Tài liệu Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty sơn tổng hợp hà nội

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp PhÇn i : b¸o c¸o tæng hîp vÒ t×nh h×nh kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty s¬n tæng hîp hµ néi. I. lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 60 ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh miÒn B¾c n-íc ta ®· xuÊt hiÖn nhiÒu khu c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng, còng nh- mùc in c¸c lo¹i phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸. Trong t×nh h×nh ®ã, Nhµ m¸y S¬n mùc in Tæng hîp Hµ Néi ®-îc ra ®êi vµ lµ tiÒn th©n cña C«ng ty s¬n tæng hîp hiÖn nay. C«ng ty S¬n Tæng hîp Hµ Néi lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ 1/9/1970 theo QuyÕt ®Þnh sè 1083/HC-QLKT ngµy 11/08/1970, víi tªn gäi ban ®Çu lµ Nhµ m¸y S¬n mùc in Tæng hîp Hµ Néi ®Õn n¨m 1992 C«ng ty míi cã tªn gäi nh- ngµy nay. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HASYNPAINTCO (Hanoi Synthetic Paint Company) HiÖn nay, trô së chÝnh ®ång thêi lµ c¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Æt t¹i x· Thanh LiÖt, huyÖn Thanh Tr×, thµnh phè Hµ Néi. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty S¬n Tæng hîp Hµ Néi. Tõ khi míi thµnh lËp (ngµy 1/9/1970) do míi thµnh lËp nªn c¬ së vËt chÊt ban ®Çu cßn rÊt nghÌo nµn vµ th« s¬, s¶n phÈm chñ yÕu lµ s¬n gèc dÇu vµ mùc in ®Ó phôc vô cho c¸c nhµ in b¸o cña §¶ng vµ nhµ n-íc. Vèn ®Çu t- cña C«ng ty lµ 1,6 triÖu ®ång, víi tæng sè 132 lao ®éng, n¨ng lùc víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ 1200 tÊn s¬n mùc, 10 tÊn s¬n s¶n phÈm, vµ tæng diÖn tÝch mÆt b»ng toµn C«ng ty lµ 18.491m2. Tõ 1971, Nhµ m¸y S¬n mùc in ®· m¹nh d¹n l¾p mét nåi nÊu nhùa Alkyd cì 300 lÝt víi c«ng nghÖ th« s¬, gia nhiÖt b»ng than vµ s¬n Alkyd còng cã mÆt tõ ®ã tuy nhiªn chÊt l-îng cßn kÐm. Cïng thêi gian nµy, dù ¸n më réng Nhµ m¸y còng ®-îc thùc thi x©y dùng t¹i khu kho Nhµ m¸y cao su sao vµng thuéc x· Thanh LiÖt Thanh Tr× - Hµ Néi. §©y lµ c¬ së s¶n xuÊt s¬n hiÖn ®¹i nhÊt l¾p ®Æt lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam hÖ thèng 4 nåi nÊu nh-¹ Alkyd do ta tù thiÕt kÕ, dung tÝch mçi nåi lµ 1000lÝt theo c«ng nghÖ ®¼ng phÝ vµ ph-¬ng ph¸p gia nhiÖt b»ng ®iÖn trë. C«ng -1- nghÖ gia c«ng chÕ biÕn s¬n sö dông chñ yÕu lµ c¸c m¸y nghiÒn c¸n s¬n d¹ng 3 trôc cña Céng hoµ d©n chñ §øc, Trung Quèc, Ba Lan. N¨m 1974, Nhµ m¸y S¬n mùc in më réng ®-îc chÝnh thøc kh¸nh thµnh ®i vµo s¶n xuÊt. Còng tõ ®©y s¬n Alkyd cña Nhµ m¸y ®· chiÕm -u thÕ trong thÞ tr-êng s¬n ViÖt Nam. Tõ sau 1975, miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, Tæng côc ho¸ chÊt ®-îc tiÕp thu thªm mét sè c¬ së s¶n xuÊt s¬n ë miÒn Nam nh- XÝ nghiÖp S¬n ¸ §«ng, s¬n ViÖt §iÓu. Tuy nhiªn, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy cã s¶n l-îng kh«ng lín v× vËy mµ Nhµ m¸y s¬n mùc in vÉn lµ con chim ®Çu ®µn trong ngµnh s¬n cña Tæng côc Ho¸ chÊt. Trong thêi gian nµy Nhµ m¸y S¬n mùc in ®· sím trë thµnh trung t©m øng dông nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c viÖn, c¸c tr-êng ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ c¸c ®Ò tµi cña ViÖn Ho¸ C«ng nghiÖp. §Ó hç trî cho c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ®-îc ¸p dông nhanh chãng vµo s¶n xuÊt, Nhµ m¸y S¬n mùc in ngoµi viÖc s¶n xuÊt n©ng cao s¶n l-îng s¬n vµ mùc in hµng n¨m, Nhµ m¸y ®· l¾p ®Æt thªm mét sè thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi nh-: N¨m 1979 l¾p ®Æt mét hÖ thèng tæng hîp nhùa phenol. N¨m 1982 x©y dùng x-ëng s¶n xuÊt bét «xit s¾t. N¨m 1984 x©y dùng vµ l¾p ®Æt x-ëng cao su vßng ho¸. Tõ ®©y Nhµ m¸y cho ra ®êi thªm nhiÒu s¶n phÈm míi nh- s¬n Alkyd - melamin, s¬n chèng hµ, s¬n c¸ch ®iÖn. Thêi