Tài liệu Báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần dược phẩm tw 2

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu ®øng tr-íc thÒm héi nhËp, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu th¸ch thøc lín, c¹nh tranh kh«ng chØ víi c¸c s¶n phÈm néi ®Þa mµ cßn víi hµng ngo¹i nhËp ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng Êy, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®ãng mét vai trß kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn D-îc phÈm TW 2 lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n-íc ®ang ®i ®Çu trong ngµnh s¶n xuÊt thuèc t¹i ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®énh cã l·i trong nhiÒu n¨m, mét ®iÒu mµ Ýt doanh nghiÖp nµo cã ®-îc khi b-íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vµo thêi kú héi nhËp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty lµ qu¸ tr×nh ®Ó em t×m hiÓu s©u h¬n chuyªn ngµnh cña m×nh, ®-îc tiÕp c©n víi thùc tÕ. Sau thêi gian thùc tËp nghiªm tóc, cè g¾ng, häc hái, t×m tßi cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c b¸c c¸c anh chÞ phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n C«ng ty em ®· n¾m b¾t ®-îc t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty. §©y lµ b¸o c¸o tæng hîp t¹i C«ng ty Cæ phÇn D-îc phÈm TW 2. B¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn D-îc TW 2. PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu t¹i C«ng ty. PhÇn III: Mét sè vÊn ®Ò tån t¹i vµ kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n cña C«ng ty, ®Æc biÖt em xin bµy tá lßng biÕt ¬n c« gi¸o Ths. TrÇn ThÞ Nam Thanh ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn d-îc phÈm trung -¬ng 2 I. Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ DOPHAMA, lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng c«ng ty D-îc ViÖt Nam, trùc thuéc Bé Y tÕ, Doanh nghiÖp cã trô së t¹i sè 9 TrÇn Th¸nh T«ng - Hµ Néi, ®-îc x©y dùng trªn khu ®Êt réng 12000m2. C«ng ty ®-îc thµnh lËp vµ cÊp giÊy kinh doanh sè 0103006888 ngµy 3/3/2005 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Hµ Néi cÊp vµ ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2 lµ mét c«ng ty cæ phÇn d-íi h×nh thøc cæ phÇn chi phèi víi 51% vèn nhµ n-íc ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh, ®iÒu lÖ, luËt ®Þnh vÒ c«ng ty cæ phÇn. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ XÝ nghiÖp D-îc phÈm Trung -¬ng 2, mµ tiÒn th©n cña XÝ nghiÖp D-îc phÈm Trung -¬ng 2 lµ mét x-ëng bµo chÕ qu©n d-îc cña Côc Qu©n y, thuéc Bé Quèc phßng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt thuèc phôc vô qu©n ®éi. Thêi gian nµy, thuèc t©n d-îc tõ n-íc ngoµi tuy cã chÊt l-îng tèt nh-ng l¹i rÊt khan hiÕm. NhiÖm vô chñ yÕu cña ®¬n vÞ trong giai ®o¹n nµy lµ nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc phôc vô chiÕn tr-êng. N¨m 1954 ®¬n vÞ ®-îc chuyÓn vÒ Hµ Néi vµ tiÕp tôc ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Çu t-, lÊy tªn lµ XÝ nghiÖp D-îc phÈm 6-1 (mïng s¸u th¸ng giªng). N¨m 1960, XÝ nghiÖp D-îc phÈm 6-1 ®-îc chuyÓn sang Bé Y tÕ qu¶n lý vµ ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp D-îc phÈm sè 2. Trong suèt nh÷ng n¨m chiÕn tranh, XÝ nghiÖp D-îc phÈm ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín trong viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp thuèc cho bé ®éi còng nh- nh©n d©n, phôc vô cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn cña c¶ d©n téc. §Çu n¨m 1985, c«ng tr×nh x©y dùng XÝ nghiÖp D-îc phÈm sè 2 hoµn thµnh trªn diÖn tÝch 12000m2 t¹i sè 9 TrÇn Th¸nh T«ng - Hµ Néi. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông cô hãa chÊt cña c«ng ty do nhµ m¸y Hãa d-îc phÈm sè I - Matxcova vµ c«ng ty D-îc phÈm leningrat gióp ®ì. N¨m 1985 XÝ nghiÖp ®-îc Nhµ n-íc phong tÆng danh hiÖu "§¬n vÞ anh hïng" do nh÷ng ®ãng gãp to lín cña ®¬n vÞ trong nh÷ng n¨m ®Çu x©y dùng ®Êt n-íc tõ sau khi giµnh ®-îc ®éc lËp. Ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1992, Héi ®ång Bé tr-ëng ra quyÕt ®Þnh 338/Q§H§BT c«ng nhËn XÝ nghiÖp D-îc phÈm sè 2 lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ ®-îc phÐp h¹ch to¸n ®éc lËp ®Ó t¨ng tÝnh tù chñ vÒ tµi chÝnh. Tõ ®©y XÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp D-îc phÈm Trung -¬ng 2 vµ còng b-íc sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi , giai ®o¹n tù h¹ch to¸n kinh doanh trong thêi kú ®Êt n-íc ta ®ang x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh. Trong nh÷ng n¨m ®Çu, XÝ nghiÖp chØ lµ mét x-ëng s¶n xuÊt nhá víi m¸y mãc thiÕt bÞ ®¬n s¬ vµ sè l-îng c«ng nh©n vµi chôc ng-êi. XÝ nghiÖp còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n t-ëng chõng nh- kh«ng thÓ v-ît qua trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng víi t- c¸ch lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Nh-ng cho ®Õn nay, sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt, XÝ nghiÖp D-îc phÈm Trung -¬ng 2 ®· v-ît qua ®-îc nh÷ng khã kh¨n vµ ngµy cµng v÷ng m¹nh, giµnh ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Ngµy nay, XÝ nghiÖp ®· cã mét hÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ hoµn thiÖn vµ quy m« më réng víi h¬n 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ho¹t ®éng trong c¸c ph©n x-ëng vµ phßng ban kh¸c nhau. N¨m 2003, ®-îc sù ®Çu t- cña Nhµ n-íc, XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ ®-a vµo sö dông Nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc ®¹t tiªu chuÈn GMP (Good Phamarceutical Manufacturing Practice C¬ së s¶n xuÊt thuèc tèt). XÝ nghiÖp ®· cã mét c¬ së kü thuËt s¶n xuÊt thuèc t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i víi quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, s¶n xuÊt trong m«i tr-êng v« trïng, kü thuËt xö lý n-íc tinh khiÕt, c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nhanh, c¸c kü thuËt kiÓm tra hãa - lý cao, chuÈn x¸c ®¸p øng nhu cÇu vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. XÝ nghiÖp lu«n t¨ng c-êng ®Çu t- ®æi míi, n©ng cÊp, t¨ng c-êng trang thiÕt bÞ nh»m hiÖn ®¹i hãa d©y chuyÒn s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®ång thêi tÝch cùc vµ n¨ng ®éng t×m kiÕm c¸c thÞ tr-êng nh»m duy tr× Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §ång thêi XÝ nghiÖp còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch th-ëng ph¹t phï hîp ®· khuyÕn khÝch ®-îc ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc cã hiÖu qu¶. §Çu th¸ng 3 n¨m 2005, XÝ nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh cña Bé Y tÕ cho phÐp chuyÓn ®æi sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, tªn chÝnh thøc cña XÝ nghiÖp hiÖn nay lµ C«ng ty Cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2. HiÖn nay C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ hµng ®Çu trong khèi doanh nghiÖp Nhµ n-íc. S¶n l-îng tiªu thô hµng n¨m cña c«ng ty chiÕm kho¶ng 1/5 tæng s¶n l-îng cña c¶ 20 ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty D-îc ViÖt Nam. Hµng th¸ng, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu thô kho¶ng 50 lo¹i thuèc tiªm, 95 lo¹i thuèc viªn, 5 lo¹i cao xoa, thuèc n-íc. C¸c mÆt hµng cã doanh thu lín ph¶i kÓ ®Õn Ampicilin, Amoxcilin, Vitamin B1, Vitamin C, Cloxit… Nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty liªn tôc giµnh ®-îc danh hiÖu "Hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao" t¹i c¸c héi chî triÓn l·m vµ cã uy tÝn cao ë c¶ trong vµ ngoµi n-íc. ThÞ tr-êng chñ yÕu cña C«ng ty lµ ë c¸c tØnh phÝa B¾c vµ c¸c tØnh miÒn Trung. Tõ phÝa Thanh Hãa trë ra cã tíi 50 ®¬n vÞ lµ kh¸ch hµng th-êng xuyªn cña C«ng ty víi l-îng mua lín nhÊt lµ 300tr/th¸ng, cßn trung b×nh lµ 100 triÖu. Khu vùc tõ Thanh Hãa tíi Qu¶ng B×nh cã kho¶ng 24 ®¬n vÞ víi l-îng mua trung b×nh lµ 150tr/th¸ng. C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc mét kªnh ph©n phèi ®a cÊp kh¸ hoµn chØnh trªn thÞ tr-êng nh»m ®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh. S¶n phÈm cña C«ng ty ®-îc ph©n phèi ®Õn c¸c c«ng ty d-îc phÈm c¸c tØnh huyÖn, bÖnh viÖn trung -¬ng, bÖnh viÖn tØnh huyÖn, ®¹i lý c¸c cÊp, nhµ thuèc, cöa hµng b¸n bu«n, råi ®Õn tËn tay ng-êi tiªu dïng. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc c«ng ty ®· ®ãn nhËn nhiÒu hu©n ch-¬ng vµ quan träng h¬n lµ sù tin t-ëng cña kh¸ch hµng vµo chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõ khi ®-îc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty lu«n cè g¾ng lao ®éng s¶n xuÊt, t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Çu ra cho s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp nh»m khuyÕn khÝch c«ng nh©n viªn h¨ng say lao ®éng, thu hót kh¸ch hµng. §iÒu nµy ®· gióp cho c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 2. NhiÖm vô, chøc n¨ng. - S¶n xuÊt kinh doanh d-îc phÈm. