Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty xây dựng số 7

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu. Em ®îc c¸c thÇy c« gi¸o trong nhµ trêng, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy gi¸o trong khoa Kinh tÕ x©y dùng trang bÞ mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. §Ó nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ g¾n liÒn víi t×nh h×nh thùc tiÔn ë c¸c Doanh nghiÖp X©y dùng hiÖn nay vµ ®Ó b¶n th©n em hiÓu ®îc nh÷ng s©u réng nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng, em ®· chän ®Þa ®iÓm thùc tËp lµ c«ng ty x©y dùng sè 7 thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Vinaconex . Trong ph¹m vi b¸o c¸o thùc tËp díi ®©y, em xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ tæ vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý lao ®éng ë c«ng ty. Do tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tËp cha ®îc nhiÒu nªn b¸o c¸o thùc tËp díi ®©y em tr×nh bµy cßn nhiÒu h¹n chÕ, em mong muèn ®îc sù gióp ®ì híng dÉn, c¸c thÇy c¸c c« trong khoa, c¸c chó trong c«ng ty ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n, thiÕt thùc h¬n víi thùc tÕ qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý lao ®éng ë c¸c doang nghiÖp hiÖn nay. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1. t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty. a. Chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. -1- C«ng ty x©y dùng sè 7 thuéc c«ng ty X©y Dùng Vinaconex. Do yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh X©y Dùng vµ quyÕt ®inh phª duyÖt cña thñ tíng chÝnh phñ, c«ng ty ®îc thµnh lËp. Môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ: kinh doanh thu lîi nhuËn, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®ong gãp, tham gia c¸c ho¹t ®«ng x· héi. Ngµnh nghÒ kinh doanh:  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi, c¶ng biÓn.  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng.  Thi c«ng vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông.  Kinh doanh nhµ nghØ kh¸ch s¹n, vÖt liÖu x©y dùng. b. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c¸c tæ chøc x©y dùng.  Ban gi¸m ®èc: Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ hai phã giµm ®èc phô tr¸ch hai lÜnh vùc thi c«ng nÒn mãng vµ thi c«ng x©y dùng.  C¸c phßng ban nghiÖp vô: Tæ chøc hµnh chÝnh kinh tÕ kÕ ho¹ch, Tµi chÝnh kÕ to¸n, VËt t, Qu¶n lý c¬ giíi, kü thuËt thi c«ng, TiÕp thÞ vµ khai th¸c dù ¸n.  XÝ nghiÖp x©y dùng trùc thuéc C«ng ty trong ®ã bao gåm c¸c ®éi x©y dùng.  C¸c ®éi x©y dùng thuéc c«ng ty, trong ®ã bao gåm c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh.  C¸c ®éi c¬ giíi trùc thuéc C«ng ty ®îc giao qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng cña c«ng ty .  Quan hÖ qu¶n lý gi÷a c¸c C«ng ty víi c¸ XÝ nghiÖp vµ §éi trùc thuéc theo h×nh thøc cÊp trªn vµ cÊp díi. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c«ng ty víi c¸c XÝ nghiÖp, §éi trùc thuéc th«ng qua hÝnh thøc hîp ®ång giao kho¸n v¸ c¸c quy ®Þnh chi tiÕt vÕ ph©n cÊp qu¶n lý tõng mÆt c«ng t¸c trong néi bé C«ng ty.  Quan hÖ gi÷a XÝ nghiÖp víi c¸c ®éi trùc thuéc XÝ nghiÖp b»ng v¨n b¶n giao viÖc hoÆc hîp ®ång giao viÖc. -2- c. n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty.  t×nh h×nh nh©n lùc: biªn chÕ c«ng nh©n chÝnh thøc l¸ 150 ngêi, bËc thîi trung b×nh lµ 3/7. Lao ®éng hîp ®ång lµ 200 ngêi trong ®ã cã 30 kü s, 20 trung cÊp.  T×nh h×nh xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng ®îc liÖt kª díi b¶ng sau. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 M« t¶ thiÕt bÞ c«ng ty Sè lîng n¨m s¶n xuÊt m¸y ñi DT 100 Liªn X« 3 1998 M¸y ®µo mét gÇu JAPAN 5 1998 M¸y tr«n BT Trung Quèc 250L 6 1999 M¸y trén v÷a Trung Quèc 6 1999 §Çm cãc Thuþ §iÓn 4 2000 M¸y b¬m níc JAPAN 3 4999 M¸y hµn 3 pha ViÖt Nam 5 2000 M¸y ®Çm rïi 3 pha Trung Quèc 5 2000 M¸y ®Çm bµn Trung Quèc 4 2000 M¸y vËn th¨ng Liªn X« 4 1999 M¸y uèn thÐp ViÖt Nam 4 1999 M¸y c¾t s¾t JAPAN 4 2000 M¸y khoan BT §øc 3 1999 M¸y c¾t g¹ch, §¸ Mü 4 2000 M¸y tr¾c ®¹c JAPAN 2 1998 ¤t« IFA ben §øc 4 1999 ¤t« IFA thïng §øc 3 1999 Cèp pha ®µ gi¸o b¾ng thÐp ViÖt Nam 30 bé 1999 Bé khu«n mÉu dóc BT VN 15 bé 2000 M¸y ph¸t ®iªn JAPAN 3 1999 Bé dao vßng KAVALIEF Liªn X« 1 2000 C«ng suÊt 100CV 0.25m3 250lÝt 50lÝt 60kg 20m3/h 23kw 0.6kw 0.6kw 500kg 5kw 1.5kw 1kw 0.8kw 5tÊn/xe 5tÊn/xe 2400m3 15*15*15 20kw  T×nh h×nh cung øng vËt t thiÕt bÞ: Tuú thuéc chñng lo¹i c«ng tr×nh, quy m« c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng mµ c«ng ty x¸c ®inh nhu cÇu vËt t, tæ chøc b¶o qu¶n vËt t, tæ chøc vËn chuyÓn vËt t ®Õn c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch chi phÝ h¹ gi¸ thµnh cung øng gãp phÇn c¶i tiÕn c¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc sö dông vËt t. Th«ng thêng C«ng ty ¸p dông biÖn ph¸p tæ chøc cung øng vËt t ®ång bé, theo ph¬ng ph¸p nµy C«ng ty ph¶i cã mét kh©u tæ chøc chuyªn s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt t mét c¸ch ®«ng bé theo chñng lo¹i ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp hiÖu qu¶ thi c«ng.  