kú sau 10 n¨m ®æi míi (tõ 1989 ®Õn nay), víi sù ®Çu t- ®óng h-íng tõng b-íc ch½c ch¾n, nhê ®ã C«ng ty ®· cã møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 30%/n¨m ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng s¬n ViÖt Nam vèn ®· cã nhiÒu h·ng s¬n n-íc ngoµi tham gia. Cã thÓ nãi 1992 lµ c¸i mèc kh¸ quan träng ®èi víi sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty m¹nh d¹n lËp dù ¸n vay 55.000 $ ®Çu t- c«ng nghÖ míi vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¬n Alkyd - s¶n phÈm truyÒn thèng ®-îc thÞ tr-êng tin dïng. ChØ sau 1 n¨m khi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®i vµo ho¹t ®éng s¶n l-îng t¨ng gÊp ®«i (n¨m 1993 s¶n xuÊt ®-îc 1200tÊn s¬n Alkyd). N¨m 1995, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- chiÒu s©u, ®-a trän vÑn 5 d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Õn 31/12/1996 C«ng ty ®· ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 682/Q§/H§QT cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam, c«ng ty -2- ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®éc lËp vµ h¹ch to¸n kinh tÕ, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. N¨m 1997, C«ng ty ®· hîp t¸c víi PPG cña Mü cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô, t- vÊn kü thuËt s¬n « t« cho h·ng Ford ViÖt Nam ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Hîp t¸c víi Kawakami cña NhËt B¶n cung cÊp s¬n xe m¸y cho h·ng Honda gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr-¬ng néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm cña nhµ n-íc. C«ng ty kh«ng ngõng ®Èy m¹nh nghiªn cøu øng dông khoa häc vµo s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng nh- s¬n cao su, clo ho¸, s¬n ph¶n quang, s¬n t-êng... Hµng n¨m tiªu thô trªn 200 tÊn c¸c lo¹i chiÕm 8 - 10% s¶n l-îng. N¨m 1998, C«ng ty ®Çu t- d©y chuyÒn s¶n xuÊt nhùa Alkyd hiÖn ®¹i víi c«ng suÊt 3000 tÊn/n¨m ë b-íc ®Çu vµ sÏ n©ng lªn 6000 tÊn/n¨m ë b-íc hai vµo nh÷ng n¨m 2000. Nhê ®ã c«ng suÊt s¶n xuÊt nhùa t¨ng gÊp 5 lÇn, chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng víi chÊt l-îng nhùa mµ tr-íc ®©y C«ng ty vÉn ph¶i nhËp khÈu. §Æc biÖt, th¸ng 5/1999 s¶n phÈm s¬n cña C«ng ty ®· ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng quèc tÕ ISO 9002. Tõ ®©y, C«ng ty ®· ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l-îng, cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc ë mäi thêi ®iÓm. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· cung cÊp cho thÞ tr-êng nhiÒu lo¹i s¶n phÈm s¬n víi chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ phï hîp ®· vµ ®ang ngµy cµng t¹o uy tÝn cao ®èi víi kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. 3. Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tr¶i qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn ®Õn nay, C«ng ty ®· lín m¹nh toµn diÖn vÒ mäi mÆt: tèc ®é t¨ng tr-ëng hµng n¨m b×nh qu©n trªn 25%, s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, vµ mét ®iÒu quan träng lµ s¶n phÈm s¬n cña C«ng ty ®· ®-îc thÞ tr-êng tÝn nhiÖm vµ chÊp nhËn vÒ chÊt l-îng. Do s¶n xuÊt kinh doanh theo h-íng "ChÊt l-îng s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu kh¸c nhau cña mäi ®èi t-îng" nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ®· t×m ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng, cô thÓ lµ m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty tr¶i réng kh¾p toµn quèc nh- Hµ Néi, H¶i D-¬ng, Qu¶ng Ninh, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, NghÖ An, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh... S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc tÆng nhiÒu huy ch-¬ng vµng qua c¸c kú tham gia "Héi chî hµng c«ng nghiÖp quèc tÕ hµng n¨m" Ngµy 17/9/1999 C«ng ty ®· ®ãn nhËn chøng chØ qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002 do tæ chøc IQNET, PSB (Singapore) vµ Quacert ViÖt Nam cÊp. -3- §Ó ph¸t huy néi lùc trong thêi kú ®æi míi, C«ng ty nhËn thÊy con ®-êng liªn doanh s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c C«ng ty n-íc ngoµi hiÖn nay ch-a cã lîi cho hai bªn nªn C«ng ty ®· chän h×nh thøc cïng hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. C«ng ty ®· hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ víi h·ng PPG (Mü), Kawakami - Mitsui (NhËt B¶n)... ViÖc lµm nµy kh«ng chØ ®em l¹i doanh thu cho C«ng ty mµ nã cßn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. II. Tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty S¬n tæng hîp. 1. NhiÖm vô kinh doanh. * LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô t- vÊn vÒ s¶n phÈm s¬n, vecni, c¸c chÊt phñ bÒ mÆt, bét mµu c¸c lo¹i vµ c¸c chÊt phô gia. S¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng vÒ mÉu m·, chÊt l-îng tèt, ®¸p øng ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu cho mäi ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, thuû lîi, quèc phßng vµ d©n sinh. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã nh÷ng dÞch vô nh-: s¬n trang trÝ vµ b¶o vÖ ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng tr×nh kiÕn tróc (nhµ x-ëng, cÇu, cèng...), s¬n trang trÝ vµ b¶o vÖ bÒ mÆt s¶n phÈm b»ng kim lo¹i, hîp kim, phi kim (nhùa, gç, thuû tinh...). *Nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty:  S¬n Alkyd: lµ s¶n phÈm s¬n truyÒn thèng cña C«ng ty, ®-îc dïng ®Ó s¬n b¶o vÖ vµ trang trÝ, c«ng tr×nh s¾t thÐp, nhµ cöa trong nhµ vµ ngoµi trêi, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, xe ®¹p, xe m¸y, qu¹t ®iÖn.  S¬n t-êng vµ chèng thÊm: b¸m dÝnh tèt trªn c¸c bÒ mÆt t-êng, mµng s¬n cøng, chÞu mµi mßn, dÔ lau s¹ch mµ kh«ng lµm mÊt ®é bãng bÒ mÆt, ®é phñ cao, bÒn mµu. S¬n dïng chèng thÊm trÇn nhµ, t-êng nhµ vµ b¶o vÖ c¸c cÊu kiÖn s¾t thÐp, bª t«ng trong m«i tr-êng Èm -ít vµ ngËp n-íc.  S¬n Epoxy: dïng ®Ó s¬n b¶o vÖ vµ trang trÝ s¾t thÐp, gç, bÒ mÆt nhùa. . .trong m«i tr-êng Èm -ít, c«ng nghiÖp ho¸ chÊt vµ giao th«ng vËn t¶i biÓn vµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung. Mµng s¬n cã nh÷ng tÝnh n¨ng ®Æc biÖt nhb¸m dÝnh tèt, ®é cøng cao, chÞu mµi mßn, bÒn n-íc, bÒn ho¸ chÊt.  S¬n Acrylic: dïng ®Ó s¬n trang trÝ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, khung nhµ x-ëng c«ng nghiÖp, hoµn thiÖn vµ t«n t¹o c«ng tr×nh nhµ cöa, phôc vô ngµnh giao th«ng. -4-  S¬n chÞu nhiÖt: s¶n xuÊt trªn c¬ së nhùa silicon, nhùa Alkyd Melamin, bét mµu bÒn nhiÖt, dung m«i h÷u c¬ vµ c¸c phô gia ®Æc biÖt, sö dông lµm s¬n lãt, s¬n phñ cho c¸c thiÕt bÞ chÞu nhiÖt ®é tõ 1000C - 6500C.  S¬n cao cÊp « t«, xe m¸y vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c nh- vecni bãng, chÊt xö lý bÒ mÆt, keo d¸n, Matit m¸y, . . . 2. Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. * C«ng nghÖ s¶n xuÊt:§Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm chÝnh (s¬n Alkyd) C«ng ty ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n s¶n xuÊt. Song vÒ c¬ b¶n th× quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty ®-îc tr×nh bµy nh- sau: Tæng hîp nhùa Alkyd C«ng ®o¹n muèi trén C«ng ®o¹n nghiÒn c¸n C«ng ®o¹n pha trén,®ãng hép S¬ ®åI.