Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty xây dựng quốc tế

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh ®æi míi vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n thuéc c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt vµ phi vËt chÊt. Ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ. ë níc ta c«ng nghiÖp x©y dùng lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt lín nhÊt. Nã quyÕt ®Þnh quy m« vµ tr×nh ®é kÜ thuËt cña x· héi, cña ®Êt níc nãi chung vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong giai ®o¹n hiÖn nay nãi riªng. ý thøc ®îc tÇm quan träng vµ mong muèn ®îc t×m hiÓu s©u h¬n vÒ lÜnh vùc nµy, em ®· m¹nh d¹n ®¨ng kÝ thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ trùc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi. Trong thêi gian t×m hiÓu ho¹t ®éng thùc tÕ cña C«ng ty em ®· cã c¬ héi trau dåi kiÕn thøc c¸c m«n häc chuyªn ngµnh còng nh bíc ®Çu lµm quen víi viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh thùc tiÔn. Thêi gian 5 tuÇn ®Õn thùc tËp t¹i C«ng ty X©y Dùng Quèc tÕ lµ mét kho¶ng thêi gian ng¾n ®èi víi mét sinh viªn ®Ó cã thÓ n¾m b¾t tÊt c¶ c¸c néi dung tæng hîp vµ chuyªn s©u vÒ nh÷ng lÜnh vùc qu¶n trÞ kinh doanh ë c¬ së. Tuy nhiªn, ®îc sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña C«ng ty em ®· thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ®ît thùc tËp vµ hoµn thµnh “ B¸o c¸o thùc tËp tæng quan ”. B¸o c¸o gåm 7 phÇn, néi dung chi tiÕt ®îc cô thÓ ë c¸c phÇn sau. PhÇn I Giíi thiÖu doanh nghiÖp 1.1. Th«ng tin chung vÒ C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ: - Tªn c«ng ty: C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ - Tªn giao dÞch quèc tÕ: internatioal construction company - Gi¸m ®èc hiÖn t¹i : ¤ng Ph¹m V¨n Quang - §Þa chØ trô së chÝnh: B3B Nhµ Chung c B3, Lµng Quèc TÕ Th¨ng Long, ®êng TrÇn §¨ng Ninh, phêng DÞch Väng, quËn CÇu GiÊy, TP Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04- 7 911 579 Fax: 04- 7 911 580 - Vèn ®iÒu lÖ: 18 tØ ®ång 1.2. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc do §¶ng vµ Nhµ níc l·nh ®¹o, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng, ®· vµ ®ang trë thµnh x¬ng sèng, trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc gia. HÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng, nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh, thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ trùc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®iÓn h×nh, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. C«ng ty ho¹t ®éng tr¶i dµi trªn ®Þa bµn c¶ níc vµ hai níc b¹n lµ Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo vµ Campuchia. Víi ®éi ngò kü s giµu kinh nghiÖm cïng ®«ng ®¶o ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ ®· x©y dùng mét sè c«ng tr×nh lín nh : B¶o tµng Cay-xon-phom-vi-han - CHDCND Lµo, UBHC TØnh Xiªng Kho¶ng - CHDCND Lµo, Lµng Quèc TÕ Th¨ng Long, Khu nhµ ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn - Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Hµ Néi… Thµnh tÝch Êy cã ® îc do sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ sù tham gia ®ãng gãp cã hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong ®ã cã Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n. TiÒn th©n cña C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ lµ C«ng ty X©y dùng sè 209 ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1991 lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi. §Þa bµn ho¹t ®éng khi b¾t ®Çu thµnh lËp tõ n¨m 1991 - 1994 chñ yÕu t¹i tØnh Xiªng Kho¶ng CHDCND Lµo víi c¸c c«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n Mêng Phu«n, Kh¸ch s¹n H÷u NghÞ, UBHC tØnh Xiªng Kho¶ng, Ng©n hµng AlunMay, Trêng häc Näng T»ng, C¸c chî Khäng Khay, L¹t Khai… §Ó hç trî cho sù ph¸t triÓn thÞ trêng s¶n xuÊt kinh doanh ë Lµo, C«ng ty triÓn khai c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong níc tõ n¨m 1994 – 1995 víi c¸c c«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n S«ng CÇu Th¸i Nguyªn, Trung t©m Th¬ng m¹i §«ng Anh, Khu dô lÞch Nam hå Nói Cèc… Víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty X©y dùng 209, n¨m 1995 Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi ®· s¸p nhËp C«ng ty X©y dùng 209 vµ mét sè ®¬n vÞ trong níc h×nh thµnh nªn C«ng ty X©y dùng sè 5 víi ®Þa bµn ho¹t ®éng ë c¶ trong níc vµ níc CHDCND Lµo. 2 Tõ n¨m 1995 – 2000 C«ng ty ®· thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: Nhµ h¸t lín, C«ng ty Liªn doanh 30 NguyÔn Du, BÖnh viÖn Quèc TÕ, Côc Qu¶n lý Vèn vµ Tµi s¶n Nhµ níc, Trô së C«ng an tØnh Cao B»ng, ViÖn L·o Khoa, Lµng trÎ em SOS… §Õn n¨m 2000, C«ng ty X©y dùng sè 5 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ trùc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 396/Q§-BXD ngµy 08/03/2000 cña Bé X©y dùng. §Þa bµn ho¹t ®éng ®îc më réng sang Campuchia. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay c«ng ty ®· thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: Lµng Quèc tÕ Th¨ng Long, Dù ¸n tho¸t níc CP7A, Nhµ m¸y Xi m¨ng Tam §iÖp, Nhµ lµm viÖc 11 tÇng C«ng ty INFISCO, Khu nhµ ë C¸n bé c«ng nh©n viªn - Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Hµ Néi, C¸c tr¹m BTS cña C«ng ty §iÖn tö ViÔn Th«ng Qu©n ®éi (VIETTEL), B¶o tµng Cay- Xon- Phom Vi- Han – CHDCND Lµo, Tr¹m ph¸t l¹i §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam t¹i Lµo, Trô së Héi nhµ b¸o Lµo, Tæng côc §o lêng ChÊt lîng Lµo… Tr¶i qua 17 n¨m ph¸t triÓn vµ trëng thµnh, ®Õn nay C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« lín thuéc c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp, d©n dông, h¹ tÇng kü thuËt, c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc… trªn ph¹m vi toµn quèc vµ níc CHDCND Lµo. 1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty a. Chøc n¨ng C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, víi