Tài liệu Báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng số 6 thăng long

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc Lôc Lêi më ®Çu ........................................................................................................ 2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .................................................. 3 1.1 Giíi thiÖu chung ......................................................................................... 3 1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.............................................................. 3 1.3 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty. ............................... 5 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ...................................................... 7 2.1 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ........................................................ 7 2.2 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty ................................................................ 8 2.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý ........................... 8 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty ............................................................. 11 3.1 §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh ............................................................... 11 3.1.1 §Æc ®iÓm vèn kinh doanh cña C«ng ty ............................................. 11 3.1.2 C¬ cÊu vèn cña C«ng ty..................................................................... 12 3.1.3 Ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty ................................................................................................................... 14 3.2 §Æc ®iÓm vÒ mÆt lao ®éng .......................................................................... 16 3.2.1 C¬ cÊu lao ®éng ................................................................................. 16 3.2.2 HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù ................................................................. 19 3.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ ....................................................... 20 3.3.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm ...................................................................... 20 3.3.2 §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ. .................................................................... 21 3.3.3 C¸c quy tr×nh c¬ b¶n trong viÖc x©y dùng cÇu bao gåm: .................. 22 4. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ................................................. 23 4.1 VÒ Vèn ..................................................................................................... 23 4.2 VÒ lao ®éng .............................................................................................. 25 4.3 ThiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm .................................................... 25 5. §Þnh h-íng ph¸t triÓn c«ng ty .......................................................................... 26 5.1 Môc tiªu chung ......................................................................................... 27 5.2 Môc tiªu cô thÓ ......................................................................................... 27 5.3 §Þnh h-íng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2007-2010 ............................................ 28 KÕt luËn .......................................................................................................... 31 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh x©y dùng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Qua ®ã kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ quan träng trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng long lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p, C«ng ty ®· gãp phÇn ®¶m b¶o nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi, nhÞp nhµng, h×nh thµnh nªn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, em nhËn thÊy viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty lµ phï hîp víi chuyªn ngµnh ®µo t¹o cña m×nh. B¸o c¸o tæng hîp t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long ®-îc chia lµm 5 môc chÝnh: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty 5. