Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty vật liệu và dụng cụ cơ khí elmaco

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu. §æi míi doanh nghiÖp nhµ n-íc kh«ng ph¶i chØ nh»m t¨ng, gi¶m sè l-îng doanh nghiÖp nhµ n-íc hay tû lÖ vèn cña Nhµ n-íc trong doanh nghiÖp mµ quan träng h¬n lµ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi vµ t¨ng c-êng vai trß then chèt cña doanh nghiÖp nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Trong h¬n 10 n¨m qua, §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn nhiÒu chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p nh»m ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n-íc. MÆc dï bèi c¶nh thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p nÒn kinh tÕ trong n-íc cßn cã nhiÒu khã kh¨n gay g¾t song nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n-íc trong ®ã cã ELMACO, ®· v-ît qua thö th¸ch ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Sau mét thêi gian ®i thùc tËp t¹i c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ Elmaco víi môc tiªu lµ: -Mét mÆt, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thêi kú c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc. -MÆt kh¸c, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t×m hiÓu lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc, ®Æc ®iÓm ngµnh còng nh- cña c«ng ty. 1 Môc lôc. A.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ Elmaco. I.Vµi nÐt vÒ C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO. II.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. III.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. 1.Chøc n¨ng cña C«ng ty. 2.NhiÖm vô cña C«ng ty. 3.QuyÒn h¹n cña C«ng ty. B.C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. I.C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty C.Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: I.M«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty. 1.M«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi. 2.M«i tr-êng kinh doanh bªn trong. 3.M«i tr-êng c¹nh tranh cña c«ng ty. II.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty III.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 2.§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty. D.Ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 2 A.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ (ELMACO): I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Ra ®êi tõ khi ®Êt n-íc cßn chiÕn tranh, ®Õn nay ELMACO ®· tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. ELMACO ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c¶i tæ hÖ thèng cung cÇu t- liÖu s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ (VL§-DCCK) ELMACO lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Bé th-¬ng m¹i ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1971 theo quyÕt ®Þnh sè 820/VT- Q§ ngµy 22-12 cña Bé tr-ëng Bé vËt t-, trùc thuéc Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ, ®Ó tæ chøc kinh doanh c¸c mÆt hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. C«ng ty VL§-DCCK cã tªn giao dÞch lµ ELMACO, trô së chÝnh ®Æt t¹i 240 T«n §øc Th¾ng Hµ Néi víi tæng diÖn tÝch 2052 m2. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n göi t¹i ng©n hµng, ®-îc phÐp sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo quyÕt ®Þnh sè 366 TN-TCCB ngµy 19/7/1971 cña Bé th-¬ng m¹i. Tõ n¨m 1971 ®Õn n¨m 1975, C«ng ty VËt liÖu ®iÖn lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng cña Trung -¬ng cã nhiÖm vô tËp hîp nhu cÇu vµ rãt hµng cho c¸c c«ng ty vËt t- tæng hîp c¸c tØnh vµ C«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi. Ph-¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n nµy thùc hiÖn hoµn toµn qua hîp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu, ®Þa chØ, danh môc hµng hãa vµ gi¸ c¶ do cÊp trªn quy ®Þnh. Thùc chÊt lµ mét ®¬n vÞ trung gian nhËn vËt t- tõ c¸c nguån (s¶n xuÊt, nhËp khÈu) råi ®iÒu ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cung øng c¸c ®Þa ph-¬ng. Giai ®o¹n nµy ch-a cã kh¸i niÖm kinh doanh mµ C«ng ty chØ lµ mét tæ chøc ®iÒu hµng néi bé ngµnh vËt t-. 