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i thuèc tiªm, thuèc viªn vµ c¸c lo¹i hãa phÈm nh-: Vitamin A, B1, B6, B12, Ampicilin, thuèc c¶m cóm, cao xoa ®-îc ®ãng trong c¸c lä thñy tinh, lä nhùa hay c¸c vØ. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè thuèc g©y nghiÖn, cã ®éc tÝnh cao theo ch-¬ng tr×nh cña Nhµ n-íc nh- Codeinbazo, Nacotin, Hång Hoµng, Moocphin. S¶n l-îng hµng n¨m cña C«ng ty ®¹t gÇn 2 tû thuèc viªn vµ 100 triÖu thuèc tiªm vµ hµng tÊn dung m«i hãa chÊt phôc vô thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ ®-a ra thÞ tr-êng nhiÒu lo¹i d-îc phÈm míi hiÖn nay ®· trë nªn th«ng dông nh- Rotunda, RutinC. - XuÊt nhËp khÈu d-îc phÈm. - T- vÊn dÞch vô khoa häc trong lÜnh vùc d-îc. - Kinh doanh c¸c ngµnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Do thuèc lµ läai s¶n phÈm cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn c¬ thÓ con ng-êi, ¶nh h-ëng ®Õn søc kháe nªn quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®¶m b¶o khÐp kÝn vµ tuyÖt ®èi v« trïng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i chÆt chÏ, hîp lý, hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, s¶n phÈm ®-îc kiÓm tra b»ng nh÷ng tiªu chuÈn. C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2 cã 4 ph©n x-ëng: ph©n x-ëng thuèc tiªm, ph©n x-ëng thuèc viªn, ph©n x-ëng chÕ phÈm vµ ph©n x-ëng c¬ ®iÖn. C¸c ph©n x-ëng thuèc tiªm, thuèc viªn vµ chÕ phÈm lµ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr-êng. Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn lµ ph©n x-ëng phô, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lao vô cung cÊp cho c¶ ba ph©n x-ëng trªn chø kh«ng b¸n ra thÞ tr-êng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ph¶i tr¶i qua 3 giai ®o¹n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt: C¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt cña phßng kinh doanh, ph©n x-ëng s¶n xuÊt b¾t ®Çu tËp hîp c¸c yÕu tè liªn quan trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (cã ghi râ sè l«, sè l-îng thµnh phÈm vµ c¸c thµnh phÇn nh- nguyªn liÖu chÝnh, t¸ d-îc vµ quy c¸ch ®ãng gãi, khèi l-îng trung b×nh viªn). Sau ®ã, Tæ tr-ëng tæ pha chÕ sÏ cã nhiÖm vô chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc nh- phiÕu lÜnh vËt t-. C¸c lo¹i vËt t- ®ã ph¶i ®-îc c©n ®o ®ong ®Õm thËt chÝnh x¸c víi sù gi¸m s¸t cña kü thuËt viªn cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - Giai ®o¹n s¶n xuÊt: tæ tr-ëng tæ s¶n xuÊt vµ kü thuËt viªn ph¶i trùc tiÕp gi¸m s¸t c«ng viÖc pha chÕ mµ c«ng nh©n lµm. Khi pha chÕ xong, c«ng viÖc cña kü thuËt viªn lµ ph¶i kiÓm nghiÖm b¸n thµnh phÈm. NÕu ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh th× tiÕp tôc s¶n xuÊt. - Giai ®o¹n kiÓm nghiÖm, nhËp kho thµnh phÈm: §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®· hoµn tÊt th× b¾t ®Çu kiÓm nghiÖm thµnh phÈm. Sau khi thµnh phÈm ®· ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt vµ cã phiÕu kiÓm nghiÖm kÌm theo th× míi tiÕn hµnh c«ng viÖc ®ãng gãi. C«ng viÖc ®ãng gãi hoµn tÊt, lóc bÊy giê míi chuyÓn thµnh phÈm lªn kho cung víi phiÕu kiÓm nghiÖm vµ nhËp vµo kho cña c«ng ty. Do s¶n phÈm gåm nhiÒu lo¹i thuèc kh¸c nhau nªn cã quy tr×nh kh¸c nhau. Mçi lo¹i thuèc cã nh÷ng tiªu chuÈn ®Þnh møc riªng. Tuy nhiªn nãi chung c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i d-îc phÈm t¹i C«ng ty ®Òu lµ quy tr×nh khÐp kÝn, chu kú ng¾n víi sè l-îng lín ®èi víi tõng lo¹i d-îc phÈm. T¹i ph©n x-ëng thuèc tiªm, ngoµi c«ng viÖc pha chÕ d-îc liÖu cßn cã c¸c c«ng viÖc nh- c¾t èng, röa èng, soi èng, kiÓm tra ®ãng gãi, ®-îc tiÕn hµnh theo 2 d©y chuyÒn, øng víi mçi lo¹i d©y chuyÒn sÏ s¶n xuÊt ra 2 lo¹i s¶n phÈm thuèc tiªm trªn c¸c lo¹i èng 1ml vµ èng 2ml, 5ml. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1: D©y chuyÒn s¶n xuÊt lo¹i èng 1ml èng rçng C¾t èng NVL Pha chÕ §ãng gãi hép Röa èng §ãng èng Giao nhËn Hµn, soi, in èng KiÓm tra, ®ãng gãi S¬ ®å 2: D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng 2ml vµ 5ml èng rçng NVL §ãng gãi hép Röa èng Pha chÕ §ãng èng Giao nhËn Hµn, soi, in èng KiÓm tra, ®ãng gãi T¹i ph©n x-ëng thuèc viªn, s¶n phÈm gåm c¸c läai thuèc viªn nÐn hay viªn con nhéng nh-: Vitamin A, B, C, Ampicilin, kh¸ng sinh… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 3: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc viªn con nhéng NVL Xay, r©y Pha chÕ §ãng bao §ãng gãi §ãng gãi hép Giao nhËn KiÓm tra, ®ãng gãi S¬ ®å 4: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc viªn nÐn. NVL Xay, r©y Pha chÕ DËp viªn §ãng gãi §ãng gãi hép Giao nhËn KiÓm tra, ®ãng gãi T¹i ph©n x-ëng chÕ phÈm, s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i thuèc mì, thuèc nhá m¾t, nhá mòi, c¸c lo¹i cao xoa. Ph©n x-ëng cã tæ mì vµ tæ hãa d-îc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 5: Quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÕ phÈm NVL §ãng gãi hép Xö lý Giao nh©n ChiÕt suÊt KiÓm tra, ®ãng gãi Tinh chÕ SÊy kh« Ph©n x-ëng c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng phô, chuyªn phôc vô söa ch÷a ®Þnh kú, th-êng xuyªn, phôc vô ®iÖn n-íc vµ s¶n xuÊt h¬i cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh. Ph©n x-ëng nµy bao gåm c¸c tæ tiÖn, gß hµn, nåi h¬i,… C¸c ph©n x-ëng ®-îc trang bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i khÐp kÝn. C«ng t¸c s¶n xuÊt ®¹t tr×nh ®é chuyªn m«n hãa cao, c¸c tæ s¶n xuÊt trong mét ph©n x-ëng quan hÖ mËt thiÕt víi nhau theo tõng d©y chuyÒn. 4.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2 n»m trªn khu ®Êt réng gÇn 12000m2 gåm c¸c ph©n x-ëng, kho b·i, nhµ cöa. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty hiÖn nay cã trªn 500 ng-êi, trong ®ã cã kho¶ng gÇn 200 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. C«ng ty ¸p dông m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn - chøc n¨ng,tËp thÓ l·nh ®¹o, cÊp d-íi trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lý cña cÊp trªn theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. ViÖc lùa chän nµy nh»m thèng nhÊt mÖnh lÖnh ®Ó tr¸nh sù rèi lo¹n, g¾n tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi cô thÓ vµ ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin râ rµng trong tæ chøc.HiÖn nay, C«ng ty ®· cæ phÇn, c¬ quan cã quyÒn hµnh cao nhÊt ë c«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ.Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn thµnh lËp Ban kiÓm so¸t nh»m kiÓm tra, gi¸m s¸t nh÷ng ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã phï hîp víi môc tiªu vµ lîi Ých cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã thÓ trùc tiÕp chØ ®¹o ®Õn c¸c phßng ban, c¸c ph©n x-ëng. T¹i c¸c phßng ban, tr-ëng phßng lµ ng-êi ®øng ®Çu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc. D-íi tr-ëng phßng lµ c¸c phã phßng, cã tr¸ch nhiÖm trî gióp tr-ëng phßng ®èi víi mäi c«ng viÖc cña phßng. T¹i c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®øng ®Çu lµ qu¶n ®èc ph©n x-ëng, cã nhiÖm vô ®«n ®èc c«ng nh©n lµm viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi ng-êi qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp lµ Gi¸m ®èc. NhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh- sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm 5 thµnh viªn trong ®ã cã 1 Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, 1 Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm KÕ to¸n tr-ëng, 3 thµnh viªn ë c¸c m¶ng kinh doanh, kü thuËt, s¶n xuÊt. Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò quan träng trong C«ng ty, gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt trong C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®-îc triÖu tËp häp Ýt nhÊt mçi n¨m 1 lÇn do Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp hoÆc do Ban kiÓm so¸t triÖu tËp. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých vµ quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ theo niªn khãa cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ 3 n¨m. - Gi¸m ®èc cña C«ng ty kiªm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, C«ng ty ch-a cã Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®-îc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vµ tËp thÓ ng-êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Ban kiÓm so¸t gåm 3 ng-êi trong ®ã cã 1 tr-ëng Ban kiÓm so¸t kiªm Phã phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh- cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c phßng ban trong C«ng ty gåm cã: + Phßng nghiªn cøu triÓn khai: cã nhiÖm vô chÝnh lµ nghiªn cøu c¸c mÆt hµng C«ng ty ®ang s¶n xuÊt, theo dâi viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng nµy vµ phèi hîp cïng