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.1 Giíi thiÖu chung Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long Tªn giao dÞch(Tªn tiÕng Anh): Thang Long No.6 Construction Joint Stock Company Trô së giao dÞch: x· H¶i Bèi, huyÖn §«ng Anh, Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: (04) 8810266. Fax: (04) 8810057 Tµi kho¶n ng©n hµng: 701-00116- Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n – Hµ Néi M· sè thuÕ: 0100105750 ®¨ng ký t¹i chi côc thuÕ Thµnh phè Hµ Néi H×nh thøc c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn 1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®­îc th¯nh lËp ng¯y 08 th¸ng 12 n¨m 1973 víi h×nh thøc ®Çu tiªn l¯: “ XÝ nghiÖp méc cèt thÐp”. §Õn ng¯y 30 th¸ng 12 n¨m 1974, “ XÝ nghiÖp méc cèt thÐp” ®­îc ®æi tªn th¯nh: “ Nh¯ m¸y bª t«ng méc” trùc thuéc XÝ nghiÖp liªn hiÖp cÇu Th¨ng Long vµ c«ng ty mang tªn nµy ®Õn tËn ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 1985. Trong giai ®o¹n nµy, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i cäc bª t«ng, v¸n khu©n, cèt thÐp....phôc vô x©y dùng cÇu Th¨ng long. §Õn n¨m 1985, khi cÇu Th¨ng Long hoµn thµnh, C«ng ty chuyÓn h-íng nhiÖm vô kinh doanh. Ng¯y 14 th¸ng 3 n¨m 1985, “ Nh¯ m¸y bª t«ng méc” thuéc XÝ nghiÖp liªn hiÖp cÇu Th¨ng Long ®­îc ®æi tªn th¯nh: “ Nh¯ m¸y bª t«ng Th¨ng Long” thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng cÇu Th¨ng Long. Theo quyÕt ®Þnh sè: 504/Q§/TCCB – L§ ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé tr­ëng bé Giao Th«ng VËn T°i, doanh nghiÖp Nh¯ n­íc mang tªn “ Nh¯ m¸y bª t«ng Th¨ng Long” cã ®Çy ®ð t­ c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ, trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Th¨ng Long. §Õn n¨m 2004, C«ng ty tiÕp tôc ®æi tªn ba lÇn th¯nh “ C«ng ty x©y l¾p v¯ s°n xuÊt bª t«ng Th¨ng Long” (Ng¯y 12 th¸ng 5 n¨m 1995), “ C«ng ty x©y dùng Th¨ng Long” (Ng¯y 27 th¸ng 3 n¨m 1998), v¯ “ C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long” ( Ng¯y 09 th¸ng 11 n¨m 1999). Trong giai ®o¹n nµy, thÞ tr-êng cña C«ng ty ®-îc dÇn dÇn më réng trªn c¶ n-íc. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng cã thay ®æi vµ ®-îc bæ sung nhiÒu lÇn cho phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. Ngoµi s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n trong c«ng x-ëng, phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty b¾t ®Çu tham gia thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cÇu ®-êng ®Çu tiªn vµ ®· hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t- nh÷ng c©y cÇu ®¶m b¶o chÊt l-îng, kh¼ng ®Þnh C«ng ty cã kh¶ n¨ng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Tõ ®©y, C«ng ty ®· chuyÓn h-íng s¶n xuÊt tõ ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp sang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng bé. Qua thêi gian ho¹t ®éng, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét vÞ thÕ kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng b»ng viÖc tiÕp tôc bµn giao cho chñ ®Çu t- nh÷ng c«ng tr×nh ®Ñp, ®¶m b¶o chÊt l-îng thi c«ng b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Ngoµi thi c«ng c«ng tr×nh cÇu ®-êng, C«ng ty cßn thi c«ng mét sè c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, s©n bay vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh. Th¸ng 01 n¨m 2006, C«ng ty chÝnh thøc mang tªn: “ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long” theo quyÕt ®Þnh sè: 4991/Q§ - BGTVT ký ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005 vµ mang tªn ®ã ®Õn nay. NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n nµy ®· më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc theo ph­¬ng ch©m: “§a s°n phÈm, ®a ng¯nh nghÒ, ®a së h÷u” nh­ng ho¹t ®éng chñ yÕu vÉn lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn kh¾p ®Êt n-íc. §iÒu nµy ®-îc ®Æc biÖt thÓ hiÖn trong danh s¸ch ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô kinh doanh chÝnh sÏ phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh, vµ nã sÏ lµ nh©n tè chñ yÕu quy ®Þnh c¬ chÕ ho¹t ®éng chung cho c¶ C«ng ty. 1.3 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn bæ sung nhiÖm vô míi ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Theo chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh míi nhÊt cña C«ng ty ®-îc së KÕ ho¹ch ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp n¨m 2004, danh môc ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty gåm: - X©y l¾p cÊu kiÖn bª t«ng vµ c«ng tr×nh giao th«ng b»ng bª t«ng xi m¨ng, chÕ t¹o cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n - §Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp, côm d©n c-, khu ®« thÞ - NhËp khÈu: M¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, vËt t-, vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt, phô kiÖn vµ ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i, ®iÖn d©n dông vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng... - XuÊt khÈu: C¸c cÊu kiÖn thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp, phô kiÖn vµ m¸y mãc x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng... Ho¹t ®éng x©y dùng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nh- cÇu, ®-êng. Nã lµ ®iÓm m¹nh cña C«ng ty khi tham gia c¹nh tranh d-íi c¬ chÕ nh- hiÖn nay. Trong hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng x©y dùng cña C«ng ty ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2000, nh÷ng néi dung cña ho¹t ®éng x©y dùng ë C«ng ty gåm: 1/ Qu¶n lý thùc hiÖn c¸c dù ¸n vµ ®Çu t- x©y dùng: - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn nhãm A - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn nhãm B - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Õn nhãm B - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh quèc phßng. 2/ Ho¹t ®éng tæng thÇu x©y dùng - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn nhãm A - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn nhãm B - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Õn nhãm B - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng 3/ Ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn cÊp: §Æc biÖt - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng - S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp vµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ... 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ kh«ng cã ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt cè ®Þnh mµ th-êng xuyªn ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo c«ng tr×nh thi c«ng cho nªn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo ®Þa bµn ho¹t ®éng. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng. ®iÒu nhËn thÊy ®Çu tiªn lµ sù ®¬n gi¶n cña bé m¸y tæ chøc, sù ®¬n gi¶n nµy lµ -u thÕ cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn thuéc c¸c bé phËn cña c«ng ty dÔ dµng n¾m b¾t ®-îc c¸c mÖnh lÖnh cña ban l·nh ®¹o trong thêi gian ng¾n vµ ng-îc l¹i ban l·nh ®¹o cã thÓ tݪp thu nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ cÊp d-íi kh«ng khã kh¨n vµ kh«ng tèn nhiÒu thêi gian. VËy dßng th«ng tin qu¶n lý vµ ph¶n håi trong c«ng ty cã sù nhanh chãng vµ chÝnh x¸c rÊt phï hîp víi mét tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« võa nh- C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ còng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua møc chi phÝ giµnh cho qu¶n lý thÊp, ®iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh thu, lîi nhuËn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn ®-îc n©ng cao. 2.2 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TC-HC §éi x©y dùng 601 Phßng Kinh tÕ KÕ ho¹ch §éi x©y dùng 603 Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi x©y dùng 604 §éi x©y dùng 608 §éi C¬ khÝ vµ X©y dùng Kü s- tr-ëng Phßng Phßng kü thuËt vËt t- thi c«ng thiÕt bÞ §éi thi c«ng c¬ giíi X-ëng bª t«ng Th¨ng Long Trung t©m thÝ nghiÖm 2.