3 Tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1980, ph-¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty kh«ng thay ®æi nh-ng ngoµi ph¹m vi ®¸p øng cho c¸c tØnh miÒn B¾c cßn cã nhiÖm vô ®iÒu hµng cho c¸c c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vøc trùc thuéc Tæng c«ng ty hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ®ãng t¹i §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh, B¾c Th¸i vµ H¶i Phßng. §ång thêi víi nhiÖm vô ®iÒu hµng néi bé ngµnh, C«ng ty cßn ®-îc giao nhiÖm vô cung øng trùc tiÕp cho c¸c nhu cÇu sö dông t¹i thµnh phè Hµ Néi. Nh- vËy, tÝnh chÊt ho¹t ®éng vµ kinh doanh trong giai ®o¹n nµy ®· thay ®æi, C«ng ty võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng trung -¬ng võa lµ c«ng ty khu vùc, võa ®iÒu hµng võa ®¸p øng nhu cÇu trùc tiÕp. Tõ n¨m 1980 ®Õn n¨m 1983, C«ng ty lµ thµnh viªn cña Liªn hiÖp cung øng vËt t- khu vùc I. Ph-¬ng thøc kinh doanh vÉn gi÷ nguyªn nh-ng ®Þa bµn chØ cßn l¹i 6 tØnh vµ Hµ Néi, C«ng ty trë thµnh c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc. Tõ n¨m 1983 ®Õn n¨m 1985, C«ng ty chuyÓn sang trùc thuéc Liªn hiÖp xuÊt nhËp khÈu vËt t-, cã nhiÖm vô ®¸p øng trùc tiÕp nhu cÇu cho khu vùc Hµ Néi vµ ®iÒu hµng cho c¸c Liªn hiÖp cung øng vËt t- khu vùc. Giai ®o¹n nµy C«ng ty l¹i trë l¹i võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng trung -¬ng võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc. N¨m 1985, Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ ®-îc thµnh lËp l¹i vµ C«ng ty VËt liÖu ®iÖn lµ doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. Lóc nµy tªn gäi cña c«ng ty ®-îc ®æi thµnh C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. NhiÖm vô cña c«ng ty lµ cung øng trùc tiÕp cho nhu cÇu cña khu vùc Hµ Néi vµ ®iÒu hµng cho c¸c c«ng ty vËt ttæng hîp c¸c tØnh miÒn B¾c (trõ khu vùc do C«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn H¶i Phßng ®¶m nhËn). N¨m 1993, theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT c«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 613/TM-TCCB ngµy 28-5-1993 cña Bé tr-ëng Bé th-¬ng m¹i vµ tõ n¨m 1994, C«ng ty trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i. 4 Tõ n¨m 1989, víi c¸c quan hÖ giao dÞch bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, C«ng ty b¾t ®Çu sö dông tªn giao dÞch viÕt t¾t lµ ELMACO vµ tõ ®ã ®Õn nay, th-¬ng hiÖu vµ biÓu tr-ng ELMACO ®· trë thµnh quen thuéc ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. 30 n¨m mét chÆng ®-êng kh«ng nhá víi nhiÒu sù thµnh c«ng, ph¸t triÓn còng nh- suy gi¶m nh-ng ELMACO ®· v÷ng b-íc v-ît qua ®-îc nh÷ng ®iÒu ®ã. Tr-íc mÆt ELMACO sÏ cßn rÊt nhiÒu chÆng ®-êng khã kh¨n vÊt v¶ nh-ng víi lÞch sö ph¸t triÓn 30 n¨m vµ ®Æc biÖt lµ trong 15 n¨m ®æi míi ®· lµ mét thùc tiÔn chøng minh sinh ®éng mét xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ng-îc lµ ELMACO sÏ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ tr-êng tån trong mäi thö th¸ch cña th-¬ng tr-êng. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty: 1.Chøc n¨ng: Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc ph©n c«ng tæ chøc kinh doanh ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ, c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ tæng hîp phôc vô s¶n xuÊt tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, C«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng sau: -Kinh doanh c¸c lo¹i vËt t-, hµng hãa thuéc ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. -Trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng hãa phôc vô cho s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c. Chó träng nhËp khÈu hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. -Trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu c¸c lo¹i vËt t-, l©m n«ng h¶i s¶n ®Ó t¹o ngo¹i tÖ phôc vô cho c«ng t¸c nhËp khÈu theo yªu cÇu. -Trùc tiÕp ký hîp ®ång mua, bao tiªu hµng hãa s¶n xuÊt trong n-íc vµ khai th¸c hµng tån kho còng nh- hµng phi mËu dÞch ®Ó phôc vô cho mäi nhu cÇu. -Tæ chøc b¸n vËt t- hµng hãa, phôc vô cho mäi ®èi t-îng, chó träng phôc vô trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh, quan t©m phôc vô tèt cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n-íc. -Tæ chøc b¸n vËt t- hµng hãa cho c¸c c«ng ty vËt t- tæng hîp tØnh vµ c¸c c«ng ty trong khu vùc 5 -Tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô trong n-íc vµ sau cung øng. Më réng c¸c h×nh thøc v¨n minh th-¬ng nghiÖp vËt t-, n©ng cao uy tÝn, ®é tin cËy trong kinh doanh. -Tæ chøc liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt gia c«ng. Hîp t¸c ®Çu t- vèn víi c¸c tæ chøc trong n-íc vµ quèc tÕ theo h-íng dÉn cña Tæng c«ng ty, nh»m t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu vµ lµm tiÒn ®Ò cho nhËp khÈu. 2.NhiÖm vô cña C«ng ty: Víi môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng nh- trªn C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô: -Tæ chøc tèt viÖc ®iÒu tra nhu cÇu, n¾m b¾t c¸c nhu cÇu tõ ®ã cã kÕ ho¹ch mua hµng nhËp khÈu, mua hµng s¶n xuÊt trong n-íc, b¸n hµng cho c¸c c«ng ty vËt t- c¸c tØnh thuéc Bé vµ b¸n trùc tiÕp cho mäi nhu cÇu kh¸c vÒ hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ theo kÕ ho¹ch vµ sù ph©n c«ng cña C«ng ty. -Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch thÓ lÖ cña ngµnh vµ luËt ph¸p cña Nhµ n-íc. -Tæ chøc tèt viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh khai th¸c mäi nguån vËt t- hµng hãa. -Th-êng xuyªn n¾m c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng mua, thÞ tr-êng b¸n trong vµ ngoµi n-íc. ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó khai th¸c vµ n©ng cao chÊt l-îng kinh doanh. §¶m b¶o v¨n minh th-¬ng nghiÖp nh»m ®¸p øng vËt t- cho mäi nhu cÇu. -Tæ chøc qu¶n lý toµn diÖn trong c«ng ty, b»ng hÖ thèng v¨n hãa, néi quy, quy chÕ, chÕ ®é. §¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng kh«ng ngõng v-¬n lªn. -Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, b¶o toµn vèn vµ kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng vèn theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña C«ng ty, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.QuyÒn h¹n cña c«ng ty: 6 §-îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc giao dÞch ®µm ph¸n ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua, hîp ®ång b¸n vµ hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc ®¶m b¶o ®óng chÝnh s¸ch cña ngµnh vµ cña Nhµ n-íc. C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ lµ ®¬n vÞ kinh tÕ kinh doanh ®-îc Tæng c«ng ty giao vèn. §-îc quyÒn huy ®éng vèn ë c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n-íc. §-îc quyÒn hîp t¸c ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc theo ®óng luËt cña Nhµ n-íc hiÖn hµnh vµ h-íng dÉn cña Tæng c«ng ty. §-îc tham gia c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn kinh doanh t¹i thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. §-îc chñ ®éng trong viÖc tæ chøc m¹ng l-íi kinh doanh theo sù ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty cho phï hîp, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng cña ngµnh hµng. §-îc quyÒn tuyÓn dông vµ cho th«i viÖc ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch. §-îc quyÒn quy ho¹ch, ®µo t¹o båi d-ìng bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm c¸c c¸n bé cÊp tr-ëng phßng, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trong C«ng ty. §ång thêi ®Ò nghÞ lªn Tæng c«ng ty vµ Bé bæ nhiÖm chøc Phã Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc C«ng ty. C¨n cø vµo quy chÕ vµ kh¶ n¨ng kinh doanh, C«ng ty ®-íc phÐp cö c¸n bé ®i n-íc ngoµi vµ ®-îc mêi kh¸ch n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu, ®µm ph¸n ký hîp ®ång kinh tÕ phôc vô kinh doanh cña C«ng ty, thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña ngµnh vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, ®¶m b¶o an ninh bÝ mËt. Víi ph-¬ng ch©m vµ ®-êng lèi ®óng ®¾n cña m×nh, C«ng ty hoµn toµn trô v÷ng trong c¬ chÕ míi, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®¹t møc t¨ng tr-ëng nhanh vµ v÷ng ch¾c nhÊt trong ngµnh Th-¬ng m¹i. Ngoµi phÇn ®ãng gãp cho 7 ng©n s¸ch Nhµ n-íc, C«ng ty cßn dµnh ®-îc mét phÇn tÝch lòy dïng cho ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt, x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Çu t- kinh doanh. Trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng Nam ¸ vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt cña ngµnh vËt t-, nguyªn nhiªn liÖu ®· g©y kh«ng Ýt nh÷ng thiÖt h¹i vµ khã kh¨n cho C«ng ty. Song víi sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña ban l·nh ®¹o, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè g¾ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn nh÷ng khã kh¨n ®ã ®· ®-îc kh¾c phôc vµ C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 8 B.C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. I.C¬ cÊu tæ chøc: C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi h¬n 400 nh©n viªn. Nhµ m¸y cã c¬ cÊu tæ chøc còng gièng nh- c¬ cÊu tæ chøc chung cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh¸c víi ®Çy ®ñ c¸c phßng ban vµ c¸c phßng chøc n¨ng tõ gi¸m ®èc tíi phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kinh doanh...C¸c phßng ban nµy ®-îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh. C¬ cÊu tæ chøc ®-îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: 9 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh c¸p Phßng kinh doanh nguyªn liÖu Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh vßng bi Phßng kinh doanh xuÊt khÈu Phßng kinh doanh hãa chÊt Phã gi¸m ®èc C¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn kinh doanh 10 C¸c xÝ nghiÖp kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô kÕ to¸n vµ vèn XÝ nghiÖp thiÕt bÞ ®iÖn Nhµ m¸y c¸p II.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: §øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc C«ng ty do Bé tr-ëng Bé th-¬ng m¹i trùc tiÕp bæ nhiÖm, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖn toµn diÖn vµ ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña toµn C«ng ty tr-íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ tr-íc ph¸p luËt. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 3 phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò b¸t vµ Bé th-¬ng m¹i quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Bé ph©n chuyªn m«n gåm cã 2 phßng qu¶n lý vµ 5 phßng kinh doanh. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 2 ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ã lµ Nhµ m¸y s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. Phô tr¸ch mçi ®¬n vÞ lµ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, tr-ëng c¸c chi nh¸nh, c¸c tr-ëng phã c¸c phßng ban. NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban nh- sau: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô s¾p xÕp, tæ chøc ph©n c«ng lùc l-îng lao ®éng, tuyÓn dông, ®µo t¹o c¸n bé, n©ng bËc l-¬ng cho nh©n viªn hµng n¨m theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã 19 nh©n viªn. STT ChØ tiªu Sè l-îng 1 Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc 7 2 Lao ®éng trung cÊp 2 3 B¶o vÖ 8 -Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ sè hiÖn cã cña c¸c lo¹i vèn, quÜ, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ kinh doanh hµng n¨m, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tæ chøc b¶o qu¶n, l-u tr÷ sè liÖu, hå s¬… 11 -Phßng vèn vµ kÕ ho¹ch: Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tham m-u cho C«ng ty ®ång thêi qu¶n lý trùc tiÕp t×nh h×nh chu chuyÓn tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng nî. -C¸c phßng kinh doanh: Tïy thuéc vµo sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cña ban qu¶n lý c¸c phßng kinh doanh cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa trong nhãm ngµnh hµng ®-îc giao. -C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: Lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh theo chuyªn ngµnh ®-îc ph©n c«ng, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh tr-íc ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt. -C¸c chi nh¸nh: Lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, thùc hiÖn nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô toµn bé nh÷ng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty trªn ®Þa bµn chi nh¸nh qu¶n lý. C.Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: I.M«i tr-êng kinh doanh: 1.M«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty: ELMACO lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt. Tr-íc khi chuyÓn sang c¬ chÕ kinh doanh míi, còng nh- tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ cïng lÜnh vùc nãi ®Õn l-u th«ng t- liÖu s¶n xuÊt c¶ trong lý luËn vµ thùc tiÔn ng-êi ta th-êng coi ®ã lµ mét lÜnh vùc l-u th«ng ®Æc biÖt ®-îc gäi lµ cung øng vËt t-. TÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng hãa t- liÖu s¶n xuÊt ®-îc ng-êi ta g¸n cho nã mét c¸ch chñ quan duy ý chÝ v× nã ®-îc tiªu dïng cho s¶n xuÊt. Phï hîp vµ g¾n liÒn víi quan ®iÓm ®ã lµ c¬ chÕ bao cÊp trong viÖc ®¶m b¶o vËt t- cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh lÞch sö cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. ChØ cã ®iÒu khi nµo vµ lóc nµo th× vÊn ®Ò ®-îc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ biÕn thµnh ho¹t ®éng thùc tiÔn. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c 12 h¹i cña c¬ chÕ ®ã ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ víi ELMACO nãi riªng ®· tõng ®-îc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch. N¨m 1986 lµ n¨m ®Çu tiªn cña thêi kú chuyÓn ®æi t- duy, ®-êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ n¨m 1988 lµ n¨m ®Çu tiªn cña thêi kú vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ míi. Thùc chÊt cña c¬ chÕ míi lµ sù nhËn thøc vµ vËn dông ®Çy ®ñ c¸c quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng hãa vµo qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ. §èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ th× thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®æi míi trong doanh nghiÖp cã thÓ kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh vËn hµnh doanh nghiÖp vµ chuyÓn sang c¬ chÕ míi ®èi víi EELMACO ®· ®-îc chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn tõ rÊt sím, nªn qu¸ tr×nh tiÕp thu vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ míi võa cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt võa cã b-íc ®i rÊt ng¾n ®· hßa nhËp ®-îc víi m«i tr-êng kinh doanh míi. Sù kh¸c biÖt nµy võa lµ ®Æc ®iÓm cña mét qu¸ tr×nh t×m kiÕm nh÷ng m« h×nh gi¶i ph¸p chung ®èi víi qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, võa lµ ®Æc ®iÓm riªng cña ELMACO. ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cïng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét trong nh÷ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChÝnh phñ ®ang khuyÕn khÝch sù ®Çu t- tõ n-íc ngoµi nªn dÉn tíi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang kinh doanh lµ rÊt lín. Tuy nhiªn l-îng vËt liÖu ®iÖn s¶n xuÊt trong n-íc chØ ®¶m b¶o 40% cho nªn nÕu chØ dùa vµo s¶n xuÊt trong n-íc th× C«ng ty kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®-îc. §Ó ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu nÒn kinh tÕ, C«ng ty ph¶i nhËp c¸p tõ n-íc ngoµi. C«ng ty cã quan hÖ b¹n hµng víi nhiÒu n-íc nh- §øc, Hungari, Hµn Quèc, Trung Quèc… C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ cã trô së chÝnh ®Æt t¹i thñ ®« Hµ Néi, mét trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa cña c¶ n-íc, cho nªn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi cho viÖc më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn C«ng ty còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty liªn doanh rÊt n¨ng ®éng, linh ho¹t trong nÒn kinh tÕ. 13 M«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty mang l¹i cho C«ng ty rÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh nh-ng ®ång thêi còng mang ®Õn nhiÒu thö th¸ch cho C«ng ty. 2.M«i tr-êng kinh doanh bªn trong cña C«ng ty: *VÒ nh©n sù cña C«ng ty: Theo b¶ng tæng hîp sè l-îng, chÊt l-îng lao ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y, sè lao ®éng trong C«ng ty nãi chung kh«ng thay ®æi nhiÒu, chªnh lÖch chØ trong kho¶ng tõ 5 ®Õn 10 ng-êi. §©y lµ yÕu tè rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty. §¹i ®a sè lao ®éng cña C«ng ty cã tr×nh ®é lµ trung häc chuyªn nghiÖp, con sè nµy lªn ®Õn kho¶ng 150 ng-êi. ChØ tiªu 1999 2000 2001 1.Tæng sè lao ®éng trong diÖn qu¶n lý. 420 410 415 Trong ®ã: Lao ®éng n÷ 175 172 170 - Lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn 110 117 119 - Trung häc chuyªn nghiÖp. 146 151 150 - C«ng nh©n kü thuËt bËc 4 trë lªn. 73 73 73 - C«ng nh©n kü thuËt d-íi bËc 4. 