T×nh h×nh gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh trong mét sè n¨m qua:  N¨m 1997 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 25.26 (tØ ®ång).  N¨m 1998 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 26.91 (tØ ®ång). -3-  N¨m 1999 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 29.92 (tØ ®ång).  N¨m 2000 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 32.91 (tØ ®ång).  N¨m 2002 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 34.80 (tØ ®ång).  N¨m 2003 Gi¸ trÞ s¶n lîng hoµn thµnh lµ: 36.50 (tØ ®ång).  HÖ thèng x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng ty: phßng kÕ ho¹ch lµm nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc giao nhiÖm vô cho trëng phßng kÕ ho¹ch, trëng phßng giao nhiÖm vô cho nh©n viªn thùc hiÖn, sau ®ã nép l¹i cÊp trªn duyÖt. d. Mèi quan hÖ kÕ to¸n gi÷a c¸c cÊp. (1) phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. (a) Chøc n¨ng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng c«ng ty, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓn so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo ®óng ph¸p luËt. (b)nhiÖm vô.  C«ng t¸c kÕ to¸n:  Híng dÉn ghi chÐp thu thËp chøng tõ gèc.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu, dông cô vµ c«ng cô s¶n xuÊt.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh.  Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh b¸o c¸o thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ sè liÖu trong b¸o c¸o. -4-  kiÓm tra uèn n¾n thêng xuyªn, ®ét xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc.  Phæ biÕn híng dÉn chñ ch¬ng chÝnh s¸ch míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho toµn bé c¸n bé kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty.  C«ng t¸c tµi chÝnh.  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty, LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh th¸ng, quý, n¨m cho phï hîp.  LËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó néi c¸c c¬ quan vµ c¬ quan cÊp trªn.  Cung cÊp thêng xuyªn sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cho cÊp uû §¶ng vµ Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó gióp ®ì ®iÒu hµnh SXKD. Ph¶n ¸nh sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ kinh doanh hµng quý ®Ó gióp Gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty, chØ ra nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cã l·i cho c«ng ty.  TÝnh to¸n viÖc vay vèn, tr¶ vèn Ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt toµn C«ng ty vµ ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh.  Theo dâi viÖc cÊp vèn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kÓ c¶ vèn cè ®Þnh vµ lu ®éng vµ thu khÊu hao c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së.  TÝnh to¸n c©n ®èi viÖc thu nép ng©n s¸ch cã hiÖu qu¶. ®óng qui ®Þnh.  kÕt hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong néi bé ®Ó thu håi vèn cho c«ng ty.  Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c vÒ thu chi tµi chÝnh trong néi béi ®¬n vÞ ®· quy ®Þnh.  Nhiªm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t.  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ b¶o qu¶n tµi s¶n trong toµn C«ng ty.  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. -5-  KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch ®Çu t cña C«ng ty. (2) Bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty. (a) Chøc n¨ng.  Bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiªp do Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp trùc tiÕp chØ ®¹o nhng ®ång thêi ph¶i chÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cña Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n XÝ nghiÖp h¹ch to¸n,kÕ to¸n phÇn chi phÝ ®îc giao cho tõng c«ng tr×nh cña toµn XÝ nghiÖp.  