ngµnh nghÒ kinh doanh sau: - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trong níc vµ trªn ®Þa bµn hai níc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo vµ Campuchia; - S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu, thiÕt bÞ x©y dùng; Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ViÖt Nam: - Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ; - T vÊn x©y dùng (kh«ng bao gåm thiÕt kÕ c«ng tr×nh); - S¶n xuÊt, mua b¸n vËt t, xuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vËt liÖu x©y dùng, xi m¨ng, s¾t thÐp; X©y l¾p vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, bu ®iÖn, thuû ®iÖn, ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn (®Õn 500kv), c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng trong c¸c ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp; 3 - Tæng thÇu t vÊn vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n x©y dùng; - T vÊn, x©y dùng c¸c khu d©n c, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, bu ®iÖn, ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn vµ c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng bao gåm: lËp dù ¸n ®Çu t, t vÊn ®Êu thÇu, thÝ nghiÖm, thÈm ®Þnh dù n¸ ®Çu t, thÈm tra thiÕt kÕ tæng dù to¸, kiÓm ®Þnh chÊt lîng, qu¶n lý dù ¸n (kh«ng bao gßm thiÕt kÕ c«ng tr×nh); - X©y dùng thùc nghiÖm - Trang trÝ néi, ngo¹i thÊt; - §Çu t, kinh doanh, ph¸t triÓn nhµ vµ h¹ tÇng; - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt, h¹ tÇng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; - DÞch vô c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, bÓ b¬i, s©n quÇn vît, nhµ tËp thÓ dôc thÓ h×nh vµ tæ chøc vui ch¬i gi¶i trÝ (trõ lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ Nhµ níc cÊm); - Kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n (kh«ng bao gåm kinh doanh vò trêng, qu¸n bar, phßng hat karaoke); - Khoan phôt xö lý nÒn vµ c¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp, kÌ vµ hå chøa níc; - Khoan khai th¸c níc ngÇm; - Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (trõ kho¸ng s¶n Nhµ níc cÊm)./. b. NhiÖm vô - C«ng ty cã quan hÖ g¾n bã víi c¸c thµnh viªn vµ Tæng c«ng ty vÒ kinh tÕ, nghiªn cøu c«ng nghÖ, cung øng dÞch vô ®µo t¹o, tiÕp thÞ, cïng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng, nh»m môc ®Ých thùc hiÖn tÝch tô tËp trung, ph©n c«ng, chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cho ®¬n vÞ m×nh vµ toµn C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. - C«ng ty ®îc Tæng c«ng ty giao qu¶n lý, sö dông phÇn vèn, nguån lùc, vµ cã tr¸ch nhiÖm ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Ngoµi nguån vèn ®îc giao, C«ng ty cßn ®îc phÐp huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó kinh doanh vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C«ng ty ®îc quyÒn tù chñ kinh doanh, ®îc phÐp dïng con dÊu riªng, cã nhiÖm vô lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh x©y dùng, hoµn thµnh c¸c hîp ®ång víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc trong vµ ngoµi níc. §ång thêi, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi Nhµ níc, víi c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty vµ Nhµ níc. 4 PhÇn ii Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña Doanh nghiÖp §¬n vÞ : TriÖu ®ång TT ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1 MÆt hµng s¶n phÈm 2 S¶n lîng (tÝnh theo sè hîp ®ång ®· thùc hiÖn) C¸c dÞch vô, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 25 21 33 39 45 3 4 5 6 7 8 9 10 Doanh thu Doanh thu xuÊt khÈu Tæng doanh thu Tæng chi phÝ Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n trong n¨m 11 Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong n¨m 19.783 2.163 21.946 21.590 356 100 256 13.640 22.756 4.690 27.446 26.963 483 135 348 16.328 25.018 3.968 28.986 28.333 653 183 470 14.945 32.352 7.532 39.884 39.066 818 229 589 17.293 35.409 8.014 43.423 42.210 1.213 340 873 18.127 15.274 20.968 24.850 25.295 28.830 12 Sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m 253 266 287 308 384 C¸c sè liÖu trªn cho thÊy lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc, ®Æc biÖt cao nhÊt vµo n¨m 2006 víi 873 triÖu ®ång, gÊp 3,5 lÇn so víi n¨m 2002. Nh vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh vµ sö dông chi phÝ cña C«ng ty lµ tèt. HiÖn nay, C«ng ty tiÕp tôc triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng cêng uy tÝn víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. C¸c c«ng tr×nh hµng n¨m C«ng ty thùc hiÖn kh«ng trïng lÆp nªn viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt dùa theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Sau ®©y lµ chi phÝ cña mét sè c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong quý IV n¨m 2006. 5 B¶ng tæng hîp chi phÝ thùc tÕ c¸c c«ng tr×nh QuÝ IV N¨m 2006 §¬n vÞ : §ång TK 621 622 623 627 Nhµ B5a, B5b LQTTL Néi dung Chi phÝ NVL trùc tiÕp Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Chi phÝ sö dông MTC Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Céng 706.707.144 706.707.144 0 0 65.816.282 65.816.282 0 0 2.644.660 2.644.660 0 0 23.324.493 798.492.579 PhÇn III C«ng nghÖ s¶n xuÊt 3.1. D©y chuyÒn s¶n xuÊt 6 Trô së c«ng an TØnh Cao B»ng 325.672.405 124.563.784 105.708.913 95.399.708 29.606.582 10.507.450 10.502.887 8.596.245 15.705.813 7.502.908 5.435.783 2.767.222 17.505.922 388.490.722 Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å: 1. Lao ®éng 2.Ph¬ng c«ng cô tiÖn 3. VËt liÖu x©y dùng 4. Th«ng qua c¸c t¸c ®éng c«ng nghÖ s¶n xuÊt 5. S¶n phÈm x©y dùng Tríc ®©y ®Ó t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng cô thÓ vµ trùc tiÕp, ngêi ta dïng thuËt ng÷ kÜ thuËt thi c«ng (KTTC). Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thÓ nghiÖm nhiÒu n¨m con ngêi ®· cè g¾ng t×m tßi nh÷ng mèi quan hÖ, nh÷ng nguyªn t¾c cña c¸c kh©u trong KTTC ®Ó thÊy mèi rµng buéc gi÷a chóng víi nhau. Khi ph¸t hiÖn ®îc lu©n lý cña c¸c kh©u trong KTTC, kÜ thuËt ®· ®îc n©ng lªn mét møc ®ã lµ c«ng nghÖ. Ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn ra ®êi vµo gi÷a thÕ kØ IXX, thêi k× thÕ giíi diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng vÜ ®¹i trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, biÕn s¶n xuÊt thñ c«ng thµnh s¶n xuÊt c¬ khÝ ho¸. Néi dung chÝnh cña ph¬ng ph¸p d©y chuyÒn lµ chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mçi s¶n phÈm thµnh c¸c qu¸ tr×nh nhá cã ®Æc tÝnh s¶n xuÊt gièng nhau ®îc gäi lµ c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Nh÷ng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nhá Êy ®îc s¶n xuÊt liªn tôc qua c¸c s¶n phÈm cã nghÜa lµ c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn tuÇn tù víi c¸c qu¸ tr×nh ph©n nhá gièng nhau vµ thùc hiÖn song song víi c¸c qu¸ tr×nh ph©n nhá kh¸c nhau. §èi víi s¶n xuÊt x©y dùng th× chia c«ng tr×nh thµnh c¸c h¹ng môc gièng nhau, c¸c h¹ng môc Êy l¹i ®îc chia thµnh c¸c c«ng viÖc gièng nhau. Tæ chøc s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c lµ c«ng viÖc gièng nhau ®îc tiÕn hµnh tõ h¹ng môc nµy qua h¹ng môc kh¸c, trong mçi h¹ng môc th× c«ng viÖc theo c«ng nghÖ kh¸c nhau nèi ®u«i nhau ®îc thùc hiÖn. C¸ch tæ chøc theo d©y chuyÒn ph¶i ®¶m b¶o ®îc trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt lu«n cã ngêi lao ®éng vµ ngêi lao ®éng lu«n lu«n tham gia s¶n xuÊt kh«ng bÞ ngõng viÖc. §iÒu nµy ph¶n ¸nh tÝnh ®iÒu hoµ vµ liªn tôc. C¸c d¹ng d©y chuyÒn x©y dùng: - Theo c¬ cÊu d©y chuyÒn: D©y chuyÒn chuyªn m«n ho¸, d©y chuyÒn c«ng tr×nh, d©y chuyÒn liªn hîp. - Theo tÝnh chÊt nhÞp nhµng: D©y chuyÒn nhÞp nhµng và kh«ng nhÞp nhµng. - Theo møc ®é chi tiÕt ph©n nhá: D©y chuyÒn ph©n nhá mét phÇn, ph©n nhá hoµn toµn. 7 - Theo møc ®é tiÕn triÓn: D©y chuyÒn æn ®Þnh, d©y chuyÒn kh«ng æn ®Þnh Tuú theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ mµ C«ng ty sö dông c¸c d¹ng d©y chuyÒn phï hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Theo s¬ ®å trªn cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n 1 s¶n phÈm x©y dùng ®îc t¹o thµnh nh sau: Ngêi lao ®éng sö dông c¸c ph¬ng tiÖn, c«ng cô t¸c ®éng vµo vËt liÖu x©y dùng, sö dông vËt liÖu x©y dùng th«ng qua ¶nh hëng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt cuèi cïng t¹o ra s¶n phÈm. 3.2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt 3.2.1.Mét sè kh¸i niÖm Trong thêi ®¹i ngµy nay, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, lµ nguån lùc quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lµ cøu c¸nh cña mäi quèc gia, mäi doanh nghiÖp. C«ng nghÖ thêng ®îc hiÓu lµ tËp hîp c¸c yÕu tè vµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. C¸c ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè bao gåm: C«ng cô lao ®éng (thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn…), ®èi t îng lao ®éng (n¨ng lîng, nguyªn vËt liÖu), lùc lîng lao ®éng cã kÜ thuËt, c¸c kiÕn thùc, kinh nghiÖm tÝch luü ®îc, hÖ thèng th«ng tin- t liÖu cÇn thiÕt, c¬ chÕ tæ chøc vµ qu¶n lý…Nãi c¸ch kh¸c, c«ng nghÖ bao gåm c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm trong sù liªn kÕt víi nhau quanh môc tiªu vµ yªu cÇu cña tæ chøc s¶n xuÊt – kinh doanh vµ qu¶n lý. TiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ h×nh thøc hiÖu qu¶ trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng ë níc ta còng nh trªn thÕ giíi. TiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n biÓu hiÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Õn tæ chøc qu¶n lý ngµnh x©y dùng. Cô thÓ: - Trong lÜnh vùc ®Çu t: nghiªn cøu dù ¸n, kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng. - Trong lÜnh vùc x©y l¾p: gia cè nÒn, xö lý nÒn mãng, c«ng nghÖ bª t«ng, c«ng nghÖ thÐp, c«ng nghÖ cèp pha, dµn gi¸o, hoµn thiÖn xö lý chèng thÊm. - Trong lÜnh vùc tæ chøc ë c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt phô trî: s¶n xuÊt vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng, cung øng vËt t vµ c¸c dÞch vô x©y dùng, chÕ t¹o söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng. - Trong lÜnh vùc trang trÝ hoµn thiÖn, xö lý chèng thÊm, vi khÝ hËu vµ vËt lý kiÕn tróc c«ng tr×nh. - Trong lÜnh vùc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng vµ qu¶n lý x©y dùng. Vai trß cña tiÕn bé khoa häc- c«ng nghÖ trong x©y dùng: - Ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng, më réng quy m« s¶n xuÊt. 8 - Ph¸t triÓn, hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng. - Gi¶m nhÑ qu¸ tr×nh lao ®éng, dÇn dÇn thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng m¸y mãc, trªn c¬ së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn ngêi lao ®éng. - N©ng cao n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm hao phÝ lao ®éng vµ nguyªn nhiªn vËt liÖu. - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng. C«ng nghÖ x©y l¾p chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c qu¸ tr×nh c¬ häc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vËn chuyÓn ngang vµ vËn chuyÓn lªn cao,... Tuy nhiªn viÖc ¸p dông tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh x©y l¾p cßn ph¸t triÓn chËm, tû lÖ lao ®éng thñ c«ng chiÕm cao. 3.2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty X©y dùng Quèc TÕ lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng. Do vËy, vÒ c¬ b¶n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh s¶n phÈm cña C«ng ty cã sù kh¸c biÖt kh¸ lín so víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c. Sù kh¸c biÖt nµy quy ®Þnh ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty. S¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh ®¬n chiÕc n¬i thi c«ng lµ n¬i nghiÖm thu s¶n phÈm, mçi s¶n phÈm lµm ra theo thiÕt kÕ kü thuËt, yªu cÇu kü thuËt, gi¸ c¶ riªng biÖt. Thanh to¸n bªn giao thÇu cho C«ng ty chØ thanh to¸n theo giai ®o¹n, ®iÓm dõng t¹m øng… Thanh to¸n toµn bé khi cã biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao vµ thanh to¸n c«ng tr×nh trõ ®i chi phÝ b¶o hµnh tuú theo dù ¸n. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã ®ßi hái ph¶i cã quy tr×nh riªng phï hîp theo tr×nh tù sau: - NhËn thÇu th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. - Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng víi chñ ®Çu t c«ng tr×nh. - Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ vµ hîp ®ång x©y dùng ®· ®îc ký kÕt, C«ng ty tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. - C«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh víi sù gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t c«ng tr×nh vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng. Bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng. 3.2.3. T×nh h×nh sö dông trang thiÕt bÞ Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ m¸y mãc c«ng nghÖ cã mét ¶nh hëng rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kü thuËt c«ng nghÖ nãi chung vµ x©y dùng nãi riªng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Doanh nghiÖp nµo cã ®îc m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n th× doanh ®ã cã kh¶ n¨ng 9 c¹nh tranh cao h¬n so víi doanh nghiÖp x©y dùng kh¸c trªn thÞ trêng x©y dùng, do ®ã, kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao vµ thu ®îc lîi nhuËn. Ngîc l¹i, c¸c doanh nghiÖp sö dông c«ng nghÖ thi c«ng l¹c hËu, thêng kh«ng dµnh ®îc c«ng tr×nh trong c¸c cuéc ®Êu thÇu x©y l¾p. ChÝnh v× vËy mµ ngµy nay, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gãp phÇn quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ phÇn lín ®Òu lµ nh÷ng m¸y ®ang trong thêi gian sö dông tèt. Tuy nhiªn mét sè m¸y ë thÕ hÖ n¨m 1990 th× vÉn cßn kh¶ n¨ng sö dông ®îc nhng ®· cò vµ l¹c hËu, n¨ng suÊt kÐm hay bÞ háng hãc, tiªu tèn nhiÒu nhiªn liÖu, n¨ng lîng. §Ó thÊy râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng sau: T×nh h×nh mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Tªn thiÕt bÞ M¸y trén bª t«ng M¸y hµn biÕn ¸p M¸y trén v÷a §Çm dïi §Çm bµn M¸y b¬m níc CÇn cÈu XDK 13,5 CÇn cÈu KC 2561 ¤ t« JIN 130 ¤ t« Maz Sóng kiÓm tra bª t«ng M¸y xóc ñi Belaut Dµn m¸y vi tÝnh M¸y khoan ®øng M¸y Ðp cäc M¸y vËn th¨ng Giµn gi¸o thi c«ng Xe lu ba b¸nh s¾t M¸y hµn M¸y ca M¸y têi M¸y ñi C100 M¸y ñi Caterpillar N¨m s¶n xuÊt 2002 2003 1999 2003 1998 2000 1995 1994 1997 2004 1998 1995 2003 1995 1999 2001 2000 1995 1997 2002 2003 1999 2004 Sè lîng 9c 20c 11c 29c 10c 12c 1c 1c 5c 2c 1c 1c 9c 1c 2 5 10 1 3 1 4 3 2 T×nh tr¹ng kü thuËt VÉn sö dông tèt Sö dông 80% c«ng suÊt Sö dông 70% c«ng suÊt VÉn sö dông tèt Sö dông 70% c«ng suÊt VÉn sö dông tèt Sö dông 80% c«ng suÊt Sö dông 80% c«ng suÊt VÉn sö dông tèt - 3.2.4. §Æc ®iÓm vÒ mÆt b»ng, th«ng giã, ¸nh s¸ng a. MÆt b»ng x©y dùng 10 Tæng mÆt b»ng x©y dùng bao gåm mÆt b»ng khu ®Êt ®îc cÊp ®Ó x©y dùng vµ c¸c mÆt b»ng l©n cËn kh¸c, trªn ®ã bè trÝ c¸c c«ng tr×nh sÏ ®îc x©y dùng, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, c¸c c«ng tr×nh phô trî, xëng s¶n xuÊt... vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m dïng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ®êi sèng cña con ngêi trªn c«ng trêng. Trong mét ph¹m vi hÑp, cã thÓ xem tæng mÆt b»ng x©y dùng ®ång nhÊt víi c«ng trêng x©y dùng, lµ n¬i diÔn ra toµn bé qu¸ tr×nh x©y dùng. Trong mét ph¹m vi réng, ph¶i xem tæng mÆt b»ng x©y dùng nh mét hÖ thèng s¶n xuÊt bao gåm c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸c nguyªn liÖu, vËt liÖu, c¸c ph¬ng tiÖn vµ con ngêi trong mét kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh, nh»m thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng, kÓ c¶ tr íc, trong vµ sau thêi gian thi c«ng x©y l¾p. ThiÕt kÕ tèt tæng mÆt b»ng x©y dùng, tiÕn tíi thiÕt kÕ tèi u tæng mÆt b»ng x©y dùng sÏ b¶o ®¶m x©y dùng c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, h¹ gi¸ thµnh x©y dùng, ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. Ngîc l¹i, nÕu kh«ng thiÕt kÕ hîp lý tæng mÆt b»ng x©y dùng sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ c¶n trë qu¸ tr×nh x©y dùng, t¨ng chi phÝ x©y dùng, g©y mÊt an toµn lao ®éng, kh«ng b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng. LËp tæng mÆt b»ng thi c«ng hîp lý ®Ó ph¸t huy ®îc c¸c ®iÒu kiÖn tÝch cùc cña ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ x©y dùng nh: ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, thêi tiÕt, khÝ hËu, híng giã,... hoÆc ph¹m vi khu vùc x©y dùng nh: quy m« c«ng tr×nh, cïng víi c¸c t×nh tr¹ng ®iÖn níc, ®êng vËn chuyÓn trong khu vùc hay vïng, ®ång thêi ph¶i kh¾c phôc ®îc c¸c ®iÒu kiÖn h¹n chÕ ®Ó mÆt b»ng thi c«ng thiÕt lËp nªn ph¶i cã t¸c dông tèt nhÊt vÒ kü thuËt vµ rÎ nhÊt vÒ kinh tÕ. ViÖc bè trÝ mÆt b»ng cã vÞ trÝ cè ®Þnh nªn C«ng ty gÆp mét sè trë ng¹i sau: - Sù giíi h¹n vÒ diÖn tÝch - ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong quy tr×nh x©y dùng, c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu kh¸c nhau ®Òu ®îc yªu cÇu, do ®ã C«ng ty lu«n cã nh÷ng ®Ò ¸n thùc hiÖn kh¸c nhau ®Ó cã lÞch tiÕn ®é thi c«ng linh ho¹t ®¸p øng yªu cÇu nµy. - Khèi lîng nhu cÇu vËt liÖu rÊt lín, linh ho¹t vµ biÕn ®æi. Do mÆt b»ng bè trÝ theo ®Þa ®iÓm thi c«ng c«ng tr×nh nªn lu«n cã nh÷ng khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt, ®Þa ®iÓm ph©n bè mét c¸ch tèt nhÊt cho nªn C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ lu«n cè g¾ng hoµn thµnh nhiÒu bé phËn ngoµi ®Þa ®iÓm x©y dùng sau ®ã vËn chuyÓn c¸c bé phËn nµy ®Õn ®ã ®Ó l¾p r¸p, tiÕp tôc hoµn thµnh. b. Th«ng giã, ¸nh s¸ng §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng quyÕt ®Þnh ®Æc ®iÓm cña th«ng giã vµ ¸nh s¸ng. 11 §èi víi c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung, C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ nãi riªng, th«ng giã chñ yÕu lµ th«ng giã tù nhiªn. Th«ng giã tù nhiªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Lu