Tài liệu Báo cáo tổng hợp tổng công ty rau quả việt nam

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Giíi thiÖu T«ng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam - Tæng C«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam lµ tæng C«ng ty Nhµ n-íc bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã c¬ quan g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých KT, TC, CN - thÞ tr-êng, tiÕp thÞ dÞch vô cung øng tiªu thu vµ ®µo t¹o c¸n bé ho¹t ®éng chñ yÕu trong chuyªn ngµnh rau qu¶. - Tæng C«ng ty do Bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh thµnh lËp theo ñy quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh phñ nh»m t¨ng c-êng tÝch tô tËp trung, ph©n c«ng CMH vµ hoµn toµn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña Nhµ n-íc giao, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ trªn, cña toµn Tæng C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Tæng C«ng ty cã: - T- c¸ch ph¸p nh©n - §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh - Con dÊu, TK më t¹i kho b¹c Nhµ n-íc vµ ng©n hµng trong n-íc, n-íc ngoµi. - Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Viet nam National Vegetable and fruit Copration viÕt t¾t lµ Vegetex Co ViÖt Nam. - Trô së chÝnh ®Æt t¹i Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - quËn §èng §a - Hµ Néi - Vèn, tµi s¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vu sè vèn do Tæng C«ng ty qu¶n lý - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ h-íng dÉn cña Bé tµi chÝnh - Tæng C«ng ty ®-îc qu¶n lý bëi ho¹t ®éng gi¸ trÞ vµ ®-îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. - Tæng C«ng ty chÞu sù qu¶n lý Nhµ n-íc cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, chÝnh quyÒn thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh vµ c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¦¬ng, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan nµy víi t- c¸ch lµ c¬ quan thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u ®èi víi DNNN theo quy ®Þnh t¹i LuËt DNNN vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. - Tæ chøc §¶ng CSVN trong tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc CNXH CNVN vµ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng CSVN. Tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi kh¸c trong tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. * QuyÒn cña tæng C«ng ty. Tæng C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ n-íc giao theo quy ®Þnh, cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña Nhµ n-íc giao. Tæng C«ng ty cã quyÒn giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ trªn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc mµ tæng C«ng ty ®· nhËn cña Nhµ n-íc, chÝnh nh÷ng nguån lùc ®· giao cho ®¬n vÞ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt, phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña toµn tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã ®Çu t-, liªn doanh, liªn lÕt, gãp vèn cæ phÇn, mua mét phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty cã quyÒn chuyÓn nh-îng, thay thÕ, cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty tõ nh÷ng thiÕt bÞ nhµ x-ëng quan träng theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ, nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cho phÐ trªn nguyªn t¾c b¶o toµn ph¸t triÓn vèn ®èi víi ®Êt ®ai tµi nguyªn thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông cña tæng c«ng ty khi thùc hiÖn theo luËt ®Êt ®ai ®Õn t×a nguyªn kho¸ng s¶n Tæng c«ng ty cã quyÒn tæ chøc qu¶n lý kinh doanh nh- sau: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh phï hîp víi môc tiªu nhiÖm vô cña Nhµ n-íc giao. §æi míi c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ §Æt chi nh¸nh t¹i v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty trong n-íc vµ n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kinh doanh ngµnh nghÒ phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô Nhµ n-íc giao, më réng quy m« kinh doanh theo kinh doanh cña Tæng