Tài liệu Báo cáo tổng hợp ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thµnh lËp ngµy 01/04/1963, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam. §-îc Nhµ n-íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®ång thêi lµ thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam vµ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. Víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng lu«n ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng uy tÝn nhÊt ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh quèc tÕ kh¸c. Qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i Héi së chÝnh ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng, d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c¸n bé c¸c phßng ban, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc, ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong ph¹m vi nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy chØ tiÕp cËn vµ tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau : PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. PhÇn 2: Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam. PhÇn 3: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng ngo¹i th-¬ng viÖt nam 1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam. Vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 60 cña thÕ kû XX, khi miÒn B¾c b-íc vµo thêi k× x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho Chñ nghÜa x· héi, lµm hËu thuÉn cho c«ng cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n-íc, th× vÊn ®Ò thµnh lËp mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh chuyªn vÒ nghiÖp vô ng©n hµng ®èi ngo¹i ®· ®-îc ®Æt ra mét c¸ch khÈn tr-¬ng. Ngµy 30/10/1962, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 115/CP thµnh lËp Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trªn c¬ së bé m¸y cña Côc Ngo¹i hèi trùc thuéc ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam. Theo nghÞ ®Þnh trªn, vÒ ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam lµ mét ng©n hµng th-¬ng m¹i cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp, cã vèn riªng, cã trô së ®éc lËp víi ng©n hµng Nhµ n-íc, cã Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ ®-îc c«ng bè. Tuy nhiªn, vÒ ®èi néi, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng cña Côc Ngo¹i hèi - mét ®¬n vÞ tham m-u cho Ban l·nh ®¹o ng©n hµng Nhµ n-íc vÒ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i tÖ, vµng b¹c, qu¶n lý quü ngo¹i tÖ cña Nhµ n-íc, lµm tham m-u cho ng©n hµng Nhµ n-íc trong quan hÖ víi ng©n hµng Trung -¬ng c¸c n-íc, c¸c Tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ... Cã thÓ nãi, sau 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸c thêi kú c¸ch m¹ng vÎ vang cña ®Êt n-íc, cña ngµnh ng©n hµng. NhiÖm vô ®èi néi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam lµ tham m-u cho Ban l·nh ®¹o ng©n hµng Nhµ n-íc trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ nh»m phôc vô chñ tr-¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng c¸c nguån thu ngo¹i tÖ. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi trong ®iÒu kiÖn Nhµ n-íc thùc hiÖn ®éc quyÒn ngo¹i th-¬ng, ngo¹i tÖ; x©y dùng 2 c¬ chÕ ®a tû gi¸ ngo¹i tÖ, ¸p dông trong c¸c quan hÖ thanh to¸n mËu dÞch quèc tÕ, phi mËu dÞch nh»m thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸, hîp t¸c khoa häc, kü thuËt vµ gi¸o dôc gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n-íc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau. VÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, ngoµi nhiÖm vô cho vay nh»m khai th¸c c¸c nguån hµng xuÊt khÈu, cho vay më réng c¸c dÞch vô ®èi ngo¹i nh- vËn t¶i, b¶o hiÓm, du lÞch, cung øng tµu biÓn... c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ , qu¶n lý vèn ngo¹i tÖ göi t¹i c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi, lµm ®¹i lý cho ChÝnh phñ trong quan hÖ thanh to¸n, vay nî viÖn trî c¸c n-íc b¹n bÌ ®Òu ®-îc tËp trung toµn bé vµo Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng. ChÝnh tõ vÞ thÕ ®Æc biÖt trªn, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· sím trë thµnh mét ng©n hµng th-¬ng m¹i