Tài liệu Báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng số 6 thăng long

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc Lôc Lêi më ®Çu........................................................................................................2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..................................................3 1.1 Giíi thiÖu chung.........................................................................................3 1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn..............................................................3 1.3 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty................................5 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty......................................................7 2.1 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty........................................................7 2.2 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty................................................................8 2.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý...........................8 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty.............................................................11 3.1 §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh................................................................11 3.1.1 §Æc ®iÓm vèn kinh doanh cña C«ng ty..............................................11 3.1.2 C¬ cÊu vèn cña C«ng ty.....................................................................12 3.1.3 Ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty...................................................................................................................14 3.2 §Æc ®iÓm vÒ mÆt lao ®éng..........................................................................16 3.2.1 C¬ cÊu lao ®éng.................................................................................16 3.2.2 HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù.................................................................19 3.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ.......................................................20 3.3.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm......................................................................20 3.3.2 §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ.....................................................................21 3.3.3 C¸c quy tr×nh c¬ b¶n trong viÖc x©y dùng cÇu bao gåm:..................22 4. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty.................................................23 4.1 VÒ Vèn.....................................................................................................23 4.2 VÒ lao ®éng..............................................................................................24 4.3 ThiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm....................................................25 5. §Þnh híng ph¸t triÓn c«ng ty............................................................................26 5.1 Môc tiªu chung.........................................................................................26 5.2 Môc tiªu cô thÓ.........................................................................................27 5.3 §Þnh híng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2007-2010..............................................27 KÕt luËn..........................................................................................................31 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh x©y dùng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Qua ®ã kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ quan träng trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng long lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p, C«ng ty ®· gãp phÇn ®¶m b¶o nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi, nhÞp nhµng, h×nh thµnh nªn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, em nhËn thÊy viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty lµ phï hîp víi chuyªn ngµnh ®µo t¹o cña m×nh. B¸o c¸o tæng hîp t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long ®îc chia lµm 5 môc chÝnh: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty 5. