Tài liệu Báo cáo tổng hợp tổng công ty xây dựng công trình giao thông i

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng I t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp I - T×nh h×nh chung TiÒn th©n cña "Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I" lµ: "Ban X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng miÒn T©y" ®îc thµnh lËp vµo ngµy 03 th¸ng 8 n¨m 1964, vµ trë thµnh "Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng khu vùc I" vµo n¨m 1972. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng lín m¹nh cña ngµnh giao th«ng nãi riªng vµ toµn quèc nãi chung. C¨n cø theo quyÕt ®Þnh sè 4895 Q§/TCCB L§ cho phÐp thµnh lËp Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I. Tr¶i qua c¸c thêi kú x©y dùng, b¶o vÖ, t¸i thiÕt ®Êt níc. NhiÖm vô cña tæng C«ng ty chñ yÕu lµ x©y dùng míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nh: cÇu, ®êng, bÕn c¶ng... phôc vô nhu cÇu kinh tÕ d©n sinh vµ quèc phßng. Thùc tÕ theo §iÒu 2 cña quyÕt ®Þnh, Tæng C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong níc vµ ngoµi níc (m· sè 02 - 01 - 03), x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp , d©n dông (m· sè 02 - 01 - 01; 02 - 01 - 06), s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, söa ch÷a ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng vµ gia c«ng dÇm cÇu thÐp, cÊu kiÖn thÐp; s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c (m· sè 01 - 05). Cung øng, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i (m· sè 07 - 03; 07 - 04), t vÊn ®Çu t x©y dùng giao th«ng, vËn chuyÓn vËt t, thiÕt bÞ, cÊu kiÖn phôc vô thi c«ng cña Tæng C«ng ty, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt nghiÖp vô vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh: Thuû lîi - quèc phßng - ®iÖn... Kh¸c víi c¸c mÆt hµng kh¸c ®îc bµy b¸n trªn thÞ trêng, s¶n phÈm giao th«ng lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc, ®îc lµm theo ®¬n ®Æt hµng. V× vËy thÞ trêng cña nã lµ c¸c Së giao th«ng, vµ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¬ quan, c¸ nh©n cã nhu cÇu. Trong suèt gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh tÕ v÷ng m¹nh cïng víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c trong Bé giao th«ng vËn t¶i. Trong tõng giai ®o¹n lÞch sö, Tæng C«ng ty ®îc giao nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, Tæng C«ng ty lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ c¸c chØ tiªu cña Nhµ níc trong thêi kú bao cÊp vµ thùc sù lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chñ chèt, cã l·i tõ khi xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng. Víi giai ®o¹n hiÖn nay vµ trong t¬ng lai Tæng C«ng ty ®· vµ ®ang v¬n tíi xu híng hoµn thiÖn vµ héi nhËp ®ñ søc c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ trêng trong níc còng nh ë níc ngoµi. Víi lùc lîng kh¸ hïng hËu vµ toµn diÖn trong lÜnh vùc x©y dùng giao th«ng, chñ yÕu ba khèi chÝnh: x©y dùng cÇu c¶ng, ®êng giao th«ng vµ s©n bay, dÞch vô t vÊn thiÕt kÕ vµ ®µo t¹o. C¸c C«ng ty chñ yÕu tËp trung t¹i thñ ®« Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè lín, ®îc trang bÞ ®ång bé vµ c«ng nghÖ theo chøc n¨ng hµnh nghÒ chÊt lîng cao. Bªn c¹nh thiÕt bÞ lµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, bËc cao, søc khoÎ tèt, ®éi ngò chuyªn gia, kü s ®îc trang bÞ kiÕn thøc vµ thiÕt bÞ qu¶n lý v¨n phßng tiªn tiÕn nhÊt. V× vËy Tæng C«ng ty ®· ®îc më réng nay l¹i cµng ph¸t triÓn to lín h¬n, cã ®¹i diÖn vµ chi nh¸nh ë hÇu hÕt c¸c tÝnh thµnh trong c¶ níc vµ hai níc b¹n Lµo vµ Campuchia. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Tæng C«ng ty ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ, thÕ m¹nh cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t qua sè liÖu sau: BiÓu 1 -1 STT ChØ tiªu 1 2 3 4 5 6 7 8 Gi¸ trÞ  s¶n lîng Lîi nhuËn sau thuÕ Nép ng©n s¸ch Lao ®éng b×nh qu©n Lîi tøc gép Vèn kinh doanh TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n Quü l¬ng §¬n vÞ tÝnh (Tû ®ång) Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång 1999 Gi¸ trÞ 706,0 8,7 30,2 7,386 127,12 138,2 271,5 70,1 2000 Tû lÖ % so Gi¸ trÞ víi n¨m tríc 2000/1999 850,0 120 11,828 135 34,78 115 7,532 101 139,0 109 150,5 108 308,70 113 86,3 123 2001 Tû lÖ % so Gi¸ trÞ víi n¨m tríc 2000/2001 1008,0 118 14,0 118 43,2 124 7,832 103 53,0 110 165,0 109 358,5 116 95,5 110 C¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ba n¨m gÇn ®©y (sè liÖu tõ n¨m 1992 - 2001). Ta cã: - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng: STT 1 2 3 N¨m 1999 2000 2001 §¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång BiÓu 1 - 2 Gi¸ trÞ 706.000 870.000 1.008.000 Tõ biÓu (1 - 2) ta cã: BiÓu ®å tæng s¶n lîng tõ 1999 - 2001 Tû lÖ % so víi n¨m tríc 123 115 BiÒu 1 - 3 Tû ®ång 10000 1000 706 870 1008 100 10 N¨m 1 1999 2000 2001 Tõ b¶ng 1- 1, 1 - 2 cho ta thÊy c¶ vµ vÒ hai chØ tiªu: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng vµ lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng. Quy m« s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 123% (n¨m 2000 so víi n¨m 1999) vµ 115% (n¨m 2001 so víi n¨m 2000). Bªn c¹nh ®ã chØ tiªu tæng lîi nhuËn còng t¨ng lªn 135% (n¨m 2000 so víi n¨m 1999) vµ 118% (n¨m 2001 so víi n¨m 2000). Tõ hai chØ tiªu ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng quy m« cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tæng C«ng ty ngµy cµng ph¸t huy, kh¼ng ®Þnh ®îc thÕ m¹nh cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. II - §Æc ®iÓm cña bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt §Ó ®¸p øng nhu cÇu chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng cao. ThuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ, toµn bé c¬ cÊu qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty ®îc s¾p xÕp thµnh nh÷ng phßng ban, ho¹t ®éng gi÷a c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. C¸n bé qu¶n lý còng nh c«ng nh©n s¶n xuÊt cña tæng C«ng ty ®Òu ®· ®îc ®µo t¹o, rÌn luyÖn qua c¸c líp chuyªn m«n. V× vËy tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tay nghÒ cña lùc lîng lao ®éng rÊt cao cã thÓ ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ thÊy viÖc qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån nh©n lùc còng sÏ gãp phÇn lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 1 - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Tæng C«ng ty. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch thèng kª C«ng ty CÇu 12 Phßng kü thuËt c«ng nghÖ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi Phã tæng gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phã tæng gi¸m ®èc Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 C«ng ty §êng 122 Phã tæng gi¸m ®èc Phßng tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng Phßng tiÕp thÞ thÞ trêng Trêng kü thuËt nghiÖp vô giao th«ng 1 V¨n phßng hµnh chÝnh tæng hîp Trung t©m ®µo t¹o vµ cung øng lao ®éng quèc tÕ Tæng C«ng ty ®îc ¸p dông ®iÒu lÖ mÊy vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Nhµ níc ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè 39/CP ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. C¨n cø theo ®iÒu lÖ mÉu, luËt doanh thu Nhµ níc. Tæng C«ng ty x©y dùng thµnh ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I