Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty vật liệu và dụng cụ cơ khí elmaco

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu. §æi míi doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng ph¶i chØ nh»m t¨ng, gi¶m sè lîng doanh nghiÖp nhµ níc hay tû lÖ vèn cña Nhµ níc trong doanh nghiÖp mµ quan träng h¬n lµ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi vµ t¨ng cêng vai trß then chèt cña doanh nghiÖp nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Trong h¬n 10 n¨m qua, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn nhiÒu chñ tr¬ng, biÖn ph¸p nh»m ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc. MÆc dï bèi c¶nh thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p nÒn kinh tÕ trong níc cßn cã nhiÒu khã kh¨n gay g¾t song nhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc trong ®ã cã ELMACO, ®· vît qua thö th¸ch ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Sau mét thêi gian ®i thùc tËp t¹i c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ Elmaco víi môc tiªu lµ: -Mét mÆt, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thêi kú c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. -MÆt kh¸c, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t×m hiÓu lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc, ®Æc ®iÓm ngµnh còng nh cña c«ng ty. Môc lôc. A.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ Elmaco. I.Vµi nÐt vÒ C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO. II.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1 III.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. 1.Chøc n¨ng cña C«ng ty. 2.NhiÖm vô cña C«ng ty. 3.QuyÒn h¹n cña C«ng ty. B.C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. I.C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty C.Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: I.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty. 1.M«i trêng kinh doanh bªn ngoµi. 2.M«i trêng kinh doanh bªn trong. 3.M«i trêng c¹nh tranh cña c«ng ty. II.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty III.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 2.§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty. D.Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. A.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ (ELMACO): I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Ra ®êi tõ khi ®Êt níc cßn chiÕn tranh, ®Õn nay ELMACO ®· tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. ELMACO ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c¶i tæ hÖ thèng cung cÇu t liÖu s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ (VL§-DCCK) ELMACO lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé th¬ng m¹i ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1971 theo quyÕt ®Þnh sè 820/VT- Q§ ngµy 22-12 cña Bé trëng Bé vËt t, trùc thuéc Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ, ®Ó tæ chøc kinh doanh c¸c mÆt hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. C«ng ty VL§-DCCK cã tªn giao dÞch lµ ELMACO, trô së chÝnh ®Æt t¹i 240 T«n §øc Th¾ng Hµ Néi víi tæng diÖn tÝch 2052 m 2. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n göi 2 t¹i ng©n hµng, ®îc phÐp sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo quyÕt ®Þnh sè 366 TN-TCCB ngµy 19/7/1971 cña Bé th¬ng m¹i. Tõ n¨m 1971 ®Õn n¨m 1975, C«ng ty VËt liÖu ®iÖn lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng cña Trung ¬ng cã nhiÖm vô tËp hîp nhu cÇu vµ rãt hµng cho c¸c c«ng ty vËt t tæng hîp c¸c tØnh vµ C«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi. Ph¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n nµy thùc hiÖn hoµn toµn qua hîp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu, ®Þa chØ, danh môc hµng hãa vµ gi¸ c¶ do cÊp trªn quy ®Þnh. Thùc chÊt lµ mét ®¬n vÞ trung gian nhËn vËt t tõ c¸c nguån (s¶n xuÊt, nhËp khÈu) råi ®iÒu ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp cung øng c¸c ®Þa ph¬ng. Giai ®o¹n nµy cha cã kh¸i niÖm kinh doanh mµ C«ng ty chØ lµ mét tæ chøc ®iÒu hµng néi bé ngµnh vËt t. Tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1980, ph¬ng thøc kinh doanh cña C«ng ty kh«ng thay ®æi nhng ngoµi ph¹m vi ®¸p øng cho c¸c tØnh miÒn B¾c cßn cã nhiÖm vô ®iÒu hµng cho c¸c c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vøc trùc thuéc Tæng c«ng ty hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ®ãng t¹i §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh, B¾c Th¸i vµ H¶i Phßng. §ång thêi víi nhiÖm vô ®iÒu hµng néi bé ngµnh, C«ng ty cßn ®îc giao nhiÖm vô cung øng trùc tiÕp cho c¸c nhu cÇu sö dông t¹i thµnh phè Hµ Néi. Nh vËy, tÝnh chÊt ho¹t ®éng vµ kinh doanh trong giai ®o¹n nµy ®· thay ®æi, C«ng ty võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng trung ¬ng võa lµ c«ng ty khu vùc, võa ®iÒu hµng võa ®¸p øng nhu cÇu trùc tiÕp. Tõ n¨m 1980 ®Õn n¨m 1983, C«ng ty lµ thµnh viªn cña Liªn hiÖp cung øng vËt t khu vùc I. Ph¬ng thøc kinh doanh vÉn gi÷ nguyªn nhng ®Þa bµn chØ cßn l¹i 6 tØnh vµ Hµ Néi, C«ng ty trë thµnh