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.1 Giíi thiÖu chung Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long Tªn giao dÞch(Tªn tiÕng Anh): Thang Long No.6 Construction Joint Stock Company Trô së giao dÞch: x· H¶i Bèi, huyÖn §«ng Anh, Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: (04) 8810266. Fax: (04) 8810057 Tµi kho¶n ng©n hµng: 701-00116- Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Xu©n – Hµ Néi M· sè thuÕ: 0100105750 ®¨ng ký t¹i chi côc thuÕ Thµnh phè Hµ Néi H×nh thøc c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn 1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 1973 víi h×nh thøc ®Çu tiªn lµ: “ XÝ nghiÖp méc cèt thÐp”. §Õn ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1974, “ XÝ nghiÖp méc cèt thÐp” ®îc ®æi tªn thµnh: “ Nhµ m¸y bª t«ng méc” trùc thuéc XÝ nghiÖp liªn hiÖp cÇu Th¨ng Long vµ c«ng ty mang tªn nµy ®Õn tËn ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 1985. Trong giai ®o¹n nµy, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i cäc bª t«ng, v¸n khu©n, cèt thÐp....phôc vô x©y dùng cÇu Th¨ng long. §Õn n¨m 1985, khi cÇu Th¨ng Long hoµn thµnh, C«ng ty chuyÓn híng nhiÖm vô kinh doanh. Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 1985, “ Nhµ m¸y bª t«ng méc” thuéc XÝ nghiÖp liªn hiÖp cÇu Th¨ng Long ®îc ®æi tªn thµnh: “ Nhµ m¸y bª t«ng Th¨ng Long” thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng cÇu Th¨ng Long. Theo quyÕt ®Þnh sè: 504/Q§/TCCB – L§ ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé trëng bé Giao Th«ng VËn T¶i, doanh nghiÖp Nhµ níc mang tªn “ Nhµ m¸y bª t«ng Th¨ng Long” cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ, trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Th¨ng Long. §Õn n¨m 2004, C«ng ty tiÕp tôc ®æi tªn ba lÇn thµnh “ C«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt bª t«ng Th¨ng Long” (Ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1995), “ C«ng ty x©y dùng Th¨ng Long” (Ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 1998), vµ “ C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long” ( Ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 1999). Trong giai ®o¹n nµy, thÞ trêng cña C«ng ty ®îc dÇn dÇn më réng trªn c¶ níc. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng cã thay ®æi vµ ®îc bæ sung nhiÒu lÇn cho phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Ngoµi s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n trong c«ng xëng, phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty b¾t ®Çu tham gia thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cÇu ®êng ®Çu tiªn vµ ®· hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t nh÷ng c©y cÇu ®¶m b¶o chÊt lîng, kh¼ng ®Þnh C«ng ty cã kh¶ n¨ng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Tõ ®©y, C«ng ty ®· chuyÓn híng s¶n xuÊt tõ ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp sang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®êng bé. Qua thêi gian ho¹t ®éng, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét vÞ thÕ kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng b»ng viÖc tiÕp tôc bµn giao cho chñ ®Çu t nh÷ng c«ng tr×nh ®Ñp, ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Ngoµi thi c«ng c«ng tr×nh cÇu ®êng, C«ng ty cßn thi c«ng mét sè c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, s©n bay vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh. Th¸ng 01 n¨m 2006, C«ng ty chÝnh thøc mang tªn: “ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long” theo quyÕt ®Þnh sè: 4991/Q§ - BGTVT ký ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005 vµ mang tªn ®ã ®Õn nay. NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n nµy ®· më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc theo ph¬ng ch©m: “§a s¶n phÈm, ®a ngµnh nghÒ, ®a së h÷u” nhng ho¹t ®éng chñ yÕu vÉn lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn kh¾p ®Êt níc. §iÒu nµy ®îc ®Æc biÖt thÓ hiÖn trong danh s¸ch ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô kinh doanh chÝnh sÏ phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh, vµ nã sÏ lµ nh©n tè chñ yÕu quy ®Þnh c¬ chÕ ho¹t ®éng chung cho c¶ C«ng ty. 1.3 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn bæ sung nhiÖm vô míi ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Theo chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh míi nhÊt cña C«ng ty ®îc së KÕ ho¹ch ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp n¨m 2004, danh môc ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty gåm: - X©y l¾p cÊu kiÖn bª t«ng vµ c«ng tr×nh giao th«ng b»ng bª t«ng xi m¨ng, chÕ t¹o cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n - §Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp, côm d©n c, khu ®« thÞ - NhËp khÈu: M¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, vËt t, vËt liÖu x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt, phô kiÖn vµ ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i, ®iÖn d©n dông vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng... - XuÊt khÈu: C¸c cÊu kiÖn thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp, phô kiÖn vµ m¸y mãc x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng... Ho¹t ®éng x©y dùng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nh cÇu, ®êng. Nã lµ ®iÓm m¹nh cña C«ng ty khi tham gia c¹nh tranh díi c¬ chÕ nh hiÖn nay. Trong hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng x©y dùng cña C«ng ty ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2000, nh÷ng néi dung cña ho¹t ®éng x©y dùng ë C«ng ty gåm: 1/ Qu¶n lý thùc hiÖn c¸c dù ¸n vµ ®Çu t x©y dùng: - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn nhãm A - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn nhãm B - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Õn nhãm B - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn - Qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh quèc phßng. 2/ Ho¹t ®éng tæng thÇu x©y dùng - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn nhãm A - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn nhãm B - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Õn nhãm B - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn - Tæng thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng 3/ Ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®Õn cÊp: §Æc biÖt - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn cÊp: II - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng - S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp vµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ... 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ kh«ng cã ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt cè ®Þnh mµ thêng xuyªn ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo c«ng tr×nh thi c«ng cho nªn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo ®Þa bµn ho¹t ®éng. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng. ®iÒu nhËn thÊy ®Çu tiªn lµ sù ®¬n gi¶n cña bé m¸y tæ chøc, sù ®¬n gi¶n nµy lµ u thÕ cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn thuéc c¸c bé phËn cña c«ng ty dÔ dµng n¾m b¾t ®îc c¸c mÖnh lÖnh cña ban l·nh ®¹o trong thêi gian ng¾n vµ ngîc l¹i ban l·nh ®¹o cã thÓ tݪp thu nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ cÊp díi kh«ng khã kh¨n vµ kh«ng tèn nhiÒu thêi gian. VËy dßng th«ng tin qu¶n lý vµ ph¶n håi trong c«ng ty cã sù nhanh chãng vµ chÝnh x¸c rÊt phï hîp víi mét tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« võa nh C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ còng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua møc chi phÝ giµnh cho qu¶n lý thÊp, ®iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh thu, lîi nhuËn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn ®îc n©ng cao. 2.2 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TC-HC §éi x©y dùng 601 Phã gi¸m ®èc Phßng Kinh tÕ KÕ ho¹ch §éi x©y dùng 603 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi x©y dùng 604 §éi x©y dùng 608 Phã gi¸m ®èc Kü s trëng Phßng Phßng kü thuËt vËt t thi c«ng thiÕt bÞ §éi C¬ §éi thi Xëng khÝ vµ c«ng c¬ bª t«ng X©y giíi Th¨ng 2.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý Long dùng Trung t©m thÝ nghiÖm Héi ®ång qu¶n trÞ: Qu¶n lý ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ níc giao. H§QT cã 5 thµnh viªn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, gåm Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc, trong ®ã cã mét thµnh viªn kiªm trëng Ban kiÓm so¸t. Thµnh viªn H§QT (trõ trëng Ban kiÓm so¸t) cã thÓ kiªm nhiÖm mét sè chøc danh qu¶n lý ë C«ng ty. Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thuéc H§QT, thùc hiÖn nhiÖm vô do H§QT giao vÒ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Ban Gi¸m ®èc, ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ph¸p luËt, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña H§QT gióp C«ng ty SXKD cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt. Ban kiÓm so¸t gåm 3 thµnh viªn, ®îc c¬ cÊu theo chuyªn tr¸ch vµ kiªm nhiÖm nhiÖm kú lµ 3 n¨m. Gi¸m ®èc: Lµ ngêi l·nh ®¹o, chØ ®¹o chung vÒ mäi ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c. Chñ tr× x©y dùng mèi quan hÖ lµm viÖc vµ quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò thÈm quyÒn víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c...Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cßn cã ba Phã Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c chñ nhiÖm dù ¸n hay ®éi trëng ®éi x©y dùng. Phã Gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp viÖc Gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng vµ theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. Trong ®ã: Phã Gi¸m ®èc Néi chÝnh: Phô tr¸ch c«ng t¸c néi chÝnh, vËt t thiÕt bÞ... Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt: Phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, an toµn lao ®éng... Phã Gi¸m ®èc Dù ¸n: Phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh khu vùc miÒn Nam... Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c tæ chøc , bè trÝ, ®iÒu ®éng c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt . LËp ®Þnh møc tiÒn l¬ng tÝnh to¸n vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiÒn l¬ng. Lµm c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh kh¸c . Phßng Kinh tÕ - kÕ ho¹ch: LËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ. LËp c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tham gia ®iÒu chØnh, söa ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn lu ®éng hµng n¨m, bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh, ho¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng Kü thuËt thi c«ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n tham gia lµm hå s¬ dù thÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty tham gia, triÓn khai thi c«ng dù ¸n, gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó gãp phÇn tiÕt kiÖm søc lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Phßng vËt t ThiÕt bÞ: ChÞu tr¸ch nhiÖm cung øng c¸c lo¹i vËt t phôc vô yªu cÇu s¶n xuÊt, ®ång thêi theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. Thùc hiÖn b¶o hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch... §éi x©y dùng: Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô x©y l¾p cña c«ng ty. §éi s¶n xuÊt phô tr¸ch thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong mçi mét ®éi s¶n xuÊt tuú tõng thêi kú cô thÓ, mçi ®éi s¶n xuÊt còng cã c¸c tæ kÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp, ghi chÐp, lËp chøng tõ kÕ to¸n ban ®Çu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n . Khi cã nh÷ng dù ¸n lín, kh¶ n¨ng cña c¸c ®éi kh«ng thÓ thùc hiÖn hÕt c«ng viÖc C«ng ty sÏ thµnh lËp c¸c ban ®iÒu hµnh dù ¸n. C¸c ban ®iÒu hµnh nµy chØ ®îc thµnh lËp vµ kÕt thóc khi triÓn khai vµ hoµn thµnh dù ¸n. Xëng bª t«ng: chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt , vËn chuyÓn, l¾p ®Æt cÊu kiÖn bª t«ng, b¸n bª t«ng th¬ng phÈm. Trung t©m thÝ nghiÖm vËt liÖu c«ng tr×nh: ChÞu tr¸ch nhiÖm thÝ nghiÖm vËt liÖu c«ng tr×nh: c¸t, ®¸, xi m¨ng...®¶m b¶o c¸c vËt liÖu nµy ®¹t chÊt lîng theo quy ®Þnh khi ®a vµo s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 3.1 §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh 3.1.1 §Æc ®iÓm vèn kinh doanh cña C«ng ty Vèn kinh doanh Vèn cña c«ng ty ®· t¨ng lªn rÊt nhanh. HiÖn nay, tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ trªn 150 tû ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 61 tû ®ång, vèn lu ®éng kho¶ng trªn 89 tû ®ång. Nguån vèn cña c«ng ty ®îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ 3 nguån sau:  Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ Níc cÊp kho¶ng: 5, 3%  Nguån vèn cæ phÇn cña C«ng ty kho¶ng: 33%  Nguån vèn vay kho¶ng: 61,7% Ta cã thÓ nh©n thÊy r»ng, vèn Nhµ Níc cÊp chiÕm tû lÖ kh«ng lín, trong khi ®ã nguån vèn vay chiÕm tû lÖ lín trong tæng nguån vèn cña c«ng ty, ®iÒu nµy ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng, v× víi kho¶n nî vay lín nh thÕ, mét mÆt c«ng ty ph¶i tr¶ nhiÒu l·i vay, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh sÏ kh«ng cao, mÆc dï cã vèn