Phô tr¸ch kÕ to¸n XÝ nghiÖp do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm sau khi ®· b¸o c¸o vµ ®îc sù ®ång ý cña tæng Tæng C«ng ty.  Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vµ c¸n bé phô tr¸ch kÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tríc ph¸p luËt Nhµ níc vÕ tÝnh ph¸p lý cña c¸c kho¶n chøng tõ chØ tiªu cña XÝ nghiÖp. (b) NhiÖm vô. KÕ to¸n XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô h¹ch to¸n b¸o sæ phô thuéc, ®îc lu gi÷ c¸c chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp, xong ph¶i tu©n thñ ®óng chÕ ®é vÒ ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc vµ quy ®Þnh néi bé cña C«ng ty vµ s½n sµng chÞu sù kiÓm tra trùc tiÕp theo ®Þnh k× hoÆc bÊt thêng cña Ban kiÓm tra cña C«ng ty. Cô thÓ nh sau:  LËp vµ theo dâi kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh.  TÝnh to¸n vµ ph©n bæ khÊu hao c¬ b¶n theo quy ®Þnh nh÷ng tµi s¶n ®îc C«ng ty giao qu¶n lý sö dông. TiÒn trÝch khÊu hao c¬ b¶n ®îc nép vÒ C«ng ty theo tõng quý.  ChÞu tr¸ch nhiÖm thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®¶m nhËn thi c«ng. Theo dâi tiÒn t¹m øng cña bªn A cho tõng c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ.  Lµm c¸c thñ tôc t¹m øng mua vËt t vµ c¸c kho¶n chi kh¸c cho c«ng tr×nh trªn c¬ së tiÕn ®é yªu cÇu vµ khèi lîng thi c«ng ®· ®îc c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty vµ ký x¸c nhËn. LËp sæ theo dâi tiÒn t¹m øng vµ néi dung chi tiªu cho tõng c«ng tr×nh.  TËp hîp vµ lu gi÷ ho¸ ®¬n, chøng tõ mua vËt t, lµm phiÕu nhËp kho vµ xuÊt kho cho c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång C«ng ty giao kho¸n. §èi -6- víi mçi c«ng tr×nh, ®«n ®èc c¸c ®éi vµ chñ c«ng tr×nh hoµn tr¶ ®Çy ®ñ chøng tõ cña lÇn t¹m øng tríc míi ®îc t¹m øng lÇn sau.  Lµm b¶ng thanh to¸n l¬ng cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp tham gia thi c«ng trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng ®îc chñ c«ng tr×nh ký x¸c nhËn. KÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o viÖc ph¸t l¬ng ®Õn tËn tay ngêi lao ®éng vµ lÊy ch÷ ký x¸c nh©n cña ngíi lao ®éng. B¶ng thanh to¸n l¬ng sau khi ®· cÊp ph¸t xong ph¶i lu l¹i bé phËn Tµi chÝnh kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®Ó phôc vô viÖc trÝch nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng.  Hµng th¸ng lËp danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬m vÞ cã tham gia c«ng t¸c v¸ sè tiÒn trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh, cïng c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho XÝ nghiÖp nh tiÒn ®iÖn. níc, ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ vµ nép vµ phßng Tµi chÝnh C«ng ty tríc ngµy 15 th¸ng sau.  Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao, XÝ nghiÖp ph¶i ®«n ®èc viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t vµ ®ßi nî. Sau ®ã kÕ to¸n XÝ nghiÖp vÒ lµm quyÕt to¸n víi C«ng ty, ®èi chiÕu c«ng nî víi C«ng ty vµ lµm thñ tôc khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n XÝ nghiÖp lµm thñ tôc hoµn thuÕ VAT ®Çu vµo víi C«ng ty.  Cuèi th¸ng kÕ to¸n XÝ nghiÖp tËp hîp c¸c kho¶n nî C«ng ty vµ nî kh¸ch hµng cña tõng c«ng tr×nh,b¸o c¸o Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®Ó cã kÕ ho¹ch tr¶ nî.  Hµng th¸ng vµo ngµy mång 5 th¸ng sau, c¸n bé kÕ to¸n XÝ nghiÖp vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó ®èi chiÕu c¸c kho¶n c«ng nî. NÕu trong th¸ng cã tiÒn c«ng tr×nh tõ bªn A chuyÓn tr¶ th× sÏ lµm thñ tôc hoµn t¹m øng sè tiÒn ®· vay C«ng ty.  L·i vay ng©n hµng quy ®Þnh nh sau;  NÕu c«ng tr×nh cha thu håi ®îc vèn tõ bªn A th× XÝ nghiÖp ph¶i chÞu toµn bé l·i vay t¬ng øng víi sè tiÒn vµ thêi gian vay.  nÕu c«ng tr×nh mµ bªn A ®· tr¶ hÕt tiÒn th× kÕ to¸n XÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n C«ng ty cïng tiÕn hµnh tÝnh to¸n cô thÓ tæng sè l·i vay mµ -7- C«ng ty ph¶i tr¶ cho XÝ nghiÖp nÕu C«ng ty cÇn sö dông vèn mµ cha tr¶ cho XÝ nghiÖp.  Nh÷ng c«ng tr×nh mµ bªn A cha tr¶ hÕt tiÒn th× c¨n cø vµo sè tiÒn ®· vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty ®Ó ®èi chiÕu thanh quyÕt to¸n gi÷a XÝ nghiÖp vµ C«ng ty, sau ®ã nÕu ®îc C«ng ty cho vay tiÕp th× sè tiÒn vay sau thêi ®iÓm ®èi chiÕu quyÕt to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞu l·i vay ng©n hµng cho ®Õn khi XÝ nghiÖp thu håi ®îc hÕt vèn vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty th× C«ng ty vµ XÝ nghiÖp sÏ tÝnh to¸n l¹i toµn bé c¸c kho¶n l·i cßn ph¶i tr¶.  