Tài liệu Báo cáo tổng hợp ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thµnh lËp ngµy 01/04/1963, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam. §îc Nhµ níc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®ång thêi lµ thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam vµ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. Víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lu«n ®îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng uy tÝn nhÊt ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh quèc tÕ kh¸c. Qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i Héi së chÝnh ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, díi sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c c¸n bé c¸c phßng ban, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc, ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong ph¹m vi nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy chØ tiÕp cËn vµ tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau : PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. PhÇn 2: Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. PhÇn 3: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam 1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. Vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 60 cña thÕ kû XX, khi miÒn B¾c bíc vµo thêi k× x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho Chñ nghÜa x· héi, lµm hËu thuÉn cho c«ng cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc, th× vÊn ®Ò thµnh lËp mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh chuyªn vÒ nghiÖp vô ng©n hµng ®èi ngo¹i ®· ®îc ®Æt ra mét c¸ch khÈn tr¬ng. Ngµy 30/10/1962, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 115/CP thµnh lËp Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam trªn c¬ së bé m¸y cña Côc Ngo¹i hèi trùc thuéc ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Theo nghÞ ®Þnh trªn, vÒ ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam lµ mét ng©n hµng th¬ng m¹i cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp, cã vèn riªng, cã trô së ®éc lËp víi ng©n hµng Nhµ níc, cã Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ ®îc c«ng bè. Tuy nhiªn, vÒ ®èi néi, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng cña Côc Ngo¹i hèi - mét ®¬n vÞ tham mu cho Ban l·nh ®¹o ng©n hµng Nhµ níc vÒ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i tÖ, vµng b¹c, qu¶n lý quü ngo¹i tÖ cña Nhµ níc, lµm tham mu cho ng©n hµng Nhµ níc trong quan hÖ víi ng©n hµng Trung ¬ng c¸c níc, c¸c Tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ... Cã thÓ nãi, sau 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸c thêi kú c¸ch m¹ng vÎ vang cña ®Êt níc, cña ngµnh ng©n hµng. NhiÖm vô ®èi néi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam lµ tham mu cho Ban l·nh ®¹o ng©n hµng Nhµ níc trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ nh»m phôc vô chñ tr¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng c¸c nguån thu ngo¹i tÖ. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi trong ®iÒu kiÖn Nhµ níc thùc hiÖn ®éc quyÒn ngo¹i th¬ng, ngo¹i tÖ; x©y dùng c¬ chÕ ®a tû gi¸ ngo¹i tÖ, ¸p dông trong c¸c quan hÖ thanh to¸n mËu dÞch quèc tÕ, phi mËu dÞch nh»m thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ, v¨n ho¸, hîp t¸c khoa häc, kü thuËt vµ gi¸o dôc gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau. VÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, ngoµi nhiÖm vô cho vay nh»m khai th¸c c¸c nguån hµng xuÊt khÈu, cho vay më réng c¸c dÞch vô ®èi ngo¹i nh vËn t¶i, b¶o hiÓm, du lÞch, cung øng tµu biÓn... c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ , qu¶n lý vèn ngo¹i tÖ göi t¹i c¸c ng©n hµng níc ngoµi, lµm ®¹i lý cho ChÝnh phñ trong quan hÖ thanh to¸n, vay nî viÖn trî c¸c níc b¹n bÌ ®Òu ®îc tËp trung toµn bé vµo Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng. ChÝnh tõ vÞ thÕ ®Æc biÖt trªn, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· sím trë thµnh mét ng©n hµng th¬ng m¹i chuyªn nghiÖp vÒ nghiÖp vô ng©n hµng ®èi ngo¹i duy nhÊt ë ViÖt Nam s¸nh vai víi c¸c ng©n hµng quèc tÕ ë kh¾p c¸c ch©u lôc. 2 SÏ lµ thiÕu sãt nÕu kh«ng ®iÓm l¹i nh÷ng ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh tæ chøc viÖc tiÕp nhËn viÖn trî cña ChÝnh phñ vµ nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh trªn thÕ giíi; tæ chøc viÖc chi viÖn ngo¹i tÖ cho chiÕn trêng, tæ chøc ®êng d©y thanh to¸n ®Æc biÖt ngay t¹i sµo huyÖt cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn gãp phÇn cung cÊp cho chiÕn trêng miÒn Nam mét sè lîng lín vËt t kü thuËt, kÓ c¶ vò khÝ ®¹n dîc t¹i chç... §©y thùc sù lµ nh÷ng chiÕn c«ng thÇm lÆng trong cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc mµ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam cã vinh dù ®îc thay mÆt ngµnh ng©n hµng tham gia. Ngay sau ngµy gi¶i phãng miÒn Nam, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· nhanh chãng tham gia tiÕp qu¶n c¸c ng©n hµng cò, kÞp thêi hoµn tÊt c¸c c¬ së ph¸p lý, thùc hiÖn quyÒn thÕ ch©n vai trß héi viªn cña ViÖt Nam t¹i Quü TiÒn tÖ Quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸ (ADB), x¸c ®Þnh døt kho¸t quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n lµ hµng ho¸, ngo¹i tÖ hiÖn ®ang ë bªn ngoµi. MÆc dï bÞ c¸c thÕ lùc thï ®Þch phong to¶, cÊm vËn kinh tÕ, nhng do kiªn tr× theo dâi, tæ chøc tèt viÖc qu¶n lý, vËn c¸c ®iÒu luËt quèc tÕ, kiªn tr× ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn thõa kÕ hîp ph¸p vÒ tµi s¶n quèc gia, nªn ®Õn n¨m 1994, sau khi b×nh thêng ho¸ quan hÖ víi Mü, chóng ta ®· thu trän nguån tµi s¶n bÞ phong to¶ kÓ trªn, thu vÒ cho Nhµ níc hµng tr¨m triÖu §« la Mü. Trong nh÷ng n¨m khã kh¨n cña thêi k× hËu chiÕn vµ ®øng tríc viÖc Mü cÊm vËn, c¸n c©n th¬ng m¹i mÊt c©n ®èi nghiªm träng, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ lu«n béi chi... mét lÇn n÷a tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®îc ®Èy lªn b»ng viÖc më réng ®Çu t cho xuÊt khÈu, kÞp thêi kiÕn nghÞ víi Nhµ níc ban hµnh c¸c c¬ chÕ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, më réng dÞch vô thu ngo¹i tÖ th«ng qua c¬ chÕ thëng ngo¹i tÖ, c¬ chÕ cÊp quyÒn sö dông ngo¹i tÖ, gãp phÇn kh¬i dËy c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt níc trong viÖc cung øng ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, ph©n bãn, thuèc trõ s©u vµ kÓ c¶ phÇn l¬ng thùc bÞ thiÕu hôt. KÕ ®ã lµ qu¸ tr×nh t×m tßi, thö nghiÖm khi bíc vµo h¹ch to¸n kinh doanh, bíc qu¸ ®é vµo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®Þnh híng cña Nhµ níc. C¬ chÕ thÞ trêng ®Æt ra mét yªu cÇu bøc xóc lµ ph¶i n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, s¸ng t¹o míi thÝch nghi ®îc víi m«i trêng míi. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, víi bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi ngo¹i vµ sau nhiÒu bíc ®i qu¸ ®é, ®Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· chuyÓn h¼n sang kinh doanh theo c¬ chÕ 3 thÞ trêng. Nhê ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· gi÷ ®îc vÞ thÕ ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc Nhµ níc tin tëng, ®îc b¹n bÌ quèc tÕ ®¸nh gi¸ cao. KÕt qu¶ 15 n¨m ®æi míi cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c nÐt chÝnh:  §æi míi c¨n b¶n c¬ chÕ huy ®éng vèn ®i liÒn víi viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p qu¶n lý vèn tËp trung, chñ ®éng t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p thu hót vèn ngoµi thÞ trêng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc cã nghiÖp vô lín nhÊt ViÖt Nam. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2003, tæng nghiÖp vô cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam gÊp 8 lÇn so víi cuèi n¨m 1991 ®¹t h¬n 97.320 tû §ång ViÖt Nam.  Kh«ng ngõng t¨ng trëng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, qua h¬n 15 n¨m ®æi míi, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· lu«n nç lùc phÊn ®Êu më réng ®Çu t, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Vèn tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. D nä tÝn dông cuèi n¨m 2003 ®¹t 39.630 tû ®ång, t¨ng gÊp 22 lÇn so víi n¨m 1991 (1.797 tû ®ång). MÆc dï d nî tÝn dông t¨ng trëng nhanh, nhng chÊt lîng tÝn dông ®îc c¶i thiÖn râ rÖt, nî xÊu ®îc xö lý vÒ c¨n b¶n, nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh trong vßng khèng chÕ cña ng©n hµng.  Thêng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, chuÈn bÞ c¸c tiÒn ®Ò ®Ó sím hoµ nhËp víi bªn ngoµi, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· triÓn khai thµnh c«ng trªn toµn hÖ thèng phÇn mÒm VCB-Vision 2010. §©y lµ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn hµng lo¹t c¸c hÖ thèng øng dông tÝch hîp; ®a hÖ thèng giao dÞch tù ®éng (ATM) vµo sö dông, gãp phÇn c¶i thiÖn v¨n minh thanh to¸n; triÓn khai dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn (VCBOnline) cho phÐp kh¸ch hµng göi tiÒn ë mét n¬i, rót tiÒn ë nhiÒu n¬i.  Lµm tèt vai trß chñ lùc cña ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc, g¾n hiÖu qu¶ kinh doanh víi viÖc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc. Nhê x¸c ®Þnh râ vai trß chñ ®¹o, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam tù hµo lu«n lµ trî thñ ®¾c lùc cña ng©n hµng Nhµ níc trong viÖc t¸c ®éng ®Õn cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng, nh»m æn ®Þnh tiÒn tÖ theo môc tiªu cña Nhµ níc. Cïng víi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh t¸i cÊu, chØnh söa nh÷ng thiÕu sãt bÊt cËp cña m×nh, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam cßn tham 4 gia cïng ng©n hµng Nhµ níc trong ch¬ng tr×nh cñng cè mét sè ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn yÕu kÐm, lÊy l¹i niÒm tin cña d©n chóng ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng.  