chuyªn nghiÖp vÒ nghiÖp vô ng©n hµng ®èi ngo¹i duy nhÊt ë ViÖt Nam s¸nh vai víi c¸c ng©n hµng quèc tÕ ë kh¾p c¸c ch©u lôc. SÏ lµ thiÕu sãt nÕu kh«ng ®iÓm l¹i nh÷ng ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh tæ chøc viÖc tiÕp nhËn viÖn trî cña ChÝnh phñ vµ nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh trªn thÕ giíi; tæ chøc viÖc chi viÖn ngo¹i tÖ cho chiÕn tr-êng, tæ chøc ®-êng d©y thanh to¸n ®Æc biÖt ngay t¹i sµo huyÖt cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn gãp phÇn cung cÊp cho chiÕn tr-êng miÒn Nam mét sè l-îng lín vËt t- kü thuËt, kÓ c¶ vò khÝ ®¹n d-îc t¹i chç... §©y thùc sù lµ nh÷ng chiÕn c«ng thÇm lÆng trong cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc mµ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam cã vinh dù ®-îc thay mÆt ngµnh ng©n hµng tham gia. Ngay sau ngµy gi¶i phãng miÒn Nam, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· nhanh chãng tham gia tiÕp qu¶n c¸c ng©n hµng cò, kÞp thêi hoµn tÊt c¸c c¬ së ph¸p lý, thùc hiÖn quyÒn thÕ ch©n vai trß héi viªn cña ViÖt Nam t¹i Quü TiÒn tÖ Quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸ (ADB), x¸c ®Þnh døt kho¸t quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n lµ hµng ho¸, ngo¹i tÖ hiÖn ®ang ë bªn ngoµi. MÆc dï bÞ c¸c thÕ lùc thï ®Þch phong to¶, cÊm vËn kinh tÕ, nh-ng do kiªn tr× theo dâi, tæ chøc tèt viÖc qu¶n lý, vËn c¸c ®iÒu luËt quèc tÕ, 3 kiªn tr× ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn thõa kÕ hîp ph¸p vÒ tµi s¶n quèc gia, nªn ®Õn n¨m 1994, sau khi b×nh th-êng ho¸ quan hÖ víi Mü, chóng ta ®· thu trän nguån tµi s¶n bÞ phong to¶ kÓ trªn, thu vÒ cho Nhµ n-íc hµng tr¨m triÖu §« la Mü. Trong nh÷ng n¨m khã kh¨n cña thêi k× hËu chiÕn vµ ®øng tr-íc viÖc Mü cÊm vËn, c¸n c©n th-¬ng m¹i mÊt c©n ®èi nghiªm träng, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ lu«n béi chi... mét lÇn n÷a tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®-îc ®Èy lªn b»ng viÖc më réng ®Çu tcho xuÊt khÈu, kÞp thêi kiÕn nghÞ víi Nhµ n-íc ban hµnh c¸c c¬ chÕ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, më réng dÞch vô thu ngo¹i tÖ th«ng qua c¬ chÕ th-ëng ngo¹i tÖ, c¬ chÕ cÊp quyÒn sö dông ngo¹i tÖ, gãp phÇn kh¬i dËy c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt n-íc trong viÖc cung øng ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, ph©n bãn, thuèc trõ s©u vµ kÓ c¶ phÇn l-¬ng thùc bÞ thiÕu hôt. KÕ ®ã lµ qu¸ tr×nh t×m tßi, thö nghiÖm khi b-íc vµo h¹ch to¸n kinh doanh, b-íc qu¸ ®é vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®Þnh h-íng cña Nhµ n-íc. C¬ chÕ thÞ tr-êng ®Æt ra mét yªu cÇu bøc xóc lµ ph¶i n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, s¸ng t¹o míi thÝch nghi ®-îc víi m«i tr-êng míi. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, víi bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi ngo¹i vµ sau nhiÒu b-íc ®i qu¸ ®é, ®Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· chuyÓn h¼n sang kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nhê ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· gi÷ ®-îc vÞ thÕ ng©n hµng th-¬ng m¹i ®-îc Nhµ n-íc tin t-ëng, ®-îc b¹n bÌ quèc tÕ ®¸nh gi¸ cao. KÕt qu¶ 15 n¨m ®æi míi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c nÐt chÝnh:  §æi míi c¨n b¶n c¬ chÕ huy ®éng vèn ®i liÒn víi viÖc ®æi míi ph-¬ng ph¸p qu¶n lý vèn tËp trung, chñ ®éng t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p thu hót vèn ngoµi thÞ tr-êng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng th-¬ng m¹i Nhµ n-íc cã nghiÖp vô lín nhÊt ViÖt Nam. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2003, tæng nghiÖp vô cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam gÊp 8 lÇn so víi cuèi n¨m 1991 ®¹t h¬n 97.320 tû §ång ViÖt Nam. 4  Kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, qua h¬n 15 n¨m ®æi míi, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· lu«n nç lùc phÊn ®Êu më réng ®Çu t-, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Vèn tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. D- nä tÝn dông cuèi n¨m 2003 ®¹t 39.630 tû ®ång, t¨ng gÊp 22 lÇn so víi n¨m 1991 (1.797 tû ®ång). MÆc dï d- nî tÝn dông t¨ng tr-ëng nhanh, nh-ng chÊt l-îng tÝn dông ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt, nî xÊu ®-îc xö lý vÒ c¨n b¶n, nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh trong vßng khèng chÕ cña ng©n hµng.  