XÝ nghiÖp göi b¸o c¸o quyÕt to¸n th¸ng, quý vÒ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty theo lÞch nh sau:  B¸o c¸o th¸ng: nép vµo ngµy mång 5 th¸ng sau.  C¸o c¸o quý: nép vµo ngµy mång 10 cña th¸ng ®Çu quý sau.  Trong niªn ®é kÕ to¸n n¨m nÕu cã c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc vµo lµm viÖc víi C«ng ty mµ c¸c sè liÖu cã liªn quan tíi XÝ nghiÖp th× bé phËn kÕ to¸n XÝ nghiÖp ph¶i chÞ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp b¸o c¸o gi¶i tr×nh vÕ c¸c sè liÖu, chøng tõ cã kiªn quan ®ã. (e) Hîp ®ång kinh tÕ vµ nguyªn t¾c kho¸n gän.  Gi¸m ®èc C«ng ty c¨n cø vµo néi dung tÝnh chÊt c«ng viÖc trong hîp ®ång kinh tÕ ký víi bªn A ®Ó gi¶i quyÕt h×nh thøc hîp ®ång, gåm c¸c h×nh thøc sau:  C«ng ty trùc tiÕp tæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn toµn bé hîp ®ång kinh tÕ.  C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc thùc hiÖn mét phÇn hîp ®ång kinh tÕ.  C«ng ty giao kho¸n toµn bé cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ.  Møc giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt tuú thuéc vµo hîp ®ång kinh tÕ, nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty vµ nguån h×nh thµnh hîp ®ång. -8-  C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n tæ chøc h¹ch to¸n néi bé phÇn c«ng viÖc ®îc giao díi sù gi¸m s¸t cña C«ng ty vµ chÞ tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt Nhµ níc theo néi dung ph©n cÊp qu¶n lý.  PhÇn C«ng ty thu ®îc gäi lµ chi phÝ chung cña C«ng ty. Chi phÝ chung cña C«ng ty ®îc tÝnh trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o chÊt lîng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång, thùc hiÖn ®Êy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, ®¶m b¶o chi phÝ qu¶ lý cÇn thiÕt, ®ång thêi cã tÝch luü phï hîp ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ chung ®îc C«ng ty sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c ngiÖp vô sau:  Nép thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.  Chi phÝ c¸c kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶ lý doanh nghiÖp.  Nép phô phÝ cÊp trªn.  Chi phÝ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ.  Nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  Nép quü c«ng ®oµn theo quy ®Þnh.  Lîi nhuËn ®îc trÝch lËp t¹i C«ng ty vµ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. 1. Phßng phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch.  T×nh h×nh biªn chÕ cña phßng gåm: mét ngêi trëng phßng vµ bèn kü s.  Chøc n¨ng nhiÖm vô: lµ chung t©m tham mu cho gi¸m ®èc cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn C«ng ty, nhiÖm vô cô thÓ nh sau:  Biªn lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ níc.  Dù kiÕn sö dông vèn trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch theo hîp ®ång kinh tÕ. -9-  Qu¶n lý vµ theo dâi c¸c lo¹i hå s¬ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh nh: C¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ, b¶n vÏ, dù to¸n, c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh.  LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n néi bé theo chñ ch¬ng cña Gi¸m ®èc C«ng ty, ®Ò xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, phôc håi c¸c m¸y mãc theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt còng nh mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.  Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m theo ®óng ph¸p quy cña Bé x©y dùng vµ cña Nhµ níc ®· ban hµnh.  So¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, chñ tr× biªn tËp hå s¬ ®Êu thÇu, thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång kinh tÕ. Chñ tr× nghiÖp thu néi bé c¸c c«ng tr×nh tríc khi nghiÖp thu víi bªn A.  C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ ®é phøc t¹p cña mçi c«ng tr×nh, ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc giao nhiªm vô cho c¸c ®éi thÝch hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ së trêng cña tõng ®éi.  §Þnh híng cho ®éi vÒ c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng lín vµ phøc t¹p, xö lý c¸c víng m¾c vµ phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vÒ hå s¬ vµ ghi chÐp nhËt ký ®Ó lµm c¬ së cho viÖc nghiÖm thu vµ thanh quyÕt to¸n sau nµy.  Híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn ®óng yªu cÇu vµ quy tr×nh, quy ph¹m vÒ kü thuËt chÊt lîng an toµn lao ®éng theo quy ®inh cña Nhµ níc ®ång thêi chó ý ®Õn c¶ vÒ tiÕn ®é vµ mü quan c«ng tr×nh.  Qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c xuÊt, nhËp vµ chÊt lîng vËt t sö dông trong thi c«ng s¶n xuÊt. Qu¶ lý thiÕt bÞ, sö dông thiÕt bÞ còng nh c«ng cô thi c«ng trong toµn C«ng ty.  Lµm nhiÖm vô cung cÊp vËt t cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt (nÕu ®¬n vÞ nµo cã nhu cÇu) .  Tr×nh tù ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kü thuËt tµi chÝnh cña ®¬n vÞ.  tr×nh tù lËp: - 10 -  LËp kÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ßng x©y dùng, tranh thÇu vµ Marketing.  LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo hîp ®ång.  lËp kÕ ho¹ch n¨m gåm:         Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm- kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p. kÕ ho¹ch cung øng vËt t. KÕ ho¹ch nhu cÇu sö dông xe m¸y thi c«ng. kÕ ho¹ch vÒ nh©n lùc vµ tiÒn l¬ng. KÕ ho¹ch nhu cÇu vÒ tµi chÝnh. kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô vµ c¸c dÞch vô kh¸c. KÕ ho¹ch ®Çu t. KÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ ¸p dônh kü thuËt míi.  KÕ ho¹ch x· héi.  Ph¬ng ph¸p:  Ph¬ng ph¸p dù b¸o phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch. Néi dung cÇn dù b¸o bao gåm: nhu cÇu vÒ ®Çu t x©y dùng cña thÞ trêng, kh¶ n¨ng c¸c nguån vèn ®Çu t x©y dùng, sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Êu t quèc gia ®Én ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t x©y dùng, chu k× suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ cã liªn quan ®Õn chu k× suy tho¸i x©y dùng, dù b¸o vÒ c¸c kiÓu c«ng tr×nh c¸c kiÓu kÕt cÊu, vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng nghÖ x©y dùng trong thêi gian tíi. Ph¬ng ph¸p dù b¸o cã thÓ c¸c ph©n tÝch lý luËn cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh vµ ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng. ë ®©y cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p th¨m dß chuyªn gia.  Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m kÕ ho¹ch hµng n¨m lµ tæng hîp kÕ ho¹ch theo tõng hîp ®ång x©y dùng thuéc n¨m ®ang xÐt. Trªn c¬ së nµy lËp lªn ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p. Ch¬ng tr×nh nµy lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch bé phËn nh : kÕ ho¹ch cung øng, kÕ ho¹ch nhu cÇu vËt t x©y dùng, kÕ ho¹ch vÒ xe m¸y thi c«ng kÕ ho¹ch nh©n lùc, kÕ ho¹ch vèn, chi phÝ vµ lîi nhuËn...  Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cho tõng hîp ®ång (c«ng tr×nh x©y dùng). §Ó lËp kÕ ho¹ch x©y dùng cho tõng c«ng tr×nh theo tõng hîp ®ång cô - 11 - thª ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh lùa chän c«ng nghÖ x©y dùng, lËp tæng tiÕn ®é thi c«ng vµ tæng mÆt b»ng x©y dùng. Trªn s¬ ®å ®ã cã thÓ tÝnh ®îc nhu cÇu vËt t, xe m¸y, nh©n lùc vµ vèn cho tõng giai ®o¹n cô thÓ. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cho tõng c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ nã theo c¸c n¨m hay c¸c quý, doanh nghiÖp cè g¾ng thùc nguyªn t¾c doanh sè hµng n¨m ph¶i ®¶m b¶o hoµ vèn vµ cã l·i.  Ph¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch.  KÕt hîp c¸c kÕ ho¹ch bé phËn cô thÓ víi chiÕn lîc ®ång thêi ngay tõ ®Çu.  Ph¬ng ph¸p liªn kÕt kÕ ho¹ch chiÕn lîc, kÕ ho¹ch trung h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n theo tõng bíc.  Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch bé phËn tríc, sau ®ã ghÐp chóng l¹i víi nhau vµ ph¸t hiÖn c¸c chç kh«ng ¨n khíp chñ yÕu t×m c¸ch ®iÒu chØnh mét c¸ch d©y chuyÒn cho c¸c kh©u ¨n khíp víi nhau.  ViÖc lµm cho c¸c bé phËn kÕ ho¹ch trong n¨m ¨n khíp víi nhau còng theo ph¬ng ph¸p trªn vµ râ rµng h¬n so víi viÖc liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc víi c¸c kÕ ho¹ch chung h¹n ng¾n h¹n.  ph¬ng ph¸p c©n ®èi ®ång bé vµ ®iÒu hoµ kÕ ho¹ch gåm c¸c néi dung sau.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi vµ ®å bé gi÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt thùc hiÖn, c©n ®èi gi÷a c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi gi÷a c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ con ngêi lao ®éng.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi cña hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ chñng lo¹i c¸c yÕu tè, cña qu¸ trÝnh s¶n xuÊt, vÒ sè lîng cña chóng, vÒ ph©n bæ theo thêi gian vµ kh«ng gian cña chóng.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o gi÷a c¸c mÆt vÒ ®Þnh tÝnh, ®Þnh h×nh vµ ®Þnh lîng cña c¸c gi¶ ph¸p kÕ ho¹ch ®Æt ra.  Ph¶i ®iÒu hoµ gi÷a c¸c kh©u nµy vµ c¸c kh©u kh¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh. - 12 -  T×m hiÓu c¸c biÓu mÉu dïng trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch. Doanh nghiÖp sö dông c¸c biÓu mÉu sau: ë c¸c ®¬n vÞ lËp c¸c biÓu mÉu theo th¸ng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh – x©y dùng c¬ b¶n, kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi th¸ng C«ng ty lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dùa vµo c¸c b¶ng b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ. Sau mét n¨m C«ng ty lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m. C¸c biÓu mÉu cña phßng kÕ ho¹ch kinh doanh nh sau: C«ng ty sè 7 §¬n vÞ: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n th¸ng .... n¨m .... TT X©y dùng chuyªn dông 1 2 X©y dùng d©n dông X©y dùng c«ng nghiÖp X©y dùng giao th«ng X©y dùng thuû lîi kªnh m¬ng X©y dùng c¬ së h¹ tÇng X©y dùng kh¸c Tæng 1 2 3 4 5 6 Khèi lîng S¶n l- Doanh L¬ng b×nh §ia ®iÓm §¬n hoµn îng thu qu©n Ghi chó x©y dùng vÞ tÝnh trong thµnh th¸ng (tr®) (tr®) (®/ng/th) 3 4 5 6 7 8 9 m2 sµn m2 sµn Km Hµ néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m. phô tr¸ch ®¬n vÞ. C«ng ty X©y dùng 7 §¬n vÞ: KÕt qu¶ kinh doanh th¸ng .... n¨m .... TT Ngµnh nghÒ x©y dùng 1 2 2 Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng §¬n Khèi lîng vÞ tÝnh trong th¸ng 3 4 - 13 - S¶n lîng (tr®) 5 Doanh L¬ng b×nh thu qu©n (tr®) (®/ng/th) 6 7 Ghi chó 8 3 Kinh doanh kh¸c vô cho thuª ph¬ng tiÖn 4 DÞch m¸y mãc phôc vô thi c«ng Tæng Hµ néi, ngµy .... th¸ng .... n¨m. Phô tr¸ch ®¬n vÞ c«ng ty x©y dùng sè 7 phßng kÕ ho¹ch kinh danh céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ®éc lËp - tù do - h¹nh phóc b¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty th¸ng ... n¨m ... nghÒ kinh TT Ngµnhdoanh §¬n vÞ A X©y dùng c¬ b¶n C«ng ty XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 XÝ nghiÖp KD Tæng hîp B Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 3 Cöa hµng sè 4 C Kinh doanh kh¸c Tæng céng Ghi chó: Khèi lîng Ngêi tæng hîp S¶n lîng Doanh thu L¬ngb×nh qu©n Ghi chó Hµ néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m. trëng phßng kinh doanh - 14 - C«ng ty x©y dùng sè 7 kÕt qu¶ s¶n xuÊt toµn c«ng ty n¨m Phßng kÕ ho¹ch-kd TT §¬n vÞ 1 2 C«ng ty 1 XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 5 C«ng ty 2 XÝ nghiÖp 1 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 2 ... Tæng céng thu Tæng s¶n S¶n lîng Tæng DT Doanh thu Doanh KD vµ DT Ghi chó lîng XDCB XDCB kh¸c 3 4 5 6 7 8 Hµ néi, ngµy .... th¸ng .... n¨m. Trëng phßng kh-kd  T×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch §Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch C«ng ty thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hµng th¸ng, quý, n¨m vµ so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra tõ ®ã rót kinh nghiÖp, ph¬ng híng ®iÒu trØnh hîp lý ®Ó thùc hiÖn cho kú tíi ®îc hiÖu qu¶ h¬n. Sau khi lËp b¸o c¸o ®îc duyÖt vµ giao c¸c chØ tiªu. C«ng ty cã b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch 9 th¸ng vµo quý 4 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch quý 4 ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch.  C«ng t¸c kÝ kÕt hîp ®ång vµ thanh quyÕt to¸n hîp ®ång. Dùa trªn c¬ së ph¸p lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ theo ®iÒu lÖ XDCB vµ nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/11/1990 vÒ híng dÉn thi hµnh hîp ®ßng kinh tÕ. Gåm c¸c ®iÒu kho¶n sau: Néi dung C«ng viÖc. Thêi gian thùc hiÖn. Tr¸ch nhiÖm mçi bªn. - 15 - Thanh to¸n. §iÒu kho¶n kh¸c.  KÝ kÕt hîp ®ång. Hîp ®ång ®îc kÝ kÕt sau khi nhµ thÇu vµ bªn mêi thÇu thèng nhÊt. Sau khi th¬ng th¶o hoµn thiªn hîp ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. C¨n cø vµo vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu mµ hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau: Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång gi¸ kho¸n gän ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu x¸c ®inh râ sè lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸: ¸p dông ch nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm kÝ kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÕ sè lîng vµ khèi lîng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶, do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc thay ®æi mµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn > 12 th¸ng th× phÇn viÖc, c«ng thøc ®iÒu chØnh ph¶i ®îc ghi trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu.  