Nhê ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, kÕt qu¶ tµi chÝnh trong nhiÒu n¨m qua cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam lµ hÕt søc kh¶ quan. KÓ tõ n¨m 1997 ®Õn hÕt n¨m 2003, sau khi trÝch lËp quü dù phßng rñi ro trªn 3.400 tû ®ång, mçi n¨m Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt ®Òu vît chØ tiªu nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµ lµ ng©n hµng th¬ng m¹i nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµo lo¹i lín nhÊt trong nhiÒu n¨m qua. Víi h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thanh, tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm theo dßng lÞch sö hµo hïng cña ®Êt níc, nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· ®îc x¸c ®Þnh. Tõ mét ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng trong c¬ chÕ ®éc quyÒn, ®îc Nhµ níc bao cÊp khi míi ra ®êi chØ cã mét Héi së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ mét c¬ së t¹i H¶i Phßng víi tæng sè c¸n bé kh«ng tíi 100 ngêi, sau gi¶i phãng (1975) Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· h×nh thµnh mét hÖ thèng víi c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng. §Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hÖ thèng, ph¸t triÓn theo híng h×nh thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh víi trªn 40 ®¬n vÞ thµnh viªn ë trong vµ ngoµi níc, tËp hîp gÇn 5.000 c¸n bé nh©n viªn ®ang lao ®éng hÕt søc m×nh v× sù nghiÖp cña ngµnh. 2. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. Thµnh lËp ngµy 1/4/1963, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam, ®îc Nhµ níc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ®îc tæ chøc theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90, 91 víi møc vèn ®iÒu lÖ lµ 2.445 tû ®ång. NHNT lµ NHTM phôc vô ®èi ngo¹i l©u ®êi nhÊt t¹i ViÖt Nam, lµ NHTM ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam qu¶n lý vèn tËp trung, lµ trung t©m thanh to¸n ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña trªn 100 Ng©n hµng trong níc vµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §©y lµ ng©n hµng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, lu«n chiÕm tû träng lín nhÊt trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, lµ thµnh viªn cña: HiÖp héi ng©n hµng ViÖt Nam, hiÖp héi ng©n hµng Ch©u ¸, tæ chøc thanh to¸n toµn cÇu SWIFT, tæ chøc thÎ quèc tÕ Visa, Master card. Ngoµi ra, NHNT cßn lµ ®¹i lý 5 thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh toµn cÇu Money Gram lín nhÊt t¹i ViÖt Nam, lµ ng©n hµng duy nhÊt t¹i ViÖt nam ®¹t tû lÖ trªn 95% ®iÖn Swift ®îc xö lý hoµn toµn tù ®éng theo tiªu chuÈn cña Mü vµ liªn tiÕp trong 6 n¨m liÒn: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001®îc c«ng nhËn lµ ng©n hµng cã chÊt lîng dÞch vô tèt nhÊt vÒ thanh to¸n Swift theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ ®îc lùa chän lµm ng©n hµng chÝnh trong viÖc qu¶n lý, phôc vô cho c¸c kho¶n vay nî, viÖn trî cña ChÝnh phñ vµ nhiÒu dù ¸n ODA t¹i ViÖt Nam. Víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ®îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh bao gåm :  25 chi nh¸nh cÊp I vµ 26 chi nh¸nh cÊp II ë trong níc vµ 35 phßng giao dÞch trªn c¶ níc ;  1 c«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi;  3 c«ng ty trùc thuéc;  Gãp vèn cæ phÇn vµo 6 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o hiÓm, 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n, 1 c«ng ty ®Çu t kü thuËt), 7 ng©n hµng vµ 1 quü tÝn dông;  Tham gia 4 liªn doanh víi níc ngoµi; Vµ quan träng nhÊt lµ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ tinh th«ng nghiÖp vô. PhÇn 2: Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam 1. S¬ ®å tæ chøc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam . ( Xem s¬ ®å tæ chøc chung trang 25) 2. C¬ cÊu tæ chøc cña héi së chÝnh Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam 2.1. S¬ ®å tæ chøc. Phßng Phßng thanh kÕ to¸n to¸ngiao nhËpdÞch khÈu 6 Phßng thanh to¸n thÎ Phßng hèi ®o¸i së giao dÞch ng©n hµng NGo¹i th¬ng viÖt nam Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu Phßng thanh to¸n nhËp khÈu Phßng vay nî viÖn trî Phßng tÝn dông Phßng ng©n quü Phßng b¶o l·nh 2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban.  