c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc. Tõ n¨m 1983 ®Õn n¨m 1985, C«ng ty chuyÓn sang trùc thuéc Liªn hiÖp xuÊt nhËp khÈu vËt t, cã nhiÖm vô ®¸p øng trùc tiÕp nhu cÇu cho khu vùc Hµ Néi vµ ®iÒu hµng cho c¸c Liªn hiÖp cung øng vËt t khu vùc. Giai ®o¹n nµy C«ng ty l¹i trë l¹i võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng trung ¬ng võa lµ c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc. N¨m 1985, Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ ®îc thµnh lËp l¹i vµ C«ng ty VËt liÖu ®iÖn lµ doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty Hãa chÊt-VËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. Lóc nµy tªn gäi cña c«ng ty ®îc ®æi thµnh C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. NhiÖm vô cña c«ng ty lµ cung øng trùc tiÕp cho nhu cÇu cña khu vùc Hµ Néi vµ ®iÒu hµng cho c¸c c«ng ty vËt t tæng hîp 3 c¸c tØnh miÒn B¾c (trõ khu vùc do C«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn H¶i Phßng ®¶m nhËn). N¨m 1993, theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT c«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 613/TM-TCCB ngµy 28-5-1993 cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i vµ tõ n¨m 1994, C«ng ty trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i. Tõ n¨m 1989, víi c¸c quan hÖ giao dÞch bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, C«ng ty b¾t ®Çu sö dông tªn giao dÞch viÕt t¾t lµ ELMACO vµ tõ ®ã ®Õn nay, th¬ng hiÖu vµ biÓu trng ELMACO ®· trë thµnh quen thuéc ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. 30 n¨m mét chÆng ®êng kh«ng nhá víi nhiÒu sù thµnh c«ng, ph¸t triÓn còng nh suy gi¶m nhng ELMACO ®· v÷ng bíc vît qua ®îc nh÷ng ®iÒu ®ã. Tríc mÆt ELMACO sÏ cßn rÊt nhiÒu chÆng ®êng khã kh¨n vÊt v¶ nhng víi lÞch sö ph¸t triÓn 30 n¨m vµ ®Æc biÖt lµ trong 15 n¨m ®æi míi ®· lµ mét thùc tiÔn chøng minh sinh ®éng mét xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ngîc lµ ELMACO sÏ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ trêng tån trong mäi thö th¸ch cña th¬ng trêng. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty: 1.Chøc n¨ng: Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc ph©n c«ng tæ chøc kinh doanh ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ, c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ tæng hîp phôc vô s¶n xuÊt tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, C«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng sau: -Kinh doanh c¸c lo¹i vËt t, hµng hãa thuéc ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. -Trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng hãa phôc vô cho s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c. Chó träng nhËp khÈu hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ. -Trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu c¸c lo¹i vËt t, l©m n«ng h¶i s¶n ®Ó t¹o ngo¹i tÖ phôc vô cho c«ng t¸c nhËp khÈu theo yªu cÇu. -Trùc tiÕp ký hîp ®ång mua, bao tiªu hµng hãa s¶n xuÊt trong níc vµ khai th¸c hµng tån kho còng nh hµng phi mËu dÞch ®Ó phôc vô cho mäi nhu cÇu. -Tæ chøc b¸n vËt t hµng hãa, phôc vô cho mäi ®èi tîng, chó träng phôc vô trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh, quan t©m phôc vô tèt cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc. -Tæ chøc b¸n vËt t hµng hãa cho c¸c c«ng ty vËt t tæng hîp tØnh vµ c¸c c«ng ty trong khu vùc 4 -Tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô trong níc vµ sau cung øng. Më réng c¸c h×nh thøc v¨n minh th¬ng nghiÖp vËt t, n©ng cao uy tÝn, ®é tin cËy trong kinh doanh. -Tæ chøc liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt gia c«ng. Hîp t¸c ®Çu t vèn víi c¸c tæ chøc trong níc vµ quèc tÕ theo híng dÉn cña Tæng c«ng ty, nh»m t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu vµ lµm tiÒn ®Ò cho nhËp khÈu. 2.NhiÖm vô cña C«ng ty: Víi môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng nh trªn C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô: -Tæ chøc tèt viÖc ®iÒu tra nhu cÇu, n¾m b¾t c¸c nhu cÇu tõ ®ã cã kÕ ho¹ch mua hµng nhËp khÈu, mua hµng s¶n xuÊt trong níc, b¸n hµng cho c¸c c«ng ty vËt t c¸c tØnh thuéc Bé vµ b¸n trùc tiÕp cho mäi nhu cÇu kh¸c vÒ hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ theo kÕ ho¹ch vµ sù ph©n c«ng cña C«ng ty. -Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch thÓ lÖ cña ngµnh vµ luËt ph¸p cña Nhµ níc. -Tæ chøc tèt viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh khai th¸c mäi nguån vËt t hµng hãa. -Thêng xuyªn n¾m c¸c nhu cÇu cña thÞ trêng mua, thÞ trêng b¸n trong vµ ngoµi níc. ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó khai th¸c vµ n©ng cao chÊt lîng kinh doanh. §¶m b¶o v¨n minh th¬ng nghiÖp nh»m ®¸p øng vËt t cho mäi nhu cÇu. -Tæ chøc qu¶n lý toµn diÖn trong c«ng ty, b»ng hÖ thèng v¨n hãa, néi quy, quy chÕ, chÕ ®é. §¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng kh«ng ngõng v¬n lªn. -Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, b¶o toµn vèn vµ kh«ng ngõng t¨ng trëng vèn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña C«ng ty, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 3.QuyÒn h¹n cña c«ng ty: §îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc giao dÞch ®µm ph¸n ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua, hîp ®ång b¸n vµ hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®¶m b¶o ®óng chÝnh s¸ch cña ngµnh vµ cña Nhµ níc. C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ lµ ®¬n vÞ kinh tÕ kinh doanh ®îc Tæng c«ng ty giao vèn. §îc quyÒn huy ®éng vèn ë c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc. 5 §îc quyÒn hîp t¸c ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc theo ®óng luËt cña Nhµ níc hiÖn hµnh vµ híng dÉn cña Tæng c«ng ty. §îc tham gia c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn kinh doanh t¹i thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. §îc chñ ®éng trong viÖc tæ chøc m¹ng líi kinh doanh theo sù ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty cho phï hîp, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng cña ngµnh hµng. §îc quyÒn tuyÓn dông vµ cho th«i viÖc ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch. §îc quyÒn quy ho¹ch, ®µo t¹o båi dìng bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm c¸c c¸n bé cÊp trëng phßng, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trong C«ng ty. §ång thêi ®Ò nghÞ lªn Tæng c«ng ty vµ Bé bæ nhiÖm chøc Phã Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc C«ng ty. C¨n cø vµo quy chÕ vµ kh¶ n¨ng kinh doanh, C«ng ty ®íc phÐp cö c¸n bé ®i níc ngoµi vµ ®îc mêi kh¸ch níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu, ®µm ph¸n ký hîp ®ång kinh tÕ phôc vô kinh doanh cña C«ng ty, thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña ngµnh vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc, ®¶m b¶o an ninh bÝ mËt. Víi ph¬ng ch©m vµ ®êng lèi ®óng ®¾n cña m×nh, C«ng ty hoµn toµn trô v÷ng trong c¬ chÕ míi, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®¹t møc t¨ng trëng nhanh vµ v÷ng ch¾c nhÊt trong ngµnh Th¬ng m¹i. Ngoµi phÇn ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ níc, C«ng ty cßn dµnh ®îc mét phÇn tÝch lòy dïng cho ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt, x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Çu t kinh doanh. Trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng Nam ¸ vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt cña ngµnh vËt t, nguyªn nhiªn liÖu ®· g©y kh«ng Ýt nh÷ng thiÖt h¹i vµ khã kh¨n cho C«ng ty. Song víi sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña ban l·nh ®¹o, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè g¾ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn nh÷ng khã kh¨n ®ã ®· ®îc kh¾c phôc vµ C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 6 7 B.C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty. I.C¬ cÊu tæ chøc: C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ ELMACO lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc víi h¬n 400 nh©n viªn. Nhµ m¸y cã c¬ cÊu tæ chøc còng gièng nh c¬ cÊu tæ chøc chung cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c víi ®Çy ®ñ c¸c phßng ban vµ c¸c phßng chøc n¨ng tõ gi¸m ®èc tíi phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kinh doanh...C¸c phßng ban nµy ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh. C¬ cÊu tæ chøc ®îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: 8 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh c¸p Phßng kinh doanh nguyªn liÖu Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh vßng bi Phßng kinh doanh xuÊt khÈu Phßng kinh doanh hãa chÊt Phã gi¸m ®èc C¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn kinh doanh 9 C¸c xÝ nghiÖp kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô kÕ to¸n vµ vèn XÝ nghiÖp thiÕt bÞ ®iÖn Nhµ m¸y c¸p II.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: §øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc C«ng ty do Bé trëng Bé th¬ng m¹i trùc tiÕp bæ nhiÖm, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖn toµn diÖn vµ ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña toµn C«ng ty tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ tríc ph¸p luËt. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 3 phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò b¸t vµ Bé th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Bé ph©n chuyªn m«n gåm cã 2 phßng qu¶n lý vµ 5 phßng kinh doanh. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 2 ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ã lµ Nhµ m¸y s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn. Phô tr¸ch mçi ®¬n vÞ lµ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, trëng c¸c chi nh¸nh, c¸c trëng phã c¸c phßng ban. NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban nh sau: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô s¾p xÕp, tæ chøc ph©n c«ng lùc lîng lao ®éng, tuyÓn dông, ®µo t¹o c¸n bé, n©ng bËc l¬ng cho nh©n viªn hµng n¨m theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã 19 nh©n viªn. STT ChØ tiªu Sè lîng 1 Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc 7 2 Lao ®éng trung cÊp 2 3 B¶o vÖ 8 -Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ sè hiÖn cã cña c¸c lo¹i vèn, quÜ, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ kinh doanh hµng n¨m, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tæ chøc b¶o qu¶n, lu tr÷ sè liÖu, hå s¬… -Phßng vèn vµ kÕ ho¹ch: Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tham mu cho C«ng ty ®ång thêi qu¶n lý trùc tiÕp t×nh h×nh chu chuyÓn tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng nî. -C¸c phßng kinh doanh: Tïy thuéc vµo sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cña ban qu¶n lý c¸c phßng kinh doanh cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa trong nhãm ngµnh hµng ®îc giao. -C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: Lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh theo chuyªn ngµnh ®îc ph©n c«ng, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh tríc ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt. -C¸c chi nh¸nh: Lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, thùc hiÖn nghiªn cøu vµ më réng thÞ trêng tiªu thô toµn bé nh÷ng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty trªn ®Þa bµn chi nh¸nh qu¶n lý. C.Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: I.M«i trêng kinh doanh: 1.M«i trêng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty: ELMACO lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc lu th«ng t liÖu s¶n xuÊt. Tríc khi chuyÓn sang c¬ chÕ kinh doanh míi, còng nh tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ cïng lÜnh vùc nãi ®Õn lu th«ng t liÖu s¶n xuÊt c¶ trong lý luËn vµ thùc tiÔn ngêi ta thêng coi ®ã lµ mét lÜnh vùc lu th«ng ®Æc biÖt ®îc gäi lµ cung øng vËt t. TÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng hãa t liÖu s¶n xuÊt ®îc ngêi ta g¸n cho nã mét c¸ch chñ quan duy ý chÝ v× nã ®îc tiªu dïng cho s¶n xuÊt. Phï hîp vµ g¾n liÒn víi quan ®iÓm ®ã lµ c¬ chÕ bao cÊp trong viÖc ®¶m b¶o vËt t cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh lÞch sö cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. ChØ cã ®iÒu khi nµo vµ lóc nµo th× vÊn ®Ò ®îc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ biÕn thµnh ho¹t ®éng thùc tiÔn. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña c¬ chÕ ®ã ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ víi ELMACO nãi riªng ®· tõng ®îc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch. N¨m 1986 lµ n¨m ®Çu tiªn cña thêi kú chuyÓn ®æi t duy, ®êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ n¨m 1988 lµ n¨m ®Çu tiªn cña thêi kú vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ míi. Thùc chÊt cña c¬ chÕ míi lµ sù nhËn thøc vµ vËn dông ®Çy ®ñ c¸c quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng hãa vµo qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ. §èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ th× thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®æi míi trong doanh nghiÖp cã thÓ kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh vËn hµnh doanh nghiÖp vµ chuyÓn sang c¬ chÕ míi ®èi víi EELMACO ®· ®îc chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn tõ rÊt sím, nªn qu¸ tr×nh tiÕp thu vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ míi võa cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt võa cã bíc ®i rÊt ng¾n ®· hßa nhËp ®îc víi m«i trêng kinh doanh míi. Sù kh¸c biÖt nµy võa lµ ®Æc ®iÓm cña mét qu¸ tr×nh t×m kiÕm nh÷ng m« h×nh gi¶i ph¸p chung ®èi víi qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc, võa lµ ®Æc ®iÓm riªng cña ELMACO. 12 ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cïng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét trong nh÷ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChÝnh phñ ®ang khuyÕn khÝch sù ®Çu t tõ níc ngoµi nªn dÉn tíi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang kinh doanh lµ rÊt lín. Tuy nhiªn lîng vËt liÖu ®iÖn s¶n xuÊt trong níc chØ ®¶m b¶o 40% cho nªn nÕu chØ dùa vµo s¶n xuÊt trong níc th× C«ng ty kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc. §Ó ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu nÒn kinh tÕ, C«ng ty ph¶i nhËp c¸p tõ níc ngoµi. C«ng ty cã quan hÖ b¹n hµng víi nhiÒu níc nh §øc, Hungari, Hµn Quèc, Trung Quèc… C«ng ty VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ cã trô së chÝnh ®Æt t¹i thñ ®« Hµ Néi, mét trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa cña c¶ níc, cho nªn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi cho viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn C«ng ty còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty liªn doanh rÊt n¨ng ®éng, linh ho¹t trong nÒn kinh tÕ. M«i trêng kinh doanh bªn ngoµi C«ng ty mang l¹i cho C«ng ty rÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh nhng ®ång thêi còng mang ®Õn nhiÒu thö th¸ch cho C«ng ty. 2.M«i trêng kinh doanh bªn trong cña C«ng ty: *VÒ nh©n sù cña C«ng ty: Theo b¶ng tæng hîp sè lîng, chÊt lîng lao ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y, sè lao ®éng trong C«ng ty nãi chung kh«ng thay ®æi nhiÒu, chªnh lÖch chØ trong 13 kho¶ng tõ 5 ®Õn 10 ngêi. §©y lµ yÕu tè rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty. §¹i ®a sè lao ®éng cña C«ng ty cã tr×nh ®é lµ trung häc chuyªn nghiÖp, con sè nµy lªn ®Õn kho¶ng 150 ngêi. ChØ tiªu 1999 2000 2001 1.Tæng sè lao ®éng trong diÖn qu¶n lý. 420 410 415 Trong ®ã: Lao ®éng n÷ 175 172 170 2.Ph©n theo tr×nh ®é lao ®éng. - Lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn 110 117 119 - Trung häc chuyªn nghiÖp. 