Thanh quyÕt to¸n hîp ®ång. Tuú tõng lo¹i hîp ®ång C«ng ty nhËn mµ cã h×nh thøc thanh quyÕt to¸n kh¸c nhau, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh < 1 tû C«ng ty tróng thÇu th× ®îc thanh quyÕt to¸n chän gãi sau khi ®· hoµn tÊt toµn c«ng tr×nh vµ ®îc nghiÖp thu bµn giao. §èi víi c¸c c«ng tr×nh > 1 tû thÝ thanh quyÕt to¸n theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®îc bµn giao. 3. ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n T×nh h×nh biªn chÕ cña phßng gåm: mét kÕ to¸n trëng, mét thñ quü, mét theo râi lao ®éng tiÒn l¬ng, mét theo râi c«ng tr×nh, mét theo râi tµi s¶n. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng - Trªn c¬ së nhiÖm vô kÕ ho¹ch vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh quý vµ n¨m ®¶m b¶o vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - 16 - - Qu¶n lý theo dâi toµn bé tµi s¶n vµ tiÒn vån trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chñ ®éng ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc t¨ng gi¶m tµi s¶n nh mua s¾m, chuyÓn nhîng thanh lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chñ ®éng ®iÒu tiÕt gi¨ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hîp lý trªn c¬ së nhiÖm vô s¶n xuÊt cña mçi ®¬n vÞ ®îc giao. - KÕt hîp chÆt chÏ víi phßng kü thuËt, kÕ ho¹ch tæng hîp ®Ó n¾m ®îc: C¸c hîp ®ång kinh tÕ. TiÕn ®é thi c«ng. Khèi lîng thi c«ng tõng th¸ng, quý. Dù to¸n tõng C«ng tr×nh. Gi¸ trÞ thanh quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh trªn c¬ së c¸c hå s¬ quy ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o víi cÊp trªn vµ Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cho vay ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo ®óng chi tiÕt. - KiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. KiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc C«ng ty ®×nh chØ cho vay hoÆc ph¹t ®èi víi ®¬n vÞ nµo kh«ng chÊp hµnh quy chÕ vµ quy ®Þnh cña chuyªn m«n. - ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng t¹o mäi nguån vèn cã thÓ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tham mu cho Gi¸m ®èc viÖc b¶o ®¶m vÒ vèn vµ ®iÒu tiÕt vèn trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh víi Nhµ níc vµ cÊp trªn. T×nh h×nh biªn chÕ c«ng nh©n vµ c¸n bé gi¸n tiÕp cña phßng. - T×nh h×nh biªn chÕ: chÝnh thøc 120 ngêi, bËc thî trung b×nh 3/7. Lao ®éng hîp ®ång 300 ngêi gåm 30 kü s, 20 trung cÊp. - Ph¬ng ph¸p kiÓm tra vµ t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: ®éi trëng kiÓm tra thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n trong ®éi, ë cÊp c«ng trêng ®èc c«ng kiÓm tra thêi gian lao ®éng c«ng nh©n c«ng trêng, t×nh h×nh sö dông lao ®éng , t¹i C«ng ty lµm viÖc theo thêi gian quy ®Þnh cña Nhµ níc hiÖn hµnh ngµy lµm 8 h. T¹i C«ng trêng lµm viÖc theo ca mçi - 17 - ca 8 h vµ tuú thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng ®èi víi tõng c«ng tr×nh, c«ng nh©n cã thÓ ph¶i lµm 7 ngµy trong mét tuÇn. T×nh h×nh thuª kho¸n lao ®éng ngoµi. Thuª lao ®éng ngoµi theo hîp ®ång, thuª theo thêi vô tuyÓn chän tay nghÒ phï hîp víi c«ng viÖc ®îc giao, tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm, sö dông triÖt ®Ó nh©n lùc t¹i ®Þa ph¬ng c«ng tr×nh ®ang x©y dùng. - Tinh h×nh sö dông quü l¬ng, c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng hiÖn nay. Doanh nghiÖp sö dông mét sè tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó kinh doanh, tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ ®îc øng t¹m hµng th¸ng. Sè tiÒn cßn l¹i ®îi ®ªn khi hoµn thµnh thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh tr¶ tiÕp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - C¸c h×nh thøc tá chøc lao ®éng ®ang ®îc ¸p dông trong ®¬n vÞ. Nguyªn t¾c: Ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c khoa häc vµ an toµn lao ®éng. Chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ . §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¶i ¸p dông ®óng c¸c ®éi chuyªn m«n ho¸ hay ®a n¨ng ho¸ nÕu c«ng viÖc kÐo dµi sè lîng c«ng nh©n nhiÒu ngêi ta dïng ®éi chuyªn m«n ho¸ nh: ®éi bª t«ng, xe v©n t¶i ... NÕu lo¹i c«ng viÖc nhiÒu mµ khèi lîng nhá th× dïng ®éi ®a n¨ng ho¸ ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh. - C¸c biÓu mÉu khi lËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng. TT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ph¹m vi ¸p dông Sè hiÖu DN Nhµ níc DN kh¸c chøng tõ 2 3 4 5 