Th-êng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, chuÈn bÞ c¸c tiÒn ®Ò ®Ó sím hoµ nhËp víi bªn ngoµi, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· triÓn khai thµnh c«ng trªn toµn hÖ thèng phÇn mÒm VCBVision 2010. §©y lµ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn hµng lo¹t c¸c hÖ thèng øng dông tÝch hîp; ®-a hÖ thèng giao dÞch tù ®éng (ATM) vµo sö dông, gãp phÇn c¶i thiÖn v¨n minh thanh to¸n; triÓn khai dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn (VCB-Online) cho phÐp kh¸ch hµng göi tiÒn ë mét n¬i, rót tiÒn ë nhiÒu n¬i.  Lµm tèt vai trß chñ lùc cña ng©n hµng th-¬ng m¹i Nhµ n-íc, g¾n hiÖu qu¶ kinh doanh víi viÖc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Nhê x¸c ®Þnh râ vai trß chñ ®¹o, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam tù hµo lu«n lµ trî thñ ®¾c lùc cña ng©n hµng Nhµ n-íc trong viÖc t¸c ®éng ®Õn cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr-êng, nh»m æn ®Þnh tiÒn tÖ theo môc tiªu cña Nhµ n-íc. Cïng víi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh t¸i cÊu, chØnh söa nh÷ng thiÕu sãt bÊt cËp cña m×nh, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam cßn tham gia cïng ng©n hµng Nhµ n-íc trong ch-¬ng tr×nh cñng cè mét sè ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn yÕu kÐm, lÊy l¹i niÒm tin cña d©n chóng ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng. 5  Nhê ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, kÕt qu¶ tµi chÝnh trong nhiÒu n¨m qua cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam lµ hÕt søc kh¶ quan. KÓ tõ n¨m 1997 ®Õn hÕt n¨m 2003, sau khi trÝch lËp quü dù phßng rñi ro trªn 3.400 tû ®ång, mçi n¨m Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt ®Òu v-ît chØ tiªu nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ lµ ng©n hµng th-¬ng m¹i nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµo lo¹i lín nhÊt trong nhiÒu n¨m qua. Víi h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thanh, tr¶i qua nhiÒu b-íc th¨ng trÇm theo dßng lÞch sö hµo hïng cña ®Êt n-íc, nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Tõ mét ng©n hµng th-¬ng m¹i ho¹t ®éng trong c¬ chÕ ®éc quyÒn, ®-îc Nhµ n-íc bao cÊp khi míi ra ®êi chØ cã mét Héi së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ mét c¬ së t¹i H¶i Phßng víi tæng sè c¸n bé kh«ng tíi 100 ng-êi, sau gi¶i phãng (1975) Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· h×nh thµnh mét hÖ thèng víi c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng. §Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hÖ thèng, ph¸t triÓn theo h-íng h×nh thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh víi trªn 40 ®¬n vÞ thµnh viªn ë trong vµ ngoµi n-íc, tËp hîp gÇn 5.000 c¸n bé nh©n viªn ®ang lao ®éng hÕt søc m×nh v× sù nghiÖp cña ngµnh. 2. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam. Thµnh lËp ngµy 1/4/1963, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam, ®-îc Nhµ n-íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ®-îc tæ chøc theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90, 91 víi møc vèn ®iÒu lÖ lµ 2.445 tû ®ång. NHNT lµ NHTM phôc vô ®èi ngo¹i l©u ®êi nhÊt t¹i ViÖt Nam, lµ NHTM ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam qu¶n lý vèn tËp trung, lµ trung t©m thanh to¸n ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña trªn 100 Ng©n hµng trong n-íc vµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §©y lµ ng©n hµng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, lu«n 6 chiÕm tû träng lín nhÊt trªn thÞ tr-êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, lµ thµnh viªn cña: HiÖp héi ng©n hµng ViÖt Nam, hiÖp héi ng©n hµng Ch©u ¸, tæ chøc thanh to¸n toµn cÇu SWIFT, tæ chøc thÎ quèc tÕ Visa, Master card. Ngoµi ra, NHNT cßn lµ ®¹i lý thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh toµn cÇu Money Gram lín nhÊt t¹i ViÖt Nam, lµ ng©n hµng duy nhÊt t¹i ViÖt nam ®¹t tû lÖ trªn 95% ®iÖn