Tài liệu Báo cáo tổng hợp tại công ty dệt vải công nghiệp hà nội.

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, mäi doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i biÕt ®æi míi cho phï hîp tõ viÖc nghiªn cøu xem s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo ®Õn viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ra sao ®Ó víi chi phÝ thÊp nhÊt s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. §øng tríc thùc tÕ nh vËy Hacatex còng kh«ng ngõng vËn ®éng lu«n b¸m s¸t ®Ó n¾m b¾t sù thay ®æi cña thÞ trêng, m¹nh d¹n ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp trong c«ng ty … Víi môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm ®Æt lªn hµng ®Çu, s¶n phÈm cña HACATEX dï cßn míi mÎ nhng ®· nhanh chãng ®îc thÞ trêng néi ®Þa chÊp nhËn vµ trong t¬ng lai kh«ng xa s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ v¬n ra thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi. Trong thêi gian ng¾n ngñi chØ cã 7 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty nhng em ®· thÊy mét kh«ng khÝ lµm viÖc rÊt s«i næi, nã gióp em hiÓu ®îc thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng trong c¬ chÕ thÞ trêng, gióp em so s¸nh, kiÓm nghiÖm vµ ¸p dông nh÷ng g× m×nh ®· ®îc lÜnh héi tõ c¸c thÇy c« ®Õn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c«ng ty nhÊt lµ c¸c c« chó trong phßng Tæ chøc hµnh chÝnh ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn M¹nh Hïng - gi¶ng viªn khoa Kinh tÕ ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2004 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng PhÇn I: kh¸i qu¸t vÒ c«nG ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp hµ néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội. Qtkd10-hµ néi 1 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp N¨m 1967 trong giai ®o¹n MiÒn B¾c ®ang chÞu ¶nh hëng nÆng nÒ bëi cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, mét nhµ m¸y dÖt ch¨n thuéc Liªn hiÖp dÖt Nam §Þnh ®· s¬ t¸n lªn Hµ Néi vµ t¹o c¬ së x¶n xuÊt ch¨n chiªn t¹i x· VÜnh Tuy huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi. Bíc khëi ®Çu nµy nhµ m¸y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh quy tr×nh c«ng nghÖ thñ c«ng l¹c hËu, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü ngÌo nµn, h¬n n÷a tríc kia nhµ m¸y tËn dông nguån nguyªn liÖu tõ phÕ liÖu b«ng sîi rèi cña Liªn hiÖp dÖt Nam §Þnh th× b©y giê ®Ó cã nguyªn liÖu ®¶m b¶o tiÕp tôc s¶n xuÊt nhµ m¸y ph¶i thu mua nguyªn liÖu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh DÖt 8-3, DÖt Kim ®«ng xu©n…nhng nguån nguyªn liÖu nµy còng ®îc cung cÊp thÊt thêng kh«ng ®Òu ®Æn. ChÝnh v× vËy mµ trong thêi gian nµy nhµ m¸y liªn tôc lµm ¨n thua lç vµ ph¶i tr«ng chê vµo sù b¶o hé cña Nhµ níc. Cho ®Õn n¨m 1970 trong c«ng cuéc miÒn B¾c x©y dùng chñ nghÜa x· héi, díi sù gióp ®ì to lín cña níc b¹n Trung Quèc mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i mµnh tõ sîi b«ng ®Ó lµm lèp xe ®· ®îc l¾p ®Æt t¹i nhµ m¸y, ®Õn n¨m 1972 d©y chuyÒn nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt æn ®Þnh ®· më ra mét trang sö míi, mét híng ®i míi ®Çy triÓn väng cho nhµ m¸y. S¶n phÈm cña nhµ m¸y cung cÊp cho nhµ m¸y cao su Sao Vµng ®Ó lµm lèp xe ®¹p vµ cung cÊp cho mét sè c«ng ty th¬ng m¹i kh¸c ë miÒn B¾c. S¶n phÈm nµy ®· mang l¹i lîi nhuËn cho nhµ m¸y vµ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. §Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1973 nhµ m¸y l¾p thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i b¹t ®Ó lµm b¹t, giÇy v¶i… Trong cïng thêi gian nµy nhµ m¸y ®· chuyÓn giao l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt ch¨n chiªn cho Liªn hiÖp DÖt Nam §Þnh sau ®ã ®æi tªn l¹i thµnh nhµ m¸y DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi. Víi c«ng nghÖ míi vµ híng ®i ®óng ®¾n ®· gióp nhµ m¸y tõ chç lµm ¨n thua lç, quy m« nhá víi tæng vèn ®Çu t ban ®Çu chØ 475.406VN§ (thêi gi¸ n¨m 1968), sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ 174 ngêi trong ®ã cã 144 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®Õn n¨m 1988 -sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng tæng vèn ®Çu t ®¨ lªn tíi trªn 5 tû VN§ (thêi gi¸ n¨m 1968), tæng s¶n lîng ®¹t trªn 10 tû VN§ vµ sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn tíi 1.079 ngêi trong ®ã cã 986 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §iÒu nµy chøng tá mÆc dï trong c¬ chÕ bao cÊp s¶n xuÊt kinh doanh díi sù chØ ®¹o cña Nhµ níc nhng nhµ m¸y ®· kh«ng lÖ thuéc mµ lu«n nç lùc phÊn ®Êu ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn. Qtkd10-hµ néi 2 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp N¨m 1988 nhµ m¸y ®¹t ®Ønh cao vÒ tiªu thô s¶n phÈm, gåm cã: 3,308 triÖu m2 v¶i mµnh vµ 2,8 triÖu m2 v¶i b¹t c¸c lo¹i. Song song víi viÖc s¶n xuÊt nhµ m¸y tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh: v¨n phßng, nhµ xëng, kho b·i, khu«n viªn trong nhµ m¸y cïng víi viÖc kh«ng ngõng ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng lµm viÖc tèt h¬n cho c«ng nh©n. §©y cã thÓ coi lµ thêi kú t¨ng trëng cña nhµ m¸y. Tríc thùc tr¹ng ®Êt níc vµo gi÷a thËp kû 1980 ®Çy nh÷ng khã kh¨n gay g¾t vµ phøc t¹p ®· ®Æt ra mét yªu cÇu kh¸ch quan, bøc xóc cã ý nghÜa sèng cßn víi nÒn kinh tÕ níc nhµ. §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®· cã sù ®æi míi vÒ t duy kinh tÕ, cô thÓ lµ trong chØ thÞ sè 10 cña Bé ChÝnh TrÞ ®· nªu râ: xo¸ bá c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, tù do kinh doanh, tù do c¹nh tranh díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80 vµ ®Çu thËp kû 90 t×nh h×nh trªn thÕ giíi còng hÕt søc phøc t¹p, sù khñng ho¶ng chÝnh trÞ ë §«ng ¢u vµ nhÊt lµ sau khi Liªn Bang X« ViÕt tan r· ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nÒn chÝnh trÞ vµ kinh tÕ ViÖt Nam, c¸c yÕu tè ®Çu vµo bÞ h¹n chÕ nh vèn, nguyªn liÖu…, c¸c s¶n phÈm ®Çu ra bÞ thu hÑp thÞ tr êng tiªu thô truyÒn thèng. Tríc nh÷ng thùc tÕ nh vËy ®· më ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng Ýt nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn nhng còng ®Çy nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch, nã ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng víi mét thêi cuéc míi. Trong bèi c¶nh nh vËy, ®Ó bãc t¸ch khái sù bao cÊp cña Nhµ níc, tù chñ trong viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhµ m¸y ®· ®Ò ra hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p nh: tinh gi¶n bé m¸y, tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu lao ®éng, thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, t×m tßi ¸p dông khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nghiªn cøu thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tËp chung vµo nh÷ng c¸i thÞ trêng cÇn ®Ó ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng…. B»ng tÊt c¶ nh÷ng nç lùc ®ã nhµ m¸y ®· h¹n chÕ ®îc nh÷ng khã kh¨n vµ tËn dông ®îc nh÷ng c¬ héi míi ®Ó ph¸t triÓn. Víi c¬ chÕ kinh tÕ míi nhµ m¸y ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc. Qtkd10-hµ néi 3 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp Ngµy28 th¸ng 8 n¨m 1994 ®Ó phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, Bé c«ng nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Nhµ m¸y DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi thµnh C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ Néi. Tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ: haicatex viÕt t¾t cña: Ha noi Intrustrial Cavas Textile Company. HiÖn nay C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam, vÉn thuéc lo¹i h×nh C«ng ty Nhµ níc, ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc (tríc ®©y lµ LuËt C«ng ty) vµ díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng thÞ trêng ra níc ngoµi vÒ xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu v× phÇn lín nguyªn liÖu cña C«ng ty ph¶i nhËp tõ níc ngoµi. Tuy vËy, C«ng ty vÉn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ bé m¸y qu¶n lý còng nh c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Cuèi nh÷ng n¨m 1990 mÆt hµng v¶i b¹t cña C«ng ty ®· bíc vµo giai ®o¹n suy tho¸i vµ v¶i mµnh ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp c¶ vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶. §øng tríc thùc tr¹ng ®ã vµo ®Çu nh÷ng n¨m 2000, C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ m¹nh d¹n ®Çu t, thay thÕ hµng lo¹t c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Cô thÓ n¨m 2002 ®· cã ba dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng: -Th¸ng 1/2002 ®Çu cuén v¶i cña d©y chuyÒn nhóng keo ®îc thay thÕ víi tæng møc ®Çu t trªn 2 tû ®ång vµ kÕt qu¶ lµ chÊm døt ®îc lçi ngo¹i quan cña v¶i mµnh nhóng keo nh låi, lâm bÒ mÆt nhòn xèp, mÆt bªn kh«ng ph¼ng, gi¶m 99% lçi lo¹i B&C…. - Th¸ng 9/2002 C«ng ty ®Çu t thªm hai m¸y xe allmasaurer cña Céng hoµ liªn bang §øc vµ mét m¸y dÖt mµnh picanol cña BØ vµo s¶n xuÊt víi tæng vèn ®Çu t 21.970.494.400 VN§. D©y chuyÒn nµy cã n¨ng suÊt t¨ng gÊp tõ 5 ®Õn 7 lÇn so víi d©y chuyÒn cò. - Vµ ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt lÇn ®Çu tiªn cã mÆt t¹i ViÖt Nam, d©y chuyÒn nµy ®îc khëi c«ng l¾p ®Æt vµo th¸ng 11/2001 vµ ®Õn th¸ng 