Phßng tÝn dông Cã thÓ nãi ®©y lµ mét trong nh÷ng phßng n¾m gi÷ mét nghiÖp vô hÕt søc quan träng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam . Phßng tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¾t ®Çu tõ kh©u huy ®éng vèn tõ c¸c thÞ trêng I (gåm c¸c nguån huy ®éng tõ d©n c, c¸c tæ chøc kinh tÕ) vµ thÞ trêng II (gåm c¸c nguån tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc, Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi níc) cho ®Õn viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®Òu. Phßng ®îc chia thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng nh sau :  Bé phËn cho vay tr¶ gãp vµ tiªu dïng  TÝn dông ng¾n h¹n  TÝn dông trung vµ dµi h¹n  Phßng kÕ to¸n giao dÞch Phßng cã chøc n¨ng quan träng lµ kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hÖ thèng c¸c tµi kho¶n cña c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng tõ c¸ nh©n cho ®Õn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Víi chøc n¨ng chñ yÕu ®ã, phßng chia thµnh ba bé phËn chøc n¨ng. §ã lµ :  Bé phËn giao dÞch viªn : lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiÕp nhËn chøng tõ trùc tiÕp vµ gãp phÇn gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng.  Bé phËn liªn hµng : ®©y lµ bé phËn lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n kiÓm tra vµ rµ so¸t c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n liªn hµng c¶ trong níc vµ quèc tÕ. 7  Bé phËn tËp trung : lµm chøc n¨ng tËp hîp sè liÖu h¹ch to¸n vµ kiÓm tra mét c¸ch tæng hîp. Ba nhãm bé phËn chøc n¨ng nµy ®îc cô thÓ hãa thµnh c¸c nhãm nghiÖp vô cô thÓ lµ : + Më tµi kho¶n vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng. + Qu¶n lý hîp ®ång vay. + ChuyÓn tiÒn ®i vµ ®Õn. + Thanh to¸n liªn hµng.  Phßng thanh to¸n thÎ Phßng thanh to¸n thÎ ®ãng vai trß lµ phßng thùc hiÖn nghiÖp vô cô thÓ, qu¶n lý, ®iÒu tiÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®Èy giao dÞch gi÷a kh¸ch hµng víi bªn ngoµi. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lµ ®¬n vÞ duy nhÊt chÊp nhËn 5 lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ : Visa, MasterCard, Amex, JCB, DinerClub. Phßng thanh to¸n thÎ t¹i Héi së chÝnh cã 2 nghiÖp vô, ®ã lµ :  M¶ng thanh to¸n : ph¸t triÓn tõ n¨m 1992, ®îc phÐp lµm ®¬n vÞ thanh to¸n cho thÎ Visa, Master vµ chØ ®îc hëng hoa hång. N¨m 1996, ng©n hµng Ngo¹i th¬ng míi chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc ph¸t hµnh thÎ Visa, Master vµ ®îc phÐp ph¸t hµnh. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lµ ng©n hµng ®Çu tiªn tiªn phong cho c¸c ng©n hµng vÒ lÜnh vùc thÎ, sau ®ã tíi ACB, ANZ... §Çu n¨m 2003, ng©n hµng Ngo¹i th¬ng chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc thÎ American Express vµ lµ ng©n hµng duy nhÊt ph¸t hµnh thÎ Amex. C¸c thµnh viªn tham gia thanh to¸n thÎ gåm: + Ng©n hµng ph¸t hµnh + Ng©n hµng thanh to¸n + Chñ thÎ + §¬n vÞ chÊp nhËn thÎ  M¶ng ph¸t hµnh + ThÎ Debit : võa cã thÓ thanh to¸n, võa cã thÓ rót tiÒn. + ThÎ ATM : Võa rót tiÒn, võa xem ®îc sè d kho¶n, sao kª, thanh to¸n c¸c kho¶n nh : tiÒn ®iÖn, níc...  Phßng hèi ®o¸i Phßng ®îc chia thµnh bèn bé phËn c¬ b¶n: 8  Bé phËn kh«ng c tró  Bé phËn qu¶n lý tiÒn göi cña ngêi ViÖt Nam (göi b»ng ngo¹i tÖ)  Bé phËn chuyÓn tiÒn ®i  QuÇy giao dÞch: nhËn tiÒn göi, ®æi ngo¹i tÖ NhiÖm vô c¬ b¶n:  TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n vµ chuyÓn ®æi ngo¹i hèi  Më vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ  Thay mÆt chñ tµi kho¶n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  Thanh to¸n c¸c SÐc nhê thu b»ng ngo¹i tÖ  Tham gia m¹ng Swift quèc tÕ  Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®ãng vai trß lµ ng©n hµng ®¹i lý phôc vô nhµ xuÊt khÈu, thay mÆt nhµ xuÊt khÈu yªu cÇu thanh to¸n tõ nhµ nhËp khÈu. Phßng thanh to¸n xuÊt khÈu cña ng©n hµng Ngo¹i th¬ng hiÖn nay chØ tiÕn hµnh dÞch vô thanh to¸n xuÊt khÈu díi c¸c h×nh thøc :  Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Õn  Ph¬ng thøc Letter of Credit (L/C)  Ph¬ng thøc nhê thu  Phßng b¶o l·nh Vietcombank tiÕn hµnh thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh rÊt sím vµ ho¹t déng kh¸ hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo lîi nhuËn hµng n¨m cña ng©n hµng còng nh n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Quy tr×nh tiÕn hµnh gåm n¨m bíc :  ChuÈn bÞ b¶o l·nh  ThÈm ®Þnh hå s¬ xin b¶o l·nh vµ ra quyÕt ®Þnh b¶o l·nh  Thùc hiÖn b¶o l·nh 9  Xö lý sau b¶o l·nh  KÕt thóc b¶o l·nh PhÇn 3: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. T×nh h×nh chung. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn cè lín nh cuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ n¨m 1997, ®ång tiÒn chung ch©u ¢u ra ®êi, sù cè m¸y tÝnh, sù s¸p nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, ®Þnh chÕ trong hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng thÕ giíi tiÕp tôc diÔn ra ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trªn c¸c lÜnh vùc ®Çu t níc ngoµi, s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ nªn tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chØ ®îc duy tr× ë møc khiªm tèn. Tuy vËy, cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n linh ho¹t cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th× víi nh÷ng cè g¾ng, nç lùc lín lao cña m×nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng vÉn lu«n duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh liªn tiÕp qua c¸c n¨m. MÆc dï m«i trêng kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n nhng ho¹t ®éng TÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· ®îc c¶i tiÕn vÒ nhiÒu mÆt nªn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng tèt, c¸c dÞch vô ng©n hµng lu«n ®îc c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng vµ ®a d¹ng ho¸ nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng cho vay th«ng thêng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· t¨ng cêng ho¹t ®éng qua thÞ trêng liªn ng©n hµng trong níc vµ quèc tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gãp phÇn t¨ng trëng lîi nhuËn. Trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lu«n ph¸t huy vai trß lµ mét ng©n hµng uy tÝn nhÊt trong c¸c lÜnh vùc tµi trî, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh ngo¹i hèi, b¶o l·nh vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ, do vËy trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng vÉn gi÷ v÷ng ®îc thÞ phÇn ë møc cao vµ æn ®Þnh. Song song víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lu«n chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng hç trî kinh doanh kh¸c nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Çu t chiÒu s©u vµo c«ng nghÖ ng©n hµng. HÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ (VCB 10 -2010) - mét bé phËn cña chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng - ®îc ®a vµo sö dông tõ th¸ng 9/1999 t¹i Së giao dÞch vµ ®Õn nay ®· triÓn khai trong toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. X¸c ®Þnh ®îc nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t còng nh trong t¬ng lai, nh»m héi nhËp víi bªn ngoµi, theo ®uæi c¸c chuÈn mùc ng©n hµng trong khu vùc còng nh trªn thÕ giíi, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng ®Þnh híng lín vµ toµn diÖn b¶o ®¶m cho ng©n hµng ph¸t triÓn lµnh m¹nh mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho kh¸ch hµng, b¹n hµng còng nh cho Ng©n hµng. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m 2003, díi sù chØ ®¹o ®óng ®¾n, kÞp thêi cña ChÝnh phñ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· vît qua nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p cña t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ thÕ giíi, tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ duy tr× tèc ®é t¨ng trëng cao (7,24%). Ngµnh ng©n hµng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Ng©n hµng Nhµ níc ®· ®iÒu hµnh c¬ së tiÒn tÖ mét c¸ch thËn träng, linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn thùc tÕ, gãp phÇn æn ®Þnh vÜ m«, t¹o dùng m«i trêng tµi chÝnh ng©n hµng lµnh m¹nh hç trî tÝch cùc cho t¨ng trëng m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc t¸i c¬ cÊu, cñng cè chÊn chØnh s¾p xÕp l¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, xö lý nî tån ®äng cò, c¶i tiÕn chÊt lîng ho¹t ®éng, t¨ng cêng n¨ng lùc c¹nh tranh ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng vµ kh¸ch hµng, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt. Nh×n chung n¨m 2003, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam nãi riªng ®· thËn träng h¬n khi xem xÐt cho vay v× vËy ®· lµm gi¶m bít ¸p lùc cho c«ng t¸c ho¹t ®éng vèn. L·i suÊt VND ®· ch÷ng l¹i vµ cã xu híng gi¶m. Tuy nhiªn, l·i suÊt vèn trªn thÞ trêng quèc tÕ vÉn cßn ë møc 11 thÊp nªn viÖc ho¹t ®éng vèn ngo¹i tÖ cßn gÆp khã kh¨n. Trong n¨m 2003, c«ng t¸c qu¶n trÞ vèn ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ®îc t¨ng cêng vÒ chÊt vµ lîng. ViÖc ®iÒu hµnh qu¶n trÞ l·i suÊt ®îc thùc hiÖn mét c¸ch n¨ng ®éng theo tÝn hiÖu thÞ trêng, c¬ chÕ qu¶n lý vèn tËp trung toµn hÖ thèng ®îc cñng cè vµ ph¸t huy hiÖu qu¶, c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®îc ®a d¹ng ho¸ mang tÝnh ®Æc trng cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam (chøng chØ tiÒn göi, l·i suÊt bËc thang, tiÕt kiÖm dù thëng SEA Games.....), c«ng t¸c qu¶n trÞ thanh kho¶n ®· ®îc n©ng cao vµ ®îc qu¸n triÖt trong toµn hÖ thèng. Nhê ®ã, c«ng t¸c huy ®éng vèn ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Trong n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· tÝch cùc triÓn khai hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm ®îc míi dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ cao, ®Þnh híng kinh doanh râ rµng ®îc qu¸n triÖt thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng nªn ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng khÝch lÖ. 2.1. Nguån vèn . Tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®Õn 31/12/2003 ®¹t 97.320 tû quy ®ång ViÖt Nam, t¨ng 19,42% so víi n¨m 2002, vît kÕ ho¹ch 8% vµ chiÕm 20,3% vèn huy ®éng cña toµn ngµnh ng©n hµng.  