trong tay nhng khi sö dông ®ång vèn ®ã vµo phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th× ph¶i xem xÐt nhiÒu yÕu tè nh: nî ®Õn h¹n, thêi gian thu håi vèn, do ®ã cã thÓ bÞ bá qua rÊt nhiÒu c¬ héi. 3.1.2 C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mçi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét lîng vèn t¬ng øng. Lîng vèn nµy thÓ hiÖn nhu cÇu vèn thêng xuyªn mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o cho häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh diÔn ra thêng xuyªn vµ liªn tôc. øng víi mçi lîng vèn ®ã mçi loaÞ h×nh doanh nghiÖp l¹i cã quy m« vèn thÝch hîp riªng ®Ó tæ chøc sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¨n cø vµo b¶ng 1 chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c¬ cÊu vèn cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long nh sau: Tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m t¨ng kh¸ nhanh. Cô thÓ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 9,3 t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 9126,2 N¨m 2006 t¨ng 42859,3 ®ång( t¨ng 39,96%) so víi n¨m 2005. B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ :triÖu ®ång ChØ tiªu Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh Tæng nguån vèn N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 T§ 35011,5 59164 % 37,18 62,82 T§ 37241,5 60879 % 37,95 62,05 T§ 41607 65639,7 % 38,8 61,2 T§ 61018 89088 % 40,65 59,35 94175,5 100 98120,5 100 107246,7 100 150106 100 (Nguån : Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n) BiÓu ®å:T¨ng tr ëng nguån vèn kinh doanh qua c¸c n¨m 160000 150106 140000 120000 100000 94175.5 98120.5 107246.7 80000 triÖu 60000 40000 20000 0 n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Trong n¨m 2005, vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng 4365,5 triÖu ®ång hay t¨ng 11,72% so víi n¨m 2004, n¨m 2005 t¨ng 19411 triÖu ®ång (t¨ng 46,65%)so víi n¨m 2005. ViÖc t¨ng vèn cè ®Þnh n¨m 2006 lµ do c«ng ty ®Çu t vµo TSC§ phôc vô cho dù ¸n d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi. VÒ vèn lu ®éng cña C«ng ty, n¨m 2005 t¨ng 4760,7 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 víi tû lÖ t¨ng lµ7,8%, n¨m 2006 t¨ng 23448,3 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, víi tû lÖ t¨ng lµ 35,72%. Vèn lu ®éng t¨ng lµ do C«ng ty ®· huy ®éng ®îc tiÒn nhµn rçi cña c«ng nh©n viªn, lµm t¨ng khèi lîng tiÒn mÆt cho C«ng ty, ngoµi ra do uy stÝn cao trªn thÞ trêng nªn C«ng ty ®· tËn dông ®îc tÝn dông cña ngêi b¸n. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng vµ ngêi cung øng. 3.1.3 Ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph¶i ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung trong 4 n¨m 2003, 2004, 2005, 2006 ta cã b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung cña C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long §¬n vÞ:triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 2005/2004 T§ % 2006/2005 T§ % 1. Doanh thu 98454 128247 149654 171017 21407 16,69 21453 14,27 thuÇn 2. Lîi nhuËn 7015 9014 11360 12910 2346 24,78 1550 13,64 thuÇn 3. Vèn SXKD 94175,5 98120,5 107246,7 150106 9126,2 9,3 42859,3 39,96 4. HiÖu suÊt sö dông 1,05 1,3 1,4 1,2 0,1 7,6 - 0,2 -14,29 vèn=1/3(vßng) 5. SuÊt hao phÝ 0,96 0,77 0,72 0,87 - 0,05 - 6,5 0,15 20,38 vèn=3/1 6. Tû lÖ doanh lîi trªn tæng 0,07 0,09 0,1 0,08 0,01 11,1 - 0,02 - 20 vèn=2/3 (Nguån sè liÖu: TÝnh to¸n dùa vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004, 2005, 2006 - Phßng: Tµi chÝnh - KÕ to¸n) Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ nhËn ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ kh«ng æn ®Þnh. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ t¨ng kh¸ nhanh. Cô thÓ n¨m 2005 t¨ng 9,3% so víi n¨m 2004 víi sè tiÒn t¬ng øng lµ 9126,2 triÖu ®ång. §Æc biÖt lîng vèn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 t¨ng víi 39,96% (42859,3 triÖu ®ång) N¨m 2005 tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn(16,69%) tèc ®é t¨ng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh (9,3%) do ®ã vßng quay toµn bé vèn còng t¨ng cô thÓ lµ 1,4 vßng (t¨ng 7,6%) so víi n¨m 2004 nhng ®Õn n¨m 2006 th× ngîc l¹i tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn lµ 14,27% (tèc ®é t¨ng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ 39,96%) ®iÒu nµy dÉn ®Õn sè vßng quay toµn bé vèn gi¶m xuèng cßn 1,2 vßng ( gi¶m 14,29%) so víi n¨m 2005 Tæng møc lîi nhuËn doanh nghiÖp ®¹t ®îc chÞu ¶nh hëng rÊt lín bëi chÊt lîng tæ chøc, qu¶n lý sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . V× vËy cÇn ph¶i ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn nh»m ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Trong ®ã, ®Æc biÖt ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn bá ra trong kú sÏ thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m lµ: 0.07, 0.09, 0. 