10/2002 ®îc ®a vµo s¶n xuÊt ®Ó kû niÖm ngµy Gi¶i phãng Thñ ®«. Tæng vèn ®Çu t cho d©y chuyÒn nµy Qtkd10-hµ néi 4 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp lªn tíi 63.622.939.000VN§. §©y lµ d©y chuyÒn kh¸ hiÖn ®¹i cã mÆt lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam víi quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn toµn tù ®éng. V¶i kh«ng dÖt ®îc sö dông cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, ®å gia dông (nh lµm th¶m)…. MÆc dï míi ®i vµo s¶n xuÊt ®îc h¬n mét n¨m nhng s¶n phÈm V¶i kh«ng dÖt ®· trë thµnh ngµnh hµng chñ lùc cña C«ng ty. Quý IV/2002- 412.342 m2 thµnh phÈm ®· ®îc tiªu thô vµ ®em l¹i doanh thu lµ 2.908 triÖu ®ång, n¨m 2003 tiªu thô ®îc 4.960.000 m2 t¬ng øng víi 26.181 triÖu ®ång. Tuy nhiªn ®©y lµ s¶n phÈm lÇn ®Çu tiªn ®îc s¶n xuÊt trong níc, nguyªn liÖu hoµn toµn nhËp ngo¹i nªn còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n tríc m¾t ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã mét chiÕn lîc phï hîp ®Ó t×m ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng… N¨m 2004 dù tÝnh C«ng ty sÏ ®Çu t thªm 4 m¸y dÖt mµnh cña Trung Quèc vµ thay thÕ bé chØnh t©m, miÖng hót keo cña m¸y nhóng keo… Sau gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp ®¨ tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng còng nh trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm h¹ gi¸ thµnh ®Ó thay thÕ hµng ngo¹i nhËp vµ ngµy cµng v¬n xa h¬n n÷a ra thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tæ chøc lu«n ®îc ®Æc biÖt quan t©m nh»m t¹o lËp t¸c phong c«ng nghiÖp cho ngêi lao ®éng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ thÝch øng cao h¬n trong c¬ chÕ thÞ trêng. N¨m 2002 C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000. Vît qua hµng ngµn nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch tõ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt l¹c hËu víi quy m« nhá tíi nay sau gÇn 40 n¨m trëng thµnh C«ng ty ®· cã 9 chi nh¸nh giíi thiÖu s¶n phÈm tr¶i réng kh¾p ba miÒn ®Êt níc. C«ng ty còng ®· hai lÇn nhËn ®îc hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng II vµ h¹ng III cña Nhµ níc trao tÆng cïng nhiÒu danh hiÖu cao quý t¹i c¸c héi chî, triÓn l·m trong níc. Hµng n¨m c«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng d thõa gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh trËt tù x· héi .... HiÖn nay C«ng ty gåm 4 xÝ nghiÖp:  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i b¹t.  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i mµnh. Qtkd10-hµ néi 5 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt.  XÝ nghiÖp may. (Nh ®· nãi ë trªn s¶n phÈm v¶i b¹t ®· bíc vµo giai ®o¹n suy tho¸i nªn sím muén nã sÏ ®îc thay thÕ b»ng mét mÆt hµng kh¸c) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ 782 ngêi (tÝnh ®Õn hÕt 31/12/2003) trong ®ã cã 672 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Lao ®éng cña c«ng ty ®a phÇn lµ lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 75%. Tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng ®îc C«ng ty rÊt chó träng: Tr×nh ®é §H vµ trªn §H chiÕm 6,5%; THCN& C§ chiÕm:6.79%; thî bËc 6+7lµ:11,69%; thî bËc 5 lµ:20,69%; thî bËc 3+4lµ :17,29%. Tuy nhiªn tû lÖ nµy cha cao, C«ng ty cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a trong thêi gian tíi. §êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc quan t©m … Thµnh c«ng cña Haicatex ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt níc. II. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña haicatex : 1-NhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty: C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i c«ng nghiÖp phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh giao th«ng, thuû lîi, s¶n xuÊt ®å d©n dông….Tuú vµo tÝnh n¨ng cña mçi lo¹i mµ nã ®¸p øng cho mçi ngµnh nghÒ kh¸c nhau. C«ng ty s¶n xuÊt 4 lo¹i s¶n phÈm:  V¶i Mµnh :V¶i mµnh ®îc s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp lµm lèp « t«, xe m¸y, xe ®¹p…S¶n phÈm cña C«ng ty ®îc tiªu thô bëi C«ng ty Cao su SaoVµng, C«ng ty Cao su §µ N½ng…  V¶i B¹t : S¶n phÈm nµy ®îc sö dông lµm b¹t, bao t¶i hµng nhÑ, lµm giÇy v¶i trong qu©n ®éi, g¨ng tay, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng…  V¶i Kh«ng DÖt: gåm V¶i ®Þa kü thuËt vµ V¶i lãt giÇy –V¶i ®Þa kü thuËt ®îc sö dông ®Ó lµm ®êng chèng lón, ®ª kÌ thuû lîi… --V¶i lãt giÇy ®îc cung cÊp cho nhµ s¶n xuÊt giÇy, lµm th¶m, lãt thµnh « t«,… Qtkd10-hµ néi 6 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp  S¶n phÈm May: Ngoµi c¸c s¶n phÈm may mÆc th«ng thêng C«ng ty