C«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng, kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c ngoµi nh÷ng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký nÕu ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. Lùa chän thÞ tr-êng vµ thèng nhÊt thÞ tr-êng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®-îc xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. QuyÕt ®Þnh cung gi¸ hoÆc gi¸ mua gi¸ b¸n vËt t- nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dÞch vô chñ yÕu thèng nhÊt gi¸ xuÊt khÈu tèi thiÓu, gi¸ nhËp khÈu tèi ®a ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty, trõ nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô do Nhµ n-íc ®Þnh gi¸. X©y dùng vµ ¸p dông nh÷ng ®Þnh møc lao ®éng, vËt t- ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm trong khu«n khæ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ n-íc. Ph©n cÊp viÖc tuyÓn chän, thuª m-ín, sö dông ®µo t¹o lao ®éng. Lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng, th-ëng, vµ cã c¸c quyÒn kh¸c cña ng-êi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Quy ®Þnh møc l-¬ng th-ëng cho ng-êi lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Quy ®Þnh møc l-¬ng th-ëng cho lao ®éng trªn cë së gi¸ tiÒn l-¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ dÞch vô vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng cua tæng C«ng ty. Mêi vµ tiÕp c¸c ®èi t¸c kinh doanh n-íc ngoµi ë tæng C«ng ty viÖt nam, quy ®Þnh cö ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty ra n-íc ngoµi c«ng t¸c häc tËp, tham quan kh¶o s¸t ®èi víi chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tæng gi¸m ®èc ph¶i ®-îc bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp n«ng th«n cho phÐp. C¸c thµnh viªn kh¸c cña héi ®ång ra n-íc ngoµi do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh, phã tæng gi¸m ®èc vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c trong tæng C«ng ty ra n-íc ngoµi do tæng gi¸m ®èc quy ®Þnh. Tæng C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý tµi chÝnh nh- sau: ®-îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña tæng C«ng ty ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hiÖu qu¶. Trong tr-êng hîp sö dông c¸c nguån vèn quü kh¸c víi quy ®Þnh th× ph¶i theo nguyªn t¾c hoµn tr¶. Tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh nh-ng kh«ng lµm **** h×nh thøc së h÷u cña tæng C«ng ty thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt lµm nguån vèn tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña tæng C«ng ty t¹i c¸c ng©n hµng viÖt nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §-îc thµnh lËp, qu¶n lý vµ sö dông quü tËp trung tû lÖ trÝch chÕ ®é qu¶n lý sö dông c¸c quü nµy theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §-îc sö dông phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, lËp quü ®Çu t- ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh ®Ó chia cho ng-êi lao ®éng theo cèng hiÕn cña mçi ng-êi vµo kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m vµ theo cæ phÇn. §-îc h-ëng c¸c chÕ ®é chî cÊp chî gi¸ hoÆc c¸c chÕ ®é -u ®· kh¸c cña Nhµ n-íc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô s¶n xuÊt hoÆc cung øng dÞch vô quèc phßng an ninh, phßng chèng thiªn tai ho¹t ®éng c«ng Ých, cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô theo chÝnh s¸ch gi¸ cña Nhµ n-íc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Þch vô nµy. §-îc h-ëng c¸c chÕ ®é -u ®·i ®Çu t- hoÆc t¸i ®Çu t- theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc Tæng C«ng ty cã quyÒn tõ chèi vµ tè c¸o víi mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®-îc ph¸p luËt quy ®Þnh cña bÊt kú c¸ nh©n hay tæ chøc nµo trõ nh÷ng kho¶n tù nguyÖn ®ãng gãp v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Þch. *NghÜa vô cña Tæng C«ng ty tæng C«ng ty cã nghÜa vô nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ b¶o toµn ph¸t triÓn vèn Nhµ n-íc giao bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t- v¸o doanh nghiÖp kh¸c, nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguyån lùc kh¸c Nhµ n-íc giao. ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ nhiÖm vô Nhµ n-íc giao. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn: C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña tæng C«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông quèc tÕ mµ tæng C«ng ty sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông do tæng C«ng ty trùc tiÕp vay hoÆc c¸c kho¶n tÝn dông ®-îc tæng C«ng ty b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nµy theo hîp ®ång b¶o l·nh, nÕu c¸c ®¬n vÞ nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh nh- sau: §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kh¸ch hµng, tr-íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do tæng C«ng ty thùc hiÖn. X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m hµng n¨m, phï hîp víi nghÜa vô Nhµ n-íc giao vµ nhu cÇu thÞ tr-êng. Ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c. B¶o ®¶m c©n ®èi lín cña Nhµ n-íc, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ thùc hiÖn viÖc b×nh æn gi¸ c¶ theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ®èi víi nh÷ng hµng hãa dÞch vô thiÕt yÕu mµ tæng C«ng ty ®ang kinh doanh. §èi víi hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ vµ ph-¬ng thøc qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n thu tõ chuyÓn nh-îng tµi s¶n ®Ó t¸i ®Çu t-, ®æi míi. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ cña tæng C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr-êng, quèc phßng an ninh. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ b¸o c¸o bÊt th-êng theo yªu cÇu cña ®¹i diÖn chñ së h÷u, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña tÝnh b¸o c¸o. ChÞu sù kiÓm so¸t, kiÓm tra cña ®¹i diÖn chñ së h÷u tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, quü, kÕ to¸n h¹ch to¸n chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c Nhµ n-íc quy ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña tæng C«ng ty. Tæng C«ng ty c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®Þnh gi¸ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tæng C«ng ty thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr-êng hîp tµi s¶n do tæng C«ng ty ®iÒu ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tr-íc b¹. C¸c b¸n thµnh phÈm lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn, c¸c dÞch vô lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu. C¨n cø theo nghÞ ®Þnh 731/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ víi chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C¨n cø luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc c«ng bè theo quy ®Þnh sè 39 LCTL ngµy 30 - 4 - 1995 cña Chñ tÞch n-íc. C¨n cø tháa thuËn cña bé tr-ëng, chñ nhiÖm v¨n phßng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 2046 - L§MDN ngµy 29 - 4 - 1996. XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Rau qu¶ viÖt nam t¹i tê tr×nh sè 188 RQ- H§QT ngµy 14 - 4 -1996 cña Chñ tÞch H§QT tæng C«ng ty. * Bé m¸y tæ chøc I. Héi ®ång qu¶n trÞ ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña tæng C«ng ty theo nghÜa vô cña Nhµ n-íc giao. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ NhËn vèn kÓ c¶ c«ng nî ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ n-íc giao cho tæng C«ng ty. Xem xÐt phª duyÖt ph-¬ng ¸n do tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ph-¬ng ¸n ®iÒu hßa vèn c¸c nguån lùc kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n ®ã. KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong tæng C«ng ty trong ®ã cã viÖc sö dông b¶o toµn ph¸t triÓn vèn c¸c nguån lùc giao, thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt vµ quy ®Þnh héi ®ång qu¶n trÞ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Th«ng qua ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc ®Ö tr×nh bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª duyÖt chiÕn l-îc quy ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m cña tæng C«ng ty, quy ®Þnh môc tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cña tæng C«ng ty, b¸o c¸o Bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó tæng gi¸m ®èc giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t- d- ¸n ®Çu t- míi, dù ¸n hîp t¸c ®Çu t- víi bªn n-íc ngoµi b»ng vèn, do tæng C«ng ty qu¶n lý. Tr×nh bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª duyÖt hoÆc nÕu ®-îc bé tr-ëng ñy quyÒn th× quy ®Þnh c¸c dù ¸n liªn doanh víi n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ., quy ®Þnh cña dù ¸n kinh doanh trong n-íc. C¸c hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín, tr×nh thñ tr-ëng c¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t-, quyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t- nhãm C vµ ®-îc quû quyÒn quyÕt ®Þnh mét sè dù ¸n ®Çu t- cña nhãm D, ñy quyÒn cho tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t- nhá. Ban hµng vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc trong x©y dùng vµ chuyªn ngµnh. Tiªu chuÈn s¶n phÈm nh·n hiÖu hµng hãa gi¸ s¶n phÈm dÞch vô trong tæng C«ng ty theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc trªn cë së quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ quèc gia. X©y dùng vµ tr×nh bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n phª chuÈn ®iÒu lÖ vµ nh÷ng néi dung söa ®æi bæ xung ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng C«ng ty. Phª duyÖt ®iÒu lÖ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnhviªn theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc. Quy ®Þnh më chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæng C«ng ty ë trong n-íc vµ ë n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Phª duyÖt ph-¬ng ¸n cña tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña tæng C«ng ty do tæng gi¸m ®èc tr×nh ®Ò nghÞ thµnh lËp, t¸ch nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr×nh bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n bæ nhiÖm miÔn nhiÖm khen th-ëng kû luËt, tæng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc kÕ to¸n tr-ëng tæng C«ng ty. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm miÔn nhiÖm khen th-ëng kû luËt gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kinh doanh cña tæng C«ng ty vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc. Phª duyÖt ph-¬ng ¸n do tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü t-¬ng øng víi kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña tæng C«ng ty. Xem xÐt kÕ ho¹ch huy ®éng vèn d-íi mäi h×nh thøc, b¶o l·nh c¸c kho¶n vay, thanh lý tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh Bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 ®iÒu 34 hoÆc ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng quý, hµng th¸ng vµ hµng n¨m cña tæng C«ng ty. B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp trong ®ã cã b¶n c©n ®èi tµi s¶n hµng n¨m cña tæng C«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do tæng gi¸m ®èc tr×nh, yªu cÇu tæng gi¸m ®èc c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Ban hµng néi quy b¶o mËt trong kinh doanh c¸c th«ng tin kinh tÕ néi bé b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ n-íc theo quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt do tæng gi¸m ®èc tr×nh ®Ò ¸p dông thèng nhÊt trong toµn tæng C«ng ty. + Ban kiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn trong ®ã cã 01 thµnh viªn lµm qu¶n trÞ lµm tr-ëng ban theo sù ph©n c«ng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ 04 thµnh viªn kh¸c do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt gåm 01 thµnh lµ chuyªn viªn kÕ to¸n,01 thµnh viªn do ®¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty giíi thiÖu, mét thµnh viªn do Bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n giíi thiÖu, 01 thµnh viªn do tæng côc tr-ëng qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp giíi thiÖu. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña ban kiÓm so¸t. thùc hiÖn nhiÖm vô do Héi ®ång qu¶n trÞ giao vÒ viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ®iÒu hµnh cña tæng gi¸m ®èc, Bé m¸y gióp viÖc vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tæng C«ng ty trong ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæng C«ng ty, c¸c nghÞ quyÕt quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, b¸o c¸o héi ®ång qu¶n trÞ theo héi ®ång hµng th¸ng hµng quý n¨m, theo vô viÖc vµ kÕt qu¶ kiÓm tra gi¸m s¸t cña m×nh, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o ngay héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng b×nh th-êng cã dÊu hiÖu ghi s½n. Kh«ng ®-îc tiÕt lé kÕt qu¶ kiÓm tra gi¸m s¸t khi ch-a ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ cho phÐp, ph¶i chÞu tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¸p luËt nÕu cè ý bá qua hoÆc bao che nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p. Tæng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh I. NhiÖm vô cña c¬ quan (Tæng C«ng ty Rau qu¶ viÖt nam) + Bé m¸y tæ chøc cña c¬ quan ®ã + Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn m×nh vÒ thùc tËp II. kÕt qu¶ cña c¬ quan ®ã ®¹t ®-îc trong thêi gian võa qua * Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña phßng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. - Chøc n¨ng: 1. Dùa trªn cë së hiÕn ph¸p cña Nhµ n-íc, chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, chñ tr-¬ng l·nh ®¹o tæng C«ng ty, phßng tham m-u, t- vÊn cho l·nh ®¹o tæng C«ng ty cho nh÷ng lÜnh vùc. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp Kinh doanh xuËt nhËp khÈu §Çu t- x©y dùng c¬ b¶n Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸c c¬ quan trong lÜnh vùc rau qu¶. Nghiªn cøu khoa häc kü thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm C«ng t¸c ph¸p chÕ vµ th«ng tin kinh tÕ 2. Dùa vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc trªn c¬ së c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o tæng C«ng ty, qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c¸c lÜnh vùc trªn. + NhiÖm vô. 1. C«ng t¸c kÕ ho¹ch, b¸o c¸o tham m-u cho l·nh ®¹o Theo sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc phèi hîp c¸c phßng chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña tæng C«ng ty, tham gia x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trung vµ dµi h¹n. Giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c phßng ban cña C«ng ty. Tæng hîp, b¸o c¸o, ph©n tÝch vµ ®Ò suÊt c¸c ý kiÕn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. Theo sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc, tæng hîp vµ viÕt b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña tæng C«ng ty b¸o c¸o s¬ kÕt hµng quý. Tham gia gãp ý kiÕn dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn, n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña tæng C«ng ty. 2. Qu¶n lý sè liÖu. B»ng nghiÖp vô thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh do c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn b¸o c¸o kÓ c¶ phßng kinh doanh thuéc v¨n phßng C«ng ty, cã nhiÖm vô tæng hîp chØnh lý dùa trªn sè liÖu vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn tæng C«ng ty. LËp b¸o c¸o thèng kª ®Ó tr×nh l·nh ®¹o tæng C«ng ty hµng tuÇn, hµng th¸ng... b¸o c¸o Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, Bé th-¬ng m¹i theo ®Þnh kú vµ cung cÊp sè liÖu cho c¸c phßng nghiÖp vô trong v¨n phßng tæng C«ng ty sö dông theo môc ®Ých vµ nhiÖm vô tæng gi¸m ®èc giao. L-u gi÷ tµi liÖu vµ ®¶m b¶o gi÷ bÝ mËt sè liÖu cung cÊp sè liÖu vµ ph¸t ng«n khi ®-îc lÖnh l·nh ®¹o cña tæng C«ng ty. 3. Qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu. Theo dâi vµ chØ ®¹o kü thuËt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ ®¸p øng yªu cÇu cho c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn ChØ ®¹o thùc hiÖn vµ ¸p dông nh÷ng kü thuËt tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, reo trång rau qu¶ vÒ gièng c©y trång, kü thuËt th©m canh t¨ng n¨ng suÊt b¶o vÖ thùc vËt. Tham gia kinh doanh c¸c quy tr×nh trång trät ®Þnh møc kt kü thuËt 4. Qu¶n lý s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Theo dâi vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt chÕ biÕn cña c¸c ®¬n vÞ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ thÞ tr-êng. H-íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, theo dâi t×nh h×nh chÊt l-îng s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ. TËp hîp Bé hå s¬ kü thuËt bao gåm: quy tr×nh s¶n xuÊt, tiªu chuÈn c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn, b¶ng danh môc c¸c s¶n phÈm víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt, theo dâi kiÓm tra qu¶n lý vµ h-íng dÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ trong c¸c cë së s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc. 5. Qu¶n lý kinh doanh xuËt nhËp khÈu Theo dâi c«ng t¸c kinh doanh xuËt nhËp khÈu x©y dùng kÕ ho¹ch xuËt nhËp khÈu Liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc (v¨n phßng ChÝnh phñ) Bé kÕ ho¹ch ®Çu t-, Bé tµi chÝnh, Bé Th-¬ng m¹i, Bé NN & PTNT. §Ó xin c¸c giÊy phÐp xuËt nhËp khÈu hµng hãa thuËn tiÖn thuéc diÖn Nhµ n-íc qu¶n lý vÒ h¹n ng¹ch vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc kh¸c vÒ xuËt nhËp khÈu. H-íng dÉn vµ gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn gi¶i quyÕt c¸c v-íng m¾c trong c«ng t¸c xuËt nhËp khÈu. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn ®Ó t¨ng c-êng ph¸t triÓn c«ng t¸c kinh doanh xuËt nhËp khÈu, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÞ tr-êng gi¸ c¶. T×m hiÓu c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n-íc vÒ xuËt nhËp khÈu ®Ó gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 6. Qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. LËp kÕ ho¹ch tr×nh bé vµ c¸c c¬ quan Nhµ n-íc ®Ó xin vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t- ®· ®-îc thùc hiÖn. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cña c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n H-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµm ®óng vµ thñ tôc Nhµ n-íc quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. KiÓm tra thiÕt kÕ dù to¸n quyÕt to¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t- tr-íc khi tr×nh l·nh ®¹o tæng C«ng ty vµ Bé phª duyÖt. Theo dâi tæng hîp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña tæng C«ng ty. 7. Qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc kü thuËt X©y dùng kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc hµng n¨m nh»m phôc vô thiÕt thùc cho s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng C«ng ty. C¬ cÊu bé tham gia vµo hîp ®ång khoa häc cña tæng C«ng ty. Dù th¶o hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc thuéc lÜnh vùc rau qu¶. Theo dâi kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu theo c¸c hîp ®ång ®-îc ký kÕt. Tham gia nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi 8. Qu¶n lý tiªu chuÈn ®o l-êng chÊt l-îng s¶n phÈm Tæ chøc vµ tham gia x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt c¸c s¶n phÈm rau qu¶ nãi chung, x©y dùng quy tr×nh vi ph¹m c¸c cÊp (tiªu chuÈn viÖt nam TCN) TC xÝ nghiÖp, ¸p dông c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®· ban hµnh. ChØ ®¹o c¸c c¬ së cã biÖn ph¸p th-êng xuyªn, b¶o ®¶m æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Tr-êng hîp c¬ së s¶n xuÊt vi ph¹m chÊt l-îng s¶n phÈm, cã thÓ g©y ra tæn thÊt lín th× kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o cña tæng C«ng ty ®×nh chØ s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm ®ã, ®ång thêi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc chÊn chØnh. Cïng víi c¸c bé phËn cã liªn quan tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc chanh chÊp vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm cña tæng C«ng ty vµ kh¸ch hµng. ChØ ®¹o ®«n ®èc kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é vÖ sinh c«ng nghiÖp, an toµn lao ®éng t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn tæng C«ng ty. 9. Hîp t¸c quèc tÕ liªn doanh. §æi míi c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. Theo dâi c¸c ho¹t ®éng liªn doanh trong tæng C«ng ty §Çu mèi giao dÞch víi c¸c bé phËn liªn quan. §Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho liªn doanh. 