víi phßng thÞ tr-êng th-êng xuyªn n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng thay ®æi, mÉu m·, tªn thuèc, thÞ hiÕu kh¸ch hµng. ViÖc nghiªn cøu vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi thuéc tr¸ch nhiÖm cña phßng. ChÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i cã c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é vµ say mª nghÒ nghiÖp. + Phßng kiÓm tra chÊt l-îng (KCS): cã nhiÖm vô kiÓm tra tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu nhËp vµo C«ng ty, kiÓm tra viÖc c¸c c«ng viÖc kiÓm tra hµm l-îng c¸c hãa chÊt ®-a vµo pha chÕ thuèc, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh vÒ bao b×, mÉu m· theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ vµ viÖn kiÓm nghiÖm tr-íc khi nhËp kho vµ ®-a vµo tiªu thô. + Phßng ®¶m b¶o chÊt l-îng: kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh tõ ®ã ®-a ra c¸c kiÕn nghÞ ®Ó thay ®æi, cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh c¸c quy chÕ d-îc chÝnh v× c¸c c«ng ty d-îc nãi chung ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c D-îc ®iÓm ViÖt Nam , tiªu chuÈn s¶n xuÊt thuèc theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, côc D-îc vµ Bé Y tÕ, x©y dùng c¸c quy ®Þnh ®Þnh møc kü thuËt d-îc: ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt thuèc tiªm, thuèc viªn, chiÕt suÊt, cao xoa, so¹n th¶o c¸c bµi gi¶ng cho c«ng nh©n d-îc ®Ó n©ng bËc, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng víi phßng nghiªn cøu ®Ó ban hµnh quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô quy ho¹ch vÒ ®Çu t- c«ng nghÖ, m¸y mãc trang thiÕt bÞ cho C«ng ty, ®ång thêi tiÕn hµnh söa chöa th-êng xuyªn, söa ch÷a lín m¸y mãc trang thiÕt bÞ t¹i C«ng ty. + Phßng kÕ ho¹ch cung øng: do Gi¸m ®èc chØ ®¹o, cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch lao ®éng, tiÒn l-¬ng cho c¸c ph©n x-ëng vµ toµn C«ng ty. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm thu mua vµ qu¶n lý c¸c lo¹i vËt t-, nhiªn liÖu ®¶m b¶o nguyªn liÖu, bao b× vÒ mäi mÆt sè l-îng vµ chÊt l-îng phôc vô cho s¶n xuÊt. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô tæ chøc, s¾p xÕp bé m¸y nh©n sù, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña ng-êi lao ®éng vµ c¸c cæ ®«ng, x©y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng vµ tham m-u vÒ tiªu chuÈn l-¬ng, th-ëng, b¶o hiÓm, ®iÒu hµnh bé m¸y hµnh chÝnh, c¸c c«ng viÖc chung liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi còng nh- ®êi sèng tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng trong C«ng ty. + Phßng thÞ tr-êng: chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tiªu thô mäi s¶n phÈm C«ng ty s¶n xuÊt ra. C«ng viÖc cña phßng thÞ tr-êng lµ t×m kiÕm nguån ®Çu ra cho s¶n phÈm, x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi hoµn chØnh vµ æn ®Þnh., tiÕn hµnh qu¶ng c¸o…§ång thêi phßng thÞ tr-êng cã nhiÖm vô cè vÊn cho Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô sau khi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, th¨m dß thÞ tr-êng. + Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, thèng kª, l-u tr÷, cung cÊp c¸c sè liÖu, th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty trong mäi thêi ®iÓm cho Gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn cã liªn quan nh»m phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã gióp Gi¸m ®èc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý. + Phßng b¶o vÖ: phô tr¸ch viÖc b¶o qu¶n mäi tµi s¶n thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty, kiÓm tra hµng hãa, vËt t- xuÊt ra, mua vµo cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp lÖ theo quy ®Þnh hay kh«ng. C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt cña C«ng ty chÞu sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. C«ng ty cã 3 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc tiªm, thuèc viªn vµ c¸c lo¹i hãa chÊt. Ph©n x-ëng phô c¬ ®iÖn phôc vô vÒ ®iÖn n-íc, h¬i cho ho¹t ®éng cña c¸c ph©n x-ëng chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 6: HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm T¦ 2 Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phßng ®¶m b¶o chÊt l-îng Phßng nghiªn cøu PX thuèc tiªm Phßng kiÓm tra chÊt l-îng PX thuèc viªn Phßng kÕ ho¹ch cung øng PX chÕ phÈm Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng b¶o vÖ PX c¬ ®iÖn Do tiÕn hµnh cæ phÇn hãa nªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban, ph©n x-ëng, cô thÓ: tr-íc ®©y c«ng ty phßng tæ chøc, phßng y tÕ, phßng hµnh chÝnh tæng hîp vµ nhµ ¨n, nay c¸c phßng nµy ®· ®-îc ghÐp víi nhau lµm thµnh phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m gÇn ®©y. §¬n vÞ tÝnh: 1.000® ChØ tiªu 2003 2004 2005 1.