thêng xuyªn nhËn c¸c hîp ®ång may quÇn ¸o b¶o hé cho c¸c C«ng ty lín nh DÖt 8/3, Honda, Lilama…, hîp ®ång may ¸o Jaket cho Hµn Quèc, Anh…Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña C«ng ty ®· x©m nhËp vµo thÞ trêng Mü vµ EU víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu tõ sîi Nylon6.6.6, PA (s¶n xuÊt v¶i mµnh), x¬ PES, PP (s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt),sîi Cotton,PC, PE (s¶n xuÊt v¶i b¹t)…C¸c lo¹i sîi nµy ®îc nhËp tõ §µi Loan, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §øc……. Sö dông nhiªn liÖu lµ ®iÖn vµ than. Ho¸ chÊt nhóng keo lµ VP latex, SBR latex vµ Resorcinol. HiÖn lµ c«ng ty duy nhÊt t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i c«ng nghiÖp nªn chiÕm kh¸ nhiÒu u thÕ kinh doanh. Tuy nhiªn s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn bÞ canh tranh bëi mét sè hµng ngo¹i nhËp c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng, mét phÇn do m¸y mãc thiÕt bÞ cña ta cha s¸nh kÞp mét phÇn do nguyªn vËt liÖu cña ta ph¶i nhËp tõ níc ngoµi nªn gi¸ c¶ s¶n phÈm cßn cao.Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi HiÖp ®Þnh c¾t gi¶m thuÕ quan CEPT/AFTA ®îc ¸p dông vµo n¨m 2006 ®èi víi c¸c níc ASEAN khi ®ã thuÕ nhËp khÈu gi¶m xuèng chØ cßn 0-5% vµ tiÕn tíi ViÖt Nam ra nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) vµo n¨m 2005 sÏ më ra kh«ng Ýt c¬ héi nhng còng ®Çy khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Cïng víi viÖc cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty còng cè g¾ng hoµn thµnh tèt nhÞÖm vô cña m×nh ®èi víi nhµ níc, díi ®©y lµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa ®ãng gãp vµo Ng©n s¸ch nhµ níc(NSNN) cña c«ng ty trong ba n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu 2001 2002 2003 02/01(%) 03/02(%) Nép NSNN(tr.®) 11.715 12.89 23.8465 110.03 185 Nh×n b¶ng trªn ta thÊy chØ tiªu nép NSNN cña c«ng ty t¨ng kh¸ cao trong mÊy n¨m võa qua, nã thÓ hiÖn sù lç lùc kh«ng ngõng cña c«ng ty. 2- Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty: Haicatex bao gåm 4 xÝ nghiÖp thµnh viªn: Qtkd10-hµ néi 7 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp 1. XÝ nghiÖp B¹t 2. XÝ nghiÖp Mµnh 3. XÝ nghiÖp V¶i Kh«ng DÖt 4. XÝ nghiÖp May T¬ng øng s¶n xuÊt 4 lo¹i s¶n phÈm mçi s¶n phÈm cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®éc lËp, møc ®é phøc t¹p cña mçi quy tr×nh phô thuéc vµo yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng lo¹i s¶n phÈm. * Quy tr×nh s¶n xuÊt V¶i Mµnh Nhóng Keo: Víi nguyªn liÖu tõ sîi PA, Nylon6.6.6 (hiÖn nay vÉn ph¶i nhËp tõ níc ngoµi) tr¶i qua ba c«ng s¶n xuÊt chÝnh: xe, dÖt , nhóng keo ta cã thµnh phÈm lµ: V¶i mµnh 840D/1; 840D/2; 1260D/2 ®îc sö dông ®Ó lµm lèp « t«, xe m¸y, xe ®¹p… * Quy t×nh s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt: V¶i kh«ng dÖt ®îc s¶n xuÊt tõ s¬ PES, PP nhËp tõ níc ngoµi víi c¸c s¶n phÈm HD130, HD180, HD200,... ®îc sö dông trong giao th«ng, thuû lîi, ®å gia dông,... S¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ tõ kh©u nguyªn liÖu ®Õn kh©u thµnh phÈm cuèi cïng d©y chuyÒn nµy ®îc chuyÓn giao tõ tËp ®oµn DILO-CHLB §øc( tËp ®oµn næi tiÕng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt theo c«ng nghÖ xuyªn kim. Víi c«ng suÊt ®¹t kho¶ng 10.000.000 m2/n¨m s¶n phÈm cña d©y chuyÒn nµy ®ang lµ mét trong c¸c ngµnh hµng chñ lùc cña c«ng ty. S¶n phÈm nµy ®· cã mÆt ë mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu nh: §êng CÇu Rµo -§å S¬n, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Tp. Hå ChÝ Minh.... * Quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i b¹t: V¶i b¹t ®îc sö dông lµm giÇy v¶i, bao t¶i, b¶o hé,... ®îoc chÕ xuÊt tõ sîi cotton, PC, PE s¶n phÈm cã c¸c lo¹i v¶i B¹t3x3, B¹t 178, B¹t 3419. HiÖn nay quy m« cña d©y chuyÒn nµy ®ang ®îc c«ng ty thu nhá l¹i v× chu kú sèng cña s¶n phÈm nµy ®· bíc vµo giai ®o¹n suy tho¸i. * Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm may: §©y lµ ngµnh hµng cßn non trÎ, thiÕu kinh nghiÖm, kh«ng ®ång bé nªn quy m« cßn nhá cha c¹nh tranh ®owcj víi thÞ trêng trong n¬c . Tuy nhiªn trong hai n¨m võa qua s¶n phÈm cña c«ng ty ®· xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü vµ Ch©u ¢u víi tæng s¶n lîng t¨ng ®¸ng kÓ cô thÓ n¨m 2003 Qtkd10-hµ néi 8 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp t¨ng 210% so víi 20002 vµ dù kiÕn n¨m 2004 sÏ t¨ng 130% so víi 2003. C¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ®îc m« t¶ nh sau: Qtkd10-hµ néi 9 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt V¶i mµnh nhóng keo Sîi däc Sîi ngang Sîi ®¬n Sîi ®¬n Xe lÇn 