146 151 150 - C«ng nh©n kü thuËt bËc 4 trë lªn. 73 73 73 - C«ng nh©n kü thuËt díi bËc 4. 36 34 34 - C«ng nh©n kü thuËt cha qua ®µo t¹o. 55 45 44 3. Ph©n theo ®é tuæi lao ®éng vµ giíi tÝnh - Díi 30 tuæi. 70 86 88 +N÷ 36 40 41 +Nam. 34 46 47 - Tõ 31 ®Õn 40 tuæi. 130 135 136 +N÷ 48 52 52 +Nam 82 83 84 - Tõ 41 ®Õn 50 tuæi. 120 31 28 +N÷ 35 +Nam 85 - Tõ 51 ®Õn 60 tuæi. 100 89 88 +N÷ 50 49 47 +Nam 50 40 41 4.Ph©n theo c¬ cÊu lao ®éng -Th¬ng m¹i dÞch vô. +Lao ®éng trùc tiÕp. 210 220 223 +Lao ®éng gi¸n tiÕp. 80 70 67 -Lao ®éng s¶n xuÊt. +Lao ®éng trùc tiÕp. 105 110 112 +Lao ®éng gi¸n tiÕp 25 20 18 14 *VÒ mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty: N¨m 1981 theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, sù bao cÊp kh«ng cßn, nh÷ng ngµnh hµng kh«ng thiÕt yÕu nh ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ hoµn toµn ®îc th¶ næi. §©y lµ ngµnh hµng mµ hÇu hÕt lµ s¶n phÈm hµng hãa ®· hoµn chØnh, ®Æc biÖt phøc t¹p vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, nhá lÎ vµ khã kinh doanh nhÊt trong toµn bé hÖ thèng cung øng vËt t tríc ®©y, mµ chØ riªng ELMACO lµ doanh nghiÖp Nhµ níc kinh doanh mÆt hµng nµy vµ kh«ng kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c. ELMACO thêng chiÕm tõ 70% ®Õn 75% doanh sè b¸n cña ngµnh hµng trªn toµn quèc nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi th× doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy vËy, c¸i khã kh«ng bã c¸i kh«ng bëi ngay tõ khi míi b¾t ®Çu chuyÓn sang c¬ chÕ míi th× quan ®iÓm xuyªn suèt cña ELMACO lµ ph¶i ®èi xö hµng hãa ®óng víi t c¸ch cña hµng hãa. Do vËy ELMACO ®· tõng bíc më réng mÆt hµng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. §a d¹ng hãa kinh doanh cña ELMACO bao gåm nhiÒu lÜnh vùc: Th¬ng m¹i, dÞch vô c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt. VÒ mÆt hµng th× kh«ng bã hÑp trong mÆt hµng ®îc ph©n c«ng kinh doanh mµ chuyÓn híng sang kinh doanh tæng hîp ®Ó khai th¸c vµ tËn dông hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng nhá bÐ cña chÝnh m×nh. Trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, ELMACO chó träng ®Çu t ph¸t triÓn kinh doanh tríc hÕt lµ c¸c lo¹i vËt t hµng hã cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn c¸c mÆt hµng ®îc ph©n c«ng chuyªn doanh tríc ®©y bao gåm c¸c lo¹i vËt t hµng hãa cïng nhãm vµ gÇn nhãm tÝnh n¨ng sö dông, ®ång bé hãa hoÆc n©ng cao tÝnh n¨ng sö dông, c¸c lo¹i vËt t cho s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn. §©y lµ nh÷ng lo¹i vËt t hµng hãa mµ ELMACO cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn vÒ kü thuËt vµ th¬ng m¹i, mÆt kh¸c nÕu lµ vËt t nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ ELMACO kinh doanh th× quan hÖ cung cÊp vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm gi÷a hai bªn dÔ t¹o ®îc mèi quan t©m chung v× lîi Ých cña ngêi s¶n xuÊt vµ cña c¶ ELMACO. Víi ®Þnh híng nµy ELMACO ®· triÓn khai kinh doanh thµnh c«ng nhiÒu mÆt hµng míi nh c¸p nh«m(thuéc ngµnh kim khÝ, cïng nhãm tiªu dïng cña c¸p ®iÖn), vßng bi, d©y ®iÖn tõ (thuéc ngµnh thiÕt bÞ phô tïng, cho s¶n xuÊt ®éng c¬ ®iÖn, qu¹t ®iÖn), kim lo¹i mµu, thÐp l¸ kü thuËt ®iÖn (thuéc ngµnh kim khÝ, cho s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn), chÊt dÎo (thuéc ngµnh hãa chÊt, cho s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn, s¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn), m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y nÐn khÝ, m¸y b¬m níc (thuéc ngµnh thiÕt bÞ phô tïng) vµ mét sè mÆt hµng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng mÆt hµng cã nhu cÇu cao trªn thÞ trêng hoÆc cã mèi quan hÖ th¬ng m¹i réng r·i, cã nhu cÇu ®ång bé hã cung cÊp ®Òu ®îc ELMACO quan t©m 15 nghiªn cøu vµ ®Çu t nÕu cã thÓ, mét sè mÆt hµng ®· ®îc triÓn khai kinh doanh tèt nh que hµn ®iÖn, c¸p thÐp, khung nh«m, s¨m lèp « t«, b×nh ®iÖn, xe m¸y. Trong lÜnh vùc dÞch vô, kh«ng kÓ nh÷ng dÞch vô th«ng thêng mang tÝnh bæ sung vµ hoµn thiÖn cña qu¸ tr×nh kinh doanh th¬ng m¹i, ELMACO ®i vµo lÜnh vùc dÞch vô cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh söa ch÷a thu ®æi thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, l¾p ®Æt ®iÖn néi thÊt, ®iÖn chiÕu s¸ng c«ng céng, x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p 35 kv. Nh÷ng dÞch vô nµy cã lîi thÕ lµ dîc hç trî tõ chÝnh ho¹t ®éng th¬ng m¹i qua viÖc cung cÊp vËt t thiÕt bÞ vµ th«ng tin tõ c¸c nguån tiÒm n¨ng còng nh nhu cÇu. Ho¹t ®éng dÞch vô cho thuª kho b·i, cöa hµng theo nguyªn t¾c lîi thÕ so s¸nh còng ®îc tËn dông triÖt ®Ó, võa khai th¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, võa t¹o tiÒn ®Ò t¸i t¹o nhanh vµ më réng dÇu t c¬ së vËt chÊt cho kinh doanh th¬ng m¹i, dÞch vô tõ chÝnh nguån thu cña ho¹t ®éng dÞch vô nµy. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, ELMACO b¾t ®Çu ®i tõ liªn kÕt s¶n xuÊt phi h×nh thøc th«ng qua viÖc cÊp nguyªn liÖu ®Ó mua s¶n phÈm díi c¶ hai h×nh thøc lµ b¸n nguyªn liÖu mua s¶n phÈm vµ cÊp nguyªn liÖu mua s¶n phÈm, ®Æt hµng theo tÝnh n¨ng, mÉu m·. Sau giai ®o¹n nµy, ELMACO tiÕn hµnh ®Æt s¶n xuÊt chi tiÕt c¬ b¶n råi tæ chøc s¶n xuÊt chi tiÕt phô, l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ELMACO cã lîi thÕ vÒ n¾m nhu cÇu vµ hiÓu râ nhu cÇu tiªu dïng nªn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm kh«ng qu¸ phøc t¹p vÒ kü thuËt th× con ®êng ®i ®Õn s¶n xuÊt dÔ dµng ®îc thùc hiÖn. ELMACO thµnh c«ng trong viÖc s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c phô kiÖn ®iÖn th«ng dông nh cÇu dao, cÇu ch×, æ c¾m, phÝch c¾m, ®ui ®Ìn vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nh ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng, d©y ®iÖn, m¸y hµn hå quang… *VÒ thÞ trêng cña C«ng ty: Kh«ng chØ ®a d¹ng hãa kinh doanh mµ viÖc më réng thÞ trêng kinh doanh còng rÊt quan träng. KÓ tõ khi gi¶i t¸n Liªn hiÖp xuÊt nhËp khÈu vËt t vµ Liªn hiÖp cung øng vËt t khu vùc ®Ó tæ chøc l¹i c¸c tæng c«ng ty ngµnh hµng n¨m 1985, duy nhÊt ELMACO lµ mét c«ng ty chuyªn doanh ngµnh hµng khu vùc chØ kinh doanh vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ n»m trong Tæng c«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn vµ Dông cô c¬ khÝ. Víi ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng lµ trùc tiÕp cung øng ®Õn c¸c ®¬n vÞ sö dông t¹o ®Þa bµn Hµ Néi vµ rãt hµng ®iÒu chuyÓn cho c¸c c«ng ty vËt t tæng hîp cña 14 tØnh tõ Hµ TÜnh trë ra (trõ 4 tØnh duyªn h¶i phÝa B¾c) vµ ®iÒu chuyÓn néi bé ngµnh hµng cho c¸c c«ng ty chuyªn doanh khu vùc. ViÖc ®iÒu chuyÓn néi bé trong ngµnh vËt t hoÆc trong néi bé ngµnh hµng lµ mét nhiÖm vô 16 theo chøc n¨ng vµ c¬ chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña ngµnh lóc ®ã. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ kinh doanh míi, c¸c nguån hµng truyÒn thèng do Tæng c«ng ty ph©n chia bÞ thu hÑp vµ tû träng c¸c nguån tù t¹o cña C«ng ty t¨ng lªn, gi¸ c¶ thùc hiÖn theo chÕ ®é míi th× phÇn hµng do C«ng ty t¹o nguån kh«ng thÓ thùc hiÖn chiÕt khÊu nh nguån hµng do Tæng c«ng ty “cho” mµ ph¶i thùc hiÖn theo c¬ chÕ thÞ trêng. Tõ ®Çu n¨m 1990, ELMACO ®· tæ chøc hµng lo¹t c¸c nhãm tiÒn tr¹m tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ trêng c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm bao gåm c¸c thµnh phè lín, c¸c khu c«ng nghiÖp, ®Çu mèi giao th«ng ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc më réng thÞ trêng mét c¸ch quy m« vµ bµi b¶n h¬n. Tõ cuèi n¨m 1990 ®Õn ®Çu n¨m 1992, sau bíc kh¶o s¸t ®iÒu tra c¬ b¶n, lÇn lît hÖ thèng kinh doanh vµ tiÕp thÞ cña ELMACO ®îc chÝnh thøc triÓn khai díi h×nh thøc chi nh¸nh t¹i L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn, Nam §Þnh, Thanh Hãa, Vinh, §«ng Hµ, §µ N½ng, Quy Nh¬n, thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu vµ hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng kinh doanh t¹i khu vùc néi ngo¹i thµnh Hµ Néi. Cho ®Õn nay ngoµi hÖ thèng t¹i Hµ Néi ®îc t¨ng cêng vµ më réng ELMACO ®· ®øng v÷ng vµ tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ë c¸c chi nh¸nh Th¸i Nguyªn, Qu¶ng Ninh, §«ng Hµ, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. C¸c chi nh¸nh nµy kh«ng chØ tæ chøc kinh doanh t¹i ®Þa ph¬ng mµ chi nh¸nh ®Æt trô së mµ trë thµnh nh÷ng ELMACO khu vùc ®ång thêi víi hÖ thèng chi nh¸nh, ELMACO còng t¹o dùng, h×nh thµnh mét sè ®¹i lý, nhµ ph©n phèi chÝnh t¹i nhiÒu tØnh vµ thµnh phè kh¸c. Ngoµi viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc, C«ng ty còng chó träng ®Õn viÖc më réng thÞ trêng ra níc ngoµi. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt t¹i nhiÒu níc trªn thÕ giíi nh §µi Loan, Trung Quèc, Th¸i Lan, §øc, Braxin, Hµn Quèc… 3.M«i trêng c¹nh tranh: Ngµnh hµng mµ ELMACO kinh doanh lµ ngµnh hµng khã kinh doanh nhÊt trong c¸c lo¹i vËt t kü thuËt, ngay c¶ trong thêi bao cÊp khi mµ c¶ níc cã mét tæng c«ng ty ngµnh hµng th× c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh còng chØ tËp trung vµo kinh doanh hãa chÊt vµ cho ®Õn nay duy nhÊt chØ cã ELMACO lµ doanh nghiÖp Nhµ níc kinh doanh ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn –dông cô c¬ khÝ lµ chÝnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh C«ng ty ELMACO cßn cã nhiÒu c«ng ty kh¸c cã cïng kinh doanh mÆt hµng nh ELMACO kinh doanh. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c C«ng ty tríc ®©y trùc thuéc Tæng c«ng ty hãa chÊt nh C«ng ty Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi, C«ng ty Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn H¶i Phßng, C«ng ty Hãa chÊt- VËt liÖu ®iÖn §µ N½ng, C«ng ty 17 Hãa chÊt – VËt liÖu ®iÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ nh÷ng c«ng ty c¹nh tranh m¹nh nhÊt víi ELMACO. Bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh¸c nh C«ng ty TNHH Hµ ViÖt, C«ng ty NhËt Linh, Hîp t¸c x· Tù Cêng. II.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Ra ®êi tõ khi ®Êt níc cßn chiÕn tranh, ®Õn nay ELMACO ®· tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Mêi l¨m n¨m ®Çu trong lÞch sö cña m×nh, ELMACO ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c¶i tæ hÖ thèng cung cÊp t liÖu s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong sù thay ®æi ®ã cã lÏ kh«ng cã sù thay ®æi nµo vÒ chÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña ELMACO. ThÕ hÖ nh÷ng ngêi ®i tríc ®· x©y dùng ELMACO b»ng tÊt c¶ tinh thÇn vµ nhiÖt huyÕt cña m×nh cã ®îc. BiÕt bao c«ng søc, trÝ tuÖ vµ må h«i ®· ®æ ra cho viÖc t¹o dùng c¬ së vËt chÊt ban ®Çu, tæ chøc tiÕp nhËn, b¶o vÖ, b¶o qu¶n hµng hã trong thêi kú chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai vµ ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn nguån hµng phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt sau chiÕn tranh. Nh÷ng bµi häc, c¸ch lµm trong viÖc ph¸t triÓn t¹o nguån cña ngµnh vËt t cã lÏ chØ riªng cã ë ELMACO, C«ng ty ®· nhËn thÊy kh«ng thÓ chØ tr«ng chê vµo nhËp khÈu mµ cßn cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt trong níc víi nhiÒu mÆt hµng vµ chÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o ra sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn vµ s¸t thùc tÕ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ ngîc l¹i vÊn ®Ò tµi chÝnh còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 ¦íc thùc So s¸nh hiÖn 2001 2000/1999 1.Tæng doanh thu Tr.®ång 2.Nép ng©n s¸ch Tr.®ång 3.Thu nhËp b×nh §ång qu©n ngêi/th¸ng 4.Tæng chi phÝ Tr.®ång kinh doanh 5.Tû suÊt chi phÝ % 6.Lîi nhuËn. Ng.®ång 7.Tû suÊt lîi nhuËn % 2001/2000 148789 29137 600000 244996 32450 745000 285000 22000 860000 131.56 111.37 124.16 116.3 67.79 115.43 10556 12943 14641 122.6 131.12 7.09 131310 0.088 5.28 180420 0.094 2.639 74.47 137.4 106.01 49.981 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001) 18 Dùa vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña 3 n¨m 1999, 2000, 2001 cã thÓ thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty liªn tôc t¨ng. N¨m 2000 kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty kh¶ quan h¬n so víi n¨m 1999. C¸c chØ tiªu ®Æt ra ®Çu n¨m kÕ ho¹ch thùc hiÖn kh¸ tèt. VÒ doanh thu b¸n hµng n¨m 2000: 10 th¸ng ®Çu n¨m doanh sè ®¹t 190538 triÖu ®ång b»ng 100.2% kÕ ho¹ch. C¶ n¨m ®¹t 244936 triÖu ®ång b»ng 126% so víi kÕ ho¹ch t¨ng 26%. So víi n¨m 1999 t¨ng sè tuyÖt ®èi lµ 86000 triÖu ®ång, sè t¬ng ®èi lµ 53%. VÒ c¬ cÊu kinh doanh: XuÊt khÈu ®¹t 300000 USD t¬ng øng víi 4350 triÖu ®ång ®¹t 24% chiÕm 2% tæng doanh thu. B¸n néi ®Þa ®¹t 225650 triÖu ®ång t¨ng so víi kÕ ho¹ch 50650 triÖu ®ång, sè t¬ng ®èi lµ 29%. C¬ cÊu b¸n hµng trong thÞ trêng néi ®Þa bao gåm: b¸n hµng c«ng ty tù s¶n xuÊt lµ 18400 triÖu ®ång ®¹t 83.6% kÕ ho¹ch, b»ng 8% tæng doanh thu. B¸n hµng nhËp khÈu lµ 172000 triÖu ®ång ®¹t 75.4%. B¸n hµng mua néi kh¸c lµ 35250 triÖu ®ång ®¹t 15.6% Qua B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tuy r»ng doanh thu b¸n hµng t¨ng qua c¸c n¨m nhng C«ng ty vÉn cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi÷ v÷ng vµ duy tr× ®îc kÕt qu¶ nµy. III.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m: Qua b¸o c¸o trªn nh×n chung kinh doanh cña C«ng ty lµ tèt, tuy nhiªn C«ng ty vÉn cßn nhiÒu ®iÓm tån t¹i yÕu kÐm lµm ¶nh hëng qu¸ lín ®Õn kinh doanh nh hµng tån kho cao, chñ yÕu lµ hµng chËm lu©n chuyÓn, khã b¸n. C«ng ty thêng xuyªn bÞ chiÕm dông vèn, hÖ thèng b¸n lÎ cña C«ng ty tuy ®· ®îc cñng cè nhng cha ®ñ m¹nh, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp, lùc lîng lao ®éng qu¸ lín nhng cha ®¶m b¶o chÊt lîng nhÊt lµ lao ®éng phæ th«ng ®¬n gi¶n, mÆc dï kinh doanh cã l·i song l·i cßn rÊt thÊp do c«ng ty ph¶i chÞu l·i suÊt cao. C«ng ty ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch trong thêi gian qua. Thø nhÊt vÒ chÊt lîng hµng hãa: ChÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng lªn, ®îc ngêi tiªu dïng tÝn nhiÖm. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®· tr¶i qua 30 n¨m ho¹t ®éng nªn t¹o ®îc uy tÝn trªn th¬ng trêng vµ chÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o cho C«ng ty mét lîi thÕ lµ ®îc c¸c nhµ cung øng cã uy tÝn, cã vÞ thÕ ®Ó ý ®Õn nªn chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. 