cã 7.832 ngêi. C¬ quan Tæng C«ng ty gåm 308 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc bè trÝ t¹i 7 phßng ban nghiÖp vô vµ 15 ban ®iÒu hµnh dù ¸n thuéc tæng C«ng ty qu¶n lý víi t c¸ch lµ nhµ hÇu chÝnh, vµ 21 C«ng ty, xÝ nghiÖp, trung t©m ®µo t¹o c«ng nh©n phôc vô cho nhu cÇu trong vµ ngoµi tæng C«ng ty. * C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc chia thµnh 4 khèi chÝnh ®ã lµ: + Khèi x©y dùng cÇu c¶ng + Khèi x©y dùng ®êng vµ s©n bay + Khèi x©y dùng vµ hçn hîp + Khèi phôc vô dÞch vô ®µo t¹o * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®¬n vÞ phßng ban 1. Héi ®ång qu¶n trÞ - Lµ héi ®ång ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ngêi ®øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. 1. Tæng gi¸m ®èc. - Lµ ngêi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, tæng gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty m×nh. §ång thêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong tæng C«ng ty vµ cã thÓ chi phèi mäi ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty 3. Phã tæng gi¸m ®èc - Võa cã nhiÖm vô lµ ngêi ®øng sau vµ thõa lÖnh gi¸m ®èc ®ång thêi mçi phã tæng gi¸m ®èc ®Òu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®îc giao. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban nghiÖp vô: 1. Phßng kÕ ho¹ch thång kª - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n cho toµn Tæng C«ng ty. Theo dâi ®iÒu ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n ph©n giao nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, thèng kª, ph©n tÝch sè liÖu trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô cho c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ ®¸p øng nhu cÇu cña bé, ngµnh, ChÝnh phñ. - X©y dùng gi¸ néi bé ®¶m b¶o môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¹nh tranh ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng tÝch luü cho tæng C«ng ty. 2. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt toµn bé hå s¬ thiÕt kÕ cña c¸c dù ¸n, bãc tÝch, ph©n tÝch tæng hîp sè liÖu, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng nh÷ng gi¶i ph¸p lín, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ nh÷ng dù ¸n nhá do c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn th«ng qua. Sè liÖu bao gåm: khèi lîng, chñng lo¹i, yªu cÇu chÊt lîng, tèc ®é thùc hiÖn... Phèi hîp víi c¸c ban ®iÒu hµnh nghiÖm thu giai ®o¹n, gi¸m s¸t tiÕn ®é, chÊt lîng c«ng tr×nh lªn b¶ng biÓu khèi lîng, víi chñ ®Çu t lµm c¬ së thanh to¸n. 3. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n - Qu¶n lý hÖ thèng tµi chÝnh kÕ to¸n ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty ®¶m b¶o c©n ®èi chung trong c«ng t¸c kinh doanh sao cho hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt. - Híng dÉn ph©n cÊp qu¶n lý c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kinh doanh theo luËt ®Þnh víi c¸c C«ng ty thµnh viªn c¸c nhµ thÇu phô, c¸c ban ®iÒu hµnh dù ¸n vµ c¸c phßng nghiÖp vô Tæng C«ng ty ®¸p øng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm to¸n vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh khi hoµn thµnh. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh theo ho¹ch ®Þnh. 4. Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ - Phßng chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc theo luËn chøng ®îc phª duyÖt. Phèi hîp víi trung t©m vËt t thiÕt bÞ, nhËp xuÊt qu¶n lý vËt t ®Æc chñng, vËt t nhËp ngoµi cung cÊp cho c¸c dù ¸n. - kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt vÒ sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt t th«ng dông nh»m híng dÉn gi¸ thÞ trêng c¹nh tranh, t¨ng kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao lîi nhuËn cho c¸c dù ¸n trong Tæng C«ng ty. Thùc hiÖn ®Þnh kú c«ng t¸c kiÓm tra, m¸y mãc thiÕt bÞ. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng t¸c trïng tu, b¶o dìng, vËn hµnh theo quy ®Þnh. 5. Phßng tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng - Lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm tuyÓn dông qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch sö dông ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n trong ph¹m vi Tæng C«ng ty, híng dÉn ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé tõ Tæng C«ng ty ®Õn c¸c C«ng ty. - Theo dâi c«ng t¸c chÕ ®é tr¶ l¬ng - b¶o hiÓm - chÕ ®é hu trÝ vµ c¸c c«ng t¸c nh©n sù kh¸c. - Thùc hiÖn c«ng t¸c thæng kª, b¸o c¸o diÔn biÕn nh©n sù theo ngµnh däc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 6. Phßng tiÕp thÞ thÞ trêng - Lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm thu thËp vµ ph©n tÝch, xö lý c¸c th«ng tin kinh tÕ - môc ®Ých khai th¸c thÞ trêng x©y dùng giao th«ng trong níc còng nh ngoµi níc. - Trùc tiÕp tæ chøc lµm thñ tôc dù thÇu, tÝnh toµn x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ®Êu thÇu c¸c dù ¸n, tham mu chÝnh cho Tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸ bá thÇu cña tõng dù ¸n. Phèi hîp víi phßng thèng kª trong qu¸ tr×nh x©y dùng gi¸ néi bé cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm thùc tÕ cña tõng dù ¸n. - LËp c¸c ph¬ng ¸n, t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt ®Ó ®ñ m¹nh thùc hiÖn theo yªu cÇu riªng cña tõng dù ¸n. 7. V¨n phßng hµnh chÝnh tæng hîp - Lµ phßng gi¶i quyÕt c«ng t¸c hËu cÇn cña Tæng C«ng ty - LËp sæ s¸ch theo dâi sù lu©n chuyÓn cña thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ sinh ho¹t v¨n phßng. - Phô tr¸ch nh©n sù vµ xe cé, ®iÒu ®éng gi¶i quyÕt ph¬ng tiÖn ®i l¹i cho c¸n bé Tæng C«ng ty, c¸c phßng ban t¹i tæng C«ng ty theo nhu cÇu c«ng viÖc. - Trùc tiÕp qu¶n lý v¨n phßng lµm viÖc, kÓ c¶ viÖc trïng tu, söa ch÷a hµng n¨m theo chÕ ®é nh»m lµm mäi ho¹t ®éng ®îc æn ®Þnh. - Phô tr¸ch c«ng t¸c giao dÞch, tiÕp ®ãn kh¸ch ra vµo, tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o, häp hµnh theo kÕ ho¹ch chung cña Tæng C«ng ty. * C¸c C«ng ty thµnh viªn - 21 C«ng ty thµnh viªn cña Tæng C«ng ty lµ c¸c C«ng ty lo¹i 1 vµ lo¹i 2 ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo nghÞ ®Þnh 388/N§ - CP ®îc chia thµnh 4 khèi. 1 - Khèi x©y dùng cÇu c¶ng. C«ng ty cÇu 12, C«ng ty cÇu 14, C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi. §©y lµ c¸c C«ng ty lín m¹nh hµng ®Çu trong C«ng ty vÒ s¶n lîng x©y l¾p thùc hiÖn hµng n¨m. Víi lùc lîng c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ hïng hËu, khèi nµy cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ: x©y dùng nh÷ng c©y cÇu lín, kÕt cÊu vµ c«ng nghÖ phøc t¹p, x©y dùng c¸c h¶i c¶ng nh c¶ng s«ng, c¶ng biÓn. 2 - Khèi x©y dùng ®êng vµ s©n bay + Khèi x©y dùng hçn hîp: * Bao gåm c¸c C«ng ty sau: - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 118 -c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 120 -c«ng ty ®êng 122 -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 -C«ng ty ®ßng 126 -C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 128 - C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 136 - C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 121 - C«ng ty cÇu ®êng 10 - C«ng ty vËt t thiÕt bÞ giao th«ng I - C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 134 * 12 C«ng ty trªn cã chøc n¨ng chÝnh lµ x©y dùng ®êng giao th«ng lín nh c¸c dù ¸n ®Êu