1 KiÓ m tra Lçi ChØnh söa §¹t Xe lÇn 2 §¹t Lçi KiÓ m tra ChØnh söa §¹t S©u go Xe suèt DÖt v¶i mµnh §¹t Lçi NghÖ Nhóng keo Quy Tr×nh C«ngNhËp khoS¶n XuÊt V¶i B¹t KiÓ m tra v¶i §ãng gãi, nhËp kho thµnh phÈm Qtkd10-hµ néi 10 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp Sîi Sîi ngang §Ëu sîi Suèt ngang Xe suèt §¸nh èng Lê , dån Go X¬ P.P, P.E DÖt M¸y xÐ trén Hoµn thiÖn M¸y tr¶i §ãng kiÖn M¸y xÕp chèng NhËp kho HÖ thèng m¸y xuyªn kim M¸y hoµn thiÖn Quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt §ãng gãi Qtkd10-hµ néi Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I 11 NhËp kho thµnh phÈm NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp Quy tr×nh c«ng nghÖ may Nguyªn liÖu ( V¶i) Gi¸p mÉu , c¾t KiÓ m tra ChØnh söa V¾t sæ May Hoµn thiÖn (khuy cóc ) Lçi Lµ §¹t KiÓ m tra ChØnh söa III. §¸nh gÝa c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña Haicatex: 1. Mét sè lý luËn chung vÒ§ãng c«ng gãinghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng nghÖ lµ hÖ thèng kiÕn thøc vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt chÕ biÕn vËt chÊt hoÆc th«ng tin. C«ng nghÖ gåm hai phÇn: PhÇn cøng : Bao gåm m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô NhËp kho cßn ®îc gäi lµ phÇn vËt chÊt. Qtkd10-hµ néi 12 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn mÒm: hay cßn gäi lµ phÇn phi vËt chÊt bao gåm nh÷ng kü n¨ng , kü x¶o, kiÕn thøc qu¶n lý ®iÒu hµnh, ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt bÝ quyÕt kü thuËt. Víi ®Þnh nghÜa nh trªn th× c«ng ghhÖ bao gåm:  Trang thiÕt bÞ (Technoware)  Kü n¨ng (Humanware)  Th«ng tin (Infoware)  Tæ chøc (Organware) Trªn ®©y lµ quan niÖm vÒ c«ng nghÖ cña tæ chøc kinh tÕ x· héi Th¸i B×nh D ¬ng-ESCAP. Theo tæ chøc UNCTAD th× mét sè ho¹t ®éng sau ®©y còng thuéc ph¹m trï c«ng nghÖ: 1-Nghiªn cøu kh¶ thi vµ kh¶o s¸t thÞ trêng tríc khi ®Çu t. §©y lµ viÖc lµm quan träng v× nã gióp cho nhµ ®Çu t biÕt ®îc liÖu cã kh¶ n¨ng ®Çu t vµo thÞ trêng ®ã kh«ng ? ThÞ trêng ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? S¶n phÈm cña c«ng nghÖ cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng kh«ng ? M«i trêng ®Çu t thÕ nµo?...TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng nµy sÏ h¹n chÕ rñi ro trong quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2-Thu thËp th«ng tin vÒ mét sè kü thuËt s½n cã vµ sÏ cã trong t¬ng lai gÇn. Trªn c¬ së ®ã nhµ ®Çu t ph¶i t×m hiÓu, lùa chän kü thuËt thuéc c«ng nghÖ nµo cho phï hîp víi dù ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ cña m×nh. Nh÷ng th«ng tin kü thuËt nµy cßn lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù lùa chän ®óng ®¾n chiÕn lîc kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. 3-ThiÕt kÕ kü thuËt lµ lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt s½n cã phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, phï hîp víi ®¨c ®iÓm ®iªï kiÖn tù nhiªn t¹in¬i x©y dùng nhµ m¸y. 4-X©y dùng nhµ m¸y vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Trªn c¬ së c¸c thiÕt kÕ s½n cã tiÕn hµnh x©y dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÐt bÞ nh : x©y dùng nhµ xëng, hÖ th«ng giao th«ng, tho¸t níc l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh, phô trî, hÖ thèng ®iÖ cÊp níc, …. 5-Ph¸t triÓn c«ng nh©n tøc lµ tri thøc vÒ b¶n th©n qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt bao gåm qu¶n lý ®iÒu hµnh, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, båi dìng kü n¨ng, kü x¶o, th«ng tin vÒ thÞ trêng liªn quan ®Õn s¶n phÈm, n¨ng lùc c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ sö dông bÝ quyÕt kü thuËt. C«ng nghÖ kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm bÊt biÕn, mµ nã lu«n l«n biÕn ®ái sao cho phï hîp vµ thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt trong mét giai ®o¹n cô thÓ. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt nh Qtkd10-hµ néi 13 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp hiÖn nay c«ng nghÖ rÊt nhanh chãng bÞ l¹c hËu bëi c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn kh«ng ngõng xuÊt hiÖn. N¾m râ quy luËt nµy C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, cËp nhËt th«ng tin ®Ó cã sù thay ®æi linh ho¹t vµ ®Æc biÖt lµ c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý khoa häc… §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau:  Trang thiÕt bÞ: Héi nhËp kinh tÕ võa lµ c¬ héi võa lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó c¹nh tranh ®îc víi hµng ngo¹i nhËp, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh ë thÞ trêng trong níc vµ cã c¬ héi n¾m b¾t