Swift ®-îc xö lý hoµn toµn tù ®éng theo tiªu chuÈn cña Mü vµ liªn tiÕp trong 6 n¨m liÒn: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001®-îc c«ng nhËn lµ ng©n hµng cã chÊt l-îng dÞch vô tèt nhÊt vÒ thanh to¸n Swift theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ ®-îc lùa chän lµm ng©n hµng chÝnh trong viÖc qu¶n lý, phôc vô cho c¸c kho¶n vay nî, viÖn trî cña ChÝnh phñ vµ nhiÒu dù ¸n ODA t¹i ViÖt Nam. Víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh bao gåm :  25 chi nh¸nh cÊp I vµ 26 chi nh¸nh cÊp II ë trong n-íc vµ 35 phßng giao dÞch trªn c¶ n-íc ;  1 c«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi;  3 c«ng ty trùc thuéc;  Gãp vèn cæ phÇn vµo 6 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o hiÓm, 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n, 1 c«ng ty ®Çu t- kü thuËt), 7 ng©n hµng vµ 1 quü tÝn dông;  Tham gia 4 liªn doanh víi n-íc ngoµi; Vµ quan träng nhÊt lµ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ tinh th«ng nghiÖp vô. 7 PhÇn 2: Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam 1. S¬ ®å tæ chøc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam . ( Xem s¬ ®å tæ chøc chung trang 25) 2. C¬ cÊu tæ chøc cña héi së chÝnh Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam 2.1. S¬ ®å tæ chøc. Phßng Phßng thanh kÕ to¸n to¸ngiao nhËpdÞch khÈu Phßng thanh to¸n thÎ Phßng hèi ®o¸i Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu së giao dÞch ng©n hµng NGo¹i th-¬ng viÖt nam Phßng thanh to¸n nhËp khÈu Phßng vay nî viÖn trî Phßng tÝn dông Phßng ng©n quü Phßng b¶o l·nh 2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban.  Phßng tÝn dông Cã thÓ nãi ®©y lµ mét trong nh÷ng phßng n¾m gi÷ mét nghiÖp vô hÕt søc quan träng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam . Phßng tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¾t ®Çu tõ kh©u huy ®éng vèn tõ c¸c thÞ tr-êng I (gåm c¸c nguån huy ®éng tõ d©n c-, c¸c tæ chøc kinh tÕ) vµ thÞ tr-êng II (gåm c¸c nguån tõ 8 Ng©n s¸ch Nhµ n-íc, Ng©n hµng Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n-íc) cho ®Õn viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®Òu. Phßng ®-îc chia thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng nh- sau :  Bé phËn cho vay tr¶ gãp vµ tiªu dïng  TÝn dông ng¾n h¹n  TÝn dông trung vµ dµi h¹n  Phßng kÕ to¸n giao dÞch Phßng cã chøc n¨ng quan träng lµ kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hÖ thèng c¸c tµi kho¶n cña c¸c ®èi t-îng kh¸ch hµng tõ c¸ nh©n cho ®Õn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Víi chøc n¨ng chñ yÕu ®ã, phßng chia thµnh ba bé phËn chøc n¨ng. §ã lµ :  Bé phËn giao dÞch viªn : lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiÕp nhËn chøng tõ trùc tiÕp vµ gãp phÇn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng.  Bé phËn liªn hµng : ®©y lµ bé phËn lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n kiÓm tra vµ rµ so¸t c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n liªn hµng c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ.  Bé phËn tËp trung : lµm chøc n¨ng tËp hîp sè liÖu h¹ch to¸n vµ kiÓm tra mét c¸ch tæng hîp. Ba nhãm bé phËn chøc n¨ng nµy ®-îc cô thÓ hãa thµnh c¸c nhãm nghiÖp vô cô thÓ lµ : + Më tµi kho¶n vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng. + Qu¶n lý hîp ®ång vay. + ChuyÓn tiÒn ®i vµ ®Õn. + Thanh to¸n liªn hµng.  Phßng thanh to¸n thÎ Phßng thanh to¸n thÎ ®ãng vai trß lµ phßng thùc hiÖn nghiÖp vô cô thÓ, qu¶n lý, ®iÒu tiÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®Èy giao dÞch gi÷a kh¸ch hµng víi bªn ngoµi. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng lµ ®¬n vÞ duy nhÊt chÊp nhËn 5 lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ : Visa, MasterCard, Amex, JCB, DinerClub. 9 Phßng thanh to¸n thÎ t¹i Héi së chÝnh cã 2 nghiÖp vô, ®ã lµ :  M¶ng thanh to¸n : ph¸t triÓn tõ n¨m 1992, ®-îc phÐp lµm ®¬n vÞ thanh to¸n cho thÎ Visa, Master vµ chØ ®-îc h-ëng hoa hång. N¨m 1996, ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng míi chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc ph¸t hµnh thÎ Visa, Master vµ ®-îc phÐp ph¸t hµnh. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng lµ ng©n hµng ®Çu tiªn tiªn phong cho c¸c ng©n hµng vÒ lÜnh vùc thÎ, sau ®ã tíi ACB, ANZ... §Çu n¨m 2003, ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc thÎ American Express vµ lµ ng©n hµng duy nhÊt ph¸t hµnh thÎ Amex. C¸c thµnh viªn tham gia thanh to¸n thÎ gåm: + Ng©n hµng ph¸t hµnh + Ng©n hµng thanh to¸n + Chñ thÎ + §¬n vÞ chÊp nhËn thÎ  M¶ng ph¸t hµnh + ThÎ Debit : võa cã thÓ thanh to¸n, võa cã thÓ rót tiÒn. + ThÎ ATM : Võa rót tiÒn, võa xem ®-îc sè d- kho¶n, sao kª, thanh to¸n c¸c kho¶n nh- : tiÒn ®iÖn, n-íc...  Phßng hèi ®o¸i Phßng ®-îc chia thµnh bèn bé phËn c¬ b¶n:  Bé phËn kh«ng c- tró  Bé phËn qu¶n lý tiÒn göi cña ng-êi ViÖt Nam (göi b»ng ngo¹i tÖ)  Bé phËn chuyÓn tiÒn ®i  QuÇy giao dÞch: nhËn tiÒn göi, ®æi ngo¹i tÖ NhiÖm vô c¬ b¶n:  TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n vµ chuyÓn ®æi ngo¹i hèi  Më vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ 10  Thay mÆt chñ tµi kho¶n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  Thanh to¸n c¸c SÐc nhê thu b»ng ngo¹i tÖ  Tham gia m¹ng Swift quèc tÕ  Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®ãng vai trß lµ ng©n hµng ®¹i lý phôc vô nhµ xuÊt khÈu, thay mÆt nhµ xuÊt khÈu yªu cÇu thanh to¸n tõ nhµ nhËp khÈu. Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu cña ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng hiÖn nay chØ tiÕn hµnh dÞch vô thanh to¸n xuÊt khÈu d-íi c¸c h×nh thøc :  Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Õn  Ph-¬ng thøc Letter of Credit (L/C)  Ph-¬ng thøc nhê thu  Phßng b¶o l·nh Vietcombank tiÕn hµnh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh rÊt sím vµ ho¹t déng kh¸ hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo lîi nhuËn hµng n¨m cña ng©n hµng còng nh- n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. Quy tr×nh tiÕn hµnh gåm n¨m b-íc :  ChuÈn bÞ b¶o l·nh  ThÈm ®Þnh hå s¬ xin b¶o l·nh vµ ra quyÕt ®Þnh b¶o l·nh  Thùc hiÖn b¶o l·nh  Xö lý sau b¶o l·nh  KÕt thóc b¶o l·nh 11 PhÇn 3: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. T×nh h×nh chung. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn cè lín nhcuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ n¨m 1997, ®ång tiÒn chung ch©u ¢u ra ®êi, sù cè m¸y tÝnh, sù s¸p nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, ®Þnh chÕ trong hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng thÕ giíi tiÕp tôc diÔn ra ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trªn c¸c lÜnh vùc ®Çu t- n-íc ngoµi, s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ nªn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chØ ®-îc duy tr× ë møc khiªm tèn. Tuy vËy, cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n linh ho¹t cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam th× víi nh÷ng cè g¾ng, nç lùc lín lao cña m×nh Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng vÉn lu«n duy tr× ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng cao vµ æn ®Þnh liªn tiÕp qua c¸c n¨m. MÆc dï m«i tr-êng kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n nh-ng ho¹t ®éng TÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· ®-îc c¶i tiÕn vÒ nhiÒu mÆt nªn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng tèt, c¸c dÞch vô ng©n hµng lu«n ®-îc c¶i tiÕn vÒ chÊt l-îng vµ ®a d¹ng ho¸ nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng cho vay th«ng th-êng Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· t¨ng c-êng ho¹t ®éng qua thÞ tr-êng liªn ng©n hµng trong n-íc vµ quèc tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gãp phÇn t¨ng tr-ëng lîi nhuËn. Trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng lu«n ph¸t huy vai trß lµ mét ng©n hµng uy tÝn nhÊt trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i hèi, b¶o l·nh vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ, do vËy trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng vÉn gi÷ v÷ng ®-îc thÞ phÇn ë møc cao vµ æn ®Þnh. Song song víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng lu«n chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng hç trî kinh doanh kh¸c nh- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Çu