1, 0. 08. Nh vËy, trong n¨m 2003 cø 1 ®ång vèn bá ra sÏ thu ®îc 0. 07 ®ång lîi nhuËn thuÇn. N¨m 2004 tû lÖ doanh lîi trªn tæn vèn t¨ng lªn 0.09. N¨m 2005 tû lÖ doanh lîi trªn tæng vèn t¨ng lªn ®¹t 0. 1 ®ång ®Õn n¨m 2006 gi¶m xuèng lµ 0. 08 ®ång, c«ng ty vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn nhng nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ kh¶ n¨ng nµy cã xu híng gi¶m ®i, ®iÒu nµy do ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè chñ quan vµ kh¸ch quan ®em l¹i. SuÊt hao phÝ vèn n¨m cã thay ®æi nhá vµ æn ®Þnh. N¨m 2005 gi¶m xuèng 0. 05so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 t¨ng 0. 15 so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cã nghÜa lµ sè vèn cña c«ng ty bá ra ®Ó thu ®îc mét ®ång doanh thu trong n¨m 2005 lµ t¨ng lªn so víi 2004 vµ n¨m 2006 gi¶m ®i so víi n¨m 2005. 3.2 §Æc ®iÓm vÒ mÆt lao ®éng 3.2.1 C¬ cÊu lao ®éng Tríc nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ khi võa chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, trong khi nhiÒu doanh nghiÖp vÉn lóng tóng, cha t×m ®îc mét híng ®i thÝch hîp th× C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng long ®· t×m ®îc híng ®i cho m×nh vµ liªn tôc ph¸t triÓn, trë thµnh ®¬n vÞ kinh doanh hµng ®Çu cña ngµnh X©y dùng. Cã ®îc thµnh qu¶ ®ã lµ c¶ mét sù phÊn ®Êu kh«ng biÕt mÖt mái cña tËp thÓ CBCNV C«ng ty, mét tËp thÓ ®oµn kÕt, giµu trÝ tuÖ, kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o, ph¸t huy cao néi lùc vµ ý thøc tù lËp, tù cêng. Nh÷ng phÈm chÊt ®ã chÝnh lµ ®Æc ®iÓm næi bËt, ®¸ng tù hµo cña ®éi ngò lao ®éng t¹i C«ng ty. B¶ng 3: C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo c«ng viÖc ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng -Trong ®ã: - Lao ®éng trùc tiÕp - Lao ®éng gi¸n tiÕp SL 2003 % 2004 % 100 SL 847 2005 §¬n vÞ: Ngêi % 100 SL 621 849 100 694 82 681 80 702 82,8 529 85,2 155 18 170 20 145 17,2 92 14,8 % 100 Nguån: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh BiÓu ®å: BiÕn ®éng lao ®éng qua c¸c n¨m 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 SL 851 849 851 847 621 ng êi n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng ph©n theo c«ng viÖc cho thÊy: Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp cã xu híng t¨ng qua c¸c n¨m. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty. Lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m dÇn, nÕu nh n¨m 2004 lµ 20%, ®Õn n¨m 2005 cßn 17,2 %, ®Æc biÖt ®Õn n¨m 2006 chØ cßn 14,8 %. KÕt qu¶ nµy lµ do n¨m 2006, C«ng ty thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ do ®ã ®· thùc hiÖn bè trÝ x¾p xÕp l¹i lùc lîng lao ®éng theo híng tÝch cùc h¬n. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong æn ®Þnh ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt do ®Æc trng tÝnh thêi vô cña ho¹t ®éng, nhng C«ng ty còng x©y dùng cho m×nh mét lùc lîng lao ®éng cã ®ñ c¶ vÒ chÊt lîng lÉn sè lîng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. N¨ng lùc lao ®éng ®îc thÓ hiÖn râ nhÊt qua tæng sè lao ®éng dµi h¹n, ®îc ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ tr×nh ®éc cÊp bËc cña sè lao ®éng ®ã. B¶ng tæng hîp t×nh h×nh lao ®éng díi ®©y sÏ cho thÊy phÇn nµo nguån lùc vÒ lao ®éng cña C«ng ty. B¶ng 4: T×nh h×nh c«ng nh©n trùc tiÕp cña C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng long n¨m 2006 §¬n vÞ: Ngêi Ngµnh ®µo t¹o Sè lîng N÷ CÊp bËc b×nh qu©n C«ng nh©n vËn hµnh m¸y 70 8 5.16 C«ng nh©n söa ch÷a m¸y 18 0 13.76 C«ng nh©n ®iÖn 25 1 4.00 C«ng nh©n tiÖn 41 5 5.00 C«ng nh©n phay 23 3 5.00 C«ng nh©n s¾t 78 11 4.23 C«ng nh©n hµn 31 0 4.32 C«ng nh©n kÝch kÐo 25 0 4.40 C«ng nh©n méc 40 6 5.00 C«ng nh©n nÒ-bª t«ng 77 13 4.37 L¸i xe c¸c lo¹i 29 0 1.73 C«ng nh©n l¸i cÈu 26 0 3.21 C«ng nh©n x©y l¾p ®iÖn 16 0 3.50 C«ng nh©n ®êng 15 7 2.00 Lao ®éng phæ th«ng 15 4 2.82 CÊp bËc b×nh qu©n 4,54 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc Nh vËy, ®iÓm m¹nh cña nguån lùc lao ®éng ë c«ng ty thÓ hiÖn ë sù ®Çy ®ñ trong c¬ cÊu ngµnh nghÒ, chÊt lîng cao. Ngoµi ra qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn h¬n 30 n¨m, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò lao ®éng lín m¹nh, dµy dÆn kinh nghiÖm lµm viÖc vµ cã møc ®é g¾n bã mËt thiÕt víi C«ng ty. §©y chÝnh lµ thÕ m¹nh gióp C«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ trong thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ mµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu híng tíi ®è lµ: doanh thu, lîi nhuËn vµ dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th¬ng trêng. 