thÞ trêng níc ngoµi, c«ng ty ®· ®Çu t hµng lo¹t m¸y mãc thiÕt bÞ míi.Næi bËt nhÊt lµ n¨m 2002 cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t ®· ®i vµo ho¹t ®éng víi tæng vèn ®Çu t hµng tr¨m tû ®ång nh: Thay thÕ bé Loadcell ®o lùc c¨ng míi cña §øc, bé tÝn hiÖu cò cña Trung Quèc ®îc thay thÕ b»ng bé khuyÕch ®¹i kü thuËt sè ®¶m b¶o c¸c th«ng sè ®o lùc c¨ng cña v¶i æn ®Þnh, c¶i t¹o hÖ thèng lß dÇu, hai m¸y xe sîi cña tËp ®oµn ALLMA SAURER- CHLB §øc vµ Mét m¸y dÖt cao tèc PICANOL cña BØ cã c«ng suÊt t¨ng tõ 5 ®Õn 7 lÇn so víi m¸y cò cña Trung Quèc gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt thªn nhiÌu mÆt hµng míi mang tÝnh chiÕn lîc nh: v¶i lèp xe m¸y, « t« t¶i nÆng 1260D/2; 1260D/3; 1890D/2... ThÞ phÇn v¶i mµnh cña c«ng ty ngµy cµng cao cã mÆt t¹i c¸c c«ng ty Cao su lín trªn kh¾p ®Êt níc nh C«ng ty Cao su Sao Vµng; Cao su §µ N½ng; Cao su MiÒn Nam vµ mét sè c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi nh: C«ng ty Shinfa,C«ng ty Thêi Ých vµ Fungkeong cña Malaysia... §Æc biÖt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt V¶i kh«ng dÖt cã vèn ®Çu t lµ 63.622.939.000 VN§, ®©y lµ d©y chuyÒn hiÖn cã duy nhÊt t¹i ViÖt Nam. Quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn toµn tù ®éng, tuy míi ®i vµo s¶n xuÊt nhng ®· ®em l¹i doanh thu kh¸ cao cho c«ng ty... V¶i mµnh vµ V¶i kh«ng dÖt tuy cã u thÕ lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ë ViÖt Nam s¶n xuÊt hai mÆt hµng nµy, ®îc ®»u t trang thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nhng cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i nh: chÞu ¸p lùc cña hµng ngo¹i nhËp víi gi¸ thµnh h¹, sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má trªn thÕ giíi vµ viÖc c¾t gi¶m s¶n lîng l¾p gi¸p xe m¸y dÉn ®Õn gi¶m s¶n lîng tiªu thô lèp xe... Tuy nhiªn còng cã nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho s¶n phÈm v¶i ®Þa kü thuËt v× hÖ thèng giao th«ng ph¸t triÓn trªn kh¾p ®Êt nø¬c tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ, hÖ thèng ®ª kÌ thuû lîi còng ngµy ®îc quan t©m ¸p dông nh÷ng kü thuËt cao... §øng tríc thùc tÕ ®ã c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m hiÓu xu thÕ cña thÞ trêng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin, kh¶o s¸t t×m nguån nguyªn liÖu tèt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ Qtkd10-hµ néi 14 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó ®a ra c¸c s¶n phÈm míi phï hîp h¬n... Song song víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c sau ®Çu t, c«ng t¸c tæ chøc còng lu«n ®îc c«ng ty quan t©m, ®æi míi.  C«ng t¸c tæ chøc: ®Ó thÝch øng cao h¬n víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c«ng ty ®· lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu lao ®éng cña m×nh nh: - Tinh gØam lao ®éng, x©y dùng bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶ - Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý ®óng ngêi ®óng viÖc. - N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn nh: Nh©n viªn v¨n phßng kh«ng díi tr×nh ®é Trung cÊp; C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i cã tay nghÒ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ say mª c«ng viÖc; Nh©n viªn kü thuËt ph¶i cã tay mghÒ cao ®îc ®µo t¹o tõ nh÷ng trêng C§, §H cã chÊt lîng.Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty ®îc tuyÓn dông tõ c¸c trêng §H B¸ch Khoa, C§ KT KT CNI,.... - TuyÓn dông khi thËt cÇn thiÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng th©n quen kÐm chÊt lîng v× ®iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng viÖc. - Thêng xuyªn båi dìng, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ®Ó hä n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nghiªm kh¾c lo¹i bá nh÷ng lao ®éng kÐm hiÖu qu¶ ra khái chuyÒn. - X©y dùng t¸c phong c«ng nghiÖp cho ngêi lao ®éng, nghiªm kh¾c lo¹i bá nh÷ng lao ®éng kÐm hiÖu qu¶ ra khái chuyÒn. - Cã chÕ ®é khen thëng kû luËt râ rµng, quan t©m hîp lý ®Õn b¶n th©n vµ gia ®×nh ngêi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch hä h¨ng say lµm viÖc. Lu«n lu«n t¹o c¬ héi cho hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ............. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó kiÖn toµn bé m¸y cu¶ m×nh song nãi chung tû lÖ C§, §H cña c«ng ty cßn thÊp chiÕm díi 10%, nªn cÇn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thiÕt thùc h¬n n÷a. C«ng ty cÇn thõ¬ng xuyªn cã sù hîp t¸c, trao ®æi th«ng tin víi ngêi lao ®éng ®Ó ph¸t huy sù s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng tiÒm Èn trong mçi ngêi. Quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng ngêi lao ®éng.  