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ chung * C«ng ®o¹n tæng hîp nhùa Alkyd: Nguyªn liÖu dÇu th¶o méc KiÓm tra N¹p liÖu B¬m nhËp kho Tæng hîp §iÒu chØnh pha lo·ng Ra liÖu X¨ng c«ng nghiÖp +Giai ®o¹n nµy nh»m t¹o ra nhùa Alkyd ( thµnh phÇn chÝnh t¹o chÊt kÕt dÝnh cho s¬n ). -5- * C«ng ®o¹n muèi trén: Nguyªn liÖu:  Bét  Nhùa Alkyd  Dung m«i  Phô gia KiÓm tra §¹t chØ tiªu Trén Ch-a ®¹t KiÓm tra ®iÒu chØnh §¹t chØ tiªu B¸n s¶n phÈm C«ng ®o¹n nghiÒn Giai ®o¹n nµy tiÕn hµnh khuÊy trén chÊt kÕt dÝnh, bét mµu, bét ®én b»ng m¸y khuÊy ®Ó t¹o dung dÞch paste råi ñ tõ 15- 20h. * C«ng ®o¹n nghiÒn c¸n: B¸n s¶n phÈm (C«ng ®o¹n muèi trén) KiÓm tra NghiÒn c¸n Ch-a ®¹t KiÓm tra C«ng ®o¹n pha Giai ®o¹n nµy nghiÒn c¸n b»ng m¸y nghiÒn h¹t ngäc hay m¸y nghiÒn bi, nghiÒn mÞn dung dÞch paste nãi trªn ®Ó ®¹t ®-îc ®é mÞn yªu cÇu. -6- * C«ng ®o¹n pha ®ãng hép: B¸n s¶n phÈm (C«ng ®o¹n nghiÒn) KiÓm tra Vµo liÖu Pha chØnh §¹t chØ tiªu S¶n phÈm nhËp kho §ãng hép cÊp 2 §ãng hép cÊp 1 Giai ®o¹n nµy ®Ó pha chØnh ®é nhít, mµu cña dung dÞch s¬n ®· nghiÒn mÞn ë trªn, bæ sung c¸c phô gia cÇn thiÕt, ®ãng gãi s¶n phÈm. *Tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gåm 3 phÇn c¬ b¶n ®ã lµ:  Bé phËn s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ: ®©y lµ bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, trùc tiÕp chÕ t¹o ra s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp, bao gåm:  Ph©n x-ëng Tæng hîp Alkyd: s¶n xuÊt Alkyd.  Ph©n x-ëng S¬n c«ng nghiÖp: s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n Alkyd th«ng dông.  Ph©n x-ëng S¬n t-êng: s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n trªn t-êng vµ bª t«ng.  Ph©n x-ëng S¬n cao cÊp: s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n chuyªn dông.  Ph©n x-ëng S¬n xe m¸y.  Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt: ®-îc tæ chøc nh»m b¶o ®¶m cung øng, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, thµnh phÈm vµ dông cô lao ®éng bao gåm: + Ph©n x-ëng in s¾t l¸ lµm vá hép s¬n. + Ph©n x-ëng s¶n xuÊt bao b× cÊp 1. + HÖ thèng kho tµng. + Lùc l-îng vËn chuyÓn bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. -7-  Bé phËn s¶n xuÊt phô trî: b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh ®-îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn, liªn tôc gåm: + Ph©n x-ëng ®iÖn. + Ph©n x-ëng n-íc. + Ph©n x-ëng c¬ khÝ söa ch÷a. * S¬ ®å biÓu diÔn quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn s¶n xuÊt phô trî Bé phËn phôc vô s¶nxuÊt ( T¸c ®éng mét chiÒu ) -8- 3. Tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty.  S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. C¸c trî lý Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Ph©n x-ëng S¬n c«ng nghiÖp Phßng HTQT & §BCL P.Kü thuËt Ph©n x-ëng S¬n «t«, xe m¸y P.KÕ ho¹ch Ph©n x-ëng S¬n t-êng P.Tµi vô Ph©n x-ëng dÇu nhùa P.Tiªu thô P.ThÞ tr-êng S¬ ®å I.2: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý. -9- Ph©n x-ëng c¬ khÝ Phßng QT§S P.Tæ chøc Ph©n x-ëng n¨ng l-îng Phßng C¬ ®iÖn P.VËt t-  Chøc n¨ng tõng bé phËn:  Gi¸m ®èc: lµ ng-êi phô tr¸ch chung, qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, x¸c lËp, phª duyÖt chÝnh s¸ch chÊt l-îng vµ môc tiªu chÊt l-îng. Bæ nhiÖm ®¹i diÖn cña l·nh ®¹o vÒ chÊt l-îng. Uû quyÒn vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c phã gi¸m ®èc, trî lý gi¸m ®èc, c¸c tr-ëng ®¬n vÞ trong C«ng ty.  Phã gi¸m ®èc vµ trî lý gi¸m ®èc : gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc theo sù uû quyÒn cña Gi¸m ®èc.  Phßng ®¶m b¶o chÊt l-îng: x©y dùng, ¸p dông hÖ thèng chÊt l-îng phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9002. TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l-îng nguyªn liÖu, s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch chÊt l-îng vµ c¸c thñ tôc ®· ban hµnh. KiÓm so¸t c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l-êng vµ thö nghiÖm.  Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong C«ng ty. Nghiªn cøu c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó thiÕt kÕ s¶n phÈm cho phï hîp. LËp ph-¬ng ¸n xö lý c¸c s¶n phÈm hoÆc nguyªn liÖu kh«ng phï hîp, ®Ò ra c¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc vµ theo dâi. Kh¶o s¸t s¶n phÈm míi, t- vÊn kü thuËt cho kh¸ch hµng.  