t- chiÒu s©u vµo c«ng nghÖ ng©n hµng. HÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ 12 (VCB -2010) - mét bé phËn cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng ®-îc ®-a vµo sö dông tõ th¸ng 9/1999 t¹i Së giao dÞch vµ ®Õn nay ®· triÓn khai trong toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng. X¸c ®Þnh ®-îc nh÷ng khã kh¨n tr-íc m¾t còng nh- trong t-¬ng lai, nh»m héi nhËp víi bªn ngoµi, theo ®uæi c¸c chuÈn mùc ng©n hµng trong khu vùc còng nh- trªn thÕ giíi, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng ®Þnh h-íng lín vµ toµn diÖn b¶o ®¶m cho ng©n hµng ph¸t triÓn lµnh m¹nh mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho kh¸ch hµng, b¹n hµng còng nh- cho Ng©n hµng. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m 2003, d-íi sù chØ ®¹o ®óng ®¾n, kÞp thêi cña ChÝnh phñ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· v-ît qua nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p cña t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ thÕ giíi, tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ duy tr× tèc ®é t¨ng tr-ëng cao (7,24%). Ngµnh ng©n hµng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Ng©n hµng Nhµ n-íc ®· ®iÒu hµnh c¬ së tiÒn tÖ mét c¸ch thËn träng, linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn thùc tÕ, gãp phÇn æn ®Þnh vÜ m«, t¹o dùng m«i tr-êng tµi chÝnh ng©n hµng lµnh m¹nh hç trî tÝch cùc cho t¨ng tr-ëng m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. C¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc t¸i c¬ cÊu, cñng cè chÊn chØnh s¾p xÕp l¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, xö lý nî tån ®äng cò, c¶i tiÕn chÊt l-îng ho¹t ®éng, t¨ng c-êng n¨ng lùc c¹nh tranh ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt. 13 Nh×n chung n¨m 2003, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam nãi riªng ®· thËn träng h¬n khi xem xÐt cho vay v× vËy ®· lµm gi¶m bít ¸p lùc cho c«ng t¸c ho¹t ®éng vèn. L·i suÊt VND ®· ch÷ng l¹i vµ cã xu h-íng gi¶m. Tuy nhiªn, l·i suÊt vèn trªn thÞ tr-êng quèc tÕ vÉn cßn ë møc thÊp nªn viÖc ho¹t ®éng vèn ngo¹i tÖ cßn gÆp khã kh¨n. Trong n¨m 2003, c«ng t¸c qu¶n trÞ vèn ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ®-îc t¨ng c-êng vÒ chÊt vµ l-îng. ViÖc ®iÒu hµnh qu¶n trÞ l·i suÊt ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch n¨ng ®éng theo tÝn hiÖu thÞ tr-êng, c¬ chÕ qu¶n lý vèn tËp trung toµn hÖ thèng ®-îc cñng cè vµ ph¸t huy hiÖu qu¶, c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®-îc ®a d¹ng ho¸ mang tÝnh ®Æc tr-ng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam (chøng chØ tiÒn göi, l·i suÊt bËc thang, tiÕt kiÖm dù th-ëng SEA Games.....), c«ng t¸c qu¶n trÞ thanh kho¶n ®· ®-îc n©ng cao vµ ®-îc qu¸n triÖt trong toµn hÖ thèng. Nhê ®ã, c«ng t¸c huy ®éng vèn ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Trong n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· tÝch cùc triÓn khai hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm ®-îc míi dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ cao, ®Þnh h-íng kinh doanh râ rµng ®-îc qu¸n triÖt thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng nªn ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng khÝch lÖ. 2.1. Nguån vèn . 14 Tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®Õn 31/12/2003 ®¹t 97.320 tû quy ®ång ViÖt Nam, t¨ng 19,42% so víi n¨m 2002, v-ît kÕ ho¹ch 8% vµ chiÕm 20,3% vèn huy ®éng cña toµn ngµnh ng©n hµng.  Vèn huy ®éng: C¬ cÊu nguån vèn cã sù chuyÓn dÞch theo h-íng tÝch cùc vµ phï hîp víi ®Þnh h-íng chiÕn l-îc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam. §ã lµ, t¨ng tû lÖ vèn huy ®éng b»ng VND vµ ®Æc biÖt lµ tû lÖ huy ®éng vèn tõ nÒn kinh tÕ. Nguån vèn huy ®éng b»ng VND cã tèc ®é t¨ng tr-ëng m¹nh (67%), ®¹t 30.802 tû VND, chiÕm 43% tæng nguån vèn so víi 33% n¨m 2002. Ng-îc l¹i, nguån vèn ngo¹i tÖ chØ t¨ng 8% so víi n¨m 2002, ®¹t 41.007 tû VND. Sù t¨ng tr-ëng chËm vèn ngo¹i tÖ chñ yÕu lµ do 3 nguyªn nh©n: (i) nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ tõ d©n c- gi¶m do l·i suÊt ngo¹i tÖ tiÕp tôc duy tr× ë møc thÊp; (ii) nhËp siªu cña nÒn kinh tÕ vÉn cßn