Vèn huy ®éng: C¬ cÊu nguån vèn cã sù chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc vµ phï hîp víi ®Þnh híng chiÕn lîc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. §ã lµ, t¨ng tû lÖ vèn huy ®éng b»ng VND vµ ®Æc biÖt lµ tû lÖ huy ®éng vèn tõ nÒn kinh tÕ. Nguån vèn huy ®éng b»ng VND cã tèc ®é t¨ng trëng m¹nh (67%), ®¹t 30.802 tû VND, chiÕm 43% tæng nguån vèn so víi 33% n¨m 2002. Ngîc l¹i, nguån vèn ngo¹i tÖ chØ t¨ng 8% so víi n¨m 2002, ®¹t 41.007 tû VND. 12 Sù t¨ng trëng chËm vèn ngo¹i tÖ chñ yÕu lµ do 3 nguyªn nh©n: (i) nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ tõ d©n c gi¶m do l·i suÊt ngo¹i tÖ tiÕp tôc duy tr× ë møc thÊp; (ii) nhËp siªu cña nÒn kinh tÕ vÉn cßn cao; (iii) c¹nh tranh l·i suÊt huy ®éng vèn gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Vèn huy ®éng cã kú h¹n ®¹t 36.807 VND, chiÕm tû träng 51% trong nguån vèn huy ®éng, t¨ng 205 so víi n¨m 2002. Tuy nhiªn, vèn trung vµ dµi h¹n (trªn 12 th¸ng) chØ lµ 3.496 tû quy ®ång ViÖt Nam, chiÕm 9,5%nguån vèn huy ®éng cã kú h¹n vµ 5% tæng nguån vèn huy ®éng ®îc. VÊn ®Ò thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n lµ th¸ch thøc ®èi víi Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c nãi chung trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ t¨ng trëng m¹nh vµ nhu cÇu ®Çu t trung vµ dµi h¹n ngµy cµng gia t¨ng.  Vèn chñ së h÷u. Vµo thêi ®iÓm 31/12/2003 - thêi ®iÓm x©y dùng §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu - vèn chñ së h÷u cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam lµ 1.893 tû ®ång (trong ®ã vèn §iÒu lÖ ®îc cÊp lµ 1.100 tû), chiÕm 2,8% tæng tµi s¶n. HÖ sè an toµn tèi thiÓu cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam thÊp h¬n nhiÒu so víi tiªu chuÈn v× vËy viÖc bæ sung vèn trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi Ng©n hµng. Tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn §Ò ¸n ®Õn nay, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· ®îc ChÝnh phñ cÊp thªm 1.400 tû vèn §iÒu lÖ díi d¹ng tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (n¨m 2002: 1000 tû VND, n¨m 2003: 400 tû VND). TÝnh c¶ nguån vèn Ng©n hµng tù bæ sung (bao gåm c¸c quü vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i), vèn chñ së h÷u cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam hiÖn nay ®¹t gÇn 5.735 tû VND t¨ng 30% so víi n¨m 2002. HÖ sè an toµn vèn ®îc c¶i thiÖn h¬n so víi thêi ®iÓm tríc khi thùc hiÖn ®Ò ¸n. 2.2. Ho¹t ®éng tÝn dông. 13 Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Ban l·nh ®¹o " N¨m 2003 n¨m t¨ng cêng kiÓm tra, kiÓm so¸t n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ", Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña toµn hÖ thèng. TÝnh ®Õn 31/12/2003, tæng d nî tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam lµ 39.269 tû VND, t¨ng 35,2% so víi n¨m 2002, vît kÕ ho¹ch t¨ng trëng ®Ò ra tõ ®Çu n¨m (27,1%). Danh môc cho vay theo nhãm kh¸ch hµng tiÕp tôc thay ®æi tÝch cùc vµ an toµn theo híng gi¶m dÇn tû träng cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, t¨ng dÇn tû träng cho vay ®è víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (tû träng d nî tÝn dông khu vùc Nhµ níc chiÕm 60,8%, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi chiÕm 12,6%, doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 26,6%). Tuy nhiªn, tæng d nî cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam chØ chiÕm 10,9% tæng d nî cña toµn nghµnh ng©n hµng. Tû träng d nî b»ng ngo¹i tÖ chiÕm 46,5%, t¨ng 47,4%. D nî tÝn dông b»ng VND t¨ng 23,8% so víi n¨m 2002. Sù thay ®æi tû träng d nî nµy phï hîp víi c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam vµ t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn khi l·i suÊt tiÒn göi ë níc ngoµi vÉn cßn ë møc thÊp. D nî ng¾n h¹n tÝnh ®Õn 31/12/2003 ®¹t 21.772 tû VND, chiÕm tû träng kh¸ cao (55%) trong tæng d nî, t¨ng 37,2% so víi n¨m 2002. Nî ng¾n h¹n sö dông chñ yÕu ®Ó thu mua thuû s¶n, s¾t thÐp, ph©n bãn, g¹o, x¨ng dÇu vµ cho môc ®Ých tiªu dïng. D nî cho vay trung dµi h¹n ®¹t 17.485 tû VND, chiÕm 45% tæng d nî, t¨ng 41% so víi n¨m tríc. D nî t¨ng thªm chñ yÕu do gi¶i ng©n c¸c dù ¸n ®· ký tríc ®©y cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng vµ cho vay míi nhµ m¸y Xi m¨ng Chinfon. 