Tài liệu Báo cáo tổng hợp thực hành nghiệp vụ kế toán

  • Số trang: 177 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN §Ò bµi C«ng ty §¹i Phó lµ mét doanh nghiªp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c lo¹i Pin phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt. C«ng ty §¹i Phó h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2003 ®îc thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau ( ®¬n vÞ tÝnh: VN§) A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n: Sè hiÖu 111 112 131 134 138 141 1421 1422 152 153 154 155 157 211 241 214 311 331 335 333 334 336 338 Tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Ph¶i thu néi bé Ph¶i thu kh¸c T¹m øng Tr¶ tríc cho ngêi b¸n Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Nguyªn vËt liÖu C«ng cô- Dông cô Chi phÝ SX- KD dë dang Thµnh phÈm tån kho Hµng göi b¸n Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh X©y dùng c¬ b¶n dë dang KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Chi phÝ tr¶ tríc VAT ph¶i nép nhµ níc Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c D nî 1.867.088.549 64.749.867 744.402.457 59.383.670 1.119.347 92.475.300 78.299.035 19.008.840 181.093.330 76.920.399 177. 412.702 1.307.569.000 818.184.550 11.680.930.958 775.119.697 D cã 2.261.070.002 3.937.005.121 166.419.912 655.202.296 8.727.316 12.081.112 93.000.000 57.707.275 1 B¸o c¸o tæng hîp Sè hiÖu 341 342 411 414 415 421 461 X Tªn tµi kho¶n Vay dµi h¹n Nî kh¸c Nguån vèn kinh doanh Quü ®Çu t ph¸t triÓn Lç n¨m tríc Lîi nhuËn cha ph©n phèi Nguån kinh phÝ sù nghiÖp Tæng céng D nî D cã 5.840.001.503 1.000.385 4.625.269.074 113.080.539 1.810.236.686 156.418.731 18.041.500 17.943.757.701 17.943.757.701 B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n: * Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng. (§¬n vÞ tÝnh: VN§) STT 1 2 3 4 X M· kh¸ch CTTL CTLH CTHP CTAH Tæng céng Tªn kh¸ch hµng C«ng ty Thanh LuËn C«ng ty Long Hµ C«ng ty Hµ Phong C«ng ty An Hoµ x D nî 104.402.000 203.400.412 92.100.000 344.500.045 744.402.457 * Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. (§¬n vÞ tÝnh: VN§) STT 1 2 X M· kh¸ch CtP§ CtHT Tæng céng Tªn kh¸ch hµng C«ng ty Ph©n §¹m C«ng ty Hµ Tu x D nî 116.020.121 50.399.791 166.419.912 2 B¸o c¸o tæng hîp * Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu. (§¬n vÞ tÝnh: VN§) STT Tªn NVL Ký hiÖu §VT Sè lîng 1 Than Ron TR TÊn 4.686,18 2 Than XÝt TX TÊn 3.803,34 X x X x Tæng céng §¬n gi¸ 30.106 10.520 x Thµnh tiÒn 141.082.120 40.011.210 181.039.330 * Tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú (§¬n vÞ tÝnh: VN§) -Than c¸m 2: 60.209.300 - Than c¸m 3 : 117.203.402 * Tµi kho¶n 155: Thµnh phÈm STT Tªn s¶n phÈm 1 Than c¸m 2 2 Than c¸m 3 x Tæng céng §VT TÊn TÊn X (§¬n vÞ tÝnh: VN§) Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1.344.543 389 523.027.600 220.700 3.554,79 784.541.400 X x 1.307.569.000 C- C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú: NV1: Ngµy 01/01/2002. PhiÕu nhËp kho sè 1. NhËp kho 1260 tÊn than ron ®¬n gi¸ 30.000 ®/kg. ThuÕ VAT 10%. Cha thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty xi m¨ng X78 NV2: Ngµy 01/01/2002. PhiÕu chi sè 1. KÌm c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan vÒ viÖc chi tr¶ tiÒn vËn chuyÓn, bèc dì sè hµng nhËp kho ngµy 01/01/2002 lµ: 500.000®. ThuÕ VAT 5%. NV3: Ngµy 02/01/2002. C«ng An Hoµ tr¶ 1/2 sè nî kú tríc. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cña ng©n hµng NN PTNT NV4: Ngµy 02/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 01. XuÊt kho 2010 TÊn Than Ron cho bé phËn s¶n xuÊt trong ®ã: - 1520 TÊn Than Ron dïng cho bé phËn s¶n xuÊt than c¸m 2 - 490 TÊn Than Ron dïng cho bé phËn s¶n xuÊt than c¸m 3 NV5: Ngµy 02/01/2002. PhiÕu nhËp kho sè 2. NhËp kho 6.200TÊn than xÝt §¬n gi¸ 10.200®/TÊn . ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n tríc 50% b»ng TGNH. Sè cßn l¹i C«ng ty nhËn nî. NV6: Ngµy 02/01/2002. 3 B¸o c¸o tæng hîp PhiÕu chi sè 2. KÌm c¸c chøng tõ gèc liªn quan vÒ viÖc chi tr¶ tiÒn vËn chuyÓn hµng ngµy 02/01/2002 lµ 700.000®. ThuÕ VAT 10%. NV7: Ngµy 03/01/2002 PhiÕu xuÊt kho sè 02. XuÊt kho 2310TÊn than xÝt cho bé phËn s¶n xuÊt trong ®ã: - 1700 TÊn than xÝt dïng cho bé phËn s¶n xuÊt Than c¸m 3. - 610 TÊn than xÝt dïng cho bé phËn s¶n xuÊt Than c¸m 2 NV8: Ngµy 04/01/2002. PhiÕu thu sè 8. Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt: 34.000.000® NV9: Ngµy 04/01/2002. PhiÕu chi sè 09. Mua 3 m¸y vi tÝnh phôc vô cho bé phËn b¸n hµng trÞ gi¸ 7.500.000 ®/m¸y. ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. NV10: Ngµy 06/01/2002. Thanh to¸n tiÒn ë NV1 b»ng tiÒn göi ng©n hµng. §· nhËn ®îc giÊy b¸o nî cña ng©n hµng NNPTNT. NV11: Ngµy 06/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 11. XuÊt kho c«ng cô dông cô ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh thuéc lo¹i ph©n bæ 1 lÇn trÞ gi¸ 30.000.000® ®îc chia ®Òu cho 2 ph©n xëng s¶n xuÊt. NV12: Ngµy 06/01/2002. B¸n than c¸m 3 cho c«ng ty AN Hoµ sè lîng 30.000 TÊn ®¬n gi¸ 4215 ®/TÊn . ThuÕ VAT 10%. C«ng ty An Hoµ cha thanh to¸n tiÒn hµng. NV13: Ngµy 08/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 13. XuÊt kho 1000TÊn than Ron dïng cho s¶n xuÊt than c¸m 3. NV14: Ngµy 08/01/2002. PhiÕu nhËp kho sè 8. Mua than ron cña c«ng ty Hµ Tu. Sè lîng 2373 tÊn . §¬n gi¸ 29.980 ®/tÊn . C«ng ty ®· thanh to¸n 50% tiÒn hµng b»ng tiÒn göi ng©n hµng. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng NNPTNT. NV15: Ngµy 08/01/2002. C«ng ty Hµ Phong tr¶ 1/3 sè tiÒn nî kú tríc b»ng tiÒ göi ng©n hµng. C«ng ty ®· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng. Tu. NV16: Ngµy 09/01/2002. PhiÕu chi sè 16. Tr¶ hÕt tiÒn cßn nî ë NV 14 cho C«ng ty Hµ NV17: Ngµy 09/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 17: XuÊt kho 1250 tÊn than xÝt ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3. NV18: Ngµy 10/01/2002. PhiÕu thu sè 18. NhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000®. Giao cho c« NguyÔn Thanh Hµ ®i rót tiÒn göi ng©n hµng. NV19: Ngµy 10/01/2002. 