ quy chÕ thanh to¸n cña c«ng ty ®Ó lËp phiÕu chi,h¹ch to¸n chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu,ph¶i tr¶....Cïng thñ qòy lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt thu nép vµ rót tiÒn mÆt phôc vô yªu cÇu kinh doanh. KÕ to¸n khèi nghiÖp vô: Theo dâi c¸c nghiÖp vô vËn t¶i hµng hãa,vËn t¶i ®éi xe,nghiÖp vô kinh doanh göi hµng hãa vµ triÓn l·m,nghiÖp vô x©y dùng c¬ b¶n,kÕ to¸n c«ng cô dông cô,chi phÝ tÝnh tríc,chi phÝ chê ph©n bæ. Bé phËn tµi vô: Tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh,gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : KÕ to¸n tµi vô KT c¸c chi nh¸nh KÕ To¸n Thanh To¸n KT tæng hîp KÕ To¸n C«ng Nî vµ Tæng Hîp KÕ To¸n Ng©n Hµng 16 KÕ To¸n VËt liÖu Vµ TiÒn L¬ng KÕ To¸n ThuÕ Vµ Quü 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n 2.1HÖ thèng chøng tõ: Nh×n chung, ®¹i bé phËn chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn chi phÝ kinh doanh nh: phiÕu chi tiÒn mÆt, gi¸y b¸o nî cña ng©n hµng,...®Òu lËp theo mÉuquy ®Þnh cña Nhµ níc,®îc phÐp ghi chÐp ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c ,râ rµng,c«ng t¸c kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸nb¶o ®¶m tÝnh hîp lý,hîp lÖ.Chøng tõ tríc khi ghi sæ ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ,chÆt chÏ,viÖc híng dÉn ghi chÐp ban ®Çu ®îc thùc hiÖn ®ång bé.Khi cã nh÷ng v¨n b¶n,th«ng t míi ®Òu ®îc híng dÉn,th«ng b¸o kÞp thêi,t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ghi chÐp kÕ to¸n ®îc thèng nhÊt trong toµn ngµnh. VÊn ®Ò lu©n chuyÓn chøng tõ cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. ViÖc lu tr÷,b¶o qu¶n chøng tõ gèc ë Vietrans ®îc tæ chøc theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ :Ghi hµng ngµy :Ghi ®èi chiÕu sè liÖu :Ghi cuèi th¸ng Chøng tõ gèc NhËt Biªn Quü Sæ . thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt Biªn Ng©n hµng 17 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh NhËt biªn linh tinh B¸o c¸o tµi chÝnh 18 . Tµi kho¶n sö dông: 111,112,131,133,136,138,141,142,152,153,154,211,214,221,222,228,244,311, 315,331,333,334,335,338,411,412,413,414,415,416,421,431,441,461,462,511, 632,642,711,721,811,821,911 2.3. S¬ ®å h¹ch to¸n: KÕ to¸n mua nguyªn vËt liÖu , CCDC TK 111,112,151.... TK 152, 153 TK 642 Mua NVL , CCDC , nhËp kho XuÊt kho NVL , CCDC dïng Cho SXKD lo¹i ph©n bæ mét lÇn TK 133 VAT ®Çu vµo 50% XuÊt kho NVL , CCDC , dïng cho SXKD lo¹i jph©n bæ nhiÒu lÇn Mua NVL , CCDC , sö dông ngay TK 154 50% TK154 50% KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 111,112,331,311 Tµi kho¶n 153,642 Tµi kho¶n 211 ChuyÓn TSC§ thµnh CCDC Mua TSC§ 138 VAT ® îc khÊu trõ 411 NÕu TSC§ mua b»ng nguån 411vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n TSC§ t¨ng do nhµ n íc cÊp ,tÆng 441 138 Gi¸ trÞ cßn l¹i 414 Tµi kho¶n 214 642 TSC§ thiÕu ch a râKhÊu hao TSC§ 214 nguyªn nh©n Gi¸ trÞ hao mßn NÕu TSC§ mua b»ng quü ®Çu t 009 ph¸t triÓn 214 TrÝch khÊu hao TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn 811 241KhÊu hao TSC§ cho thuª TSC§ t¨ng do x©y dùng c¬ b¶n hoµn 111,112,331,311thµnh ,bµn giao TSC§ gi¶m do thanh lý, nh îng, b¸n C¸c chi phÝ ph¸t sinh khi cho thuª TSC§ 19 Gi¸ trÞ cßn l¹i 821 20
- Xem thêm -