cao; (iii) c¹nh tranh l·i suÊt huy ®éng vèn gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. Vèn huy ®éng cã kú h¹n ®¹t 36.807 VND, chiÕm tû träng 51% trong nguån vèn huy ®éng, t¨ng 205 so víi n¨m 2002. Tuy nhiªn, vèn trung vµ dµi h¹n (trªn 12 th¸ng) chØ lµ 3.496 tû quy ®ång ViÖt Nam, chiÕm 9,5%nguån vèn huy ®éng cã kú h¹n vµ 5% tæng nguån vèn huy ®éng ®-îc. VÊn ®Ò thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n lµ th¸ch thøc ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i kh¸c nãi chung trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng m¹nh vµ nhu cÇu ®Çu t- trung vµ dµi h¹n ngµy cµng gia t¨ng. 15  Vèn chñ së h÷u. Vµo thêi ®iÓm 31/12/2003 - thêi ®iÓm x©y dùng §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu - vèn chñ së h÷u cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam lµ 1.893 tû ®ång (trong ®ã vèn §iÒu lÖ ®-îc cÊp lµ 1.100 tû), chiÕm 2,8% tæng tµi s¶n. HÖ sè an toµn tèi thiÓu cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam thÊp h¬n nhiÒu so víi tiªu chuÈn v× vËy viÖc bæ sung vèn trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi Ng©n hµng. Tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn §Ò ¸n ®Õn nay, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· ®-îc ChÝnh phñ cÊp thªm 1.400 tû vèn §iÒu lÖ d-íi d¹ng tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (n¨m 2002: 1000 tû VND, n¨m 2003: 400 tû VND). TÝnh c¶ nguån vèn Ng©n hµng tù bæ sung (bao gåm c¸c quü vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i), vèn chñ së h÷u cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam hiÖn nay ®¹t gÇn 5.735 tû VND t¨ng 30% so víi n¨m 2002. HÖ sè an toµn vèn ®-îc c¶i thiÖn h¬n so víi thêi ®iÓm tr-íc khi thùc hiÖn ®Ò ¸n. 2.2. Ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña Ban l·nh ®¹o " N¨m 2003 n¨m t¨ng c-êng kiÓm tra, kiÓm so¸t n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông ", Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña toµn hÖ thèng. TÝnh ®Õn 31/12/2003, tæng d- nî tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam lµ 39.269 tû VND, t¨ng 35,2% so víi n¨m 2002, v-ît kÕ ho¹ch t¨ng tr-ëng ®Ò ra tõ ®Çu n¨m (27,1%). 16 Danh môc cho vay theo nhãm kh¸ch hµng tiÕp tôc thay ®æi tÝch cùc vµ an toµn theo h-íng gi¶m dÇn tû träng cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, t¨ng dÇn tû träng cho vay ®è víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (tû träng d- nî tÝn dông khu vùc Nhµ n-íc chiÕm 60,8%, khu vùc cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi chiÕm 12,6%, doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 26,6%). Tuy nhiªn, tæng d- nî cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam chØ chiÕm 10,9% tæng d- nî cña toµn nghµnh ng©n hµng. Tû träng d- nî b»ng ngo¹i tÖ chiÕm 46,5%, t¨ng 47,4%. D- nî tÝn dông b»ng VND t¨ng 23,8% so víi n¨m 2002. Sù thay ®æi tû träng d- nî nµy phï hîp víi c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn khi l·i suÊt tiÒn göi ë n-íc ngoµi vÉn cßn ë møc thÊp. D- nî ng¾n h¹n tÝnh ®Õn 31/12/2003 ®¹t 21.772 tû VND, chiÕm tû träng kh¸ cao (55%) trong tæng d- nî, t¨ng 37,2% so víi n¨m 2002. Nî ng¾n h¹n sö dông chñ yÕu ®Ó thu mua thuû s¶n, s¾t thÐp, ph©n bãn, g¹o, x¨ng dÇu vµ cho môc ®Ých tiªu dïng. D- nî cho vay trung dµi h¹n ®¹t 17.485 tû VND, chiÕm 45% tæng d- nî, t¨ng 41% so víi n¨m tr-íc. D- nî t¨ng thªm chñ yÕu do gi¶i ng©n c¸c dù ¸n ®· ký tr-íc ®©y cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng vµ cho vay míi nhµ m¸y Xi m¨ng Chinfon. Trong 3 n¨m thùc hiÖn §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· vËn dông tæng hîp nhiÒu gi¶i ph¸p nh- dïng Quü dù phßng rñi ro, khai th¸c vµ b¸n c¸c tµi s¶n xiÕt nî, tÝch cùc thu nî trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng, gi·n nî, 17 tham gia vèn cæ phÇn ®Ó xö lý nî tån ®äng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, nî qu¸ h¹n ®èi víi c¸c kho¶n vay hiÖn hµnh chØ chiÕm 2,2% tæng d- nî, so víi 2,8% n¨m 2002 vµ møc trung b×nh cña ngµnh ng©n hµng. Nî qu¸ h¹n tån ®äng vÒ c¬ b¶n ®· ®-îc xö lý, gi¶m tõ 1.035 tû n¨m 2002 xuèng 372 tû n¨m 2003. Thanh to¸n quèc tÕ vÉn tiÕp tôc lµ thÕ m¹nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam. Doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu n¨m 2003 ®¹t gÇn 12,5 tû USD, t¨ng 21,9% so víi n¨m 2002, chiÕm 28% thÞ phÇ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña c¶ n-íc. 2.3. Ph¸t triÓn míi trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  Cñng cè nÒn t¶ng c«ng nghÖ. Trong nhiÒu n¨m qua, nÒn t¶ng c«ng nghÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®-îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. HÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ Swift vµ hÖ thèng thÎ tÝn dông b¾t ®Çu ®-îc triÓn khai vµo nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tr-íc, s¶n phÈm ng©n hµng lâi VCB Vision 2010 ®-îc chÝnh thøc ®-a vµo sö dông trong toµn hÖ thèng vµo n¨m 2001, ®-îc ng©n hµng trùc tuyÕn VCB Online, hÖ thèng thÎ ghi nî BCV Connect-24 ®-îc ®-a vµo n¨m 2002. N¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn t¶ng c«ng nghÖ cña m×nh b»ng viÖc tiÕp tôc triÓn khai vµ hoµn thµnh Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng vµ HÖ thèng thanh to¸n do Ng©n hµng ThÕ giíi tµi trî (Dù ¸n WB). §©y lµ dù ¸n c«ng nghÖ lín nhÊt tõ tr-íc ®Õn nay cña Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam, cã ph¹m vi bao trïm mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ngoµi 18 c¸c m« ®un t¸c nghiÖp, phôc vô cho môc ®Ých giao dÞch hµng ngµy cña ng©n hµng víi kh¸ch hµng nh-: n©ng cÊp hÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ, tµi trî th-¬ng m¹i, chuyÓn tiÒn vµ kinh doanh vèn, Dù ¸n WB cßn cã c¸c m« ®un phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý nh- kho d÷ liÖu vµ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý....  Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam hiÖn chiÕm 50% thÞ phÇn thanh to¸n thÎ vµ 40% thÞ phÇn ph¸t hµnh thÎ quèc tÕ. Trong n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ®· ®-îc tæ chøc thÎ quèc tÕ VISA trao gi¶i " Ng©n hµng ®øng ®Çu thÞ tr-êng 2003". N¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ph¸t hµnh ®-îc 123.964 thÎ VCB Connect24, t¨ng 4 lÇn so víi n¨m 2002, n©ng tæng sè thÎ lªn 153.313 thÎ, ®ång thêi ph¸t hµnh ®-îc 9.832 thÎ VCB Visa vµ VCB Master, t¨ng 28% so víi n¨m 2002. Riªng víi thÎ VCB Amex, Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam míi chØ b¾t ®Çu ph¸t hµnh trong n¨m 2003 nh-ng ®· thu ®-îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan, ®¹t 1.044 thÎ. Ng©n hµng còng ký liªn minh thÎ víi 11 ng©n hµng th-¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam sö dông hÖ thèng m¸y ATM, nh»n kÕt nèi hÖ thèng ATM gi÷a c¸c ng©n hµng më réng tiÖn Ých sö dông thÎ cho kh¸ch hµng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho c¸c ng©n hµng ®ång thêi tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t- cho toµn x· héi..... S¶n phÈm Ng©n hµng t¹i nhµ - dÞch vô VCB Money hiÖn ®ang ®-îc cung cÊp cho hÇu hÕt c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc vµ mét doanh nghiÖp lín nh- 19 Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, Vietnam Airline. Tõ th¸ng 10/2003, dÞch vô VCB Money ®· ®-îc më réng cho c¸c ®èi t-înglµ tæ chøc kinh tÕ. HiÖn ng©n hµng ®ang cã kÐ ho¹ch gia t¨ng tiÖn Ých trªn s¶n phÈm VCB Money cho kh¸ch hµng nh- kinh doanh vèn, më L/C thanh to¸n, tiÕp nhËn dÞch vô t- vÊn tõ ng©n hµng.... 2.4. KÕt qu¶ kinh doanh. Tæng thu nhËp cña Ng©n hµng ®¹t 5.046 tû ®ång, t¨ng 26% so víi n¨m 2002. Trong ®ã, thu l·i tiÒn göi, tiÒn cho vay t¨ng 21% vµ chiÕm tû träng h¬n 80% thu nhËp. Thu nhËp ngoµi l·i t¨ng 52% do c¸cc chi nh¸nh tÝch cùc ®ßi c¸c kho¶n nî ®· xö lý b»ng quü dù phßng rñi ro. Ngoµi ra, thu nhËp t¨ng cßn do thu l·i vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 49%, thu dÞch vô ng©n hµng t¨ng 30% so víi n¨m 2002. Tæng chi phÝ ®¹t 4.169 tû ®ång, t¨ng 13% so víi n¨m 2002. Mét sè kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu tæng chi phÝ t¨ng m¹nh lµ: chi tr¶ l·i tiÒn göi, tiÒn vay chiÕm 70% tæng chi, t¨ng 17%, chi nghiÖp vô kinh doanh chiÕm 6% tæng thu nhËp, t¨ng 51%. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ n¨m 2003 ®¹t 877 tû ®ång, t¨ng 167% so víi n¨m 2002. 20
- Xem thêm -