4 B¸o c¸o tæng hîp B¸n 19.800 tÊn than c¸m 3 ®¬n gi¸ 5126 ®/tÊn B¸n 20.000 tÊn than c¸m 2 ®¬n gi¸ 400 ®/tÊn Cho c«ng ty Long Hµ . C«ng ty Long Hµ ®· thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn göi ng©n hµng, sè cßn l¹i ký nhËn nî. ThuÕ VAT 10%. NV20: Ngµy 10/01/2002. PhiÕu chi sè 20. C«ng ty mua 3 m¸y ®Õm tiÒn dïng cho bé phËn b¸n hµng, trÞ gi¸ 5.500.000 ®/m¸y. ThuÕ VAT 10%. C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. NV21: Ngµy 11/01/2002. Göi b¸n 7.500 tÊn than c¸m 3 cho ®¹i lý víi ®¬n gi¸ 5126 ®/tÊn . NV22: Ngµy 11/01/2002. PhiÕu thu sè 22. C«ng An Hoµ thanh to¸n tiÒn hµng ë NV12 b»ng tiÒn mÆt. NV23: Ngµy 11/01/2002. PhiÕu chi sè 23. Mua 507,2 tÊn than ron. §¬n gi¸ 30.125 ®/tÊn . ThuÕ VAT 10%. §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. NV24: Ngµy 14/01/2002. B¸n 12.000tÊn than c¸m 3 trÞ gi¸ cha thuÕ 5126 ®/pin cho c«ng ty Hµo Nam. C«ng ty Hµo Nam ®· thanh to¸n b»ng TGNH. ThuÕ VAT 10%. NV25: Ngµy 14/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 25. XuÊt kho 2410 tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3 NV26: Ngµy 14/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 27. XuÊt kho 1000 tÊn than xÝt ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3. NV27: Ngµy 14/01/2002 PhiÕu xuÊt kho sè 28. XuÊt kho 1500tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 2. NV28: Ngµy 16/01/2002 C«ng ty Thanh LuËn tr¶ 54.402.000 b»ng tiÒn göi ng©n hµng. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cña ng©n hµng NNPTNT. NV29: Ngµy 16/01/2002 PhiÕu xuÊt kho sè 30. - XuÊt kho 1.100tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 2 - XuÊt kho 890,18tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3. NV30: Ngµy 17/01/2002. PhiÕu chi sè 31. Tr¶ nî kú tríc 16.020.000® b»ng tiÒn mÆt cho C«ng ty Ph©n §¹m. NV31: Ngµy 17/01/2002. Mua 1 m¸y nghiÒn phôc vô cho bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ mua tr¶ theo ho¸ ®¬n c¶ VAT lµ 55.000.000®. ThuÕ VAT 10%. Chi phÝ vËn chuyÓn 500.000® ThuÕ VAT 5%. Toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh nµy ®îc thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. TØ lÖ KH 8%/n¨m. §îc biÕt nguån vèn doanh nghiÖp lÊy sö dông ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh trÝch tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn. 5 B¸o c¸o tæng hîp NV32: Ngµy 18/01/2002. PhiÕu thu sè 33. C«ng An Hoµ tr¶ tiÒn cho C«ng ty b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 50.000.000®. NV33: Ngµy 18/01/2002. PhiÕu chi sè 34. §¹i lý b¸n ®îc 6.000than c¸m c¸m 3, ®¬n gi¸ 5126 ®/TÊn ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Hoa hång C«ng ty ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt lµ 991.716®. 6 B¸o c¸o tæng hîp NV34: Ngµy 21/01/2002. PhiÕu thu sè 35. C«ng ty Long Hµ thanh to¸n nèt sè tiÒn nî ë NV 19 b»ng tiÒn mÆt. NV35: Ngµy 21/01/2002. Göi b¸n ®¹i lý 87.000tÊn than c¸m 2. §¬n gi¸ 436®/tÊn . NV36: Ngµy 22/01/2002. PhiÕu chi sè 34. §¹i lý b¸o b¸n ®îc 1.500tÊn than c¸m 3. §¬n gi¸ 5.126®/tÊn , ®· thanh to¸n b»ng TGNH. C«ng ty tr¶ tiÒn hoa hång lµ 247.929®. NV37: Ngµy 22/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 38. - XuÊt kho 1.000tÊn than xÝt ®Ó s¶n xuÊtthan c¸m 2. - XuÊt kho 943tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3. NV38: Ngµy 23/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 40. - XuÊt kho 1000 tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 2 - XuÊt kho 1000tÊn than ron ®Ó s¶n xuÊt than c¸m 3 NV39: Ngµy 24/01/2002. PhiÕu nhËp kho sè 41. - Mua 2000 tÊn than xÝt ®¬n gi¸ 11.020 ®/tÊn - Mua3100 tÊn than ron ®¬n gi¸ 30.200 ®/tÊn. ThuÕ VAT 10%. TiÒn vËn chuyÓn bèc dì hµng lµ 620.000®. ThuÕ VAT 5%. §· thanh to¸n toµn bé b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu chi sè 41 NV40: Ngµy 24/01/2002. PhiÕu chi sè 42. Chi tiÒn mÆt kÌm c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan vÒ kho¶n tiÕp kh¸ch 2.000.000®. NV41: Ngµy 25/01/2002 PhiÕu thu sè 43. §¹i lý thanh to¸n tiÒn hµng göi b¸n sè lîng 61.500tÊn , ®¬n gi¸ 436®/tÊn . Hoa hång cho ®¹i lý tr¶ b»ng tiÒn mÆt lµ 974.160®. NV42: Ngµy 25/01/2002. PhiÕu xuÊt kho sè 44. XuÊt kho b¸n 12.500tÊn than c¸m 3 cho c«ng ty Long Hµ , ®¬n gi¸ 5126®/tÊn ThuÕ VAT 10%. C«ng ty nhËn nî. NV43: Ngµy 26/01/2002. PhiÕu chi sè 45. §¹i lý thanh to¸n nèt tiÒn hµng göi b¸n ë NV 36 b»ng TGNH. Sè lîng 25.500tÊn , ®¬n gi¸ 436®/tÊn . Hoa hång lµ 403.920® ®· cho ®¹i lý b»ng tiÒn mÆt. NV44: Ngµy 28/01/2002. C«ng ty Long Hµ tr¶ 1/2 sè nî k× tríc b»ng TGNH. §· nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng NNPTNT. NV45: Ngµy 29/01/2002. B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ trong th¸ng 1 n¨m 2002 vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông sau: - Bé phËn s¶n xuÊt: 12.690.000® 7 B¸o c¸o tæng hîp - Bé phËn b¸n hµng: 95.900.000® - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 62.250.850® NV46: Ngµy 29/01/2002. PhiÕu chi sè 46. Tr¶ tiÒn ®iÖn níc 17.500.000® b»ng tiÒn mÆt, VAT 10%. §îc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng - Bé phËn s¶n xuÊt: 11.500.000®. - Bé phËn b¸n hµng: 4.000.000® - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 2.000.000® NV47: Ngµy 30/01/2002. B¶ng tæng hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c¸c ®èi tîng sau: - Nh©n viªn ph©n xëng: 50.000.000®. PXSX than c¸m 2: 20.000.000®. PXSX than c¸m 3: 30.000.000® - Nh©n viªn b¸n hµng: 12.000.000® - Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp: 12.000.000® - Nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt: 15.000.000® NV48: Ngµy 31/01/2002. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh NV49: Ngµy 31/01/2002. Tr¶ l¬ng th¸ng 01 cho c«ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. NV50: Ngµy 31/01/2002. PhiÕu chi sè 51. Nép tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ b»ng tiÒn mÆt. NV51: Ngµy 31/01/2002. PhiÕu nhËp kho sè 47. S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho - Than c¸m 2 : 300.000 tÊn - Than c¸m 3: 150.000 tÊn . BiÕt s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng lµ: - Than c¸m 2: 310.684.091,1® - Than c¸m 3: 487.876.900,83® Chi phÝ ph©n bæ nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ: - Than c¸m 3 = 39.750.000® - Than c¸m 2 = 19.750.000® * Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh Than Ron: * Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®èi víi nguyÖn vËt liÖu chÝnh Than XÝt : 8 B¸o c¸o tæng hîp §Þnh kho¶n A. §Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú: NV1. Nî TK 152 (Than ron) : 37.800.000 Nî TK 1331 : 3.780.000 Cã TK 331(Xi m¨ng X78) : 41.580.000 NV2. Nî TK 152 (Than ron) : 500.000 Nî TK 1331 : 25.000 Cã TK 111 : 525.000 NV3. Nî TK 112 : 172.250.022,5 Cã TK 131(An Hoµ ) : 172.250.022,5 NV4. Nî TK 621 (Than c¸m 2) : 44.469.880 Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 14.335.685 Cã TK 152 (Than ron) : 58.805.565 NV5. Nî TK 152 (Than xÝt) : 63.240.000 Nî TK 1331 : 6.324.000 Cã TK 112 : 34.782.000 Cã TK 331 : 34.782.000 NV6. Nî TK 152 (Than xÝt ) : 700.000 Nî TK 1331 : 70.000 Cã TK 111 : 770.000 NV7. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 17.744.651,0 Nî TK 621 (Than c¸m 2) : 6.367.198,3 Cã TK 152 (Than xÝt ): 24.111.849,3 NV8. Nî TK 111 : 34.000.000 9 B¸o c¸o tæng hîp Cã TK 112 : 34.000.000 NV9. Nî TK 211 : 22.500.000 Nî TK 1331 : 2.250.000 Cã TK 111 : 24.750.000 NV10. Nî TK 331 (Xi m¨ng X78) : 41.580.000 Cã TK 112 : 41.580.000 NV11 . Nî TK 627 (Than c¸m 3) : 15.000.000 Nî TK 627 (Than c¸m 2) : 15.000.000 Cã TK153 : 30.000.000 NV12. C«ng ty §¹i Phó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc. Sè d ®Çu kú than c¸m 2: 220.700 tÊn Gi¸ vèn hµng b¸n than c¸m 3: 3554.79®/tÊn  Gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt kho = 3554,79 x 30.000 = 106.643.700® a. Nî TK 632 : 106.643.700 Cã TK 155 : 106.643.700 b. Nî TK 131 (An Hoµ ) : 139.095.000 Cã TK 511 : 126.450.000 Cã TK 3331 : 12.645.000 NV13. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 29.256.500 Cã TK 152 (Than ron) : 29.256.500 NV14. Nî TK 152 (Than ron) : 71.142.540 Nî TK 1331 : 7.114.254 Cã TK 112 : 39.128.397 Cã TK 331 (Hµ Tu ) : 39.128.397 NV15. Nî TK 112 : 30.700.000 Cã TK 131 (Hµ Tu ) : 30.700.000 NV16. Nî TK 331 (Hµ Tu ) : 89.528.188 Cã TK 111 : 89.528.188 NV17. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 13.047.537,5 Cã TK 152 (Than xÝt ) : 13.047.537,5 NV18. Nî TK 111 : 20.000.000 10 B¸o c¸o tæng hîp Cã TK 112 : 20.000.000 NV19. a. Nî TK 632 (Than c¸m 3) : 70.387.020 Nî TK 632 (Than c¸m 2) : 7.780.000 Cã TK 155 : 78.167.020 b. Nî TK 111 : 54.802.149 Nî TK 131 (Long Hµ ) : 54.802.149 Cã TK 511 : 109.494.800 Cã TK 3331 : 1.094.948 NV20. Nî TK 211 : 16.500.000 Nî TK 1331 : 1.650.000 Cã TK 111 : 18.150.000 NV21. Nî TK 157 (Than c¸m 3) : 38.445.000 Cã TK 155 : 38.445.000 NV22. Nî TK 111 : 139.095.000 Cã TK 131 (An Hoµ ) : 139.095.000 NV23. Nî TK 152 (Than ron) : 15.279.400 Nî TK 1331 : 1.527.940 Cã TK 111 : 16.807.340 NV24. a. Nî TK 632 (Than c¸m 3) : 42.657.480 Cã TK 155 : 42.657.480 b. Nî TK 112 : 67.663.200 Cã TK 511 : 61.512.000 Cã TK 3331 : 6.151.200 NV25. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 70.508.165 Cã TK 152 (Than ron ) : 70.508.165 NV26. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 10.438.030 Cã TK 152 (Than xÝt ) : 10.438.030 NV27. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 43.884.750 Cã TK 152 (Than ron ) : 43.884.750 NV28. Nî TK 112 : 54.402.000 Cã TK 131 (Thanh luËn ) : 54.402.000 NV29. Nî TK 621 (Than c¸m 2) : 32.182.150 Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 26.043.551,17 Cã TK 152 (Than ron) : 58.225.701,17 NV30. Nî TK 331 ( Ph©n §¹m ) : 16.020.000 Cã TK 111 : 16.020.000 NV31. a. Nî TK 211 : 50.500.000 11 B¸o c¸o tæng hîp Nî TK 1331 : 5.025.000 Cã TK 112 : 55.525.000 b. Nî TK 414 : 55.525.000 Cã TK 411 : 55.525.000 NV32. Nî TK 111 : 50.000.000 Cã TK (An Hoµ ) : 50.000.000 NV33 . a. Nî TK 632 : 20.968.560 Cã TK 157 (Than c¸m 3) : 20.968.560 12 B¸o c¸o tæng hîp b. Nî TK 112 Cã TK 511 Cã TK 3331 c. Nî TK 642 Cã TK 111 : 33.831.600 : 30.756.000 : 3.075.600 : 991.716 : 991.716 NV34 . Nî TK 111 : 90.241.140 Cã TK 131 (Long Mü ): 90.241.140 NV35 . Nî TK 157 (Than c¸m 3) : 32.040.360 Cã TK 155 : 32.040.360 NV36. a. Nî TK 632 (Than c¸m 3) : 5.332.185 Cã TK 157 : 5.332.185 b. Nî TK 112 : 4.457.900 Cã TK 511 : 7.689.000 Cã TK 3331 : 768.900 c. Nî TK 642 : 247.920 Cã TK 111 : 247.920 NV37 .a. Nî TK 621 (Than c¸m 2) : 10.438.030 Cã TK 152 (Than xÝt ) : 10.438.030 b. Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 27.588.879,5 Cã TK 152 (Than ron ) : 27.588.879,5 NV38. Nî TK 621 (Than c¸m 2) : 29.256.500 Nî TK 621 (Than c¸m 3) : 29.256.500 Cã TK 152 (Than ron ) : 58.513.000 NV39 .a. Nî TK 152 (Than xÝt ): 22.040.000 Nî TK 152 (Than ron) : 93.620.000 Nî TK 1331 : 11.566.000 Cã TK 111 : 127.226.000 b. Nî TK 152 : 620.000 Nî TK 1331 : 31.000 Cã TK 111 : 651.000 NV40. Nî TK 642 : 2.000.000 13 B¸o c¸o tæng hîp Cã TK 111 : 2.000.000 NV41 . a. Nî TK 632 (Than c¸m 2) : 23.923.500 Cã TK 157 : 23.923.500 b. Nî TK 111 : 29.495.400 Cã TK 511 : 26.814.000 Cã TK 3331 : 2.681.400 c. Nî TK 642 : 974.160 Cã TK 111 : 974.160 NV42 . a. Nî TK 632 (Than c¸m 3) : 44.434.875 Cã TK 155 : 44.434.875 b. Nî TK 131 (Long Hµ ): 70.482.500 Cã TK 511 : 64.076.000 Cã TK 3331 : 6.407.500 NV43 . a. Nî TK 632 (Than c¸m 3) : 9.919.500 Cã TK 157 : 9.919.500 b. Nî TK 112 : 12.229.800 Cã TK 511 : 11.118.000 Cã TK 3331 : 1.111.800 c. Nî TK 642 : 403.920 Cã TK 111 : 403.920 14 B¸o c¸o tæng hîp NV44. Nî TK 112 : 101.700.206 Cã TK 131(Long Hµ ) : 101.700.206 NV45. Nî TK 627 (Than c¸m 3) : 6.435.000 Nî TK 627 (Than c¸m 2) : 6.435.000 Nî TK 641 : 95.900.000 Nî TK 642 : 62.250.850 Cã TK 214 : 170.840.850 NV46. Nî TK 627 (Than c¸m 3) : 7.100.000 Nî TK 627 (Than c¸m 2) : 4.400.000 Nî TK 641 : 4.000.000 Nî TK 642 : 2.000.000 Nî TK 1331 : 1.750.000 Cã TK111(Níc): 19.250.000 NV47 . Nî TK 622 (Than c¸m 3) : 30.000.000 Nî TK 622 (than c¸m 2) : 20.000.000 Nî TK 627 : 15.000.000 Nî TK 641 : 12.000.000 Nî TK 642 : 12.000.000 Cã TK 334 : 89.000.000 NV48. Nî TK 622 : 9.500.000 Nî TK 627 : 2.850.000 Nî TK 641 : 2.280.000 Nî TK 642 : 2.280.000 Cã TK 334 : 5.340.000 Cã TK 338 : 22.250.000 338(2) : 1.780.000 338(3) : 17.800.000 338(4) : 2.670.000 NV49. Nî TK 334 : 83.660.000 Cã TK 111 : 83.660.000 NV50. Nî TK 338 : 22.250.000 Cã TK 111 : 22.250.000 NV51. 