lîng kh«ng khÝ trao ®æi lín - Kinh tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ v× kh«ng tèn kÐm ®êng èng, qu¹t, ®iÖn. - Kh«ng mÊt c«ng b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ, kh«ng ph¶i qu¶n lý vËn hµnh. - Phô thuéc vµo thiªn nhiªn, kh«ng chñ ®éng ®îc qu¸ tr×nh th«ng giã, kh«ng ®a khÝ tíi mét sè n¬i cã nhu cÇu. - Khi cã sù x©m nhËp cña vi trïng hay c¸c chÊt ho¸ häc, hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt, C«ng ty cßn sö dông biÖn ph¸p th«ng giã nh©n t¹o nh dïng qu¹t lµm m¸t, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, hÖ thèng èng dÉn kh«ng khÝ vµ c¸c thiÕt bÞ ®iªï chØnh hoÆc hÖ thèng th«ng giã thæi– hót côc bé. HÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ó ®¶m b¶o chÕ ®é ¸nh s¸ng cÇn thiÕt vµ ®Çy ®ñ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng ty sö dông ba lo¹i chiÕu s¸ng sau ®©y: - ChiÕu s¸ng tù nhiªn: chiÕu s¸ng bªn qua cöa sæ, chiÕu s¸ng bÒ mÆt qua hÖ thèng cöa m¸i vµ chiÕu s¸ng hèn hîp . Mçi lo¹i chiªó s¸ng cã hiÖu qu¶ kh¸c nhau, chiÕu s¸ng bÒ mÆt cã sù ph©n bè ¸nh s¸ng ®Òu h¬n c¶, chiÕu s¸ng hçn hîp lµ tèt nhÊt: cöa bªn nhiÒu líp, cöa m¸i nhiÒu d¶i. - ChiÕu s¸ng nh©n t¹o: C«ng ty sö dông chiÕu s¸ng nh©n t¹o khi yªu cÇu c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn vµo buæi tèi, buæi ®ªm hay nh÷ng khu vùc, vÞ trÝ mµ ¸nh s¸ng tù nhiªn kh«ng lät vµo ®îc. 3.2.5. T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ - §èi víi m¸y mãc vµ c«ng cô lao ®éng: C«ng ty ®ang tõng bíc ®Èy m¹nh ¸p dông c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ mét c¸ch hîp lý, n©ng cao tÝnh c¬ ®éng vµ linh ho¹t cña m¸y mãc, chó träng ph¸t triÓn c¬ khÝ nhá, ¸p dông c«ng cô c¶i tiÕn, kÕt hîp gi÷a c¸ch ®i tuÇn tù vµ ®i t¾t ®ãn ®Çu trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ x©y dùng. 12 - §èi víi ®èi tîng lao ®éng (vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng): C«ng ty ®Èy m¹nh viÖc ¸p dôngc ¸c lo¹i vËt liÖu cã hiÖu qu¶, c¸c lo¹i kÕt cÊu tiÕn bé, nhÊt lµ c¸c lo¹i vËt liÖu vµ kÕt cÊu nhÑ cho phÐp x©y dùng nhanh vµ cã ®é bÒn cao phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña ViÖt nam; tËn dông nh÷ng thµnh tùu ho¸ häc trong ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng, kÕt hîp tèt gi÷a sö dông vËt liÖu hiÖn ®¹i víi vËt liÖu truyÒn thèng, gi÷a ph¬ng ph¸p ®óc x©y t¹i chç víi ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp ®óc s½n; c¶i tiÕn chÊt lîng cña c¸c lo¹i vËt liÖu truyÒn thèng, chó träng vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. - §èi víi c«ng nghÖ x©y dùng: C«ng ty ®Æc biÖt chó ý c¶i tiÕn phÇn cøng cña c«ng nghÖ; chó ý ph¸t triÓn vµ øng dông c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn dùa trªn kh¶ n¨ng m¸y mãc, nh©n lùc vµ vËt liÖu hiÖn cã; ¸p dông c«ng nghÖ x©y dùng theo kiÓu d©y chuyÒn, c«ng nghÖ x©y dùng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi Èm, ®ång thêi lùa chän tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ x©y dùng mét c¸ch hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ (tin häc ho¸, ¸p dông s¬ ®å m¹ng). HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông mét sè c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh c«ng nghÖ x©y dùng nhµ cao tÇng, c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i, ®ßi hái chÊt lîng cao, mü thuËt cao, c«ng nghÖ x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi râ rÖt nh c«ng nghÖ ®æ bª t«ng, xö lý hµm ngÇm, chèng thÊm dét… - §èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ: víi sù trî gióp cña tin häc, c«ng ty ®· ®Èy m¹nh tù ®éng ho¸ trong thiÕt kÕ, ¸p dông c¸c thµnh qu¶ tÝnh to¸n cña lÜnh vùc c¬ häc x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c th¨m dß kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ. - §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý: C¸c kh©u thu nhËn, b¶o qu¶n vµ xö lý th«ng tin, chØ ®¹o ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, lùa chän c¸c gi¶i ph¸p tèi u ®· ®îc tù ®éng ho¸. 3.2.6. §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng Ngµnh x©y dùng gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §©y lµ mét ngµnh mµ ®iÒu kiÖn lao ®éng cã nhiÒu ®Æc thï riªng: §Þa ®iÓm lµm viÖc cña c«ng nh©n lu«n thay ®æi, phÇn lín c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ngoµi trêi, chÞu ¶nh hëng cña khÝ hËu thêi tiÕt xÊu, nhiÒu c«ng viÖc nÆng nhäc, ph¶i thi c«ng ë nh÷ng vÞ trÝ kh«ng thuËn tiÖn, cã nhiÒu yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng vµ lµm suy gi¶m søc khoÎ thËm chÝ g©y bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng. L©u nay x©y dùng vèn lµ mét trong c¸c ngµnh chiÕm tØ lÖ cao nhÊt vÒ tai n¹n lao ®éng, kÓ c¶ tai n¹n chÕt ngêi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh x©y dùng ®· cã nhiÒu cè g¾ng thôc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tæ chøc vµ c«ng nghÖ nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, ng¨n ngõa h¹n chÕ tai n¹n lao ®éng vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. Tuy 13 nhiªn, t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng x¶y ra vÉn cßn lµ mèi quan t©m lo ng¹i cho nhiÒu ngêi lao ®éng. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Ó phßng ngõa tai n¹n lao ®éng lµ nguêi lao ®éng ph¶i hiÓu biÕt vÒ an toµn – vÖ sinh lao ®éng, c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ an toµn – vÖ sinh lao ®éng vµ nh÷ng biÖn ph¸p an toµn cô thÓ trong c«ng viÖc cña m×nh. ChÝnh v× vËy, khi tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc, c¸c C«ng ty nãi chung vµ C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ nãi riªng xem viÖc huÊn luyÖn vÒ an toµn – vÖ sinh lao ®éng cho hä lµ nhiÖm vô cña C«ng ty. Môc ®Ých cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt, tæ chøc kinh tÕ – x· héi ®Ó h¹n chÕ, lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi lao ®éng ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng, b¶o vÖ søc khoÎ, gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, nã mang nhiÒu ý nghÜa chÝnh trÞ, x· héi vµ kinh tÕ lín lao. V× vËy C«ng ty lu«n quan t©m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ thÓ hiÖn quan ®iÓm s¶n xuÊt ®Çy ®ñ, lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Mçi ngêi lao ®éng trong C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ ®Òu ®îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng theo quy ®Þnh trong Bé luËt lao ®éng. Theo quy ®Þnh ®ã, C«ng ty chØ nhËn lao ®éng vµo lµm viÖc trªn c«ng trêng x©y dùng khi cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn: Ph¶i ®ñ 18 tuæi trë lªn, cã giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m søc khoÎ theo yªu cÇu ngµnh nghÒ do c¬ quan y tÕ cÊp, cã giÊy chøng nhËn ®· häc tËp vµ ®· qua kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng phï hîp víi ngµnh nghÒ do Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c nhËn, ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh néi quy kØ luËt vµ an toµn lao ®éng cña c«ng trêng ®Ò ra... Hµng n¨m C«ng ty ®Òu tæ chøc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh k×. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nguy hiÓm, cã yÕu tè ®éc h¹i ®îc kiÓm tra thêng xuyªn 6 th¸ng mét lÇn. Phô n÷ cã thai, cã con nhá díi 9 th¸ng, cã bÖnh nh tim, huyÕt ¸p, thÇn kinh, m¾t kÐm, tai ®iÕc…kh«ng ®îc lµm viÖc nãi trªn. Ngoµi ra C«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh. Cô thÓ: - Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Çu ®Ó chèng chÊn th¬ng ë ®Çu. C«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng trêng ph¶i sö dông mò cøng b»ng nhùa cã quai ®eo. - Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ m¾t gåm c¸c lo¹i kÝnh vµ tÊm ch¾n, trong ®ã phæ biÕn lµ kÝnh tr¾ng vµ kÝnh läc s¸ng. - Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp: dïng ®Ó ng¨n ngõa t¸c h¹i cña c¸c lo¹i bôi vµ h¬i, khÝ ®éc x©m nhËp vµo c¬ thÓ th«ng qua ®êng h« hÊp. Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ®êng 14 h« hÊp bao gåm ph¬ng tiÖn läc khÝ nh khÈu trang, b¸n mÆt n¹, mÆt n¹ vµ ph¬ng tiÖn tù cÊp khÝ hoÆc dÉn khÝ nh b×nh thë. - Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ tay: tay lµ bé phËn dÔ bÞ tæn th¬ng trªn c¬ thÓ. §Ó ®Ò phßng chÊn th¬ng, C«ng ty ®· trang bÞ cho c«ng nh©n c¸c dông cô thñ c«ng cÇm tay ®¶m b¶o chÊt lîng tèt nh g¨ng tay, bao tay. G¨ng tay vµ bao tay ®îc lµm b»ng v¶i bß vµ v¶i b¹t, g¨ng tay c¸ch ®iÖn lµ g¨ng tay cao su. - Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ch©n: gåm c¸c kiÓu giÇy vµ ñng ®Ó chèng c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh dÉm ph¶i ®inh vµ c¸c vËt s¾c nhän, vËt liÖu r¬i vµo ch©n vv… Nh vËy, cã thÓ nãi C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ lu«n ®Ò cao c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n lµm viÖc trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c«ng nh©n trªn c«ng trêng. PhÇn IV Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt 4.1. Tæ chøc s¶n xuÊt 4.1.1. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ sù m« t¶ c¸ch sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn nh©n lùc vµ vËt chÊt ®Ó biÕn nguyªn vËt liÖu thµnh s¶n phÈm cuèi cïng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p ®¬n chiÕc, n¬i thi c«ng lµ n¬i nghiÖm thu s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng chñ ®Çu t th«ng qua h×nh thøc chän thÇu. ViÖc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nµy rÊt cã lîi v× C«ng ty kh«ng ph¶i dù tr÷ thµnh phÈm, kh«ng bÞ phÝ tæn mÊt gi¸ do kh«ng tèn chi phÝ lu kho. 1.1.1 §Æc ®iÓm s¶n xuÊt §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty mang ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng. S¶n xuÊt x©y dùng l¹i mang ®Æc thï cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (c«ng nghiÖp chÕ t¹o). Bëi vËy, nã còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: qu¸ tr×nh biÕn ®æi, kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông míi. Tuy nhiªn, nÕu xuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm x©y dùng, s¶n xuÊt trong x©y dùng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - S¶n xuÊt x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, cã tÝnh lu ®éng cao theo l·nh thæ v× trong qu¸ tr×nh x©y dùng, con ngêi vµ c«ng cô lao ®éng lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng trêng 15 nµy ®Õn c«ng trêng kh¸c, cßn s¶n phÈm x©y dùng (c¸c c«ng tr×nh x©y dùng) th× h×nh thµnh vµ ®øng yªn t¹i chç. §Æc ®iÓm nµy kÐo theo c¸c t¸c ®éng nh: + C¸c ph¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng ph¶i lu«n biÕn ®æi cho phï hîp víi thêi gian, ®Þa ®iÓm x©y dùng, do ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ lµm nÈy sinh nhiÒu chi phÝ cho kh©u di chuyÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng nh c¸c c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng x©y dùng. + TÝnh lu ®éng cña s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i t¨ng cêng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t vµ gän nhÑ cña c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc x©y dùng, t¨ng cêng ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, lùa chän vïng ho¹t ®éng hîp lý, lîi dông tèi ®a c¸c lùc lîng vµ tiÒm n¨ng s¶n xuÊt t¹i chç, chó ý ®Õn nh©n tè ®é xa di chuyÓn lùc lîng s¶n xuÊt ®Õn c«ng tr×nh khi lËp ph¬ng ¸n tranh thÇu... + §ßi hái ph¶i ph¸t triÓn réng kh¾p vµ ®iÒu hoµ trªn l·nh thæ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô s¶n xuÊt vÒ cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ cho x©y dùng, vÒ thuª m¸y mãc x©y dùng... - V× s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh ®a d¹ng c¸ biÖt cao, chi phÝ lín, nªn s¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cña chñ ®Çu t th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu cho tõng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm nµy