Th«ng tin (Infowave): Th«ng tin ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. Th«ng tin lµ c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn lîc cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chiÕn lîc, cÇn thiÕt tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n dùa trªn nh÷ng Qtkd10-hµ néi 15 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp th«ng tin x¸c thùc vÒ sè lîng søc lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, vËt t , tiÒn vèn ...vµ sù kÕt hîp tèi u gi÷a søc s¶n xuÊt víi t liÖu s¶n xuÊt, ®Ó lµm ra s¶n phÈm lín nhÊt b»ng chi phÝ nhá nhÊt. X¸c ®Þnh ®îc vai trß ®ã c«ng ty ®· lu«n b¸m s¸t thÞ trêng môc tiªu nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ sµng läc xö lý th«ng tin vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ vÒ c¶ kh¸ch hµng ... tõ ®ã sÏ gi¶m thiÓu c¸c rñi ro khi ®a ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. VÝ dô nh V¶i kh«ng dÖt hiÖn lµ mét s¶n phÈm míi cña c«ng ty vµ còng lµ s¶n phÈm lÇn ®Çu tiªn ®îc s¶n xuÊt trong níc, ®Ó s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ thay thÕ hµng ngo¹i nhËp th× c«ng ty ®· ph¶i thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng, ph©n tÝch, xö lý ®Ó ®a ra chÝnh s¸ch vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ hîp lý .... ®ã còng lµ mét phÇn c«ng nghÖ Nh ®· nãi ë trªn c«ng nghÖ lu«n ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt. Tuy nhiªn tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã trong tõng ngµnh l¹i cã sù kh¸c nhau, v× mçi ngµnh l¹i bÞ chi phèi bëi m«i trêng kinh doanh kh¸c nhau nªn l¹i cã chØ tiªu ®¸nh gi¸ riªng. Mçi c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n xuÊt s¶n phÈm l¹i cã sù ®¸nh gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc vµo tÝnh chÊt, ®Æc thï cña tõng s¶n phÈm. IV- C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty: Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn bé phËn s¶n xuÊt trong c«ng ty ®îc chia lµm ba phËn chñ yÕu: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh; Bé phËn s¶n xuÊt phô vµ Bé phËn phô trî. C¸c bé phËn t¸c ®éng qua l¹i hç trî cho nhau thµnh mét hÖ thèng kh«ng thÓ t¸ch rêi.  Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c ph©n xëng trùc tiÕp s¶n xuÊt - Ph©n xëng sîi: Cã nhiÖm vô kÐo sîi ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n xëng dÖt. - Ph©n xëng dÖt: Cã nhiÖm vô dÖt thµnh c¸c m¶nh v¶i theo mÉu m· kÝch thíc cña phßng kü thuËt ®a xuèng. - Ph©n xëng nhóng keo:Cã nhiÖm vô ®a nh÷ng m¶nh v¶i ®· ®îc dÖt xong nhóng vµo dung dÞch keo vµ ®a vµo nhËp kho. - Ph©n xëng may: Cã nhiÖm vô may c¸c s¶n phÈm theo mÉu m· kÝch thíc cña phßng kü thuËt ®a xuèng. - Ph©n xëng v¶i kh«ng dÖt: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra nh÷ng tÊm v¶i kh«ng dÖt theo kÝch thíc, mÉu m· vµ ®ãng gãi theo quy ®Þnh.  Bé phËn s¶n xuÊt phô: -Ph©n xëng chuÈn bÞ: Cã nhiÖm vô chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho ph©n xëng dÖt. Qtkd10-hµ néi 16 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp  Bé phËn phô trî: - Tr¹m ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn n¨ng cho s¶n xuÊt vµ söa ch÷a m¸y mãc bÞ háng. - Xëng c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ khi cã sù cè vµ trong ®iÒu kiÖn cho phÐp chÕ t¹o ra c¸c phô tïng thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Nhµ kho Phßng B¶o VÖ P. B. V Gian hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Nhµ xe XÝ nghiÖp Mµnh- Nhóng Keo Ph©n xëng Mµnh PC CC XÝ nghiÖp B¹t Nhµ ¨n c«ng ty XÝ nghiÖp May Ph©n x ëng II Nhµ kho C«ng ty XÝ nghiÖp Mµnh Nhóng Keo Ph©n xëng Nhóng Keo Y tÕ C. ty XÝ nghiÖp May Ph©n x ëng I Nhµ trÎ Qtkd10-hµ néi C«ng ty XÝ nghiÖp MÆt B»ng V¶i S¶n XuÊt Cña C«ng Ty Kh«ng DÖt Khu xö lý n íc th¶i nhóng keo Xëng C¬ KhÝ 17 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp V. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty DÖt V¶i C«ng NghiÖp Hµ Néi: 1. C¸c cÊp qu¶n lý cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc tæ chøc thµnh hai cÊp qu¶n lý víi m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §i kÌm víi víi mçi cÊp qu¶n lý lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng tham mu cho mçi cÊp, cô thÓ nh sau:  CÊp I: CÊp c«ng ty: Bao gåm Gi¸m ®èc c«ng ty, hai phã gi¸m ®èc c«ng ty cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng trî gióp gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng kiÓm tra vµ ®a ra c¸c th«ng tin cña toµn c«ng ty vÒ lÜnh vùc mµ m×nh theo dâi ®Ó b¸o c¸o gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc tªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc hoÆc trøc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh. C¸c phßng ban gåm cã: - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Qtkd10-hµ néi 18 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp - Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - Phßng S¶n xuÊt - Kinh doanh - Phßng Kü thuËt - §Çu t - Phßng B¶o vÖ qu©n sù - Phßng dÞch vô ®êi sèng  CÊp xÝ nghiÖp : C«ng ty gåm cã bèn xÝ nghiÖp thµnh viªn: - XÝ nghiÖp Mµnh- Nhóng keo - XÝ nghiÖp B¹t - XÝ nghiÖp V¶i kh«ng dÖt - XÝ nghiÖp May Mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã c¸c gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vµ chøc n¨ng kü thuËt ®¶m b¶o s¶n xuÊt æn ®Þnh. Nh×n tæng qu¸t cÊp xÝ nghiÖp gåm cã: Phßng qu¶n lý; Phßng kü thuËt vµ C¸c tæ s¶n xuÊt. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong c«ng ty: Trong c«ng ty tuú theo tr¸ch nhiÖm vµ lÜnh vùc cô thÓ mµ c¸c thµnh viÖn trong ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, còng nh gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nhng l¹i phèi hîp chÆt chÏ v¬Ý nhau ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc nhÞp nhµng ¨n khíp.  Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô cè vÊn trî gióp cho gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c chØ huy vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty, cô thÓ nh sau: *Phã gi¸m ®èc Kü thuËt s¶n xuÊt: Lµ ngêi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c c«ng t¸c kü thuËt nh: c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ, kiÓm tra chÊt lîng nguyªn, nhiªn vËt liÖu ®Çu vµo , chÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra. Phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt phô tr¸ch c¸c phßng: S¶n xuÊt-Kinh doanh-XuÊt nhËp khÈu; Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh; Phßng Kü thuËt- §Çu t. * Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ ngêi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c c«ng viÖc vÒ tæ chøc hµnh chÝnh nh tuyÓn dông, ®µo t¹o lao ®éng, ch¨nm lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ phô tr¸ch c¸c phßng: Tæ chøc hµnh chÝnh; Phßng B¶o vÖ; Phßng DÞch vô ®êi sèng. Qtkd10-hµ néi 19 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp  Phßng Kü thuËt- §Çu t: Híng dÉn tæ chøc vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ toµn c«ng ty. LËp c¸c dù ¸n vÒ ®Çu t më réng quy m« s¶n xuÊt vµ ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ.  Phßng S¶n xuÊt- Kinh doanh - XuÊt,nhËp khÈu: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm mua vËt t ®Çu vµo vµ thùc hiÖn ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t×m kiÕm thÞ trêng thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi, xem xÐt c¸c hîp ®ång vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm cho kh¸ch hµng.  Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n: Theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô, gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã tæng hîp sè liÖu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho c«ng ty.  Phßng Tæ chøc -Hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tæ chøc nh©n sù, kÕt hîp víi c¸c phßng ban kh¸c tæ chøc s¾p xÕp ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c víi ngêi lao ®éng.  Phßng B¶o vÖ qu©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu©n d©n, tù vÖ.  Phßng dÞch vô ®êi sèng: Ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, gåm cã c¸c chøc n¨ng nh nÊu ¨n, tr«ng trÎ... gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m s¶n xuÊt.  Bé phËn qu¶n lý c¸c xÝ nghiÖp thanh viªn cã tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp m×nh. LËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra, kiÓm so¸t, viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®îc giao theo ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn lao ®éng cho ngêi vµ thiÕt bÞ rong xÝ nghiÖp, kÕt hîp víi phßng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ mua b¸n nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm ®©ï ra. 3. §¸nh gi¸ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: Víi m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng, c¸c chøc n¨ng trong c«ng ty ®îc chuyªn m«n ho¸ cao. Mçi phßng ban cã nhiÖm vô riªng nhng kh«ng rêi r¹c mµ liªn kÕt thµnh mét hÖ thèng kh«ng thÓ t¸ch rêi. Nh÷ng quyÕt ®Þnh ë c¸c phßng ban chØ cã hiÖu lùc khi ®· th«ng qua gi¸m ®èc hoÆc ®îc gi¸m ®èc Qtkd10-hµ néi 20 Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I
- Xem thêm -