thÇu quèc tÕ, hoÆc c¸c dù ¸n giao thÇu... - X©y dùng bÕn b·i, thi c«ng s©n bay nh ®êng b¨ng, s©n ®ç - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh. 3. Khèi dÞch vô, phôc vô. + Bao gåm c¸c C«ng ty: - C«ng ty t vÉn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 - C«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Yªn Cù - C«ng ty thÝ nghiÖm vËt liÖu giao th«ng 1 - Trêng kü thuËt, nghiÖp vô giao th«ng 1 - C«ng ty tµi chÝnh Trung t©m ®µo t¹o vµ cung øng lao ®éng quèc tÕ. * C¸c C«ng ty trªn ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng riªng nhng ®iÓm chung lµ ®ãng vai trß phôc vô, dÞch vô lµ chÝnh nh: c«ng t¸ kh¶o s¸t ®Þa chÊt, c«ng t¸c thiÕt kÔ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, c«ng t¸c thÝ nghiÖm vËt liÖu, c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ theo nhu cÇu s¶n xuÊt thÞ trêng ®ßi hái. Ngoµi ra cßn lµm c«ng t¸c hç trî th«ng tin dÞch vô tµi chÝnh vµ mét sè dÞch vô kh¸c. Ch¬ng II C¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n trÞ nh©n sù cña tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I I. C«ng t¸c kinh doanh - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· tËp trung ®Çu t m¹nh mÏ cho c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng bé. NhiÒu tuyÕn ®êng ®· ®îc x©y dùng míi hoÆc n©ng cÊp theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ víi tiªu chuÈn kü thuËt cao, víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i ®îc coi lµ träng t©m... nªn ph¶i ®i tríc mét bíc, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy kinh tÕ. MÆt kh¸c ®Æc thï cña ngµnh giao th«ng lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc, lµm theo ®¬n ®Æt hµng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc gia, phô thuéc vµo mïa vô, thêi tiÕt, vËt liÖu ®Þa ph¬ng... V× lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc nªn nã kh«ng thÓ bµy b¸n trªn thÞ trêng, ®©y lµ mét ®iÓm kh¸c biÖt ®èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c. 1 - ThÞ trêng vµ c¸c kh¶ n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng: - Víi chÝnh s¸ch ®æi míi ®Êt níc theo híng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña ChÝnh phñ th× hÖ thèng giao th«ng trong toµn quèc lµ kh©u quan träng vµ ®îc chó ý hµng ®Çu. Víi m¹ng líi giao th«ng ph©n bæ kh«ng ®ång ®Òu, phÇn lín ®Òu ®îc x©y dùng tõ thêi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ mü nªn viÖc thay thÓ, trïng tu lµ mét vÊn ®Ò cèt yÕu. Cho nªn ®©y lµ thÞ trêng chÝnh cña c¸c C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, ®Æc biÖt lµ giao th«ng ®êng bé. M¹ng líi ®êng bé níc ta tõ ®êng ®Êt ®Õn ®êng nhùa ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c tØnh trong níc. Vïng ch©u thæ s«ng Hång vµ vïng ch©u thæ s«ng Cöu Long cã mËt ®é cao h¬n c¶, ®©y lµ nh÷ng vïng cã hÖ thèng kªnh r¹ch dµy ®Æc, ®i ®èi víi nã mét hÖ thèng cÇu, cèng ph¶i ®îc x©y dùng. Khu vùc phÝa B¾c m¹ng líi giao th«ng ®êng bé theo d¹ng h×nh rÏ qu¹t ®îc xuÊt ph¸t tõ thñ ®« Hµ Néi t¶i ®i c¸c vïng phô cËn, t¹o nªn m¹ng líi liªn hoµn víi nhau. - MiÒn Trung vµ miÒn nói, theo ®Þa h×nh níc ta lµ nh÷ng eo nhá vµ ®Þa h×nh hiÓm trë nªn mËt ®é ®êng bé thÊp h¬n. - MiÒn Nam m¹ng líi giao th«ng ®êng bé ph¸t triÓn xung quanh thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c vïng phô cËn ngo¹i thµnh, vµ còng tõ ®ã to¶ ®i c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ c¸c tØnh miÒn §«ng Nam Bé. C¸c tuyÕn ®êng nµy theo tuyÕn ®éc lËp, c¸c tuyÕn xuyªn ngang theo h×nh vÏ qu¹t cha ®îc ph¸t triÓn so víi m¹ng líi giao th«ng ®êng bé ë miÒn B¾c ViÖt Nam. - Nh÷ng con ®êng nµy chñ yÕu ®îc x©y dùng trong hai