I - Lao ®éng tiÒn l¬ng B¶ng chÊm c«ng 01-L§TL BB HD B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 02-L§TL BB HD PhiÕu nghØ hëng b¶o hiÓm 03-L§TL BB HD x· héi B¶ng thanh to¸n BHXH 04-L§TL BB HD B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 05-L§TL BB HD PhiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc 06-L§TL HD HD hoµn thµnh PhiÕu b¸o lµm thªm gêi 07-L§TL HD HD Hîp ®ång giao kho¸n 08-L§TL HD HD Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao 09-L§TL HD HD ®éng II Hµng tån kho PhiÕu nhËp kho 01-VT BB BB PhiÕu xuÊt kho 02-VT BB BB Tªn chøng tõ - 18 - 12 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn 03-VT chuyÓn néi bé 13 PhiÕu xuÊt vËt t 04-VT 14 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm 05-VT 15 ThÎ kho 06-VT 16 PiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi k× 07-VT 17 Biªn b¶n kiÓm kª vËt t 08-VT III - B¸n hµng 01GTKT-3LL 18 Ho¸ ®¬n (GTGT) 01-GTKT-LN 19 Ho¸ ®¬n (GTGT) 20 PhiÕu kª mua hµng 13-BH 21 B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý, 14-BH ký göi 22 ThÎ quÇy hµng 15-BH IV - tiÒn tÖ 23 PhiÕu thu 01-TT 24 PhiÕu chi 02-TT 25 GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng 03-TT 26 GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 04-TT 27 Biªn lai thu tiÒn 05-TT 28 B¶ng kª ngo¹i tÖ, vµng b¹c, 06-TT ®¸ quý 29 B¶ng kiÓm kª quü 07a-TT 30 B¶ng kiÓm kª quü 07a-TT V - tµi s¶n cè ®Þnh 31 Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n 01-TSC§ BB cè ®Þnh 32 TheÎ TSC§ 02-TSC§ BB 33 Biªn b¶n thanh lý TSC§ 03-TSC§ BB 34 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ 04-TSC§ HD söa ch÷a lín hoµnh thµnh 35 Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 05-TSC§ HD 36 PhiÕu theo d·i ca xe m¸y thi 01-SX c«ng BB BB HD HD BB HD BB HD HD BB HD BB BB BB BB HD BB BB BB HD HD HD BB BB HD BB HD HD BB BB HD BB HD HD BB BB BB BB BB BB BB HD HD HD - C«ng t¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ sö dông trong ®¬n vÞ HD . Dùa v¸o c¸c ®Þnh møc do Bé x©y dùng ban hµnh trong c¶ níc doang nghiÖp ®iÒu chØnh phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doang nghiÖp. - ph¬ng ph¸p qu¶n lý vèn vµ c¸ch lËp kÕ ho¹ch vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng, kÕ ho¹ch thu chi tµi vô. - C¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng. - Ph¬ng ph¸p qu¶n lý vèn. Nh»m môc tiªu ®¹t hiÖu qu¶ tèt nh¸t trong viÖc sö dông vèn. Vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc cÊp dïng ®Ó ®Çu t cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh X©y dùng, n©ng cao chÊt lîng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh - 19 - c¸c s¶n phÈm do ®ã cÇn ph¶i sö dông vèn ®óng quy ®Þnh. Qu¶n lý c«ng khai cã kiÓm tra, kiªm so¸t ®¶m b¶o ®îc môc ®Ých cã hiÖu qu¶. Vèn xin vay ph¶i lËp thñ tôc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt. Kh«ng ®îc sö dông vèn XÝ nghiÖp ®Ó ®Çu t X©y dng míi, kh«ng ®îc tù ý chuyÓn vèn ®îc cÊp hoÆc vay tõ dù ¸n nµy sang dù ¸n kh¸c. - C¸ch lËp quy ho¹ch vèn cè ®Þnh. Néi dung: KÕ ho¹ch vèn cè ®Þnh thÓ hiªn ë kÕ ho¨c nhu cÇu trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕ hoÆch khÊu h©o tµi s¶n cè ®Þnh theo khÊu hao ®Òu cô thÓ :  Khi mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng vµ ph¶i coi nh lµ mét dù ¸n ®Çu t.  Khi th¾ng thÇu ph¶i lËp kÕ hoÆch trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh theo tõng hîp ®ång thi c«ng x©y dùngvµ c¨n cø vµo khèi lîng tÝnh chÊt vµ thêi gian cña c«ng viÖc .  Nhu cÇu tµi s¶n cè ®Þnh cho mét cho mét thêi ®o¹n lµ tæng hîp c¸c nhu cÇu vÒ tµi s¶n vÒ c¸c hîp ®ång thêi h¹n ®ang xÐt .  Sè bæ xung trong n¨m b»ng tæng sè tµi s¶n yªu cÇu trõ ®i tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu kú céng sè tµi s¶n cè ®Þnh bÞ ®µo th¶i vµ dù tr÷ .  Trong trêng hîp lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n ngêi ta dïng ®Þnh møc nhu cÇu tµi s¶n cè ®Þnh cho mét triÖu ®ång gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p . - KÕ ho¹ch vèn lu ®éng. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hiÖn nay vèn lu ®éng cña C«ng ty ®îc bæ xung tõ nguån vèn tù cã vµ vèn vay . Ngoµi ra khi lËp kÕ ho¹ch vèn lu ®éng theo n¨m thêng lÊy møc cña n¨m tríc ®ã . - KÕ ho¹ch thu chi tµi vô. - C¸ch lËp vµ ph©n tÝch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n . C¸ch lËp : Theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1846/1998/Q§-BTC Ngµy 16/12/1998 ¸p dông biÓu mÉu cã s½n . - 20 -
- Xem thêm -