g©y mét sè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng nh: + Trong x©y dùng nãi chung, h×nh thøc s¶n xuÊt s½n hµng lo¹t s¶n phÈm ®Ó b¸n kh«ng ®îc ph¸t triÓn, trõ mét sè trêng hîp cã thÓ x©y dùng s½n c¸c c¨n nhµ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. + S¶n xuÊt x©y dùng cña c¸c tæ chøc x©y dùng cã tÝnh bÞ ®éng vµ rñi ro cao vµ nã phô thuéc vµo kÕt qu¶ ®Êu thÇu. + ViÖc thèng nhÊt ho¸, ®iÓn h×nh ho¸ c¸c mÉu m· s¶n phÈm vµ c¸c c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm x©y dùng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v× cïng mét lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, nhng nÕu ®îc x©y dùng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau víi c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, chóng sÏ cã c¸ch cÊu t¹o vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o kh¸c nhau. + ViÖc x¸c ®Þnh thèng nhÊt gi¸ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng (tøc lµ c¸c c«ng tr×nh) kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. Gi¸ c¶ s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng) ph¶i ®îc x¸c ®Þnh tríc ngay khi s¶n phÈm ra ®êi khi tiÕn hµnh ®Êu thÇu x©y dùng. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng rÊt phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lùc lîng hîp t¸c tham gia thùc hiÖn. Kh¸c víi nhiÒu ngµnh kh¸c, trong x©y dùng, c¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cïng nhau ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng víi mét diÖn tÝch lµm viÖc thêng lµ h¹n chÕ ®Ó thùc hiÖn phÇn viÖc cña m×nh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái: 16 + Ph¶i coi träng c«ng viÖc thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, ®Æc biÖt lµ ph¶i b¶o ®¶m sù phèi hîp gi÷a c¸c lùc lîng tham gia x©y dùng ¨n khíp víi nhau theo tr×nh tù thêi gian vµ kh«ng gian; + Ph¶i coi träng c«ng t¸c ®iÒu ®é thi c«ng, cã tinh thÇn vµ tr×nh ®é tæ chøc phèi hîp cao gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh. - S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi vµ chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña thêi tiÕt. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái: + Khi lËp kÕ ho¹ch x©y dùng ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè thêi tiÕt vµ mïa mµng trong n¨m, cã c¸c biÖn ph¸p tranh thñ mïa kh« vµ tr¸nh mïa gi¸ b·o; + Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ¶nh hëng cña thêi tiÕt tèi ®a, gi¶m bít thêi gian ngõng viÖc do thêi tiÕt xÊu g©y ra, cè g¾ng b¶o ®¶m sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt ®iÒu hßa theo bèn quý, ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp ®îc chÕ t¹o s½n mét c¸ch hîp lý ®Ó gi¶m thêi gian thi c«ng t¹i hiÖn trêng, n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ x©y dùng... + Ph¶i chó ý c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cho ngêi lµm c«ng viÖc x©y dùng; + Ph¶i b¶o ®¶m ®é bÒn ch¾c vµ ®é tin cËy cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc x©y dùng; + Ph¶i chó ý tíi nh©n tè rñi ro do thêi tiÕt g©y nªn; + Ph¶i ph¸t triÓn ph¬ng ph¸p x©y dùng trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi. - S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®Þa ®iÓm x©y dùng ®em l¹i. Cïng mét lo¹i c«ng tr×nh nÕu nã ®îc tiÕn hµnh x©y dùng ë nh÷ng n¬i cã s½n nguån nguyªn vËt liÖu x©y dùng, nh©n c«ng vµ c¸c c¬ së cho thuª m¸y x©y dùng, th× nhµ thÇu x©y dùng trong trêng hîp nµy cã nhiÒu c¬ héi thu ®îc lîi nhuËn cao h¬n so víi c¸c ®Þa ®iÓm x©y dùng kh¸c. 4.1.2. Chu kú s¶n xuÊt Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh thêng dµi. §Æc ®iÓm nµy g©y nªn c¸c t¸c ®éng: + Lµm cho vèn ®Çu t x©y dùng cña chñ ®Çu t vµ vèn s¶n xuÊt cña tæ chøc x©y dùng thêng bÞ ø ®äng l©u t¹i c«ng tr×nh. + C¸c tæ chøc x©y dùng dÔ gÆp ph¶i c¸c rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian vµ thêi tiÕt, chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. + C«ng tr×nh x©y dùng xong dÔ bÞ hao mßn v« h×nh ngay do tiÕn bé nhanh cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, nÕu thêi gian thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh kÐo dµi; + §ßi hái ph¶i cã c¸c chÕ ®é t¹m øng vèn, thanh to¸n trung gian vµ kiÓm tra chÊt lîng trung gian hîp lý, tæ chøc dù tr÷ hîp lý; + §ßi hái ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cña rót ng¾n thêi gian x©y dùng vµ chó ý tíi nh©n tè thêi gian khi so s¸nh lùa chän c¸c ph¬ng ¸n. 17 4.2. KÕt cÊu s¶n xuÊt 4.2.1. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh trong C«ng ty lµ ho¹t ®éng x©y dùng, nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh…n»m trong sè c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh ghi trong giÊy ®¨ng kÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty (®· tr×nh bÇy ë phÇn tríc). C¸c ®éi x©y dùng, tõ ®éi sè 1 ®Õn ®éi sè 7 lµ c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt chÝnh. 4.2.2. Bé phËn s¶n xuÊt phô §ã lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, bu«n b¸n vËt t, cho thuª mÆt b»ng…Nh÷ng ho¹t ®éng nµy do c¸c phßng, ban trong C«ng ty phô tr¸ch. 4.2.3. C¸c xëng s¶n xuÊt phô trî Do thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín, C«ng ty cã c¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî nh: Xëng gia c«ng gç, xëng gia c«ng thÐp, c¬ khÝ söa ch÷a,... C«ng ty ®Æt ra nguyªn t¾c chung cho viÖc thiÕt kÕ nh sau: - C¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî ®îc bè trÝ ë ngoµi diÖn tÝch ®· quy ®Þnh ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, kh«ng g©y c¶n trë ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng, hoÆc ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i nhiÒu lÇn. - C¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tËp trung vµo mét khu ®Ó tiÖn qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c dÞch vô nh ®iÖn, níc,... khu nµy cµng gÇn c«ng tr×nh x©y dùng cµng tèt ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ vËn chuyÓn. - C¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî nªn hîp khèi theo tÝnh n¨ng c«ng nghÖ vµ theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã liªn quan. - C¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch theo c¸c tiªu chuÈn x©y dùng, an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y, næ, vÖ sinh m«i trêng,... - §Ó gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng, cè g¾ng sö dông mét phÇn c«ng tr×nh ®· x©y dùng ®Ó lµm c¸c xëng s¶n xuÊt vµ phô trî. 4.2.4. Tæ chøc vËn chuyÓn vµ hÖ thèng giao th«ng trªn c«ng trêng BÊt kú mét c«ng tr×nh x©y dùng nµo còng cÇn ph¶i vËn chuyÓn mét sè lîng vËt liÖu vµ thiÕt bÞ m¸y mãc lín. C«ng t¸c vËn chuyÓn kÓ c¶ viÖc bèc xÕp chiÕm tíi 50% tæng khèi lîng c«ng t¸c ë c«ng trêng vµ kho¶ng 30% gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh. V× vËy, c«ng t¸c vËn chuyÓn ®Õn c«ng trêng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. NÕu tæ chøc vËn chuyÓn vµ thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng c«ng trêng tèt sÏ cung cÊp ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ theo yªu cÇu, ®¶m b¶o cho c«ng trêng x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®ång thêi ®ãng gãp mét phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh x©y dùng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. 18 HÖ thèng giao th«ng c«ng trêng trong C«ng ty X©y dùng Quèc tÕ bao gåm hÖ thèng ®êng t¹m, ®îc x©y dùng dïng cho viÖc thi c«ng c«ng trêng bao gåm: ®êng ngoµi c«ng trêng vµ ®êng trong c«ng trêng. M¹ng líi ®êng trong c«ng trêng (m¹ng líi ®êng néi bé) ®îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô cho viÖc chuyªn chë hµng trong mÆt b»ng c«ng trêng, di chuyÓn cña c¸c lo¹i xe, m¸y thiÕt bÞ vµ ngêi trong c«ng trêng. M¹ng líi ®êng nµy cã vai trß hÕt søc quan träng, gióp cho viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh mét c¸ch thuËn lîi, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng ®óng tiÕn ®é, h¹ gi¸ thµnh x©y dùng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. Ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo c¸c quy tr×nh, c¸c tiªu chuÈn cña Nhµ níc vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng ®êng c«ng trêng, ®Ó gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng ®êng t¹m, C«ng ty cßn tËn dông tèi ®a hÖ thèng ®êng cã s½n, hoÆc x©y dùng mét phÇn hÖ thèng nh mãng ®êng, nÒn ®êng ®Ó sö dông t¹m. 4.2.5. HÖ thèng kho b·i, nhµ t¹m a. Kho b·i trªn c«ng trêng §îc chia lµm hai lo¹i: C¸c b·i vËt liÖu - thêng chøa c¸c vËt liÖu tr¬ nh ®¸, c¸t, sái, g¹ch, cÊu kiÖn bª t«ng, vµ c¸c kho vËt liÖu- chøa c¸c lo¹i vËt liÖu cÇn b¶o qu¶n nh xi m¨ng, s¾t, gç... - C¸c chøc n¨ng kho b·i: + B¶o qu¶n tèt vËt liÖu, ®ñ khèi lîng cung cÊp theo yªu cÇu, + KÕt cÊu ®¬n gi¶n, gän nhÑ, dÔ dùng l¾p, + DÔ dì ra di chuyÓn ®Õn n¬i kh¸c ®Ó tiÕp tôc sö dông hoÆc thanh lý thu håi. + Gi¸ thµnh rÎ, tËn dông nguyªn liÖu ®Þa ph¬ng - C«ng ty thiÕt kÕ kho b·i theo nguyªn t¾c: + Kho b·i vËt liÖu trªn c«ng trêng ®îc bè trÝ däc ®êng giao th«ng ®Ó tiÖn lîi cho viÖc vËn chuyÓn, bèc, xÕp vµo kho vµ xuÊt kho. + Kho b·i ë c¸c vÞ trÝ ®· ®îc hîp khèi theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c¸c xëng ®Ó tiÖn trong viÖc qu¶n lý vµ chñ ®éng trong s¶n xuÊt. + NÕu mÆt b»ng cho phÐp, C«ng ty sÏ bè trÝ tÊt c¶ c¸c kho vµo cïng mét khu vùc ®Ó tiÖn qu¶n lý, trõ c¸c lo¹i kho ®Æc biÖt nh: x¨ng, dÇu... - KÕt cÊu kho b·i b¶o ®¶m ®îc c¸c chøc n¨ng: + An toµn cho c«ng tr×nh vµ b¶o vÖ ®îc tµi s¶n c«ng trêng + Sö dông tèi ®a nh÷ng c«ng tr×nh cã s½n, x©y dùng tríc, hoÆc khai th¸c tõng phÇn ®· x©y dùng ®Ó lµm c¸c kho b·i c«ng trêng. 19 b. Nhµ t¹m trªn c«ng trêng Nhµ t¹m trªn c«ng trêng bao gåm c¸c nhµ phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, nh: nhµ ban chØ huy c«ng trêng, phßng kü thuËt,... Th«ng thêng nhµ t¹m trªn c«ng trêng, sau khi x©y dùng xong c«ng tr×nh sÏ ph¶i ph¸ dì ®i, v× vËy cÇn ph¶i nghiªn cøu, ®Ó cã gi¶i ph¸p hîp lý vÒ nhiÒu mÆt, nh vÒ thêi gian sö dông, vÒ kinh tÕ vµ an toµn,... Do ®ã C«ng ty cã c¸c gi¶i ph¸p: - TËn dông tèi ®a c¸c ng«i nhµ cã s½n, trong diÖn tÝch c«ng trêng, hoÆc gÇn c«ng trêng, cã thÓ dïng lµm nhµ t¹m, nh»m h¹n chÕ viÖc x©y dùng c¸c nhµ t¹m. - Cã kÕ ho¹ch x©y dùng tríc mét vµi h¹ng môc hoÆc khai th¸c tõng phÇn c«ng tr×nh ®· x©y dùng ®Ó lµm nhµ t¹m, ®iÒu nµy võa tiÕt kiÖm ®Êt cho x©y dùng t¹m võa gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng nhµ t¹m. - Khu hµnh chÝnh ®îc bè trÝ vµo mét khu vùc hîp lý, kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc thi c«ng vµ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, gÇn cæng ra vµo, ®èi diÖn víi khu s¶n xuÊt ®Ó thuËn tiÖn cho ®i l¹i, giao dÞch. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu ë d¹ng l¾p ghÐp, nhµ khung lîp t«n hoÆc nhµ tÊm nhá ®Ó cã thÓ dÔ dµng dùng l¾p hoÆc th¸o dì khi cÇn vËn chuyÓn, sö dông nhiÒu lÇn. 4.2.6. Bé phËn cung cÊp 2 Cung cÊp vËt t C¸c h×nh thøc tæ chøc cung øng vËt t x©y dùng trong C«ng ty: - Tæ chøc cung øng qua kho trung gian hoÆc qua kho cña c«ng trêng. - Tæ chøc cung øng vËt t th¼ng ®Õn c«ng tr×nh. - Tæ chøc cung øng theo hîp ®ång x©y dùng. - Tæ chøc cung øng vËt t trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. 3 Cung cÊp ®iÖn, níc Cung cÊp ®iÖn trªn c«ng trêng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu sö dông ®iÖn, phôc vô c«ng t¸c thi c«ng thuËn lîi. Tæ chøc cÊp níc trªn c«ng trêng ®Ò cËp ë ®©y lµ sù cung cÊp níc t¹m thêi phôc vô giai ®o¹n thi c«ng. ViÖc cung cÊp níc chÝnh thøc ph¶i dùa vµo c¸c tiªu chuÈn cÊp níc hiÖn hµnh. M¹ng líi cÊp tho¸t níc, m¹ng líi cÊp ®iÖn tuy lµ m¹ng líi t¹m nhng ph¶i b¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ yªu cÇu theo thêi gian x©y dùng, ®¶m b¶o cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt lîng. C«ng ty tËn dông tèi ®a m¹ng líi cã s½n ë c«ng trêng hoÆc khu vùc l©n cËn. 20
- Xem thêm -