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 95.000.000 98.000.000 110.000.000 2. Tæng doanh thu 86.385.454 83.040.568 93.838.472 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ 465.465 371.658 713.460 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 13.121 195.712 33.176 +Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 452.344 175.946 680.624 4. Doanh thu thuÇn 85.919.989 82.668.910 93.125.012 5. Gi¸ vèn hµng b¸n 77.868.725 71.760.426 82.296.076 6. Lîi nhuËn gép 8.051.264 10.908.284 10.829.936 7. Chi phÝ b¸n hµng 1.824.472 1.622.332 1.468.528 8. Chi phÝ QLDN 3.733.469 6.028.554 5.350.240 9. LN thuÇn tõ H§SXKD 2.493.323 3.257.398 4.011.168 10. Thu nhËp h® tµi chÝnh 160.118 238.448 119.640 2.210.180 2.882.476 2.128.524 12. LN thuÇn tõ h® tµi chÝnh -2.050.062 -2.584.028 - 2.008.884 13. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 162.388 312.498 434804 26.243 28.103 32.168 15. Lîi nhuËn kh¸c 136.145 284.395 402.636 16. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 579.406 957.765 2.404.920 1.040.000 1.350.000 8.500.650 11.650.778 11.750.072 46.390.000 44.665.872 46.420.000 950.000 1.300.000 1.500.000 11. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 14. Chi phÝ kh¸c 17. Ph¶i nép NS Nhµ n-íc 18. Vèn kinh doanh +Vèn cè ®Þnh + Vèn l-u ®éng 19. TN bq ®Çu ng-êi/th¸ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ta thÊy tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña doanh nghiÖp liªn tôc t¨ng trong ba n¨m qua, n¨m 2004 t¨ng 65% so víi n¨m 2003, n¨m 2005 t¨ng 150% so víi n¨m 2004, t-¬ng øng víi tèc ®é t¨ng ®ã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi t¨ng m¹nh,n¨m2004 t¨ng 350.000 ®/ng-êi/th¸ng so víi 2003, n¨m 2005 t¨ng 200.000 ®/ ng-êi/ th¸ng II. Thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n c¬ së do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy ph¶i cÇn thiÕt tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ - trªn c¬ së ®Þnh h×nh khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- chÊt l-îng cÇn ph¶i ®¹t ®-îc vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ phÇn hµnh kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n thÝch hîp. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý, xuÊt ph¸t tõ c¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n còng nh- tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn kÕ to¸n, C«ng ty cæ phÇn D-îc phÈm Trung -¬ng 2 ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung, ®øng ®Çu lµ KÕ to¸n tr-ëng, chÞu sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng ®øng ®Çu phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. D-íi KÕ to¸n tr-ëng lµ mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty cã chøc n¨ng theo dâi toµn bé c¸c mÆt liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty nh»m sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. §ång thêi cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª trong ph¹m vi doanh nghiÖp, gióp ng-êi l·nh ®¹o C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ vµ ph©n tÝch hîp ®ång kinh tÕ: h-íng dÉn, chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp, sæ s¸ch, h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n gåm 10 nh©n viªn kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý cña KÕ to¸n tr-ëng vµ phã phßng. Ngoµi ra cã 4 nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-ëng øng víi 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt, cã nhiÖm vô thu thËp th«ng tin t¹i tõng ph©n x-ëng cho kÕ to¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KÕ to¸n tr-ëng kiªm tr-ëng phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vu theo dâi, gi¸m s¸t c«ng viÖc cña c¸c kÕ to¸n viªn, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng cña phßng vµ qu¶n lý vÒ tµi chÝnh t¹i c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. §ång thêi KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i thÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cïng