14 Trong 3 n¨m thùc hiÖn §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· vËn dông tæng hîp nhiÒu gi¶i ph¸p nh dïng Quü dù phßng rñi ro, khai th¸c vµ b¸n c¸c tµi s¶n xiÕt nî, tÝch cùc thu nî trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng, gi·n nî, tham gia vèn cæ phÇn ®Ó xö lý nî tån ®äng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, nî qu¸ h¹n ®èi víi c¸c kho¶n vay hiÖn hµnh chØ chiÕm 2,2% tæng d nî, so víi 2,8% n¨m 2002 vµ møc trung b×nh cña ngµnh ng©n hµng. Nî qu¸ h¹n tån ®äng vÒ c¬ b¶n ®· ®îc xö lý, gi¶m tõ 1.035 tû n¨m 2002 xuèng 372 tû n¨m 2003. Thanh to¸n quèc tÕ vÉn tiÕp tôc lµ thÕ m¹nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam. Doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu n¨m 2003 ®¹t gÇn 12,5 tû USD, t¨ng 21,9% so víi n¨m 2002, chiÕm 28% thÞ phÇ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña c¶ níc. 2.3. Ph¸t triÓn míi trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  Cñng cè nÒn t¶ng c«ng nghÖ. Trong nhiÒu n¨m qua, nÒn t¶ng c«ng nghÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. HÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ Swift vµ hÖ thèng thÎ tÝn dông b¾t ®Çu ®îc triÓn khai vµo nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tríc, s¶n phÈm ng©n hµng lâi VCB Vision 2010 ®îc chÝnh thøc ®a vµo sö dông trong toµn hÖ thèng vµo n¨m 2001, ®îc ng©n hµng trùc tuyÕn VCB Online, hÖ thèng thÎ ghi nî BCV Connect-24 ®îc ®a vµo n¨m 2002. N¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn t¶ng c«ng nghÖ cña m×nh b»ng viÖc tiÕp tôc triÓn khai vµ hoµn thµnh Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng vµ HÖ thèng thanh to¸n do Ng©n hµng ThÕ giíi tµi trî (Dù ¸n WB). §©y lµ dù ¸n c«ng nghÖ lín nhÊt tõ tríc ®Õn nay cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam, cã ph¹m vi bao trïm mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ngoµi c¸c m« ®un t¸c nghiÖp, phôc vô cho môc ®Ých giao dÞch hµng ngµy cña ng©n hµng 15 víi kh¸ch hµng nh: n©ng cÊp hÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ, tµi trî th¬ng m¹i, chuyÓn tiÒn vµ kinh doanh vèn, Dù ¸n WB cßn cã c¸c m« ®un phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý nh kho d÷ liÖu vµ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý....  Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam hiÖn chiÕm 50% thÞ phÇn thanh to¸n thÎ vµ 40% thÞ phÇn ph¸t hµnh thÎ quèc tÕ. Trong n¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ®· ®îc tæ chøc thÎ quèc tÕ VISA trao gi¶i " Ng©n hµng ®øng ®Çu thÞ trêng 2003". N¨m 2003, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam ph¸t hµnh ®îc 123.964 thÎ VCB Connect24, t¨ng 4 lÇn so víi n¨m 2002, n©ng tæng sè thÎ lªn 153.313 thÎ, ®ång thêi ph¸t hµnh ®îc 9.832 thÎ VCB Visa vµ VCB Master, t¨ng 28% so víi n¨m 2002. Riªng víi thÎ VCB Amex, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam míi chØ b¾t ®Çu ph¸t hµnh trong n¨m 2003 nhng ®· thu ®îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan, ®¹t 1.044 thÎ. Ng©n hµng còng ký liªn minh thÎ víi 11 ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam sö dông hÖ thèng m¸y ATM, nh»n kÕt nèi hÖ thèng ATM gi÷a c¸c ng©n hµng më réng tiÖn Ých sö dông thÎ cho kh¸ch hµng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho c¸c ng©n hµng ®ång thêi tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t cho toµn x· héi..... S¶n phÈm Ng©n hµng t¹i nhµ - dÞch vô VCB Money hiÖn ®ang ®îc cung cÊp cho hÇu hÕt c¸c tæ chøc tÝn dông trong níc vµ mét doanh nghiÖp lín nh Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, Vietnam Airline. Tõ th¸ng 10/2003, dÞch vô VCB Money ®· ®îc më réng cho c¸c ®èi tînglµ tæ chøc kinh tÕ. HiÖn ng©n hµng ®ang cã kÐ ho¹ch gia t¨ng tiÖn Ých trªn s¶n phÈm VCB Money cho kh¸ch hµng nh kinh doanh vèn, më L/C thanh to¸n, tiÕp nhËn dÞch vô t vÊn tõ ng©n hµng.... 16 2.4. KÕt qu¶ kinh doanh. Tæng thu nhËp cña Ng©n hµng ®¹t 5.046 tû ®ång, t¨ng 26% so víi n¨m 2002. Trong ®ã, thu l·i tiÒn göi, tiÒn cho vay t¨ng 21% vµ chiÕm tû träng h¬n 80% thu nhËp. Thu nhËp ngoµi l·i t¨ng 52% do c¸cc chi nh¸nh tÝch cùc ®ßi c¸c kho¶n nî ®· xö lý b»ng quü dù phßng rñi ro. Ngoµi ra, thu nhËp t¨ng cßn do thu l·i vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 49%, thu dÞch vô ng©n hµng t¨ng 30% so víi n¨m 2002. Tæng chi phÝ ®¹t 4.169 tû ®ång, t¨ng 13% so víi n¨m 2002. Mét sè kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu tæng chi phÝ t¨ng m¹nh lµ: chi tr¶ l·i tiÒn göi, tiÒn vay chiÕm 70% tæng chi, t¨ng 17%, chi nghiÖp vô kinh doanh chiÕm 6% tæng thu nhËp, t¨ng 51%. Lîi nhuËn tríc thuÕ n¨m 2003 ®¹t 877 tû ®ång, t¨ng 167% so víi n¨m 2002. Môc B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ( ngµy 31/12/2003 vµ 2002) §¬n vÞ : TriÖu VND 2003 2002 Thu l·i vµ t¬ng tù 4.080.342 3.354.065 Tr¶ l·i vµ t¬ng tù 2.912.532 2.486.600 Thu nhËp l·i rßng 1.167.810 867.464 802.001 533.112 Chi phÝ ngoµi l·i 1.068.377 1.066.542 Thu nhËp rßng ngoµi l·i (266.376) (533.430) 901.434 334.035 Thu nhËp ngoµi l·i Lîi nhuËn tríc thuÕ 17 Lîi nhuËn sau thuÕ 616.856 221.753 3. Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam.  §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c s¶n phÈm ®îc ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m ®¹t kÕt qu¶ t¨ng trëng tæng nguån vèn 16%. §Æc biÖt, chó träng c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn trung dµi h¹n ®Ó c¶i thiÖn tÝnh thanh kho¶n trong dµi h¹n cña ng©n hµng.  Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶, ®¹t môc tiªu t¨ng trëng 27,2%. N©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý tÝn dông b»ng c¸c biÖn ph¸p nh ¸p dông hÖ thèng cho ®iÓm tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng nh»m t¹o c¬ së qu¶n lý rñi ro tÝn dông thèng nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng trªn toµn hÖ thèng, thêng xuyªn ®¸nh gi¸ rñi ro theo lÜnh vùc ®Çu t vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi h¹n møc tÝn dông ®èi víi tõng chi nh¸nh. H¹n chÕ nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh díi møc 2%, ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý cã hiÖu qu¶ nî tån ®äng cßn l¹i.  CÊu tróc l¹i m« h×nh tæ chøcvµ øng dông c¸c m« thøc qu¶n lý, qu¶n trÞ rñi ro theo chuÈn mùc quèc tÕ. X©y dùng chi tiÕt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ triÓn khai tÝch cùc c¸c m« ®un dù ¸n Hç trî kü thuËt cña Hµ Lan ®Ó nhanh chãng cã mét m« h×nh tæ chøc tiªn tiÕn phôc vô cho môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ an toµn va t¨ng trëng v÷ng ch¾c.  TiÕp tôc cñng cè nÒn t¶ng c«ng nghÖ vµ khai th¸c c¸c tiÖn Ých nh»m thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm ng©n hµng, ®¾c biÖt tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm ng©n hµng b¸n lÎ nh»m cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tæng hîp ®a d¹ng vµ chuyªn biÖt theo yc cña nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng kh¸c nhau. 18  §æi míi c«ng t¸c khiÓm tra néi bé, t¨ng cêng sè lîng vµ chÊt lîng c¸n bé kiÓm tra, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng thèng nhÊt trong ho¹t ®éng kiÓm tra.  Cñng cè, t¨ng cêng më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng míi bao gåm c¸c ®èi tîng doanh nghiÖp quèc doanh, doanh nghiÖp nhá vµ võa.doanh nghiÖp co s vèn ®Çu t níc ngoµi, doanh nghiÖp t nh©n vµ c¸ thÓ, t¹o dùng mét c¬ së v÷ng ch¾c cho ng©n hµng ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c.  T¨ng cêng cñng cè vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu, h×nh ¶nh Vietcombank trªn thÞ trêng quèc tÕ.  TiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn m¹ng líi, chó träng viÖc n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt. 19 KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ quan s¸t thùc tiÔn c¸c nghiÖp vô t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, ta cã thÓ thÊy mét thùc tÕ ®ã lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nh÷ng dÞch vô ng©n hµng cïng víi hÖ thèng tæ chøc ngµy cµng tèi u nh»m tèi ®a hãa lîi Ých cña kh«ng chØ ng©n hµng mµ cßn cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng hiÖn nay ®ang thay dÇn c¬ chÕ phôc vô kh¸ch hµng “híng theo s¶n phÈm” b»ng c¬ chÕ “híng dÞch vô theo kh¸ch hµng”. ChÝnh sù ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i hãa kh«ng ngõng ®· biÕn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng cã uy tÝn lín kh«ng chØ ë ViÖt nam mµ cßn c¶ thÞ trêng quèc tÕ. Mét trong nh÷ng dÞch vô næi bËt cña ng©n hµng ®ã lµ: “dÞch vô thanh to¸n thΔ. Thanh to¸n thÎ lµ mét h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt rÊt thuËn tiÖn vµ rÊt míi ë níc ta. §Æc biÖt, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lµ ng©n hµng ®Çu tiªn vµ tiªn phong trong lÜnh vùc nµy. V× vËy còng cßn rÊt nhiÒu ®iÒu khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn vµ khai th¸c tèt dÞch vô nµy. §iÒu nµy ®· më ra cho em mét ®Þnh híng nghiªn cøu vÒ viÖc “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô thanh to¸n thÎ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ” trong chuyªn ®Ò thùc tËp s¾p tíi. môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn 1 : Tæng quan vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ------------------------------------2 1.Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh cña NHNTVN ----------------------------2 20
- Xem thêm -