cuéc kh¸ng chiÕn gi÷ níc nªn môc tiªu chñ yÕu lµ phôc vô nhu cÇu d©n sinh vµ quèc phßng, ®· qu¸ l©u nªn sù thay ®æi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §©y lµ thÞ trêng cèt yÕu ®Ó c¸c C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng cã thÓ tham gia. §èi víi Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I, ®Ó t×m kiÕm ®îc kh¸ch hµng cña m×nh, môc tiªu hµng ®Çu cña Tæng C«ng ty lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. C«ng ty ®· chó ý ®Õn nh÷ng kh©u c¬ b¶n nh: - Hoµn thiÖn ®çi ngò qu¶n lý, c«ng nh©n lao ®éng qua tuyÓn chän, ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i theo quy ®Þnh, kÕ ho¹ch trung h¹n vµ dµi h¹n. - Tõng bíc ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn thi c«ng cÇu, ®êng hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é, chÊt lîng, gi¸ thµnh s¶n phÈm... - T¹o m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c C«ng ty thµnh viªn, khuyÕn khÝch sù c¹nh tranh lµnh m¹nh, kiÓm tra, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp hiÖn hµnh. - Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò lao ®éng, tiÕn hµnh kiÓm tra, ®iÒu chØnh ®Þnh møc, ®Þnh biªn lao ®éng hîp lý "cã ngêi, cã viÖc", ®¶m b¶o giê c«ng, ngµy c«ng lao ®éng, thu nhËp theo luËt ®Þnh, t¨ng cêng gi¸m s¸t viÖc sö dông quü l¬ng... * ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi, vËt liÖu míi, c¸c tiªu chuÈn míi vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i ®êng bé ®· ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ cã thÓ tiÕp cËn víi kü thuËt tiªn tiÕn cña c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi ®· gióp cho Tæng C«ng ty th¾ng thÇu trong mét sè dù ¸n lín nh: - Dù ¸n ADB 4 cã gi¸ trÞ 31.000.000 USD t¹i céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo (c¶i t¹o n©ng cÊp tuyÕn ®êng Vang Vieng Luang Pharabang) - Dù ¸n hµng ngh×n tû ®ång x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh. Trong ®ã Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I ®îc giao 58 KM víi trÞ gi¸ gÇn 300 tû ®ång. - Vµ 24 dù ¸n quèc tÕ, mçi dù ¸n cã gi¸ trÞ trªn 10 triÖu USD. * C¸c dù ¸n ®ang chuÈn bÞ ®Êu thÇu nh: - §êng ®Õn c¸c cöa khÈu biªn giíi Trung Quèc, Lµo, Campuchia... - Quy ho¹ch m¹ng líi cao tèc - bíc ®Çu sÏ x©y dùng mét sè tuyÕn: Néi Bµi - H¹ Long, §µ N½ng - Qu¶ngNg·i,... 2 - §èi thñ c¹nh tranh. * Còng nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c, Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I còng cã nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. T¹i thñ ®« Hµ Néi cã nh÷ng Tæng C«ng ty m¹nh nh: - Tæng C«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long - Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 (cienco 8). + ë miÒn Trung cã: - Tæng C«ng ty x©y dùng CTGT 5 (Vinh) - Tæng C«ng ty x©y dùng CTGT 5 (§µ N½ng) + ë miÒn Nam: - Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 7 Ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c. Nhng ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña Tæng C«ng ty lµ: - Tæng C«ng ty X©y dùng cÇu Th¨ng Long - Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 => §©y lµ hai ®¬n vÞ cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi, cã ®éi ngò c¸n bé vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, tr×nh ®é cao. * Tæng C«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long ®Æc biÖt m¹nh vÒ thi c«ng cÇu, cèng, ®êng hÇm. §©y lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ thi c«ng cÇu, ®êng hÇm tèt nhÊt ë níc ta hiÖn nay. Nhng hä kh«ng m¹nh vÒ ®êng bé, ®êng cao tèc. * Tæng C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 8 lµ ®¬n