c¸c ®èi t-îng quan t©m ®Õn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cã nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +KÕ to¸n tæng hîp kiªm phã phßng: cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c th«ng tin tõ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh ®Ó lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ lËp b¸o c¸o cuèi kú. Phã phßng phô tr¸ch c¸c nh©n viªn kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh TSC§, gi¸ thµnh, tiªu thô, thanh to¸n, kho. Ngoµi ra, phã phßng cßn qu¶n lý vÒ mÆt tµi chÝnh cña c¸c ®Ò tµi, kiÓm tra tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi ®Ò tµi, lµm b¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i. + KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi nh÷ng nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. §Þnh kú kÕ to¸n thanh to¸n tËp hîp toµn bé VAT ®Çu vµo chuyÓn cho kÕ to¸n tiªu thô lËp b¸o c¸o VAT hµng th¸ng. KÕ to¸n thanh to¸n cßn theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng víi kh¸ch hµng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi: theo dâi c¸c kho¶n ph¸t sinh t¨ng gi¶m liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi,c¸c kho¶n vay ng©n hµng. + KÕ to¸n vËt t-: theo dâi viÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu tõ ngoµi vµo. KÕ to¸n vËt t- ph¶i tËp hîp, l-u tr÷ c¸c chøng tõ liªn quan, tËp hîp chi phÝ NVL vµ c«ng cô dông cô. MÆt kh¸c, kÕ to¸n vËt ttheo dâi viÖc xuÊt nhËp c¸c thµnh phÈm, hµng hãa tõ ngoµi vµo kho vµ ng-îc l¹i. + KÕ to¸n l-¬ng: cã nhiÖm vô tÝnh l-¬ng, th-ëng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty dùa trªn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. KÕ to¸n l-¬ng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi phßng tæ chøc c¸n bé. + KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ TSC§ vµ tÝnh khÊu hao hîp lý trªn c¬ së ph©n lo¹i TSC§ phï hîp víi t×nh h×nh sö dông vµ tû lÖ khÊu hao theo quy ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thu ng©n: hµng ngµy cã nhiÖm vô thu tiÒn b¸n hµng tõ d-íi cöa hµng cña C«ng ty vµ nép cho thñ quü. + KÕ to¸n gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ baogåm chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ theo tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ph©n x-ëng, tõng thêi ®iÓm, tõng kho¶n môc chi phÝ. KÕ to¸n gi¸ thµnh còng cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, xem xÐt gi¸ thµnh cña mét sè mÆt hµng míi, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o chi phÝ - gi¸ thµnh theo c¸c kho¶n môc yÕu tè. + Thñ quü: lµ ng-êi qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña C«ng ty, thu chi tiÒn mÆt ph¶i cã chøng tõ, cuèi ngµy lËp b¸o c¸o quü. S¬ ®å 7: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr-ëng M¸y tÝnh KÕ to¸n ng©n hµng Thñ quü Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-áng tiªm Phã phßng TC-KT Thu ng©n KÕ to¸n l-¬ng Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-ëng viªn KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-ëng chÕ phÈm KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n kho Nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-áng c¬ khÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. 2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty. - Niªn ®é kÕ to¸n: §Ó tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty tÝnh niªn ®é kÕ to¸n theo n¨m tµi chÝnh, ngµy b¾t ®Çu mét niªn ®é kÕ to¸n míi lµ ngµy 1/1 d-¬ng lÞch vµ ngµy kÕt thóc niªn ®é lµ ngµy 31/12 cña n¨m. - Kú kÕ to¸n cña C«ng ty tÝnh theo th¸ng. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph-¬ng ph¸p theo dâi vËt t- lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - Gi¸ vËt t-, thµnh phÈm xuÊt kho ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ b×nh qu©n cña mét ®¬n vÞ NVL. C¨n cø vµo l-îng NVL xuÊt trong kú vµ gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt trong kú. - Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ ®¸nh gi¸ theo nguyªn vËt liÖu chÝnh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, toµn bé chi phÝ chÕ biÕn ®-îc tÝnh hÕt cho thµnh phÈm. Do vËy, trong s¶n phÈm dë dang chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh mµ th«i. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n ngo¹i tÖ lµ ph-¬ng ph¸p tû gi¸ h¹ch to¸n. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: Teo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng. 2.2. HÖ thèng chøng tõ. HÖ thèng chøng tõ mµ C«ng ty ®ang sö dông bao gåm c¸c chøng tõ theo biÓu mÉu ®· cã quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ, C«ng ty cßn quy ®Þnh thªm mét sè chøng tõ riªng. C¸c chøng tõ theo quy ®Þnh chung cña Bé Tµi chÝnh gåm cã: - Chøng tõ vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, PhiÕu lÜnh vËt t- theo h¹n møc, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, ThÎ kho, PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú, Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng hãa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chøng tõ vÒ TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Chøng tõ vÒ tiÒn: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy b¸o Nî, GiÊy b¸o Cã, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy thanh to¸n t¹m øng, Biªn lai thu tiÒn, B¶ng kiªm kª quü, KhÕ -íc cho vay. - Chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, PhiÕu nghØ h-ëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng, B¶ng thanh to¸n l-¬ng ®éc h¹i, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh, PhiÕu b¸o lµm thªm giê, Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. - Chøng tõ vÒ b¸n hµng: Hãa ®¬n GTGT, Hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý (ký göi), ThÎ quÇy hµng. C«ng ty cßn quy ®Þnh mét sè chøng tõ kh¸c: - VÒ thanh to¸n, C«ng ty quy ®Þnh lËp B¶ng kª thanh to¸n nî ®Ó theo dâi chi tiÕt vÒ t¹m øng, thanh to¸n theo tõng ®èi t-îng (c¸c kh¸ch hµng hoÆc c¸n bé c«ng nh©n viªn). B¶ng kª nµy ®-îc kÕ to¸n lËp ra víi sè liÖu trªn c¸c sæ theo dâi chi tiÕt vÒ t¹m øng vµ thanh to¸n theo tõng ®èi t-îng. - Do ho¹t ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng, C«ng ty ®· quy ®Þnh lËp GiÊy xin khÊt nî, môc ®Ých x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n nghÜa vô tr¶ tiÒn cña ng-êi nhËn nî. MÉu GiÊy xin khÊt nî Tªn t«i lµ: .............................................................................................. Chøc vô: ................................................................................................ §¬n vÞ c«ng t¸c: .................................................................................... Xin khÊt: ................................................................................................ Sè tiÒn xin khÊt :……………………………………………………... Sè hãa ®¬n: H×nh thøc thanh to¸n Ngµy ….th¸ng …n¨m… Ký tªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. HÖ thèng tµi kho¶n. C«ng ty ®ang hiÖn sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/ C§kiÓm to¸n ra ngµy 1/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n cÊp 2 vµ cÊp 3 cña C«ng ty ®-îc më theo ®óng ký hiÖu TK ®· quy ®Þnh. Ngoµi ra, ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty ®· ®¨ng ký mét sè tµi kho¶n cÊp 2 vµ cÊp 3 ®Ó phï hîp víi viÖc theo dâi chi tiÕt vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. SHTK Tªn TK SHTK Tªn TK Lo¹i I-TS l-u ®éng 141 T¹m øng TiÒn mÆt 141 Chi phÝ tr¶ tr-íc 1111 TiÒn ViÖt Nam 1421 CP cña phßng nghiªn cøu 1112 Ngo¹i tÖ 152 Nguyªn vËt liÖu 1113 Vµng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý 1521 NVL chÝnh TiÒn göi ng©n hµng 1522 NVL phô 11211 TiÒn VN§ göi NH C«ng th-¬ng 1523 Nhiªn liÖu 11221 Ngäai tÖ göi NH C«ng th-¬ng 1524 Phô tïng 11212 TiÒn VN§ göi NH Ngo¹i th-¬ng 1525 VËt liÖu cho XDCB 11222 Ngo¹i tÖ göi NH Ngo¹i th-¬ng 1527 Bao b× 111 112 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 153 C«ng cô dông cô 133 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 154 Chi phÝ SXKDDD 1331 VAT ®-îc khÊu trõ cña vËt t- 1541 CPSX ë PX tiªm 1332 VAT ®-îc khÊu trõ cña TSC§ 1542 CPSX ë PX viªn Ph¶i thu kh¸c 1543 CPSX ë PX chÕ phÈm 1381 TS thiÕu chê xö lý 1544 CPSX ë PX c¬ ®iÖn 1388 Ph¶i thu kh¸c 1547 CP qu¶n ký c«ng tr×nh, XDCB, 138 söa ch÷a nhµ x-ëng 139 (*) Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 1548 CPSX ë tæ giÆt m¸y 155 Thµnh phÈm 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 157 Hµng göi b¸n 3383 B¶o hiÓm x· héi 159 (*) Dù phßng gi¶m gi¸ HTK 3384 B¶o hiÓm y tÕ Lo¹i II - TSC§ 3387 Doanh thu ch-a thùc hiÖn 211 TSC§ h÷u h×nh 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 213 TSC§ v« h×nh 341 Vay dµi h¹n
- Xem thêm -