15 B¸o c¸o tæng hîp * Chi phÝ s¶n xuÊt chung = 79.270.000® * Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = 59.500.000® Than c¸m 3 = 39.750.000® Than c¸m 2 = 19.750.000® => Than c¸m 2= (79.270.000: 59.500.000 ) x19.750.000 = 26.312.310,9 => Than c¸m 3 = (79.270.000: 59.500.000 ) x 39.750.000 = 52.957.689,1 a. Nî TK154 (Than c¸m 3) : 52.957.689,1 Nî TK154 (Than c¸m 2) : 26.312.310,9 Cã TK 627 : 59.500.000 b. Nî TK 154(Than c¸m 3) : 39.750.000 Nî TK154 (Than c¸m 2) : 19.750.000 Cã TK 622 : 59.500.000 c. Nî TK 154 (Than c¸m 3) : 238.219.499,17 Nî TK154 (Than c¸m 2) : 166.598.508,9 Cã TK 621 : 404.818.008,07 d. Nî TK 155 (Than c¸m 3) : 296.664.499,17 Nî TK 155 (Than c¸m 2) : 212.343.508,9 Cã TK 154 : 509.008.008,07 16 B¸o c¸o tæng hîp PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than c¸m 2: (§¬n vÞ tÝnh: VN§) KMCF Cfspdd®k Cfspddtk 621 166.598.508,9 622 19.750.000 627 26.312.310,9 Tæng 523.027.600 212.660.819,8 Cfspddck 310.684.091,1 z 425.004.328,7 Ż 1.416,7 PhiÕu tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm Than c¸m 3 (§¬n vÞ tÝnh: VN§) KM CF Cfspdd®k Cfspddtk 621 238.219.499,17 622 39.750.000 627 52.957.689,1 Tæng 784.541.400 330.927.188,27 Cfspddck 487.876.900,83 z 627.591.687,44 Ż 3955,3 NV52 . KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng: Nî TK 511 : 437.909.800 Cã TK 911 : 437.909.800 NV53 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña s¶n phÈm ®· tiªu thô: Nî TK 911 : 332.046.820 Cã TK 632 : 332.046.820 NV54. Cuèi kú h¹ch to¸n, ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý cho sè s¶n phÈm ®· tiªu thô vµ kÕt chuyÓn Nî TK 911 : 83.121.566 Cã TK 642 : 83.121.566 NV55. Cuèi kú h¹ch to¸n, ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho sè s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· tiªu thô vµ kÕt chuyÓn: Nî TK 911 : 114.180.000 Cã TK 641 : 114.180.000 17 B¸o c¸o tæng hîp NV56 . TÝnh vµ kÕt chuyÓn sè l·i kinh doanh trong kú: Nî TK 421 : 91.438.586 Cã TK 911 : 91.438.586 NV57. Nî TK 3331(1) : 4.226.846 Cã TK 1331 : 4.226.846 18 B¸o c¸o tæng hîp S¬ ®å tµi kho¶n 1.867.088.549 34.000.000 20.000.000 54.802.149 139.095.000 90.241.140 29.495.400 974.160 111 525.000 770.000 24.750.000 4.950.000 16.807.340 16.020.000 50.000.000 991.716 247.920 127.226.000 651.000 2.000.000 403.920 19.250.000 83.660.000 22.250.000 353.695.556 368.607.849 1.882.000.842 64.749.867 172.250.022,5 30.700.000 67.663.200 33.831.600 4.457.900 101.700.206 410.602.928,5 160.809.210,5 112 34.782.000 34.000.000 41.580.000 39.128.397 89.528.188 20.000.000 55.525.000 314.543.585 19 B¸o c¸o tæng hîp 131 744.402.457 54.802.149 70.482.500 139.095.000 54.402.000 90.241.140 101.700.206 30.700.000 172.250.022,5 139.095.000 50.000.000 638.388.368,5 264.379.649 370.393.737,5 * Chi tiÕt tµi kho¶n 131 131 (Thanh LuËn ) 104.402.000 0 54.402.000 0 54.402.000 50.000.000 203.400.412 54.802.149 70.482.500 125.284.649 136.743.715 92.100.000 0 0 61.400.000 131 (Long Hµ ) 90.241.140 101.700.206 191.941.346 131 (Hµ Phong ) 344.500.045 139.095.000 30.700.000 30.700.000 131 (An Hoµ ) 139.095.000 122.250.022,5 59.383.670 0 0 59.383.670 1.119.347 0 0 172.250.022,5 139.095.000 50.000.000 361.245.022,5 134 0 0 138 0 0 20
- Xem thêm -