vÞ m¹nh vÒ thi c«ng ®êng, h¶i c¶ng vµ ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc. Nhng kh«ng m¹nh vÒ thi c«ng cÇu, s©n bay vµ x©y dùng d©n dông. 3 - ThÞ phÇn: Víi ®µ ph¸t triÓn vµ nh÷ng g× Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I ®· thùc hiÖn, víi s¶n lîng trong 10 n¨m tõ 1990 -> 2000 ®Òu t¨ng tõ 10% ®Õn 20%/n¨m. §iÒu ®ã chøng tá Tæng C«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng x©y dùng giao th«ng vµ x©y dùng d©n dông. §Õn nay tÝnh trªn toµn quèc Tæng C«ng ty ®· cã ®îc thÞ phÇn kh¸ æn ®Þnh lµ 12,5%. II. T×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n lùc. 1 - §Æc ®iÓm ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña quy m« s¶n xuÊt vµ sù ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ngêi lao ®éng lµm viÖc ë C«ng ty ®ßi hái ph¶i cã tay nghÒ, cã tr×nh ®é v¨n ho¸ ngµy cµng cao. §øng tríc nhu cÇu nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngoµi viÖc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ Tæng C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 4 cßn tiÕn hµnh ch¾t läc vµ ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng cña m×nh, ngoµi ra Tæng C«ng ty cßn tuyÓn chän mét sè lao ®éng cã tr×nh ®é, tay nghÒ cao vµ lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban vµ ngoµi c«ng trêng. V× vËy sè lîng lao ®éng cña Tæng C«ng ty cã phÇm gi¶m ®i tõ 7750 lao ®éng n¨m 1999 xuèng cßn 7680 n¨m 2000. §©y lµ thêi kú mµ Tæng C«ng ty tiÕn hµnh mua s¾m, thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ cò, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn sè lîng lao ®éng trong tæng C«ng ty cã phÇn gi¶m xuèng. N¨m 2001, do tËp trung ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn 152 ngêi so víi n¨m 2000. T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña Tæng C«ng ty trong 3 n¨m. (1999, 2001, 2000 ) Sè lao ®éng 8000 6000 4000 7750 7680 7832 2000 1999 N¨m Sè lîng lao ®éng ChÊt lîng lao ®éng L¬ng b×nh qu©n 2000 2000 7680 1999 7750 §H 1105 14,26% Tµi CN chÝnh 506 6139 6,53% 79,1% 870.000 §H TC 2001 CN 1176 512 5992 15,31% 6,66% 78,03% L¬ng b×nh Tû lÖ % so qu©n víi n¨m tríc 1.270.000 0,69 n¨m 2001 7832 §H Tµi CN chÝnh 1239 526 6593 15,82% 6,72% 77,46% L¬ng Tû lÖ % so b×nh qu©n víi n¨m tríc 1.500.000 0,85 * N¨m 1999, tæng lao ®éng trong C«ng ty lµ 7750 ngêi, trong ®ã: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é: §¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm: 14,26% Trung cÊp vµ cao ®¼ng chiÕm : 6,53% C«ng nh©n chiÕm : 79,1% * N¨m 2000 tæng sè lao ®éng trong C«ng ty lµ 7680 ngêi, trong ®ã: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é: §¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm: 15,31% Trung cÊp vµ cao ®¼ng chiÕm : 6,66% C«ng nh©n chiÕm : 78,03% * N¨m 2001 tæng sè lao ®éng trong C«ng ty lµ 7832 ngêi, trong ®ã: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é: §¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm: 15,82% Trung cÊp vµ cao ®¼ng chiÕm : 6,72% C«ng nh©n chiÕm : 77,46% * Tr¶ l¬ng vµ c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch s¶n xuÊt - VÊn ®Ò tr¶ l¬ng, thëng cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò quan träng, cã ý nghÜa to lín vµ quyÕt ®Þnh trong c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tr¶ l¬ng ®óng, thëng hîp lý cã tÝnh chÊt khoa häc lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, lµm ra nhiÒu s¶n phÈm mang l¹i hiÖu qu¶ to lín cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i nÕu tr¶ l¬ng, thëng kh«ng ®óng th× kh«ng nh÷ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn dÉn ®Õn thiÖt h¹i kinh tÕ
- Xem thêm -