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞ: Qu¶n lý ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ n-íc giao. H§QT cã 5 thµnh viªn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, gåm Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc, trong ®ã cã mét thµnh viªn kiªm tr-ëng Ban kiÓm so¸t. Thµnh viªn H§QT (trõ tr-ëng Ban kiÓm so¸t) cã thÓ kiªm nhiÖm mét sè chøc danh qu¶n lý ë C«ng ty. Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thuéc H§QT, thùc hiÖn nhiÖm vô do H§QT giao vÒ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Ban Gi¸m ®èc, ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ph¸p luËt, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña H§QT gióp C«ng ty SXKD cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt. Ban kiÓm so¸t gåm 3 thµnh viªn, ®-îc c¬ cÊu theo chuyªn tr¸ch vµ kiªm nhiÖm nhiÖm kú lµ 3 n¨m. Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi l·nh ®¹o, chØ ®¹o chung vÒ mäi ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c. Chñ tr× x©y dùng mèi quan hÖ lµm viÖc vµ quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò thÈm quyÒn víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c...Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cßn cã ba Phã Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c chñ nhiÖm dù ¸n hay ®éi tr-ëng ®éi x©y dùng. Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi gióp viÖc Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng vµ theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. Trong ®ã: - Phã Gi¸m ®èc Néi chÝnh: Phô tr¸ch c«ng t¸c néi chÝnh, vËt t- thiÕt bÞ... - Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt: Phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, an toµn lao ®éng... - Phã Gi¸m ®èc Dù ¸n: Phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh khu vùc miÒn Nam... Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c tæ chøc , bè trÝ, ®iÒu ®éng c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt . LËp ®Þnh møc tiÒn l-¬ng tÝnh to¸n vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiÒn l-¬ng. Lµm c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh kh¸c . Phßng Kinh tÕ - kÕ ho¹ch: LËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ. LËp c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tham gia ®iÒu chØnh, söa ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l-u ®éng hµng n¨m, bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh, ho¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng Kü thuËt thi c«ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t- dù ¸n tham gia lµm hå s¬ dù thÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty tham gia, triÓn khai thi c«ng dù ¸n, gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó gãp phÇn tiÕt kiÖm søc lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Phßng vËt t- ThiÕt bÞ: ChÞu tr¸ch nhiÖm cung øng c¸c lo¹i vËt t- phôc vô yªu cÇu s¶n xuÊt, ®ång thêi theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. Thùc hiÖn b¶o hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch... §éi x©y dùng: Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô x©y l¾p cña c«ng ty. §éi s¶n xuÊt phô tr¸ch thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong mçi mét ®éi s¶n xuÊt tuú tõng thêi kú cô thÓ, mçi ®éi s¶n xuÊt còng cã c¸c tæ kÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp, ghi chÐp, lËp chøng tõ kÕ to¸n ban ®Çu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n . Khi cã nh÷ng dù ¸n lín, kh¶ n¨ng cña c¸c ®éi kh«ng thÓ thùc hiÖn hÕt c«ng viÖc C«ng ty sÏ thµnh lËp c¸c ban ®iÒu hµnh dù ¸n. C¸c ban ®iÒu hµnh nµy chØ ®-îc thµnh lËp vµ kÕt thóc khi triÓn khai vµ hoµn thµnh dù ¸n. X-ëng bª t«ng: chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt , vËn chuyÓn, l¾p ®Æt cÊu kiÖn bª t«ng, b¸n bª t«ng th-¬ng phÈm. Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu c«ng tr×nh: ChÞu tr¸ch nhiÖm thÝ nghiÖm vËt liÖu c«ng tr×nh: c¸t, ®¸, xi m¨ng...