3.2.2 HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù HiÖu qu¶ sö dông nh©n sù ®îc thÓ hiÖn th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ. C.Mac gäi lµ “ søc m¹nh s¶n xuÊt cña ngêi lao ®éng cô thÓ cã Ých”. Nã nãi lªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cã môc ®Ých cña con ngêi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Ph¸t triÓn n¨ng suÊt lao ®éng cho phÐp gi¶m ®îc sè ngêi lµm viÖc do ®ã t¨ng tiÒn l¬ng cho tõng ngêi lao ®éng do hoµn thµnh vît møc s¶n lîng. B¶ng 5: N¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m 2004-2006 chØ tiªu N¨m 2003 Nguån vèn 98454 kinh doanh Tæng doanh 94175,5 thu Tæng lîi nhuËn 7015 tríc thuÕ Nép ng©n s¸ch 997,8 Thu nhËp b×nh 0.95 tr®/ng/th qu©n N¨m 2004 128247 N¨m 2005 149654 N¨m 2006 171017 98120,5 107246,7 150106 9014 11360 12910 1245 1.38 tr®/ng/th 2567 1.54 tr®/ng/th 3010 1.76 tr®/ng/th Nguån: Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n BiÒu ®å: BiÕn ®éng l ¬ng qua c¸c n¨m 1.76 1.8 1.6 1.38 1.54 1.4 1.2 1 0.95 triÖu 0.8 0.6 0.4 0.2 0 n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 n¨m 2006 Tõ b¶ng: N¨ng suÊt lao ®éng cña CBCNV t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long qua c¸c n¨m 2003-2006 cho thÊy: TiÒn l¬ng b×nh qu©n hµng n¨m cña C«ng ty t¨ng rÊt nhanh. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng nhanh, sè lîng CBCNV gi¶m m¹nh nªn l¬ng b×nh qu©n ®¹t møc cao: 1.76 tr®ång/ngêi /th¸ng. 3.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ 3.3.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Ngay tõ ®Çu khi thµnh lËp C«ng ty, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long thuéc Bé GTVT ®· ®îc cÊp trªn giao cho nhiÖm vô vµ x¸c ®Þnh c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ nh hiÖn nay, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ho¹t ®éng x©y dùng chÞu ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi nh÷ng biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo: Xi m¨ng, s¾t thÐp...Do vËy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, C«ng ty cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong viÖc lËp hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng. H¬n n÷a, do nh÷ng ®Æc trng cña häat ®éng x©y dùng, møc ®é ¶nh hëng cña khÝ hËu thêi tiÕt ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty thêng ë møc ®é rÊt lín. §Ó kh¾c phôc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi cña thêi tiÕt, ngoµi trang bÞ nh÷ng ph¬ng tÞen b¶o hé phßng ngõa nh÷ng trêng hîp xÊu x¶y ra, c«ng t¸c lËp biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng x©y dùng tiÕn ®é thi c«ng còng ®Æc biÖt ®îc chó ý ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu cña ®Þa ph¬ng n¬i ho¹t ®éng thi c«ng c«ng tr×nh sÏ diÔn ra. 3.3.2 §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ. C«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, øng dông tiÕn bé kü thuËt, gi¶m chi phÝ ®Çu t, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ thùc hiÖn ®êng lèi CNH-H§H cña §¶ng. §Ó c«ng t¸c ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ ®¹t hiÖu qu¶, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long coi träng hîp t¸c víi c¸c trêng ®µo t¹o kü thuËt trong níc trong c«ng t¸c T vÊn thiÕt kÕ, §Çu t vµ X©y l¾p. Næi bËt lµ c¸c dù ¸n chuyÓn giao c«ng nghÖ sau: - øng dông c«ng nghÖ trît vµ n©ng cao ®ång thêi sµn m¸i (c«ng nghÖ ¸o) ®Ó thiÕt kÕ, tæ chøc thi c«ng. - øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt bª t«ng d øng lùc (c«ng nghÖ BØ) ®Ó thiÕt kÕ, s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng dÇm, sµn tÊm lín ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë cho ch¬ng tr×nh cÇu, ®êng, khu d©n c... - øng dông c«ng nghÖ c¶i t¹o ®êng èng