19 Thø hai lµ vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm: S¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng vÒ mÉu m· kiÓu d¸ng. HiÖn t¹i C«ng ty cã hai ngµnh hµng chñ yÕu lµ ngµnh hµng vËt liÖu ®iÖn vµ ngµnh hµng dông cô c¬ khÝ. C«ng ty ®· tÝch lòy ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c¸c nghiÖp vô ngo¹i th¬ng. C«ng ty sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy cµng cã hiÖu qu¶ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy cµng cao. Mét lîi thÕ quan träng cña C«ng ty lµ C«ng ty cã mét hÖ thèng kho b·i, nhµ xëng réng lín, cho thuª v¨n phßng, cöa hµng, c¸c ho¹t ®éng phô trî s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ®¹i lý ký göi… Ngoµi nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trªn th× C«ng ty ELMACO còng nh nhiÒu C«ng ty kh¸c kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. §ã lµ C«ng ty cha khuyÕch tr¬ng ®îc h×nh ¶nh cña m×nh cha cã ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i hay tham gia héi chî triÓn l·m trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c C«ng ty c¹nh tranh víi nhau rÊt m¹nh. Hµng hãa ø ®äng trong kho dÉn ®Õn kÐm, mÊt phÈm chÊt chiÕm tû lÖ lín trong doanh thu hµng hãa, h¬n n÷a vßng quay vèn thÊp dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng cao. Thªm vµo ®ã, lùc lîng lao ®éng lín mµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mµ C«ng ty míi nhËp vÒ. *§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ theo chøc n¨ng: a.C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh: C«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ ELMACO ®· cã ph¬ng ph¸p ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trong nh÷ng n¨m tíi nh sau: T¹o lËp c¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng môc tiªu- kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. C¨n cø vµo tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc vµ chØ sè t¨ng trëng cña toµn ngµnh, cña Bé th¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m tríc, c¸c chØ thÞ vµ ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc vµ c¸c bé ngµnh cã liªn quan. KÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ngµnh hµng kinh doanh trong ®ã cÇn t¹o ta ngµnh hµng chñ lùc vÒ quy m« vµ c¬ cÊu mÆt hµng, hÖ thèng kh¬i nguån hµng vµ tæ chøc kinh doanh b¸n hµng, x¸c ®Þnh c¸c thÞ trêng cã triÓn väng. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu chØ tiªu kÕ ho¹ch cña nh÷ng n¨m tríc ®Ó tõ ®ã cã ®îc nh÷ng híng ph¸t triÓn ®óng ®¾n cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. b.C«ng t¸c tæ chøc: 20 §Ó cã ®îc sù thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng vµ ®ßi hái cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh, C«ng ty ®· tæ chøc m« h×nh qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ gän nhÑ, linh ho¹t vµ n¨ng ®«ng, c¸c nh©n viªn cã c¬ héi hßan thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh vµ cïng víi sù hoµn thiÖn cña hÖ thèng kÕ ho¹ch hãa chiÕn lîc nªn ®· t¹o ra ®îc mét nÒ nÕp tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc kh¸ phï hîp víi viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu quan träng gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña C«ng ty ®ã lµ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o cïng víi sù nhËn thøc râ vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn lîc vµ viÖc x©y dùng, thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cho C«ng ty. ThÓ hiÖn râ vÊn ®Ò nµy trong thùc tÕ lµ viÖc C«ng ty thêng xuyªn nghiªn cøu thÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc tr¹ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu, kÕ ho¹ch cho phï hîp víi t×nh h×nh chung vµ cã tÝnh kh¶ thi, tiÕp ®ã c¸c phßng ban còng cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n chiÕn lîc ®Ó thùc thi nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®ã, sau ®ã hä cã nhiÖm vô kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®îc khi c¸c ph¬ng ¸n chiÕn lîc ®ã ®îc thùc hiÖn. Víi ph¬ng ph¸p nµy C«ng ty ®· tõng bíc bá ®îc sù thô ®éng vµ cã ý chÝ chñ quan trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua. Uy tÝn vµ thÞ phÇn cña C«ng ty ®îc n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt trªn th¬ng trêng. §Æc biÖt trong n¨m 1999-2000 C«ng ty ®· thay ®æi l¹i bé m¸y l·nh ®¹o thÝch øng víi sù ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty ®· bæ nhiÖm thªm mét phã gi¸m ®èc trùc tiÕp gi¸m s¸t hai nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn vµ nhµ m¸y c¸p ®iÖn. c.C«ng t¸c kiÓm so¸t: Trong quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ. nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· cho C«ng ty nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Thêng xuyªn thanh tra c¸c cöa hµng kinh doanh vµ c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty trªn toµn quèc ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p tèi u ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng sai sãt ®ã. *§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ theo c¸c t¸c nghiÖp: a.§¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng hãa: Trong nÒn kinh tÕ vÊn ®Ò bøc xóc vµ lµm ®au ®Çu c¸c nhµ doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ viÖc chuÈn bÞ tèt ®Çu vµo mµ cßn ph¶i lo ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm, hµng hãa vµ dÞch vô. Bëi v× ®Çu vµo cha h¼n ®· t¹o ®Çu ra tèt. ChÝnh v× xuÊt ph¸t 21
- Xem thêm -