Phßng c¬ ®iÖn: lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ®iÒu hµnh viÖc söa ch÷a, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ, so¹n th¶o quy tr×nh, néi quy vÒ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, an toµn lao ®éng , vÖ sinh c«ng nghiÖp, m«i tr-êng vµ tæ chøc huÊn luyÖn cho c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn viÖc c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Tæ chøc thùc hiÖn kiÓm nghiÖm m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o d-ìng söa ch÷a hÖ thèng m¸y vi tÝnh cña C«ng ty.  Phßng kÕ ho¹ch: x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m, th¸ng ®Ó giao cho c¸c ®¬n vÞ. Theo dâi, ®iÒu ®é s¶n xuÊt, tiÕp nhËn vµ xem xÐt yªu cÇu cung cÊp s¬n « t«, xe m¸y.  Phßng thÞ tr-êng: ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn c¸c cöa hµng b¸n lÎ thuéc C«ng ty, giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm.  Phßng tiªu thô: b¸n hµng, th«ng tin cho kh¸ch hµng vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n phÈm cña C«ng ty. Xem xÐt ho¹t ®éng b¸n hµng. Tæ chøc qu¶n lý chÊt l-îng. - 10 -  Phßng qu¶n lý vËt t-: thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t c«ng t¸c chuÈn bÞ, phª duyÖt tµi liÖu mua hµng. Lùa chän nhµ cung øng, tæ chøc tiÕp nhËn vËt t-, ®¶m b¶o chÊt l-îng cña nguyªn liÖu mua vÒ phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cung cÊp ®ñ nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng trong C«ng ty. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i toµn diÖn cho c«ng nh©n viªn ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty.  Phßng Tµi vô: h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tæ chøc tr¶ l-¬ng th-ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty, cung cÊp c¸c th«ng tinh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¬ së ®Ó Ban gi¸m ®èc ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh. C¸c phßng ban trªn ®©y kh«ng chØ ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh mµ cßn ph¶i phèi hîp lÉn nhau ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc liªn tôc, ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô h-íng dÉn c¸c bé phËn cÊp d-íi thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. ë ®©y, C«ng ty ®· ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trùc tuyÕn - chøc n¨ng. Qua c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ta thÊy m« h×nh nµy kh«ng hÒ bÞ chång chÐo vµ thiÕu sãt. Mçi bé phËn ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng cña m×nh vµ thùc hiÖn ®-îc ®Çy ®ñ c¸c môc tiªu cu¶ C«ng ty ®Ò ra, kh«ng bé phËn nµo chØ huy, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña bé phËn kh¸c, mµ chØ chó träng vµo thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh. Tãm l¹i, víi c¬ cÊu tæ chøc nh- trªn lµ hîp lý vµ phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. Trong ®ã c¸c phßng ban ®-îc sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña cÊp trªn ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh, tr¸nh ®-îc sù chØ ®¹o trïng lÆp trong kh©u tæ chøc vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt, th«ng tin gi÷a c¸n bé chØ ®¹o vµ nh©n viªn ®-îc gi¶i quyÕt nhanh h¬n. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m lµm cho viÖc kiÓm tra chÊt l-îng qu¶n lý s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ cña tõng ph©n x-ëng, gãp phÇn n©ng cao sè l-îng vµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - 11 - 4. Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty. ChØ tiªu §V §N¨m N¨m N¨m 1999 2000 2001 N¨m 2000 N¨m 2001 so víi 1999 so víi 2000 + /- % % + /- & % 1.GTTSL (theo Tr gi¸ n¨m 1994). 99.785 123.688 147.311 +23.903 124 +23.623 119 2.Doanh thu (kh«ng thuÕ) _ 84.771 107.062 123.622 +22.351 126 +16.560 115 3.SL s¬n c¸c lo¹i tÊn 4.184 4.838 5.650 +654 116 +812 117 4.L·i ph¸t sinh Tr 4.526 5.655 5.700 +1.129 125 +45 100,8 5. Tæng sè L§ Ng 385 420 443 +35 109 +23 105 6.Tæng sè vèn Tr 10.202 13.000 14.742 +2.798 127 +1.742 113 B¶ng I.1: Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi NhËn xÐt : Tõ b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty n¨m sau ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n¨m tr-íc. Cô thÓ n¨m 2000 cã gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t 123.688 triÖu ®ång, so víi n¨m 1999 t¨ng 23.903 triÖu hay ®¹t 124%, t-¬ng tù n¨m 2001 gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng còng t¨ng so víi n¨m 2000 vµ ®¹t 119%. Doanh thu cña ®¬n vÞ còng cã sù gia t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc cho thÊy C«ng ty ®· t×m ra h-íng ph¸t triÓn míi, thóc ®Èy tiªu thô. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu gi÷a n¨m 2000 vµ n¨m 2001 lµ kh«ng ®ång ®Òu vµ so víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 cã tèc ®é t¨ng chËm h¬n. §Æc biÖt n¨m 2000 cã l·i ph¸t sinh so víi n¨m 1999 t¨ng 1.129 (triÖu ®ång) hay ®¹t 125% vµ tæng sè vèn cña C«ng ty còng t¨ng 2.798 (triÖu ®ång) hay ®¹t 127% so víi n¨m 1999, ®iÒu ®ã cho thÊy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong n¨m 2000 rÊt cao. Nh-ng ®Õn n¨m 2001 th× tèc ®é ph¸t triÓn nµy ®· kh«ng ®-îc duy tr× mÆc dï cã sù gia t¨ng vÒ mäi mÆt.Do ®ã C«ng ty còng cÇn xem xÐt l¹i ®Ó cã biÖn ph¸p sao cho ph¸t triÓn ®-îc ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh. - 12 - PhÇn II : B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. I.Tæng quan vÒ bé m¸y kÕ to¸n. 1. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ lµ do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng t¹i ®¬n vÞ, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n trªn c¬ së ®Þnh h×nh ®-îc khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- chÊt l-îng cÇn ph¶i ®¹t vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n trªn gãc ®é tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n lµ tËp hîp ®ång bé c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng t¹i ®¬n vÞ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, víi h×nh thøc ho¹t ®éng lµ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi ®· dùa trªn ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh còng nh- nh÷ng yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ sao cho ®¶m b¶o ®-îc ®Çy ®ñ chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Do ®ã, bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. §©y lµ m« h×nh chØ tæ chøc duy nhÊt mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n tõ thu nhËn, ghi sæ, xö lý th«ng tin trªn hÖ thèng b¸o c¸o ph©n tÝch vµ tæng hîp cña ®¬n vÞ. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty theo s¬ ®å sau: - 13 - KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Thanh to¸n KiÓm to¸n Ng©n hµng TiÒn l-¬ng VËt liÖu Tiªu thô TSC§ S¬ ®å II.1: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2. T×nh h×nh lao ®éng trong bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty bao gåm cã 9 ng-êi, víi mçi c¸n bé ®Òu cã sù ph©n c«ng, quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n riªng vÒ khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc giao, ®Ó tõ ®ã t¹o thµnh mèi liªn hÖ cã tÝnh vÞ trÝ, phô thuéc. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n trong bé m¸y ®-îc thùc hiÖn dùa trªn nguyªn t¾c kÐp vµ khèi l-îng c«ng viÖc gi÷a c¸c phÇn hµnh vµ ®-îc bè trÝ nh- sau: + 1 Tr-ëng phßng: theo dâi chung + h¹ch to¸n gi¸ thµnh + h¹ch to¸n söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. +1 Phã phßng: kÕ to¸n vËt liÖu + kÕ to¸n tæng hîp + kiÓm to¸n néi bé. +1 Phã phßng: h¹ch to¸n tiªu thô + theo dâi c«ng nî (TK131) + h¹ch to¸n tiÒn mÆt. +1 Phã phßng: kÕ to¸n thanh to¸n + theo dâi b¸n hµng. +1 kÕ to¸n tiÒn l-¬ng + BHXH. +1 kÕ to¸n h¹ch to¸n c«ng nî (TK 331) vµ thuÕ +1 kÕ to¸n h¹ch to¸n nhËp - xuÊt - tån vËt liÖu, thµnh phÈm + h¹ch to¸n chi tiÕt TK 641, 642. +1 kÕ to¸n h¹ch to¸n TK 112. +1 thñ quü. - 14 - Quan hÖ gi÷a c¸c lao ®éng kÕ to¸n trong bé m¸y ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn, tøc lµ bé m¸y ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc trùc tiÕp, kÕ to¸n tr-ëng (Tr-ëng phßng) sÏ trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh kh«ng cÇn qua kh©u trung gian. ViÖc bè trÝ lao ®éng kÕ to¸n võa chuyªn m«n ho¸ võa kiªm nhiÖm mét sè phÇn hµnh t¹i C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®-îc chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra cña c«ng t¸c kÕ to¸n, phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cã hiÖu qu¶. 3. Tæ chøc h×nh thøc kÕ to¸n. Do ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh còng nh- ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña ®¬n vÞ, ®Ó thuËn tiÖn cho qu¶n lý C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ NhËt ký chøng tõ víi kú h¹ch to¸n theo quÝ vµ niªn ®é kÕ to¸n tõ 1/1/N ®Õn 31/12/N. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty lu«n ®¶m b¶o theo ®óng ChÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n-íc quy ®Þnh vÒ hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n còng nhb¸o c¸o kÕ to¸n. * HÖ thèng chøng tõ: ¸p dông theo danh môc chøng tõ t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1141--TC/Q§/C§KT ngµy 1/1/1995 cña Bé Tµi chÝnh. * HÖ thèng tµi kho¶n: ®¶m b¶o më tµi kho¶n theo ®óng ®èi t-îng h¹ch to¸n vµ më chi tiÕt ®Õn tµi kho¶n cÊp 2 cho nh÷ng ®èi t-îng cÇn theo dâi chi tiÕt, VD nh- TK112, TK331, TK 152, . . . * HÖ thèng sæ kÕ to¸n: ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ (theo mÉu quy ®Þnh chung). * B¸o c¸o kÕ to¸n: do yªu cÇu cña qu¶n lý ®¬n vÞ ¸p dông chÕ ®é b¸o c¸o theo quÝ, víi hÖ thèng b¸o c¸o bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. -B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh .-ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. - 15 - S¬ ®å tæ chøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi quÝ §èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å II.2: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n II. B¸o c¸o kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n theo mét sè phÇn hµnh chñ yÕu. 1. PhÇn hµnh kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. * Chøng tõ:  PhiÕu thu  PhiÕu chi  GiÊy b¸o Nî, b¸o Cã  GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng  GiÊy thanh to¸n t¹m øng  Biªn lai thu tiÒn - 16 - *Tµi kho¶n: - TK 111 - TK 112 - C¸c TK kh¸c liªn quan *Quy tr×nh h¹ch to¸n: Chøng tõ (1) (1) Sæ quü (2) NK - CT sè 1,2 B¶ng kª sè 1,2 (3) (3) Sæ C¸i TK 111,112 (4) (5) B¸o c¸o Trong phÇn hµnh kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i ®¬n vÞ kh«ng sö dông TK 113 do ®ã kh«ng h¹ch to¸n trªn NKCT sè 3. §èi víi tiÒn göi ng©n hµng ®¬n vÞ më tµi kho¶n chi tiÕt cÊp 2 theo tõng Ng©n hµng giao dÞch, do ®ã còng vµo NKCT sè 2 chi tiÕt theo tõng Ng©n hµng giao dÞch. §èi víi h¹ch to¸n ngo¹i tÖ ®¬n vÞ sö dông tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn Ng©n hµng do Nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm h¹ch to¸n vµ kh«ng h¹ch to¸n chi tiÕt ngo¹i tÖ trªn TK 007. 