10. C«ng t¸c ph¸p chÕ. Tham gia gãp ý dù th¶o vµ theo dâi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ hîp ®ång ®Çu t- cña tæng C«ng ty. XÝ nghiÖp rau qu¶ xuÊt khÈu tam hiÖp - Khu quèc b¶o thanh tr× Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc Tèng §øc Hoµn 2. Phã gi¸m ®èc NguyÔn H÷u VÜnh 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô I. Chi nh¸nh L¹ng S¬n Sè 73 TrÇn D¨ng Ninh L¹ng S¬n bao gåm: 1. Gi¸m ®èc Ng« Quang Yªn. II. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 1. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ I - Hµ Néi - 389 - Tr-¬ng §inh Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc Lª V¨n ¸nh C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ I bao gåm: 1. Phã gi¸m ®èc Lª ThÞ §iÓm §Æng §-c C-êng Hµ Quang Thu 2. Phßng TC - L§ 3. Phßng Hµnh chÝnh 4. Phßng kü thuËt - tµi chÝnh 5. Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt 6. Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng 7. Phßng KCS 8. Phßng qu¶n trÞ 9. Th-¬ng m¹i dÞch vô 10. Phßng kinh doanh I 11. Phßng kinh doanh II 12. Phßng kinh doanh III 13. Ph©n x-ëng chÕ biÕn 14. Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ xuËt nhËp khÈu - 389 Tr-¬ng §Þnh - Hµ Néi 1. Gi¸m ®èc NguyÔn H¹nh Hïng Nhµ m¸y l¹nh H÷u NghÞ ViÖt X« - H¶i Phßng bao gåm: Gi¸m ®èc NguyÔn Huy ThiÕp Phã gi¸m ®èc NguyÔn V¨n §Þnh C¬ së 3 VÜnh Phóc - Duy Phiªn - Tam §¶o 1. Tr-ëng C¬ së 3 TrÇn V¨n Th-êng 2. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ 2 §µ N½ng - sè 29 Lª §×nh D-¬ng Bao gåm: 1. Gi¸m ®èc Vò Th-îng T¶i Phã gi¸m ®èc NguyÔn §øc ChÝnh 2. C¸c phßng ban Phßng xuËt nhËp khÈu I Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 3. C«ng ty xuËt nhËp khÈu rau qu¶ III - TPHCM - 63 - 65 Hµm Nghi Phã gi¸m ®èc NguyÔn Th¸i B×nh 4. C«ng ty giao nhËn vµ xuËt nhËp khÈu H¶i Phßng 53 L-¬ng Khanh Th-îng Ng« QuyÒn. Chi nh¸nh C«ng ty Mãng c¸i Qu¶ng Ninh Nhµ m¸y chÕ biÕn cµ chua H¶i Phßng Ban qu¶n lý dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn cµ chua 5. C«ng ty gièng rau qu¶ sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ Néi 6. C«ng ty vËt t- vµ xuËt nhËp khÈu sè 46 Ng« QuyÒn - Hµ Néi 7. C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang - Ph-îng S¬n - Lôc Ng¹n - B¾c giang. 8. C«ng ty xuÊt khÈu §ång Giao - thÞ x· Tam HiÖp - Ninh B×nh 9. Nhµ m¸y xuÊt khÈu Nam Hµ - sè 8 ®-êng Thanh b×nh - Nam §Þnh 10. C«ng ty rau qu¶ Hµ TÜnh - thÞ trÊn Kú Anh - Hµ TÜnh 11. C«ng ty Rau qu¶ Sapa Km4 thÞ trÊn sa ph-¬ng ¸n Lµo Cai 12. C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu Qu¶ng Ng·i - x· qu¶ng Phó Qu¶ng Ng·i. 13. C«ng ty thùc phÈm T©n B×nh - Sè 1 tr-êng Chinh - P15 - TPHCM 14. C«ng ty s¶n xuÊt vµ dÞch vô xuËt nhËp khÈu rau qu¶ Sµi Gßn - sè 473 L¹c Long Qu©n - quËn 11 - TPHCM C«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu Kiªn Giang - sè 4 Ng« Thêi NhiÖm - An Hßa - Kiªn Giang 16. C«ng ty xuËt nhËp khÈu biªn giíi Thanh Hãa - 37 Bµ TriÖu Thanh Hãa. 17. C«ng ty cæ phÇn c¶ng rau qu¶ - sè 1 - ®-êng NguyÔn V¨n Quú QuËn 7 - TPHCM 18. C«ng ty cæ phÇn thùc phÈm xuÊt khÈu H-ng Yªn - thÞ x· H-ng Yªn 19. C«ng ty cæ phÇn vµ bao b× Mü Ch©u - sè 18 - lµng B¸n BÝch - P20 - quËn T©n B×nh - TPHCM 20. C«ng ty Hép s¾t **** 21. C«ng ty DoNa - NEWTOWER §ång Nai - sè 18B - §-êng 3/2 ph-êng 12 quËn 10 - TPHCM 22. C«ng ty n-íc gi¶i kh¸t LAVECO - sè8 §-êng Thanh B×nh Ph-êng H¹ Long - Nam §Þnh. Bé m¸y tæ chøc tæng C«ng ty rau qu¶ viÖt nam I. c¬ quan v¨n phßng tæng C«ng ty sè 2 Ph¹m ngäc th¹ch - Hµ Néi 1. L·nh ®¹o tæng C«ng ty bao gåm. 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ph¹m Kh¾c QuÝnh 2. Tæng gi¸m ®èc NguyÔn V¨n Thµnh Phã tæng gi¸m ®èc §ç V¨n Nam NguyÔn ThÞ Mai Ph-¬ng 3. Tr-ëng Ban KiÓm so¸t Ph¹m v¨n H¹c TrÇn V¨n DuyÖt 4. TrÇn V¨n DuyÖt 2. Tæng v¨n phßng tæng C«ng ty phÝa Nam 63 - 65 quËn 1 - TPHCM Phã tæng gi¸m ®èc §¨ng V¨n H-¬ng 3. C¸c phßng ban v¨n phßng ®oµn thÓ V¨n phßng §¶ng ñy c«ng ®oµn phßng qu¶n lý s¶n xuÊt phßng kÕ to¸n tµi chÝnh phßng tæ chøc c¸n bé phßng t- vÊn ®Çu tphßng xóc tiÕn th-¬ng m¹i trung t©m KCS phßng xuËt nhËp khÈu I phßng xuËt nhËp khÈu II phßng xuËt nhËp khÈu III phßng kinh doanh 4 phßng kinh doanh 5 phßng kinh doanh 6
- Xem thêm -