36 34 34 - C«ng nh©n kü thuËt ch-a qua ®µo t¹o. 55 45 44 70 86 88 +N÷ 36 40 41 +Nam. 34 46 47 130 135 136 +N÷ 48 52 52 +Nam 82 83 84 120 31 28 2.Ph©n theo tr×nh ®é lao ®éng. 3. Ph©n theo ®é tuæi lao ®éng vµ giíi tÝnh - D-íi 30 tuæi. - Tõ 31 ®Õn 40 tuæi. - Tõ 41 ®Õn 50 tuæi. 14 +N÷ 35 +Nam 85 - Tõ 51 ®Õn 60 tuæi. 100 89 88 +N÷ 50 49 47 +Nam 50 40 41 +Lao ®éng trùc tiÕp. 210 220 223 +Lao ®éng gi¸n tiÕp. 80 70 67 +Lao ®éng trùc tiÕp. 105 110 112 +Lao ®éng gi¸n tiÕp 25 20 18 4.Ph©n theo c¬ cÊu lao ®éng -Th-¬ng m¹i dÞch vô. -Lao ®éng s¶n xuÊt. *VÒ mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty: N¨m 1981 theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, sù bao cÊp kh«ng cßn, nh÷ng ngµnh hµng kh«ng thiÕt yÕu nh- ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ hoµn toµn ®-îc th¶ næi. §©y lµ ngµnh hµng mµ hÇu hÕt lµ s¶n phÈm hµng hãa ®· hoµn chØnh, ®Æc biÖt phøc t¹p vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, nhá lÎ vµ khã kinh doanh nhÊt trong toµn bé hÖ thèng cung øng vËt t- tr-íc ®©y, mµ chØ riªng ELMACO lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc kinh doanh mÆt hµng nµy vµ kh«ng kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c. ELMACO th-êng chiÕm tõ 70% ®Õn 75% doanh sè b¸n cña ngµnh hµng trªn toµn quèc nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi th× doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy vËy, c¸i khã kh«ng bã c¸i kh«ng bëi ngay tõ khi míi b¾t ®Çu chuyÓn sang c¬ chÕ míi th× quan ®iÓm xuyªn suèt cña ELMACO lµ ph¶i ®èi xö hµng hãa ®óng víi t- c¸ch cña hµng hãa. Do vËy ELMACO ®· tõng b-íc më réng mÆt hµng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. §a d¹ng hãa kinh doanh cña ELMACO bao gåm nhiÒu lÜnh vùc: Th-¬ng m¹i, dÞch vô c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt. 15 VÒ mÆt hµng th× kh«ng bã hÑp trong mÆt hµng ®-îc ph©n c«ng kinh doanh mµ chuyÓn h-íng sang kinh doanh tæng hîp ®Ó khai th¸c vµ tËn dông hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng nhá bÐ cña chÝnh m×nh. Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, ELMACO chó träng ®Çu t- ph¸t triÓn kinh doanh tr-íc hÕt lµ c¸c lo¹i vËt t- hµng hã cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn c¸c mÆt hµng ®-îc ph©n c«ng chuyªn doanh tr-íc ®©y bao gåm c¸c lo¹i vËt t- hµng hãa cïng nhãm vµ gÇn nhãm tÝnh n¨ng sö dông, ®ång bé hãa hoÆc n©ng cao tÝnh n¨ng sö dông, c¸c lo¹i vËt t- cho s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn. §©y lµ nh÷ng lo¹i vËt t- hµng hãa mµ ELMACO cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn vÒ kü thuËt vµ th-¬ng m¹i, mÆt kh¸c nÕu lµ vËt t- nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ ELMACO kinh doanh th× quan hÖ cung cÊp vËt t- vµ tiªu thô s¶n phÈm gi÷a hai bªn dÔ t¹o ®-îc mèi quan t©m chung v× lîi Ých cña ng-êi s¶n xuÊt vµ cña c¶ ELMACO. Víi ®Þnh h-íng nµy ELMACO ®· triÓn khai kinh doanh thµnh c«ng nhiÒu mÆt hµng míi nh- c¸p nh«m(thuéc ngµnh kim khÝ, cïng nhãm tiªu dïng cña c¸p ®iÖn), vßng bi, d©y ®iÖn tõ (thuéc ngµnh thiÕt bÞ phô tïng, cho s¶n xuÊt ®éng c¬ ®iÖn, qu¹t ®iÖn), kim lo¹i mµu, thÐp l¸ kü thuËt ®iÖn (thuéc ngµnh kim khÝ, cho s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn), chÊt dÎo (thuéc ngµnh hãa chÊt, cho s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, s¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn), m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y nÐn khÝ, m¸y b¬m n-íc (thuéc ngµnh thiÕt bÞ phô tïng) vµ mét sè mÆt hµng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng mÆt hµng cã nhu cÇu cao trªn thÞ tr-êng hoÆc cã mèi quan hÖ th-¬ng m¹i réng r·i, cã nhu cÇu ®ång bé hã cung cÊp ®Òu ®-îc ELMACO quan t©m nghiªn cøu vµ ®Çu t- nÕu cã thÓ, mét sè mÆt hµng ®· ®-îc triÓn khai kinh doanh tèt nh- que hµn ®iÖn, c¸p thÐp, khung nh«m, s¨m lèp « t«, b×nh ®iÖn, xe m¸y. Trong lÜnh vùc dÞch vô, kh«ng kÓ nh÷ng dÞch vô th«ng th-êng mang tÝnh bæ sung vµ hoµn thiÖn cña qu¸ tr×nh kinh doanh th-¬ng m¹i, ELMACO ®i vµo lÜnh vùc dÞch vô cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh- söa ch÷a thu ®æi thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, l¾p ®Æt ®iÖn néi thÊt, ®iÖn chiÕu s¸ng c«ng céng, x©y l¾p ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn 16 ¸p 35 kv. Nh÷ng dÞch vô nµy cã lîi thÕ lµ d-îc hç trî tõ chÝnh ho¹t ®éng th-¬ng m¹i qua viÖc cung cÊp vËt t- thiÕt bÞ vµ th«ng tin tõ c¸c nguån tiÒm n¨ng còng nh- nhu cÇu. Ho¹t ®éng dÞch vô cho thuª kho b·i, cöa hµng theo nguyªn t¾c lîi thÕ so s¸nh còng ®-îc tËn dông triÖt ®Ó, võa khai th¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, võa t¹o tiÒn ®Ò t¸i t¹o nhanh vµ më réng dÇu t- c¬ së vËt chÊt cho kinh doanh th-¬ng m¹i, dÞch vô tõ chÝnh nguån thu cña ho¹t ®éng dÞch vô nµy. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, ELMACO b¾t ®Çu ®i tõ liªn kÕt s¶n xuÊt phi h×nh thøc th«ng qua viÖc cÊp nguyªn liÖu ®Ó mua s¶n phÈm d-íi c¶ hai h×nh thøc lµ b¸n nguyªn liÖu mua s¶n phÈm vµ cÊp nguyªn liÖu mua s¶n phÈm, ®Æt hµng theo tÝnh n¨ng, mÉu m·. Sau giai ®o¹n nµy, ELMACO tiÕn hµnh ®Æt s¶n xuÊt chi tiÕt c¬ b¶n råi tæ chøc s¶n xuÊt chi tiÕt phô, l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. Lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, ELMACO cã lîi thÕ vÒ n¾m nhu cÇu vµ hiÓu râ nhu cÇu tiªu dïng nªn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm kh«ng qu¸ phøc t¹p vÒ kü thuËt th× con ®-êng ®i ®Õn s¶n xuÊt dÔ dµng ®-îc thùc hiÖn. ELMACO thµnh c«ng trong viÖc s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c phô kiÖn ®iÖn th«ng dông nh- cÇu dao, cÇu ch×, æ c¾m, phÝch c¾m, ®ui ®Ìn vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nh- ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng, d©y ®iÖn, m¸y hµn hå quang… *VÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty: Kh«ng chØ ®a d¹ng hãa kinh doanh mµ viÖc më réng thÞ tr-êng kinh doanh còng rÊt quan träng. KÓ tõ khi gi¶i t¸n Liªn hiÖp xuÊt nhËp khÈu vËt t- vµ Liªn hiÖp cung øng vËt t- khu vùc ®Ó tæ chøc l¹i c¸c tæng c«ng ty ngµnh hµng n¨m 1985, duy nhÊt ELMACO lµ mét c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc chØ kinh doanh vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ n»m trong Tæng c«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. Víi ®Þa bµn ®-îc ph©n c«ng lµ trùc tiÕp cung øng ®Õn c¸c ®¬n vÞ sö dông t¹o ®Þa bµn Hµ Néi vµ rãt hµng ®iÒu chuyÓn cho c¸c c«ng ty vËt t- tæng hîp cña 14 tØnh tõ Hµ TÜnh trë ra (trõ 4 tØnh duyªn h¶i phÝa B¾c) vµ ®iÒu chuyÓn néi bé ngµnh hµng cho c¸c c«ng ty chuyªn doanh khu vùc. ViÖc ®iÒu 17 chuyÓn néi bé trong ngµnh vËt t- hoÆc trong néi bé ngµnh hµng lµ mét nhiÖm vô theo chøc n¨ng vµ c¬ chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña ngµnh lóc ®ã. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ kinh doanh míi, c¸c nguån hµng truyÒn thèng do Tæng c«ng ty ph©n chia bÞ thu hÑp vµ tû träng c¸c nguån tù t¹o cña C«ng ty t¨ng lªn, gi¸ c¶ thùc hiÖn theo chÕ ®é míi th× phÇn hµng do C«ng ty t¹o nguån kh«ng thÓ thùc hiÖn chiÕt khÊu nh­ nguån hµng do Tæng c«ng ty “cho” mµ ph¶i thùc hiÖn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tõ ®Çu n¨m 1990, ELMACO ®· tæ chøc hµng lo¹t c¸c nhãm tiÒn tr¹m tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ tr-êng c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm bao gåm c¸c thµnh phè lín, c¸c khu c«ng nghiÖp, ®Çu mèi giao th«ng ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc më réng thÞ tr-êng mét c¸ch quy m« vµ bµi b¶n h¬n. Tõ cuèi n¨m 1990 ®Õn ®Çu n¨m 1992, sau b-íc kh¶o s¸t ®iÒu tra c¬ b¶n, lÇn l-ît hÖ thèng kinh doanh vµ tiÕp thÞ cña ELMACO ®-îc chÝnh thøc triÓn khai d-íi h×nh thøc chi nh¸nh t¹i L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn, Nam §Þnh, Thanh Hãa, Vinh, §«ng Hµ, §µ N½ng, Quy Nh¬n, thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu vµ hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng kinh doanh t¹i khu vùc néi ngo¹i thµnh Hµ Néi. Cho ®Õn nay ngoµi hÖ thèng t¹i Hµ Néi ®-îc t¨ng c-êng vµ më réng ELMACO ®· ®øng v÷ng vµ tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ë c¸c chi nh¸nh Th¸i Nguyªn, Qu¶ng Ninh, §«ng Hµ, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. C¸c chi nh¸nh nµy kh«ng chØ tæ chøc kinh doanh t¹i ®Þa ph-¬ng mµ chi nh¸nh ®Æt trô së mµ trë thµnh nh÷ng ELMACO khu vùc ®ång thêi víi hÖ thèng chi nh¸nh, ELMACO còng t¹o dùng, h×nh thµnh mét sè ®¹i lý, nhµ ph©n phèi chÝnh t¹i nhiÒu tØnh vµ thµnh phè kh¸c. Ngoµi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr-êng trong n-íc, C«ng ty còng chó träng ®Õn viÖc më réng thÞ tr-êng ra n-íc ngoµi. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt t¹i nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi nh- §µi Loan, Trung Quèc, Th¸i Lan, §øc, Braxin, Hµn Quèc… 3.M«i tr-êng c¹nh tranh: Ngµnh hµng mµ ELMACO kinh doanh lµ ngµnh hµng khã kinh doanh nhÊt trong c¸c lo¹i vËt t- kü thuËt, ngay c¶ trong thêi bao cÊp khi mµ c¶ n-íc cã mét 18 tæng c«ng ty ngµnh hµng th× c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh còng chØ tËp trung vµo kinh doanh hãa chÊt vµ cho ®Õn nay duy nhÊt chØ cã ELMACO lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc kinh doanh ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn –dông cô c¬ khÝ lµ chÝnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh C«ng ty ELMACO cßn cã nhiÒu c«ng ty kh¸c cã cïng kinh doanh mÆt hµng nh- ELMACO kinh doanh. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c C«ng ty tr-íc ®©y trùc thuéc Tæng c«ng ty hãa chÊt nh- C«ng ty Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi, C«ng ty Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn H¶i Phßng, C«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn §µ N½ng, C«ng ty Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ nh÷ng c«ng ty c¹nh tranh m¹nh nhÊt víi ELMACO. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh¸c nh- C«ng ty TNHH Hµ ViÖt, C«ng ty NhËt Linh, Hîp t¸c x· Tù C-êng. II.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Ra ®êi tõ khi ®Êt n-íc cßn chiÕn tranh, ®Õn nay ELMACO ®· tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. M-êi l¨m n¨m ®Çu trong lÞch sö cña m×nh, ELMACO ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c¶i tæ hÖ thèng cung cÊp t- liÖu s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong sù thay ®æi ®ã cã lÏ kh«ng cã sù thay ®æi nµo vÒ chÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña ELMACO. ThÕ hÖ nh÷ng ng-êi ®i tr-íc ®· x©y dùng ELMACO b»ng tÊt c¶ tinh thÇn vµ nhiÖt huyÕt cña m×nh cã ®-îc. BiÕt bao c«ng søc, trÝ tuÖ vµ må h«i ®· ®æ ra cho viÖc t¹o dùng c¬ së vËt chÊt ban ®Çu, tæ chøc tiÕp nhËn, b¶o vÖ, b¶o qu¶n hµng hã trong thêi kú chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai vµ ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn nguån hµng phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt sau chiÕn tranh. Nh÷ng bµi häc, c¸ch lµm trong viÖc ph¸t triÓn t¹o nguån cña ngµnh vËt t- cã lÏ chØ riªng cã ë ELMACO, C«ng ty ®· nhËn thÊy kh«ng thÓ chØ tr«ng chê vµo nhËp khÈu mµ cßn cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt trong n-íc víi nhiÒu mÆt hµng vµ chÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o ra sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn vµ s¸t thùc tÕ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 19 T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ ng-îc l¹i vÊn ®Ò tµi chÝnh còng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 ¦íc thùc So s¸nh hiÖn 2001 2000/1999 2001/2000 1.Tæng doanh thu Tr.®ång 148789 244996 2.Nép ng©n s¸ch Tr.®ång 29137 32450 §ång 600000 phÝ Tr.®ång 3.Thu nhËp b×nh 285000 131.56 116.3 22000 111.37 67.79 745000 860000 124.16 115.43 10556 12943 14641 122.6 131.12 7.09 5.28 2.639 74.47 49.981 qu©n ng-êi/th¸ng 4.Tæng chi kinh doanh 5.Tû suÊt chi phÝ % 6.Lîi nhuËn. Ng.®ång 131310 180420 137.4 % 0.088 0.094 106.01 7.Tû suÊt lîi nhuËn (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001) Dùa vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña 3 n¨m 1999, 2000, 2001 cã thÓ thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc t¨ng. N¨m 2000 kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty kh¶ quan h¬n so víi n¨m 1999. C¸c chØ tiªu ®Æt ra ®Çu n¨m kÕ ho¹ch thùc hiÖn kh¸ tèt. VÒ doanh thu b¸n hµng n¨m 2000: 10 th¸ng ®Çu n¨m doanh sè ®¹t 190538 triÖu ®ång b»ng 100.2% kÕ ho¹ch. C¶ n¨m ®¹t 244936 triÖu ®ång b»ng 126% so víi kÕ ho¹ch t¨ng 26%. So víi n¨m 1999 t¨ng sè tuyÖt ®èi lµ 86000 triÖu ®ång, sè t-¬ng ®èi lµ 53%. VÒ c¬ cÊu kinh doanh: XuÊt khÈu ®¹t 300000 USD t-¬ng øng víi 4350 triÖu ®ång ®¹t 24% chiÕm 2% tæng doanh thu. B¸n néi ®Þa ®¹t 225650 triÖu ®ång t¨ng so víi kÕ ho¹ch 50650 triÖu ®ång, sè t-¬ng ®èi lµ 29%. 20
- Xem thêm -