2. PhÇn hµnh kÕ to¸n TSC§. TSC§ t¹i ®¬n vÞ chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c (chiÕm gÇn 60% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n), hÇu hÕt TSC§ ®· ®-îc ®Çu t-, ®æi míi qua mua s¾m. - 17 - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n: Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua + Chi phÝ l¾p ®Æt vµ c¸c chi phÝ kh¸c nÕu cã. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ c¸c tr-êng hîp khÊu hao ®Æc biÖt: KhÊu hao theo thêi gian h÷u dông cña tµi s¶n. T¹i ®¬n vÞ kh«ng sö dông TK 213 - TSC§ v« h×nh, ®èi víi kho¶n chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, s¸ng kiÕn kü thuËt th-êng ph¸t sinh kh«ng lín nªn ®¬n vÞ h¹ch to¸n vµo chi phÝ trong kú chø kh«ng h¹ch to¸n lµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. ViÖc h¹ch to¸n TSC§ t¹i ®¬n vÞ ®-îc thùc hiÖn tõ kh©u lËp chøng tõ ( quyÕt ®Þnh vÒ mua s¾m, thanh lý, nh-îng b¸n TSC§; Hîp ®ång mua b¸n; Biªn b¶n bµn giao TSC§; . . . . ) ®Õn vµo ThÎ TSC§, Sæ t¨ng, gi¶m TSC§, vµ vµo NKCT sè 9 còng nh- c¸c NKCT kh¸c cã liªn quan. Quy tr×nh h¹ch to¸n TSC§ ®-îc thùc hiÖn nh- sau: Ctõ TSC§ (ThÎ TSC§) (1) (1) Sæ chi tiÕt TSC§ NK - CT Sè 9 NK - CT Cã liªn quan (2) (2) (2) Sæ C¸i TK 211 (3) B¸o c¸o 3. PhÇn hµnh kÕ to¸n vËt t-. * Chøng tõ: -NhËp: + Hîp ®ång kinh tÕ +Ho¸ ®¬n b¸n hµng (Ho¸ ®¬n GTGT) - 18 - +PhiÕu nhËp +Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- (KCS) -XuÊt: +Ho¸ ®¬n GTGT +PhiÕu xuÊt +PhiÕu xuÊt vËt t- theo ®Þnh møc +PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé * Tµi kho¶n: T¹i ®¬n vÞ sè l-îng chñng lo¹i vËt t- ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm s¬n rÊt lín, viÖc theo dâi chi tiÕt theo tõng lo¹i vËt t- ®-îc Thñ kho vµ KÕ to¸n nhËp xuÊt - tån vËt t- theo dâi trªn ThÎ kho, cßn viÖc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n ®-îc ®¬n vÞ më chi tiÕt ®Õn tµi kho¶n cÊp hai theo dâi theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, . . . . * Quy tr×nh h¹ch to¸n: NhËp XuÊt Chøng tõ (1) (1) (4) Sæ chi tiÕt B¶ng PB sè 2 B¶ng kª sè 3 (5) (3) (2) B¶ng kª 4,5,6 NK-CT liªn quan (6) NK-CT sè7 (7) (7) Sæ C¸i TK 152,153 (8) B¸o c¸o - 19 - T¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p ThÎ song song vµ sö dông gi¸ h¹ch to¸n : §èi víi vËt t- nhËp : gi¸ h¹ch to¸n = gi¸ trªn ho¸ ®¬n ng-êi b¸n gi¸ thùc tÕ = gi¸ ho¸ ®¬n + chi phÝ thu mua ph¸t sinh §èi víi vËt t- xuÊt: sö dông ph-¬ng ph¸p NhËp tr-íc - XuÊt tr-íc. III.NhËn xÐt. Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®· ®-îc thùc hiÖn theo ®óng ChÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n-íc quy ®Þnh, ®¶m b¶o phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lý. C¸ch tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gióp cho viÖc thùc hiÖn khèi l-îng c«ng viÖc gi÷a c¸c phÇn hµnh võa chuyªn m«n ho¸ v-µ hîp t¸c ho¸, ®ång thêi cã thÓ kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a c¸c phÇn hµnh. Víi sù qu¶n lý trùc tiÕp tõ KÕ to¸n tr-ëng ®èi víi mäi ho¹t ®éng trong bé m¸y kÕ to¸n gióp cho viÖc qu¶n lý ®-îc ®ång bé. HÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n ®-îc C«ng ty ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh chung, viÖc ghi chÐp còng nh- lªn B¸o c¸o kÕ to¸n tõng quÝ lu«n ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi. Tuy nhiªn do tÝnh chÊt, khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty mµ hiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n vÉn thùc hiÖn lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng. §Ó cã thÓ gi¶m bít c¸c khèi l-îng viÖc cÇn thùc hiÖn C«ng ty còng nªn xem xÐt ®-a phÇn mÒm kÕ to¸n vµo sö dông ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. - 20 -
- Xem thêm -