kh«ng ®µo (c«ng nghÖ §an M¹ch) Hµng tr¨m c¸c ®Ò tµi, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt kh¸c ®· lµm lîi nhiÒu tû ®ång, mang l¹i lîi Ých to lín cho doanh nghiÖp, gãp phÇn gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i trêng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng. Nh÷ng tiÕn bé vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng nghÖ ®ßi hái c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é cao, cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t nh÷ng kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Do vËy, kh©u tuyÓn dông cÇn ph¶i ®îc chó träng ®i cïng víi c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. Cã nh thÕ, C«ng ty míi thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng cã kü thuËt, ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra. Vµ ®©y còng chÝnh lµ nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c QTNS cña c«ng ty 3.3.3 C¸c quy tr×nh c¬ b¶n trong viÖc x©y dùng cÇu bao gåm: 1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ x©y cÇu 2. X¸c ®Þnh quy m« x©y dùng - PhÇn kÕt cÊu + kÕt cÊu phÇn trªn + kÕt cÊu phÇn díi - §êng dÉn cÇu 3. T×m hiÓu c¸c ®Æc trng cña vïng x©y dùng cÇu - §Æc ®iÓm ®Þa h×nh - §Æc ®iÓm ®Þa chÊt - §Æc ®iÓm khÝ tîng thuû v¨n - §iÒu kiÖn x· héi - §iÒu kiÖn giao th«ng 4. Nguån cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ, ®iÖn, níc phôc vô thi c«ng 5. X©y dùng biÖn ph¸p thi c«ng chØ ®¹o - §êng tr¸nh ®¶m b¶o giao th«ng vµ phôc vô thi c«ng - Thi c«ng mè - Thi c«ng trô - Thi c«ng kÕt cÊu phÇn trªn - BiÖn ph¸p thi c«ng dÇm 6. §¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng cÇu - S¶n xuÊt vµ thi c«ng bª t«ng - T¹o dù øng lùc - §µ gi¸o vµ v¸n khu«n 7. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt lîng c«ng tr×nh 8. C«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, giao th«ng, vÖ sinh m«i trêng, an ninh x· héi, biÖn ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y... 4. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty 4.1 VÒ Vèn Qua thùc tÕ xem xÐt tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 6 Th¨ng Long trong nh÷ng n¨m võa qua ta cã thÓ thÊy r»ng: MÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch phøc t¹p cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhng cïng víi sù chØ ®¹o cña cÊp trªn, sù cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. HiÖu qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m t¬ng ®èi æn ®Þnh, mÆc dï cha ®îc cao nhng ®· cã l·i sau khi ®· trang tr¶i c¸c chi phÝ kinh doanh. C¬ së vËt chÊt, vèn kinh doanh ®· cã sù t¨ng trëng t¹o tiÒn ®Ò n¨ng lùc vµ ph¸t triÓn kinh doanh cho nh÷ng n¨m sau. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cßn cã nh÷ng h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt kh¾c phôc nh»m n©ng cao h¬n n÷a kh¶ n¨ng sö dông vèn kinh doanh trong thêi gian tíi. + VÒ hiÖu qu¶ kinh doanh: HiÖu qu¶ kinh doanh thÊp mét phÇn do hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, cha tËn dông hÕt c¬ héi tiÒm n¨ng cña C«ng ty. C«ng ty cßn nÆng vÒ t¨ng doanh thu, t¹o viÖc lµm nhng cha quan t©m ®óng møc ®Õn tû suÊt lîi nhuËn, tæng chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cßn qu¸ cao do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cßn thÊp. HiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh huy ®éng vèn vay chÞu l·i suÊt cao. H¬n n÷a do t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn tõ mét sè kh¸ch hµng nªn g©y nhiÒu khã kh¨n cho C«ng ty. * Nguyªn nh©n C¬ cÊu vèn cña C«ng ty bè trÝ cha hîp lý, thÓ hiÖn ë chç lîng vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng nhá trong tæng vèn kinh doanh, trong khi ®ã lîng vèn vay ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín. Cô thÓ, n¨m 2006 lµ h¬n 91 tØ ®ång chiÕm 60,7% C«ng ty ®· ph¶i dùa nhiÒu vµo nguån vèn vay ®Ó bï ®¾p lîng vèn thiÕu hôt. §iÒu nµy lµm gi¶m tÝnh chñ ®éng cña C«ng ty, thªm n÷a c«ng ty cßn ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay, tõ ®ã lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh bÞ ¶nh hëng. 4.2 VÒ lao ®éng MÆc dï ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong viÖc x¾p xÕp l¹i lao ®éng trong C«ng ty, x©y dùng ®îc lßng trung thµnh cña ngêi lao ®éng ®èi víi C«ng ty nhng tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®¸p øng cho nhu cÇu kinh doanh lµ cha cao. *Nguyªn nh©n
- Xem thêm -