®¶m b¶o c¸c vËt liÖu nµy ®¹t chÊt l-îng theo quy ®Þnh khi ®-a vµo s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 3.1 §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh 3.1.1 §Æc ®iÓm vèn kinh doanh cña C«ng ty Vèn kinh doanh Vèn cña c«ng ty ®· t¨ng lªn rÊt nhanh. HiÖn nay, tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ trªn 150 tû ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 61 tû ®ång, vèn l-u ®éng kho¶ng trªn 89 tû ®ång. Nguån vèn cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ 3 nguån sau:  Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ N-íc cÊp kho¶ng: 5, 3%  Nguån vèn cæ phÇn cña C«ng ty kho¶ng: 33%  Nguån vèn vay kho¶ng: 61,7% Ta cã thÓ nh©n thÊy r»ng, vèn Nhµ N-íc cÊp chiÕm tû lÖ kh«ng lín, trong khi ®ã nguån vèn vay chiÕm tû lÖ lín trong tæng nguån vèn cña c«ng ty, ®iÒu nµy ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng, v× víi kho¶n nî vay lín nh- thÕ, mét mÆt c«ng ty ph¶i tr¶ nhiÒu l·i vay, tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh sÏ kh«ng cao, mÆc dï cã vèn trong tay nh-ng khi sö dông ®ång vèn ®ã vµo phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th× ph¶i xem xÐt nhiÒu yÕu tè nh-: nî ®Õn h¹n, thêi gian thu håi vèn, do ®ã cã thÓ bÞ bá qua rÊt nhiÒu c¬ héi. 3.1.2 C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mçi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng vèn t-¬ng øng. L-îng vèn nµy thÓ hiÖn nhu cÇu vèn th-êng xuyªn mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o cho häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh diÔn ra th-êng xuyªn vµ liªn tôc. øng víi mçi l-îng vèn ®ã mçi loaÞ h×nh doanh nghiÖp l¹i cã quy m« vèn thÝch hîp riªng ®Ó tæ chøc sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¨n cø vµo b¶ng 1 chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c¬ cÊu vèn cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long nh- sau: Tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m t¨ng kh¸ nhanh. Cô thÓ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 9,3 t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 9126,2 N¨m 2006 t¨ng 42859,3 ®ång( t¨ng 39,96%) so víi n¨m 2005. B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ :triÖu ®ång ChØ tiªu Vèn l-u ®éng Vèn cè ®Þnh Tæng nguån vèn N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 T§ % T§ % T§ % T§ % 35011,5 37,18 37241,5 37,95 41607 38,8 61018 40,65 59164 62,82 60879 62,05 65639,7 61,2 89088 59,35 94175,5 100 98120,5 100 107246,7 100 150106 100 (Nguån : Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n) BiÓu ®å:T¨ng tr-ëng nguån vèn kinh doanh qua c¸c n¨m 160000 150106 140000 120000 100000 107246.7 94175.5 98120.5 80000 triÖu 60000 40000 20000 0 n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Trong n¨m 2005, vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng 4365,5 triÖu ®ång hay t¨ng 11,72% so víi n¨m 2004, n¨m 2005 t¨ng 19411 triÖu ®ång (t¨ng 46,65%)so víi n¨m 2005. ViÖc t¨ng vèn cè ®Þnh n¨m 2006 lµ do c«ng ty ®Çu t- vµo TSC§ phôc vô cho dù ¸n d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi. VÒ vèn l-u ®éng cña C«ng ty, n¨m 2005 t¨ng 4760,7 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 víi tû lÖ t¨ng lµ7,8%, n¨m 2006 t¨ng 23448,3 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, víi tû lÖ t¨ng lµ 35,72%. Vèn l-u ®éng t¨ng lµ do C«ng ty ®· huy ®éng ®-îc tiÒn nhµn rçi cña c«ng nh©n viªn, lµm t¨ng khèi l-îng tiÒn mÆt cho C«ng ty, ngoµi ra do uy stÝn cao trªn thÞ tr-êng nªn C«ng ty ®· tËn dông ®-îc tÝn dông cña ng-êi b¸n. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng vµ ng-êi cung øng. 3.1.3 Ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph¶i ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung trong 4 n¨m 2003, 2004, 2005, 2006 ta cã b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung cña C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long §¬n vÞ:triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1. Doanh thu thuÇn 98454 128247 149654 171017 21407 16,69 21453 14,27 2. Lîi nhuËn thuÇn 7015 9014 11360 12910 13,64 3. Vèn SXKD 94175,5 N¨m 2006 2005/2004 T§ 2346 24,78 98120,5 107246,7 150106 9126,2 4. HiÖu suÊt sö dông vèn=1/3(vßng) 1,05 1,3 1,4 1,2 5. SuÊt hao phÝ vèn=3/1 0,96 0,77 0,72 0,87 % 0,1 2006/2005 T§ 1550 % 9,3 42859,3 39,96 7,6 - 0,2 -14,29 - 0,05 - 6,5 0,15 20,38 6. Tû lÖ doanh lîi trªn tæng 0,07 0,09 0,1 0,08 0,01 11,1 - 0,02 - 20 vèn=2/3 (Nguån sè liÖu: TÝnh to¸n dùa vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004, 2005, 2006 - Phßng: Tµi chÝnh - KÕ to¸n) Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ nhËn ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ kh«ng æn ®Þnh. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ t¨ng kh¸ nhanh. Cô thÓ n¨m 2005 t¨ng 9,3% so víi n¨m 2004 víi sè tiÒn t-¬ng øng lµ 9126,2 triÖu ®ång. §Æc biÖt l-îng vèn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 t¨ng víi 39,96% (42859,3 triÖu ®ång) N¨m 2005 tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn(16,69%) tèc ®é t¨ng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh (9,3%) do ®ã vßng quay toµn bé vèn còng t¨ng cô thÓ lµ 1,4 vßng (t¨ng 7,6%) so víi n¨m 2004 nh-ng ®Õn n¨m 2006 th× ng-îc l¹i tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn lµ 14,27% (tèc ®é t¨ng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ 39,96%) ®iÒu nµy dÉn ®Õn sè vßng quay toµn bé vèn gi¶m xuèng cßn 1,2 vßng ( gi¶m 14,29%) so víi n¨m 2005 Tæng møc lîi nhuËn doanh nghiÖp ®¹t ®-îc chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín bëi chÊt l-îng tæ chøc, qu¶n lý sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . V× vËy cÇn ph¶i ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn nh»m ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Trong ®ã, ®Æc biÖt ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn bá ra trong kú sÏ thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m lµ: 0.07, 0.09, 0. 1, 0. 08. Nh- vËy, trong n¨m 2003 cø 1 ®ång vèn bá ra sÏ thu ®-îc 0. 07 ®ång lîi nhuËn thuÇn. N¨m 2004 tû lÖ doanh lîi trªn tæn vèn t¨ng lªn 0.09. N¨m 2005 tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn t¨ng lªn ®¹t 0. 1 ®ång ®Õn n¨m 2006 gi¶m xuèng lµ 0. 08 ®ång, c«ng ty vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn nh-ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ kh¶ n¨ng nµy cã xu h-íng gi¶m ®i, ®iÒu nµy do ¶nh h-ëng cña nhiÒu nh©n tè chñ quan vµ kh¸ch quan ®em l¹i. SuÊt hao phÝ vèn n¨m cã thay ®æi nhá vµ æn ®Þnh. N¨m 2005 gi¶m xuèng 0. 05so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 t¨ng 0. 15 so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cã nghÜa lµ sè vèn cña c«ng ty bá ra ®Ó thu ®-îc mét ®ång doanh thu trong n¨m 2005 lµ t¨ng lªn so víi 2004 vµ n¨m 2006 gi¶m ®i so víi n¨m 2005. 3.2 §Æc ®iÓm vÒ mÆt lao ®éng 3.2.1 C¬ cÊu lao ®éng Tr-íc nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ khi võa chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, trong khi nhiÒu doanh nghiÖp vÉn lóng tóng, ch-a t×m ®-îc mét h-íng ®i thÝch hîp th× C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng long ®· t×m ®-îc h-íng ®i cho m×nh vµ liªn tôc ph¸t triÓn, trë thµnh ®¬n vÞ kinh doanh hµng ®Çu cña ngµnh X©y dùng. Cã ®-îc thµnh qu¶ ®ã lµ c¶ mét sù phÊn ®Êu kh«ng biÕt mÖt mái cña tËp thÓ CBCNV C«ng ty, mét tËp thÓ ®oµn kÕt, giµu trÝ tuÖ, kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o, ph¸t huy cao néi lùc vµ ý thøc tù lËp, tù c-êng. Nh÷ng phÈm chÊt ®ã chÝnh lµ ®Æc ®iÓm næi bËt, ®¸ng tù hµo cña ®éi ngò lao ®éng t¹i C«ng ty. B¶ng 3: C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo c«ng viÖc §¬n vÞ: Ng-êi ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng 2003 2004 2005 2006 SL % SL % SL % SL % 849 100 851 100 847 100 621 100 694 82 681 80 702 82,8 529 85,2 155 18 170 20 145 17,2 92 14,8 -Trong ®ã: - Lao ®éng trùc tiÕp - Lao ®éng gi¸n tiÕp Nguån: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh BiÓu ®å: BiÕn ®éng lao ®éng qua c¸c n¨m 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 849 851 847 621 ng-êi n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng ph©n theo c«ng viÖc cho thÊy: Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp cã xu h-íng t¨ng qua c¸c n¨m. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty. Lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m dÇn, nÕu nh- n¨m 2004 lµ 20%, ®Õn n¨m 2005 cßn 17,2 %, ®Æc biÖt ®Õn n¨m 2006 chØ cßn 14,8 %. KÕt qu¶ nµy lµ do n¨m 2006, C«ng ty thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ do ®ã ®· thùc hiÖn bè trÝ x¾p xÕp l¹i lùc l-îng lao ®éng theo h-íng tÝch cùc h¬n. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong æn ®Þnh ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt do ®Æc tr-ng tÝnh thêi vô cña ho¹t ®éng, nh-ng C«ng ty còng x©y dùng cho m×nh mét lùc l-îng lao ®éng cã ®ñ c¶ vÒ chÊt l-îng lÉn sè l-îng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. N¨ng lùc lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn râ nhÊt qua tæng sè lao ®éng dµi h¹n, ®-îc ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ tr×nh ®éc cÊp bËc cña sè lao ®éng ®ã. B¶ng tæng hîp t×nh h×nh lao ®éng d-íi ®©y sÏ cho thÊy phÇn nµo nguån lùc vÒ lao ®éng cña C«ng ty. B¶ng 4: T×nh h×nh c«ng nh©n trùc tiÕp cña C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng long n¨m 2006 §¬n vÞ: Ng-êi Ngµnh ®µo t¹o Sè l-îng N÷ CÊp bËc b×nh qu©n C«ng nh©n vËn hµnh m¸y 70 8 5.16 C«ng nh©n söa ch÷a m¸y 18 0 13.76 C«ng nh©n ®iÖn 25 1 4.00 C«ng nh©n tiÖn 41 5 5.00 C«ng nh©n phay 23 3 5.00 C«ng nh©n s¾t 78 11 4.23 C«ng nh©n hµn 31 0 4.32 C«ng nh©n kÝch kÐo 25 0 4.40 C«ng nh©n méc 40 6 5.00 C«ng nh©n nÒ-bª t«ng 77 13 4.37 L¸i xe c¸c lo¹i 29 0 1.73 C«ng nh©n l¸i cÈu 26 0 3.21 C«ng nh©n x©y l¾p ®iÖn 16 0 3.50 C«ng nh©n ®-êng 15 7 2.00 Lao ®éng phæ th«ng 15 4 2.82 CÊp bËc b×nh qu©n 4,54 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc Nh- vËy, ®iÓm m¹nh cña nguån lùc lao ®éng ë c«ng ty thÓ hiÖn ë sù ®Çy ®ñ trong c¬ cÊu ngµnh nghÒ, chÊt l-îng cao. Ngoµi ra qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn h¬n 30 n¨m, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò lao ®éng lín m¹nh, dµy dÆn kinh nghiÖm lµm viÖc vµ cã møc ®é g¾n bã mËt thiÕt víi C«ng ty. §©y chÝnh lµ thÕ m¹nh gióp C«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ trong thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ mµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu h-íng tíi ®è lµ: doanh thu, lîi nhuËn vµ dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th-¬ng tr-êng. 3.2.2 HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng l¯ mét ph¹m trï kinh tÕ. C.Mac gäi l¯ “ søc m¹nh s°n xuÊt cña ng­êi lao ®éng cô thÓ cã Ých”. Nã nãi lªn kÕt qu° ho¹t ®éng SXKD cã môc ®Ých cña con ng-êi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Ph¸t triÓn n¨ng suÊt lao ®éng cho phÐp gi¶m ®-îc sè ng-êi lµm viÖc do ®ã t¨ng tiÒn l-¬ng cho tõng ng-êi lao ®éng do hoµn thµnh v-ît møc s¶n l-îng. B¶ng 5: N¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m 2004-2006 chØ tiªu Nguån vèn N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 98454 128247 149654 171017 94175,5 98120,5 107246,7 150106 7015 9014 11360 12910 kinh doanh Tæng doanh thu Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ Nép ng©n s¸ch 997,8 1245 2567 3010 Thu nhËp b×nh 0.95 tr®/ng/th 1.38 tr®/ng/th 1.54 tr®/ng/th 1.76 tr®/ng/th qu©n Nguån: Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n BiÒu ®å: BiÕn ®éng l-¬ng qua c¸c n¨m 1.76 1.8 1.54 1.6 1.38 1.4 1.2 0.95 1 triÖu 0.8 0.6 0.4 0.2 0 n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Tõ b¶ng: N¨ng suÊt lao ®éng cña CBCNV t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long qua c¸c n¨m 2003-2006 cho thÊy: TiÒn l-¬ng b×nh qu©n hµng n¨m cña C«ng ty t¨ng rÊt nhanh. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng nhanh, sè l-îng CBCNV gi¶m m¹nh nªn l-¬ng b×nh qu©n ®¹t møc cao: 1.76 tr®ång/ng-êi /th¸ng. 3.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ 3.3.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Ngay tõ ®Çu khi thµnh lËp C«ng ty, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long thuéc Bé GTVT ®· ®-îc cÊp trªn giao cho nhiÖm vô vµ x¸c ®Þnh c«ng ty thùc
- Xem thêm -